biuletyn systemu wykorzystania doświadczeń

Transkrypt

biuletyn systemu wykorzystania doświadczeń
Nr 1/2014 (1)
30 września 2014 r.
CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SIŁ ZBROJNYCH
BIULETYN
SYSTEMU WYKORZYSTANIA
DOŚWIADCZEŃ
Doświadczenia z 12 lat polskiej obecności w Afganistanie
Polecane:
 płk Marek KOTOWSKI
(OWD DG RSZ) „Alfabet
misjonarza”, czyli niezbędna wiedza dla każdego, kto wybiera się na
misję pod Hindukusz.
 mjr Radosław WOJTOWICZ, mjr Andrzej
DEKOWSKI (CDiS SZ)
„Rola dowódcy w systemie wykorzystania doświadczeń”.
 ppłk Wojciech GIL (CDiS
SZ) „Opisywanie obserwacji”, czyli mały poradnik jak dobrze opisać
obserwację.
W tym numerze:
Słowo wstępne Dyrektora
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ.
2
DOŚWIADCZENIA:
W bieżącym roku mija
12 lat odkąd Polska zaangażowała się w międzynarodową
misję
stabilizacyjną
ISAF
w Islamskiej Republice Afganistanu. To jednocześnie czas
pierwszych podsumowań naszej
obecności pod Hindukuszem,
ponieważ wielkimi krokami
zbliża się termin zakończenia
misji ISAF, największej i najtrudniejszej w historii NATO
i Polski.
Już dziś można śmiało stwierdzić, że udział Sił Zbrojnych RP
w misji ISAF pozwolił na zebranie doświadczeń, których wartość
 z punktu widzenia aktualnie
zachodzących zmian systemowych w polskiej armii jest nie
Doświadczenia z 12 lat polskiej
obecności w Afganistanie.
2
Alfabet „misjonarza”.
8
do przecenienia. Wieloletnie
zaangażowanie Polski w Afganistanie jest wyrazem nie tylko
odpowiedzialności za sprawy
międzynarodowe, ale również za
bezpieczeństwo państwa polskiego. Wpłynęło ono także w istotny
sposób na integrację Sił Zbrojnych RP w ramach Sojuszu, ich
modernizację, w tym zwiększanie
mobilności, pozyskiwanie nowoczesnego wyposażenia i uzbrojenia, a także tworzenie nowych
struktur wojskowych pozwalających na efektywniejsze dowodzenie i wsparcie działań.
Jednakże ze względu na specyfikę, skalę i charakter polskiego zaangażowania w misję ISAF
jedynie część zebranych doświad-
Polski patrol w Afganistanie.
(fot. mjr Robert Reczkowski, CDiS SZ)
czeń i wniosków jest w pełni
zbieżna z fundamentalnymi zadaniami SZ RP… (więcej na s. 2–7)
Międzynarodowe warsztaty Lessons Learned
SWD W PRAKTYCE:
Rola dowódcy w systemie wykorzystania doświadczeń.
12
Opisywanie obserwacji.
14
Zasady uzyskiwania dostępu do
CBD SWD.
16
RECENZJE, SPRAWOZDANIA,
WYDARZENIA, ZAPOWIEDZI:
Międzynarodowe warsztaty
Lessons Learned.
17
NATO Lessons Learned Conference.
19
Pierwsza edycja kursu SWD.
19
OD REDAKCJI:
Geneza i zakres działania
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ.
20
Publikacje CDiS SZ: Innowacja
i synergia w Siłach Zbrojnych RP.
20
W dniach 2425 czerwca
2014 roku już po raz trzeci
specjaliści wykorzystania doświadczeń z sześciu państw
wspólnie szkolili się na warsztatach w Centrum Doktryn
i Szkolenia Sił Zbrojnych (CDiS
SZ).
Obecna edycja poświęcona
była tematyce prowadzenia analiz
w ramach procesu wykorzystania
doświadczeń. W warsztatach
uczestniczyli
przedstawiciele
Systemu Wykorzystania Doświadczeń (SWD) międzynarodo-
wych dowództw i jednostek NATO: Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
(JFTC), Dowództwa Wielonarodowego
Korpusu
Północ-Wschód
(MNC
NE) 3. batalionu łączności
NATO (3rd NATO Signal
Battalion) oraz specjaliUczestnicy „International LL Workshop”
ści z etatowych komórek
zorganizowanych przez CDiS SZ
wykorzystania doświadw dniach 24-25 czerwca 2014r.
czeń Dowództwa Gene(fot. chor. Krzysztof Żurawski, CDiS SZ)
ralnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz in- w warsztatach uczestniczyło 35
nych dowództw i instytucji szcze- specjalistów SWD (więcej na
bla operacyjnego. W sumie s. 1718).
BIULETYN SWD
Słowo wstępne
Szanowni Czytelnicy!
kmdr Jarosław HEWELT
Dyrektor Centrum Doktryn
i Szkolenia Sił Zbrojnych
w Bydgoszczy
„Nie wystarczy
zdobywać mądrości,
trzeba jeszcze umieć
z nich korzystać”
Marcus Tullius Cicero
mjr dr Robert RECZKOWSKI
Specjalista
Oddział Analiz Operacji Poza
Granicami Państwa
CDiS SZ
Str. 2
Udział Sił Zbrojnych RP
w operacjach poza granicami
państwa, prowadzonych w środowisku
międzynarodowym,
był jednym z czynników leżących u podstaw stworzenia
Systemu Wykorzystania Doświadczeń (SWD) w SZ RP.
Potrzeba identyfikowania obserwacji, ich analizowania,
wdrażania działań naprawczych
oraz dzielenia się wiedzą była
szczególnie widoczna w trakcie
operacji w Iraku i Afganistanie.
Tym samym nie dziwi fakt, że
czynnik ten jest wskazywany
wśród uwarunkowań o kluczowym znaczeniu dla SWD. Jednakże SWD jest narzędziem
organizacyjnego uczenia się
i doskonalenia funkcjonowania
jednostek i instytucji wojskowych, które może i powinno
być wykorzystywane w każdym
rodzaju działalności SZ RP, jak
również powinno podlegać
ciągłemu doskonaleniu. Przeprowadzona przez CDiS SZ
analiza funkcjonowania SWD
w latach 20122013 wskazała
m.in. na potrzebę opracowania
publikacji będących jednocześnie narzędziem upowszechniania doświadczeń i wiedzy
z zakresu SWD. Odpowiedzią
na to zapotrzebowanie jest niniejszy „Biuletyn…”, którego
pierwszy numer, z uwagi na
zbliżający się koniec misji międzynarodowych sił wspierania
bezpieczeństwa - ISAF, po-
święcony został problematyce
doświadczeń z PKW Afganistan.
Jako organizator Sytemu
Wykorzystania Doświadczeń
w Siłach Zbrojnych RP wyrażam nadzieję, że „Biuletyn…”,
który oddajemy do rąk P.T.
Czytelników spełni pokładane
w nim nadzieje i okaże się narzędziem
przydatnym
dla
wszystkich
użytkowników
SWD, a w szczególności dla
żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej zajmujących się etatowo i nieetatowo tą
problematyką.
Życzę miłej lektury.
Dyrektor CDiS SZ
cz.p.o. kmdr Jarosław HEWELT
Doświadczenia z 12 lat polskiej obecności w Afganistanie
Udział w misji ISAF
w Afganistanie stanowi dla Sił
Zbrojnych RP jedno z największych wyzwań wojskowych ostatnich lat. Misja
realizowana jest w warunkach, które pod względem
kulturowym, cywilizacyjnym
i klimatycznym całkowicie
odbiegają od realiów europejskich.
Ponad 10-letnia obecność
wojsk NATO w Afganistanie
nie zmieniła wiele w sytuacji
wewnętrznej tego kraju, która
nadal pozostaje niestabilna.
Mimo znaczących postępów
w dziedzinie politycznej poziom bezpieczeństwa prowincji
afgańskich ciągle jest niezadowalający. W ciągu ostatnich
kilku lat nastąpiło wznowienie
militarnej działalności rebeliantów na południu i wschodzie
Afganistanu oraz odzyskiwanie
przez nich wpływów politycznych wśród ludności tych tere-
nów. Odżyły wewnętrzne konflikty, w prowincjach spada
popularność władz rządowych,
a coraz bardziej umacnia się
władza lokalnych przywódców
klanowych, często powiązanych
z narkobiznesem.
Początek operacji
W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w międzynarodowych siłach wspierania bezpieczeństwa (ang. International
Security Assistance Force –
ISAF) w Afganistanie 16 marca
2002 roku skierowano
w rejon misji pierwszą
grupę żołnierzy. W zakresie jej działania znalazło się przede wszystkim
rozminowywanie terenu,
ochrona lotniska w Kabulu,
a także budowa infrastruktury
drogowo-mostowej i zaplecza
logistycznego, niezbędnego do
działania międzynarodowych sił
wojskowych. W sumie do
udziału w operacji wydzielono
ok. 300 żołnierzy wyznaczonych z: 1. Brzeskiej Brygady
Saperów im. Tadeusza Kościuszki z Brzegu, 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im.
Piotra Wysockiego z Opola,
4. Brodnickiego Pułku Chemicznego im. Ignacego Mościckiego z Brodnicy, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii z Puław oraz jednostki specjalnej GROM. Skład
polskiego kontyngentu w Afganistanie (PKW Afganistan)
został wkrótce zmodyfikowany i od połowy
2002 r. liczył ok. 120
żołnierzy.
Zadania
realizowane przez Polski Kontyngent Wojskowy do
początku 2007 r. ograniczały
się w zasadzie do typowych
działań inżynieryjnych i saperskich.
►DOŚWIADCZENIA
wego i prowadzenia działań
bojowych w warunkach asyOd listopada 2008 roku metrii potencjałów stron.
zmieniła się organizacja PKW
Doświadczenia z udziału
w Afganistanie. Powstały PolSZ RP w misji ISAF są bogate
skie Siły Zadaniowe (ang. Poi kompleksowe, a ich wspóllish Task Force White Eagle –
nym mianownikiem, oprócz
TF WE), które jako jedna
rosnącego prestiżu państwa
z brygadowych grup bojow sferze polityki, jest również
wych w Dowództwie Regionalich bezpośredni wpływ na
nym Wschód (ang. Regional
kierunki transformacji SZ RP.
Command East, RC-E) przejęły
Poprzez
udział
PKW
odpowiedzialność za prowincję
w
misji
ISAF
(a
uprzednio
Ghazni.
7 kwietnia 2012 r. w Afga- w Iraku) w SZ RP zaczęły
nistanie, zgodnie w wcześniej- zachodzić zmiany na miarę
XXI wieku. Wyznacznikami
szymi międzynarodowymi ustatej ewolucji stały się m.in.
leniami, zakończył się proces
procesy:
profesjonalizacji,
rozmieszczania polskich sił modernizacji technicznej czy
zadaniowych w prowincji Gha- doskonalenia procesu szkolezni. Od tego dnia aż do 30 maja nia. Powyższe procesy zapobr. polscy żołnierze odpowiada- czątkowały głębokie zmiany
li za północną część prowincji ilościowo-jakościowe w caGhazni (osiem dystryktów). łych SZ RP, w szczególności
obszarze
dowodzenia
Pozostałe dystrykty, czyli połu- w
i
kierowania
ogniem
(nowe
dniowa część prowincji, znajdosystemy
dowodzenia
i
kierowały się pod kontrolą amerywania ogniem), rozpoznania
kańskich sił zadaniowych.
(nowoczesne środki rozpoznaAktualnie Polskie Siły Za- nia obrazowego), rażenia oraz
daniowe (XV zmiana PKW ochrony i obrony wojsk
Afganistan) dyslokowane są (nowoczesna obrona przeciww Bagram (prowincja Parwan), minowa, indywidualny system
których głównym zadaniem jest wyposażenia żołnierza pk.
TYTAN).
wycofanie do 31 grudnia br.
Doświadczenia z udziału
wszystkich narodowych sił
w
Afganistanie
wskazują
i środków z rejonu misji do
również na wzrost znaczenia
Polski.
działań niemilitarnych, w tym
zwiększoną aktywność organiZdobyte doświadczenia
zacji i agencji pozarządowych,
Udział SZ RP w operacjach instrumentów cywilnych, ekoi misjach poza granicami pań- nomicznych i politycznych.
stwa był i jest istotnym instru- Skuteczne angażowanie się
mentem polskiej polityki zagra- w stabilizowanie sytuacji mięnicznej i bezpieczeństwa, mają- dzynarodowej wymaga wdrocym wpływ na kształtowanie żenia koncepcji kompleksowebezpieczeństwa międzynarodo- go podejścia do przyszłych
wego. Oprócz realizacji narodo- operacji,
tzn.
integracji
wych
celów
politycznych i uzyskania efektu synergii
i wojskowych staje się on rów- użycia wszystkich angażowanież źródłem doświadczeń, nych komponentów wojskoumożliwiając
doskonalenie wych, jak i cywilnych.
istniejących i pozyskiwanie
Na podstawie zebranych
nowych zdolności operacyj- wniosków i doświadczeń możnych. Dotyczy to szczególnie na wysunąć tezę, że istotnym
zdolności reagowania kryzysoTask Force „White Eagle”
zadaniem dla Sił Zbrojnych
RP w XXI w. będzie ciągłe
dostosowywanie swych zdolności do zmieniającego się
środowiska bezpieczeństwa.
Polska powinna posiadać siły
charakteryzujące się wysokimi
możliwościami adaptacyjnymi
w odniesieniu między innymi
do ludzi, techniki bojowej oraz
doktryny prowadzenia działań.
Zauważa się również zmianę charakteru środowiska bezpieczeństwa, ponieważ aktualnie klasyczne zagrożenia wojskowe wypierane są zdecydowanie
przez
zagrożenia
o charakterze asymetrycznym.
Dodatkowo oprócz klasycznych konfliktów międzypaństwowych, kryzysy wywoływane są najczęściej przez stosunkowo niewielkie organizacje o zasięgu lokalnym i globalnym, upadające państwa
oraz państwa starające się
powiększyć swoją strefę wpływów, czy uzyskać dostęp
do nowych zasobów surowców
energetycznych.
Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany w środowisku
bezpieczeństwa i wynikające
z tego wyzwania dla sił zbrojnych, a także konieczność
poszerzania zdolności operacyjnych, w CDiS SZ dokonano
wstępnej analizy wniosków
i doświadczeń z udziału SZ RP
w operacji ISAF, które w opinii CDiS SZ będą miały decydujący wpływ na rozwój nie
tylko SZ RP, ale również
NATO. Zebrane doświadczenia, zostały pogrupowane
tematycznie:
1. Interoperacyjność w ramach Sojuszu oraz narodowe systemy dowodzenia.
Współdziałanie w środowisku
międzynarodowym w dużym
stopniu potwierdziło kompatybilność polskiego systemu
dowodzenia z innymi systemami funkcjonującymi w NATO.
Udział w misjach i operacjach
poza granicami państwa umoż-
KTO ROSOMAK w wersji
„afgańskiej” na HWY-1.
(fot. mjr Robert Reczkowski, CDiS SZ)
liwia systematyczne doskonalenie procedur współdziałania
w ramach układu koalicyjnego
w realnych warunkach pola
walki. Wpływa on na rozwój
taktyki i technik użycia sił,
a także doskonalenie procedur
działania, w tym procesu dowodzenia, co umożliwia rozwijanie
szeroko rozumianej interoperacyjności.
Pozwala to również na gruntowną weryfikację właściwego
poziomu przygotowania merytorycznego wyższej kadry dowódczej SZ RP i jej zdolności
do efektywnego
kierowania
w międzynarodowym środowisku, w warunkach realnej operacji, w całym jej spektrum, począwszy od działań dyplomatycznych do stricte operacyjnych. Jednocześnie dokonuje się
weryfikacji przygotowania zawodowego dowódców na niższych poziomach dowodzenia
w zakresie realizacji przydzielonych zadań w czasie misji. Każda taka ocena bezpośrednio
przekłada się na wykorzystanie
doświadczeń na kolejnych etapach misji.
Udział w misjach i operacjach poza granicami państwa
przyczynia się do wzrostu poziomu wyszkolenia indywidualnego, w szczególności w zakresie: (1) dowodzenia pododdziałami w warunkach bojowych,
(2) funkcjonowania w środowisku koalicyjnym, (3) zachowaStr. 3
►DOŚWIADCZENIA
nia w warunkach bojowych,
(4) funkcjonowania systemu
dowodzenia, rozpoznania itp.,
w warunkach sieciocentryczności pola walki, (5) umiejętności
oceny sytuacji w czasie rzeczywistym,
(6)
przetrwania
i ochrony wojsk.
Udział w operacjach Sojuszu komponentów SZ RP spowodował również wzrost zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych do realizacji zadań na
poziomie operacyjnym oraz
przyczynił się do osiągnięcia
przez Polskę statusu państwa
ramowego, zdolnego do dowodzenia sojuszniczymi operacjami specjalnymi. Dynamiczny
rozwój zdolności tych wojsk ma
swoje odzwierciedlenie w powierzeniu im dowodzenia sojuszniczym komponentem operacji specjalnych w ramach
dyżuru Sił Odpowiedzi NATO
(NRF) w 2015 r.
2. Zabezpieczenie logistyczne.
Podobnie jak w przypadku systemów dowodzenia udział
w misji ISAF pozwolił na
wzrost tzw. interoperacyjności
logistycznej z innymi państwami. Konsekwencją tej
współpracy jest znacząca redukcja naszego wysiłku logistycznego. Oprócz wymiaru
ekonomicznego przynosi ona
także korzyści w postaci gromadzenia doświadczeń z funkcjonowania w środowisku logistycznym NATO. Do najbardziej wymownych w tym zakresie przykładów należy wymienić programy Strategic Airlift
Capability (SAC) i Strategic
Airlift
Interim
Solution
(SALIS), które znacznie zwiększają zdolność SZ RP w obszarze przerzutu i mobilności
wojsk.
personelu logistycznego zdobywającego
doświadczenia,
jakie nie są możliwe do osiągnięcia w warunkach krajowych.
Udział polskich elementów
logistycznych w ISAF wpłynął
także pozytywnie na zmiany
w
systemie
obsługoworemontowym, które polegają
na wprowadzeniu dodatkowych grup obsługowych oraz
na zastosowaniu serwisu producenta. Jednocześnie usprawniono zabezpieczenie systemu
eksploatacji techniki bojowej
Prace remontowe w bazie Ghazni (Afganistan).
(fot. Archiwum NSE, XIII zm. PKW Afganistan)
na odległym teatrze działań,
w tym techniki lotniczej
w trudnych warunkach klimatycznych. Ważnym doświadczeniem jest również konteneryzacja logistyki.
Zdecydowanej poprawie
uległy również warunki bytowe żołnierzy  dzięki kwaterowaniu
stanu
osobowego
w klimatyzowanych kontenerach, wykorzystywaniu kontenerowych suszarni czy punktów wydawania posiłków, itp.
Do ambitnych działań możemy również zaliczyć skierowanie na teatr działań i utrzymanie wojskowego szpitala
polowego przystosowanego do
Zaangażowanie
państwa zabiegów chirurgicznych ratupolskiego w misję w Afganista- jących życie i krótkotrwałego
nie wzmocniło również jakość leczenia.
funkcjonowania zabezpieczenia 3. Modernizacja techniczna
logistycznego SZ RP poprzez i ochrona wojsk własnych.
poprawę stopnia wyszkolenia Zebrane wnioski i doświadczenia w znaczny sposób ułaStr. 4
twiają określenie wymagań
stawianych nowym typom
sprzętu wprowadzanego do
uzbrojenia SZ RP. Wzrost
aktywności w obszarze modernizacji technicznej pozwala
m.in. na: (1) kontynuację
w SZ RP procesu inicjującego
zasadniczą zmianę charakteru
sił zbrojnych  z ciężkiego na
bardziej mobilny, z dobrze
rozwiniętymi i zdolnymi do
przerzutu
komponentami:
lekkim i średnim, wyposażonymi w samochody wysokiej
mobilności i kołowe transpor-
tery opancerzone, (2) tworzenie systemów sieciocentrycznych i łączności satelitarnej
z możliwością posiadania terminali satelitarnych i identyfikacji bojowej na szczeblu
batalionu, (3) wzrost skuteczności rażenia wszystkich rodzajów sił zbrojnych dzięki
nowym zdolnościom systemu
rozpoznania oraz pozyskanie
bezzałogowych środków rozpoznawczych (BŚR), a także
podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ramach ochrony
wojsk własnych, (4) kontynuację działań w zakresie pozyskiwania nowoczesnego sprzętu
wojskowego opartego na najnowszych technologiach wraz
z ich transferem do rodzimego
przemysłu zbrojeniowego oraz
unifikacja dotychczasowego
sprzętu wojskowego.
Odmienny charakter zagrożeń związanych z asymetrią
prowadzonych działań, jak
również ciągła ewolucja taktyki działania rebeliantów znalazły odzwierciedlenie również w
zmianach
dokonywanych
w obszarze ochrony wojsk własnych. Zdolność do przetrwania
wojsk podwyższono m.in. przez
wyposażenie SZ RP w nowy
sprzęt bojowy (realizacja programu KTO ROSOMAK), pojazdy opancerzone o zwiększonej odporności na improwizowane
ładunki
wybuchowe
(MRAP, M-ATV) czy nowoczesne indywidualne wyposażenie
żołnierza (realizacja programu
TYTAN). Wyposażenie i sprzęt
sprawdzany jest w ekstremalnych warunkach klimatycznych
warunkujących jego modernizację lub wycofanie i zastąpienie
nowym.
Doświadczenia z Afganistanu oraz z innych rejonów misji
wskazują także, że w dalszym
ciągu poprawy wymaga wymiana informacji niejawnych między sojusznikami (również
z wykorzystaniem
systemów
informatycznych). Ze względu
na brak jednolitych rozwiązań
w tym obszarze jest ona często
utrudniona lub wręcz niemożliwa.
4. Szkolenie wojsk. Udział
w afgańskiej misji spowodował
umocnienie trendu rozwijającego się już od czasu operacji
Iraqi Freedom, zgodnie z którym system szkolenia SZ RP
ukierunkowany jest zarówno na
zadania realizowane podczas
operacji w ramach Art. 5. Traktatu Waszyngtońskiego, jak
i operacji reagowania kryzysowego (w tym wsparcia pokoju).
Zasadniczym jednak celem
cyklu szkoleniowego jest przygotowanie pododdziałów planowanych do użycia w operacji
w warunkach jak najbardziej
zbliżonych do sytuacji rzeczywistej. Szkolenie w kraju ukierunkowane jest na prowadzenie
działań połączonych, zwłaszcza
komponentu lądowego i po-
►DOŚWIADCZENIA
wietrznego, w których ten ostatni służy wsparciu i zabezpieczeniu działań w rejonie operacji.
Dzięki temu możemy obserwować, jak powstaje świadomość
integracji działań powietrznych
i lądowych w przyszłej operacji
połączonej.
Udział polskiego personelu
wojskowego w misjach poza
granicami państwa umożliwia
uczestniczenie
żołnierzy
w różnorodnych kursach, szkoleniach za granicą, czy w sojuszniczych ćwiczeniach wojskowych w ramach przygotowania do realizacji zadań na
teatrze działań. Ma to przede
wszystkim bezpośrednie przełożenie na implementację procedur
działania
NATO,
co w znacznej mierze wpływa
na prawidłowe współdziałanie
z sojusznikami.
Na etapie przechodzenia od
działań wymuszania pokoju do
działań stabilizacyjnych i odbudowy niezbędne jest zaangażowanie specjalistów cywilnych.
W związku z tym, w procesie
przygotowywania misji konieczne jest uwzględnienie
szkolenia tych specjalistów.
Jednocześnie cechą charakterystyczną w trakcie prowadzenia operacji w okresie stabilizacji jest obecność organizacji
pozarządowych. Dlatego też
w procesie kształcenia oficerów
sztabów i dowództw oraz specjalistów
CIMIC
należy
uwzględniać
problematykę
współdziałania z tymi podmiotami.
Specyfiką misji stabilizacyjnych, m.in. w Afganistanie, jest
płynne przejście od fazy stabilizacji do fazy rekonstrukcji.
W szkoleniu dowództw i sztabów w module programowym
Mission Oriented Training
istnieje potrzeba uwzględnienia
bloku tematycznego dotyczącego realizacji funkcji administracyjnych z uwzględnieniem
przepisów prawa międzynarodowego.
5. Proces wycofania sił
i środków z obszaru operacji. Wielokrotny udział wydzielonych komponentów Sił
Zbrojnych RP w operacjach
poza granicami państwa wiąże
się nie tylko z koniecznością
planowania i bieżącej koordynacji działań na teatrze, ale
także z organizacją sprawnego
i bezkolizyjnego procesu strategicznego
przemieszczania
się do i z teatru działań. Wnioski z tego obszaru są konsekwentnie
wprowadzane
w życie tak, aby w przyszłości
można było uniknąć trudności,
jak również mieć pewność co
do mobilności jednostek wojskowych zarówno w przypadku działań na terytorium kraju,
jak i poza jego granicami.
Najważniejsze z nich dotyczą:
(1) uzyskania zgody władz
państwa/państw na przejazd
konwojów wojskowych oraz
zawarcia stosownych porozumień
międzynarodowych,
w których określane są warunki tranzytu powrotnego
obejmującego
żołnierzy
i sprzęt wojskowy, a także
ewentualnych umów z przewoźnikiem (niezbędne do
terminowej realizacji transportu wojsk), (2) przygotowania
dokumentów
określających
specyfikację ilościową i schemat czasowy procesu na poziomie narodowym. Ich terminowe
opracowanie
i zatwierdzenie przez odpo-
w których komponenty SZ RP
realizowały swoje zadania oraz
zmieniające się uwarunkowania polityczne w regionach
stacjonowania polskich sił,
a także panujące tam warunki
geograficzno-klimatyczne, (4)
uwzględnienia elementu finansowego w planowaniu przemieszczenia. W tej sytuacji
z co najmniej rocznym wyprzedzeniem należy dokonywać dokładnej analizy i weryfikacji ilości oraz rodzaju
sprzętu przewidzianego do
przewozu oraz dostosowania
środków transportowych do
określonych potrzeb.
wiedzialne podmioty pozwoli
na realizację transportu polskich sił z rejonu misji zgodnie z planem, (3) zaplanowania kilku wariantów transportu
powrotnego z uwzględnieniem
różnych dróg przemieszczenia
(lądowa, morska lub powietrzna). Istotne jest to z uwagi na
różnorodność
obszarów,
wiązania organizacyjne. Te
swoiste sieci składające się
z sił militarnych i partnerów
niemilitarnych będą formować
się, ewoluować, rozwiązywać
i
ponownie
formować
w różnych
konfiguracjach,
w czasie i przestrzeni w sposób bardziej elastyczny niż
obecne siły połączone. Istotą
6. Determinanty rozwoju SZ
RP i NATO w kontekście
przyszłych działań połączonych. Zebrane wnioski i doświadczenia w zakresie prowadzenia wielonarodowych operacji połączonych wpływają
pozytywnie nie tylko na określenie sposobu przygotowania
wielonarodowych sił, ale również umożliwiają wypracowanie niezbędnych mechanizmów w celu sprawnego ich
funkcjonowania w środowisku
bezpieczeństwa. Wymuszają
także przyjęcie takiego trybu
działania, który umożliwiałby
szybką transformację lub połączenie różnych zdolności
w ramach sił połączonych we
wszystkich obszarach operacji,
bez względu na granice geograficzne czy relacje lub po-
sił połączonych zatem zawsze
będzie łączenie unikalnych
zdolności poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, w celu
zademonstrowania i utrzymania
dominującej potęgi militarnej.
Tworzenie takich zgrupowań
wojskowych było nierozerwalnie związane z charakterem
prowadzonych działań, czyli
operacjami
połączonymi.
Uwzględniając powyższe, w SZ
RP zostały zainicjowane prace
mające na celu zreformowanie
struktur dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi.
Jak wynika z zebranych
wniosków
i
doświadczeń,
w celu lepszego przygotowania
do operacji oraz określenia
przyszłych wymagań wobec sił
zbrojnych, istotne staje się przyjęcie hipotetycznych scenariuszy planistycznych, a następnie
 za pomocą odpowiednich
modułów kalkulacyjnych 
określenie potrzeb, które będą
generować odpowiednie wymagania. Takie przyjęcie założeń
będzie miało na celu eliminację
niedociągnięć oraz wdrożenie
i rozszerzenie stosowania idei
wielonarodowych sił połączonych posiadających tzw. moc
rozstrzygającą.
Zmiany środowiska bezpieczeństwa, w tym potencjalne
zagrożenia i wyzwania, wpływają na podejście do procesu
planowania. Istotnym elementem takiego trendu będzie
np. świadomość sytuacyjna
środowiska. Należy zauważyć,
że często brak precyzyjnego
zdefiniowania środowiska prowadzonych działań skutkował
niedostosowaniem sił i środków
do zdolności oraz celów prowadzonej operacji. Błędne założenia do planowania spowodowały niedobory w siłach głównych
oraz zdolnościach sił specjalnych. Jednocześnie nie posiadano zdolności do przeciwdziałania rebeliom, rozwijania narodowych sił bezpieczeństwa, odbuStr. 5
►DOŚWIADCZENIA
►DOŚWIADCZENIA
dowy i rozwoju oraz budowy
międzynarodowych zdolności.
Operacje prowadzone na
szeroką skalę w dynamicznych
środowiskach
operacyjnych
wymagają również ścisłej integracji sił głównych z siłami
specjalnymi. Istotnego znaczenia nabierają tutaj umiejętności
prowadzenia
działań
w cyberprzestrzeni oraz szeroko rozumianej działalności
rozpoznawczej z jednoczesnym
uwzględnieniem nowych sposobów walki oraz nowych partnerów. Celem nadrzędnym
takiej działalności będzie osiągnięcie wyższych poziomów
skuteczności działań będących
reakcją na najbardziej prawdopodobne zagrożenia. Dotychczas działania sił specjalnych
w operacjach były traktowane
w większości jako działania
oddzielne, z innymi zadaniami
i wysiłkiem w stosunku do sił
głównych, co uniemożliwiało
skuteczną koordynację. Jednocześnie integracja sił specjalnych wymagała nowego spojrzenia w zakresie ich użycia,
współdziałania, wymiany informacji oraz stosowanych taktyk i procedur działania.
Przeprowadzona
analiza
współczesnych
konfliktów
zbrojnych wskazuje również,
że w nadchodzących latach
znaczącą rolę odgrywać będzie
społeczeństwo
informacyjne
i jego wpływ na prowadzenie
działań operacyjnych. Zbyt
mało uwagi poświęca się np.
znaczeniu walki informacyjnej
(np. aktualne działania Rosji na
Ukrainie) na wszystkich poziomach dowodzenia. Zaobserwowano również brak skuteczności w dostosowaniu narracji do
celów i pożądanego stanu końcowego operacji np. poprzez
brak umiejętności całościowego zrozumienia roli informacji
w prowadzonych
operacjach
(np. Operation Unified Protector  OUP w Libii). Przyjęta
Str. 6
w OUP strategia komunikacji
w większości była niewystarczająca i wymagała skoordynowanych, połączonych wysiłków wszystkich uczestników
prowadzonej operacji.
Zgromadzone
wnioski
i doświadczenia ze współczesnych konfliktów zbrojnych
w oczywisty sposób wskazują,
że przeciwnik oraz zagrożenia
tracą swoją wyrazistość. Jednakże nadal kwestią zasadniczą pozostanie ich wpływ na
świadomość społeczną. Walka
informacyjna, a w tym uzyska-
stała się iluzją.
Przyszłościowe, wielonarodowe operacje połączone
będą stanowiły również pewną
formę promocji współpracy
w ramach sił połączonych oraz
szerokiej
współpracy
z partnerami tych sił w ramach
prowadzonych
operacji
(dużym zagrożeniem w tym
aspekcie pozostają bariery
wynikające z nieproporcjonalnego rozwoju zdolności operacyjnych państw członkowskich
NATO). Zauważalna również
będzie potrzeba ustanowienia
Lądowanie Mi-24 w bazie Ghazni (Afganistan).
(fot. Archiwum SGPSz, XIII zm. PKW Afganistan)
nie i utrzymanie wsparcia
opinii publicznej, będą odgrywać coraz większą rolę
w każdym konflikcie. Co więcej, przyszłe konflikty będą
miały charakter hybrydowy.
Hybrydowość nie jest jedynie
synonimem działań nieregularnych czy stabilizacyjnych.
Dotyczy to przede wszystkim
totalnej zmiany świadomości
przeciwnika, który nie zawaha
się użyć całej gamy technik
i taktyk asymetrycznych. Potwierdzeniem tego są m.in.
pozyskane
doświadczenia
z operacji w Afganistanie,
gdzie okazało się, że nie jest
możliwe prowadzenie działań
operacyjnych na warunkach
NATO, ponieważ przeciwnik
bardzo szybko dopasowuje się
do nowej sytuacji. Natomiast
wiara w posiadanie przewagi
technologicznej i brak potrzeb
zaangażowania większych sił,
i utrzymania jedności koalicji
oraz
podjęcia
wysiłku
w aspekcie konkurencyjnych
interesów narodowych, kultur,
zasobów, prowadzonej polityki
oraz zachowania komunikacji
na poziomie strategicznym.
W wyniku analizy wniosków
i doświadczeń z tego obszaru
stwierdzono, że w większości
przypadków tylko ministerstwa obrony były głównymi
partnerami współpracy z międzynarodowymi siłami zbrojnymi w ramach prowadzonych
operacji. Zróżnicowane zasady, bariery językowe oraz
liczne ograniczenia w zakresie
zdolności
do
współpracy
utrudniały prowadzenie skutecznych działań.
Ważnym obszarem w ramach prowadzonych operacji
będzie także przekazywanie
odpowiedzialności kolejnym
siłom/organizacjom po osią-
gnięciu założonych celów. Doświadczenia irackie i afgańskie
pokazują, że przejścia między
poszczególnymi fazami operacji
wymagało
aprobaty
i wsparcia politycznego rządów.
Jednocześnie brakowało pełnego zrozumienia w tym zakresie
na niższych szczeblach władzy
i zaangażowania w ramach
współdziałania w procesie planowania operacji. Przyjmowana
struktura sił zbrojnych w prowadzonych operacjach z reguły
była kwestionowana w odniesieniu do możliwości utrzymania
równowagi w sektorze bezpieczeństwa, zarządzania oraz ich
rozwoju w istniejących realiach
politycznych. Również jedność
wysiłku pomiędzy organizacjami międzynarodowymi, rządowymi oraz pozarządowymi nie
była wystarczająca. Miało to
bezpośrednie przełożenie na
brak zrozumienia różnic kulturowych, roli i zadań tych organizacji oraz założonych celów
operacji.
Zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa są
nierozerwalnie związane z pojawianiem się asymetrycznych
zagrożeń, a także ze zmianą
charakteru już istniejących.
Państwa sponsorskie w szerokim zakresie wykorzystywały
i nadal wykorzystują podmioty
zastępcze (grupy terrorystyczne,
kryminalistów,
przestępców
komputerowych, najemników)
w ramach generowania wyzwań
asymetrycznych oraz akceptowały ich działalność udzielając
im wszechstronnego wsparcia.
Wymuszanie
przestrzegania
prawa oraz działalność organizacji pozamilitarnych stawała
się kluczowym środkiem zwalczania podmiotów zastępczych.
Jednocześnie siły główne nie
posiadały stosownych narzędzi
do szkolenia oraz wymiany
informacji z tymi organizacjami
pozamilitarnymi.
Innym wyzwaniem jest działalność jednostek oraz małych
►DOŚWIADCZENIA
nych. Internet stał się narzędziem do rekrutowania najemników, zbierania środków
finansowych, dowodzenia oraz
koordynacji działań.
grup posiadających zdolności
dotychczas dostępne tylko dla
państw. Dostęp tych elementów
do współczesnych technologii
i informacji może stanowić
wielkie zagrożenie  z uwagi na
możliwość prowadzenia przez
nie działań destabilizacyjnych
i destrukcyjnych. Dostępność
komercyjnych
technologii
w powiązaniu z przestępczością
ponadnarodową oraz terroryzmem
umożliwia
grupom
i pojedynczym uczestnikom na
wywieranie globalnego wpływu. Posiadanie efektywnych
i mało nakładowych technik
rażenia umożliwiło tym elementom rażenie celów o dużym
znaczeniu
strategicznooperacyjnym, a dostępna technologia informatyczna ułatwiała
prowadzenie efektywnej komunikacji i działań informacyj-
Podsumowanie
Wieloletnie zaangażowanie Polski w Afganistanie jest
wyrazem odpowiedzialności
za sprawy międzynarodowe
i w istotny sposób wpłynęło
ono na integrację Sił Zbrojnych RP w ramach Sojuszu,
ich modernizację, w tym
zwiększanie mobilności, pozyskiwanie nowoczesnego wyposażenia i uzbrojenia, a także
tworzenie nowych struktur
wojskowych pozwalających na
efektywniejsze
dowodzenie
i wsparcie działań. Jednakże
ze względu na specyfikę, skalę
i charakter polskiego zaangażowania jedynie część z tych
doświadczeń i wniosków jest
w pełni zbieżna z fundamentalnymi zadaniami SZ RP.
Przed Siłami Zbrojnymi
RP jak również przed całym
NATO stoją poważne wyzwania. Skuteczna reakcja na pojawiające się zagrożenia oraz
konieczność sprostania określonym priorytetom wymagać
będzie od SZ RP i NATO
rozwijania i utrzymania określonych zdolności operacyjnych. Intensywność i różnorodność operacji prowadzonych w ostatnich latach przez
NATO wskazuje, że przyszłe
siły koalicyjne muszą być
przygotowane do szerokiego
spektrum działania oraz dostosowywać swoje zdolności
w świetle zmieniających się
warunków prowadzenia operacji.
■
„Misja w Afganistanie
to najważniejsza misja
polskiej armii, nie tylko
ze względu na liczbę
wysyłanych tam
żołnierzy, ale przede
wszystkim
ze względu na wagę tej
misji w kontekście
polityki zagranicznej,
realizacji interesów
bezpieczeństwa Polski
oraz pozyskanego
doświadczenia
wojskowego.”
Tomasz Siemoniak
Minister Obrony Narodowej
WYKAZ WYBRANYCH OBSERWACJI ZGŁOSZONYCH DO CBD SWD ZAWIERAJĄCYCH PROBLEMATYKĘ Z DZIAŁALNOŚCI PKW AFGANISTAN
ID
Tytuł obserwacji
ID
247
Plecaki z wyposażeniem ratunkowym, służącym do przetrwania we wrogim środowisku
w wypadku izolacji.
Tytuł obserwacji
113
Uwagi z użytkowania broni osobistej WIST-94.
233
Środki ochrony wzroku i słuchu.
98
Enumeracja potrzeb PSZ w Afganistanie w zakresie realizacji sprawnego wycofania sił i środków
z teatru działań.
225
Wymiana systemu siedzisk do KTO 8x8 Rosomak redukujących wpływ obciążeń udarowych typu
anti-mine-blast.
97
Funkcje personelu medycznego (GZM, ratownicy medyczni, pracownicy wojska).
222
Pojazdy akumulatorowe.
95
Poszukiwanie dodatkowych metod skutecznego pozyskiwania wiedzy specjalistycznej niezbędnej
do realizacji nowych zadań, w tym udziału w misjach poza granicami kraju.
216
Moździerz LM-60K.
83
Szkolenie psów służbowych w zakresie rozpoznania materiałów wybuchowych wykonanych
metodą domową (HME). Doposażenie plutonu przewodników psów w kamizelki chłodzące.
209
Zmiany w organizacji uzyskiwania orzeczeń Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej przez
żołnierzy SGP.
76
Eliminacja ręcznych prac przy obsłudze terminali satelitarnych PPTS-1.8.
197
Metodyka oceny operacji na przykładzie operacji typu COIN (Counter-Insurgency).
49
Zabezpieczenie łączności radiowej w patrolach bojowych organizowanych w PKW.
196
Współdziałanie pododdziałów ogólnowojskowych z lotnictwem wojsk lądowych w zakresie
wsparcia ogniowego w operacji połączonej.
41
Urządzenie do demaskowania zakopanych przewodów do odpalania IED.
190
Procedury przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym.
36
Przyrząd ułatwiający oddawanie moczu kobietom żołnierzom.
173
Brak detektora do wykrywania materiałów wybuchowych.
35
Możliwości obserwacyjne pododdziałów.
171
Direct Fragmentation Charge (DFC)  taktyka, zastosowanie, przeciwdziałanie.
34
Toalety przenośne.
170
Radio Frequency Trigger (RFT)  taktyka, zastosowanie, przeciwdziałanie.
33
Nakładki antypoślizgowe na buty.
169
Pressure Plate IED (PPIED)  taktyka, zastosowanie, przeciwdziałanie.
32
Procedura wykorzystania samolotów do obsługiwania strzelań artylerii.
158
Zastosowanie adaptera z szyną Picatinny na PKMSN/PKMN w SGPSz do montażu celowników
optycznych.
26
Modernizacja 5,56mm kbs Beryl  dwójnóg zintegrowany z chwytem przednim.
157
Przygotowanie dowódców plutonów do współdziałania z LWL oraz Wojskami Specjalnymi.
24
Dobra praktyka w zakresie uzyskiwania dostępu do sieci CENTRIX.
156
Działalność Provincial Recontruction Team (PRT).
23
Propozycja zmian strukturalnych w DSP oraz jednostkach podległych umożliwiających zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Force Protection (ochrony wojsk) w SP.
149
Dźwignia zaczepu magazynka 5,56mm kbs Beryl wersja C.
22
Wnioski z eksploatacji techniki lotniczej z udziału w misjach zagranicznych.
145
Współdziałanie personelu psychoprofilaktycznego z żołnierzami przygotowującymi się do misji.
19
Wykorzystanie systemu akustycznej lokalizacji stanowiska ogniowego PILAR.
144
Szkolenie z taktyki wykorzystania PTDS dla obsady TOC i osób kluczowych PSZ.
18
Dodatkowe wyposażenie 5,56mm kbs Beryl.
135
Struktura sekcji S-2 na szczeblu batalionu.
17
Szkolenie w użytkowaniu rejestratora danych biometrycznych.
133
Zmiany funkcji i znaczenia strzelców wyborowych i potrzeby zmian w ich szkoleniu.
14
3.SLTr  wnioski z PKW Afganictan.
128
Wyposażenie załóg śmigłowców w lornetki ze stabilizacja obrazu.
10
Dobra praktyka  właściwe szkolenie specjalistyczne z zakresu C-IED.
Str. 7
►DOŚWIADCZENIA
►DOŚWIADCZENIA
Alfabet „misjonarza”
płk mgr inż.
Marek KOTOWSKI
Szef Oddziału
Oddział Wykorzystania
Doświadczeń
Dowództwo Generalne
Rodzajów Sił Zbrojnych
„Afganistan - przez
wielu nazywany
cmentarzyskiem
imperiów.
[…]Trzydzieści pięć
lat wojny
wkomponowuje się
w dwa i pół wieku
manipulacji przez
potęgi zagraniczne,
ktore uczyniły
z Afganistanu jeden
z najbiedniejszych
i najbardziej
ekologicznie
zanieczyszczonych
krajów na świecie.”
Dana Visalli,
„Report Back from
Afghanistan: People,
Land, War and Peace”,
Fairhaven College,
Washington 2011
Str. 8
Misja w Afganistanie
dobiega końca. Ponad dwunastoletnia obecność SZ RP
pod Hindukuszem nie tylko
pozwoliła zebrać cenne doświadczenia stricte militarne,
ale pozwoliła również poznać ten kraj od strony
cywilnej  życia codziennego
i bogatej historii. Dlatego też
z uwagi na mój wielokrotny
udział w misjach w ramach
UNAMA czy PKW powstał
alfabet „misjonarza”. Artykuł ten jest źródłem wiedzy
o życiu i historii Afganistanu, niezbędny (w moim przekonaniu) do zrozumienia
ludzi i zjawisk stanowiących
nieodłączny element realizacji zadań przez polski personel cywilny i wojskowy
w tym kraju.
A jak AFGANISTAN.
Afganistan jest wysokogórskim krajem śródlądowym, nie
posiadającym dostępu do morza, położonym w środkowej
i południowo-zachodniej Azji.
Powierzchnia wynosi 653 232
km2 (dwa razy większa od
Polski), gdzie ponad 4/5 powierzchni
zajmują
góry.
Z północnego wschodu na
południowy zachód rozpościera się pasmo górskie Hindukusz z najwyższym szczytem
kraju Noszak (7492 m n.p.m.),
przechodzące w surowe obszary Wyżyny Irańskiej, a następnie w półpustynię Registanu
(3540 tys. km²), między którymi znajduje się Wyżyna
Hazradżat z kilkoma przełęczami umożliwiającymi komunikację pomiędzy regionami
kraju. Klimat jest surowy
i mroźny, w górach średnie
temperatury w styczniu spadają do -15°C, a w lipcu rzadko
przekraczają 0°C. Natomiast
najcieplejsze lata występują na
pustynnych obszarach na południu kraju (powyżej +22°C).
Opady w górach przekraczają
1500 mm rocznie, większa
część kraju ma 400–600 mm
rocznie, na terenach stepowych poniżej 200 mm rocznie.
Ziemie uprawne zajmują zaledwie 12% powierzchni, zaś
lasy (głównie w rejonie północno-wschodnim) tylko 3%.
Afganistan należy do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo
państw świata. PKB za 2012
rok wyniósł zaledwie 19,9 mld
dolarów USA, czyli zaledwie
621 dolarów na 1 mieszkańca,
z czego 31% dostarczyło rolnictwo,
26%

przemysł,
a pozostałe 43%  usługi.
Główną gałęzią gospodarki
jest niskotowarowe rolnictwo.
Uprawia się głównie zboże
(pszenica 2,7 mln ton, ponadto
kukurydzę, jęczmień i ryż,
a także bawełnę, buraki cukrowe, trzcinę cukrową. W dolinach rzek  na terenach nawadnianych  rozwija się sadownictwo i uprawa winorośli
(produkcja winogron  365
tys. ton). Dobrze rozwinięta
jest hodowla (częściowo koczownicza): owiec  11 mln,
kóz  2,2 mln oraz wielbłądów
i koni. Z kolei transport jest
bardzo słabo rozwinięty. Drogi
liczą tylko 42,15 tys. km,
w tym: 29800 km szlaków
nieutwardzonych, a sieć kolejowa jest od 2010 roku w budowie. W Afganistanie istnieje
1200 km (w 2007) śródlądowych dróg wodnych. Najważniejszą arterię stanowi żeglowny odcinek rzeki Amu-Daria,
po którym pływają statki
o pojemności do 500 DWT.
Ponadto istnieją gazociągi
o łącznej długości 466 km.
Główne lotnisko w Kabulu ma
połączenie z kilkoma miastami
za granicą. Poza Kabulem
w 2010 roku istniało 18 innych
lotnisk o betonowych pasach
startowych oraz 34 inne o nieutwardzonych lądowiskach. Międzynarodowe linie lotnicze znajdują się w Kabulu i w Kandaharze. Na całym obszarze kraju
poważną rolę odgrywa nadal
transport juczny. Bilans handlowy jest niezrównoważony:
np. eksport w 2009 wyniósł 547
mln dolarów, zaś import aż 5,3
mld dolarów. Główni partnerzy
handlowi to: Pakistan, USA,
Indie, Niemcy, Rosja, Japonia
i Iran. Jednakże z uwagi na
utrzymujące się od kilkudziesięciu lat konflikty i prowadzone
działania wojenne, gospodarka
afgańska znajduje się w ruinie.
B jak BIEDA. Ogrom
zniszczeń i ubóstwa jest widoczny na każdym kroku. Tubylcy
żyją w warunkach przypominających okres średniowiecza.
Przeciętny dochód na obywatela
to ok. 700 dolarów rocznie.
Ubóstwo stanowi największy
problem mieszkańców prowincji. Posiadanie zwierzęcia domowego – krowy, kozy czy
owcy – jest dla nich ważniejsze
od losu własnego dziecka.
Na przykład w górskiej prowincji Ghor, odciętej od świata
śniegami, zimą 2004/2005 około
1500 dzieci umarło na koklusz
i zapalenie płuc (w wyniku między innymi afgańskiej filozofii
życia i śmierci). Zdarzają się
również enklawy bogactwa
(tzw. pałace warlordów), zamieszkiwane przez osoby, które
wzbogaciły się na wojnie, handlu bronią i kontroli rynku narkotyków (np. osoby takie zdobią
►DOŚWIADCZENIA
podłogi ręcznie tkanymi dywanami wartymi tysiące dolarów, a w komnatach gromadzą
antyki).
C jak CENY. Oficjalna
waluta to afgani. Wszędzie
można posługiwać się dolarami lub euro. Jeden dolar to
ok. 5055 afgani. Rozliczenia
w Afganistanie są w większości gotówkowe, ponieważ
system bankowy de facto nie
istnieje. Przykładowy cennik
z marketu: placek chleba –
mały 35 afgani, duży  8,
paczka papierosów znanej
marki – 80 afgani. W sklepie
dla cudzoziemców paczka
„Marlboro” kosztuje 2 dolary,
karton  20.
D jak DEMOGRAFIA.
Położenie Afganistanu (gdzie
przechodziły wojska i przecinały się historyczne szlaki
handlowe prowadzące z Azji
Środkowej do Azji Południowej i płd.-zach.) wpływa na
jego różnorodność etniczną
i językową. Liczba mieszkańców w 2012 roku wynosiła
33,4 mln (w 1950 było ich
8,15 mln). Ludność rozmieszczona jest nierównomiernie.
Główne skupiska to kotliny
śródgórskie i oazy na obszarach
północno-wschodniej
części kraju. Tereny wysokogórskie na północy i półpustynne na południowym zachodzie są prawie bezludne.
Około 2 mln mieszkańców to
koczownicy. Ponad 3 mln
osób przebywa na emigracji,
głównie w Pakistanie i Iranie.
Tylko 28% ludności mieszka
w miastach. Poziom życia
ludności i jej zdrowotność
należą do najniższych w świecie; powszechnym zjawiskiem
jest analfabetyzm  62,9%.
Cztery główne grupy etniczne
to: Pasztunowie (44%), Ta-
dżycy (25%), Hazarowie (15%)
i Uzbecy (8%). Między nimi
zawsze rozgrywa się też rywalizacja o władzę. Krajem zawsze rządził przedstawiciel Pasztunów, jest tak i dzisiaj. Prezydent jest Pasztunem, jego zastępcami są Tadżyk i Hazar.
84% społeczeństwa to sunnici,
reszta to szyici (przede wszystkim Hazarowie).
D jak DUSZMENI, czyli
ludzie duchy (termin, którym
żołnierze radzieccy, w okresie
wojny
afgańsko-sowieckiej,
określali bojowników afgańskich i pochodził on od taktyki,
jaką stosowali mudżahedini).
Duszmeni ścigani przez przeciwnika, zapadali się pod ziemię i znikali jak duchy
w naturalnie wydrążonych
przez wodę spływającą z gór,
głębokich tunelach oraz podziemnych jaskiniach. Taktyka
znana z wojny w Wietnamie
w latach 60. i 70. ubiegłego
wieku, stosowana także dzisiaj
przez talibów, tyle, że w tunelach wykonanych ludzką ręką
lub kanałach irygacyjnych
zwanych „karezami”.
E jak ELEKTRYFIKACJA. Ismail Khan, jeden
z bohaterów wojny z ZSRR,
zelektryfikował Herat, będąc
gubernatorem
prowincji.
W roku 2004 było to jedyne
miasto, w którym działały
uliczne latarnie. Khan usiłował
utrzymać niezależność od
rządu, ale prezydentowi Karzajowi udało się usunąć go ze
stanowiska. Zaproponował mu
funkcję ministra ds. wody
i energetyki. „Lwu z Heratu”
pomogła pogoda. W zimie
2004/2005 spadło dużo śniegu,
a roztopy napełniły zbiorniki
hydroelektrowni, która zaopatrywała stolicę w prąd. Khana
cenili więc kabulczycy, mogący oświetlać mieszkania z sieci
nawet za dnia. Pozostali
Afgańczycy do dziś posiłkują
się agregatami prądotwórczymi. Domy na prowincji ogrzewają paląc tzw. kiziak, czyli
suszone, zmieszane ze słomą
krowie lub wielbłądzie odcho-
dy, chrust oraz drewno.
F jak FANTAZJA. Na
bezludziu, gdzie do najbliższej
wioski jest kilka kilometrów,
Afgańczycy potrafią znanymi
sobie tylko sposobami, bez
ciężkiego sprzętu, podnieść
wywróconą do góry kołami
ciężarówkę pełną bali drzewnych, pozbierać i załadować
ładunek i doprowadzić pojazd
do sprawności. Ciężarówki,
zwane jingle trukcs od dźwię-
ków jakie wydają przymocowane do nich łańcuchy, wymalowane są rysunkami przedstawiającymi krajobrazy, samoloty
i inne najwymyślniejsze sceny
z życia ludzkiego.
G jak GHAZNI. Ghazni
(Ğazni, Ghazna; pers.: – ‫)غزنی‬
miasto we wschodnim Afganistanie, położone nad rzeką Ghazni, przy drodze KabulKandahar (HWY-1). Jest to
główne miejsce stacjonowania
Polskich Sił Zadaniowych (2008
2014) i ośrodek administracyjny prowincji Ghazni. Liczące
ok. 141 tys. mieszkańców
(2006), od 962 r. stało się stolicą
państwa Ghaznawidów, założonego przez Alptigina. W czasie
panowania Mahmuda z Ghazni (998–1030) przekształciło
się w prawdziwe centrum kulturalne oraz siedzibę uczonych
i poetów rywalizującą z Bagdadem. Około roku 1160 miasto
zajęli Ghurydzi, a w XIIIXIV wieku trafiło ono pod panowanie mongolskie, a następnie w XVI wieku w ręce Wielkich Mogołów. W 1738
roku miasto zdobył Nadir Szah.
W 1747 roku Ghazni wraz
z prowincją stało się częścią
państwa
afgańskiego,
by w latach 1838–1842 znaleźć
się we władaniu Anglików podczas pierwszej wojny afgańskiej. Obecnie jest ośrodkiem
przemysłu chemicznego, rzemiosła (kożuchy, tkaniny, obuwie, wyroby artystyczne z metalu) i handlu (wełna, owce). Jest
węzłem
komunikacyjnym
(lotnisko). W Ghazni znajdują
się m.in. muzeum, pozostałości
dwunastowiecznego
pałacu
Ghaznawidów, 3 mauzolea grobowe (z XV, XVI w.) oraz
wzniesione w XVIII w. nad
grobowcem Mahmuda z Ghazni.
W bezpośredniej okolicy są też
Str. 9
►DOŚWIADCZENIA
oddalone o 365 m od siebie
dwie
43-metrowe
wieże
z XII w. Zgodnie z inskrypcjami na murach zostały wzniesione przez Mahmuda i jego syna.
Nieco dalej od miasta znajdują
się ruiny buddyjskiego klasztoru z VI–VII w. (stupy, rzeźby,
m.in. posąg – kolos leżącego Buddy). Przez miasto przebiega główna arteria komunikacyjna Afganistanu, czyli droga
Kabul-Kandahar.
G jak GOŚCINNOŚĆ.
Jeśli odwiedza się Afgańczyków w pokojowych zamiarach,
ugoszczą oni każdego, jak tylko
najlepiej potrafią, nawet jeśli
niewiele posiadają. Wezmą
także całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
gości. Bardzo cenią sobie znajomość ich zwyczajów oraz
wiarygodność
partnerów
w negocjacjach.
oparte na przywództwach.
Kultywują one dawne tradycje
i praktyki religijne. Religia
odgrywa ogromną rolę w życiu Afgańczyków (bardzo
wyczulonych na jej krytykę),
rogach obwarowania są wysokie na dwa piętra. Po wewnętrznej stronie muru znajduje się
jedno- lub dwupiętrowa część
mieszkalna
rozplanowana
w kształcie greckiej litery Π.
Jeden z elementów „afgańskiego” kiszlaku.
(fot. Archiwum własne autora)
którzy zgodnie z zasadami
islamu modlą się
5 razy
dziennie. Muzułmanie łamiący
zakazy religijne muszą liczyć
się z drakońskimi karami szariatu. Prostytucja, cudzołóH jak HIGIENA. Brud stwo, picie alkoholu dla kobiet
i kurz są wszechobecne. Afgań- kończą się kamienowaniem,
czycy są zahartowani, ale nowo natomiast dla mężczyzn 
przybyły cudzoziemiec w tych publiczną chłostą.
warunkach może łatwo zachoJ jak JĘZYK. Nie istnieje
rować. Na początku pobytu
język afgański. W użyciu są
należy być przygotowanym na
32 języki i dialekty. Najpopuproblemy z układem trawienlarniejsze to: pasztu  na połunym.
dniu, dari  na północy
I jak ISLAM. Islam jest i w Kabulu oraz farsi (perski),
religią państwową Afganistanu. podobny do dari. Warto przySzacuje się, że 80% ludności to swoić sobie podstawowe słomuzułmanie wyznający sunnic- wa i zwroty. Można je znaleźć
ką odmianę Hanafi. Reszta to w każdym wojskowym przegłównie muzułmanie szyici, wodniku po Afganistanie.
przede wszystkim Hazarowie.
K jak KISZLAK, czyli
Pomimo prób laicyzacji afgańwieś
afgańska.
Typowy
skiego społeczeństwa w okresie
„kiszlak”
składa
się
z
kilkunarządów komunistycznych to
stu
ufortyfikowanych
budyni tak islamskie praktyki przenikają wszystkie aspekty życia. ków oraz kilku innych.
Islam był fundamentem oporu Wszystkie zbudowane są
wobec komunistów i radziec- z cegieł mułowych, starzeją
kiej inwazji. Poza mieszkańca- się szybko i często trudno
mi dużych miast większość określić ich wiek. Ściany z
Afgańczyków jest podzielona cegieł mułowych są na kilka
na plemiona i inne wspólnoty metrów wysokie i grube na
metr. Wieże obserwacyjne w
Str. 10
Nie ma zabudowań z północnej
strony. Ściana północna jest
najzimniejsza, nieekonomiczna
do ogrzania w zimie. O opał
jest trudno. Najczęściej używa
się już wspomnianego kiziaku.
Na parterze znajduje się kuchnia i rodzaj salonu do spożywania posiłków i przyjmowania
gości, w którym podłogę pokrywają maty lub dywany.
W odległym kącie tej fortecy
jest zagroda dla zwierząt domowych. Niedaleko od kuchni
znajduje się studnia nazywana
„kyariz”. Ufortyfikowany dom
zazwyczaj zamieszkuje tylko
jedna rodzina. Jeśli domy popadają w ruinę albo niszczy je
bombardowanie, zabudowania
bardzo szybko „stapiają się” z
ziemią.
K jak KOBIETY. Nowe
władze i organizacje zagraniczne wiele uczyniły na rzecz popularyzacji idei równouprawnienia. Widać tego skutki:
w Kabulu burki są coraz mniej
popularne. Kobiety nadal noszą
chusty, ale już malują się, przekłuwają uszy i nosy. Ponadto
w kraju ciągle zdarzają się samopodpalenia kobiet w proteście przeciwko złemu traktowa-
niu i zmuszaniu do małżeństw
z niechcianymi mężczyznami.
Rada dla obcokrajowców: należy unikać jakiegokolwiek pozasłużbowego kontaktu z Afgankami, nawet utrzymywania kontaktu wzrokowego. W innym
razie grozi to konfliktem.
Afganki pracują dla sił koalicyjnych, dlatego ich kontrolą osobistą na biurze przepustek muszą
zajmować się kobiety żołnierze.
L jak LEW PANDŻSZIRU. Ahmad Szach Masud (1953
-2001), dowódca tadżyckich
mudżahedinów w wojnie z Sowietami, był walecznym obrońcą Doliny Pandższiru oraz liderem Sojuszu Północnego w wojnie z talibami. Uważa się, że był
najbardziej
kompetentnym
z
przywódców
afgańskich,
a zarazem mężem stanu i bohaterem narodowym Afganistanu.
Zamordowany został 9 września
2001r. przez Al-Kaidę, dwa dni
przed zamachem na World Trade Center. Pochowano go
w Dolinie Pandższiru, na wzgórzu obok swojej rodzinnej wsi
Dżangalak.
M jak MUDŻAHEDINI.
Mianem tym określa się wszystkich tych, którzy brali udział
w „dżihadzie”, czyli świętej
wojnie ze Związkiem Radzieckim, i z którymi żołnierze 40.
Armii ZSRR oraz ich afgańscy
sprzymierzeńcy walczyli przez
dziewięć lat. Prawie każdy dorosły Afgańczyk był mudżahedinem. Jeśli nie opuścił w latach
80. kraju, musiał walczyć
z Rosjanami. Mudżahedini byli
wspaniałymi
wojownikami,
z silną motywacją – odważni
i zdeterminowani, mieli doświadczenie w walce partyzanckiej. Jedni z nich byli zawodowymi żołnierzami – oficerami,
którzy wystąpili przeciw władzom rządowym, drudzy kierowali się religijną pasją, pragnie-
►DOŚWIADCZENIA
niem zemsty, niechęcią do
wykonywania rozkazów władz.
Jeszcze inni walczyli za pieniądze. Kolejni pozbawieni przez
wojnę domów, mieli niewielki
wybór, ponieważ w większości
wywodzili się ze zwykłych
chłopów, a rosyjscy żołnierze
z trudem odróżniali przyjaciela
od wroga. Człowiek pracujący
na swoim polu mógł zacząć
strzelać do przejeżdżających
żołnierzy. Ludzie we wsiach,
robiący wrażenie przyjaźnie
nastawionych, mogli wskazać
drogę, na której była zrobiona
zasadzka. Ocenia się, że pod
koniec wojny z ZSRR liczba
wszystkich
mudżahedinów
mogła sięgać nawet 200 000.
niestety, wielu z nich zasiliło
szeregi rebeliantów aktualnie
walczących z siłami koalicyjnymi, w tym także z Polakami.
N jak NARKOTYKI.
80% dochodu Afganistanu
stanowią narkotyki. Opium
(droższe) i haszysz (tańszy) są
eksportowane do Europy dwoma kanałami przerzutowymi:
północnym – przez Tadżykistan i Rosję oraz południowym
stytutu jedynych dochodowych
upraw w sytuacji, gdy rolnicy
dostają od baronów narkotykowych pożyczki, które mają
spłacić nie w gotówce, lecz
w maku! Jeśli nie zdołają dostarczyć towaru po żniwach,
ryzykują np. utratę dziecka,
zabieranego jako rekompensata
„debetu”.
O jak OPERACJE WOJSKOWE. Taktyka przeciwników „nowych porządków”
sprowadza się głównie do:
wojny podjazdowej ataku
i ucieczki („uderz i uciekaj”),
zasadzki, ostrzałów nękających
oraz podkładania IED, które są
najbardziej skutecznym środkiem walki z siłami ISAF.
W poważniejszych starciach
z siłami ISAF partyzanci są bez
szans, ponieważ lotnictwo
koalicyjne niszczy ich pozycje
wykorzystując do tego celu
duże ilości nowoczesnych
bomb i rakiet. Jednakże w górach nawet niewielka liczba
zdeterminowanych ludzi może
obronić się przed potężną kolumną wroga, zajmując górujące nad okolicą wzgórze, zablo-
Afgańskie pola makowe.
(fot. Archiwum własne autora)
– przez Pakistan, Turcję i Bałkany. Walka z uprawami maku
i haszyszu była domeną Brytyjczyków, jak również Amerykanów wspierających siły afgańskie. Problem wciąż stanowi
oferowanie Afgańczykom sub-
kować front i tył kolumny,
a następnie w stosownej chwili
zniszczyć wroga. Tak właśnie
stało się m.in. z brytyjską Armią Indusu w 1842 r. na drodze
wiodącej z Kabulu przez Dżalalabad do Przełęczy Chajber-
skiej. W wojnie z Sowietami tę
samą taktykę stosowali mudżahedini, niszcząc za pomocą
miny lub rakiety pierwszy
i ostatni pojazd w kolumnie,
a następnie przechodząc do
systematycznej eliminacji pozostałych wozów w kolumnie.
Dzisiaj podobną taktykę próbują
zastosować także rebelianci
w stosunku do wojsk koalicyjnych, czasami z pozytywnym
skutkiem.
P jak PALIWO. Olej napędowy (potocznie zwany ropą)
jest najważniejszym paliwem
w Afganistanie. Ropę sprowadza się cysternami z Pakistanu.
Jeśli droga z Peszawaru do Kabulu jest zablokowana z powodu
złej pogody lub zamachów,
natychmiast skutkuje to pustymi
bakami. Drobni lokalni dystrybutorzy przemycają paliwo
z Pakistanu i Uzbekistanu. Niestety jest to paliwo wątpliwej
jakości, przez co zdarza się,
że w zimie zamarzają silniki
agregatów prądotwórczych.
R
jak
ROSYJSKIE
„PAMIĄTKI”. Na terenie
Afganistanu „pamiątek” po
rosyjskiej interwencji w Afganistanie jest bardzo dużo: okaleczeni ludzie, ruiny domów,
a także haubice, rakiety, karabiny maszynowe i broń lekka,
armaty, samochody i czołgi,
wraki samolotów i śmigłowców.
A na bazarach można znaleźć
kiczowate pamiątki porosyjskie
– medale, noże, pistolety, czapki.
S jak SALANG. Tunel
w górach Hindukuszu, przez
który biegnie szosa do Kabulu,
rozpoczynająca się w żyznych
dolinach na północy kraju. Tunel ten został zbudowany przez
Rosjan w latach 60. ubiegłego
stulecia. Miał on zabezpieczyć
przejazd
przez
Hindukusz
w każdych warunkach pogodo-
wych. Ma prawie 5 km długości
i znajduje się 4000 m n.p.m.
Gdy go zbudowano, był najwyżej położonym tunelem na
świecie. Jest wąski, niczym
niewyłożony, źle oświetlony
i źle wentylowany, szeroki na
minięcie się dwóch ciężarówek,
z niewygodnymi skałami jakby
naciskającymi
na
głowę.
Po południowej stronie tunelu
droga prowadzi w dół szerokimi
serpentynami,
do
których
z jednej strony przylegają
wznoszące się w górę ponure
urwiska i szczyty, a z drugiej –
stromo opadające przepaście –
wymarzone miejsce na zasadzki.
T jak TALIBOWIE. Uczniowie szkół koranicznych,
którzy pod przywództwem swojego lidera, jednookiego mułły
Omara w 1996 roku pokonali
Sojusz Północny i weszli do
Kabulu, by przez pięć lat rządzić Afganistanem, cofając go
cywilizacyjnie do okresu średniowiecza. Działają nadal na
południu
i
południowym
wschodzie.
W jak WODA. Trzeba
pamiętać, że bezwzględnie nie
można spożywać wody z lokalnych ujęć wody. Skutki takiego
postępowania mogą okazać się
tragiczne, ze śmiercią włącznie.
Z jak ZIELONKI. Uprawne pola i winnice naokoło wiosek i miast nazywane zieloną
strefą  zielonką z rosyjskiego,
nawadniane są wodą ze strumieni i rzek, rozprowadzaną
poprzez delikatne, a zarazem
skomplikowane systemy nasypów na powierzchni oraz podziemnych kanałów, tzw. karez
przerywanych pionowymi szybami (głębokość tych szybów
wynosi nawet 20 m).
■
Str. 11
►SWD W PRAKTYCE
Rola dowódcy w systemie wykorzystania doświadczeń
mjr Radosław WOJTOWICZ
Specjalista
Oddział Analiz
Funkcjonowania Sił Zbrojnych
CDiS SZ
„Doświadczenie jest
tym, co otrzymujesz,
jeśli nie otrzymujesz
tego, czego chciałeś.”
Stanford Don
Doskonalenie i usprawnianie to jedne z zasad funkcjonowania
nowoczesnej
organizacji.
Postrzegając
Siły Zbrojne RP jako organizację, oczywiście funkcjonującą w oparciu o specyficzne
zasady wynikające z misji
i zadań, jakie spełniają
w państwie, można stwierdzić, że system wykorzystania doświadczeń (SWD) to
podstawowe narzędzie, które
powinno służyć właśnie rozwojowi sił zbrojnych.
Jednak tak naprawdę to
samo nawet najdoskonalsze
narzędzie nie jest gwarantem
sukcesu. Po pierwsze trzeba
nauczyć się go używać,
a następnie dopiero stosować.
Dopiero jego umiejętne wykorzystywanie przez dowódcę
pozwoli docenić SWD jako
wsparcie dla działalności jednostki (organizacji). Innymi
słowy pozwoli sprawniej dowodzić czy kierować podległą
organizacją (jednostką organizacyjną, instytucją). W praktyce stosowanie tego narzędzia
przyczynia się do rozwiązywania problemów pojawiających
się w każdej dziedzinie funkcjonowania organizacji i pozwala unikać popełniania tych
samych błędów, a także weryfikować podjęte decyzje.
Rolę jaką odgrywa dowódca w SWD należy rozpatrywać
w dwóch aspektach: formal-
mjr Andrzej DEKOWSKI
Specjalista
Oddział Analiz
Funkcjonowania Sił Zbrojnych
CDiS SZ
Str. 12
nym  określonym w instrukcji
poprzez czynności, jakie realizuje dowódca w procesie wykorzystania
doświadczeń
(PWD) oraz nieformalnym
 polegającym na tworzeniu
i organizowaniu jak najlepszych warunków do efektyw-
nego funkcjonowania systemu
w podległej jednostce czy
instytucji.
Identyfikacja
obserwacji
Celem etapu pierwszego
PWD  identyfikacji obserwacji jest sprecyzowanie problemu, który trzeba rozwiązać.
Decyzję o tym czy problem
będzie rozwiązywany czy nie,
podejmuje dowódca. Podejmując tę decyzję, powinien sobie
uzmysłowić, jakie to może
mieć znaczenie dla zgłaszającego problem (często może to
być szeregowy żołnierz lub
cy tych działań przedstawiane
są dowódcy w formie sprawozdania z analizy. Formalna akceptacja sprawozdania przez
dowódcę zmienia nam status
obserwacji z obserwacji zidentyfikowanej (OZ) na doświadczenie zidentyfikowane (DZ)
i tym samym jest swoistego
rodzaju impulsem do praktycznej realizacji zaproponowanych
rozwiązań.
Planowanie działań
naprawczych i ich wdrażanie
Na kolejnych dwóch etapach głównymi graczami są
dowódcy. Jest to drugi po iden-
Proces identyfikowania obserwacji w ramach SWD.
(źródło: opracowanie własne)
pracownik wojska) oraz że
konsekwencją
rozwiązania
będzie nie tylko korzyść jednostkowa, ale tak naprawdę
przełożyć się to może (i powinno) na sukces organizacji.
Analiza
obserwacji
W trakcie analizy ustalona
powinna być przyczyna bądź
przyczyny powstania opisanego (zidentyfikowanego) problemu, a w dalszej konsekwencji wypracowanie rozwiązania.
Opis przeprowadzonej analizy,
propozycje rozwiązań (działań
naprawczych) oraz wykonaw-
tyfikacji
ważny
moment,
w którym dowódcy podejmując
decyzję o zaplanowaniu i postawieniu zadań (wdrożenie rozwiązania problemu), muszą to
robić z pełną świadomością
wagi swojej decyzji i wpływu
na końcowy sukces. Szczególnie jest to istotne w przypadku,
kiedy podjęcie decyzji o realizacji działań naprawczych leży
w kompetencjach dowódcy
(przełożonego)
będącego
w hierarchii dowodzenia kilka
szczebli wyżej. Podobnie powinni to rozumieć dowódcy
odpowiedzialni za praktyczną
realizację, czyli wdrażanie
►SWD W PRAKTYCE
Etap 1
IDENTYFIKACJA OBSERWACJI
Etap 2
ANALIZA
Etap 3
PLANOWANIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
I STAWIANIE ZADAŃ
Etap 4
WDRAŻANIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
Etap 5
WERYFIKACJA
Etap 6
UPOWSZECHNIANIE
Etapy procesu wykorzystania doświadczeń. Kolorem czerwonym zaznaczono obszar odpowiedzialności dowódcy.
(źródło: opracowanie własne)
działań
naprawczych
(wykonawcy działań naprawczych).
Weryfikacja
obserwacji
Weryfikacja polega na
sprawdzeniu, czy wypracowane
w trakcie analizy i wdrożone
działania naprawcze faktycznie
rozwiązały
zidentyfikowany
problem. Sposób weryfikacji
zostaje przeważnie już określony w trakcie planowania działań
naprawczych. Rola dowódcy,
odpowiedzialnego za weryfikację sprowadza się do właściwego
jej
przeprowadzenia
i
zakończenia
rzetelnym
i obiektywnym meldunkiem
(raportem). Na tym etapie dowódca powinien być świadomy
tego, że niewłaściwie przeprowadzona weryfikacja może
skutkować podjęciem błędnej
decyzji w zakresie wprowadzonych propozycji rozwiązań,
bądź ich nie wprowadzenia do
działalności służbowej.
Rola dowódcy
w tworzeniu pozytywnej
kultury organizacyjnej
Dowódca-przywódca
to
człowiek, który potrafi swoimi
działaniami zmotywować podwładnych, wzbudzając w nich
chęć doskonalenia oraz osiągania coraz lepszych wyników.
Nie jest to łatwe i składa się na
to wiele czynników. Jednym
„Celem SWD jest wspieranie dowódców w procesie
doskonalenia zdolności operacyjnych, usprawnienia
działalności podległych im struktur organizacyjnych,
a także systemów funkcjonalnych SZ RP w oparciu
o nabyte doświadczenia”.
z „Instrukcji systemu wykorzystania doświadczeń”
z ważniejszych jest tworzenie
przez dowódcę pozytywnej
kultury organizacyjnej lub inaczej ujmując  właściwej atmosfery pracy (służby). Efektem tego powinien być system,
który będzie pozwalał dowódcy
oddziaływać na podwładnych
(członków organizacji), a zarazem umożliwi współdziałanie
(współpracę) pomiędzy sobą.
Umożliwi to dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, a przede
wszystkim wykorzystywanie ich
w codziennej działalności służbowej.
Zbudowanie takiego systemu to proces długotrwały, bazujący na wzajemnym zaufaniu
i świadomości wspólnego działania ukierunkowanego na osiągnięcie jednego wspólnego celu.
Input tego systemu stanowią
ludzie z określonymi kompetencjami, wartościami, cechami,
natomiast Output stanowią ludzie przekonani o słuszności
swych działań, rozumiejący cele
organizacji, zespoleni w jedną
całość oraz w pełni lojalni
w stosunku do swojego przełożonego.
Dowódca, który chce osiągnąć sukces w postaci sprawnie
funkcjonującej i rozwijającej
się jednostki organizacyjnej
(instytucji), powinien korzystać
ze wszystkich możliwych sposobów. Na pewno SWD nie jest
jedynym, ale jednym z podstawowych narzędzi do osiągnięcia tego celu. Każdy dowódca
korzystający z SWD powinien
stworzyć właściwe warunki
funkcjonowania systemu oraz
powinien mieć świadomość
tego, że to właśnie on odgrywa
w nim kluczową rolę. Dowódca
powinien także rozumieć,
że wyznaczając swoim podwładnym cele do osiągnięcia,
musi być również głównym
inspiratorem w organizacji,
odpowiedzialnym i dojrzałym
przywódcą. Będzie on również
głównym beneficjentem wypracowanych rozwiązań.
■
Str. 13
►SWD W PRAKTYCE
Opisywanie obserwacji
Po co właściwie opisywać
obserwacje? Czemu i komu
to ma służyć? Dlaczego mam
to robić? Właśnie. Jeśli poznamy (co więcej – zrozumiemy) odpowiedzi na te
pytania, to samo sformułowanie (czytaj opisanie) obserwacji będzie już łatwe.
ppłk Wojciech GIL
Starszy specjalista
Oddział Analiz
Funkcjonowania Sił Zbrojnych
CDiS SZ
„Obserwacja to
postrzeganie
rzeczywistości/
otoczenia w danej
jednostce czasu.
Obserwacja zgłoszona
do SWD może dotyczyć
różnych sytuacji,
przedsięwzięć i zdarzeń.
[…] Z punktu widzenia
SWD, dokonanie
obserwacji to opisanie
zdarzeń (czynników),
które mają negatywny
lub pozytywny wpływ
na funkcjonowanie
danej organizacji,
szczególnie jeśli
zdarzenia te są
powtarzalne oraz nie
zostały lub nie można
ich rozwiązać
w ramach bieżącej
działalności
służbowej”.
z „Podręcznika SWD”
Str. 14
Opisywanie obserwacji
Czujemy, że rzeczy ważne
już nastąpiły lub dzieją się
obecnie. Jesteśmy w nie mocno zaangażowani, często również emocjonalnie, jeśli już
coś robimy, to staramy się to
robić najlepiej, jak umiemy.
Czujemy potrzebę opowiedzenia o tym. Chcemy się podzielić swoim doświadczeniem.
Inni też powinni wiedzieć,
z czym mogą się zetknąć, jakie
utrudnienia na nich czekają
i jak sobie z nimi poradziliśmy
lub dalej mamy ten problem,
tkwimy w miejscu. Jeszcze
inaczej – zaskoczyło nas zdarzenie, nie spodziewaliśmy się
napotkać na pewne przeszkody, które zabrały nam dużo
czasu i energii, wprowadziły
niepotrzebny stres, niepewność. Gdybyśmy o „tym” wiedzieli wcześniej, to prawdopodobnie właściwie moglibyśmy
się do nich przygotować
i właściwe zaplanować swoje
działania. To naprawdę cenne
doświadczenia i często drogo
nas kosztowało ich zdobycie.
W ten sposób możemy wzbogacać swój warsztat pracy.
Możemy być coraz lepsi. Ale
przecież działamy w zespole.
Czy nie warto „pogadać
o tym” z innymi członkami
zespołu? Z pewnością. Następna wątpliwość podpowiada
nam, że przecież wysoce
prawdopodobne jest, że inne
zespoły też przechodzą przez
problemy, które my już mamy
za sobą. Nie muszą przecież
uczyć się na własnych błędach.
My
już
ten
błąd
„zaliczyliśmy”. Z drugiej strony, może te właśnie zespoły
przeszły już przez to, co jeszcze przed nami. Powtarzam,
w naszej ocenie działy się lub
dzieją się ważne rzeczy, dlatego też trzeba się tym zająć,
trzeba o tym opowiedzieć.
Wszystko w imieniu podnoszenia „kunsztu” żołnierza.
Nie tylko na „własnym podwórku”, ale w całych Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
SWD jest tym obszarem,
w ramach którego możemy
dzielić się zdobytymi doświadczeniami. Ambicją organizatora tego systemu jest, aby dzięki właśnie SWD Siły Zbrojne
RP dołączyły do grona organizacji, o których mówi się,
że są organizacjami uczącymi
się. Właśnie – organizacjami.
Nie jeden człowiek lub mała
lokalna grupa ludzi, ale cała
grupa - organizacja, jaką stanowią Siły Zbrojne RP, bez
ograniczeń dotyczących czasu
i przestrzeni. Nieważne gdzie
służę i kiedy, ważne jest to, co
przeżyłem i co wiem. Takie
założenia powodują, że opisy
zdarzeń, doświadczeń, zjawisk,
zarówno
dobrych
i złych, muszą być sformalizowane. W SWD narzędziem do
opisywania tego, co przeżyliśmy, zobaczyliśmy, doświadczyliśmy jest arkusz zgłoszenia obserwacji, tzw. AZO.
Dokument ten ma przyjęty
porządek nakazujący właściwe
treści wpisywać we właściwym miejscu. Właśnie dlatego, aby móc skorzystać z treści
w nim zamieszczonych bez
względu na czas i miejsce. Należy wspomnieć, że układ AZO
jest kompatybilny ze strukturą
centralnej bazy danych (CBD)
SWD. CBD jest jednym z podstawowych
narzędzi
upowszechniania
doświadczeń
i dzielenia się wiedzą. Jest platformą, na której możemy znaleźć szybko opisy doświadczeń
innych i bez pokonywania wielu
kilometrów, w miejscu i czasie
dla nas dogodnym.
Formalizacja AZO może się
podobać lub nie. Najlepiej byłoby, gdyby każdy mógł sam zdecydować o tym, co i jak opisać.
I tak właśnie jest. Formalizacja
wskazuje nam tylko właściwe
miejsce w dokumencie. Gdyby
tego nie było, to zderzylibyśmy
się z problemem, w jaki sposób
szybko i skutecznie upowszechniać zdobytą empirycznie wiedzę, jak pozostali żołnierze
i pracownicy wojska mogliby
skorzystać z treści zawartych
w naszych nieuporządkowanych
zapiskach, nawet najbardziej
wartościowych, jak mogliby
wyszukać informacje, które ich
szczególnie interesują bez czytania całej treści. Sformalizowanie AZO spowodowane jest
użytecznością danych, informacji lub wiedzy w nim zawartych
w przyszłości. Potencjalny odbiorca, chcąc zapoznać się
z opisanymi doświadczeniami,
będzie wiedział, w którym miejscu w dokumencie ma szukać
konkretnych interesujących go
treści. Nie musi skanować całego pliku danych. Łatwiej jest
także tak sformalizowane dokumenty kategoryzować i przeszukiwać, gdy jest ich już naprawdę
dużo.
►DOŚWIADCZENIA
Wypełnianie AZO
Rozumiemy już dlaczego
budowa AZO jest odgórnie
ustalona. Ale jak ten dokument
wypełniać? Zacznijmy od tytułu. Generalne prawdy stanowią,
że rzeczy najprostsze są najlepsze i że mniej znaczy więcej.
Mocno rozbudowane tytuły,
w
których
autor
chce
„zmieścić” cały opis zdarzenia
są dość często spotykane
w CBD. Jednakże, są one
w znakomitej większości nieczytelne i niezrozumiałe. Pamiętajmy, podobnie jak my
sami, czytelnik poszukujący
podobnych doświadczeń posiada nie zbyt wiele czasu na
„studiowanie” tytułu. To może
zniechęcać do skorzystania
z prawdopodobnie wartościowej wiedzy opisanej w AZO.
Trafny, krótki, prosty, chwytliwy tytuł potencjalnie daje wielki pakiet informacji i co ważne
jest łatwy do zapamiętania.
Najlepiej jeśli będzie się zamykał w jednej, a w maksymalnie
dwóch liniach tekstu. Naprawdę jest to trudne, bo w czasie
służby wielu z nas nabrało maniery nadużywania wyszukanych słów, często używanych
nieadekwatnie do sytuacji. Im
bardziej naukowo brzmią, tym
lepiej przyjmowane są przez
przełożonych. Jednakże pamiętajmy, obserwacji nie opisujemy dla przełożonych (z pewnością nie tylko i nie przede
wszystkim). Piszemy je dla
kolegów i koleżanek, braci
w służbie, wykonujących podobne jak my funkcje lub zadania, w końcu, choć może nie do
końca teraz zdajemy sobie
z tego sprawę, dla potomnych.
►DOŚWIADCZENIA
►SWD W PRAKTYCE
stało, krok po kroku jak doszło
do
zdarzenia.
Krótkie
„żołnierskie” zdania, ale zrozumiałe zdania. Nie możemy
stosować skrótów myślowych.
Musimy być zrozumiali przez
potencjalnego
czytelnika,
w sposób zwięzły opisując
rzeczywistość. Często piszący
już w opisie zdarzenia wpisują
wnioski lub przyczyny zdarzenia. A później okazuje się, że są
te treści powielanie w następnej
części AZO. Jedną z zasad przy
pisaniu AZO jest nie powtarzanie treści, które już w nim
umieściliśmy.
Pamiętajmy,
że w punkcie pierwszym AZO
przedstawiamy rodzaj przedsięwzięcia, w którym braliśmy
udział lub prace, które wykonywaliśmy.
Pamiętajmy też,
że w instrukcji SWD przedstawione są pytania, które naprawdę pomogą nam właściwie
opisywać zdarzenia i tym samym właściwe wypełnić AZO.
Tu czytelnik będzie szukał
zdefiniowanego problemu.
Przyczyny zdarzenia
Jeśli jest to możliwe, staramy się opisać okoliczności,
w jakich doszło do zdarzenia,
okoliczności nabycia danego
doświadczenia.
Wszystko
w celu sprecyzowania powodów i sformułowania odpowiedzi na pytanie dlaczego doszło
do zdarzenia. Jeśli już zdołaliśmy rozwiązać nurtujący nasz
problem, to też jest dobre miejsce na to, aby opisać sposób
poradzenia sobie z przeciwnościami. Tu też opisujemy nieudane próby rozwiązywania
problemu (jeśli takie były). To
mogą być (i takie z pewnością
będą) subiektywne spostrzeżenia zgłaszającego. Jest to miejOpis zdarzenia
sce do jasnego i precyzyjnego
Tu obowiązują te same
wyrażenia własnego zdania
prawdy, które wspominaliśmy
i opinii na temat zgłaszanego
powyżej. Czyli co tutaj? Odpoproblemu lub pozytywnych
wiedź – fakty, zdarzenia. Co się
zjawisk. Może być też taki
skrajny przypadek, w którym
zgłaszający obserwację nie
będzie miał tzw. zielonego
pojęcia, dlaczego coś się stało.
Co więcej, bez dokładnej analizy też nie zdefiniujemy (czyli
nie opiszemy) właściwych
przyczyn, nieważne pozytywnych czy negatywnych zjawisk.
Częstą praktyką jest opisywanie
w tym miejscu, co należy zrobić, żeby problem rozwiązać. A
to przecież jest rekomendacja i
ma swoje miejsce w AZO. Często spotykane jest także wnioskowanie. Musimy być bardziej
cierpliwi. Na wnioski i rekomendacje przyjdzie czas. Za
chwilę – w dwóch następnych
punktach.
Wnioski
Jest to równie trudna część.
Często bez szczegółowej analizy zdarzeń niemożliwa do wpisania. Co więcej, z tego samego
zdarzenia (np. kilku uczestników tego samego przedsięwzięcia było świadkami tego samego zdarzenia i opisuje ten sam
problem) jego świadkowie mogą wyciągnąć zgoła odmienne
wnioski i nauki. I mają do tego
jak najbardziej prawo. Właśnie.
Jaka nauka płynie zarówno
z nabytego doświadczenia, jak
i przyczyn i okoliczności zdarzenia, czego to zdarzenie nas
nauczyło – to są pytania, na
które odpowiedzi należy wpisać
w tym miejscu. Nieważne, czy
jesteśmy pewni czy nie. To są
nasze subiektywne sugestie.
Rekomendacje
Krótko mówiąc, to miejsce,
w którym opisujemy co należy
wykonać, żeby problem rozwiązać skutecznie. Pamiętajmy,
że doświadczenia są bardzo
osobiste i coś co dla jednej
osoby jest bardzo istotne nomen
omen dla drugiej może być
drugo- lub trzeciorzędne. Ale
z pewnością nie jest to miejsce
do tzw. przekazywania obserwacji. Wskazanie instytucji,
która powinna się zająć zgłaszaną obserwacją nie rozwiązuje
problemu. A był to bardzo częsty błąd występujący na początku funkcjonowania SWD. Powtórzmy, jeśli zgłaszający obserwację uważa, że wie co
i/lub przez kogo powinno być
wykonane, by problem się nie
powtarzał, powinien opisać to
w tym właśnie punkcie AZO.
I powtórzmy zarazem, że może
to nie być możliwe w chwili
zgłaszania obserwacji. Dlatego
też ten punkt również nie musi
być opisany.
Podsumowanie
Najistotniejsze przy opisywaniu obserwacji jest zachowanie logiki w tekście. Obserwacja
powinna stanowić logiczną
wypowiedź. Nie liczba użytych
słów jest istotna, ani liczba
zapisanych kartek, a zwięzłość
i jasność wypowiedzi. Sens
i czytelność. Jest to naprawdę
kluczowe, bo wtedy to doświadczenie, które nierzadko kosztowało nas tyle wysiłku, będzie
możliwe do wykorzystania
przez pozostałych członków
organizacji – przez pozostałych
żołnierzy i pracowników wojska
Sił Zbrojnych RP. Bo cóż znaczy nasz profesjonalizm, profesjonalizm jednostki w kontekście działalności grupy, zespołu,
organizacji. Inna generalna
prawda stanowi, że organizacja
jest tak słaba jak najsłabsze jej
ogniwo. Sami możemy być
„mistrzami świata”, ale czy
zespół, w którym pracujemy
również będzie na tym poziomie? Jak ja mogę podnieść ten
poziom? Być może dobrą drogą
będzie podzielenie się własną
wiedzą i doświadczeniem?
■
Str. 15
►SWD W PRAKTYCE
Zasady uzyskiwania dostępu do CBD SWD
System
Wykorzystania
Doświadczeń nie byłby kompletny
bez
umożliwienia
współdzielenia wiedzy. Możemy uczyć się na podstawie
cudzych doświadczeń, wykorzystywać dobrze funkcjonujące rozwiązania i unikać
cudzych błędów, jeśli sami
udostępniamy naszą wiedzę.
mjr mgr inż. Zbigniew ĆWIK
Specjalista
Wydział Upowszechniania
Wniosków i Doświadczeń
CDiS SZ
„[…] Baza danych to
idealne narzędzie
pozyskiwania
informacji zarówno
dla firm,
jak i klientów
indywidualnych”.
Andrzej Grandys,
„Marketing
i technologia
informacyjna...”,
LODART, Łódź 2000
Centralna Baza Danych jest
narzędziem SWD, które służy
jako magazyn danych związanych z obserwacjami i doświadczeniami wszystkich użytkowników Systemu. W CBD mamy dostęp do obserwacji, analiz, planów naprawczych i innych produktów Systemu i je
publikujemy. CBD wspiera
możliwości w zakresie pracy
grupowej nad poszczególnymi
obserwacjami i doświadczeniami. Służy ponadto jako repozytorium wszystkich dokumentów
dotyczących każdej obserwacji
– od jej zgłoszenia aż do upowszechnienia wypracowanych
rozwiązań. Jest to miejsce na
przechowywanie – w postaci
załączników do obserwacji –
korespondencji służbowej powstałej w toku Procesu Wykorzystania Doświadczeń tejże
obserwacji. W załącznikach
mogą się znaleźć również dokumenty tekstowe, archiwa, schematy, mapy, pliki multimedialne i inne, których zawartość
informacyjna jest istotna dla
obserwacji, do których zostały
załączone. Dostęp do CBD jest
realizowany w sieci MIL-WAN
za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem:
http://zzwtbydsrv32.bydgoszcz.ron.int/lldb
Str. 16
Każdy użytkownik sieci
MIL-WAN posiada możliwość
dostępu do CBD. W tym celu
wymagane jest jedynie zarejestrowanie konta użytkownika.
Posiadanie własnego konta daje
możliwość dostępu do wszystkich zgromadzonych danych
pracować, należy ten poziom
obniżyć do poziomu średniego.
W celu założenia konta
należy uruchomić przycisk New
User i wypełnić pola formularza, po czym
wysłać go do
zatwierdzenia
(przycisk Submit). Zatwierdzenie
użytkownika i nadanie mu odpowiedniego poziomu uprawnień jest zadaniem administratorów Centralnej
Bazy
Danych. Dodanie
nowego
użytkownika
następuje zwykle do końca
Strona startowa CBD SWD.
dnia roboczego.
(wspieranego poprzez mechanizmy wyszukiwania), jak również uprawnia do publikacji
własnych obserwacji. Dzięki
temu każdy może zgłaszać
i proponować rozwiązania,
które mogą udoskonalić sposób
działania Sił Zbrojnych RP.
Dodatkowym wymaganiem,
które należy spełnić, żeby móc
korzystać z Centralnej Bazy
Danych na konkretnym stanowisku komputerowym w sieci
MIL-WAN, jest jego przygotowanie do pracy w systemie
przez lokalnego administratora
sieci MIL-WAN. Stanowisko
komputerowe musi być wyposażone w dostęp do sieci MILWAN, przeglądarkę Internet
Explorer 7 lub nowszą, program
Java Runtime Enviromnent
w wersji 1.5 lub wyższej. Ustawienia bezpieczeństwa Javy są
zwykle domyślnie ustawione na
poziomie wysokim, więc żeby
skrypty CBD mogły poprawnie
Aktualnie (stan na 22 września 2014r.) zawartość merytoryczna Centralnej Bazy Danych
obejmuje ponad 240 obserwacji
i doświadczeń zgłoszonych
przez żołnierzy i pracowników
wojska wielu rodzajów sił
zbrojnych i systematycznie
rośnie, podobnie jak liczba jej
użytkowników. W celu dalszego zwiększenia funkcjonalności
i efektywności CBD prowadzone są prace nad stworzeniem jej
kolejnej wersji, uwzględniającej dotychczasowe doświadczenia z jej użytkowania.
Gorąco zachęcam do użytkowania CBD i do dzielenia się
z administratorami CBD uwagami na temat jej funkcjonowania. Im aktywniejszy udział nas
wszystkich w procesie doskonalenia Systemu Wykorzystania
Doświadczeń i jego narzędzi,
tym lepsze będą efekty jego
działania.
■
►RECENZJE, SPRAWOZDANIA, WYDARZENIA, ZAPOWIEDZI
Międzynarodowe warsztaty „Lessons Learned”
W dniach 2425 czerwca
2014 roku już po raz trzeci
specjaliści
wykorzystania
doświadczeń z sześciu państw wspólnie szkolili się na
warsztatach w Centrum
Doktryn i Szkolenia Sił
Zbrojnych (CDiS SZ).
kmdr ppor. mgr inż.
Waldemar BUDZISZ
Specjalista
Oddział Analiz Operacji
Poza Granicami Państwa
CDiS SZ
Jednym z atrybutów
systemu
wykorzystania
doświadczeń jest jego
powszechność, zaś
determinantami jego
efektywności
„kreatywne
i innowacyjne
myślenie żołnierzy
i pracowników wojska
ukierunkowane na
doskonalenie
działalności
i zdolności SZ RP”
oraz „gotowość do
dzielenia się
doświadczeniami
i wymiana informacji
w ramach systemu”.
z „Instrukcji systemu
wykorzystania
doświadczeń”
Bogate
doświadczenia
z funkcjonowania SZ RP zarówno w kraju, jak i poza jego
granicami oraz pojawiające się
nowe wyzwania w obszarze
bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego spowodowały, że zaistniała potrzeba
stworzenia narodowego centrum zajmującego się opracowywaniem doktryn i rozwojem koncepcji, które w istotny
sposób wsparłyby procesy
transformacji i profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie
9 grudnia 2011 r. nastąpiło
uroczyste otwarcie Centrum
Doktryn i Szkolenia SZ, które
swoją gotowość osiągnęło
1 stycznia 2012 r.
Jednym z głównych zadań
postawionych przed CDiS SZ
było wdrożenie w naszych
siłach zbrojnych Systemu
Wykorzystania Doświadczeń
(SWD), kierowanie nim oraz
doskonalenie jego funkcjonowania w oparciu o stworzone
struktury i profesjonalnie
przygotowany
personel.
W tym celu w dniach 2425
czerwca 2014 r. w CDiS SZ
zorganizowano kolejne międzynarodowe warsztaty SWD,
a w ramach kontynuacji bardzo dobrej współpracy z Centrum Połączonych Analiz,
Wniosków i Doświadczeń
w Portugali (Joint Analysis
and Lessons Learned Centre –
JALLC), do roli instruktorów
prowadzących warsztaty, zaproszono przedstawicieli tej
instytucji.
Głównym celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej
i praktycznej dotyczącej metod
i narzędzi wspomagających
realizację drugiego etapu Procesu Wykorzystania Doświadczeń jakim jest ANALIZA.
Ponadto
przedstawiciele
z JALLC, będący jednocześnie
członkami mobilnego zespołu
doradczo – szkoleniowego
(JALLC Advisory and Training
Team  JATT), w osobach:
szef zespołu Cdr Mike KLEIBAUM i instruktor Mr Andrew EDEN, zaznajomili
uczestników
warsztatów
z technikami stosowanymi
przez JALLC przy realizacji
obecnych projektów. Warsztaty
zorganizowane
były
w dwóch panelach, tj. teoretycznym i praktycznym (praca
w syndykatach). W warsztatach wzięło udział 35 żołnierzy
zawodowych i pracowników
wojska reprezentujących następujące dowództwa i instytucje: Wielonarodowy Korpus
Północ – Wschód (MNC NE),
Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC), 3 Batalion Łączności NATO (3NSB), DG RSZ,
DO RSZ oraz CDiS SZ.
W pierwszym dniu warsztatów mobilny zespół szkoleniowy JATT zapoznał uczestników
z następującymi zagadnieniami:
 organizacją systemu Lessons
Learned w NATO,
 wprowadzeniem do analizy,
 technikami
analitycznymi:
problemy analizy,
 technikami
analitycznymi:
przyczyny i ich źródła;
 kwestionariuszami i wywiadami.
Treści przedstawione przez
prowadzących w prezentacjach
uzupełnione zostały o zajęcia
praktyczne w podgrupach roboczych. Prowadzący dokonali
podziału uczestników warsztatów na 5 podgrup roboczych
(syndykatów), których zadaniem było praktyczne zastosowanie technik przedstawionych
w czasie wykładów.
Jako materiał szkoleniowy
do praktycznego przećwiczenia
różnych technik analitycznych
i sposobów identyfikowania
Warsztaty prowadził zespół JATT z JALLC.
(fot. chor. Krzysztof Żurawski, CDiS SZ)
Str. 17
►RECENZJE, SPRAWOZDANIA, WYDARZENIA, ZAPOWIEDZI
poinformowali, iż zazwyczaj
w JALLC projekt kończy się na
przeprowadzeniu analizy i opracowaniu sprawozdania. Kolejne
etapy, jeżeli są realizowane, nie
są monitorowane przez personel
JALLC.
Ćwiczenia praktyczne w jednym z 5-ciu syndykatów.
(fot. chor. Krzysztof Żurawski, CDiS SZ)
przyczyn rozpatrywanego problemu posłużył przypadek
katastrofy promu kosmicznego
Challenger. Materiał ten zademonstrowany został uczestnikom w postaci kilkuminutowego filmu. Kolejnym zadaniem
podgrup roboczych było prezentowanie
opracowanych
materiałów i zastosowanych
technik analitycznych oraz
wspólna dyskusja pod kierownictwem instruktorów JATT.
W drugim dniu mobilny
zespół szkoleniowy JATT zapoznał uczestników z poniższymi zagadnieniami:
 technikami
analitycznymi:
poszukiwanie rozwiązań;
 zarządzaniem zmianą organi-
(ang. brainstorming), diagram
przepływu (ang. flow diagram),
mapowanie myśli (ang. mind
mapping), diagram podobieństw
(ang. affinity diagram), technika
wybuchającej gwiazdy (ang.
starbursting), diagram przyczynowo-skutkowy (ang. cause
& effect diagram), analiza
„5 razy dlaczego?” (ang. five
reasons/ times Why), sześć
myślowych kapeluszy (ang. six
thinking hats), analiza PMI (ang.
Plus, Minus, Interesting), metoda adwokata diabła (ang. devil’s
advocacy).
Podczas omówienia warsztatów dyskutowano nad podejściem JALLC do kolejnych
etapów procesu wykorzystania
doświadczeń. Instruktorzy JATT
Międzynarodowe warsztaty
zorganizowane przez CDiS SZ
były kolejnym tego typu przedsięwzięciem tym razem poświęcone
prowadzeniu
analiz.
Warsztaty uzyskały wysoką
ocenę ze strony ich uczestników.
Biorąc pod uwagę zmianę
organizacji struktur kierowania
i dowodzenia Sił Zbrojnych RP
i wyznaczenie nowych osób
funkcyjnych na stanowiska
etatowych i nieetatowych specjalistów SWD, warsztaty były
dobrą okazją na zaznajomienie
się z Systemem Wykorzystania
Doświadczeń oraz do nawiązana kontaktów pomiędzy przedstawicielami z różnych jednostek wojskowych. CDiS SZ
widzi potrzebę kontynuowania
podobnych warsztatów w przyszłości w związku z przewidywaną rotacją personelu SWD,
która będzie miała miejsce za
23 lata.
zacyjną;
 sposobami realizacji projektów przez JALLC.
Str. 18
Data powstania: 02.09.2002 r.
Siedziba: Monsato, Portugalia
Podlega: ACT (Allied Command
Transformation, Norfolk, USA)
Personel: ok. 50 osób (wojskowych
i cywilów) z 18 krajów
Misja: prowadzenie połączonych
analiz działań militarnych, szkoleń,
opracowywanie koncepcji rozwoju
i eksperymentów na podstawie
zdobytych doświadczeń umożliwiających poprawę zdolności wojskowych Sojuszu oraz zarządzanie
interaktywną bazą danych systemu
wykorzystania doświadczeń NATO
(NATO LLDB).
Główne cele działalności:
 wspieranie międzynarodowych
sztabów wojskowych (ang. IMS)
w realizacji polityki NATO
w obszarze wykorzystania doświadczeń,
 zwiększanie świadomości wśród
członków NATO o roli JALLC
i jego możliwościach w zakresie
prowadzenia analiz najważniejszych problemów w NATO,
 zbieranie i upowszechnianie
doświadczeń w ramach systemu
NATO LL,
W drugim dniu tak jak
i w pierwszym po części teoretycznej odbyły się zajęcia praktyczne w poszczególnych podgrupach roboczych. W czasie
zajęć praktycznych uczestnicy
warsztatów prezentowali wypracowane rozwiązania, które
następnie zostały poddane
dyskusji.
W trakcie warsztatów omówiono i przećwiczono takie
techniki jak: burza mózgów
■
JALLC
Joint Analysis
and Lessons Learned Centre
 wdrożenie nowej metodologii
zarządzania projektami PRINCE2.
Starbursting - jedna z technik analizy omawiana na warsztatach.
(źródło: JATT)
Dane kontaktowe:
Joint Analysis
and Lessons Learned Centre,
Avenida Tenente Martins—Monsato
1500-589 Lisbon, Portugal
Phone: +351 21 771 7007/8/9
Fax: +351 21 771 7098
http://www.jallc.nato.int
►RECENZJE, SPRAWOZDANIA, WYDARZENIA, ZAPOWIEDZI
ZAPOWIEDŹ: NATO Lessons Learned Conference 2014
Po raz kolejny, w dniach
2123 października 2014 roku, Joint Analysis and Lessons
Learned Centre (JALLC)
w Lizbonie, przy współudziale
Portuguese Military Academy,
organizuje coroczną konferencję z obszaru Systemu Wykorzystania Doświadczeń dla
sojuszniczego personelu SWD.
przyswajają
doświadczenia
zidentyfikowane w celu doskonalenia działania całej organizacji.
Hasłem tegorocznej konferencji jest „Learning from
Experiences,
Strengthening
the Alliance”, która poprowa-
Zasadniczym celem konferencji NATO Lessons Learned
(LL) jest tworzenie platformy
do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji dotyczących
funkcjonowania systemu LL dzona zostanie w trzech panew NATO, ukierunkowanej na lach dyskusyjnych:
doświadczenia z rzeczywistych
1. Lessons from Operations
operacji wojskowych oraz rolę
and Exercises  A Maritime
oficerów operacyjnych jako
Perspective;
źródeł obserwacji i tych, którzy
2. Improving Lessons Learned Practices;
miejsc jest niestety ograniczona (nie więcej niż 200).
3. Land Approach to Learning from Operations and
Exercises.
Szczegółowe informacje na
temat przedmiotowej konferencji można uzyskać na stronie
internetowej JALLC (http://
www.jallc.nato.int) lub NATO
Lessons
Learned
Portal
(https://nllp.jallc.nato.int),
a także bezpośrednio przez
telefon z POC:
Organizatorzy do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu serdecznie zapraszają
 LTC Laurent ZYCH, tel.
+351 217717018;
 MAJ Stefan OLARU, tel.
+351 217717023;
personel SWD państw członkowskich Sojuszu, który potrafi wnieść „wartość dodaną”
do rozwoju NATO, dzieląc
się swoją wiedzą ze zdobytych
doświadczeń.
Ilość
 MAJ Srecko GOGIC, tel.
+351 217717021.
■
ZAPOWIEDŹ: Pierwsza edycja kursu SWD
W dniach 2024.10.2014
roku w Centrum Szkolenia
Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbędzie się pierwsza
edycja kursu „System Wykorzystania Doświadczeń”.
Kurs, stanowiący narodowy
odpowiednik natowskich kursów Lessons Learned organizowanych w szwedzkim ośrodku
szkoleniowym
SWEDINT,
przeznaczony jest dla etatowego i nieetatowego personelu
SWD SZ RP. Szkolenie prowadzone przez oficerów CDiS SZ
ukierunkowane będzie na zagadnienia związanych z praktyczną realizacją procesu wykorzystania
doświadczeń
w jednostkach i instytucjach
wojskowych. Słuchacze będą
się uczyli opisywania obserwacji i dobrych praktyk oraz ich
kwalifikowania. Będą także
zgłębiali tajniki prowadzenia
analiz mających na celu zidentyfikowanie przyczyn zaobserwowanych problemów oraz
wypracowanie
wniosków
i rekomendacji działań naprawczych. Dowiedzą się również,
jak skutecznie planować i monitorować działania naprawcze
oraz upowszechniać doświadczenia i dzielić się wiedzą
z innymi żołnierzami i pracownikami wojska. Ponadto będą
praktycznie ćwiczyć posługiwanie się Centralną Bazą Danych SWD.
Program kursu jest skonstruowany w taki sposób, aby
jak największa liczba zajęć
odbywała się w formie praktycznej. Kurs zostanie przeprowadzony w Toruniu, w gościnnych murach tutejszej kuźni
kadr artyleryjskich. Warto też
zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy kursu otrzymają świadectwa ukończenia kursu, zgodne
z zasadami wydawania i wzorami obowiązującymi w MON.
Relacja z kursu już w kolejnym numerze „Biuletynu…”.
A wszystkich zainteresowanych
udziałem w kursie zapraszamy
na kolejne edycje w lutym,
kwietniu i październiku 2015
roku.
■
Cykliczne szkolenia personelu SWD w CDiS SZ.
(fot. chor. Krzysztof Żurawski, CDiS SZ)
Str. 19
MON
►OD REDAKCJI
Geneza i zakres działania CDiS SZ
WYDAWCA:
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ
85-950 Bydgoszcz
ul. Szubińska 105
www.cdis.wp.mil.pl
REDAKCJA:
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ
85-950 Bydgoszcz
ul. Szubińska 105
tel. (CA MON) 410-346, 410-499
Propozycje, uwagi oraz własne teksty do biuletynu
prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej:
[email protected] z dopiskiem „BIULETYN SWD”
UWAGA: Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w tekstach.
OPRACOWANIE I SKŁAD:
mjr Robert RECZKOWSKI
KOREKTA:
mgr Agata CYGANEK (j. polski)
mgr Aneta WILEWSKA (j. angielski)
NAKŁAD: 100 egz.
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen.
broni Władysława Sikorskiego jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony
Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. Utworzenie Centrum było
odpowiedzią na nowe wyzwania związane, między innymi,
z procesem transformacji NATO, z profesjonalizacją Sił
Zbrojnych RP oraz ich zwiększonym
zaangażowaniem
w sojuszniczych misjach poza
granicami państwa. Na potrzebę stworzenia narodowego
centrum zajmującego się opracowaniem doktryn oraz rozwojem koncepcji wskazywały też
doświadczenia innych państw
Sojuszu, w których podobne
instytucje już istniały. Mając
powyższe na uwadze, 10 paź-
dziernika 2009 roku Minister
Obrony Narodowej wydał
decyzję o sformowaniu Centrum Doktryn i Szkolenia Sił
Zbrojnych, z siedzibą w Bydgoszczy. Oficjalne otwarcie
CDiS SZ nastąpiło 9 grudnia
2011 roku, a gotowość do
wykonywania powierzonych
zadań Centrum osiągnęło
1 stycznia 2012 r.
CDiS SZ jest instytucją
właściwą w Siłach Zbrojnych
RP w zakresie zarządzania
procesem standaryzacji NATO w obszarze operacyjnym,
w tym opracowywania doktryn i dokumentów doktrynalnych. Centrum odpowiedzialne jest również za całokształt
prac nad koncepcjami poszerzającymi zdolności SZ RP, za
poszukiwanie nowych rozwiązań szkoleniowych i ich wery-
fikowanie drogą eksperymentowania, zarządzając w tym zakresie narodowym Systemem
Rozwoju Koncepcji i Eksperymentowania. Instytucja ta zarządza też narodowym Systemem Wykorzystania Doświadczeń oraz centralnymi bazami
danych obydwu systemów.
CDiS SZ swoje święto
obchodzi 20 maja, w dniu upamiętniającym urodziny swego
patrona.
■
gen. broni
Władysław SIKORSKI
(1881-1943)
Publikacje CDiS SZ: Innowacja i synergia w SZ RP - t. 1 i 2
W 2012 roku Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych we współpracy
z przedstawicielami uniwersyteckich ośrodków naukowych podjęło wysiłek poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jak rozwijać
innowacyjność i synergię w Siłach Zbrojnych RP w kontekście współczesnych wyzwań środowiska bezpieczeństwa? Nasze
zaproszenie do udziału w naukowej dyskusji
w dniach 1112.12.2012 r. pod patronatem
Ministra Obrony Narodowej przyjęli dowódcy, doświadczeni oficerowie sztabowi oraz
pracownicy naukowi uczelni wojskowych
i cywilnych. Wnioski i rekomendacje wypracowane w trakcie obrad plenarnych
i pracy w panelach roboczych zostały zawarte w analizie przedstawionej Ministrowi
Obrony Narodowej.
Ambicją CDiS SZ jest wnoszenie do Sił
Zbrojnych RP nowej, lepszej jakości oraz
kreowanie innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju zdolności operacyjnych. Jedną z dróg wiodących do tego
celu jest tworzenie optymalnych warunków
do naukowej dyskusji oraz wymiany poglądów pomiędzy teoretykami zajmującymi się
problematyką bezpieczeństwa narodowego
i obronności oraz dowódcami szczebla strategicznego, operacyjnego i taktycznego.
Owocem podjętych wysiłków są dwa tomy
publikacji pokonferencyjnej pt. „Innowacja
i synergia w Siłach Zbrojnych RP”.
W pierwszym tomie monografii opublikowane zostały 22 artykuły naukowe poruszające zagadnienia dotyczące strategicznych wyzwań i kierunków rozwoju Sił
Zbrojnych RP, zmian w systemie szkolenia
oraz teorii i praktyki dowodzenia. Tom drugi
obejmuje 23 artykuły z 4 obszarów tematycznych (zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP,
system szkolenia, zarządzanie i dowodzenie
oraz logistyka wojskowa). Artykuły do publikacji złożyli m.in. Szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr Bogusław Winid oraz Dyrektor
Departamentu Zwierzchnictwa nad Silami
Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen. broni rez. dr Lech Konopka.
Książki dostępne są (w wersji PDF)
na stronie internetowej CDiS SZ .
■
„Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP”
Red. Lis A., Reczkowski R., Wołejszo J.
Wyd. Sztabu Generalnego WP
Rok wydania: 2013 (t. 1), 2014 (t. 2)
ISBN: 978-83-936098-0-2 (całość)
978-83-936098-1-9 (t. 1)
978-83-936098-2-6 (t. 2)

Podobne dokumenty