PSYCHOLOG SZKOLNY zadania

Transkrypt

PSYCHOLOG SZKOLNY zadania
PSYCHOLOG SZKOLNY
Celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki
i osobowości uczniów, przy współpracy z pedagogiem, socjoterapeutą, wychowawcami oraz
placówkami, które świadczą pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.
Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa - próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację,
uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość „wygadania" się w
życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Diagnoza psychologiczna - określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych,
zawodowych, możliwość poznania siebie za pomocą testów psychologicznych.
Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne.
Pomoc interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie.
Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i
polepszenia komunikacji.
Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:
•
•
•
•
Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
(poradnictwo wychowawcze)
Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)
Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.
Zadania są realizowane we współpracy z:
•
•
•
•
•
•
Dyrekcją szkoły
Rodzicami
Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Poradniami specjalistycznymi
Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Podobne dokumenty