U8 -\243USZCZANOWICE.xls - e

Komentarze

Transkrypt

U8 -\243USZCZANOWICE.xls - e
UKŁAD WYKONAWCZY NA ROK 2005
DLA GMINNEGO O RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KLESZCZOWIE
WOK ŁUSZCZANOWICE
921-92109
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:
1. Umowy zlecenia i umowy o dzieło
Zakup materiałów i wyposa enia, w tym:
1. Materiały na uroczystosci okoliczno ciowe, spotkania,
konkursy (Dzie Babci i Dziadka, ferie zimowe, Dzie Matki,
Dzie Dziecka, wakacje, Andrzejki, Mikołajki oraz nagrody
dla uczestników organizowanych uroczysto ci bior cych
udział w konkursach)
§ 4270
§ 4300
100,00
9 610,00
3 500,00
2. Materiały potrzebne do zaj
wietlicowych, w tym:
a) Artykuły papiernicze, szkolno-biurowe
1 000,00
b) Tusz do drukarki, dyskietki do komputera
800,00
c) Materiały do r kodzieła artystycznego 1 500,00
tkanina artystyczna batik
3 300,00
3. Artykuły ogrodnicze (ziemia do kwiatów, doniczki, rodki do
nawo enia i ochrony ro lin)
4. Wyposa enie wietlicy, w tym:
a) Oprogramowanie antywirusowe
310,00
b) Wymiana ga nicy nie spełniaj cej norm PN100,00
EN3
c) Gry i programy edukacyjne
500,00
d) Gry planszowe i sprawno ciowe, zabawki,
500,00
płyty CD
e) Siatka do tenisa stołowego
300,00
f) Stolik pod komputer
300,00
g) Art. gospodarcze do utrzymania porzadku
300,00
200,00
h) Cz
§ 4260
WARTO
(zł)
17 970,00
1 400,00
3 440,00
480,00
100,00
NAZWA KOSZTÓW
PARAGRAF
ci zamienne: wietlówki, arówki itp.
2 610,00
300,00
Zakup energii, w tym:
1. Energia elektryczna
2. Gaz (ogrzewanie budynku)
3. Woda u ytkowa
Zakup usług remontowych, w tym:
1. Pomiary, przegl dy i prace konserwatorskie /wg zał cznika/
2. Dozór techniczny urz dze dzwigowych oraz grzewczych
3. Bie ce i nieprzewidziane drobne naprawy sprz tu i
wyposa enia
Zakup usług pozostałych, w tym:
1. Zakup prasy
2. Opłata całoroczna RTV
3. Rozmowy telefoniczne
4. Pokazy i spotkania edukacyjne
28 410,00
4 750,00
23 250,00
410,00
3 645,00
2 895,00
250,00
500,00
6 470,00
800,00
200,00
1 000,00
1 900,00
5. Wywołanie filmów, wykonanie odbitek z organizowanych
300,00
§ 4350
§ 4430
§ 4440
6. Oprawa prac wykonanych przez dzieci
7. Wywóz nieczysto ci ciekłych
8. Wywóz nieczysto ci stałych
Opłaty za usługi internetowe
1. Abonament za dost p do sieci internet
Ró ne opłaty i składki, w tym:
1. Ubezpieczenie budynku
Odpisy na ZF S na rok 2005
OGÓŁEM WIETLICA ŁUSZCZANOWICE:
300,00
980,00
990,00
1 236,00
1 236,00
1 000,00
1 000,00
720,00
74 481,00

Podobne dokumenty