Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole

Transkrypt

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole
Załącznik nr 5
Starogard Gdański, ……………………………
………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna kandydata
………………………………………………………………………
Adres miejsca zamieszkania
Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole
Niniejszym potwierdzam wolę podjęcia nauki przez moją córkę/syna
…………………………………………… numer PESEL ……………………………………
w klasie pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.
…………………………………………………………
Podpis składającego oświadczenie
str. 1

Podobne dokumenty