„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza

Transkrypt

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza
Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pn.:
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie krapkowickim (II)”
Współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w ramach osi priorytetowej 07.Konkurencyjny rynek pracy, działanie
07.01 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP,
skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach jako bezrobotne (należące do I lub II profilu
pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy tj. kobiety ,osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do
6 roku życia, lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia oraz migranci
powrotni i imigranci.
.
Głównym celem projektu jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i
promujące zatrudnienie:
- staże – dla 98 osób;
- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 15 osób;
- szkolenia zawodowe – dla 20 osób;
- refundacje kosztów doposażeniu lub wyposażenia stanowiska pracy- dla 15 osób;,
- usługi poradnictwa zawodowego oraz
uczestników projektu tj. 148 osób.
usługi pośrednictwa pracy – dla wszystkich
Czas trwania projektu 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Całkowita wartość projektu 1 110 694,66 zł

Podobne dokumenty