szkoła

Komentarze

Transkrypt

szkoła
szkoła
dla Twojego
dziecka
˜
WSZYSTKO NA TEMAT
EDUKACJI W BRUKSELI
DLA OSÓB PRZYJEZDNYCH
POOLS
I1
SPIS TREŚCI
1
INFORMACJE OGÓLNE
2
2
CZY TWOJE DZIECKO JEST OSOBĄ PRZYJEZDNĄ?
5
3
EDUKACJA DLA OSÓB PRZYJEZDNYCH
6
4
WYBÓR SZKOŁY
8
5
ZAPISYWANIE DZIECKA
10
6
KOSZTY
10
7
OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO RODZICA?
11
8
POMOC DZIECKU W ODRABIANIU LEKCJI
12
9
ZAJĘCIA POZASZKOLNE
13
10 NEDERLANDSE VERTALING / TŁUMACZENIA NIDERLANDZKIE
14
11 ADRESY
16
WE
ATKO
DOD
B
Ć
U
L
A
M
DŹ
TR Z Y
RZYJ
ABY O RMACJE P O BON
INFO DZWOŃ D 16)
r.
ZA
rz st
(pat
1 INFORMACJE OGÓLNE
› EDUKACJA JEST OBOWIĄZKOWA,
ALE JEST RÓWNIEŻ PRAWEM
W Belgii edukacja jest obowiązkowa dla
wszystkich dzieci w wieku od 5 lat (które w
danym roku szkolnym ukończą 6 lat) do 18 lat.
A to oznacza, że wszystkie dzieci powinny
uczęszczać do szkoły. Dotyczy to również
tych dzieci, które nie mają odpowiednich
dokumentów i tym samym nie mają statusu
prawnego w Belgii.
› 3 SZKOŁY: OD 2,5 DO 18 ROKU ŻYCIA
Szkoły w Belgii należą do jednej z poniższych
trzech kategorii:
Edukacja podstawowa
¬ Małe dzieci (w wieku od 2,5 roku do 6 lat),
¬ Dzieci starsze (w wieku od 6 do 12 lat)
Edukacja średnia (od 12 do 18 roku życia).
Dzieci nie muszą uczęszczać do szkoły
dopóki nie osiągną odpowiedniego wieku
kwalifikującego je do grupy dzieci starszych.
Wielu rodziców jednak zapisuje swoje pociechy
do klas dla maluchów, gdy te skończą 2,5 roku.
› SZKOŁY W BRUKSELI:
FRANCUSKOJĘZYCZNE LUB
NIDERLANDZKOJĘZYCZNE
Region Brukseli jest obszarem dwujęzycznym. Są
szkoły, w których nauczanie odbywa się w języku
francuskim, i szkoły z językiem niderlandzkim.
Można wybrać dowolną szkołę. Rząd w
Brukseli nie odpowiada za oświatę w mieście.
Odpowiedzialność ta spoczywa na Wspólnocie
Francuskiej i Wspólnocie Flamandzkiej. To one
organizują kształcenie dla wszystkich osób
francusko- i niderlandzkojęzycznych w całej
Belgii, również w Brukseli.
› RÓŻNE RODZAJE KSZTAŁCENIA
Celem edukacji jest przekazywanie norm i
wartości. W Belgii można wybrać, w jakim
systemie norm i wartości dziecko ma
być wychowywane. Do wyboru jest kilka
możliwości bez względu na język:
¬ Edukacja bezpłatna. Te szkoły są zwykle
wyznaniowe, to znaczy przestrzegane są w
nich zasady obowiązujące w danym regionie.
W przypadku edukacji francuskojęzycznej
istnieją również szkoły bezwyznaniowe.
Są to szkoły, w których nie są przestrzegane
zasady obowiązujące w danym regionie.
¬ Edukacja społeczna i edukacja lokalna.
Oferowana jest w ramach szkół w zarządzie
władz miejskich lub gminnych. Jest ona
wyważona i obiektywna.
¬ Edukacja oparta na doświadczeniu.
Najbardziej znaną formą jest kształcenie
Freinet. Szkoły oferujące program edukacyjny
oparty na doświadczeniu na pierwszym
miejscu stawiają rozwój osobowy dziecka.
Lekcje oparte są na zainteresowaniach i
doświadczeniach dzieci w danej klasie.
¬ Edukacja prywatna. Niektóre szkoły mogą
oferować program edukacyjny uznawany
przez inne władze. Przykładem takiego
programu jest Baccalaureat (matura).
Inne mogą posiadać oficjalne zezwolenie
na nauczanie w innym języku niż francuski
lub niderlandzki. Za naukę w szkołach
prywatnych rodzice muszą płacić czesne, a
więc są one dużo droższe.
2I3
2 CZY TWOJE DZIECKO JEST OSOBĄ
PRZYJEZDNĄ?
4I5
W przypadku edukacji francusko- i
niderlandzkojęzycznej obowiązują różne
definicje osoby przyjezdnej.
W przypadku edukacji francuskojęzycznej
osoba przyjezdna, mówiąca innym językiem,
musi spełniać poniższe kryteria:
W systemie edukacji niderlandzkojęzycznej
osoba przyjezdna musi spełniać poniższe
kryteria:
¬ Musi mieć przynajmniej 2,5 roku i nie może
mieć ukończonego 18 roku życia.
¬ Musi posiadać następujący status:
- Osoby ubiegającej się o azyl lub uznanej
za uchodźcę.
- Osoby towarzyszącej osobie ubiegającej
się o azyl lub uznanej za uchodźcę.
- Osoby uznanej za przesiedloną lub
w trakcie procedury przyznawania statusu
osoby przesiedlonej.
- Osoby pochodzącej z jednego z państw
z listy Comité d’aide au développement.
¬ Nie może przebywać w Belgii dłużej niż rok.
¬ Musi mieć ukończony przynajmniej 5 rok
życia (lub skończyć 5 lat nie później niż do
31 grudnia danego roku szkolnego).
¬ Nie może mieć ukończonego 18 roku życia
do 31 grudnia danego roku szkolnego.
¬ Językiem ojczystym lub językiem używanym
w domu nie jest niderlandzki.
¬ W niedostatecznym stopniu włada językiem,
w którym odbywa się nauczanie, co
uniemożliwia podążanie normalnym tokiem
zajęć.
¬ Musi być zapisana do niderlandzkojęzycznej
szkoły przez okres nie dłuższy niż dziewięć
miesięcy (nie licząc miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia).
W przypadku edukacji niderlandzkojęzycznej
nacisk położony jest na kryterium językowe.
W ramach edukacji podstawowej dziecko
przebywające w otwartym ośrodku dla
uchodźców jest zawsze uważane za osobę
przyjezdną, nawet jeśli powyższe kryteria nie są
spełnione.
W przypadku edukacji francuskojęzycznej
nacisk położony jest na status dziecka.
3 EDUKACJA DLA OSÓB PRZYJEZDNYCH
Jeżeli dziecko będzie uczęszczać do
szkoły podstawowej lub średniej, można
wybrać szkołę niderlandzkojęzyczną lub
szkołę francuskojęzyczną. W zależności
od dokonanego wyboru, nauka dziecka
przebiega w inny sposób.
Jeżeli dziecko uczęszczało do szkoły
średniej w innym kraju, należy przedłożyć
w oryginale wszelkie zaświadczenia i
świadectwa szkolne (dołączając również akt
urodzenia). Wówczas osiągnięcia dziecka
uzyskane przed rozpoczęciem nauki w
szkole mogą zostać uznane przez państwo
belgijskie. Więcej informacji na ten temat
może przekazać jeden z nauczycieli lub
wychowawca.
› EDUKACJA NIDERLANDZKOJĘZYCZNA
Zajęcia dla osób przyjezdnych odbywają się
przez cały rok.
Aby uzyskać dodatkowe środki, szkoły
podstawowe muszą przyjąć minimalną liczbę
osób przyjezdnych. Wspomniane osoby
przyjezdne otrzymują pewną dodatkową liczbę
godzin zajęć w okrojonym składzie bez reszty
klasy oraz specjalną pomoc w nauce języka
niderlandzkiego. Jeżeli w szkole jest zbyt mała
liczba osób przyjezdnych, oddzielne lekcje nie
są uwzględniane w planie, aczkolwiek osoby
przyjezdne nadal są mile wdziane w szkole.
Szkoły muszą czekać i obserwować ile osób
przyjezdnych zapisuje się co roku i jaki program
mogą zaproponować.
Edukacja podstawowa
Dziecko można zapisać do dowolnej szkoły.
Należy zapytać, czy szkoła jest nastawiona
na osoby przyjezdne. Jeśli tak, dziecko
będzie miało więcej możliwości szybkiej
integracji. W szkołach podstawowych
zawsze jest bardzo mało wolnych miejsc.
Wielu cudzoziemców przyjeżdża do Belgii w
trakcie roku szkolnego, więc nawet szkoły z
pełną obsadą również mogą wyrazić zgodę
na przyjęcie dziecka. Zawsze jednak szkoła
rozpatruje taki wniosek z punktu widzenia
całej klasy. Wszystkim rodzicom bowiem
zależy na tym, aby szkoła zapewniała ich
dzieciom odpowiednią pomoc i wysoki
poziom nauczania.
6I7
Szkoły średnie dysponują oddzielnymi
klasami dla uczniów przyjezdnych. Dzieci uczą
się w nich języka niderlandzkiego i uzyskują
gruntowne podstawy przed przejściem na
zwykły tok nauczania. Kilka szkół organizuje
zajęcia dla uczniów przyjezdnych co roku.
Edukacja średnia
Klasy dla osób przyjezdnych prowadzą
szkoły Sint-Guido-Instituut w Anderlecht
oraz Instituut Anneessens Funck w centrum
Brukseli.
Organizują one również krótkie, przydatne
kursy przedmiotowe, jak również służą
dziecku pomocą i radą w świadomym
wyborze właściwego kierunku.
Sint-Guido-Instituut, Dr. Jacobsstraat 67, 1070
Anderlecht
Instituut Anneessens Funck, Groot eiland 39,
1000 Brussels
Dziecko w wieku od 16 do 18 lat może
również zapisać się do Centrum Deeltijds
Onderwijs w szkole Don Bosco w Sint-PietersWoluwe, które oferuje połączenie zajęć
językowych oraz kursów zawodowych.
CDO Don Bosco Woluwe, Fr. Gaystraat 127,
1150 St-Pieters-Woluwe
› EDUKACJA FRANCUSKOJĘZYCZNA
Dodatkowe środki, jakie otrzymują szkoły
francuskojęzyczne, również zależą od liczby
osób przyjezdnych. Co roku publikowana jest
lista szkół oferujących specjalne zajęcia dla
uczniów przyjezdnych.
Zajęcia wyrównawcze mogą odbywać się
przez tydzień, sześć miesięcy lub cały rok
szkolny. O tym, jak długo osoba przyjezdna
uczęszcza na zajęcia wyrównawcze, decyduje
rada integracyjna. W skład wspomnianej
rady wchodzi wychowawca, nauczyciel zajęć
wyrównawczych, nauczyciel prowadzący
kurs językowy oraz zwykły nauczyciel z roku
dziecka. Rada integracyjna pomaga również
dziecku w wyborze odpowiedniego roku
i programu. Na zajęciach wyrównawczych
dziecko uczy się francuskiego i uzyskuje solidne
podstawy przed rozpoczęciem zwykłego trybu
nauczania, aby mogło dołączyć do właściwej
klasy. Dzieci przyjezdne mogą także brać
udział w wybranych zajęciach razem ze swoimi
rówieśnikami.
Lista szkół organizujących zajęcia wyrównawcze jest publikowana co roku w witrynie
www.enseignement.be.
4 WYBÓR SZKOŁY
› CZY POSŁAĆ DZIECKO DO SZKOŁY
PRZED WYSTĄPIENIEM OBOWIĄZKU
SZKOLNEGO?
Dzieci muszą zacząć uczęszczać do szkoły z
chwilą ukończenia 6 roku życia. Rodzice mogą
jednak posłać swoje dziecko do szkoły już w
wieku 2,5 roku. Małe dzieci bardzo dobrze sobie
radzą z nauką języków. Jest to więc dla nich
dobra okazja opanowania języka, którym będą
posługiwać się później w szkole.
› KTÓRY JĘZYK BĘDZIE LEPSZY DLA
DZIECKA?
W Brukseli dziecko można posłać do
szkoły francuskojęzycznej lub do szkoły
niderlandzkojęzycznej. Trzeba się jednak
zastanowić, co będzie lepsze dla dziecka. Po
dokonaniu wyboru języka nie należy później
zmieniać swojej decyzji.
W przypadku osób francuskojęzycznych
Jeżeli w domu używany jest język francuski,
szkoła francuskojęzyczna będzie dla dziecka
najlepszym rozwiązaniem. W domu będzie
używany ten sam język, co w szkole (lub
praktycznie ten sam). Ułatwi to kontakty ze
szkołą i pozwoli kontrolować dzienniczek
ucznia i zadania domowe dziecka.
W przypadku osób, które nie znają ani
francuskiego, ani niderlandzkiego
Dobrze jest, gdy rodzice mieszkający w Brukseli
posługują się przynajmniej jednym z tych
dwóch języków. W przypadku preferencji w
kierunku języka niderlandzkiego, dziecko
należy posłać do szkoły niderlandzkojęzycznej.
Ułatwi to kontakty ze szkołą i pozwoli
kontrolować dzienniczek ucznia i zadania
domowe dziecka.
Czy rodzic powinien uczyć się języka
francuskiego, bądź niderlandzkiego?
Dziecko będzie szczęśliwe, jeżeli rodzic również
zaangażuje się w naukę. Wspólne uczenie się
języka stanowić będzie dla dziecka motywację.
Ważne jest bowiem, aby rodzic wiedział, co się
dzieje w szkole, co jest w dzienniczku ucznia i
co zostało zadane do domu.
Czy należy rozmawiać z dzieckiem tylko po
francusku lub po niderlandzku?
Oczywiście że nie. Język ojczysty znamy
najlepiej. Rozmowa prowadzona z dzieckiem
w języku ojczystym pozwala oddać wszelkie
niuanse językowe. Dzieciom znającym
wszystkie tajniki języka ojczystego łatwiej i
szybciej przychodzi nauka drugiego języka.
› KTÓRA SZKOŁA JEST NAJLEPSZA DLA
DZIECKA?
Po wybraniu języka, przychodzi czas na wybór
szkoły. Pod uwagę należy wziąć dwa istotne
czynniki:
¬ Czasy dojazdu. Czy do szkoły można dotrzeć
pieszo, czy też konieczne jest korzystanie
ze środków transportu publicznego? Czy
można to pogodzić z własnymi lekcjami lub
zajęciami pozostałych dzieci?
¬ Rodzaj edukacji. Czy lepsza byłaby edukacja
wyznaniowa, bezwyznaniowa, czy też
edukacja oparta na specyficznej metodzie
nauczania? (Wyjaśnienie pojęć „wyznaniowy”
i „bezwyznaniowy” można znaleźć w części
Informacje ogólne.)
8I9
5 ZAPISYWANIE
DZIECKA
6 KOSZTY
Wchodząc w nowe środowisko, decyzję o
zapisaniu dziecka do preferowanej szkoły
należy podjąć jak najszybciej. Nie wolno
zwlekać z tym do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.
Aby dokonać zapisu, najlepiej udać się do
szkoły osobiście. Nie można zapisać dziecka
przez telefon. Po przyjściu do szkoły rodzic musi
się porozumieć. Jeżeli nie zna miejscowego
języka, powinien zabrać ze sobą kogoś, kto tym
językiem włada.
Edukacja podstawowa i średnia w Belgii jest
bezpłatna, ale są pewne koszty związane
przykładowo z zakupem podręczników,
opłatami za wycieczki, czy lekcje pływania.
Istnieje możliwość ubiegania się o zapomogę
przyznawaną przez Wspólnotę Francuską lub
Flamandzką. Informacje na temat warunków
i ograniczeń wiekowych można uzyskać
w wymienionych w niniejszej broszurze
wydziałach, które chętnie służą pomocą.
7 OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO RODZICA?
› KONTROLOWAĆ, CZY DZIECKO
UCZĘSZCZA CODZIENNIE DO SZKOŁY
Ważne jest, aby dziecko codziennie chodziło
do szkoły i zawsze docierało do niej na czas.
W przeciwnym razie szkoła nie będzie w stanie
prawidłowo realizować programu nauczania.
Jeżeli dziecko nie może uczęszczać do szkoły z
powodu choroby lub śmierci bliskiego członka
rodziny, należy o tym fakcie powiadomić szkołę,
a dziecku dać zaświadczenie lekarskie lub
usprawiedliwienie.
› CODZIENNIE KONTROLOWAĆ
DZIENNICZEK UCZNIA
Szkoła i rodzice często kontaktują się za
pośrednictwem dzienniczka ucznia. Należy
codziennie zaglądać do dzienniczka swojego
dziecka, aby wiedzieć, jak radzi sobie ono w
szkole. W razie potrzeby należy poprosić kogoś
o pomoc językową.
› CHODZENIE NA WYWIADÓWKI
Po każdej sesji egzaminacyjnej nauczyciel
zaprasza rodziców na wywiadówki. Nie należy
ich opuszczać. Informacje o zachowaniu dziecka
w klasie uzyskane bezpośrednio od nauczyciela
są zawsze interesujące. Jest to również dobra
okazja do zadania pytań i zgłoszenia ważnych
spraw.
10 I 11
› KORZYSTANIE Z TŁUMACZY
Gdy rodzic chce porozmawiać z nauczycielami,
a nie zna języka, może spytać (osobiście lub
przez telefon), czy szkoła przypadkiem nie
korzysta z usług tłumaczy. Samodzielne uczenie
się danego języka z pewnością ułatwi kontakty.
Jeżeli tłumacze nie są dostępni, można poprosić
o pomoc przyjaciół lub znajomych.
› CZŁONKOSTWO W RADZIE RODZICÓW
W szkołach zwykle działają Rady Rodziców,
które mają wpływ na to, co dzieje się w szkole.
W przypadku zainteresowania członkostwem
należy skontaktować się ze szkołą.
8 POMOC DZIECKU
W ODRABIANIU LEKCJI
Dzieci często dostają zadania domowe. Są
to zwykle ćwiczenia z zakresu materiału
przerobionego w szkole. Służą one lepszemu
przyswojeniu materiału przez ucznia. Od
czasu do czasu dzieci muszą się również
przygotowywać w domu do sprawdzianów.
W jaki więc sposób można pomóc dziecku w
odrabianiu lekcji?
› WAŻNY JEST SPOKÓJ I CISZA
Do odrabiania zadań domowych dzieci
potrzebują spokoju i ciszy. Być może uda
się wygospodarować w domu kącik, gdzie
dziecko będzie mogło uczyć się w spokoju.
Dziecko może również uczyć się w szkole po
skończonych zajęciach.
› RODZIC POWINIEN POMAGAĆ, A NIE
WYRĘCZAĆ DZIECKA W ODRABIANIU
ZADAŃ DOMOWYCH
Jeżeli dziecko ma problemy, a rodzic rozumie
język wykładowy, może dziecku pomóc. Nie
wolno jednak odrabiać zadań domowych
za dziecko. Odrabiając prace domowe
samodzielnie, dziecko uczy się.
› KOREPETYTOR
Jeżeli rodzic nie rozumie w wystarczającym
stopniu miejscowego języka, zawsze może
skontaktować się z instytucjami oferującymi
pomoc w odrabianiu zadań domowych. Korepetycji udzielają niektórzy nauczyciele stażyści.
Pomocą służą również ochotnicy. Więcej
informacji można uzyskać za pośrednictwem
fundacji bon.
9 ZAJĘCIA POZASZKOLNE
12 I 13
Informacji na temat zajęć pozaszkolnych może
udzielić szkoła lub inne stowarzyszenia. Jest
wiele instytucji prowadzących zajęcia, które
pozwolą dziecku szlifować swój język lub
doskonalić inne umiejętności. Poza tym dziecko
będzie stykać się tam ze swoimi rówieśnikami.
na przykład w zakresie akrobacji cyrkowej, czy
ekspresji twórczej. Wybór jest z całą pewnością
ogromny.
Jeżeli dziecko lubi przygody, uprawianie
sportów, taniec, śpiew lub też wyjścia do
biblioteki, może zapisać się do harcerstwa,
ruchu młodzieży chrześcijańskiej (Chiro), albo
do jednego z wielu klubów sportowych. Do
dyspozycji jest również akademia muzyczna
i akademia sztuk pięknych. Jeszcze inne
stowarzyszenia prowadzą wspaniałe zajęcia,
Bez wątpienia dzieci mogą się także wiele
nauczyć w domu. Wystarczy umożliwić im
oglądanie programów telewizyjnych w języku
francuskim lub holenderskim, albo pomóc w
znalezieniu odpowiedniej książki w języku, w
którym realizowany jest program nauczania w
szkole.
bon pomoże znaleźć odpowiednie zajęcia dla
Twojego dziecka.
10 NEDERLANDSE VERTALING /
TŁUMACZENIA NIDERLANDZKIE
› 1 ALGEMENE INFORMATIE
In België is er leerplicht voor alle kinderen tussen
5 jaar (die dat schooljaar 6 jaar worden) en 18
jaar. Dat betekent ook dat alle kinderen het recht
hebben om naar school te gaan. Ook kinderen die
geen papieren hebben en dus geen legaal statuut.
Kinderen zijn pas vanaf het lager onderwijs
leerplichtig, maar veel ouders laten hun kinderen
al vanaf 2 ½ jaar naar de kleuterschool gaan.
Het Brussels Gewest is tweetalig. Ook de scholen
geven les in het Frans of Nederlands. In beide
talen heb je de volgende keuzes aan soorten
onderwijs :
¬ Het vrij onderwijs.
¬ Het gemeenschapsonderwijs en het lokaal
onderwijs.
¬ Het ervaringsgericht onderwijs, waarvan Freinet
de bekendste is.
¬ Privéscholen.
› 2 IS JOUW KIND EEN ANDERSTALIGE
NIEUWKOMER?
Het Nederlandstalig onderwijs legt in zijn definitie
de nadruk op het taalcriterium.
Daarnaast wordt ook een kind in het
basisonderwijs dat in een open opvangcentrum
voor vluchtelingen verblijft, gelijkgesteld aan een
anderstalige nieuwkomer.
Het Franstalig onderwijs legt de nadruk op het
statuut van de minderjarige.
› 3 WELK ONDERWIJS KRIJGEN ANDERSTALIGE
NIEUWKOMERS?
Heeft jouw kind al secundair onderwijs gevolgd
in het buitenland? Leg dan de originele diploma’s
en rapporten voor (en ook de geboorteakte). Op
die manier kan het parcours van je kind in het
buitenland erkend worden door de Belgische staat.
Het Nederlandstalig onderwijs
De lessen voor anderstalige nieuwkomers duren
een volledig schooljaar.
Het basisonderwijs moet meerdere anderstalige
nieuwkomers inschrijven om extra middelen
te krijgen. Anderstalige nieuwkomers krijgen
dan een aantal uren les apart van hun klas en
ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse
taal.
Het secundair onderwijs heeft aparte klassen
voor anderstalige nieuwkomers. Je leert hier de
taal maar je krijgt ook een goede voorbereiding op
het gewone onderwijssysteem.
Het Franstalig onderwijs
Het onderwijs in onthaalklassen kan één week, zes
maanden of één schooljaar duren.
Het Franstalig onderwijs kijkt ook naar het aantal
anderstalige nieuwkomers om de extra middelen
te bepalen.
Anderstalige nieuwkomers kunnen ook voor een
deel les volgen met hun leeftijdgenoten.
14 I 15
› 4 HOE KIES JE EEN SCHOOL?
Vanaf 2 ½ jaar naar school: wel of niet?
De leerplicht start vanaf 6 jaar. Maar kinderen
kunnen al vanaf 2 ½ jaar naar school. Jonge
kleuters zijn zeer taalgevoelig, waardoor ze heel
wat leren van de taal die ze later nodig hebben in
de klas.
Wat is belangrijk in je keuze voor een school?
› 6 WAT KOST HET?
Het basisonderwijs en het secundair onderwijs
in België zijn gratis. Maar er komen wel nog
extra kosten bij, zoals voor boeken, uitstappen
of zwemles. Van de Franse en de Vlaamse
gemeenschap kan je financiële ondersteuning
krijgen. Vraag naar de voorwaarden en
leeftijdsgrenzen bij de diensten vermeld in deze
brochure. Ze kunnen je hierbij helpen.
¬ De taal. In Brussel kan je kiezen tussen
Franstalig of Nederlandstalig onderwijs voor
jouw kind. Het is belangrijk dat je als ouder
goed nadenkt over wat het beste is voor
jouw kind. Heb je gekozen voor een taal, dan
verander je best niet meer. Zorg dat je zelf ook
een van beide talen aanleert. Dat betekent niet
dat je je eigen taal niet meer met je kind moet
spreken.
¬ De afstand. Kan je te voet naar school of moet
je het openbaar vervoer nemen? Hoe lang doe
je er dan over? Kan je dat combineren met jouw
eigen lessen of de activiteiten van de andere
kinderen?
¬ Het soort onderwijs. Wil je neutraal onderwijs
of onderwijs met een speciale pedagogische
methodiek? Of kies je liever voor confessioneel
onderwijs?
› 5 WANNEER EN HOE SCHRIJF JE JE KIND IN?
Is jouw kind een anderstalige nieuwkomer, schrijf
het dan zo snel mogelijk in in de school van keuze.
Wacht niet tot er een nieuw schooljaar begint.
Voor de inschrijving ga je best naar de school.
Telefoneren geldt niet als een inschrijving. Zorg
hierbij dat je voldoende kunt communiceren. Ken
je onvoldoende de taal, neem dan iemand mee
die jou kan helpen.
› 7 WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT?
¬ Stuur je kind elke dag naar school.
¬ Kijk elke dag in de agenda.
¬ Ga naar het oudercontact.
¬ Maak gebruik van tolken.
¬ Ouderraad: iets voor jou?
› 8 HOE HELP JE JOUW KIND BIJ HET
HUISWERK?
¬ Zorg voor een goede omgeving.
¬ Help je kind, maar doe het niet zelf!
¬ Zoek huiswerkbegeleiding.
› 9 EN BUITEN DE SCHOOL?
Misschien maken de school of andere organisaties
jou attent op activiteiten buiten de school. Want
ook daar bestaan heel wat organisaties met
een rijk aanbod voor kinderen. Ze bieden jouw
kind een leuke ontspannende manier om taal en
andere vaardigheden bij te leren. En het ontmoet
er vriendjes van zijn eigen leeftijd.
Trouwens, ook thuis kunnen kinderen op een leuke
manier leren. Zet je de televisie aan, kies dan eens
voor een Nederlandstalige of Franstalige zender. Of
stimuleer je kind om een boek te lezen in de taal
van zijn school.
11 ADRESY
Fundacja bon obejmująca cały Region Brukseli
¬
3
4
¬
55
56
92
Bruksela :
Rue Philippe de Champagne 23
1000 Bruksela
T 02 501 66 80
Anneessens
Anneessens
Schaarbeek :
Place Colignon 4
1030 Schaerbeek
T 02 231 10 01
Paviljoen-Pavillon
Paviljoen-Pavillon
Pogge
¬
51
¬
51
Koekelberg :
Rue du Jardinier 100
1081 Koekelberg
T 02 413 08 88
Ribaucourt
Jubelfeest-Jubilé
Molenbeek :
Rue de l’Avenir 37-41
1080 Sint-Jans-Molenbeek
(od września 2009)
Graaf van Vlaanderen
Klein Kasteeltje - Petit Château
W każdym urzędzie miejskim znajduje się
wydział mogący udzielić informacji na temat
edukacji.
Wydawca: Frans De Keyser
Zdjęcia: Lies Willaert
Skład i druk: d-artagnan
Prawa autorskie: blablabla bvba
Fundacja bon jest zwolennikiem (bio)różnorodności: niniejsza broszura została
wydrukowana na papierze makulaturowym/bielonym bez użycia chloru
Bruksela, styczeń 2009 r.