Oświadczenie woli (oswiadczenie-woli

Transkrypt

Oświadczenie woli (oswiadczenie-woli
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czarnocinie
Oświadczenie woli
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………
zamieszkała/y ………………………………………………………………………………..
potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka
……………………………………………………………………
w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola / do pierwszej klasy w
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podpisy rodziców/prawnych opiekunów
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………….
(miejscowość, data)
* Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2014,
poz. 121, z późn. zm.)

Podobne dokumenty