regulamin konkursu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
MITOLOGICZNEGO
Po nici Ariadny do stajni Augiasza
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas
pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych.
Cele:




popularyzacja wiedzy o literaturze antycznej i jej ponadczasowości
rozwijanie zainteresowania młodzieży kulturą starożytną
promowanie postaw i wzorców osobowych prezentowanych w
mitologii
rozwijanie kreatywności uczniów
Organizator konkursu:
ZSO Nr 2 w Tarnowie
Regulamin szczegółowy:
1. Do konkursu każda szkoła może zgłosić 2 zespoły dwuosobowe.
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przysyłać do 31 maja 2016
na nr faxu (0-14) 655 88 95 lub adres [email protected]
3. Konkurs będzie składał się z dwóch części:
I etap – część pisemna (zadania otwarte i zamknięte)–1 czerwca 2016 r. w
godz. 11:00-12:00
II etap – część ustna oraz prezentacja minidramy – 7 czerwca 2016 r.
4. Konkurs odbędzie się w:
ZSO Nr 2
Ul. Mickiewicza 16
33-100 Tarnów
5. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 6 zespołów.
6. Wyniki I etapu konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej
ZSO Nr 2: www.ii-lo.tarnow.pl w dniach 1-2 czerwca 2016.
7. Bibliografia:
Lektury:
1. J. Parandowski, Mitologia.
2. Filozofia antyczna ( Sokrates, filozofia przyrody, Platon, Arystoteles,
stoicyzm, Seneka, Marek Aureliusz, Cyceron, epikureizm, cynizm,,
sceptycyzm, materializm).
3. Sentencje łacińskie.
 A verbis ad verbera - Od słów do rękoczynów
 Ab initio - Od początku
 Ad astra per aspera - Przez trudy do gwiazd
 Alea iacta est - Kości zostały rzucone
 Amici fures temporum - Przyjaciele to złodzieje czasu
 Aurea mediocritas - Złoty środek
 Corrumpunt mores bonos colloquia mala - złe rozmowy psują dobre
obyczaje
 Corvus albus - biały kruk
 Errare humanum est - błądzić jest rzeczą ludzką
 Faber est quisque suae fortunae - każdy jest kowalem własnego losu
 Historia magistra vitae - historia nauczycielką życia
 Homo homini lupus est - człowiek człowiekowi jest wilkiem
 Inter malleum et incudem - między młotem i kowadłem
 Lavare manus - umywać ręce
 Nemo sine vitiis est - nikt nie jest bez wad
 Pro publico bono - dla dobra ogółu
Opracowania do wyboru, np.:
1. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury
2. Mała encyklopedia kultury antycznej PWN
3. Z. Kubiak, Literatura starożytnej Grecji i Rzymu.
oraz inne dostępne opracowania, w tym albumy sztuki lub strony internetowe
poświęcone kulturze i filozofii antycznej.
8. Problematyka:
- związki frazeologiczne pochodzenia mitologicznego (na podstawie
opracowań),
- teatr grecki,
- rozpoznawanie motywów antycznych w dziełach malarskich,
- prezentacja w formie minidramy wybranej przez siebie postaci mitologicznej
(boga, herosa, itp.)
9. Nagrody
- zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia;
- uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu otrzymają dyplomy, a laureaci
miejsc 1-3 dodatkowo nagrody rzeczowe;
- wszyscy nauczyciele otrzymają zaświadczenia o przygotowaniu uczestnika od
organizatorów konkursu.
10. Uwagi końcowe:
- koszty związane z dojazdem do miejsca konkursu pokrywają uczestnicy;
- wszystkie osoby biorące udział w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 833 z dn. 29.08.97r. w
zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU
Po nici Ariadny do stajni Augiasza
2016
Nazwa i adres szkoły:
......................................................................................................
…...................................................................................................................
I zespół:
Dane uczniów (imię, nazwisko, klasa):
1)...................................................................................................................
2)...................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela:
…...................................................................................................................
II zespół:
Dane uczniów (imię, nazwisko, klasa):
1)...................................................................................................................
2)...................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela:
…...................................................................................................................

Podobne dokumenty