gniezno pierwsza stolica - Muzeum Początków Państwa Polskiego

Transkrypt

gniezno pierwsza stolica - Muzeum Początków Państwa Polskiego
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
ŻMUDZINI
„PAŃSTWO GNIEŹNIEŃSKIE” – POCZĄTKI POLSKI
Na przełomie IX i X w. na ziemiach polskich
tutaj warunki do rozwoju wczesnego organizmu
wykrystalizowały się dwa ośrodki, wokół których
państwowego pod władzą pierwszej historycznej dynastii –
następowały procesy państwowotwórcze, tzn. jednoczenie
Piastów. W końcu X w. zwany był on „Państwem
plemion w zwarte ponadregionalne struktury polityczno-
Gnieźnieńskim” a po roku 1000 – państwem polskim
społeczne. Pierwszy z nich znajdował się w Małopolsce
(POLSKA/POLONIA). Na obszarze ziemi gnieźnieńskiej
na obszarach wokół Krakowa, zamieszkiwanych przez
w Wielkopolsce, stanowiącej jądro tworzącego się państwa
plemię Wiślan, gdzie miał panować „silny książę siedzący
Piastów, powstało zgrupowanie głównych, stołecznych
na Wiśle” [Legenda Panońska]. Ośrodek ten nie odegrał
grodów wczesnopiastowskich: Gniezno, Poznań, Ostrów
jednak większej roli, gdyż znalazł się w X w. w granicach
Lednicki, Giecz, Grzybowo, które wyznaczały teren
państwa czeskiego.
PRUSOWIE
OBODRZYCE
PAŃSTWO
RURYKOWICZÓW
WIELECI
Wisła
GNIEZNO
PAŃSTWO
PIASTÓW
Łaba
Od
ra
o największej koncentracji sił militarnych, różnych dóbr
oraz znaczącym potencjale demograficznym. Spośród nich
Drugim obszarem państwowotwórczym była ziemia
Gniezno odgrywało rolę szczególną jako religijno-ideowe
gnieźnieńska, rozciągająca się mniej więcej pomiędzy
centrum państwa.
CESARSTWO
NIEMIECKIE
dzisiejszym Gnieznem a Poznaniem, zlokalizowana
KRAKÓW
ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA
DOMENA PIASTÓW
KRÓLESTWO
PRZEMYŚLIDÓW
w rozległej krainie historyczno-geograficznej zwanej
PAŃSTWO PIASTOWSKIE
X - XI w.
Wielkopolską. Zamieszkiwana była ówcześnie przez
pogańskie plemiona, określane współcześnie terminem
„Polanie”, choć ich pierwotna nazwa nie jest znana. Ziemia
CZASOWE NABYTKI
TERYTORIALNE PIASTÓW
w
ww
KRÓLESTWO
ARPADÓW
gnieźnieńska znajdowała się z dala od ówczesnych
ekspandujących państw Europy środkowej – cesarstwa
„
Ottonów na zachodzie, państwa czeskiego na południu
i państwa ruskiego na wschodzie. Dzięki temu powstały
Państwo Piastów na tle Europy
Środkowej, X-XI wiek.
Na obszarze ziemi
gnieźnieńskiej
w Wielkopolsce, stanowiącej
jądro tworzącego się
.m
państwa Piastów, powstało
zgrupowanie głównych,
Denar Bolesława
Chrobrego z napisem:
stołecznych grodów
GNEZDUN CIVITAS, X-XI wiek.
wczesnopiastowskich:
manifestacyjnym dowodzi
Lednicki, Giecz, Grzybowo.
znaczenia Gniezna,
pp
Gniezno, Poznań, Ostrów
Moneta o znaczeniu głównie
w którym znajdowała się
m.in. mennica władcy.
Płytka gliniana
pl
p.
z motywem orła, XII-XIII
wiek. Terakotowa płytka
romańska z rzadkim
przykładem dekoracji
reliefowej, odkryta
na terenie zamku
piastowskiego na Górze
Lecha w Gnieźnie.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
GNIEZNO – PIERWSZA STOLICA POLSKI
Gniezno potocznie określa się mianem pierwszej stolicy
przez wysokie na 10 metrów wały drewniano-ziemne
Polski. Wynika to nie tylko z faktu zaliczania go do grupy
w konstrukcji przekładkowej, z podtrzymującymi hakami
kilku najważniejszych wczesnośredniowiecznych grodów
w podwalinie.
centralnych państwa Piastów, ale także ze względu
na ówczesne postrzeganie go jako gniazda, z którego
Znaczenie Gniezna nie umniejszyło się po chrzcie Polski
mieli wywodzić się nie tylko Polanie (legendarny
w 966 r., zarządzonym przez Mieszka I. Ranga Gniezna
protoplasta – Lech) ale także dynastia Piastów.
znacznie wzrosła, gdy w 997 r. władca polski Bolesław
Chrobry złożył w miejscowym kościele relikwie
Badania archeologiczne potwierdziły, że na Górze Lecha
zamordowanego przez Prusów biskupa św. Wojciecha.
w Gnieźnie znajdował się ponadregionalny ośrodek kultu
W roku 1000 obecny tutaj z pielgrzymką cesarz Otton III
pogańskiego – być może miejsce intronizacji pogańskich
osobiście ogłosił podniesienie Gniezna do rangi pierwszego
książąt. Pozostałością tego miejsca jest kamienny nasyp
arcybiskupstwa w Polsce. Katedra na pierwszym
odkryty przez archeologów, na którym być może stał
podgrodziu stała się sanktuarium św. Wojciecha
kamienny tron.
o międzynarodowej sławie. Pozycję Gniezna za rządów
Bolesława Chrobrego ilustrują bite przez tego władcę
W latach 40. X w. na Górze Lecha powstał potężny zespół
srebrne denary z napisem GNEZDUN CIVITAS.
grodowy, należący do kilku głównych stołecznych grodów,
Po najeździe czeskiego księcia Brzetysława II w 1038 r.
w końcu X w. „Państwem Gnieźnieńskim”. Szczytową formę
i upadku tzw. pierwszej monarchii w Polsce przeniesiono
osiągnął on w 1 połowie XI w., składając się
główny ośrodek władzy do Krakowa, jednak Gniezno – obok
z czterech oddzielnych członów i zajmując powierzchnię
Poznania – zachowało przynajmniej do początków XIII w.
około 4,5 hektara. Wszystkie człony grodu były otoczone
swoje ponadregionalne znaczenie.
w.
ww
wyznaczających jądro państwa Piastów, zwanego
„
Badania archeologiczne
potwierdziły, że na Górze Lecha w Gnieźnie
znajdował się ponadregionalny ośrodek
kultu pogańskiego – być może miejsce
pp
m
intronizacji pogańskich książąt.
NA GÓRZE: Rekonstrukcja pierwotnego
ukształtowania Góry Lecha
(„święta góra”) w Gnieźnie wraz
z funkcjonującym w partii szczytowej
ponadregionalnym ośrodkiem kultu
pogańskiego, 1 połowa X wieku.
p.
POWYŻEJ: Fragment nasypu kamiennego
w szczytowej partii Góry Lecha –
archeologiczna pozostałość
ponadregionalnego ośrodka kultu
pl
pogańskiego, być może dawne miejsce
intronizacji książąt pogańskich.
Fragment naczynia
glinianego z motywami
antropomorficznymi, X wiek.
Nóże wolutowe z żelaza z Bonikowa, pow. Kościan i z Bnina,
pow. Kórnik, VIII-IX wiek. Ten typ noży łączy się z pogańskimi
czynnościami kultowymi (rytualnym ubojem zwierząt).
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
GNIEZNO GNIAZDEM RODOWYM DYNASTII PIASTÓW
Niewątpliwie powstanie państwa polskiego zawdzięczamy
swoją wiekopomną decyzję o chrzcie Polski w 966 r.
talentom książąt wywodzących się z nowej dynastii –
wprowadził nasz kraj do chrześcijańskiej Europy.
Piastów. Dynastia ta pochodzi z terenu Wielkopolski, jednak
Bolesław I (992-1025), to jedna z najwybitniejszych
nie można ustalić jej konkretnego gniazda rodowego
osobowości przełomu X i XI w., którego potomni nazwali
(wskazuje się m.in. Giecz, Lednicę czy Kalisz).
Chrobrym lub Wielkim. Za jego rządów Polska wyrosła
na pierwszorzędnego partnera politycznego w tej części
W tym kontekście należy zauważyć, że według legendy
Europy. Prowadził skutecznie wojny z Cesarstwem
z początku XII w., zawartej z najstarszej polskiej kronice,
Niemieckim i Rusią, broniąc niezależności swego państwa.
zwanej „Kroniką Polską” Galla Anonima, dynastię miał
Poprzez swoje mądre decyzje udało mu się utworzyć
założyć ubogi Piast – oracz, syn Chościska, mieszkaniec
niezależne arcybiskupstwo w Gnieźnie w 1000 r.,
gnieźnieńskiego podgrodzia. Objął on władzę po obaleniu
co pozwoliło mu sięgnąć po koronę królewską w 1025 r.,
dotychczasowego „złego” księcia z dynastii Popielidów.
dzięki czemu umocnił suwerenność swego państwa.
Po nim mieli sprawować rządy: Siemowit, Leszek
Za jego życia przyjęła się nazwa POLSKA/POLONIA
i Siemomysł. Syn tego ostatniego księcia – Mieszko I – jest
na oznaczenie naszego kraju, która funkcjonuje
już postacią w pełni historyczną, zaliczany wraz ze swoim
po dziś dzień.
synem – Bolesławem I Chrobrym – do właściwych twórców
państwa polskiego.
w.
ww
Książę Mieszko I (960-992) skonsolidował plemiona wokół
centrum wielkopolskiego a następnie rozpoczął proces
„
rozwoju terytorialnego państwa przyłączając Mazowsze,
Kujawy, Pomorze, Śląsk i na końcu Małopolskę. Poprzez
Witold Pruszkowski, „Ofiarowanie korony Piastowi”, własność
Muzeum Narodowego w Warszawie. Legendarny motyw
powołania ubogiego Piasta na władcę Polan.
Według legendy z początku XII w., zawartej
w „Kronice Polskiej” Galla Anonima, dynastię miał założyć
ubogi Piast – oracz, syn Chościska, mieszkaniec
gnieźnieńskiego podgrodzia
okresie rozwoju, 1 połowa XI wieku. Zespół
grodowy składał się z członu książęcego, gdzie
zlokalizowana była siedziba władcy oraz z trzech
podgrodzi, z katedrą na pierwszym podgrodziu.
m
Stołeczny gród w Gnieźnie w szczytowym
Bogato zdobiony krążek
z poroża z Gniezna, XI-XII wiek;
być może służył do gier.
pp
pl
p.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
GNIEŹNIEŃSKIE WAŁY GRODOWE
Administrację rozrastającego się państwa sprawowali
budowniczych była tzw. konstrukcja hakowa, zapobiegająca
urzędnicy księcia, rezydujący w potężnych warowniach
rozjeżdżaniu się stosów drewna. O umiejętnościach
czyli grodach, które stanowiły centra władzy wykonawczej,
inżynieryjnych ówczesnych mieszkańców świadczą także
gospodarczej, sądowej i wojskowej a także życia religijnego
odkryte przez archeologów drewniane mosty, prowadzące
i kulturalnego. Spośród grodów wyróżniały się swoją rangą
do grodów na wyspach (Ostrów Lednicki, Poznań, Giecz).
tzw. grody centralne, w których najczęściej przebywał
książę i gdzie najpełniej manifestowała się jego pozycja
Inną wyróżnialną cechą tych grodów jest obecność
suwerennego władcy. Grody te charakteryzowały się dużą
kamiennej architektury murowanej, zarówno świeckiej
powierzchnią, wieloczłonowością a przede wszystkim
jak również sakralnej, będącej znakiem rodzącej się
wyjątkowo rozbudowanymi umocnieniami obronnymi,
wczesnofeudalnej władzy oraz powiązanego z nią Kościoła.
zwłaszcza wałami drewniano-ziemnymi, osiągającymi
W Wielkopolsce grody centralne znajdowały się w Gnieźnie,
w przypadku Gniezna szerokość przekraczającą 20 metrów
Poznaniu, na Ostrowie Lednickim i w Gieczu.
a wysokość powyżej 10 metrów. Ich konstrukcja, będąca
dowodem wielkich umiejętności inżynieryjnych
oraz organizacyjnych, stała się symbolem potęgi
nowego państwa.
w.
ww
Korpus wału wznoszono z drewna układanego w konstrukcji
rusztowej lub przekładkowej w ten sposób, aby ściany
„
zewnętrzne wznosiły się ku górze ukośnie. Wały
wzmacniano szerokimi odsadzkami, w grodzie poznańskim
była nią szeroka ława kamienna. Specjalnością piastowskich
Rekonstrukcja budowy
wału grodu w Gnieźnie.
Spośród grodów wyróżniały się swoją rangą tzw. grody
centralne, w których najczęściej przebywał książę i gdzie
najpełniej manifestowała się jego pozycja suwerennego władcy.
m
Fragment rekonstrukcji wału I podgrodzia gnieźnieńskiego z
oryginalnego drewna, pochodzącego z wykopalisk
pod kierunkiem prof. Kazimierza Żurowskiego.
Wał, zbudowany w typowej konstrukcji
przekładkowej z użyciem haków
dendrochronologicznie
na lata 40. X wieku.
pp
w podwalinie, został wydatowany
pl
p.
NA DOLE: Fragment dolnej partii
wału z hakami oraz konstrukcji przekładkowej
wału w Gnieźnie w trakcie badań archeologicznych.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
SIŁY ZBROJNE PIASTÓW
Obok aparatu urzędniczego podstawowym narzędziem
na ciężkozbrojną jazdę (tzw. pancernych) wyposażonych
władzy w państwie pierwszych Piastów były siły zbrojne.
w pancerze i hełmy, jazdę lekkozbrojną i piechotę, złożoną
Oprócz obrony kraju przed wrogimi najazdami i udziału
z tarczowników (jedyne ich uzbrojenie ochronne stanowiła
w wyprawach wojennych, pełniły także rolę instytucji
drewniana tarcza) i łuczników. Zarówno jazda jak
utrzymującej porządek wewnętrzny oraz zabezpieczającej
i tarczownicy walczyli przy pomocy włóczni. Popularną
rządy panującego poprzez tłumienie ewentualnych buntów
bronią we wszystkich rodzajach wojsk był topór, stosowany
i ujarzmianie nieposłusznych możnowładców
powszechniej niż znacznie kosztowniejszy miecz. Oprócz
dysponujących często własnymi uzbrojonymi oddziałami.
walki używano go także w charakterze narzędzia do prac
polowych w trakcie przemarszu wojsk (budowa przepraw,
Najważniejszą formacją wojskową w państwie pierwszych
mostów, umocnień obronnych). W razie zagrożenia państwa
Piastów była drużyna książęca. Pierwsze informacje
władca powoływał pospolite ruszenie, czyli wszystkich
dotyczące jej istnienia zawiera relacja żydowskiego
zdolnych do noszenia broni mężczyzn, w zależności
podróżnika po krajach słowiańskich, Ibrahima ibn Jakuba,
od sytuacji majątkowej służących pieszo lub konno.
spisana w drugiej połowie X w. Członkowie drużyny
Zapiski w "Kronice Polskiej" Galla Anonima pozwalają
wojskowa, posług wobec władcy. W jej szeregi wstępowali
ustalić liczebność drużyny w czasach Bolesława Chrobrego
też najemnicy wikińscy, cenieni w ówczesnej Europie
oraz miejsca jej rozlokowania w pobliżu konkretnych
jako znakomici wojownicy. Drużynnicy pozostawali
grodów: w Gieczu – 300 pancernych i 2000 tarczowników,
na utrzymaniu księcia, dostarczającego odpowiednie
we Włocławku – 800 pancernych i 2000 tarczowników,
uzbrojenie oraz zapewniającego zarówno im jak i ich
w Poznaniu – 1300 pancernych i 4000 tarczowników.
rodzinom, dobrą sytuację materialną. Pod względem
Największa liczba zbrojnych stacjonowała w okolicach
uzbrojenia ówczesne siły zbrojne dzieliły się
Gniezna – 1500 pancernych i 5000 tarczowników.
w.
ww
rekrutowali się z ludności wolnej od, innych niż służba
„
Tarczownik i pancerny z czasów
Bolesława Chrobrego.
Pod względem uzbrojenia ówczesne siły
zbrojne dzieliły się na ciężkozbrojną jazdę
(tzw. pancernych) wyposażonych
w pancerze i hełmy, jazdę lekkozbrojną
i piechotę, złożoną z tarczowników (jedyne
m
ich uzbrojenie ochronne stanowiła
drewniana tarcza) i łuczników.
pp
pl
p.
Hełm typu normańskiego, z nosalem
z Ostrowa Lednickiego, z jednego płata
blachy żelaznej, X-XI wiek.
Nakładka głowicy miecza z kości
słoniowej, zdobiona motywem
plecionki wzorowanej na motywach
sztuki normańskiej,
z Gniezna, X-XI wiek.
Sierp w okładzinie z poroża,
tzw. koser, zdobiony rytym motywem
długonogiego ptaka, z Gniezna,
X-XI wiek. Ten typ sierpów był
na wyposażeniu wojów konnych, służąc
do ścinania paszy dla konia.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
NA GNIEŹNIEŃSKIM PODGRODZIU
Przy najważniejszych grodach powstawały skupiska
lub proste legowiska, gdzie mieszkańcy spali.
ludności, potrzebnej do bezpośredniej obsługi grodu
Na podgrodziu pojawiły się także budynki użyteczności
i dworu księcia a więc rzemieślnicy i kupcy oraz wojowie.
publicznej – przede wszystkim łaźnie, świadczące
Zamieszkiwane przez nich skupiska chat zaczęto z czasem
o higienie naszych przodków, wspomniane w
otaczać wałami obronnymi, tworząc w ten sposób
odniesieniu do Słowian już u Ibrahima ibn Jakuba w X w.
umocnione podgrodzia, stanowiące niejednokrotnie rodzaj
Wczesnośredniowieczne łaźnie odkryto w Gnieźnie –
protomiast. Wewnątrz podgrodzi znajdowała się gęsta
na III podgrodziu oraz na osadzie na wyspie na dawnym
zabudowa drewniana o funkcjach mieszkalnych i
Jeziorze Świętym (na zachód od Góry Lecha).
gospodarczych a wewnętrzne drogi moszczone były
Na podgrodziach koncentrowała się działalność
budynki naziemne, zbudowane z bierwion drewnianych,
wielu kupców i wytwórców, których rękodzieła były
najczęściej łączonych na zrąb. Budynki te początkowo
przedmiotem wymiany handlowej z ludnością
posiadały powierzchnię kilku metrów kwadratowych
przybywającą na targi. Targowiska wyznaczane były
o niepodzielonych wnętrzach, gdzie pośrodku znajdowało
często nieopodal podgrodzi, stając się z czasem
się proste palenisko z kamieni polnych. Wokół niego
miejscem, gdzie w okresie od XIII w. lokowano miasta
koncentrowało się życie domowników.
o regularnej już zabudowie.
W narożniku chaty niekiedy zlokalizowane były małe
Po przyjęciu chrztu w grodach i na podgrodziach
piece z glinianą kopułką, służące do wypieku chleba
pojawiła się architektura sakralna; zarówno drewniana
(podpłomyków). Często w chacie znajdował się też pionowy
jak i kamienna.
w.
ww
drewnem lub kamieniami. Zdecydowanie przeważały tutaj
„
warsztat tkacki do wyrobu tkanin, obciążony glinianymi
ciężarkami. W jednej części chaty umieszczano łoża
Wewnątrz podgrodzi
znajdowała się gęsta
zabudowa drewniana
o funkcjach
mieszkalnych
m
i gospodarczych
a wewnętrzne drogi
moszczone były
pp
drewnem lub
kamieniami.
NA GÓRZE: Rekonstrukcja
chaty w konstrukcji zrębowej,
X-XI wiek.
Nożyce żelazne
tzw. omegakształtne,
wykopalisk na gnieźnieńskim
III podgrodziu pod kierunkiem
p.
Gniezno, XI-XII wiek.
POWYŻEJ: Fotografia
prof. Józefa Kostrzewskiego
(lata 1936-1938).
Na pierwszym planie
widoczne podwaliny łaźni
rozgrzewanych ogniem
a następnie polewanych wodą
dla wytworzenia pary wodnej.
W głębi drewniana zabudowa
pl
z brukiem z kamieni,
i ulice moszczone drewnem.
But skórzany, gród
Szeroka okładzina
w Gnieźnie, XI-XII wiek.
z poroża z Gniezna,
bogato zdobiona rytym
ornamentem roślinnym,
z XI-XII wieku.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
CHRZEST I CHRYSTIANIZACJA POLSKI
Wydarzeniem przełomowym było przyjęcie chrztu przez
Mieszko I oddał swoje państwo bezpośrednio
Mieszka I w roku 966 i rozpoczęcie procesu chrystianizacji
pod opiekę papieża.
ludności ziem polskich. Decyzja ta była przemyślana
i wynikała z chęci uniezależnienia się od Kościoła
Przejawem chrystianizacji Polski było pojawienie
w Niemczech, stosującego ekspansywną metodę narzucania
się architektury sakralnej, zarówno kamiennej jak
nowej wiary wraz z podległością polityczną. Z tego
i drewnianej – zarówno samodzielnych budowli jak też
względu Piastowie zwrócili się do czeskich Przemyślidów
kaplic sprzężonych ze świeckimi pałacami. Obiekty sakralne
o pośrednictwo w staraniach o przyjęcie chrześcijaństwa.
charakteryzowały się dużą różnorodnością wielkości
Elementem tych układów było przybycie do Polski w 965 r.
i planu: od niewielkich rotund czy jednonawowych
Dąbrówki, córki czeskiego księcia Bolesława Srogiego
kościółków drewnianych po monumentalne bazyliki
i poślubienie przez nią polskiego władcy – Mieszka I.
katedralne (Poznań, Gniezno, Kraków, zapewne Wrocław).
Chrystianizacja Polski była ogromnym skokiem
Innym przejawem kultury chrześcijańskiej było zastąpienie
cywilizacyjnym, bowiem wprowadzała nasz kraj do rodziny
ciałopalenia zmarłych obrządkiem szkieletowym.
państw europejskich, wyrosłych na tradycjach kultury
Reprezentanci dynastii i elit społeczeństwa posiadali
antycznej, w tym na bogatej spuściźnie literackiej, kulturze
przywilej pochowania w centralnych miejscach
prawnej i artystycznej. Ważnym wydarzeniem w tym
kamiennych kościołów.
w.
ww
wczesnym okresie dziejów Kościoła polskiego było
przybycie pierwszego biskupa Jordana w 968 r., który swoją
„
siedzibę biskupią miał w grodzie poznańskim. Od czasów
Mieszka I datują się kontakty z papiestwem, czego
przejawem jest dokument „Dagome iudex”, w którym
Chrystianizacja Polski była
Rekonstrukcja gnieźnieńskiej rotundy na I podgrodziu
w oparciu o wyniki badań archeologicznych, 2. połowa
X wieku. Widoczny jest m.in. aneks południowo-zachodni,
w którym prawdopodobnie znajdowało się pierwsze
miejsce depozycji relikwii św. Wojciecha
po ich wykupieniu przez Bolesława
ogromnym skokiem cywilizacyjnym,
Chrobrego od Prusów w 997 roku.
bowiem wprowadzała nasz kraj
do rodziny państw europejskich,
wyrosłych na tradycjach
z wyobrażeniem popiersia Chrystusa – Emanuela,
z Bełżca, pow. Tomaszów Lubelski, XII-XIII wiek.
Bardzo rzadki typ osobistej ozdoby-symbolu wiary,
typowego dla ludności wschodniego obrządku.
pp
m
kultury antycznej.
Ikonka-zawieszka ze steatytu,
Stauroteka z pozłacanego brązu z Ostrowa Lednickiego,
X-XI wiek. Stauroteka jest typem relikwiarza
przeznaczonym specjalnie do przechowywania
i eksponowania relikwii
srebrnej, z Kruszwicy, XII wiek.
Zestaw małych, podróżnych
Świętego.
pl
p.
Kielich i patena z blachy
Drzewa Krzyża
naczyń liturgicznych,
wykorzystanych jako
wyposażenie grobowe
nieznanego duchownego.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
GNIEZNO – MIASTO ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
Kościół w Polsce szybko rozwijał się pod opieką polskich
patronem państwa i Kościoła w Polsce. W okresie
władców, skoro u schyłku X w. Polska sama rozpoczęła
wczesnego średniowiecza św. Wojciech był także patronem
działalność misyjną na zewnątrz. W 997 r. wyruszyła pod
wysiłków chrystianizacyjnych, podejmowanych przez
opieką Bolesława Chrobrego misja ewangelizacyjna
władców i Kościół polski na pogańskich jeszcze terenach
do pogańskich Prusów pod kierunkiem wygnanego z Pragi
Pomorza Zachodniego i Prus.
świątobliwego biskupa Wojciecha z rodu Sławnikowiców,
postaci dobrze znanej w Europie. Męczeńska śmierć tego
gorliwego krzewiciela religii chrześcijańskiej w dniu
23 kwietnia 997 r. odbiła się głośnym echem w całej
Europie. Wykupione od Prusów relikwie zmarłego
Męczennika Bolesław Chrobry złożył w kościele w grodzie
gnieźnieńskim. Do tego właśnie miejsca – grobu św.
Wojciecha – pielgrzymował w 1000 r. sam cesarz Otton III,
który ogłosił decyzję papieża Sylwestra II o kanonizacji
Wojciecha Sławnikowica oraz powołaniu w Gnieźnie
pierwszego arcybiskupstwa w Polsce z trzema podległymi
mu biskupstwami.
w.
ww
Grób Męczennika stał się kamieniem węgielnym polskiej
„
prowincji kościelnej i miejscem, do którego prowadził ruch
pielgrzymkowy o zasięgu międzynarodowym. Św. Wojciech
stał się pierwszym polskim świętym i jednocześnie
Próba rekonstrukcji najstarszej,
przedromańskiej bazyliki archikatedralnej
w Gnieźnie na I podgrodziu w oparciu
o wyniki badań archeologicznych, 1 połowa
Grób Męczennika stał się kamieniem węgielnym
XI wieku. Pośrodku nawy głównej znajduje się
konfesja św. Wojciecha, stanowiąca
polskiej prowincji kościelnej i miejscem, do którego
ideowy zwornik świątyni.
prowadził ruch pielgrzymkowy o zasięgu międzynarodowym.
Św. Wojciech stał się pierwszym polskim świętym
i jednocześnie patronem państwa i Kościoła w Polsce.
pp
m
pl
p.
Kwatera XVIII na Drzwiach Gnieźnieńskich: złożenie relikwii
św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej w obecności Bolesława
Chrobrego i arcybiskupa gnieźnieńskiego, 2 połowa XII wieku.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
PRZEŁOM 1000 ROKU – ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI
Najważniejszym wydarzeniem polityczno-kościelnym
cesarstwa rzymskiego (RENOVATIO IMPERII ROMANORUM).
młodego państwa polskiego o dalekosiężnych skutkach,
Być może darem cesarza była także agatowa czara, czyli
które miało miejsce za panowania księcia Bolesława
tzw. Kielich Św. Wojciecha, zachowany w skarbcu katedry
Chrobrego (992-1025), była wizyta cesarza niemieckiego
gnieźnieńskiej.
Ottona III w Gnieźnie w roku 1000 – Zjazd Gnieźnieński,
będący okazją do szerszego zaistnienia Polski
Wprawdzie Otton III wkrótce zmarł (1002), jednak trwałym
w świadomości elit Europy zachodniej. Cesarz przybył
skutkiem Zjazdu Gnieźnieńskiego była niezależna polska
tutaj z pielgrzymką do grobu znanego sobie osobiście
prowincja kościelna oraz dążenie władców polskich
głośnego męczennika i misjonarza – biskupa praskiego
do uzyskania korony królewskiej, uwieńczone sukcesem
Wojciecha, zamordowanego przez Prusów w 997 r.,
w 1025 r. poprzez koronację Bolesława Chrobrego. Od tego
aby ogłosić jego wyniesienie do chwały ołtarzy.
czasu utrwaliła się także w Europie nazwa naszego państwa:
Na odbytym z tej okazji synodzie ustanowiono
POLSKA/POLONIA. Warto dodać, że Zjazd Gnieźnieński był
arcybiskupstwo w Gnieźnie wraz z podporządkowanymi
w jakimś sensie partycypacją mającego obecnie miejsce
jemu biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.
zjednoczenia krajów naszego kontynentu w ramach
istniejącej Unii Europejskiej.
Zjazd Gnieźnieński miał także wymiar polityczny, co zostało
podkreślone wręczeniem przez cesarza polskiemu księciu
w.
ww
Bolesławowi Chrobremu kopii włóczni św. Maurycego
(przechowywanej obecnie w skarbcu katedry na Wawelu)
„
i uwieńczenie jego skroni diademem. Było to widomym
znakiem pozyskania polskiego władcy do realizowanej
przez Ottona III uniwersalistycznej koncepcji odbudowy
Bolesław Chrobry
wprowadza Ottona III
do gnieźnieńskiej
rotundy, w której
Trwałym skutkiem Zjazdu Gnieźnieńskiego
złożono ciało
św. Wojciecha.
była niezależna polska prowincja kościelna oraz
dążenie władców polskich do uzyskania korony królewskiej.
m
Denar Bolesława Chrobrego z napisem:
PRINCEPS POLONIAE. Moneta o znaczeniu głównie
manifestacyjnym, być może wybita z okazji
Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku,
zawiera jeden z najwcześniejszych
pp
przykładów użycia słowa „POLONIA”
na oznaczenie naszego państwa.
Kopia włóczni
św. Maurycego,
uważanej za symbol
p.
władzy cesarskiej,
wręczona przez cesarza
Ottona III Bolesławowi
Chrobremu podczas
Zjazdu Gnieźnieńskiego
pl
w 1000 roku. Żelazny
grot włóczni, częściowo
pokryty złoconą blachą,
pełnił rolę relikwiarza,
zawierającego gwóźdź
z Krzyża Chrystusa,
podtrzymywany przez
pasemka srebrnego
drucika.
Ewangeliarz
cesarza Ottona III
z miniaturami przedstawiającymi
tronującego cesarza i personifikacje
czterech prowincji cesarstwa: Sclavinię (Słowiańszczyznę),
Germanię (Niemcy), Galię (Francję) i Romę (Italię), składające dary
Ottonowi. Miniatura ilustruje śmiałe plany młodego władcy, dotyczące politycznego zjednoczenia
zachodniego świata, do których, w nieco zmienionej formie, nawiązuje dziś Wspólnota Europejska.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
GNIEZNO PIERWSZYM ARCYBISKUPSTWEM W POLSCE
†
KOŁOBRZEG
Pielgrzymujący w 1000 r. cesarz niemiecki Otton III ogłosił
Poważne zawirowania polityczne w końcu lat 30. XI w.,
przy grobie św. Wojciecha powołanie niezależnej polskiej
w tym reakcja pogańska oraz najazd księcia czeskiego
prowincji kościelnej z siedzibą arcybiskupstwa w Gnieźnie.
Brzetysława w 1038 r. i uwiezienie relikwii św. Wojciecha,
Pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim został przyrodni
nie były w stanie powstrzymać rozwoju Kościoła i państwa.
brat św. Wojciecha – bł. Radzim Gaudenty. Metropolii
Struktury kościelne i państwowe odbudował Kazimierz
w Gnieźnie podlegały trzy biskupstwa-sufraganie:
Odnowiciel a restytucję przypieczętowało przywrócenie
w Kołobrzegu pod kierunkiem biskupa Reinberna,
za rządów Bolesława Śmiałego arcybiskupstwa w Gnieźnie
we Wrocławiu pod kierunkiem biskupa Jana i w Krakowie
w 1075 r. z podległymi biskupstwami w Krakowie,
pod kierunkiem biskupa Poppona. Biskupstwo w Poznaniu
Wrocławiu, Poznaniu i Płocku.
EZJA
DIEC ZESKA
BR
KOŁO
METROPOLIA HAMBURSKO
- BREMEŃSKA
DIECEZJA
POZNAŃSK
A
†
POZNAŃ
METROPOLIA
MAGDEBURSKA
pod władzą biskupa Ungera, miało pozostać przez jakiś czas
†
GNIEZNO
ZJA
E
C
E
HIDI ŃSKA
C
R
A
ŹNIE
E
I
N
G
†
WROCŁAW
niezależne. Niestety wkrótce biskupstwo kołobrzeskie
DI
WR ECEZJA
OCŁ
AW
SKA
upadło pod naporem pogańskich Pomorzan.
Z nielicznych zapisek znamy imiona bezpośrednich
następców Gaudentego na gnieźnieńskiej stolicy
†
METROPOLIA
MOGUNCKA
KRAKÓW
arcybiskupiej: Hipolita i Bossutę Stefana. Ten pierwszy
prawdopodobnie koronował Bolesława Chrobrego w 1025 r.
EZJA
DIEC SKA
OW
KRAK
TEREN UTRACONY W 1 poł. XI w.
w.
ww
na króla w gnieźnieńskiej katedrze. Rzekomo w czasach
pierwszej monarchii (1 połowa XI w.) miało powstać
„
w Polsce jeszcze jedno arcybiskupstwo, ale wiadomości
tej nie sposób zweryfikować.
Kościół w Polsce
w 1000 roku.
Pielgrzymujący w 1000 r. cesarz niemiecki
Otton III ogłosił przy grobie św. Wojciecha
powołanie niezależnej polskiej prowincji
Fragment kościanego rdzenia
krzywaśni pastorału, z grobu
kościelnej z siedzibą arcybiskupstwa w Gnieźnie.
w katedrze gnieźnieńskiej, XI wiek.
Zabytek pierwotnie był obity blachą
m
złotą lub pozłacaną. Pastorał był
jedną z oznak władzy biskupiej.
pp
Przedromański grobowiec
z płyt kamiennych
w formie tumby (skrzyni),
zachowany w podziemiach
z 1 połowy XI wieku.
Prawdopodobne miejsce
pochówku pierwszego
arcybiskupa, bł. Radzyma
Gaudentego.
z brązu z wyobrażeniem
ukrzyżowanego Chrystusa,
z ziemi halickiej, XII-XIII wiek.
Pektorał, zawieszany na szyi,
mógł zawierać wewnątrz
cząstkę relikwii.
Przedromański grobowiec
z płyt kamiennych, odkryty
w 2010 roku przy katedrze
gnieźnieńskiej, datowany
na 1 połowę XI wieku.
pl
katedry gnieźnieńskiej,
reliefowo-inkrustowany
p.
Pektorał (enkolpion)
Być może zawiera szczątki
jednego z pierwszych
gnieźnieńskich arcybiskupów,
następców Gaudentego
(może Hipolita?).
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE
• ETAP I. Artysta wycina
z plastra rozwałkowanego
wosku postać. Posługuje się
wcześniej przygotowanym
szkicem wykonanym
na pergaminie.
Fundacja Drzwi Gnieźnieńskich, która nastąpiła za czasów
rządów Mieszka III Starego, to w wymiarze artystycznym
• ETAP III. Gotowy model
zostaje pokryty cienką
warstwą delikatnej glinki,
która wypełnia wszystkie
szczegóły płaskorzeźby.
Po wyschnięciu pierwszej
warstwy, nakłada się glinę
zmieszaną z gnojem, końskim
włosiem lub paździerzami.
Dodatki te spalą się podczas
wypalania formy, a przez
powstałe w ten sposób
kanaliki uchodzić będą gazy
w trakcie procesu odlewania.
szczytowy punkt w dziejach średniowiecznego kultu
• ETAP II. Po naklejeniu
wyciętego konturu
na woskową tabliczkę,
rzeźbiarz modeluje
szczegóły za pomocą rylca.
św. Wojciecha. To jednocześnie niezwykły pomnik
świadomości religijnej w Polsce u schyłku XII w. Nowością
w skali europejskiej było poświęcenie głównego programu
obrazowego, zawartego w 18 kwaterach, postaci
konkretnego świętego a nie scenom czy postaciom
biblijnym. W ten sposób św. Wojciech urasta do rangi
„drugiego Chrystusa”, składającego życie w ofierze
za wiarę, stając się kamieniem węgielnym Kościoła
w Polsce. Na lewym skrzydle ukazano główne momenty
z jego życia od narodzin do pobytu w klasztorze rzymskim
• ETAP IV. Formę z gliny
wypala się w prowizorycznym
piecu zbudowanym z luźno
ułożonych kamieni.
Jednocześnie z rozgrzanej
formy wycieka roztopiony
wosk, tworząc pustą
przestrzeń do wlania brązu.
• ETAP VI.
Po wystygnięciu
brązu z rozbitej
formy wyjmuje
się misterny
odlew.
kkkk
na Awentynie. Natomiast prawe skrzydło poświęcone
zostało misji św. Wojciecha w Prusach, jego męczeństwu,
• ETAP V. Do zakopanej w dole
formy wlewa się roztopiony
w tyglu płynny metal. Ziemia
zabezpiecza formę przed
rozsadzeniem przez gazy.
wykupowi relikwii i złożeniu ich przez Bolesława
Chrobrego w katedrze w Gnieźnie. Należy zaznaczyć,
w.
ww
że uzupełnieniem treściowym poszczególnych kwater
są elementy dekoracji biegnącej wzdłuż boków obu
skrzydeł Drzwi czyli w tzw. bordiurze.
Odtworzenie procesu powstawania Drzwi Gnieźnieńskich.
Fantastyczny czworonóg z ludzką
Robotnik, ścinający winogrona
głową – symbol barbarzyństwa
w winnicy – symbol św. Wojciecha, który
i pogaństwa, czyhających na
po kilkuletnim pobycie w klasztorze,
św. Wojciecha w Prusach
powraca uprawiać „winnicę Pańską”
Kogut – symbol przyszłego
misjonarza, budzącego
nawróconych przez siebie
pogan do życia w Chrystusie
i wyrusza jako misjonarz do Prus
Herkules walczący z hydrą
lernejską – symbol Świętego,
wkraczającego do Prus,
by „walczyć” o dusze pogan
Gryf, okrutny strażnik skarbów
Smok – symbol siły nieczystej,
– symbol piekielnych sił i ich
bezpieczne na boskim drzewie Peridexion
burzącej się przeciw
pogańskich sług, strzegących
Cud z dzbanem w klasztorze
– symbol szatana czyhającego na dusze,
chrystianizacji Prus przez
dusz współplemieńców przed
na Awentynie w Rzymie
bezpieczne w boskim azylu (klasztorze)
św. Wojciecha
misjonarzem
m
Smok, czyhający na ptaki: kruka i koguta,
Św. Wojciech przybywa
z misją chrześcijańską
Jeleń uciekający przed wilkiem
do Prus
– dusza uchodząca przed złem
(szatanem) do świętości
Małpa jedząca winogrona
Św. Wojciech poucza księcia
czeskiego Bolesława II
Wilk ścigający jelenia – symbol zła
– symbol intruzów w Kościele;
(ziemskiego i nadprzyrodzonego)
pozornie nawróconych pogan
czyli szatana, prześladowcy
trwających przy bałwochwalstwie
Tygrys – symbol sił Zła,
czających się, aby zaatakować
św. Wojciecha
Św. Wojciech chrzci
dusz ludzkich
nawróconego Prusa
Biegnący ptak drapieżny
Bożego, skierowanego
– symbol grzesznej natury
do św. Wojciecha we śnie
pogan, buntującej się przeciw
pp
Lwia głowa – symbol Słowa
Św. Wojciech wygłasza
kazanie do wrogo
nastawionych Prusów
nauce św. Wojciecha
Chrystus ukazuje się
śpiącemu św. Wojciechowi
Paw jedzący winogrona
– symbol zwycięskiego
Trzej robotnicy pracujący przy
Kościoła i Chrystusa, z
winobraniu – symbol pracy
pomocą którego św. Wojciech
św. Wojciecha w winnicy Pańskiej
dokonał egzorcyzmu
Lew pożerający człowieka
– symbol przyszłej męczeńskiej
śmierci Świętego
Garbaty smok – siły
piekielne szykujące się,
aby zgładzić Świętego
Św. Wojciech wypędza
Ptak jedzący winogrona
Lew – symbol mocy Boskiej,
Kozioł górski wspinający się
objawiającej się poprzez
do góry – symbol osiągnięcia
egzorcyzm, dokonywany
przez Świętego godności biskupiej
przez św. Wojciecha
i wyżyn duchowości
Inwestytura
św. Wojciecha na biskupa
Pragi przez Ottona II
św. Wojciecha
p.
szatana z opętanego
Ostatnia msza
– symbol zbawionej
duszy Męczennika
– symbol bezrozumnych
barbarzyńców, zabójców
Kruk jedzący winogrona – kolejny
Ptak jedzący winogrona
etap dojrzewania duchowego
– symbol zbawionej
św. Wojciecha; Święty „dojrzał”
duszy Męczennika
do roli pasterza diecezji
„światło” wiary
Prusowie mordują
św. Wojciecha
pl
stworzenie, zabijające ludzi
Boskiej, dodającej męstwa
– symbol pogańskich zabójców
św. Wojciechowi w chwili
Czworonóg (pies?) kąsający się
słabości i umacniającej
w grzbiet – symbol zła (pogaństwa)
go w wierze
bezsilnego mimo pozornego
sukcesu – zabójstwa misjonarza
Modlitwa nocna
poległego za wiarę, a więc
św. Wojciecha
nie bezsensownie
Małpa jedząca winogrona
– szatan, próbujący zasiać
młodego św. Wojciecha
misjonarza, który niósł
Harpia, człekopodobne
Lew – symbol mocy
rozpacz i zwątpienie w sercu
Centaur z rogiem i maczugą
Łucznik przeszywający strzałą
Świętego, którzy zamknęli sobie
drogę do zbawieniay
Wystawienie ciała
św. Wojciecha, orzeł
na straży relikwii
wiewiórkę – symbol głosiciela Słowa
Smok – symbol mocy
Bożego, przenikającego niewiernych
piekielnych pokonanych
Wykupienie przez
w duchowej walce
Bolesława Chrobrego ciała
Oddanie św. Wojciecha
do szkoły w Magdeburgu
św. Wojciecha z rąk Prusów
Kruk jedzący winogrona – pierwszy
etap dojrzewania duchowego
Czworonóg gryzący się
św. Wojciecha – wstąpienie na
w brzuch i ptak jedzący winogrona
drogę życia konsekrowanego
– bezsilny, pokonany diabeł
Ofiarowanie chorego
i zbawiona dusza Świętego
św. Wojciecha Bogu
Przeniesienie ciała
przez rodziców
św. Wojciecha do Gniezna
Ptak fantastyczny jedzący
winogrona – symbol
Orion z psem polujący na zająca
przyszłych łask Bożych, jakich
– symbol misjonarza łowiącego dusze
dostąpi św. Wojciech
Narodziny św. Wojciecha
Herkules walczący z ptakami
Centaur – symbol pogaństwa,
stymfalijskimi – symbol walki
barbarzyństwa i grzechu,
o uwolnienie ziemi pruskiej
zwyciężonego przez duchową
od pogaństwa
ofiarę św. Wojciecha
Pogrzeb św. Wojciecha
w katedrze gnieźnieńskiej
Wąż oplatający lwa depczącego
Ptak fantastyczny jedzący
winogrona – symbol
przyszłych łask Bożych, jakich
dostąpi św. Wojciech
Centaur z wyrastającą spiralną łodygą
smoka – symbole Zła: grzechu,
– uosobienie grzechu pierworodnego
Antychrysta i szatana, pokonanego
zgładzonego przez chrzest
Potwór o gadzim ogonie
przez św. Wojciecha
– symbol szatana, z którym
walczył św. Wojciech,
przypominający widzom,
że ta walka trwa
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
GNIEZNO MIEJSCEM KORONACJI KRÓLÓW POLSKI
Dzięki powołaniu w 1000 roku polskiej prowincji kościelnej
poprzedzając zaledwie o rok, trzecią w dziejach Polski
z samodzielną, podległą tylko papieżowi metropolią
koronację królewską Bolesława Szczodrego. Uroczystość
w Gnieźnie, powstały warunki do koronacji władcy
ponownie odbyła się w murach katedry metropolitalnej
polskiego na króla, gdyż obrzęd taki mógł dokonać tylko
w Gnieźnie. W ten sposób władca podkreślał tradycyjną
arcybiskup. Jednak dopiero śmierć cesarza niemieckiego
rolę gnieźnieńskiej świątyni jako miejsca dynastycznych
Henryka II w 1024 r. otworzyła księciu Bolesławowi
ceremonii.
Chrobremu drogę do upragnionej korony. Pierwsza
królewska koronacja odbyła się więc w 1025 r.
Mimo upływu ponad dwustu lat, w ciągu których żaden
najprawdopodobniej w gnieźnieńskiej katedrze
z polskich władców nie uzyskał tytułu królewskiego,
a namaszczenia Bolesława Chrobrego na pierwszego króla
tradycja gnieźnieńskich koronacji przetrwała wśród
Polski dokonał arcybiskup gnieźnieński, zapewne Hipolit
piastowskich książąt i elit państwowych Polski
(zmarły dwa lata później). W tym samym roku, po śmierci
dzielnicowej. Stąd też zarówno książę wielkopolski
Chrobrego, zwierzchnik polskiego Kościoła uwieńczył
Przemysł II w roku 1295, jak i czeski monarcha Wacław II
koroną królewską syna i następcę Bolesława, Mieszka II.
z dynastii Przemyślidów w 1300 r., przyjęli koronę
królewską z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego
w gnieźnieńskiej katedrze archidiecezjalnej. Wspomniane
przerwał kryzys lat 30. XI wieku, zakończony spustoszeniem
wydarzenia dowodzą, że w świadomości monarchów,
centralnych grodów królewskich przez wojska Brzetysława
jak i możnych przełomu XIII i XIV w. pozostawała
czeskiego. Konsekracja odbudowanej, staraniem Bolesława
ona bazyliką koronacyjną królów polskich.
w.
ww
Pasmo sukcesów politycznych dynastii piastowskiej
„
Szczodrego, katedry gnieźnieńskiej w roku 1064 stanowiła
zapowiedź przywrócenia stolicy arcybiskupiej w jej dawnej
siedzibie. Nastąpiło ono faktycznie w roku 1075,
Wizja plastyczna koronacji
Bolesława Chrobrego w katedrze
gnieźnieńskiej w 1025 roku.
Pierwsza królewska
koronacja odbyła się w 1025
roku, najprawdopodobniej
w gnieźnieńskiej katedrze,
a namaszczenia Bolesława
króla Polski dokonał
arcybiskup gnieźnieński.
pp
m
Chrobrego na pierwszego
Pierścień złoty z szafirem, z grobu w katedrze
gnieźnieńskiej, XII wiek. Prezentowany zabytek
należy do okazałych, rzadkich romańskich
pierścieni, pełniących – obok pastorału –
p.
funkcję oznaki władzy biskupiej.
Reliefowa scena koronacji Dawida
kielicha tzw. królewskiego, około
1190 rok. Srebrny kielich liturgiczny,
będący pierwotnie prawdopodobnie
na wyposażeniu katedry
pl
przez Joaba w Rabba na czaszy
gnieźnieńskiej, zaliczany jest
do najbardziej okazałych kielichów
romańskich, wyposażonych w
rozbudowane programy
ikonograficzne.
Fragment archiwolty (łuku portalu) pochodzący zapewne z głównego wejścia
do katedry gnieźnieńskiej, XII/XIII w. Wykonany z piaskowca, nosi ślady
polichromowania, zdobiony jest zwielokrotnionym reliefowym motywem lilii.
W portalu tym zawieszone były słynne Drzwi Gnieźnieńskie z brązu.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
azd
u
Gni
e
nie
skie
go
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
Gród gnieźnieński, będący jednym z najważniejszych
Tra
sa Z
j
GNIEŹNIEŃSKI ZAMEK PIASTOWSKI
o której wiemy, że musiała stać w grodzie gnieźnieńskim.
wczesnośredniowiecznych ośrodków władzy w państwie
określana jako zamek. Zajmował on teren dawnego członu
św. Wojciecha oraz siedziby metropolii kościelnej a także
książęcego w północnej części Góry Lecha. Wiadomo, że
ważnego punktu zarządu państwem. Było to właściwe
miał on status zamku państwowego, należąc do książąt
miejsce do okazywania splendoru władzy i podkreślania
i królów polskich do roku 1457. Po pożarze w 1192 r. zamek
swoich praw zwierzchnich. Władca sprawował nadzór nad
został gruntownie odbudowany przez księcia Władysława
aparatem administracyjnym, wojskowym oraz doglądał
Odonica. Wprawdzie zachowały się jedynie nikłe relikty
ściągania należności, wynikających z tytułu prawa
w ziemi, to do dzisiaj możemy oglądać romańsko-barokową
książęcego. W Gnieźnie odbywały się także sądy pod
bryłę dawnego kościoła zamkowego – kolegiatę
przewodem władcy, zakończone niekiedy skazaniem
pw. Św. Jerzego, zbudowaną w początkach
podsądnego na kaźń i śmierć.
XIII wieku. Sensacją archeologiczną było odnalezienie
Kolegiaty
miejsca kultu pierwszego polskiego Patrona –
o
ieg
budowla obronna władców piastowskich w Gnieźnie,
ask
siedziby władców. Przybywali oni okresowo do Gniezna,
cl.
Nieco lepiej w źródłach pisanych odbiła się młodsza
Kan
Piastów, szczycił się niewątpliwie posiadaniem okazałej
w północnej partii Góry Lecha pracowni ceramicznej
działającej być może na potrzeby budowanego zamku,
przebywali piastowscy władcy, stąd wiemy o nich
z unikalną kolekcją romańskich płytek, zdobioną zestawem
stosunkowo niewiele. Można domniemywać, że pierwotna
różnych wizerunków. W wieku XIV podlegał on naprawom
siedziba władców – palatium czyli pałac książęcy –
i modernizacjom, odnotowanym w źródłach pisanych.
znajdował się w północnej partii Góry Lecha, w obrębie
Wraz z przekazaniem terenu zamku przez króla w 1457 r.
członu książęcego zespołu grodowego. Niestety,
Kościołowi zakończył się okres funkcjonowania zamku
nie odkryto dotąd jednoznacznych reliktów tej budowli,
książąt i królów w Gnieźnie.
w.
ww
Niestety, minione wieki zatarły ślady budowli, w których
„
Tum
ska
Kościół pw. św. Jerzego, określany w źródłach pisanych
„in arce” – „na zamku”. Zapewne jest to fundacja książęca
Można domniemywać, że pierwotna siedziba
z początku XIII wieku – skromna, jednonawowa budowla
władców – palatium czyli pałac książęcy – znajdował
z emporą i wieżyczką schodową w partii zachodniej. Od XIII
się w północnej partii Góry Lecha, w obrębie
wieku do 1815 roku kościół miał rangę kolegiaty. W roku
1782 został przebudowany w stylu późnobarokowym.
członu książęcego zespołu grodowego.
z motywem ptaka
XII-XIII wiek.
pl
p.
w bordiurze,
pp
m
Płytka gliniana
Płytka gliniana z motywem gryfa,
XII-XIII wiek. Terakotowa płytka
romańska z rzadkim przykładem
dekoracji reliefowej, odkryta
na terenie zamku piastowskiego
na Górze Lecha w Gnieźnie.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
GNIEZNO IDEOWĄ STOLICĄ W OKRESIE ROZBICIA DZIELNICOWEGO
Istnienie w Gnieźnie od 997 roku sanktuarium
władców Pomorza Zachodniego. Bolesław Krzywousty zlecił
Św. Wojciecha przez kolejne stulecia dodawało prestiżu
ewangelizację Pomorzan biskupowi Bambergu Ottonowi,
tutejszej katedrze, od roku 1000 pełniącej także funkcję
późniejszemu świętemu, który wyruszył na wyprawę
świątyni metropolitalnej. Na decyzji o przyznaniu Polsce
misyjną po spotkaniu z księciem w Gnieźnie w 1124 r.
niezależnej samodzielnej prowincji Kościoła Katolickiego,
Utworzone przez niemieckiego misjonarza biskupstwa:
a samemu Gnieznu – statusu siedziby pierwszego
w Lubuszu – dla Pomorza Zachodniego i w Kruszwicy –
arcybiskupstwa w dużym stopniu zaważył fakt wsparcia
dla Pomorza Gdańskiego, podporządkowane zostały
przez księcia akcji misyjnej podjętej przez św. Wojciecha
archidiecezji gnieźnieńskiej.
wśród sąsiadujących z Polską pogańskich Prusów oraz
pochówek ciała misjonarza, wkrótce ogłoszonego świętym,
Najzdolniejszy i najbardziej ambitny z synów
w gnieźnieńskim kościele grodowym.
Krzywoustego, książę Wielkopolski, Mieszko III Stary,
dążąc do zjednoczenia w swym ręku całości ziem polskich
nie omieszkał wykorzystać ideologicznego znaczenia
przybrał na znaczeniu, co oznaczało intensyfikację ruchu
Gniezna. Mimo posiadania Krakowa jako stolicy dzielnicy
pielgrzymów zdążających do jego grobu w katedrze
pryncypackiej (przysługującej księciu zwierzchniemu)
gnieźnieńskiej. Propagowanie kultu duchownego, który
politycznym centrum władzy podczas swego panowania
jako pierwszy podjął próbę chrystianizacji północnych
uczynił Wielkopolskę. W Wielkanoc 1177 r. zwołał
plemion pogańskich, było związane z polityką księcia
generalny wiec książąt i możnych u grobu Św. Wojciecha
Bolesława Krzywoustego. Książę od roku 1113 prowadził
jako patrona Polski w katedrze gnieźnieńskiej. Jako senior
działania zbrojne, zakończone w latach dwudziestych
czyli najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów i książę
XII wieku przyłączeniem do Polski Pomorza Gdańskiego
zwierzchni przyjął tytuł księcia całej Polski (dux totius
i ponownym podporządkowaniem zwierzchnictwu Piastów
Poloniae).
w.
ww
W XII stuleciu kult Świętego Wojciecha jako patrona Polski
„
Posadzka z płytek ceramicznych w katedrze gnieźnieńskiej,
XII/XIII wiek. Późnoromańska posadzka składająca się z płytek
i kształtek ceramicznych pokrytych różnobarwnym szkliwem
(niebieskim, zielonym, żółtym). Z kształtek
W XII stuleciu kult Świętego Wojciecha jako
układano motywy zdobnicze
nawiązujące do stylistyki
patrona Polski przybrał na znaczeniu, co oznaczało
romańskiej.
intensyfikację ruchu pielgrzymów zdążających
do jego grobu w katedrze
gnieźnieńskiej.
pp
m
Reliefowa główka
ludzka, wymodelowana
w warstwie tynku gipsowego
z katedry gnieźnieńskiej, XII wiek.
Jest to niewielki fragment dekoracji
reliefowej, pierwotnie polichromowanej,
p.
ozdabiającej wnętrze dostojnej
świątyni archikatedralnej.
Moneta srebrna
z wyobrażeniem postaci
św. Wojciecha (s. Adalbertus)
2 połowa XII wieku. Moneta
znaleziona została w jednym
z grobów przy dłoni zmarłego.
Ilustruje zakorzeniony
pl
z Imielna, pow. Gniezno,
kult tego świętego we
wczesnośredniowiecznym
społeczeństwie.
Bulla tzw. Kujawska,
2 połowa XII wieku. Bardzo
rzadki przykład ołowianej bulli czyli
odcisku pieczęci, służącej do uwierzytelnienia
dokumentu lub jako rodzaj plomby. Na awersie znajduje się
przestawienie księcia, prawdopodobnie Bolesława Kędzierzawego,
na rewersie – postać św. Wojciecha, Patrona państwa i Kościoła polskiego.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
KORONACJA PRZEMYSŁA II W GNIEŹNIE – ODNOWIENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO
Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego, wprowadzona
Wyrazem programu politycznego wielkopolskiego
w życie w 1138 r. miała na celu zapobiec bratobójczym
monarchy był przyjęty przez niego nowy herb dynastii
walkom między synami księcia o następstwo tronu po ojcu,
Piastów – orzeł, używany wcześniej przez książąt śląskich
przez wydzielenie każdemu z nich odrębnego terytorium.
jako herb ich linii dynastycznej, w nowej wersji –
Niepodzielna pozostawała dzielnica księcia zwierzchniego
zwieńczony koroną królewską. Od czasów Przemysła
(princepsa). Wbrew oczekiwaniom Bolesława, ustawa
stał się on także herbem Królestwa Polskiego i po dziś
sukcesyjna nie zapobiegła walkom o władzę, które
dzień jest godłem państwowym.
rozgorzały już w pierwszym pokoleniu między synami
księcia. Rozpoczął się podział kraju na coraz mniejsze
Współpracownikiem Przemysła II w dziele jednoczenia
dzielnice między kolejnych przedstawicieli dynastii
Polski był arcybiskup gnieźnieński, Jakub Świnka.
piastowskiej. W warunkach głęboko posuniętego
On koronował księcia w katedrze gnieźnieńskiej
rozdrobnienia terytorialnego i politycznego, odbudowa
26 czerwca 1295 r. na czwartego z kolei króla Polski.
królestwa przez dłuższy czas pozostawała jedynie
Pierwsza po 219 latach koronacja królewska w Polsce
w sferze marzeń ambitniejszych władców dzielnicowych.
stała się symboliczną datą końca rozbicia dzielnicowego.
Polityczny wymiar gnieźnieńskiej koronacji Przemysła II –
jako podkreślenie ciągłości Królestwa Polskiego przez
wysiłki zmierzające do uzyskania korony królewskiej
dokonanie jej w miejscu uświęconym tradycją
zostały uwieńczone sukcesem. Był nim książę wielkopolski
wcześniejszych uroczystości – doskonale rozumiał
Przemysł II. Do 1290 r. połączył on Wielkopolskę (rodzinne
Wacław II Przemyślida, przyjmując koronę królewską
księstwo poznańskie, zjednoczone z gnieźnieńskim
w 1300 r. jako następca Przemysła, także z rąk Jakuba
w.
ww
Dopiero u schyłku XIII wieku pojawił się władca, którego
„
i kaliskim) z Pomorzem Gdańskim przejętym na mocy
Świnki w katedrze gnieźnieńskiej.
wcześniejszego układu z tamtejszym władcą – Mściwojem II.
Rekonstrukcja romańskiej katedry w Gnieźnie,
koniec XI-1 połowa XIV wieku. Bazylika archikatedralna
w Gnieźnie uzyskała pełną bryłę romańską u schyłku
XI wieku (konsekracja w 1097 roku). Pośrodku
nawy głównej znajdowała się konfesja
Dopiero u schyłku XIII wieku pojawił się władca,
św. Wojciecha, wokół której ogniskował
którego wysiłki zmierzające do uzyskania korony
się kult tego Świętego Męczennika.
królewskiej zostały uwieńczone sukcesem.
Był nim książę wielkopolski Przemysł II.
pp
m
pl
p.
Insygnia
koronacyjne
Kazimierza Wielkiego
z XIV wieku, odnalezione
w jego grobowcu w katedrze
wawelskiej w 1869 roku: korona,
berło i jabłko królewskie.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski
Polska około roku 1000
GNIEZNO PIERWSZA STOLICA
GNIEZNO STOLICĄ PRYMASÓW POLSKI
Gnieźnieńscy hierarchowie, mimo licznych zwrotów
W 1992 r., wskutek reorganizacji struktur Kościoła
dziejowych, zachowują status zwierzchników całego
katolickiego w Polsce, została rozwiązana unia personalna
Kościoła polskiego. Potwierdzeniem prymatu metropolity
między archidiecezją gnieźnieńską i warszawską. Ówczesny
gnieźnieńskiego nad całym Kościołem w Polsce było
prymas, kardynał Józef Glemp, ustąpił z funkcji metropolity
uzyskanie przez arcybiskupa Mikołaja Trąbę w roku
gnieźnieńskiego. Decyzją papieża Jana Pawła II, zachował
1418 tytułu prymasowskiego, który gwarantował
jednak godność Prymasa Polski jako kustosz relikwii
mu zwierzchność nad wszystkimi biskupstwami
św. Wojciecha. Kardynał Józef Glemp pozostał prymasem
i arcybiskupstwami Królestwa Polskiego, również
aż do momentu ukończenia 80 lat, co nastąpiło w dniu
nowo utworzonymi.
18 grudnia 2009 r. Nazajutrz, 19 grudnia 2009 r., zgodnie
z wcześniejszym postanowieniem papieża Benedykta XVI,
Oficjalne zniesienie tytułu prymasa Polski przez króla
przywracającym tytuł prymasowski arcybiskupom
pruskiego Fryderyka Wilhelma II uzasadnione likwidacją
gnieźnieńskim, uroczyście przekazał swoje uprawnienia
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nastąpiło po trzecim
urzędującemu wówczas metropolicie gnieźnieńskiemu,
rozbiorze. Podniesione do rangi metropolii w 1821 r.
Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu. Tytuł Prymasów Polski
biskupstwo poznańskie, papież Pius VII połączył unią
pozostaje od tej pory ponownie funkcją duchowych
personalną z arcybiskupstwem gnieźnieńskim. Została
spadkobierców Mikołaja Trąby, obecnie – arcybiskupa
ona zastąpiona w 1946 r. przez papieża Piusa XII, na prośbę
gnieźnieńskiego, ks. metropolity Józefa Kowalczyka.
w.
ww
ówczesnego prymasa Augusta Hlonda, unią archidiecezji
gnieźnieńskiej i warszawskiej. Decyzja zwierzchnika
polskiego Kościoła została podyktowana głównie trudną
„
sytuacją w mrocznych czasach stalinizmu, wymagającą
od prymasa stałej obecności w stolicy państwa.
Gnieźnieńscy hierarchowie, mimo
licznych zwrotów dziejowych,
zachowują status zwierzchników
całego Kościoła polskiego.
pp
m
pl
p.
List papieża Benedykta XVI zapowiadający
przywrócenie tytułu prymasa Polski
metropolicie gnieźnieńskiemu.
NA GÓRZE: Arcybiskup Henryk Muszyński podczas uroczystości
święceń kapłańskich w katedrze gnieźnieńskiej.
PO PRAWEJ: Prymas Polski Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk.
PATRONAT HONOROWY >
Wystawa
powstała z inicjatywy
Piotra Gruszczyńskiego
– Senatora RP
MECENASI >
Starosta Gnieźnieński
Prezydent Miasta Gniezna
Dariusz Pilak
Jacek Kowalski

Podobne dokumenty