( Dz.U.Woj.Doln.Nr 86, poz.990 z dnia 30 marca 2007r.) Uchwała Nr

Komentarze

Transkrypt

( Dz.U.Woj.Doln.Nr 86, poz.990 z dnia 30 marca 2007r.) Uchwała Nr
( Dz.U.Woj.Doln.Nr 86, poz.990 z dnia 30 marca 2007r.)
Uchwała Nr V/51/07
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Środa Śląska
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie
art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 roku
Nr 142, poz 1591 ze zmianami ), w związku z Uchwałą Nr XLIII/393/06 Rady Miejskiej w Środzie
Śląskiej z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska
Rada Miejska uchwala , co następuje :
§ 1.
1. W uchwale Nr XV/117/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 15 października
2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska dla jednostek urbanistycznych
A,B,C,D,E,G oraz części jednostki F wprowadza się zmianę :
- w § 8 pkt 5 uchwały, o której mowa w ust.1 dopisuje się literę "h" o następującym
brzmieniu : " dopuszcza się odstępstwa od zasad określonych w lit.c i d wobec budynków
użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty, kultury i sportu,
lokalizowanych na terenach usług publicznych , o których mowa w § 25 i § 80 uchwały,
oznaczonyvh na rysunku planu symbolami D-UP i D-1UP , pod warunkiem uzgodnienia z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków".
2. Pozostałe ustalenia planu , w tym rysunek planu , pozostawia się bez zmian.
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej .
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Podobne dokumenty