Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania

Transkrypt

Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości
wykorzystania usług przetwarzania w chmurze
obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji
publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Załączniki do Raportu głównego
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze
POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Historia wersji i zmian
Wersja
1.0
Autor
Zespół Wykonawcy
Data
16.05.2014
2.0
Zespół Wykonawcy
09.06.2014
Opis wersji / zmian
Załączniki do Raportu głównego. Wersja do
weryfikacji przez Zamawiającego.
Ekspertyza – Raport główny. Końcowa
aktualizacja.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
1
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Spis treści
A
A.1
Załączniki do rozdziału 2 - 'Specyfika usług przetwarzania w
chmurze'
6
Specyfika poszczególnych modeli z uwzględnieniem kryteriów
branych pod uwagę przy decyzji o migracji do chmury
obliczeniowej
6
B
Załączniki do rozdziału 3 - ‗Analiza obecnych zasobów
możliwych do wykorzystania w rozwiązaniach przetwarzania w
chmurze‘
11
B.1
Lista projektów- Projekty województw
11
B.2
Lista projektów- Projekty centralne
16
B.3
Wzór ankiety
19
B.4
Uwarunkowania formalno-prawne
60
B.5
Gotowość i możliwość przeniesienia do chmury - najważniejsze
uwarunkowania dla największych projektów
71
B.6
Przyszłość w chmurze
C
Załączniki do rozdziału 4 - 'Przetwarzanie w chmurze w
kontekście obecnej strategii IT administracji publicznej w Polsce' 82
C.1
Analiza ogólnych dokumentów strategicznych
82
C.2
Przykłady podejścia do szkoleń w wybranych krajach
89
D
Załączniki do rozdziału 5 - 'Obszary korzyści i kosztów realizacji
rozwiązań przetwarzania w chmurze'
92
D.1
Korzyści biznesowe
92
D.2
Korzyści społeczne
99
79
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
2
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
D.3
Korzyści finansowe
101
E
Załączniki do rozdziału 6- 'Możliwości wykorzystania usług
przetwarzania w chmurze na rzecz e – administracji'
103
E.1
Spis przykładów wykorzystania usług przetwarzania w chmurze
w administracji publicznej w innych krajach
103
E.2
Inicjatywy, które podjęto w celu wykonania działań określonych
w rozdziale 6.3 Agendy Cyfrowej „Interoperacyjność i normy‖ 301
E.3
Regulacje szczególne w odniesieniu do interoperacyjności –
prawo Unii Europejskiej
302
E.4
Szczegółowy opis działań w obszarze interoperacyjności
określonych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa303
E.5
Szczegółowe obowiązki związane z osiągnięciem
interoperacyjności systemów teleinformatycznych, rejestrów
publicznych oraz przetwarzaniem danych w systemie
teleinformatycznym
304
Regulacje szczególne w odniesieniu do interoperacyjności –
prawo polskie
307
E.7
Lista e-usług w Unii Europejskiej – interoperacyjność
311
F
Załączniki do rozdziału 7 - ‗Aspekty realizacji usług
przetwarzania w chmurze w różnych modelach‘
323
Mapowanie podrozdziałów rozdziału 7 Ekspertyzy na
podrozdziały rozdziału 7 wymienione w SIWZ
323
F.2
Rejestr ryzyk programu G-Cloud
324
G
Załączniki do rozdziału 8 - ‗Zakres aplikacji/systemów w
administracji publicznej pod kątem potrzeby ich wytworzenia lub
migracji do rozwiązań z zakresu przetwarzania w chmurze‘
326
E.6
F.1
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
3
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
G.1
Systemy do wdrożenia lub modernizacji do rozwiązań z zakresu
przetwarzania w chmurze na podstawie analizy informacji
pozyskanych w ramach ankiet
326
G.2
Zestawienie zapotrzebowania na e-usługi zadeklarowanego przez
JST z kategoriami systemów informatycznych zidentyfikowanych
w ankietach
333
H
Załączniki do rozdziału 9 - ‗Możliwości finansowania (w zakresie
budowy i dalszego utrzymywania) usług przetwarzania w
chmurze‘
335
H.1
Zestawienie możliwych źródeł finansowania projektów
związanych z usługami przetwarzania w chmurze w ramach
regionalnych programów operacyjnych
335
H.2
Zagadnienia związane z finansowaniem modelu współpracy w
formule partnerstwa publiczno-prywatnego przy udziale środków
unijnych
343
I
Załączniki do rozdziału 10 -‗Przetwarzanie w chmurze a aspekty
dotyczące ochrony danych osobowych, naruszeń ochrony danych‘346
I.1
Rozporządzenia szczególne, sektorowe
I.2
Wykaz norm i standardów dotyczących środków technicznych
i organizacyjnych zabezpieczających dane przetwarzane
w chmurze
348
I.3
Szczegółowe akty prawne
I.4
Szczegółowe implikacje techniczne wynikające z Rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych podpisu elektronicznego. 366
I.5
Szczególne warunki techniczne wynikające z projektu
rozporządzenia eIDAS.
368
Załączniki do rozdziału 11 -‗ Aspekty wdrożenia usług
przetwarzania w chmurze w Polsce‘
372
J
346
362
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
4
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
J.1
Istniejące rozwiązania w chmurze na świecie w odniesieniu do
priorytetowych e-usług administracji publicznej
372
J.2
Modele realizacji usług oraz priorytety wdrożeń w chmurze w
odniesieniu do priorytetowych e-usług publicznych wskazanych
w PZIP w podziale na obszary działania administracji publicznej385
J.3
Wymagane kompetencje po stronie kadr IT w modelu PaaS
K
Załączniki do rozdziału 12 - Aspekty prawne i zmiany
legislacyjne potrzebne do przeprowadzenia w Polsce w związku z
implementacją rozwiązań przetwarzania w chmurze w
administracji publicznej
405
K.1
Ustawa o finansach publicznych – wybrane pojęcia
405
K.2
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – wybrane
pojęcia
405
Ustawa o podatku od towarów i usług – wybrane pojęcia
406
K.3
403
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
5
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
A
Załączniki do rozdziału 2 - 'Specyfika usług przetwarzania w
chmurze'
A.1
Specyfika poszczególnych modeli z uwzględnieniem kryteriów branych
pod uwagę przy decyzji o migracji do chmury obliczeniowej
Chmura prywatna oparta na wewnętrznych zasobach IT

W przypadku środowiska prywatnej chmury obliczeniowej, opartej na wewnętrznych zasobach
IT, zależność od sieci Internet może być relatywnie niska - ograniczona do zależności od
zasobów sieciowych, nad którymi użytkownik posiada kontrolę, np. lokalnej sieci
komputerowej (LAN- local area networking). Dzięki temu użytkownicy decydujący się na
wykorzystanie tego modelu są w stanie uniknąć ograniczeń wynikających z korzystania z
publicznej sieci Internet, takich jak przeciążenie, czy też problemy z komunikacją z systemem
nazw domenowych.

Sytuacja ta ulega zmianie w przypadku, gdy organizacja posiada wiele lokalizacji, z których
każda będzie wymagała dostępu do zasobów chmury. Dostęp taki można zapewnić poprzez
szyfrowane linie dzierżawione bądź z wykorzystaniem wirtualnej sieci prywatnej (VPN). W obu
przypadkach zależność od sieci będzie relatywnie wyższa niż w przypadku organizacji
skupionej w jednej lokalizacji.

Organizacje korzystające z prywatnej chmury, opartej na wewnętrznych zasobach IT, będą
potrzebowały działu IT o kwalifikacjach zbliżonych do tych wymaganych przy użytkowaniu
modelu tradycyjnego, m.in. ze względu na konieczność zarządzania urządzeniami
wykorzystywanymi przez użytkowników końcowych. Ponadto, w celu odpowiedniego
zarządzania zasobami IT, organizacje te będą potrzebowały kompetencji IT związanych ze
środowiskiem chmury obliczeniowej.

W przypadku prywatnej chmury obliczeniowej opartej na wewnętrznych zasobach indywidualni
użytkownicy końcowi nie posiadają konkretnej informacji oraz kontroli nad fizyczną lokalizacją
udostępnionych zasobów, migrowanie obciążeń systemu odbywa się bez ich wiedzy. Sama
organizacja ma jednak pełną wiedzę o lokalizacji zasobów IT chmury.

Ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów przez wielu użytkowników jest w dużym
stopniu ograniczone do użytkowników wywodzących się z tej samej organizacji. Wszelkie
uchybienia w systemie zarządzania polityką dostępu mogą jednak doprowadzić do
udostępnienia danych wrażliwych nieautoryzowanym użytkownikom wewnątrz organizacji.

Środowisko prywatnej chmury obliczeniowej, opartej na wewnętrznych zasobach IT, pozwala
częściowo wyeliminować ograniczenia użytkowania dotyczące importu i eksportu danych, np.
poprzez wykorzystanie lokalnej sieci o wysokiej wydajności i niezawodności. Ograniczenia te
mogą być zniwelowane szczególnie w przypadku organizacji posiadających jedynie pojedynczą
lokalizację. Ponadto, prywatna chmura zapewnia potencjalnie wysoki poziom zabezpieczeń
przed ryzykami zewnętrznymi, porównywalny do poziomu zabezpieczeń, jaki jest możliwy do
uzyskania w przypadku tradycyjnego modelu korzystania z zasobów IT.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
6
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

Migracja do prywatnej chmury obliczeniowej, opartej o wewnętrzne zasoby IT, wiąże się ze
stosunkowo wysokimi kosztami początkowymi wynikającymi z konieczności zainstalowania
odpowiedniego oprogramowania.

Prywatna chmura obliczeniowa, oparta o wewnętrzne zasoby IT, ma stałe, ustalone moce
obliczeniowe i pamięć w danym momencie. Szczególnie w przypadku małych chmur tego typu
mogą występować ograniczenia w dostępności zasobów IT, zbliżone do tych typowych dla
modelu tradycyjnego.
Chmura prywatna oparta na zewnętrznych zasobach IT

W modelu prywatnej chmury, opartej na zewnętrznych zasobach IT, użytkownicy w celu
uzyskania dostępu do zasobów, znajdujących się na terenie usługodawcy, wykorzystują łącza
internetowe, a więc są zależni od sieci. Zależność ta może być w pewnym stopniu ograniczona
przez wykorzystanie dedykowanych linii.

Organizacje korzystające z prywatnej chmury, opartej na zewnętrznych zasobach IT, będą
potrzebowały działu IT, o kwalifikacjach zbliżonych do tych wymaganych przy użytkowaniu
modelu tradycyjnego, m.in. ze względu na konieczność zarządzania urządzeniami
wykorzystywanymi przez użytkowników końcowych. W zależności od rodzaju umowy,
infrastruktura informatyczna może jednak należeć, być zarządzana i utrzymywana przez
usługodawcę zewnętrznego, przez co organizacje korzystające z tego modelu nie będą
potrzebowały dodatkowych kompetencji IT związanych ze środowiskiem chmury
obliczeniowej.

Indywidualni użytkownicy końcowi w modelu prywatnej chmury, opartej na zewnętrznych
zasobach IT, nie będą posiadali wiedzy ani kontroli nad fizyczną lokalizacją udostępnianych im
zasobów. W ramach tego modelu usługodawca dzierżawi usługobiorcy dedykowane zasoby,
których fizyczna lokalizacja będzie znana organizacji korzystającej z tej usługi.

Tak jak w przypadku prywatnej chmury, opartej o wewnętrzne zasoby IT, ryzyko wynikające ze
współdzielenia zasobów przez wielu użytkowników jest w dużym stopniu ograniczone do
użytkowników wywodzących się z tej samej organizacji. Wszelkie uchybienia w systemie
zarządzania polityką dostępu mogą jednak doprowadzić do udostępnienia danych wrażliwych
nieautoryzowanym użytkownikom.

W przypadku prywatnej chmury obliczeniowej, opartej na zewnętrznych zasobach IT, import i
eksport dużej ilości danych w czasie rzeczywistym jest uwarunkowany przepustowością sieci.
Ograniczenie to może być potencjalnie zminimalizowane przez zapewnienie wysoką
przepustowością między usługodawcą a usługobiorcą. Rozwiązanie to może jednak wiązać się z
poniesieniem wysokich kosztów.

Model prywatnej chmury, opartej o zewnętrzne zasoby IT, gwarantuje potencjalnie wysoki
poziom zabezpieczeń przed ryzykami zewnętrznymi. Poziom ten może być zbliżony do tego,
który można uzyskać korzystając z chmury, opartej o wewnętrzne zasoby IT, z tą różnicą, że
odpowiednie zabezpieczenia muszą zostać zaimplementowane zarówno po stronie usługobiorcy
jak i usługodawcy.

Wdrożenie rozwiązań w tym modelu wiąże się z poniesieniem średnich do wysokich kosztów
początkowych. Zapewnienie infrastruktury fizycznej leży po stronie usługodawcy, koszty
początkowe mogą wynikać potencjalnie z konieczności ulepszenia sieci komunikacyjnej między
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
7
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
usługodawcą a usługobiorcą, konieczności zmiany aplikacji tradycyjnych na aplikacje
chmurowe, przeniesienia istniejących usług do chmury, czy też szkoleń oraz kosztów
związanych z negocjacjami umowy.

Prywatna chmura obliczeniowa oparta o zewnętrzne zasoby IT, tak jak chmura oparta o
wewnętrzne zasoby IT, ma ustalone moce obliczeniowe i pamięć w danym momencie.
Elastyczność można osiągnąć w przypadku dużych chmur, natomiast użytkowanie małych
chmur tego typu może wiązać się z występowaniem ograniczeń w dostępności zasobów IT
zbliżonych do tych typowych dla modelu prywatnej chmury obliczeniowej opartej o
wewnętrzne zasoby IT oraz dla modelu tradycyjnego.
Chmura wspólnotowa oparta na wewnętrznych zasobach IT

Niezawodność i bezpieczeństwo wspólnotowej chmury, opartej na wewnętrznych zasobach IT,
zależne są w dużym stopniu od niezawodności i bezpieczeństwa gwarantowanego przez
wykorzystywaną do komunikacji sieć. Zależność tę dodatkowo wzmaga fakt, iż wiele
organizacji o różnych lokalizacjach współdzieli zasoby dostępne w ramach chmury.

W modelu wspólnotowej chmury, opartej o wewnętrzne zasoby IT, można potencjalnie
wyróżnić dwa typy organizacji: te które dostarczają wspólnocie usług w chmurze oraz
organizacje, które jedynie z tych usług korzystają. Stopień koniecznych umiejętności IT dla
organizacji, które w ramach wspólnoty dostarczają usług jest zbliżony bądź wyższy niż w
modelu tradycyjnym, ze względu na stopień kompleksowości środowiska chmury. Organizacje,
które jedynie korzystają z usług chmury nie będą wymagały dodatkowych kwalifikacji IT. Z
punktu widzenia użytkownika końcowego korzystanie z tego modelu może być bardziej
złożone, np. ze względu na proces uwierzytelniania, bądź autoryzacji dostępu.

W przypadku wspólnotowej chmury obliczeniowej, opartej na wewnętrznych zasobach
indywidualni, użytkownicy końcowi nie posiadają konkretnej informacji oraz kontroli nad
fizyczną lokalizacją udostępnionych zasobów, migrowanie obciążeń systemu odbywa się bez
ich wiedzy. Organizacje tworzące wspólnotę mają pełną wiedzę o lokalizacji zasobów IT
chmury.

Ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów przez wielu użytkowników jest w pewnym
stopniu ograniczone, jako że z definicji zasoby chmury wspólnotowej współdzielone są przez
ściśle określoną grupę organizacji, jednak wszelkie uchybienia w systemie zarządzania polityką
dostępu mogą doprowadzić do udostępnienia danych wrażliwych nieautoryzowanym
użytkownikom. Ze względu na liczbę organizacji tworzących wspólnotę ryzyko wynikające ze
współdzielenia zasobów jest wyższe niż w przypadku chmury prywatnej.

W przypadku wspólnotowej chmury obliczeniowej opartej na wewnętrznych zasobach IT import
i eksport dużej ilości danych w czasie rzeczywistym jest uwarunkowany przepustowością sieci
służącej do komunikacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami tworzącymi wspólnotę.
Ograniczenie to może być potencjalnie zminimalizowane przez zapewnienie łączy o wysokiej
przepustowości między organizacjami tworzącymi wspólnotę.

Chmura wspólnotowa oparta o wewnętrzne zasoby IT gwarantuje potencjalnie wysoki poziom
zabezpieczeń przed ryzykami zewnętrznymi pod warunkiem, że wszystkie organizacje w
ramach wspólnoty zaimplementują odpowiednie zabezpieczenia. Poziom ten może być
zbliżony do tego, który można uzyskać korzystając z chmury prywatnej opartej o zewnętrzne
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
8
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
zasoby IT z tą różnicą, że system zabezpieczeń będzie odznaczał się wyższym poziomem
złożoności.

Koszty początkowe migracji do tego modelu chmury są zmienne i zależne od tego, czy dana
organizacja we wspólnocie świadczy usługi w chmurze (bardzo wysokie koszty), czy też jedynie
z nich korzysta (średnie do wysokich kosztów).

Wspólnotowa chmura obliczeniowa, oparta o wewnętrzne zasoby IT, ma stałe, ustalone moce
obliczeniowe w danym momencie. Prowadzi to do ograniczeń w dostępności zasobów IT,
zbliżonych do tych występujących w modelu prywatnej chmury obliczeniowej opartej o
wewnętrzne zasoby IT.
Chmura wspólnotowa oparta na zewnętrznych zasobach IT

W modelu wspólnotowej chmury, opartej na zewnętrznych zasobach IT, użytkownicy w celu
uzyskania dostępu do zasobów znajdujących się na terenie usługodawcy wykorzystują łącza
internetowe, a więc są zależni od sieci, tj. ograniczeń wynikających z korzystania z publicznej
sieci Internet, takich jak przeciążenie, czy też problemy z komunikacją z systemem nazw
domenowych.

Indywidualni użytkownicy końcowi w modelu wspólnotowej chmury, opartej na zewnętrznych
zasobach IT, nie będą posiadać wiedzy ani kontroli nad fizyczną lokalizacją udostępnianych im
zasobów, jednak w ramach tego modelu usługodawca dzierżawi organizacjom wchodzącym w
skład wspólnoty dedykowane zasoby o określonej, znanej organizacjom lokalizacji.

Ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów przez wielu użytkowników jest w pewnym
stopniu ograniczone, jako że z definicji zasoby chmury wspólnotowej współdzielone są przez
ściśle określoną grupę organizacji, jednak ze względu na liczbę organizacji tworzących
wspólnotę ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów jest wyższe niż w przypadku chmury
prywatnej - uchybienia w systemie zarządzania polityką dostępu mogą doprowadzić do
udostępnienia danych wrażliwych nieautoryzowanym użytkownikom.

W tym modelu chmury import i eksport dużej ilości danych w czasie rzeczywistym jest
uwarunkowany przepustowością sieci. Ograniczenie to może być potencjalnie zminimalizowane
przez zapewnienie łączą o wysokiej przepustowości.

Chmura wspólnotowa oparta o zewnętrzne zasoby IT gwarantuje potencjalnie wysoki poziom
zabezpieczeń przed ryzykami zewnętrznymi pod warunkiem, że wszystkie organizacje w
ramach wspólnoty jak również dostawca usługi zaimplementuje odpowiednie zabezpieczenia.

Wdrożenie rozwiązań w tym modelu wiąże się z poniesieniem średnich do wysokich kosztów
początkowych. Zapewnienie infrastruktury fizycznej leży po stronie usługodawcy. Koszty
początkowe mogą wynikać potencjalnie z konieczności ulepszenia sieci komunikacyjnej między
usługodawcą a organizacjami wchodzącymi w skład wspólnoty, zmiany aplikacji tradycyjnych
na aplikacje chmurowe, przeniesienia istniejących usług do chmury, czy też szkoleń dla
użytkowników końcowych.

Chmura wspólnotowa, oparta na zewnętrznych zasobach IT, ma ustalone na etapie uzgadniania
warunków umowy z dostawcą, stałe w danym momencie moce obliczeniowe i pamięć. W
przypadku tego modelu również występują ograniczenia w dostępności zasobów IT, zbliżone do
tych typowych dla modelu prywatnej chmury obliczeniowej, opartej o zewnętrzne zasoby IT.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
9
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Chmura publiczna

Niezawodność i bezpieczeństwo korzystania z usług chmury publicznej zależne jest w wysokim
stopniu od niezawodności i bezpieczeństwa gwarantowanego przez wykorzystywane do
uzyskania dostępu łącze internetowe.

Użytkowanie zasobów dostępnych w ramach chmury publicznej nie wymaga od organizacji
wypracowania specyficznych kwalifikacji IT, jednak sam proces migracji do środowiska
chmury może wymagać odpowiednich kwalifikacji.

Podmioty korzystające z usług w modelu chmury publicznej nie będą posiadały wiedzy ani
kontroli nad fizyczną lokalizacją udostępnianych im zasobów. W modelu publicznej chmury
usługodawca może dowolnie migrować obciążenia systemu w celu zapewnienia najwyższej
efektywności funkcjonowania chmury. Usługodawcy zwykle umożliwiają dodanie do umów
restrykcji dotyczących lokalizacji, generuje to jednak dodatkowy koszt.

Dostawcy usług w modelu chmury publicznej bazują na korzyściach efektu skali, dostęp do
zasobów IT w danym momencie może mieć wielu użytkowników. Ryzyko wynikające ze
współdzielenia zasobów jest w przypadku chmury publicznej relatywnie najwyższe.

Chmura publiczna gwarantuje relatywnie najniższy poziom bezpieczeństwa, usługobiorcy mają
ograniczoną możliwość monitorowania wdrażanych przez usługodawcę rozwiązań w zakresie
bezpieczeństwa.

Import i eksport dużej ilości danych w czasie rzeczywistym jest uwarunkowany
przepustowością sieci.

Koszt migracji do chmury publicznej jest relatywnie niski.

W przeciwieństwie do pozostałych modeli korzystania z usług chmury, w modelu chmury
publicznej użytkownik uzyskuje w sposób elastyczny dostęp do zasobów IT.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
10
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
B
Załączniki do rozdziału 3 - ‘Analiza obecnych zasobów
możliwych do wykorzystania w rozwiązaniach przetwarzania w
chmurze’
B.1
Lista projektów- Projekty województw
Poniżej znajduje się lista projektów regionalnych, uzgodniona z Zamawiającym, jako podlegająca
dalszej analizie w zakresie wypełnionych ankiet.
Lp.
1
Województwo
Dolnośląskie
Nazwa projektu
Projekt MIT „Modernizacja
Infrastruktury
Teleinformatycznej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego‖
Regionalna platforma
informacyjna dla
mieszkańców i
samorządów Dolnego
Śląska e-DolnySlask
1. e-Usługi eOrganizacja pakiet
rozwiązań
informatycznych dla
jednostek
organizacyjnych
województwa kujawskopomorskiego
2. Infostrada Kujaw i
Pomorza
Wirtualne Powiaty.
Budowa Społeczeństwa
Informacyjnego na
Lubelszczyźnie. Etap III
Beneficjent
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
Krótki opis
Budowa ośrodka danych,
zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych, zakup
oprogramowania.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 256 GHz.
2
Dolnośląskie
Województwo
dolnośląskiego
Budowa platformy
informacyjnej, zakup sprzętu
komputerowego.
3
Kujawskopomorskie
Województwo
kujawskopomorskie
Budowa systemu informacji.
4
Lubelskie
Powiat Łęczyński
Lubuskie
Lubuski e-Urząd
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubuskiego
Budowa elektronicznej
skrzynki podawczej, portalu
geodezyjnego, systemu
pocztowego, budowa
ośrodka danych, zakup
sprzętu komputerowego i
zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 390 GHz.
Budowa systemu obiegu
dokumentów, zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 574,56 GHz.
5
6
Lubuskie
Elektroniczny System
Obiegu Dokumentów
Urząd
Marszałkowski
Budowa systemu obiegu
dokumentów, zakup sprzętu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
11
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
(ESOD) etap II
Województwa
Lubuskiego
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 574,56 GHz.
7
Lubuskie
Lubuskie e-Zdrowie
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubuskiego
Budowa systemu obiegu
dokumentów, zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 574,56 GHz.
8
Łódzkie
Budowa e-Administracji
w Powiecie Łaskim
Powiat Łaski
9
Łódzkie
Zintegrowane System
Stanowisk Kierowania
KWP w Łodzi
10
Łódzkie
Łódzkie Centrum
Kontaktu z
Mieszkańcami
Miasto Łódź
11
Małopolskie
Gmina Miejska
Kraków – Lider i
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego
12
Mazowieckie
13
Mazowieckie
Budowa systemu
informatycznego do
wspomagania
administracji wraz z
integracją zasobów
bazodanowych w
województwie i w
powiecie
Rozwój elektronicznej
administracji w
samorządach
województwa
mazowieckiego
wspomagającej
niwelowanie
dwudzielności potencjału
województwa
Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności
województwa
mazowieckiego, przez
budowanie
społeczeństwa
informacyjnego i
Budowa ośrodka danych,
zakup sprzętu
komputerowego, zakup
oprogramowania.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 50,6 GHz.
Budowa systemu
integrującego cyfrowe oraz
analogowe środki łączności
przewodowej i łączności
radiowej, zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Budowa platformy do
kontaktu z mieszkańcami,
zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 816 GHz.
Budowa systemu do
wspomagania administracji,
zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 155,2 GHz.
Województwo
mazowieckie i
partnerzy projektu
(314 JST z
województwa
mazowieckiego)
Budowa systemu obiegu
dokumentów, budowa
ośrodka danych, zakup
sprzętu komputerowego i
zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 4239,7 GHz.
Województwo
mazowieckie i
partnerzy projektu
(314 JST z
województwa
mazowieckiego)
Budowa bazy wiedzy o
regionie i wdrożenie
systemów informatycznych
umożliwiających szerokie
wykorzystanie danych
przestrzennych w procesach
gospodarczych
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
12
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
gospodarki opartej na
wiedzy poprzez
stworzenie
zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu
realizowanych w
województwie, zakup
sprzętu komputerowego i
zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 4203,5 GHz.
Zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
14
Mazowieckie
Internet Dla Mazowsza
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
15
Mazowieckie
Budowa sieci
szerokopasmowej w
mieście Siedlce
Miasto Siedlce
16
Podkarpackie
PSeAP - Podkarpacki
System e-Administracji
Publicznej
Województwo
podkarpackie oraz
159 JST
uczestniczące w
projekcie
17
Podkarpackie
PSIM - Podkarpacki
System Informacji
Medycznej
Województwo
podkarpackie oraz
8 szpitali
uczestniczących w
projekcie
Budowa systemu informacji
medycznej, zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 971,6 GHz.
18
Podlaskie
Województwo
podlaskie
Budowa systemu obiegu
dokumentów, zakup sprzętu
komputerowego.
19
Podlaskie
Wdrażanie
elektronicznych usług
dla ludności
województwa
podlaskiego – cz. II,
administracja
samorządowa
Wdrażanie
elektronicznych usług
dla ludności
województwa
podlaskiego – cz. II,
administracja rządowa
Wojewoda Podlaski
20
Podlaskie
Podlaski System
Informacyjny e-Zdrowie
Województwo
podlaskie
21
Pomorskie
E-Kościerzyna Zintegrowany System
Informatyczny
Gmina Miejska
Kościerzyna
Budowa systemu do
wspomagania administracji,
budowa ośrodka danych,
zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 840 GHz.
Budowa systemu informacji
medycznej, budowa ośrodka
danych, zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Budowa systemu ERP i
systemu obiegu
dokumentów, budowa
Budowa ośrodka danych,
zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 21,28 GHz.
Budowa systemu do
wspomagania administracji,
zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 1177,6 GHz.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
13
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
22
Pomorskie
Rozwój usług
elektronicznych w
obszarze administracji
publicznej i zdrowia dla
mieszkańców powiatu
kwidzyńskiego
Powiat kwidzyński
poprzez Starostwo
Powiatowe w
Kwidzynie beneficjent
wiodący; Urząd
Miasta i Gminy
Prabuty - partner
projektu
23
Pomorskie
Wrota Tczewa, dla
rozwoju usług
społeczeństwa
informacyjnego
Gmina Miejska
Tczew
24
Śląskie
Budowa Otwartego
Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej
(ORSIP)
Województwo
śląskie
25
Śląskie
Województwo
śląskie
26
Świętokrzyskie
Rozbudowa i
upowszechnienie
Systemu Elektronicznej
Komunikacji
Administracji Publicznej
w Województwie
Śląskim - SEKAP2
e-świętokrzyskie
Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej
Województwa
Świętokrzyskiego
27
Świętokrzyskie
e-świętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej JST
Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego
reprezentujący
pozostałych
Beneficjentów (13
JST powiatów i 102
gminy)
Województwo
świętokrzyskie w
partnerstwie ze 108
jednostkami
administracji
publicznej w tym
106 JST
ośrodka danych, zakup
sprzętu komputerowego i
zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 113,2 GHz.
Budowa systemu obiegu
dokumentów i systemu
informacji medycznej, zakup
sprzętu komputerowego i
zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 31 GHz.
Budowa portalu
informacyjnego i systemu
dzienników elektronicznych
w placówkach oświatowych,
zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 210,96 GHz.
Budowa systemu informacji
przestrzennej, zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 336 GHz.
Budowa systemu do
wspomagania administracji,
zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 336 GHz.
Budowa systemu informacji
przestrzennej, zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 259,2 GHz.
Budowa systemu obiegu
dokumentów, systemu
dziedzinowego i portalu
multimedialnego, budowa
ośrodka danych, zakup
sprzętu komputerowego i
zasobów
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
14
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
28
Warmińskomazurskie
Rozwój Miejskiego
Systemu Informacji
Przestrzennej Miasta
Olsztyn i Modernizacja
Miejskiego Ośrodka
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej
Budowa Miejskiej Sieci
Szerokopasmowej w
Elblągu
Gmina Olsztyn
29
Warmińskomazurskie
30
Wielkopolskie
Infrastruktura dla eadministracji w Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Wielkopolskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego
31
Zachodniopomorskie
Budowa infrastruktury
technicznej dla
Beneficjentów
Województwa
Zachodniopomorskiego w celu zapewnienia
dostępu do
szerokopasmowego
internetu
32
Zachodniopomorskie
33
Zachodniopomorskie
1. Inteligentny Koszalin
– rozbudowa
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego eKoszalin – budowa sieci
teleinformatycznej i
systemu monitoringu
wizyjnego
2. Portal Edukacyjny
Województwa
Zachodniopomorskiego Koszalin
Budowa infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego na
terenie Gminy Stepnica
SPZZOZ w
Gryficach,
Szpitalne Centrum
Medyczne w
Goleniowie Sp. z
o.o., Powiat
Gryficki, Gmina
Gryfice, Gmina
Płoty, Gmina
Resko
Gmina Miasto
Koszalin
Gmina Miasto
Elbląg
Gmina Stepnica
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 1872 GHz.
Budowa systemu do
gromadzenia, przetwarzania
i udostępniania danych
geodezyjnych i
kartograficznych, systemu
informacji przestrzennej,
zakup sprzętu
komputerowego.
Budowa ośrodka danych,
zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 268,8 GHz.
Budowa systemu obiegu
dokumentów, budowa
ośrodka danych, zakup
sprzętu komputerowego i
zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 40 GHz.
Budowa ośrodka danych,
zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 19,2 GHz.
Budowa systemu
zarządzania oświatą,
systemu informacji
przestrzennej, systemu
obiegu dokumentów,
budowa ośrodka danych,
zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 458 GHz.
Budowa ośrodka danych,
zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
15
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
B.2
Lista projektów- Projekty centralne
Poniżej znajduje się lista projektów centralnych, uzgodniona z Zamawiającym, jako podlegająca
dalszej analizie w zakresie wypełnionych ankiet.
Lp.
1
Instytucja
Urząd Komunikacji
Elektronicznej
Nazwa projektu
Rozbudowa Platformy
Lokalizacyjno Informacyjnej z
Centralną Bazą Danych
(PLICBD2)
Beneficjent
Urząd Komunikacji
Elektronicznej
2
Urząd Zamówień
Publicznych
Elektroniczna Platforma
Katalogów Produktów eKatalogi
Urząd Zamówień
Publicznych
3
Główny Urząd
Statystyczny
System Informacyjny
Statystyki Publicznej
(SISP)
Główny Urząd
Statystyczny
Główny Urząd
Geodezji i
Kartografii
1. GEOPORTAL 2
2. TERYT 2 Państwowy rejestr granic
i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych
kraju/TERYT 3 Rozbudowa systemów
do prowadzenia
rejestrów adresowych Etap I
3. ZSIN - Budowa
Zintegrowanego Systemu
Informacji o
Nieruchomościach - Faza
I
4. Georeferencyjna Baza
Danych Obiektów
Topograficznych
(GBDOT) wraz z
krajowym systemem
zarządzania
System Informatyczny
Powiadamiania
Ratunkowego
Główny Urząd
Geodezji i
Kartografii
4
5
Centrum Projektów
Informatycznych,
Ministerstwo
Administracji i
Cyfryzacji
Centrum Projektów
Informatycznych,
Ministerstwo
Administracji i
Cyfryzacji
Krótki opis
Budowa platformy
lokalizacyjno-informacyjnej,
budowa ośrodka danych,
zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 466,84 GHz.
Budowa platformy
katalogów produktów.
Budowa systemu
metadanych statystycznych,
systemu wspomagania analiz,
systemu do przechowywania
danych, zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 1476 GHz.
Budowa systemu
udostępniania danych i usług,
systemu zarządzania bazą
danych obiektów
topograficznych, aplikacji do
ewidencji miejscowości ulic i
adresów, budowa ośrodka
danych, zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Budowa systemu
powiadamiania ratunkowego,
systemu wspomagania
dowodzenia ratownictwa
medycznego, centralnego
punktu styku centrum
powiadamiania ratunkowego,
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
16
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
6
Departament
Gospodarki
Elektronicznej,
Ministerstwo
Gospodarki
Centralna Ewidencja i
Informacja o
Działalności
Gospodarczej
Ministerstwo
Gospodarki
7
Ministerstwo
Finansów
1. Konsolidacja i
centralizacja systemów
celnych i podatkowych
2. e-Cło
3. e-Podatki
4. e-Rejestracja
5. e-Deklaracje 2
6. e-Budżet
7. Infrastruktura e-Usług
Ministerstwo
Finansów
8
Departament
Organizacji Pracy,
Wizytacji i
Systemów
Informatycznych
Prokuratury,
Prokuratura
Generalna
Prokuratura
Generalna
9
Departament
Strategii i
Deregulacji,
Ministerstwo
Sprawiedliwości
Wdrożenie systemu
digitalizacji akt
postępowań
przygotowawczych oraz
utworzenie lokalnych i
centralnego
repozytorium akt w
postaci cyfrowej w
powszechnych
jednostkach
organizacyjnych
prokuratury
Wdrożenie protokołu
elektronicznego w
sprawach cywilnych i
wykroczeniowych
10
Departament
Informatyzacji,
Ministerstwo
Administracji i
Cyfryzacji
ePUAP - Elektroniczna
Platforma Usług
Administracji Publicznej
Ministerstwo
Administracji i
Cyfryzacji
Zakład Sieci,
Instytut Łączności
System Informacyjny o
infrastrukturze
Instytut Łączności
11
Ministerstwo
Sprawiedliwości
zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Budowa systemu ewidencji i
informacji o działalności
gospodarczej, budowa
ośrodka danych, zakup
sprzętu komputerowego i
zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 255,36 GHz.
Budowa systemu
monitorowania usług,
systemu zarządzania
zdarzeniami, systemu
zarządzania świadczeniem i
wsparciem usług, budowa
ośrodka danych, zakup
sprzętu komputerowego i
zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 8915 GHz.
Budowa systemu digitalizacji
akt, zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 3283,2 GHz.
Budowa systemu rejestracji
rozpraw na salach sądowych,
systemu scentralizowanego
zarządzania i
przechowywania nagrań na
poziomie sądu, zakup sprzętu
komputerowego.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 3600 GHz.
Budowa platformy integracji
e-usług świadczonych przez
jednostki administracji
publicznej, zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Budowa systemu
informacyjnego, portalu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
17
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
szerokopasmowej i
portal Polska
Szerokopasmowa
12
Centrum Systemów
Informacyjnych
Ochrony Zdrowia,
Ministerstwo
Zdrowia
Elektroniczna Platforma
Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych (P1)
Centrum Systemów
Informacyjnych
Ochrony Zdrowia,
Ministerstwo
Zdrowia
internetowego, zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 136,8 GHz.
Zakup sprzętu
komputerowego i zasobów
telekomunikacyjnych.
Sumaryczna moc
obliczeniowa - 8318,8 GHz
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
18
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Wzór ankiety
B.3
Poniżej znajduje się zastaw pytań w podziale na odpowiednie sekcje tematyczne, które ujęte zostały w ankiecie skierowanej do
beneficjentów projektów centralnych i regionalnych. Sam proces ankietowania prowadzony był za pomocą specjalnie przygotowanego
narzędzia w pliku excel. Samo narzędzie jak do przeprowadzenia ankiety, jak również wszystkie otrzymane od beneficjentów wypełnione w
wersji elektronicznej ankiety zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z kompletną, finalną wersją Ekspertyzy.
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
A. Charakterystyka Projektu lub Inwestycji
Analiza obejmuje najważniejsze Projekty i Inwestycje IT organów i jednostek administracji publicznej, obejmujące swoim zakresem budowę infrastruktury IT (np. tworzenie
serwerowni, centrów przetwarzania danych, zapewnianie mocy obliczeniowej), realizowane w perspektywie finansowej lat 2007-2013, sfinansowane ze środków unijnych lub
innych źródeł finansowania. Prosimy o wybranie 3 – 5 najistotniejszych dla Państwa Projektów lub Inwestycji, o charakterystyce jak wyżej.
Niniejszą sekcję należy wypełnić dla każdego Projektu lub Inwestycji realizowanych przez Beneficjenta lub dla grupy Projektów / Inwestycji, jeżeli w ich wyniku następuję
dostawa określonej puli zasobów serwerowych lub wspólnej serwerowni (ośrodka przetwarzania danych) lub kompleksowego rozwiązania informatycznego (systemu).
1
Kto jest
beneficjentem
Projektu lub
Inwestycji?
Nazwa Beneficjenta: ………………………………………………..
Beneficjent - osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną,
realizująca projekty finansowane z budżetu
państwa lub ze źródeł zagranicznych na
podstawie decyzji lub umowy o
dofinansowanie projektu
2
Czy w ramach
Projektu lub
Inwestycji
wybudowano
ośrodek danych /
1.
2.
W zakresie potrzeb i celów należy
wskazać, czemu służy / do czego jest
wykorzystywany analizowany ośrodek
danych / serwerownia – np. udostępnienie
określonej mocy obliczeniowej dla
Nie
Tak
a. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie ośrodka danych / serwerowni?
……………………………………………………...
b. Jakie potrzeby zaspokaja ośrodek danych / serwerownia i jakie postawiono cele?
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
19
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
serwerownię?
……………………………………………………...
kluczowych systemów / aplikacji,
pełnienie roli ośrodka zapasowego dla
innego ośrodka obliczeniowego,
przetwarzanie danych na potrzeby
określonych zadań. Celem budowy
ośrodka mogłoby być np. zwiększenie
wydajności lub dostępności określonych
aplikacji, skrócenie czasu przetwarzania
danych, zapewnienie bezpieczeństwa na
wypadek awarii ośrodka głównego itd.
3
Czy w ramach
Projektu lub
Inwestycji zakupiono
sprzęt w postaci
serwerów, pamięci,
przestrzeni dyskowej,
etc.?
1.
2.
Nie
Tak
a. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie zakupionego sprzętu?
……………………………………………………...
b. Jakie potrzeby zaspokaja zakupiony sprzęt i jakie postawiono cele?
……………………………………………………...
W zakresie potrzeb i celów należy
wskazać, czemu służy / do czego jest
wykorzystywany analizowany sprzęt – np.
udostępnienie określonej mocy
obliczeniowej dla kluczowych systemów /
aplikacji lub zwiększenie dostępnej
dotychczas mocy obliczeniowej,
przetwarzanie danych na potrzeby
określonych zadań. Celem zakupu sprzętu
mogłoby być np. zwiększenie wydajności
lub dostępności określonych aplikacji,
skrócenie czasu przetwarzania danych,
modernizacja dotychczasowego sprzętu
itd.
4
Czy w ramach
Projektu lub
Inwestycji zakupiono
zasoby
telekomunikacyjne,
1.
2.
Nie
Tak
a. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie zakupionych zasobów?
……………………………………………………...
b. Jakie potrzeby zaspokajają zakupione zasoby i jakie postawiono cele?
W zakresie potrzeb i celów należy
wskazać, czemu służą / do czego są
wykorzystywane zakupione łącza – np.
zapewnienie wysokiej dostępności
serwerowni i oprogramowania w niej
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
20
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
takie jak np. łącza?
5
6.
6.1
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
……………………………………………………...
osadzonego, wdrożenie oprogramowania
wymagającego posiadania łączy o
określonych parametrach, Celem zakupu
łączy mogłoby być np. zwiększenie
przepustowości dotychczasowych łączy,
umożliwienie korzystania z określonego
oprogramowania itd.
Czy w ramach
1. Nie
Projektu lub
2. Tak
Inwestycji zakupiono
rozwiązanie
informatyczne
(oprogramowanie
aplikacyjne), służące
wsparciu realizacji
określonych usług?
Proszę o wskazanie krótkiej charakterystyki zakupionego rozwiązania informatycznego (oprogramowania aplikacyjnego) – dla 1 do
3 najważniejszych systemów (pytania 6.1 – 6.3).
Proszę o wskazanie
krótkiej
charakterystyki
zakupionego
rozwiązania
informatycznego
(oprogramowania
aplikacyjnego) –
system (1).
W przypadku odpowiedzi „TAK‖ –
przejście do pytania 6, w przypadku
odpowiedzi „NIE‖ – przejście do pytania
7.
Usługi wewnętrzne – realizowane na
potrzeby Beneficjenta, w tym związane z
zarządzaniem zasobami Beneficjenta.
1. Nazwa systemu (oprogramowania aplikacyjnego)
…………………………………………………………
Usługi zewnętrzne – realizacja usług
elektronicznych na zewnątrz.
2. Jaka jest podstawowa funkcja / funkcje oprogramowania aplikacyjnego?
…………………………………………………………
Dostęp do informacji publicznej –
zapewnienie dostępu dla społeczeństwa lub
przedsiębiorców.
3. Realizację jakich usług wspiera oprogramowanie aplikacyjne?
a. Usługi wewnętrzne
b. Usługi zewnętrzne
c. Dostęp do informacji publicznej
Informacja zarządcza – zbieranie i analiza
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
21
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
d.
e.
Informacja zarządcza
Inne, jakie?
…………………………………………………….
informacji, wspierające procesy zarządcze.
4. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie oprogramowania?
…………………………………………………………
5. Proszę wskazać typ i liczbę użytkowników oprogramowania:
a. TAK/NIE pracownicy danej jednostki administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
b. TAK/NIE pracownicy innych jednostek administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
c. TAK/NIE podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, etc.)
Rodzaje podmiotów: ……………………………..
d. Aktualna liczba użytkowników: …………………..
e. Liczba użytkowników, na którą zwymiarowane jest oprogramowanie aplikacyjne
i.
Mniej niż 1000,
ii.
Od 1000 do 10‘000,
iii.
Od 10‘000 do 50‘000,
iv.
Od 50‘000 do 100‘000,
v.
Powyżej 100‘000.
6. Jeżeli oprogramowanie ma charakter transakcyjnego, proszę wskazać:
a. Rodzaj transakcji:……………………….....………
b. Roczny wolumen transakcji: ……………………...
c. Liczba transakcji, na którą oprogramowanie jest zwymiarowane:
………………………………………………………………….
d. Oprogramowanie nie ma charakteru transakcyjnego
6.2
Proszę o wskazanie
Usługi wewnętrzne – realizowane na
1. Nazwa systemu (oprogramowania aplikacyjnego)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
22
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
krótkiej
charakterystyki
zakupionego
rozwiązania
informatycznego
(oprogramowania
aplikacyjnego) –
system (2).
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
potrzeby Beneficjenta, w tym związane z
zarządzaniem zasobami Beneficjenta.
…………………………………………………………
Usługi zewnętrzne – realizacja usług
elektronicznych na zewnątrz.
2. Jaka jest podstawowa funkcja / funkcje oprogramowania aplikacyjnego?
…………………………………………………………
Dostęp do informacji publicznej –
zapewnienie dostępu dla społeczeństwa lub
przedsiębiorców.
3. Realizację jakich usług wspiera oprogramowanie aplikacyjne?
a. Usługi wewnętrzne
b. Usługi zewnętrzne
c. Dostęp do informacji publicznej
d. Informacja zarządcza
e. Inne, jakie?
…………………………………………………….
Informacja zarządcza – zbieranie i analiza
informacji, wspierające procesy zarządcze.
4. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie oprogramowania?
…………………………………………………………
5. Proszę wskazać typ i liczbę użytkowników oprogramowania:
a. TAK/NIE pracownicy danej jednostki administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
b. TAK/NIE pracownicy innych jednostek administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
c. TAK/NIE podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, etc.)
Rodzaje podmiotów: ……………………………..
d. Aktualna liczba użytkowników: …………………..
e. Liczba użytkowników, na którą zwymiarowane jest oprogramowanie aplikacyjne
i.
Mniej niż 1000,
ii.
Od 1000 do 10‘000,
iii.
Od 10‘000 do 50‘000,
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
23
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
Od 50‘000 do 100‘000,
Powyżej 100‘000.
6. Jeżeli oprogramowanie ma charakter transakcyjnego, proszę wskazać:
a. Rodzaj transakcji:……………………….....………
b. Roczny wolumen transakcji: ……………………...
c. Liczba transakcji, na którą oprogramowanie jest zwymiarowane:
………………………………………………………………….
d. Oprogramowanie nie ma charakteru transakcyjnego
iv.
v.
6.3
Proszę o wskazanie
krótkiej
charakterystyki
zakupionego
rozwiązania
informatycznego
(oprogramowania
aplikacyjnego) –
system (3).
Usługi wewnętrzne – realizowane na
potrzeby Beneficjenta, w tym związane z
zarządzaniem zasobami Beneficjenta.
1. Nazwa systemu (oprogramowania aplikacyjnego)
…………………………………………………………
Usługi zewnętrzne – realizacja usług
elektronicznych na zewnątrz.
2. Jaka jest podstawowa funkcja / funkcje oprogramowania aplikacyjnego?
…………………………………………………………
Dostęp do informacji publicznej –
zapewnienie dostępu dla społeczeństwa lub
przedsiębiorców.
3. Realizację jakich usług wspiera oprogramowanie aplikacyjne?
a. Usługi wewnętrzne
b. Usługi zewnętrzne
c. Dostęp do informacji publicznej
d. Informacja zarządcza
e. Inne, jakie?
…………………………………………………….
Informacja zarządcza – zbieranie i analiza
informacji, wspierające procesy zarządcze.
4. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie oprogramowania?
…………………………………………………………
5. Proszę wskazać typ i liczbę użytkowników oprogramowania:
a. TAK/NIE pracownicy danej jednostki administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
24
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
b. TAK/NIE pracownicy innych jednostek administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
c. TAK/NIE podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, etc.)
Rodzaje podmiotów: ……………………………..
d. Aktualna liczba użytkowników: …………………..
e. Liczba użytkowników, na którą zwymiarowane jest oprogramowanie aplikacyjne
i.
Mniej niż 1000,
ii.
Od 1000 do 10‘000,
iii.
Od 10‘000 do 50‘000,
iv.
Od 50‘000 do 100‘000,
v.
Powyżej 100‘000.
6. Jeżeli oprogramowanie ma charakter transakcyjnego, proszę wskazać:
e. Rodzaj transakcji:……………………….....………
f. Roczny wolumen transakcji: ……………………...
g. Liczba transakcji, na którą oprogramowanie jest zwymiarowane:
………………………………………………………………….
Oprogramowanie nie ma charakteru transakcyjnego
7
Proszę wskazać inne
oprogramowanie
aplikacyjne, tj.
niezakupione w
wyniku Projektu lub
Inwestycji, które
korzysta z
zakupionych w
ramach Projektu lub
Inwestycji zasobów
infrastruktury, tj. z
1. Z zakupionych zasobów nie korzysta inne oprogramowanie aplikacyjne (inne systemy),
niezakupione w wyniku Projektu / Inwestycji.
2. Z zakupionych zasobów korzysta inne oprogramowanie aplikacyjne (inne systemy), niezakupione
w wyniku Projektu / Inwestycji – wskazane w punktach poniżej (do 3 najważniejszych systemów).
W przypadku odpowiedzi „nie korzysta‖
– przejście do pytania 8, w przypadku
odpowiedzi „korzysta‖ – przejście do
pytań 7.1 – 7.3.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
25
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Odpowiedzi
Komentarz / wyjaśnienie
1. Nazwa systemu (oprogramowania aplikacyjnego)
Usługi wewnętrzne – realizowane na
potrzeby Beneficjenta, w tym związane z
zarządzaniem zasobami Beneficjenta.
serwerowni / sprzętu
/ łączy.
7.1
Proszę o wskazanie
krótkiej
charakterystyki
rozwiązania
informatycznego
(oprogramowania
aplikacyjnego) –
system (1), które
korzysta z
zakupionych w
ramach Projektu lub
Inwestycji zasobów
infrastruktury.
…………………………………………………………
Usługi zewnętrzne – realizacja usług
elektronicznych na zewnątrz.
2. Jaka jest podstawowa funkcja / funkcje oprogramowania aplikacyjnego?
…………………………………………………………
Dostęp do informacji publicznej –
zapewnienie dostępu dla społeczeństwa lub
przedsiębiorców.
3. Realizację jakich usług wspiera oprogramowanie aplikacyjne?
a. Usługi wewnętrzne
b. Usługi zewnętrzne
c. Dostęp do informacji publicznej
d. Informacja zarządcza
e. Inne, jakie?
…………………………………………………….
Informacja zarządcza – zbieranie i analiza
informacji, wspierające procesy zarządcze.
4. Proszę wskazać typ i liczbę użytkowników oprogramowania:
a. TAK/NIE pracownicy danej jednostki administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
b. TAK/NIE pracownicy innych jednostek administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
c. TAK/NIE podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, etc.)
Rodzaje podmiotów: ……………………………..
d. Aktualna liczba użytkowników: …………………..
e. Liczba użytkowników, na którą zwymiarowane jest oprogramowanie aplikacyjne
i.
Mniej niż 1000,
ii.
Od 1000 do 10‘000,
iii.
Od 10‘000 do 50‘000,
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
26
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
Od 50‘000 do 100‘000,
Powyżej 100‘000.
5. Jeżeli oprogramowanie ma charakter transakcyjnego, proszę wskazać:
a. Rodzaj transakcji:……………………….....………
b. Roczny wolumen transakcji: ……………………...
c. Liczba transakcji, na którą oprogramowanie jest zwymiarowane:
………………………………………………………………….
d. Oprogramowanie nie ma charakteru transakcyjnego
iv.
v.
7.2
Proszę o wskazanie
krótkiej
charakterystyki
rozwiązania
informatycznego
(oprogramowania
aplikacyjnego) –
system (2), które
korzysta z
zakupionych w
ramach Projektu lub
Inwestycji zasobów
infrastruktury.
Usługi wewnętrzne – realizowane na
potrzeby Beneficjenta, w tym związane z
zarządzaniem zasobami Beneficjenta.
1. Nazwa systemu (oprogramowania aplikacyjnego)
…………………………………………………………
Usługi zewnętrzne – realizacja usług
elektronicznych na zewnątrz.
2. Jaka jest podstawowa funkcja / funkcje oprogramowania aplikacyjnego?
…………………………………………………………
Dostęp do informacji publicznej –
zapewnienie dostępu dla społeczeństwa lub
przedsiębiorców.
3. Realizację jakich usług wspiera oprogramowanie aplikacyjne?
a. Usługi wewnętrzne
b. Usługi zewnętrzne
c. Dostęp do informacji publicznej
d. Informacja zarządcza
e. Inne, jakie?
…………………………………………………….
Informacja zarządcza – zbieranie i analiza
informacji, wspierające procesy zarządcze.
4. Proszę wskazać typ i liczbę użytkowników oprogramowania:
a. TAK/NIE pracownicy danej jednostki administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
b. TAK/NIE pracownicy innych jednostek administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
c. TAK/NIE podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, etc.)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
27
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
Rodzaje podmiotów: ……………………………..
d. Aktualna liczba użytkowników: …………………..
e. Liczba użytkowników, na którą zwymiarowane jest oprogramowanie aplikacyjne
i.
Mniej niż 1000,
ii.
Od 1000 do 10‘000,
iii.
Od 10‘000 do 50‘000,
iv.
Od 50‘000 do 100‘000,
v.
Powyżej 100‘000.
5. Jeżeli oprogramowanie ma charakter transakcyjnego, proszę wskazać:
a. Rodzaj transakcji:……………………….....………
b. Roczny wolumen transakcji: ……………………...
c. Liczba transakcji, na którą oprogramowanie jest zwymiarowane:
………………………………………………………………….
d. Oprogramowanie nie ma charakteru transakcyjnego
7.3
Proszę o wskazanie
krótkiej
charakterystyki
rozwiązania
informatycznego
(oprogramowania
aplikacyjnego) –
system (3), które
korzysta z
zakupionych w
ramach Projektu lub
Inwestycji zasobów
infrastruktury.
Usługi wewnętrzne – realizowane na
potrzeby Beneficjenta, w tym związane z
zarządzaniem zasobami Beneficjenta.
1. Nazwa systemu (oprogramowania aplikacyjnego)
…………………………………………………………
Usługi zewnętrzne – realizacja usług
elektronicznych na zewnątrz.
2. Jaka jest podstawowa funkcja / funkcje oprogramowania aplikacyjnego?
…………………………………………………………
Dostęp do informacji publicznej –
zapewnienie dostępu dla społeczeństwa lub
przedsiębiorców.
3. Realizację jakich usług wspiera oprogramowanie aplikacyjne?
a. Usługi wewnętrzne
b. Usługi zewnętrzne
c. Dostęp do informacji publicznej
d. Informacja zarządcza
e. Inne, jakie?
…………………………………………………….
Informacja zarządcza – zbieranie i analiza
informacji, wspierające procesy zarządcze.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
28
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
4. Proszę wskazać typ i liczbę użytkowników oprogramowania:
a. TAK/NIE pracownicy danej jednostki administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
b. TAK/NIE pracownicy innych jednostek administracji publicznej
Rodzaje pracowników: ……………………………
c. TAK/NIE podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, etc.)
Rodzaje podmiotów: ……………………………..
d. Aktualna liczba użytkowników: …………………..
e. Liczba użytkowników, na którą zwymiarowane jest oprogramowanie aplikacyjne
i.
Mniej niż 1000,
ii.
Od 1000 do 10‘000,
iii.
Od 10‘000 do 50‘000,
iv.
Od 50‘000 do 100‘000,
v.
Powyżej 100‘000.
5. Jeżeli oprogramowanie ma charakter transakcyjnego, proszę wskazać:
a. Rodzaj transakcji:……………………….....………
b. Roczny wolumen transakcji: ……………………...
c. Liczba transakcji, na którą oprogramowanie jest zwymiarowane:
………………………………………………………………….
d. Oprogramowanie nie ma charakteru transakcyjnego
8
Czy Państwa Projekt lub
Inwestycja jest
realizowany w całości
lub części w chmurze
obliczeniowej?
1.
2.
Nie
Tak
a. Proszę wskazać korzyści, jakie są osiągane dzięki realizacji Projektu / Inwestycji w chmurze:
 optymalizacja kosztów (redukcja nakładów inwestycyjnych, odpłatność jedynie za
faktycznie wykorzystywane zasoby)
 skalowalność
 lepsze wykorzystanie potencjału działu IT (mniejszy nacisk na zarządzanie zasobami)
 dostęp do najnowszych technologii
Przykładowe kryteria w części C pytania:
- krytyczność danych przetwarzanych w
systemie i związane z tym obawy o ich
bezpieczeństwo;
- wymagania systemu na parametry sieci
- liczba jednostek organizacyjnych i
związana z tym łatwość podniesienia
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
29
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi


9
Czy Państwa Projekt lub
Inwestycja jest
realizowany we
współpracy z innymi
jednostkami administracji
publicznej?
1.
2.
możliwość szybkiego dokonywania zmian w systemach IT
łatwiejszy proces testowania (np. możliwość symulacji środowiska produkcyjnego
relatywnie niskim kosztem)
 mniejsze przywiązanie do danego dostawcy
 ograniczenie długości przestojów / niedostępności systemów
 elastyczność i wzrost efektywności organizacji
 ograniczenie wykorzystania dokumentacji papierowej
 inne (proszę wymienić)
b. Proszę wskazać koszty i obciążenia, jakie wiążą się z realizacją Projektu / Inwestycji w
chmurze:
 wyższe koszty operacyjne
 konieczność zagwarantowania wyższych parametrów sieci
 mniejsze bezpieczeństwo danych
 większe ryzyko wycieku danych osobowych
 inne (proszę wymienić)
c. Proszę opisać kryteria, którymi Państwo się kierowali przy decyzji o zastosowaniu chmury
obliczeniowej.
………………………………………………………………………………………
parametrów sieci.
Nie
Tak
a. Proszę krótko opisać zastosowany przez Państwa model współpracy.
Np. umowa konsorcjum ze wskazaniem
lidera, który jest beneficjentem Projektu
POIG.
……………………………………………………………………………..
- podatność systemu na nagłe zwiększenie
wymagań na zasoby (potrzeba
„wygładzenia‖ szczytów zapotrzebowania
na zasoby poprzez ich współdzielenie z
wieloma systemami)
- gotowość organizacyjna do realizacji
wdrożenia w chmurze
Celem części C pytania jest weryfikacja,
czy jednostki, decydując się na wdrożenie
w chmurze, stosują ustrukturyzowane
kryteria, a jeśli tak, to jakimi kryteriami
kierują się decydując o współdzieleniu
zasobów
lub
Projekt X jest realizowany w ścisłej
współpracy z Projektem Y realizowanym
przez jednostkę Z, ale bez pisemnego
porozumienia.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
30
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
Lub
Projekt jest realizowany w partnerstwie
kilku jednostek, gdzie jest lub nie jest
wyznaczony lider partnerstwa.
To pytanie pozwoli zebrać informacje o
stosowanych obecnie formach współpracy
i może być bazą do bardziej
szczegółowych uzgodnień z
Beneficjentami, np. w zakresie wad i zalet
poszczególnych form współpracy, oraz w
jaki sposób dana forma współpracy ma
szansę spełnić oczekiwania, co do
uregulowania współdzielenia zasobów w
chmurze obliczeniowej.
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
B. Przyszłość w chmurze obliczeniowej
Sekcja wypełniana zbiorczo dla wszystkich analizowanych Projektów / Inwestycji Beneficjenta.
1
Jakie scenariusze
wykorzystania Chmury
obliczeniowej w
kontekście
eksploatowanych obecnie
systemów widziałaby
Pana/Pani Instytucja?
1.
2.
Wykorzystać gotowe aplikacje dostępne w Chmurze – w szczególności na e-PUAP lub innych
platformach wykorzystujących infrastrukturę Chmury (model SaaS) – w szczególności zastępując
aplikacje eksploatowane obecnie (uwaga migracja!);
Przenieść do wspólnej infrastruktury Chmury już posiadane aplikacje / skorzystać z wersji
„chmurowej‖ eksploatowanych aplikacji:
a. czy w tym przypadku MAiC powinien wystąpić jako „zastępczy‖ zamawiający dla
systemów eksploatowanych przez wiele jednostek, a produkowanych przez tego
samego producenta?
 Tak (proszę uzasadnić) ……………………………………………………….
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
31
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
3.
4.
2
3
Czy ewentualna migracja
produktów Państwa
Projektów do chmury
obliczeniowej byłaby, w
Państwa opinii,
wykonalna?
Budowa systemów w
chmurze obliczeniowej
zakłada współdzielenie
zasobów z innymi
systemami (np. wiele
systemów,
utrzymywanych przez
różne jednostki,
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
1.
2.
3.
4.
 Nie (proszę uzasadnić)…………………………………………………………
Wykorzystać infrastrukturę Chmury do budowy aplikacji (samemu lub w grupie) w szczególności
zamawiając na rynku (model IaaS):
a. czy w tym przypadku MAiC powinien wystąpić jako „zastępczy‖ zamawiający dla
infrastruktury eksploatowanej przez wiele jednostek, a dostarczanej przez tego samego
producenta?
 Tak (proszę uzasadnić) ……………………………………………………….
 Nie (proszę uzasadnić)…………………………………………………………
Zintegrować swoją platformę usługową (w szczególności regionalna) ze wspólną infrastrukturą
Chmury (model PaaS)
Migracja wykonalna i uzasadniona z punktu widzenia szeroko rozumianych kosztów i korzyści
Migracja wykonalna, ale nieuzasadniona z punktu widzenia szeroko rozumianych kosztów i
korzyści
Migracja niewykonalna
Brak wystarczających danych, by ocenić czy migracja jest wykonalna.
Migracja niewykonalna – np. w
przypadku, gdy architektura systemu
wymagałaby całkowitej przebudowy,
prowadząc de facto do budowy systemu od
nowa.
Migracja nieuzasadniona – np. w
przypadku, gdy troska o bezpieczeństwo
danych nie pozwala zaakceptować żadnego
marginesu ryzyka związanego z
rozwiązaniami chmury obliczeniowej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trudności w podziale kosztów utrzymania infrastruktury (np. rozliczenie energii elektrycznej)
Konieczność uzgodnień z innymi instytucjami sektora publicznego, w tym trudność zawierania
porozumień
Obawa o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych
Brak wiedzy na temat możliwości oferowanych przez cloud computing
Braki w uregulowaniach prawnych dotyczących stosowania cloud computing przez
administrację publiczną
Konieczność realizacji projektu zgodnie ze Studium Wykonalności (brak elastyczności
Beneficjenci posiadają unikalną wiedzę o
barierach, jakie napotykają i mogą
napotykać projekty (np. część projektów
podejmowała próby współdzielenia
serwerowni). Pozyskanie odpowiedzi na to
pytanie pozwoli oszacować, które z barier
są postrzegane jako najtrudniejsze do
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
32
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
ulokowanych w 1
serwerowni).
Jakie dostrzegają
Państwo przeszkody
utrudniające wdrażanie
usług przetwarzania w
chmurze?
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
7.
8.
9.
projektów dofinansowanych z funduszy UE)
Przeszkody natury technologicznej (np. złożoność ewentualnej migracji, niewystarczająca
przepływność istniejących sieci)
Brak istotnych przeszkód
Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………….
4
Czy gdyby Państwo
planowali Projekt lub
Inwestycję na nowo to
zdecydowali by się
Państwo wynieść zasoby
na zewnątrz?
1. Tak
a. Proszę wskazać jaka część zasobów zostałaby wyniesiona.
 Całość
 Wybrane zasoby
b. Proszę wskazać jakiego typu zasoby byłyby brane pod uwagę.
 Serwery
 Pamięci masowe
 Systemy backupu
 Oprogramowanie
2. Nie
5
Czy beneficjent uważa,
że dostawcy zasobów
zewnętrznych IT
(hosting, kolokacja,
outsourcing,
przetwarzanie w
chmurze) powinni
podlegać certyfikacji?
1. Nie
2. Tak
a. Proszę wskazać jaka instytucja powinna zapewniać bezpieczeństwo rozwiązań zewnętrznych
IT?
 Instytucja rządowa
 Niezależna firma
 Niezależna organizacja non-profit
6
Czy wg beneficjenta
certyfikacja dostawców
1. Tak
przekroczenia.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
33
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Komentarz / wyjaśnienie
Pytanie
Odpowiedzi
ułatwiłaby podjęcie
decyzji o wykorzystaniu
zewnętrznych zasobów
IT (hosting, kolokacja,
outsourcing,
przetwarzanie w
chmurze)?
2. Nie
7
Które czynniki istotnie
wpływają na korzystanie
przez beneficjenta z
zasobów zewnętrznych
IT (hosting, kolokacja,
outsourcing,
przetwarzanie w
chmurze)?
1. Funkcjonalne (możliwości funkcjonalne rozwiązania, szybkość dostarczenia, dostępność z każdej
lokalizacji)
2. Techniczne (elastyczność, skalowalność, zaawansowana technologia)
3. Ekonomiczne (racjonalizacja kosztów, zmiana nakładów kapitałowych na operacyjne)
4. Strategiczne (zmiany procesów biznesowych, powiązanie z innymi podmiotami, koncentracja na
najważniejszych zadaniach)
Proszę wskazać maksymalnie 2 najbardziej
pasujące czynniki
8
Jakie są najważniejsze
troski w przypadku
korzystania przez
beneficjenta z zasobów
zewnętrznych IT
(hosting, kolokacja,
outsourcing,
przetwarzanie w
chmurze)?
1.
2.
3.
4.
Bezpieczeństwo (danych, jak i zabezpieczenia przed ingerencją podmiotów trzecich)
Zgodność z prawem
Koszty (przeniesienia i eksploatacji)
Dostępność rozwiązania (niepewność czy rozwiązanie dostępne w przewidzianym przez
beneficjenta reżimie pracy)
5. Wsparcie dostawcy rozwiązania (zarówno techniczne jak i użytkowników)
6. Komfort użycia dla przeciętnego użytkownika
Proszę wskazać 3 najbardziej pasujące
odpowiedzi
9
Jak hipotetycznie
zmieniłaby się wydajność
użytkowania Państwa
infrastruktury IT w
1. Nie zmieniłaby się - wykorzystanie zasobów jest obecnie optymalne wskutek zastosowania technik
wirtualizacji
2. Nie zmieniłaby się - administrator systemu dysponuje odpowiednimi narzędziami, pozwalającymi
optymalnie (tj. na poziomie ok. 75%) wykorzystać posiadane zasoby
Proszę o rozważenie każdego projektu
oddzielnie
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
34
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Komentarz / wyjaśnienie
Pytanie
Odpowiedzi
przypadku implementacji
podobnego rozwiązania
w chmurze?
3. Wydajność wzrosłaby - obecny (lub prognozowany w ciągu najbliższego roku) poziom
wykorzystania infrastruktury wynosi mniej niż 50% zasobów
4. Wydajność wzrosłaby znacząco, dzięki agregacji zapotrzebowań wielu jednostek administracyjnych
lub konsolidacji infrastruktury
10
Jak hipotetycznie
zmieniłaby się
efektywność
wykorzystania Państwa
oprogramowania
aplikacyjnego w
przypadku implementacji
podobnego rozwiązania
w chmurze?
1. Nie zmieniłaby się - wykorzystanie licencji na oprogramowanie jest obecnie optymalne wskutek
zastosowania technik wirtualizacji
2. Nie zmieniłaby się - licencje zostały zakupione w sposób optymalny i nie wystąpiła, ani nie jest
prognozowana znacząca zmiana zapotrzebowania na nie.
3. Proces instalacji / wdrażania nowego oprogramowania zostałby usprawniony
4. Efektywność wzrosłaby znacząco - obecny (lub prognozowany w ciągu najbliższego roku) poziom
wykorzystania licencji wynosi mniej niż 50% zasobów
5. Efektywność wzrosłaby znacząco, dzięki agregacji zapotrzebowań wielu jednostek
administracyjnych lub konsolidacji systemów / aplikacji
Proszę o rozważenie każdego Projektu /
Inwestycji oddzielnie
11
Jak mogłaby się
hipotetycznie zmienić
skalowalność
wdrożonego
oprogramowania
aplikacyjnego w
przypadku realizacji go w
chmurze?
1. Obecne rozwiązanie jest już skalowalne i proces dostosowywania jego parametrów do
zmieniającego się zapotrzebowania jest łatwy i efektywny
a. Proszę napisać ile czasu zajmuje proces………………………
2. Obecne rozwiązanie jest skalowalne, jego użytkownicy mogą samodzielnie decydować o
zwiększeniu/zmniejszeniu posiadanych zasobów
3. Obecne rozwiązanie nie jest skalowalne pod względem technicznym, istnieją fluktuacje
zapotrzebowania na zasoby. Stworzenie analogicznego rozwiązania w modelu chmury wymagałoby
jednak dużo czasu i nakładów pracy, więc wątpliwe jest osiągnięcie istotnych korzyści
wynikających z techniki Cloud Computingu
4. Rozwiązanie nie wymaga skalowalności
5. Rozwiązanie wymaga skalowalności - gdyby zostało stworzone w modelu chmury, zniknąłby
problem niedostępności wynikającej z okresów zwiększonego zapotrzebowania na zasoby (dyski,
moce obliczeniowe)
Proszę o rozważenie każdego Projektu /
Inwestycji oddzielnie
12
Czy zastosowanie
modelu przetwarzania w
1. Nie, zastosowane rozwiązanie wpisuje się w najnowsze trendy w Polsce i Europie; obecnie
wdrożonych jest niewiele podobnych rozwiązań, a zastosowanie modelu przetwarzania w chmurze
Proszę o rozważenie każdego Projektu /
Inwestycji oddzielnie
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
35
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
13
Komentarz / wyjaśnienie
Pytanie
Odpowiedzi
chmurze zwiększyłoby
innowacyjność Państwa
Projektu, zakładając, że
byłyby planowane na
nowo?
prawdopodobnie nie ułatwiłoby wdrożenia dodatkowych funkcjonalności
2. Projekt wpisuje się w istniejące trendy, lecz realizacja go w modelu przetwarzania w chmurze
potencjalnie otworzyłaby możliwości wdrożenia innowacyjnych funkcjonalności (np. obsługi
mobilnej, przeszukiwania baz danych z wykorzystaniem mocy obliczeniowych na żądanie, itd.)
3. Wdrożone rozwiązanie stosuje się już od dłuższego czasu, jest sprawdzone i zrealizowane w wielu
instytucjach. Realizacja go w modelu przetwarzania w chmurze byłaby innowacyjna (tj. obecnie
istnieje niewiele takich rozwiązań) lub ułatwiłaby dodanie innowacyjnych funkcjonalności (np.
obsługi mobilnej, wykorzystywania mocy obliczeniowych na żądanie itd.)
Proszę ocenić
przygotowanie
posiadanej / użytkowanej
infrastruktury przez
jednostkę
administracyjną do
realizacji w chmurze
rozwiązania
analogicznego do
wdrożonego
1. Infrastruktura nie jest przygotowana do świadczenia usług w chmurze ze względu na stan
przyłączenia do internetu (poniżej 2 Mbit/s), brak odpowiedniej redundancji łączy lub zawodność
posiadanego sprzętu i oprogramowania (niestabilne urządzenia, przestarzałe systemy)
2. Infrastruktura jest częściowo przygotowana - istnieją pewne problemy ze stabilnością lub
dostępnością, lecz planowana jest jej modernizacja
3. Infrastruktura jest w pełni przygotowana
(proszę wybrać jedną
odpowiedź)
14
Proszę ocenić
kompetencje i kulturę
pracy w Państwa
jednostce
administracyjnej w
kontekście potencjalnego
wdrażania rozwiązań
przetwarzania w chmurze
1. W jednostce brakuje doświadczonych osób pod względem negocjacji SLA, jak i technicznym,
kultura zmian jest na niskim lub średnim poziomie
2. W jednostce istnieje kultura rozwoju i zmian, lecz kompetencje osób odpowiedzialnych za obsługę
IT powinny zostać podniesione
3. Są prężne osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w negocjacjach SLA,
doświadczenie techniczne, promujące kulturę zmian w jednostce administracyjnej
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
36
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Odpowiedzi
Komentarz / wyjaśnienie
1. Umowy na usługi IT zostały niedawno odnowione / zawarte - istnieją umowy wiążące jednostkę
administracyjną w ciągu najbliższych 2 lat
2. W ciągu najbliższych 2 lat planowane jest odnowienie umów
3. W ciągu najbliższych 2 lat planowana jest zmiana profilu / zakresu użytkowanych usług
a. Proszę opisać planowane zmiany ………………………………………….
Przez usługi IT rozumie się wszelkie
usługi informatyczne i telekomunikacyjne,
w tym dostęp do Internetu, dzierżawę łączy
itp.
Odpowiedzi
Komentarz / wyjaśnienie
(proszę wybrać jedną
odpowiedź)
15
Proszę ocenić stan umów
dotyczący użytkowanych
usług IT w jednostce
administracyjnej
(proszę wybrać jedną
odpowiedź)
Lp.
Pytanie
C. Inwentaryzacja zasobów serwerowych
Wszystkie pytania w części C dotyczą zasobów serwerowych i/lub serwerowni – jeżeli zostały sfinansowane w całości lub w części w ramach analizowanego Projektu lub
Inwestycji.
Prosimy o wypełnienie tej sekcji dla każdego z Projektów / Inwestycji osobno (zakładając, że mówimy o odrębnych serwerowniach lub zasobach serwerowych). Jeżeli
określone Projekty lub Inwestycje korzystają ze wspólnych zasobów serwerowych lub wspólnej serwerowni – wówczas niniejszą sekcję należy wypełnić łącznie dla takiej grupy
Projektów lub Inwestycji.
1
Liczba procesorów
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
Liczba procesorów w serwerach
wykorzystywanych w analizowanych
zasobach serwerowych lub serwerowni
[szt.]
2
Liczba procesorów klasy
x86
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
Liczba procesorów klasy x86/x64 (Intel,
AMD) w serwerach wykorzystywanych w
analizowanych zasobach serwerowych lub
serwerowni [szt.]
3
Liczba rdzeni
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
Liczba rdzeni klasy x86 wykazanych w
pkt. 2 wykorzystywanych w
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
37
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
analizowanych zasobach serwerowych lub
serwerowni [szt.]
4
Sumaryczna moc
obliczeniowa w
gigahercach
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
Liczba gigaherców każdego procesora
pomnożona przez Liczba rdzeni [GHz] np.
3 serwery , 2 procesorowe, 4 rdzeniowe
taktowane 2.1GH =3*2*4*2.1=50,4GHz
5
Średnie zapotrzebowanie
na moc procesorów
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
[GHz] w stosunku do mocy
zadeklarowanej w pkt. 4 powyżej
6
Szczytowe
zapotrzebowanie na moc
procesorów
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
[GHz] w stosunku do mocy
zadeklarowanej w pkt. 4 powyżej
7
Jaką moc obliczeniową
beneficjent planuje
wykorzystać ciągu 3 lat
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
[GHz] w stosunku do mocy
zadeklarowanej w pkt. 4 powyżej
8
Liczba niezależnych linii
internetowych
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
szt.
9
Przepustowość łącza
głównego
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
Mbit/s
10
Przepustowość łącz
zapasowych
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
Mbit/s
11
Zasilanie
1. 3 fazowe
2. centralnie podtrzymywanie zasilania, na szafę 32U (16A, 2x16A, 4x16A, więcej)
3. zasilanie na szafę (10kW, 15kW, 20kW, 25kW)
Proszę zaznaczyć dostępne
12
Centralny monitoring i
alarmowe
1. Monitoring
Proszę zaznaczyć dostępne
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
38
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
2. Alarm
Proszę zaznaczyć dostępne
13
Systemy wykrywania
pożaru
1.
2.
3.
4.
czujniki multisensoryczne
czujniki optyczne
czujniki temperaturowe
System wczesnej detekcji dymu
14
Systemy gaśnicze
1. Nie
2. Tak
3. Tak, gazowe
Proszę zaznaczyć dostępne
15
Całkowita powierzchnia
serwerowni
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
m2
16
Wykorzystana
powierzchnia serwerowni
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
m2
17
Powierzchnia serwerowni
możliwa do
wykorzystania bez
dodatkowych inwestycji
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
18
Powierzchnia serwerowni
możliwa do
wykorzystania
wymagająca poniesienia
nakładów
inwestycyjnych
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
m2
Pytanie dotyczy dostępnej powierzchni
serwerowni, dla której istnieje już
niezbędna infrastruktura bazowa (np.
zasilanie, klimatyzacja, dostępność łączy
itp.) – jeżeli powierzchnia ta miały zostać
wykorzystana dla ulokowania mocy
obliczeniowej.
m2
Pytanie dotyczy dostępnej powierzchni
serwerowni, dla której niezbędne jest
zapewnienie (w drodze dodatkowych
nakładów inwestycyjnych) niezbędnej
infrastruktury bazowej (np. zasilanie,
klimatyzacja, dostępność łączy itp.) –
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
39
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Odpowiedzi
Komentarz / wyjaśnienie
19
Liczba operatorów
telekomunikacyjnych
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
jeżeli powierzchnia ta miały zostać
wykorzystana dla ulokowania mocy
obliczeniowej.
szt.
20
Liczba generatorów
prądotwórczych
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
szt.
21
Moc zasilania
awaryjnego
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
kVA
22
Klimatyzacja
1. Tak
2. Nie
3. poziom N+1
Proszę zaznaczyć dostępne
23
Systemy ochrony
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TV przemysłowa wewnątrz i na zewnątrz
strefowa kontrola
wizyty gości w eskorcie
powiadamianie zewnętrznych służb
listy dostępu
śluzy
elektroniczne karty identyfikacyjne
Proszę zaznaczyć dostępne
24
Usługi ochrony
1.
2.
3.
4.
monitoring obiektu
pracownicy
centrum operacyjne sieci
obsługa sieci
Proszę zaznaczyć dostępne
25
Wsparcie serwisowe
1.
2.
3.
4.
instalacje szafy rack
„remote hands‖
konfiguracja rotuera/switcha
instalacja systemu operacyjnego
Proszę zaznaczyć dostępne
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
40
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
5. instalacja pamięci masowej
6. instalacja bazy danych
Czy beneficjent posiada
zapasowe centrum
przetwarzania danych
/serwerownię?
Obecna posiadana
przestrzeń dyskowa
1. Nie
2. Tak, własną
3. Tak, w formie hostingu/kolokacji
W przypadku odpowiedzi „TAK‖ (2 lub 3)
proszę odpowiedzieć na kolejne pytania
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
[TB]
28
Obecna wykorzystywana
przestrzeń dyskowa
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
[TB]
29
Przewidywane
zapotrzebowanie na
przestrzeń dyskową w
ciągu 3lat
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
[TB]
Lp.
Pytanie
26
27
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
41
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
D. Otoczenie
Pytania w tej sekcji odnoszą się do rozwiązań informatycznych wskazanych przez Beneficjenta w części A ankiety. Sekcję D należy wypełnić osobno dla każdego z wybranych
przez Beneficjenta Projektów lub Inwestycji lub grup Projektów / Inwestycji (zgodnie z informacjami podanymi w sekcji A ankiety).
Kto zarządza i/lub
1. Zasoby wewnętrzne beneficjenta
1
eksploatuje rozwiązanie
2. Firma zewnętrzna
informatyczne
(oprogramowanie
aplikacyjne)?
Czy rozwiązania
1. Nie
2
informatyczne zakupione 2. Tak, wymiana danych w ramach infrastruktury beneficjenta 1 raz dziennie
w ramach Projektu /
3. Tak, wymiana danych w ramach infrastruktury beneficjenta on-line
Inwestycji lub
korzystające z zasobów
infrastrukturalnych
zakupionych w ramach
Projektu / Inwestycji są
zintegrowane z innymi
systemami beneficjenta?
Czy rozwiązania
1. Nie
3
informatyczne zakupione 2. Tak, wymiana danych z zewnętrznymi podmiotami 1 raz dziennie
w ramach Projektu /
3. Tak, wymiana danych z zewnętrznymi podmiotami on-line
Inwestycji lub
korzystające z zasobów
infrastrukturalnych
zakupionych w ramach
Projektu / Inwestycji są
zintegrowane z innymi
systemami innych
podmiotów (w
szczególności
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
42
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
4
5
Pytanie
administracji
publicznej)?
Czy wykorzystywane są
zasoby zewnętrzne?
Czy infrastruktura
beneficjenta została
przygotowana tak, aby
móc obsłużyć chwilowe
maksymalne obciążenie
Odpowiedzi
Komentarz / wyjaśnienie
1. Tak
a. Proszę wskazać jakie:
 Hosting
Jeśli tak, to z jakich powodów ta część została wyniesiona?
………………………………………………………………..
 Kolokacja
Jeśli tak, to z jakich powodów ta część została wyniesiona?
………………………………………………………………..
 Outsourcing
Jeśli tak, to z jakich powodów ta część została wyniesiona?
………………………………………………………………..
 Cloud
Jeśli tak, to z jakich powodów ta część została wyniesiona?
………………………………………………………………..
2. Nie
a. Proszę wskazać główne przyczyny korzystania tylko z zasobów wewnętrznych
 Polityka bezpieczeństwa
 Polityka zakupów – firma nie kupuje usług IT na zewnątrz
 Wystarczające kompetencje działu IT
 Koszty – brak budżetu na usługi zewnętrzne
 Negatywne wyniki analiz wyniesienia zasobów na zewnątrz
 Inne (jakie?)………………………………………
1. Tak
a. Proszę wskazać systemy, dla których infrastruktura została tak przygotowana
…………………………………………………………………………………
2. Nie
W ramach odpowiedzi TAK lub NIE
możliwe jest wybranie jednej lub wielu
wskazanych odpowiedzi szczegółowych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
43
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
6
7
8
9
10
Pytanie
rozwiązania
informatycznego
(„peak‖)?
Czy zdarzają się Państwu
sytuacje, w których w
wyniku obciążenia
infrastruktury IT spada
jakość usług IT? (np. nie
można się zalogować, nie
można wydrukować
raportów, wydłużony
czas przetwarzania
danych, itp.)
Liczba danych
backupowanych w ciągu
doby,
Czas przeznaczony na
backup dnia,
Zapotrzebowanie na
dodatkową przestrzeń
backupowania za 3 lata,
Jakiego rodzaju dane są
przetwarzane /
gromadzone przez
dostarczone rozwiązanie
informatyczne?
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
1.
2.
3.
4.
5.
Tak, raz w tygodniu
Tak, raz w miesiącu
Tak, raz w roku
Tak, rzadziej niż raz w roku
Nie
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
[TB]
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
[godzin]
Proszę podać wartość ………………………………………………………………
[TB]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dane osobowe
Dane osobowe wrażliwe
Ściśle tajne
Tajne
Poufne
Zastrzeżone
Medyczne
Inne (jakie? na jakiej podstawie prawnej?) …………………………………………………..
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
44
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Odpowiedzi
11
Kto spoza jednostki
posiada dostęp do
powyższych danych?
Czy dostarczone
rozwiązanie
informatyczne
wykorzystuje podpis
elektroniczny?
Czy dostarczone
rozwiązanie
informatyczne zostało
przetestowane pod kątem
bezpieczeństwa?
Które z wymienionych
zasobów dostarczone
rozwiązanie
informatyczne
współdzieli z innymi
systemami /
rozwiązaniami?
W jaki sposób
realizowane jest
uwierzytelnianie dostępu
do aplikacji?
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Nikt, dane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne
Inne jednostki administracji Publicznej
Obywatele / przedsiębiorcy
Nie
Tak, zwykły podpis elektroniczny
Tak, kwalifikowany podpis elektroniczny
Inne rozwiązanie, jakie: ……………………………………………….
1.
2.
Nie
Tak
12
13
14
15
Komentarz / wyjaśnienie
a. przez dostawcę
b. przez siły wewnętrzne jednostki zamawiającej
c. przez niezależnego dostawcę
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Żadne, rozwiązanie w całości niezależne
Sieciowe (łącza)
Bazodanowe (wspólna baza danych)
Aplikacyjne (serwer WWW, etc.)
Sprzętowe (np. macierz dyskowa)
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………..
1. Brak uwierzytelniania,
2. Wewnętrzny moduł uwierzytelniania,
3. Uwierzytelnianie współdzielone (np. poprzez Active Directory)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
45
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
E. Finansowanie i trwałość
Pytania w tej sekcji odnoszą się do Projektów lub Inwestycji analizowanych w sekcji A ankiety. Niniejszą sekcję należy wypełnić osobno dla każdego z wybranych przez
Beneficjenta Projektów lub Inwestycji lub grup Projektów / Inwestycji (zgodnie z informacjami podanymi w sekcji A ankiety).
Proszę wskazać program
1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Zakup infrastruktury IT obejmuje zarówno
1
operacyjny oraz oś
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa (proszę wskazać województwo)
sprzęt, jak i oprogramowanie oraz usługi
priorytetową i działanie,
…………………………………………..
związane z zaprojektowaniem, budową i
w ramach którego
wdrożeniem rozwiązania informatycznego
3. Inny (jaki?)
finansowany jest/był
lub jego elementów.
…………………………………………..
Projekt lub Inwestycja
obejmująca zakup
infrastruktury IT.
Jaki jest (był) okres
[od – do]
Proszę podać datę rozpoczęcia i
2
realizacji Projektu lub
zakończenia projektu zgodnie z decyzją/
Inwestycji?
umową o dofinansowanie.
3
4
Na jakim etapie realizacji
jest aktualnie budowa/
modernizacja
infrastruktury IT w
ramach projektu
dofinansowanego ze
środków unijnych?
1. Dokumentacja postępowania przetargowego jest w trakcie przygotowania
2. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone
3. W postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca
4. Została podpisana umowa na budowę/ modernizację infrastruktury IT
5. Zakończono realizację projektu
Komentarz: …………………………..
Informacja istotna z punktu widzenia
interpretacji danych o nakładach
inwestycyjnych i kosztach utrzymania.
Czy zakup infrastruktury
IT był (poza środkami w
ramach POIG/ RPO)
dodatkowo finansowany
ze środków krajowych?
1.
2.
Źródło finansowania często determinuje
specyficzne ograniczenia w korzystaniu z
zakupionej infrastruktury.
Jeżeli zakupy infrastruktury IT w ramach
projektu są dokonywane w ramach wielu
postępowań przetargowych proszę opisać
etap realizacji w formie komentarza.
Nie
Tak
a. Proszę wskazać źródło finansowania
 Budżet państwa
 Budżet samorządu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
46
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi

b.
c.
5
6
7
Kiedy kończy się
zobowiązanie do
utrzymania okresu
trwałości wynikające z
decyzji / umowy o
dofinansowanie projektu?
Czy występują inne (poza
zobowiązaniem do
zapewnienia trwałości
projektu) ograniczenia
prawne w zakresie
możliwości
wykorzystania
elementów infrastruktury
zakupionych w ramach
projektu? Jeśli tak to
jakie?
Proszę podać strukturę
oraz wartość
prognozowanych
rocznych kosztów
utrzymania infrastruktury
i usług IT w okresie
Inne środki (jakie?) …………………………………………………………………....
Proszę podać nazwę programu krajowego/wojewódzkiego, w ramach którego sfinansowano
zakup. ………………………………………....
Proszę wskazać czy krajowe/ regionalne źródło finansowania definiuje wymagania odnośnie
zachowania okresu trwałości projektu?
 Nie
 Tak (jakie?) …………………………………………………………….
Proszę podać datę – rok.
[data]
1.
2.
Tak (jakie?) ………………..
Nie
Proszę podać wartości (rocznie) dla każdego roku z okresu trwałości w podziale na:
1.
2.
Koszt utrzymania sprzętu IT oraz serwerowni
…………………………………………………………………………...
Koszt utrzymania licencji na oprogramowanie
…………………………………………………………………………...
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
47
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Odpowiedzi
trwałości projektu
(utrzymania).
3.
4.
5.
6.
7.
Komentarz / wyjaśnienie
Koszt utrzymania eksploatowanej sieci transmisyjnej
…………………………………………………………………………...
Koszt transmisji danych
…………………………………………………………………………...
Koszt zewnętrznych dostawców usług IT
…………………………………………………………………………...
Koszty osobowe pracowników działu IT (proszę podać również liczbę etatów)
…………………………………………………………………………...
Inne (proszę wyszczególnić)
Koszty 1
Rodzaj kosztu ……………………………………………………………………..
Wysokość…………………………………………………………………………….
Koszty 2
Rodzaj kosztu ……………………………………………………………………..
Wysokość…………………………………………………………………………….
Koszty 3
Rodzaj kosztu………………………………………………………………………..
Wysokość…………………………………………………………………………….
8
Z jakich środków
zaplanowano utrzymanie
infrastruktury IT/
systemu
informatycznego?
1.
2.
Ze środków własnych jednostki
Ze źródeł zewnętrznych (jakich?)
……………………………………………………………………….…
9
Kto jest odpowiedzialny
za zapewnienie
1.
2.
Wyłącznie Beneficjent – jednostka wskazana w pkt 1 części A ankiety,
Koszty utrzymania są dzielone pomiędzy uczestników Projektu (np. w przypadku projektów
W przypadku, gdy za zapewnienie
finansowania utrzymania infrastruktury IT/
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
48
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
finansowania utrzymania
infrastruktury IT/
systemu
informatycznego?
3.
realizowanych przez konsorcja)
(jakich?) ………………………………..
na podstawie: ……………………………………………
zasady podziału: ……………………………………………
Inny podmiot
(jaki?) ……………………………
(na jakiej podstawie?) ………………………………..
(zasady podziału) ………………………………………..
systemu informatycznego odpowiedzialne
są inne (poza Beneficjentem) jednostki/
podmioty proszę wskazać w jaki sposób
został określony podział
odpowiedzialności za finansowanie
utrzymania rezultatów Projektu, np.:
Koszty utrzymania są dzielone pomiędzy
uczestników Projektu (np. w przypadku
projektów realizowanych przez konsorcja)
(jakich?) Konsorcjant X, Konsorcjant Y
na podstawie: umowy konsorcjum
zasady podziału: Konsorcjant X
odpowiada za utrzymanie serwerowni
podstawowej wraz z wyposażeniem, której
jest właścicielem; Konsorcjant Y
odpowiada za utrzymanie infrastruktury
sieciowej, której jest właścicielem.
10
Czy środki na utrzymanie
systemu oraz nakłady
odtworzeniowe zostały
przewidziane w planie
budżetu jednostki
odpowiedzialnej za
zapewnienie
finansowania utrzymania
infrastruktury IT/
systemu informatycznego
1. Tak
a. W jakiej wysokości? ………………………..
2. Nie
a. W jaki sposób zaplanowano finansowanie utrzymania infrastruktury IT/ systemu
informatycznego?
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
49
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
na kolejny rok (2015)?
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
50
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
F. Uwarunkowania formalno-prawne (UWAGA – ta część ankiety powinna zostać uzupełniona przez prawnika)
Prosimy o odpowiedzi na pytania F1 – F19 osobno dla każdego oprogramowania aplikacyjnego (systemu) wskazanego w sekcji A ankiety „Charakterystyka projektu”.
W przypadku problemów z uzupełnieniem tej części ankiety lub gdy uznają Państwo, że istnieją ważne informacje formalno-prawne, których nie obejmuje ankieta prosimy o
skopiowanie i przesłanie umów licencyjnych (ewentualnie umowy o przeniesienie praw autorskich – w zależności od typu umowy). W razie potrzeby prześlemy Państwu
podpisane przez nas zobowiązanie do zachowania poufności, którego wzór został przesłany do Państwa wraz z niniejszą ankietą.
Proszę podać nazwę i
Nazwa systemu: ………………………………………
wersję programu
komputerowego.
Czy Państwa instytucja
2
1. Licencje, do całości/części (do jakiej części?)……………………………………….
nabyła licencje czy prawa
autorskie do programu
2. Prawa autorskie do całości/części (do jakiej części?)………………………………...
komputerowego?
Na pytania F3-F12 proszę odpowiedzieć wyłącznie w wypadku, gdy w pytaniu F2 wybrano odpowiedź „Licencje”.
1
3
Jaki rodzaj licencji do
korzystania z programu
komputerowego został
nabyty?
a.
Licencja na konkretne komputery
b.
Licencja na określoną liczbę użytkowników / stanowisk
Proszę wypełnić ankietę osobno dla
każdego programu komputerowego.
Jeśli wybrano odpowiedź 2 to prosimy o
przejście do pytania F12.
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
Liczba stanowisk / użytkowników, na którą wykupiono licencję wynosi ……..
4
Na jaki okres udzielono
licencji?
c.
Licencja obejmująca całą instytucję, bez ograniczeń co do konkretnych komputerów
czy liczby użytkowników
d.
Inna (proszę opisać)
………………………………………………………………
1. Na okres ……(lat/miesięcy/tygodni – proszę podkreślić właściwe)
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
2. Na czas nieokreślony
3. Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
51
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
5
6
7
8
9
Czy licencja została
ograniczona do jakiegoś
terytorium?
Czy licencja zezwala na
instalowanie
oprogramowania na
cudzym sprzęcie
(sprzęcie będącym
własnością osób
trzecich)?
Czy instytucja posiada
uprawnienie do
umożliwienia
podmiotowi trzeciemu
korzystania z programu
komputerowego?
Czy nabyto prawo do
udzielania dalszych
licencji
(sublicencjonowania)
osobom trzecim (innym
podmiotom)?
Czy istnieje możliwość
dokonania cesji
(przeniesienia) licencji na
osobę trzecią (inny
1.
Umowa nie ogranicza w żaden sposób zakresu terytorialnego, na jaki nabyto licencję
2.
Umowa wymienia wyraźnie wyłącznie terytorium Polski, jako terytorium na jakie nabyto licencję
3.
Umowa wymienia inne kraje, jako terytorium, na jakie nabyto licencję
4.
Umowa ogranicza licencję do konkretnego terytorium (np. jednego województwa) – proszę podać
jakiego….
5.
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
1.
Tak
2.
Nie
3.
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
1.
Tak
2.
Nie
3.
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
1.
Tak
2.
Nie
3.
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
1. Tak (proszę wskazać jakie – np. uzależnienie uzyskania licencji od nabycia usług serwisu
oprogramowania, zakaz modyfikowania oprogramowania, zakaz wykorzystania dla celów
komercyjnych)
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
52
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
…………………………………………………………………
podmiot)?
2. Nie
10
11
Czy istnieją inne
wyraźnie wskazane w
umowie ograniczenia
licencji?
Czy zgodnie z treścią
umowy możecie Państwo
wypowiedzieć umowę/
odstąpić od umowy
obejmującej licencję?
1
Tak
1.
2
Nie
1
Tak
2.
Proszę wskazać jakie – np. zakaz modyfikowania oprogramowania, zakaz wykorzystania dla
celów komercyjnych?
1. Tak (jakich?) ………………..
2. Nie
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
Czy możliwość ta jest uzależniona od spełnienia jakichś warunków?
3. Tak (jakich?) ………………..
4. Nie
Nie
Prawu jakiego państwa
1. Umowa podlega prawu polskiemu
podlega zawarta przez
Państwa umowa
2. Umowa podlega prawu innego państwa - proszę podać nazwę państwa (np.Szwajcarii, Niemiec)
obejmująca udzielenie
…………………………………………………………………………………..
licencji?
Na pytania F13-F17 proszę odpowiedzieć wyłącznie w wypadku, gdy w pytaniu F2 wybrano odpowiedź „2”.
12
13
Czy nabyto prawa
zależne do
oprogramowania, tzn.
prawa do dokonywania
modyfikacji programu,
opracowań i przeróbek?
1.
Tak
2.
Nie
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 1 w
pytaniu F2.
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 2 w
pytaniu F2.
Przez autorskie prawa zależne należy
rozumieć prawo do korzystania z
opracowania (potocznie: "przeróbek")
utworu.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
53
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
14
15
16
17
Czy przeniesienie
autorskich praw
majątkowych zostało
ograniczone do jakiegoś
terytorium?
Prawu jakiego państwa
podlega zawarta przez
Państwa umowa
obejmująca
przeniesienie praw
autorskich?
Czy istnieją inne
wyraźnie wskazane w
umowie ograniczenia
przeniesienia autorskich
praw majątkowych?
Czy nabyto usługi
serwisowania/utrzymania
oprogramowania?
1.
Umowa nie ogranicza w żaden sposób zakresu terytorialnego, na jaki nabyto autorskie prawa
majątkowe
2.
Umowa wymienia wyraźnie wyłącznie terytorium Polski, jako terytorium na jakie nabyto autorskie
prawa majątkowe
3.
Umowa wymienia inne kraje, jako terytorium, na jakie nabyto autorskie prawa majątkowe – proszę
wskazać jakie…..
4.
Umowa ogranicza nabycie autorskich praw majątkowych do konkretnego terytorium (np. jednego
województwa) – proszę podać jakiego….
5.
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
1.
Podlega prawu polskiemu
2.
Podlega prawu innego państwa - proszę podać nazwę państwa (np.Szwajcarii, Niemiec)
…………………………………………………………………………………..
1.
Tak (proszę wskazać jakie – np. uzależnienie uzyskania przeniesienia praw autorskich od nabycia
usług serwisu oprogramowania, zakaz modyfikowania oprogramowania, zakaz wykorzystania dla
celów komercyjnych)
…………………………………………………………………
2.
Nie
1.
Tak
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 2 w
pytaniu F2.
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 2 w
pytaniu F2.
Należy odpowiedzieć na to pytanie w
przypadku wyboru odpowiedzi 2 w
pytaniu F2.
Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy obejmującej nabycie usług serwisowania /
utrzymania programu?
a.
i.
Nie
ii.
Tak,
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
54
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
a.
b.
Czy odstąpienie od umowy musi być poprzedzone spełnieniem określonych
warunków?

Tak (jakich?) ……………………….

Nie
Proszę podać okres wypowiedzenia umowy w miesiącach ………………..
2. Nie
Pozostałe pytania dotyczące uwarunkowań formalno-prawnych
18
Kto jest właścicielem
infrastruktury IT?
19
Kto korzysta z
infrastruktury IT?
20
Na jakich zasadach
udostępniana jest
infrastruktura IT?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Skarb Państwa (nazwa ministerstwa / urzędu) ……………………………………………
Marszałek Województwa …
Inny podmiot publiczny (jaki?) ……………………………………………………………
Podmiot prywatny
Inny podmiot (jaki?) ………………………………………………………………...........
Współwłasność (jakich podmiotów? według jakiego udziału?) ………………………….
Właściciel / właściciele infrastruktury
Inne podmioty publiczne (jakie?)
Podmioty prywatne (jakie?)
Użytkownicy indywidualni
1.
2.
3.
4.
5.
Odpłatnie (komu?) …………………………………………..
Nieodpłatnie (komu?)………………………………………..
Na podstawie porozumienia o wymianie danych (komu?) …………………………………
Na podstawie innego porozumienia (jakiego? komu?)…………………………
Na innych zasadach, jakich?)…………………………………………………………………..
Pytanie ma na celu zidentyfikowanie
dotychczasowych doświadczeń w zakresie
wykorzystania infrastruktury IT innych
podmiotów.
Można zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź.
Jeżeli zasady udostępniania infrastruktury
są zróżnicowane w zależności od profilu
użytkownika to proszę podać odpowiedni
profil przy zaznaczonej odpowiedzi.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
55
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi
G. Obszary potencjalnych korzyści implementacji usług w modelu chmury
Pytania w tej sekcji odnoszą się do Projektów lub Inwestycji analizowanych w sekcji A ankiety. Niniejszą sekcję należy wypełnić z punktu widzenia Państwa jednostki i
analizowanych Projektów lub Inwestycji – patrząc na całokształt, a nie na poszczególne Projekty.
1
Proszę scharakteryzować
model korzystania z
centrów danych w
ramach jednostki.
1.
2.
3.
4.
Utworzone centralne wspólne centrum danych
Lokalne centra danych
Niezależne centra danych dla każdej jednostki
Inne (proszę wskazać jakie)
2
Proszę określić stopień
wykorzystania
administrowanych
zasobów – pojemność
przestrzeni dyskowych.
1.
2.
3.
4.
Ponad 75% posiadanych zasobów jest użytkowanych
51%-75% zasobów jest użytkowanych
25%-50% zasobów jest użytkowanych
Mniej niż 25% zasobów jest użytkowanych
Proszę odnieść się do sumy zasobów z
analizowanych Projektów / Inwestycji.
3
Proszę określić stopień
wykorzystania
administrowanych
zasobów – moc
obliczeniowa.
1.
2.
3.
4.
Ponad 75% posiadanej mocy jest wykorzystywana
51%-75% mocy jest wykorzystywanych
25%-50% mocy jest wykorzystywanych
Mniej niż 25% mocy jest wykorzystywanych
Proszę odnieść się do sumy zasobów z
analizowanych Projektów / Inwestycji.
4
Proszę określić
sezonowość
zapotrzebowania na moc
obliczeniową– czy
istnieją okresy
wzmożonego
zapotrzebowania?
1.
2.
Nie
Tak
a. Proszę podać jak często
 raz w tygodniu
 raz w miesiącu
 raz na kwartał
 rzadziej niż raz na kwartał
b. Proszę wskazać jak długo trwają okresy wzmożonego zapotrzebowania
 Do 2h
W przypadku odpowiedzi „TAK‖, prosimy
o odniesienie się do Projektów / Inwestycji
realizowanych przez Państwa jednostkę, a
wskazanych w części A ankiety, mając na
uwadze dane uśrednione lub sytuacje
najczęściej występujące.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
56
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Komentarz / wyjaśnienie
Odpowiedzi




5
6
Proszę określić stan
zakupionych licencji na
oprogramowanie
specjalistyczne.
Proszę wskazać istniejące
problemy dotyczące
interoperacyjności
systemów, ze
szczególnym
uwzględnieniem potrzeby
wymiany danych, ich
spójności i dostępności.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
2- 4h
4-8h
2-3 dni
Powyżej 3 dni
c. Proszę wskazać, jaka jest różnica w zapotrzebowaniu na moce obliczeniowe w okresach
wzmożonego zapotrzebowania w stosunku do średniego zapotrzebowania:
 Ponad 300% średniego zapotrzebowania
 201%-300% średniego zapotrzebowania
 150%-200% średniego zapotrzebowania
 Mniej niż 150% średniego zapotrzebowania
d. Proszę wskazać czy w okresach wzmożonego zapotrzebowania obecne zasoby były
wystarczające do pokrycia zwiększonego wykorzystania infrastruktury IT
 Tak
 Nie
Ponad 75% licencji jest wykorzystywanych
51%-75% licencji jest wykorzystywanych
25%-50% licencji jest wykorzystywanych
Mniej niż 25% licencji jest wykorzystywanych
Problemy z dostępem do danych z poziomu systemu
Dane są niespójne
Systemy wymagają ręcznego wprowadzania tych samych danych, w każdym oddzielnie
Występują błędy z odczytem danych importowanych z innego systemu
Inne (proszę wskazać jakie)……………………..
…………………………………………………..
Proszę odnieść się do sumy zasobów z
analizowanych Projektów / Inwestycji.
Przez wykorzystanie licencji rozumie się
faktyczne użytkowanie oprogramowania
przez pracowników
Proszę odnieść się do funkcjonowania
całej jednostki administracyjnej oraz
konkretnych projektów, które zakładają
wdrożenie, modyfikację lub integrację
systemów.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
57
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Odpowiedzi
Komentarz / wyjaśnienie
7
Czy istnieją sytuacje
niedostępności /
przestojów systemów z
powodu awarii?
1.
2.
Proszę odnieść się zbiorczo, do
funkcjonowania całej jednostki, mając na
uwadze dane uśrednione lub sytuacje
najczęściej występujące.
8
Czy w jednostce
administracyjnej
eksploatowane są
najnowsze wersje
koniecznego
oprogramowania
specjalistycznego?
9
Czy zdarzają się
problemy / opóźnienia z
zakupem lub aktualizacją
koniecznego
oprogramowania
specjalistycznego w
Państwa jednostce
Nie
Tak
a. Proszę wskazać, jak często:
 częściej niż raz w tygodniu
 raz w tygodniu
 raz w miesiącu
 raz na kwartał
 rzadziej niż raz na kwartał
b. Proszę wskazać, jak długo trwają okresy niedostępności/ przestojów
 Do 2h
 2- 4h
 4-8h
 2-3 dni
 Powyżej 3 dni
1. Tak
2. Nie, lecz obecne wersje oprogramowania zaspokajają potrzeby użytkowników i nie sprawiają
problemów z wydajnością
3. Nie, eksploatowane wersje nastręczają problemów użytkownikom
1.
Tak
a. Ograniczenia budżetowe
b. Ograniczenia proceduralne
c. Brak potrzeby użytkowania nowszej wersji oprogramowania
d. Inne (proszę wymienić jakie)……………………
……................................
2. Nie
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
58
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Pytanie
Odpowiedzi
Komentarz / wyjaśnienie
1. Złożone wymagania interoperacyjności
2. Wdrożone rozwiązanie oparte jest o złożoną architekturę IT i stworzenie go w modelu chmury
byłoby trudne, czasochłonne lub kosztowne - korzyści biznesowe i finansowe tego modelu są w tym
przypadku wątpliwe
3. Wymagana wysoka dostępność usługi
4. Dostawca wdrożonego rozwiązania jest sprawdzony, rzetelny i zapewnia wysoką jakość
5. Wymagana wysoka stabilność infrastruktury / systemu
6. Pożądany lub wymagany dostęp do stworzonych systemów / baz danych z poziomu urządzeń
mobilnych
7. Pożądana wysoka skalowalność rozwiązania
8. Wdrożone rozwiązanie zbudowane jest ze stosunkowo niezależnych komponentów. Możliwe byłoby
rozłożenie w czasie przeniesienia ich do chmury obliczeniowej lub wybranie części komponentów
wdrożonych w modelu chmury i części w modelu tradycyjnym
9. Wdrożone rozwiązanie oparte jest o złożoną architekturę IT i realizacja jego w chmurze (także z
przeniesieniem innych systemów do "chmury") mogłaby przynieść korzyści biznesowe i finansowe
Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące
odpowiedzi
administracyjnej?
10
Proszę wskazać cechy
zastosowanego
rozwiązania.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
59
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
B.4
Uwarunkowania formalno-prawne
tab. 1 Poziom centralny: zależne prawa autorskie
Beneficjenci posiadający autorskie prawa zależne
Posiadający
Liczba beneficjentów
9
Nieposiadający
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
rys. 1 Poziom regionalny: zależne prawa autorskie
17%
83%
Instytucja posiada zależne prawa autorskie
Instytucja nie posiada zależnych praw autorskich
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
60
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
rys. 2 Poziom centralny: ograniczenia terytorialne praw autorskich
22%
0%
56%
22%
Umowa nie ogranicza zakresu terytorialnego na jaki nabyto autorskie prawa
majątkowe
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Umowa wymienia wyraźnie terytorium województwa, jako terytorium na jakie
nabyto autorskie prawa majątkowe
Umowa wymienia wyraźnie terytorium Polski, jako terytorium na jakie nabyto
autorskie prawa majątkowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
rys. 3 Poziom regionalny: ograniczenia terytorialne praw autorskich
6%
5%
11%
78%
Umowa nie ogranicza zakresu terytorialnego na jaki nabyto autorskie prawa
majątkowe
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Umowa wymienia wyraźnie terytorium województwa, jako terytorium na jakie
nabyto autorskie prawa majątkowe
Umowa wymienia wyraźnie terytorium Polski, jako terytorium na jakie nabyto
autorskie prawa majątkowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
61
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
tab. 2 Poziom centralny: inne ograniczenia przeniesienia praw autorskich
Umowa zawiera inne ograniczenia przeniesienia praw autorskich
Zawiera
Liczba beneficjentów
0
Nie zawiera
9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
rys. 4 Poziom regionalny: inne ograniczenia przeniesienia praw autorskich
28%
72%
Umowa zawiera inne ograniczenia przeniesienia praw autorskich
Umowa nie zawiera innych ograniczeń przeniesienia praw autorskich
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
rys. 5 Poziom centralny: rodzaj licencji do korzystania z oprogramowania
0%
50%
50%
Licencja do konkretnych komputerów
Licencja na określoną ilość użytkowników/stanowisk
Licencja na całą instytucję
Inny rodzaj licencji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
62
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
rys. 6 Poziom regionalny: rodzaj licencji do korzystania z oprogramowania
0%
25%
39%
36%
Licencja do konkretnych komputerów
Licencja na określoną ilość użytkowników/stanowisk
Licencja na całą instytucję
Inny rodzaj licencji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
tab. 3 Poziom centralny: ograniczenia czasowe licencji
Ograniczenia czasowe licencji przewidziane w umowie
Licencja na czas określony
Liczba beneficjentów
0
Licencja na czas nieokreślony
2
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
63
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
rys. 7 Poziom regionalny: ograniczenia czasowe licencji
4% 0%
96%
Licencja na czas określony
Licencja na czas nieokreślony
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
tab. 4 Poziom centralny: ograniczenia terytorialne licencji
Występowanie w umowie ograniczeń terytorialnych licencji
Umowa nie ogranicza zakresu terytorialnego, na jaki nabyto licencje
Liczba beneficjentów
0
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
0
Umowa wymienia wyraźnie terytorium województwa, jako terytorium, na jakie
nabyto licencje
0
Umowa wymienia wyraźnie terytorium Polski, jako terytorium, na jakie nabyto
licencje
2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
64
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
rys. 8 Poziom regionalny: ograniczenia terytorialne licencji
11%
18%
18%
53%
Umowa nie ogranicza zakresu terytorialnego na jaki nabyto licencje
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Umowa wymienia wyraźnie terytorium województwa, jako terytorium na jakie
nabyto licencje
Umowa wymienia wyraźnie terytorium Polski, jako terytorium na jakie nabyto
licencje
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
rys. 9 Poziom centralny: możliwość instalowania oprogramowania aplikacyjnego na cudzym sprzęcie
0%
50%
50%
Umowa ogranicza możliwość instalowania oprogramowania aplikacyjnego na
cudzym sprzęcie
Umowa nie ogranicza możliwości instalowania oprogramowania aplikacyjnego
na cudzym sprzęcie
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
65
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
rys. 10 Poziom regionalny: możliwość instalowania oprogramowania aplikacyjnego na cudzym sprzęcie
22%
14%
64%
Umowa ogranicza możliwość instalowania oprogramowania na cudzym
sprzęcie
Umowa nie ogranicza możliwości instalowania oprogramowania na
cudzym sprzęcie
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
tab. 5 Poziom centralny: korzystanie z oprogramowania aplikacyjnego przez podmioty trzecie
Umożliwienie w umowie podmiotom trzecim na korzystanie z oprogramowania
aplikacyjnego
Umowa umożliwia podmiotom trzecim korzystanie z oprogramowania aplikacyjnego
Liczba beneficjentów
Umowa nie umożliwia podmiotom trzecim korzystania z oprogramowania
aplikacyjnego
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
0
2
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
66
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
rys. 11 Poziom regionalny: korzystanie z oprogramowania aplikacyjnego przez podmioty trzecie
32%
32%
36%
Umowa umożliwia podmiotom trzecim korzystanie z oprogramowania
aplikacyjnego
Umowa nie umożliwia podmiotom trzecim korzystania z oprogramowania
aplikacyjnego
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
tab. 6 Poziom centralny: sublicencjonowanie
Umowa ogranicza możliwość sublicencjonowania
Ogranicza
Liczba beneficjentów
2
Nie ogranicza
0
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
67
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
rys. 12 Poziom regionalny: sublicencjonowanie
7%
32%
61%
Umowa ogranicza możliwość sublicencjonowania
Umowa nie ogranicza możliwości sublicencjonowania
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
rys. 13 Poziom centralny: dokonywanie cesji
0%
50%
50%
Umowa zezwala na dokonanie cesji
Umowa nie zezwala na dokonanie cesji
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
68
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
rys. 14 Poziom regionalny: dokonywanie cesji
4%
39%
57%
Umowa zezwala na dokonanie cesji
Umowa nie zezwala na dokonanie cesji
Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
tab. 7 Poziom centralny: inne ograniczenia licencji
Inne ograniczenia licencji zawarte w umowie
Umowa zawiera inne ograniczenia licencji
Liczba beneficjentów
0
Umowa nie zawiera innych ograniczeń licencji
2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
rys. 15 Poziom regionalny: inne ograniczenia licencji
32%
68%
Umowa zawiera inne ograniczenia licencji
Umowa nie zawiera innych ograniczeń licencji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
69
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
tab. 8 Poziom centralny: prawo jakiemu podlega umowa licencyjna
Prawu jakiego państwa podlega umowa licencyjna
Prawu polskiemu
Liczba beneficjentów
5
Prawu innego państwa
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
tab. 9 Poziom regionalny: prawo jakiemu podlega umowa licencyjna
Prawu jakiego państwa podlega umowa licencyjna
Prawu polskiemu
Liczba beneficjentów
28
Prawu innego państwa
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
70
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
B.5
Gotowość i możliwość przeniesienia do chmury - najważniejsze uwarunkowania dla największych
projektów
tab. 10Gotowość do przeniesienia do chmury
Instytucja /
Województwo
Projekt
Wykonalność migracji do
chmury
Wyniesienie zasobów
na zewnątrz w
przypadku planowania
projektu na nowo
Przygotowanie infrastruktury
do realizacji w chmurze
analogicznego rozwiązania
Departament
Organizacji Pracy,
Wizytacji i Systemów
Informatycznych
Prokuratury,
Prokuratura Generalna
Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań
przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i
centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w
powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
Migracja wykonalna, ale
nieuzasadniona
Nie
Infrastruktura nie jest
przygotowana do świadczenia
usług w chmurze
Departament Strategii i
Deregulacji,
Ministerstwo
Sprawiedliwości
Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach
cywilnych i wykroczeniowych
Brak danych
Tak
Infrastruktura jest częściowo
przygotowana
Główny Urząd
Statystyczny
System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)
Migracja wykonalna, ale
nieuzasadniona
Nie
Infrastruktura jest w pełni
przygotowana
Ministerstwo Finansów
1. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i
podatkowych
2. e-Cło
3. e-Podatki
4. e-Rejestracja
5. e-Deklaracje 2
Migracja wykonalna i
uzasadniona
Nie
Infrastruktura jest w pełni
przygotowana
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
71
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Instytucja /
Województwo
Projekt
Wykonalność migracji do
chmury
Wyniesienie zasobów
na zewnątrz w
przypadku planowania
projektu na nowo
Przygotowanie infrastruktury
do realizacji w chmurze
analogicznego rozwiązania
6. e-Budżet
7. Infrastruktura e-Usług
Urząd Komunikacji
Elektronicznej
Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej z
Centralną Bazą Danych (PLICBD2)
Migracja wykonalna i
uzasadniona
Nie
Infrastruktura nie jest
przygotowana do świadczenia
usług w chmurze
Centrum Systemów
Informacyjnych
Ochrony Zdrowia,
Ministerstwo Zdrowia
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych (P1)
Migracja wykonalna, ale
nieuzasadniona
Nie
Infrastruktura jest częściowo
przygotowana
Łódzkie
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Migracja wykonalna, ale
nieuzasadniona
Tak
Infrastruktura jest częściowo
przygotowana
Mazowieckie
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Migracja wykonalna, ale
nieuzasadniona
Nie
Infrastruktura jest częściowo
przygotowana
Podkarpackie
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Migracja niewykonalna
Nie
Infrastruktura jest częściowo
przygotowana
Podlaskie
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
województwa podlaskiego – cz. II, administracja rządowa
Brak danych
Nie
Infrastruktura jest częściowo
przygotowana
Zachodniopomorskie
1. Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci
teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego
2. Portal Edukacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego - Koszalin
Brak wystarczających danych,
by ocenić czy migracja jest
wykonalna
Nie
Infrastruktura jest częściowo
przygotowana
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
72
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
tab. 11Możliwość przeniesienia do chmury1
Instytucja /
Województwo
Projekt
Moc
obliczeniowa
[JO]
Departament
Organizacji
Pracy, Wizytacji
i Systemów
Informatycznych
Prokuratury,
Prokuratura
Generalna
Wdrożenie
systemu
digitalizacji akt
postępowań
przygotowawcz
ych oraz
utworzenie
lokalnych i
centralnego
repozytorium
akt w postaci
cyfrowej w
powszechnych
jednostkach
organizacyjnych
prokuratury
3 283
Departament
Wdrożenie
3 600
Wolna moc
obliczeniowa
[JO]
Wolna
przestrzeń
dyskowa
[TB]
Zmiana
wydajności
użytkowania
infrastruktury
IT
Zmiana
efektywności
wykorzystania
oprogramowania
Zmiana
skalowalności
wdrożonego
oprogramowania
Koniec
zobowiązania
do
utrzymania
okresu
trwałości
483
43
Nie zmieniłaby
się wykorzystanie
zasobów jest
optymalne
Nie zmieniłaby
się wykorzystanie
licencji jest
optymalne
Obecne
rozwiązanie jest
skalowalne,
użytkownicy
zwiększają/zmniej
szają zasoby
2019
Brak danych
1300
Wydajność
Efektywność
Rozwiązanie
Brak danych2
1
Należy pamiętać, że odpowiedzi z ankiet mają charakter deklaratywny - szczegółowe oszacowanie potencjału wolnych mocy obliczeniowych i powierzchni dyskowych
wymaga wykonania projektu technicznego.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
73
Inne
ograniczenia
formalnoprawne w
zakresie
możliwości
wykorzystania
elementów
infrastruktury
Brak
Ochrona
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Instytucja /
Województwo
Projekt
Strategii i
Deregulacji,
Ministerstwo
Sprawiedliwości
protokołu
elektronicznego
w sprawach
cywilnych i
wykroczeniowy
ch
Główny Urząd
Statystyczny
System
Informacyjny
Statystyki
Publicznej
(SISP)
1 476
1107
Ministerstwo
Finansów
1. Konsolidacja
i centralizacja
systemów
celnych i
podatkowych
2. e-Cło
3. e-Podatki
4. e-Rejestracja
5. e-Deklaracje
8 915
1715
2
Moc
obliczeniowa
[JO]
Wolna moc
obliczeniowa
[JO]
Wolna
przestrzeń
dyskowa
[TB]
Zmiana
wydajności
użytkowania
infrastruktury
IT
Zmiana
efektywności
wykorzystania
oprogramowania
Zmiana
skalowalności
wdrożonego
oprogramowania
Koniec
zobowiązania
do
utrzymania
okresu
trwałości
wzrosłaby
znacząco przy
znaczących
zmianach
wzrosłaby
znacząco, dzięki
konsolidacji
systemów /
aplikacji
wymaga
skalowalności
50
Brak danych
Brak danych
Brak danych
2018
Brak
160
Brak danych
Brak danych
Brak danych
2019
Brak
Na podstawie informacji o planowanym zakończeniu realizacji projektu w 2015 roku przyjęto, że zakończenie okresu trwałości nastąpi w 2020 r.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
74
Inne
ograniczenia
formalnoprawne w
zakresie
możliwości
wykorzystania
elementów
infrastruktury
danych, ustawa
prawo ustroju
sądów
powszechnych
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Instytucja /
Województwo
Projekt
Moc
obliczeniowa
[JO]
Wolna moc
obliczeniowa
[JO]
Wolna
przestrzeń
dyskowa
[TB]
Zmiana
wydajności
użytkowania
infrastruktury
IT
Zmiana
efektywności
wykorzystania
oprogramowania
Zmiana
skalowalności
wdrożonego
oprogramowania
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Nie zmieniłaby
się wykorzystanie
zasobów jest
optymalne
Nie zmieniłaby
się wykorzystanie
licencji jest
optymalne
Rozwiązanie jest
już skalowalne i
proces
dostosowywania
jego jest łatwy i
efektywny
Koniec
zobowiązania
do
utrzymania
okresu
trwałości
Inne
ograniczenia
formalnoprawne w
zakresie
możliwości
wykorzystania
elementów
infrastruktury
2
6. e-Budżet
7. Infrastruktura
e-Usług
Urząd
Komunikacji
Elektronicznej
Rozbudowa
Platformy
Lokalizacyjno Informacyjnej z
Centralną Bazą
Danych
(PLICBD2)
Centrum
Systemów
Informacyjnych
Ochrony
Zdrowia,
Ministerstwo
Zdrowia
Elektroniczna
Platforma
Gromadzenia,
Analizy i
Udostępniania
zasobów
cyfrowych o
Zdarzeniach
3
4
467
0
13
8 319
3949
430
20163
Brak danych4
W ankiecie wpisano daty realizacji projektu; na ich podstawie przyjęto, że zakończenie okresu trwałości nastąpi w 2016 r.
Na podstawie informacji o planowanym zakończeniu realizacji projektu w 2014 roku przyjęto, że zakończenie okresu trwałości nastąpi w 2019 r.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
75
Brak
Występują
ograniczenia
(nie wskazano
jakie)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Instytucja /
Województwo
Projekt
Moc
obliczeniowa
[JO]
Wolna moc
obliczeniowa
[JO]
Wolna
przestrzeń
dyskowa
[TB]
Zmiana
wydajności
użytkowania
infrastruktury
IT
Zmiana
efektywności
wykorzystania
oprogramowania
Zmiana
skalowalności
wdrożonego
oprogramowania
Nie zmieniłaby
się wykorzystanie
zasobów jest
optymalne
Efektywność
wzrosłaby
znacząco, dzięki
konsolidacji
systemów /
aplikacji
Rozwiązanie
wymaga
skalowalności
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Koniec
zobowiązania
do
utrzymania
okresu
trwałości
Inne
ograniczenia
formalnoprawne w
zakresie
możliwości
wykorzystania
elementów
infrastruktury
Medycznych
(P1)
Łódzkie
Łódzkie
Centrum
Kontaktu z
Mieszkańcami
Mazowieckie
Przyspieszenie
wzrostu
konkurencyjnoś
ci województwa
mazowieckiego,
przez
budowanie
społeczeństwa
informacyjnego
i gospodarki
opartej na
wiedzy poprzez
5
816
246
35
4204
Brak danych
0
W ankiecie wpisano daty realizacji projektu; na ich podstawie przyjęto, że zakończenie okresu trwałości nastąpi w 2020 r.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
76
31.12.2018
20205
Ograniczenie
możliwości
dysponowania
prawami
autorskimi
Brak danych
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Instytucja /
Województwo
Projekt
Moc
obliczeniowa
[JO]
Wolna moc
obliczeniowa
[JO]
Wolna
przestrzeń
dyskowa
[TB]
Zmiana
wydajności
użytkowania
infrastruktury
IT
Zmiana
efektywności
wykorzystania
oprogramowania
Zmiana
skalowalności
wdrożonego
oprogramowania
Koniec
zobowiązania
do
utrzymania
okresu
trwałości
Inne
ograniczenia
formalnoprawne w
zakresie
możliwości
wykorzystania
elementów
infrastruktury
Trwałość
projektu
wynosi 5 lat
liczone od
dnia
zakończenia
projektu, tj. do
września 2019
r.
Prawo
zamówień
publicznych
stworzenie
zintegrowanych
baz wiedzy o
Mazowszu
Podkarpackie
PSeAP Podkarpacki
System eAdministracji
Publicznej
Podlaskie
Wdrażanie
elektronicznych
usług dla
ludności
województwa
podlaskiego –
cz. II,
administracja
rządowa
4443
Brak danych
Brak
danych
Nie zmieniłaby
się wykorzystanie
zasobów jest
optymalne
Nie zmieniłaby
się wykorzystanie
licencji jest
optymalne
Rozwiązanie jest
już skalowalne i
proces
dostosowywania
jego jest łatwy i
efektywny
840
Brak danych
14
Wydajność
wzrosłaby wykorzystanie
zasobów mniej
niż 50%
Brak danych
Brak danych
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
77
31.12.2019
Brak
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Instytucja /
Województwo
Projekt
Zachodniopomor
skie
1. Inteligentny
Koszalin –
rozbudowa
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
e-Koszalin –
budowa sieci
teleinformatycz
nej i systemu
monitoringu
wizyjnego
2. Portal
Edukacyjny
Województwa
Zachodniopomo
rskiego Koszalin
Moc
obliczeniowa
[JO]
458
Wolna moc
obliczeniowa
[JO]
58
Wolna
przestrzeń
dyskowa
[TB]
1
Zmiana
wydajności
użytkowania
infrastruktury
IT
Zmiana
efektywności
wykorzystania
oprogramowania
Zmiana
skalowalności
wdrożonego
oprogramowania
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Koniec
zobowiązania
do
utrzymania
okresu
trwałości
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
78
31.06.2019
Inne
ograniczenia
formalnoprawne w
zakresie
możliwości
wykorzystania
elementów
infrastruktury
Brak
możliwości
udostępnienia
infrastruktury na
zewnątrz
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
B.6
Przyszłość w chmurze
Certyfikacja dostawców zewnętrznych zasobów IT oraz bezpieczeństwo korzystania z zewnętrznych
zasobów IT
Jedną z głównych barier dla korzystania z zewnętrznych zasobów IT, na jakie wskazywali
beneficjenci w ankiecie, są kwestie związane z bezpieczeństwem. Proces certyfikacji dostawców
zewnętrznych zasobów IT mógłby niewątpliwie przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa takich rozwiązań oraz wspomóc proces decyzyjny jednostek rządowych,
co odzwierciedlają wyniki przeprowadzonej ankiety.
Jak wynika z ankiety stosunkowo duża grupa beneficjentów na poziomie centralnym (73%) uważa,
że dostawcy zapewniający zewnętrzne zasoby IT powinni podlegać procesowi certyfikacji.
Przeważająca większość beneficjentów (82%) wskazała, że proces certyfikacji ułatwiłby podjęcie
decyzji o wykorzystaniu zewnętrznych zasobów IT (hosting, kolokacja, outsourcing, przetwarzanie
w chmurze). Ponadto 50% beneficjentów jest zdania, że instytucją odpowiedzialną za zapewnienie
bezpieczeństwa zewnętrznych rozwiązań IT powinna być instytucja rządowa, a 18% niezależna
organizacja non-profit. Na poziomie regionalnym zdecydowana większość beneficjentów (88%)
opowiedziała się za wprowadzeniem procesu certyfikacji dostawców zewnętrznych zasobów IT,
jednocześnie 50% wskazało na instytucję rządową, 13% na niezależną firmę, a 4% na niezależną
organizację non-profit jako instytucje najbardziej odpowiednią do zapewnienia bezpieczeństwa
rozwiązań zewnętrznych IT. Duża grupa beneficjentów na poziomie regionalnym (79%) wskazała,
że wprowadzenie procesu certyfikacji ułatwiłoby podjęcie decyzji o wykorzystaniu zewnętrznych
zasobów IT.
Kompetencje i kultura pracy w jednostce administracyjnej w kontekście potencjalnego wdrażania
rozwiązań przetwarzania w chmurze
Wdrożenie rozwiązań z zakresu przetwarzania w chmurze, bazujących zarówno na zewnętrznych
jak i wewnętrznych zasobach IT, wymaga odpowiedniego stopnia kwalifikacji IT w jednostce
administracyjnej, której taki projekt dotyczy. Brak odpowiednich umiejętności może potencjalnie
stanowić barierę dla wdrożenia i efektywnego korzystania z tej technologii.
Duża grupa beneficjentów na poziomie centralnym (55%) wyraziła opinię, że kompetencje
zespołów IT powinny zostać podniesione w kontekście potencjalnego wdrażania rozwiązań
przetwarzania w chmurze, ponadto 18% ankietowanych wskazało, że w ich jednostce brakuje osób
doświadczonych w negocjacjach parametrów SLA i zagadnień technicznych. Stosunkowo niewielu
beneficjentów (9%) jest zdania, że osoby odpowiedzialne za IT w ramach jednostki posiadają
odpowiednie kwalifikacje.
Beneficjenci na poziomie regionalnym udzielili zbliżonych odpowiedzi. Wśród ankietowanych 58%
uważa, że kompetencje osób odpowiedzialnych za IT powinny zostać podniesione, 17% zaznaczyło,
że w jednostce brakuje doświadczonych osób w negocjacjach parametrów SLA i zagadnień
technicznych. Na uwagę zasługuje fakt, że na poziomie regionalnym stosunkowo większa grupa
beneficjentów (17%) wskazała, że osoby odpowiedzialne za IT w jednostce posiadają odpowiednie
kwalifikacje w kontekście potencjalnego wdrażania rozwiązań przetwarzania w chmurze.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
79
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Hipotetyczny wpływ na wydajność użytkowania infrastruktury IT w przypadku implementacji w
chmurze rozwiązania analogicznego do projektowego
Wpływ na wydajność użytkowania infrastruktury IT w przypadku implementacji w
chmurze rozwiązania analogicznego do projektowego
Poziom
Nie zmieniłaby się
- wykorzystanie
zasobów jest
optymalne
Nie zmieniłaby się wykorzystanie
zasobów na
poziomie ok. 75%
18,2%
Wydajność
wzrosłaby wykorzystanie
zasobów mniej niż
50%
18,2%
Wydajność
wzrosłaby
znacząco pryz
znaczących
zmianach
27,3%
Centralny
36,4%
Regionalny
58%
33%
8%
-
Hipotetyczny wpływ na efektywność wykorzystania oprogramowania aplikacyjnego w przypadku
implementacji w chmurze rozwiązania analogicznego do projektowego
Wpływ na efektywność wykorzystania oprogramowania aplikacyjnego w przypadku
implementacji w chmurze rozwiązania analogicznego do projektowego
Poziom
Nie zmieniłaby
się wykorzystanie
licencji jest
optymalne
Nie zmieniłaby
się – licencje
zostały
zakupione w
sposób
optymalny
Proces
instalacji/wdraż
ania nowego
oprogramowani
a zostałby
usprawniony
Poziom
wykorzystania
licencji wynosi
mniej niż 50%
zasobów
Centralny
67%
11%
-
-
Efektywność
wzrosłaby
znacząco,
dzięki
konsolidacji
systemów /
aplikacji
22%
Regionalny
68%
18%
-
-
14%
Hipotetyczny wpływ na skalowalność wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego w przypadku
implementacji w chmurze rozwiązania analogicznego do projektowego
Wpływ na skalowalność wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego w przypadku
implementacji w chmurze rozwiązania analogicznego do projektowego
Obecne
rozwiązanie jest
skalowalne,
użytkownicy
zwiększają/zmn
iejszają zasoby
Obecne
rozwiązanie nie
jest skalowalne
pod względem
technicznym
Rozwiązanie
nie wymaga
skalowalności
Rozwiązanie
wymaga
skalowalności
Centralny
Rozwiązanie
jest już
skalowalne i
proces
dostosowywani
a jego jest łatwy
i efektywny
67%
11%
-
-
22%
Regionalny
65%
9%
13%
9%
4%
Poziom
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
80
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Hipotetyczny wpływ zastosowania modelu przetwarzania w chmurze na innowacyjność projektu
Wpływ zastosowania modelu przetwarzania w chmurze na innowacyjność projektu
Poziom
Brak wpływu, obecnie
stosowane rozwiązanie
wpisuje się w najnowsze
trendy w Polsce i Europie
Wdrożone rozwiązanie
stosuje się już od dłuższego
czasu, jest realizowane w
wielu instytucjach.
18%
Projekt wpisuje się w
istniejące trendy, lecz
otworzyłaby wdrożenia
innowacyjnych
funkcjonalności
36%
Centralny
Regionalny
50%
31%
19%
45%
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
81
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
C
Załączniki do rozdziału 4 - 'Przetwarzanie w chmurze w
kontekście obecnej strategii IT administracji publicznej w
Polsce'
C.1
Analiza ogólnych dokumentów strategicznych
Niniejszy załącznik stanowi uzupełnienie do rozdziału 4.1 i zawiera analizę poniższych
dokumentów strategicznych:

Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
lipiec 2009 (dalej Raport Polska 2030);

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, styczeń 2013 (dokument zatwierdzony 5 lutego 2013,
dalej DSRK2030);

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
wrzesień 2012 (dokument zatwierdzony 25 września 2012, dalej SRK2020).

Policy paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski do 2020 r. Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji, listopad 2012 (dalej Policy Paper).
Raport Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe
W Raporcie Polska 2030 zidentyfikowano 10 kluczowych wyzwań rozwojowych, wokół których
sporządzono diagnozę oraz opracowano zestaw rekomendacji we wszystkich wyróżnionych
obszarach.
Wyzwania najsilniej powiązane z zagadnieniem przetwarzania w chmurze to (numeracja wyzwań
bazuje na dokumencie źródłowym – Raporcie Polska 2030):

Wyzwanie 1 – Wzrost i konkurencyjność;

Wyzwanie 4 – Odpowiedni potencjał infrastruktury;

Wyzwanie 6 – Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego;

Wyzwanie 9 – Sprawne państwo.
W obszarze wzrostu i konkurencyjności, jako jeden z głównych czynników dystansu w poziomie
rozwoju Polski względem krajów zachodnich wymienia się przestarzałą technologię produkcji; w
raporcie zwraca się również uwagę, że kraje, które w przeszłości odniosły największe sukcesy w
niwelowaniu zapóźnień rozwojowych, znacznie większy nacisk kładły na inwestycje w maszyny i
urządzenia przyspieszające zmianę struktury sektorowej gospodarki na korzyść sektorów high-tech.
W raporcie, jako miarę sukcesu w tym obszarze (cele do osiągnięcia do 2030 roku), podano
konsekwentny wzrost udziału produktów high-tech w eksporcie do 40% oraz osiągnięcie co
najmniej 25-procentowego udziału w PKB gałęzi gospodarki opartych na korzystaniu z technologii
teleinformatycznych. Jednocześnie miarą sukcesu dyfuzji nowych technologii, jakie wejdą do
użycia w ciągu nadchodzących dwóch dekad, będzie brak zapóźnień Polski wobec innych państw
europejskich w ich użytkowaniu oraz brak grup społecznych wewnątrz kraju, które będą dotknięte
wykluczeniem z korzystania z nowych technologii. Można zakładać, że popularyzacja
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
82
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
przetwarzania w chmurze w administracji publicznej przyczyni się do osiągnięcia powyższych
celów. W szczególności dotyczy to zapewnienia mniej zasobnym jednostkom samorządu
terytorialnego możliwości świadczenia nowoczesnych usług bez konieczności inwestowania w
infrastrukturę, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia zjawiska wykluczenia z korzystania
z nowych technologii.
W raporcie rekomenduje się upowszechnienie Internetu szerokopasmowego i inwestycji
telekomunikacyjnych, aby uzyskać stałą gotowość polskiej gospodarki do absorpcji nowoczesnych
wdrożeń, między innymi dzięki inwestycjom w infrastrukturę „odporną na przyszłość‖. W obszarze
potencjału infrastruktury jedną z miar sukcesu jest osiągnięcie w 2030 roku pełnego zasięgu
usług szerokopasmowych o jakości odpowiadającej normom europejskim na terenie całego kraju, a
także 75% penetracja infrastruktury teleinformatycznej umożliwiająca przesył danych na poziomie
spełniającym obowiązujące na świecie normy technologiczne. Ponadto, w obszarze gospodarki
opartej na wiedzy i rozwoju kapitału intelektualnego zakłada się upowszechnienie korzystania z
Internetu do poziomu bliskiego 100%. Zawarte w raporcie rekomendacje upowszechnienia usług
szerokopasmowych oraz korzystania z Internetu sprzyjają planom wdrożenia usług przetwarzania w
chmurze w administracji publicznej (niedostateczne parametry sieci byłyby istotną przeszkodą dla
wdrożenia chmury w szczególności dla jst).
W obszarze sprawnego państwa, jako fundament raport definiuje efektywnie działające organy
władzy: oznacza to przemyślane rozwiązania instytucjonalne i proceduralne, lepsze planowanie i
efektywność działania na wszystkich szczeblach władzy. Jako instrumenty przytacza się
transparentność i jawność działania oraz procedury nakierowane na osiągnięcie celu. W
strategicznych dokumentach uszczegóławiających, jak w SSP oraz PZIP, istotną rolę przypisuje się
zwiększeniu wykorzystania technologii ICT w administracji publicznej, aby te cele osiągnąć, oraz
zakłada się koncentrację na usługach w opozycji do koncentracji projektach informatycznych.
Modele przetwarzania w chmurze, w szczególności SaaS, wymagają reorientacji na zarządzanie
wdrażaniem usług (silny nacisk kładzie się też na utrzymanie parametrów wdrożonych usług), co
powinno ułatwić wspomniane w Raporcie Polska 2030 nakierowanie na osiąganie celów.
Wdrożenia w modelu chmury w innych krajach potwierdzają zaś, że model ten jest bardziej
transparentny od tradycyjnego modelu wdrożeń informatycznych6, wpisując się tym samym w
rekomendacje o transparentności i jawności działania.
Raport Polska 2030 rekomendował polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju kraju. Przetwarzanie
w chmurze wpisuje się w oba wymiary tego modelu, przy czym wyróżnia się (na tle innych modeli
informatyzacji) zbieżnością z osią dyfuzji. Na osi polaryzacji przetwarzanie w chmurze miałoby
szansę przyczynić się do rozwoju usług high-tech w największych aglomeracjach, a na osi dyfuzji
ułatwić rozprzestrzenienie nowoczesnych usług na obszarach mniej rozwiniętych, zwiększając w ten
sposób powiązania peryferii z centrami wzrostu, w szczególności poprzez usługi udostępniane w
modelu SaaS. W dokumentach strategicznych, opisywanych w kolejnych rozdziałach (DSRK2030
oraz SRK2020), model ten jest modyfikowany – następuje zastąpienie go modelem
terytorialnego równoważenia rozwoju (koncentracja na dyfuzji).
Raport zawiera jedno odniesienie wprost do modelu przetwarzania w chmurze. Odniesienie to
znajduje się we wprowadzeniu do raportu, w sekcji Nowy wymiar mobilności: „Rozrasta się model
self-services, ale zwiększają się także nakłady na cloud computing, umożliwiające niebywałą
łączność dzięki synergii informatyki i telekomunikacji.‖. Fakt ten jest przytoczony w kontekście
6
W modelu G-Cloud w Wielkiej Brytanii publicznie dostępny jest aktualizowany w cyklu miesięcznym rejestr transakcji
w CloudStore („Who‘s bought what‖), w którym na koniec 2013 roku znajdowało się 4699 transakcji, z informacją m.in. o
zamawiającym, dostawcy, produkcie, cenie produktu.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
83
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
bardzo istotnej roli teleinformatyki w przemianach ekonomicznych i społecznych (szerzej
poruszanej jest w Raporcie Polska 2030 w Wyzwaniu 4: „Odpowiedni potencjał infrastruktury‖) –
w raporcie przytoczono, że w krajach UE w latach 1995–2005 rozwój nowych technologii był w ok.
50% czynnikiem całości poprawy wydajności w gospodarce.
W Raporcie Polska 2030 nie zidentyfikowano natomiast rekomendacji sprzecznych z koncepcją
przetwarzania w chmurze.
Dokument Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
DSRK2030 opiera się m.in. na diagnozie sytuacji przedstawionej w Raporcie Polska 2030, którego
powiązania z przetwarzaniem w chmurze zostały omówione w poprzednim podrozdziale.
W ramach DSRK2030 zdefiniowano 11 celów rozwojowych w ramach 3 obszarów strategicznych
(modernizacji, dyfuzji i efektywności). Celem strategicznym, którego realizację najbardziej
bezpośrednio mają szansę wesprzeć usługi przetwarzania w chmurze, jest cel piąty – Stworzenie
Polski Cyfrowej, zidentyfikowany w obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
(modernizacji).
Cel „Stworzenie Polski Cyfrowej‖ zakłada osiągnięcie co najmniej poziomu państw EU15 pod
względem rozwoju infrastruktury, usług i treści oraz podwyższenia poziomu ich wykorzystania. W
perspektywie do roku 2015 jako podstawowe zadanie państwa zidentyfikowano wspieranie procesu
tworzenia infrastruktury cyfrowej: zmodernizowania obecnej infrastruktury, zapewnienia
powszechnego dostępu do usług szerokopasmowych oraz stworzenie podwalin infrastruktury
wydajnej w perspektywie dalszych 20 lat.
Ponadto za ważne zadanie w procesie budowy na przestrzeni następnych 5 lat społeczeństwa
cyfrowego uznano działania na rzecz zwiększenia podaży usług szerokopasmowych, w tym m.in.
rozwój e-administracji i otwieranie zasobów publicznych.
Plany modernizacji infrastruktury w zakresie upowszechnienia dostępu do usług szerokopasmowych
sprzyja rozwojowi usług przetwarzania w chmurze, dla których odpowiednie parametry sieci są
warunkiem koniecznym efektywnego działania.
Natomiast zwiększenie podaży usług, w szczególności w zakresie e-administracji, może odbywać
się z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, która ponadto sprzyja budowie i wykorzystaniu
wspomnianej w strategii bazy „otwartych zasobów‖. Wykorzystanie modelu chmury umożliwi
również znaczący wzrost zaangażowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które zdobędą
realną szansę konkurowania na rynku usług IT dla sektora publicznego7.
Kolejny cel, którego realizacja może zostać wsparta przez technologię chmury, to stworzenie
sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej (cel dziesiąty) w obszarze
efektywności i sprawności państwa (efektywności).
Pierwszym z kierunków interwencji w zakresie tworzenia sprawnego państwa jest „stworzenie
warunków dla e-administracji i wdrożenie mechanizmów nowoczesnej debaty społecznej i
komunikacji państwa z obywatelami, obejmujące zmianę procedur administracyjnych, wspartą
wykorzystaniem narzędzi ICT‖, priorytet zaś zyskują projekty z zakresu informatyzacji
uwzględniające znaczenie i korzyści dla obywateli. Działania te mogą być skutecznie realizowane w
7
The Cloud: Changing the Business Ecosystem, KPMG, 2011
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
84
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
modelu chmury, w szczególności mając na uwadze korzyści mieszkańców mniej zamożnych
jednostek samorządu terytorialnego.
DSRK2030 zakłada w ramach tego kierunku interwencji „dostosowanie funkcjonowania
administracji publicznej do przemian społecznych, na skutek których maleje znaczenie
zinstytucjonalizowanych podmiotów, a rośnie struktur sieciowych.‖ W tym kontekście interesujące
wydają się cechy modelu SaaS, który umożliwia wdrożenie usług przy niskich nakładach
kapitałowych, a ponadto daje szansę na skuteczną standaryzację i „odmiejscowienie‖ usług.
Przetwarzanie w chmurze może skutecznie wesprzeć równoważenie potencjału rozwojowego
regionów Polski (obszar dyfuzji) w ramach celu ósmego, którym jest wzmocnienie mechanizmów
terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów
regionalnych.
W DSRK2030 rozwinięto i zmodyfikowano zaproponowany w Raporcie Polska 2030 model
polaryzacyjno-dyfuzyjny równoważenia rozwoju i zastąpiono go modelem terytorialnego
równoważenia rozwoju (dyfuzji). Strategia nie rezygnuje z zaproponowanego w modelu
polaryzacyjno-dyfuzyjnym rozwoju metropolii jako klucza do konkurencji światowej i europejskiej
Polski. W o wiele większym stopniu podkreśla jednak istotność mechanizmów włączających
obszary wciąż peryferyjne do światowej gry sił.
Zwracana jest uwaga na wspieranie wykorzystania potencjału rozwojowego na różnych poziomach:
w metropoliach i dużych miastach wraz z ich otoczeniem, w ośrodkach subregionalnych (średnich
miastach) oraz w małych miastach i na wsi.
Wśród konkretnych działań mających na celu realizację tej wizji jest zwiększenie dostępu do usług
teleinformatycznych oraz zwiększenie dostępu do usług publicznych na obszarach zlokalizowanych
daleko od ośrodków miejskich. Oznacza to m.in. wyposażenie małych miasteczek i wsi w
infrastrukturę teleinformatyczną, aby silniej powiązać je z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi
centrami rozwoju.
Przetwarzanie w chmurze ma szansę rozwinąć się na peryferyjnych obszarach dzięki inwestycjom w
infrastrukturę teleinformatyczną oraz umożliwić znacznie bardziej dynamiczny rozwój usług
publicznych, niż klasyczny, kapitałochłonny model wdrożeń IT.
DSRK2030 nie zawiera odniesień wprost do modelu przetwarzania w chmurze. W strategii nie
zidentyfikowano rekomendacji sprzecznych z tym modelem.
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020
Określone w SRK2020 trzy obszary strategiczne są wprost powiązane z obszarami strategicznymi
zdefiniowanymi w DSRK2030, zostały jednak zdekomponowane na inny zestaw celów
strategicznych. Cele określone w SRK2020, które mogą być wdrożone przy wsparciu przetwarzania
w chmurze, zostały wskazane w tabeli poniżej w odniesieniu do odpowiednich obszarów.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
85
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Powiązanie obszarów strategicznych w DSRK2030 oraz SRK2020
Obszar DSRK2030
Obszar SRK2020
Cele SRK2020 potencjalnie
wspierane przez przetwarzanie
w chmurze.
Konkurencyjność i
innowacyjność (obszar
modernizacji)
Obszar strategiczny II –
konkurencyjna gospodarka
II.5 Zwiększenie wykorzystania
technologii cyfrowych.
Efektywność i sprawność
państwa (obszar efektywności)
Obszar strategiczny I – sprawne i
efektywne państwo
I.1.3 Wprowadzenie jednolitych
zasad e-gov w administracji (eadministracja)
I.3 Wzmocnienie warunków
sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzebie
aktywności obywatela
Równoważenie potencjału
rozwojowego regionów Polski
(obszar dyfuzji)
Obszar strategiczny III – spójność III.2 Zapewnienie dostępu i
społeczna i terytorialna
określonych standardów usług
publicznych
Cel zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych, zidentyfikowany w ramach obszaru
konkurencyjnej gospodarki, zakłada – analogicznie do założeń Polski Cyfrowej w ramach
DRSK2030 – z jednej strony zwiększenie penetracji łączy szerokopasmowych, a z drugiej
zapewnienia skutecznego systemu generowania usług i treści w sieciach szerokopasmowych,
dopasowanych do zainteresowań oraz do potrzeb indywidualnych odbiorców i społeczności.
SRK2020 zakłada w pierwszej kolejności (do 2015) umożliwienie wszystkim gospodarstwom
domowym korzystanie z dostępu do Internetu, a w nieco dłuższej perspektywie (2016-2020) –
zapewnienie im dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. Realizacja tego celu będzie
stanowić fundament dla rozwoju usług przetwarzania w chmurze, których dostępność na obszarach
peryferyjnych może być uzależniona od skutecznej interwencji państwa mającej na celu
zmniejszenie terytorialnego zróżnicowania dostępności Internetu. W realizacji tego celu znaczenie
będzie miała również budowa regionalnych sieci szerokopasmowych, realizowanych przez
samorządy terytorialne. Przewidziane w SRK2020 działania zmierzające do upowszechnienia
wykorzystania technologii cyfrowych (kampanie, rozwijanie kompetencji) również będą stanowić
wsparcie dla usług udostępnionych w modelu chmury.
Od strony podaży usług, SRK2020 zwraca uwagę, że na niski poziom korzystania z Internetu
wpływają nie tylko problemy z infrastrukturą czy poziomem umiejętności, ale także deficyt
odpowiednich treści i usług, dostosowanych do potrzeb użytkowników. SRK2020 zakłada rolę
państwa w zwiększeniu podaży cyfrowych usług publicznych. Osiągnięcie tego celu może
okazać się bardziej skuteczne przy wykorzystaniu modelu chmury obliczeniowej, pozwalającego na
uruchomienie usług przy minimalnym początkowym wkładzie finansowym ze strony jednostek
administracji (dotyczy w szczególności mniej zamożnych jednostek) oraz umożliwiającego
„elastyczną konsumpcję‖.
Cel przejścia od administrowania do zarządzania rozwojem – wprowadzenia jednolitych zasad egov w administracji (e-administracja) w obszarze sprawnego i efektywnego państwa, nawiązuje
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
86
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
do celu budowy sprawnego państwa wskazanego w DSRK2030. Jest też w sposób podobny zbieżny
z modelem przetwarzania w chmurze.
SRK2020 nadaje wysoki priorytet standaryzacji i interoperacyjności stosowanych rozwiązań
informatycznych. Priorytetowym zadaniem – uwarunkowanym rozwojem infrastruktury
teleinformatycznej – będzie udostępnianie jak najszerszego zakresu usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną, umożliwiających pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość
załatwienia danej sprawy na odległość. Realizację tego celu może w sposób skuteczny wesprzeć
model przetwarzania w chmurze, w szczególności dotyczy to peryferyjnych oraz mniej zamożnych
urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
W ramach obszaru „sprawne i efektywne państwo‖, model przetwarzania w chmurze miałby szansę
wesprzeć wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb aktywności
obywatela. W szczególności dotyczy planowanego w SRK2020 wprowadzenia głosowania w
wyborach powszechnych przez Internet oraz włączenia obywateli w proces stanowienia prawa w
drodze konsultacji społecznych z szerszym wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Tego rodzaju
rozwiązania, będąc narażone na krótkotrwałe, nagłe „wzrosty popytu‖ (zainteresowanie usługą
związane z konkretnym, krótkotrwałym wydarzeniem), są szczególnie predysponowane do
wdrożenia w środowisku współdzielonych zasobów.
Korzyści z zastosowania modelu przetwarzania w chmurze mogłyby się ujawnić również w
obszarze zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej. Jednym z celów SRK2020 w tym
obszarze jest zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.
Cel ten zakłada, z jednej strony, zwiększenie dostępności, jakości i efektywności świadczenia usług
publicznej, a z drugiej strony, podejmowane działania powinny przyczynić się do wyrównania
dostępu wszystkich obywateli do wysokiej jakości usług (SRK2020 zakłada tu szczególne
uwzględnienie obszarów wiejskich i peryferyjnych). Przetwarzanie w chmurze może zapewnić
skuteczne wsparcie realizacji tego celu. Ponownie zachodzi tu analogia do DRSK2030, w której
mowa jest o roli przetwarzania w chmurze w równoważeniu potencjału rozwojowego regionów
Polski.
Wysoka dostępność usług chmurowych, elastyczność w zarządzaniu mocą obliczeniową
(elastyczność konsumpcji) oraz minimalne wymagania od obywatela (w większości przypadków
jedynie przeglądarka internetowa) mogłyby okazać się kluczowe w realizacji celów związanych ze
zwiększeniem spójności społecznej i terytorialnej.
Strategia nie zawiera odniesień wprost do modelu przetwarzania w chmurze. Nie zidentyfikowano
również rekomendacji sprzecznych z tym modelem.
Policy paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski do 2020
Dokument Policy Paper prezentuje całościową wizję działań dotyczących rozwoju cyfrowego w
perspektywie do roku 2020. Bazuje on na SRK2020 oraz poszczególnych strategiach rozwoju, w
tym SSP. Precyzuje on je w częściach dotyczących diagnozy i analizy stanu obecnego,
proponowanych kierunków interwencji, a także sugeruje rozwiązania wdrożeniowe. Stanowił on
jeden z punktów wyjścia do opracowania PZIP. Policy Paper zarówno definiuje kierunki zbieżne z
koncepcją chmury, jak i zawiera bezpośrednie odniesienia do wykorzystania technologii chmury.
W dokumencie zdefiniowano trzy filary, z których każdy postrzegany jest jako równie ważny z
punktu widzenia osiągania celów dotyczących informatyzacji społeczeństwa, gospodarki i
administracji. Filary te stanowią:
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
87
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu;

Treści i usługi dostępne przez sieć;

Kompetencje cyfrowe społeczeństwa.
Każdy z powyższych filarów został zaprezentowany pod kątem analizy stanu obecnego oraz
kierunków rozwoju wraz ze wskazaniem wskaźników, które powinny być osiągnięte do 2020 oraz
szacowanych nakładów finansowych.
Jednym z kluczowych problemów opisanych w raporcie jest kwestia dostępu do Internetu
szerokopasmowego. Dokument zwraca uwagę, iż infrastruktura zapewniająca szerokopasmowy
dostęp do Internetu jest kluczowym warunkiem budowy nowoczesnego i sprawnego państwa. O ile
penetracja dostępu do Internetu szybko rośnie (wzrost o 12 p.p. miedzy rokiem 2010 a 2011), o tyle
istotnym problemem jest przepływność (szybkość) łączy szerokopasmowych. W 2011 zaledwie
3,6% wszystkich łączy szerokopasmowych miało przepływność na poziomie co najmniej 30 Mb/s, a
więc na poziomie rekomendowanych przez Europejską Agendę Cyfrową oraz przyjętym za cel
przez Rząd RP.
Dokument wymienia 3 kierunki działań, które powinny przybliżyć Polskę do osiągnięcia tego celu.
Są nimi: unowocześnienie ok. 90% miedzianej sieci dostępowej TP S.A., budowa ok. 3 mln nowych
przyłączy stacjonarnych, oraz budowa sieci dystrybucyjnych w ok. 85% miejscowości, w których
nie ma zakończeń sieci światłowodowych.
Policy Paper zwraca uwagę na znaczenie sektora prywatnego w zapewnieniu oczekiwanego
poziomu dostępu do Internetu szerokopasmowego. Zapewnienie odpowiednich warunków, w tym
legislacyjnych, dla inwestycji oraz prowadzenia działalności telekomunikacyjnej jest jednym z
kluczowych wyzwań stojących przed Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.
Przewidziane w Policy Paper działania zmierzające do upowszechnienia szerokopasmowego
Internetu będą stanowić istotne wsparcie dla udostępnienia usług w modelu chmury, zwłaszcza na
obszarach peryferyjnych.
Drugim istotnym krokiem na drodze do cyfryzacji jest rozwój usług e-administracji, w tym
zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom większego dostępu do treści publicznych. Wśród
planowanych działań wymienia się tworzenie treści cyfrowych, w tym digitalizację zasobów kultury
i dziedzictwa narodowego, jak również zapewnienie pełnego i otwartego dostępu oraz możliwości
ponownego wykorzystania informacji publicznej, w tym zasobów informacyjnych. Odkreślono, iż
będą też brane pod uwagę nowe inicjatywy i technologie promowane przez KE, w tym usługi
przetwarzania w chmurze.
Dokument zwraca również uwagę na konieczność włączenia w świat cyfryzacji osób
niepełnosprawnych, dla których może to być jedynym sposobem na aktywizację zawodową,
integrację ze społeczeństwem, a co za tym idzie, na poprawę jakości życia. Wykluczenie cyfrowe
osób niepełnosprawnych jest zazwyczaj głębsze, niż w wypadku innych grup społecznych.
Rozwiązaniem tego problemu może być zapewnienie niepełnosprawnym specjalistycznego sprzętu i
oprogramowania asystującego, nabyciu przez nich umiejętności korzystania z technologii
asystujących, a także udostępnieniu informacji w formie dostępnej lub dostosowanej do ich potrzeb.
Rozwiązania w chmurze mogą wesprzeć ten cel poprzez bardziej równomierne w skali kraju
udostępnienie rozwiązań wspierających standardy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do
owoców cyfryzacji. Dotyczy to w szczególności mniej zamożnych jednostek samorządu
terytorialnego, które samodzielnie nie byłyby w stanie sfinansować nowoczesnych usług IT.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
88
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Wśród rozwiązań mających na celu tworzenie warunków dla rozwoju polskiej e-gospodarki
znajduje się wsparcie informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych
osiągnięć technologicznych, w tym inicjatyw przetwarzania w chmurze. Dokument zwraca uwagę
na wzrastającą grupę liderów ICT, z powodzeniem stosującą nowe rozwiązania w zakresie e-usług,
współpracy biznesowej i zarządzania w chmurze obliczeniowej.
Pierwsze dwa filary koncentrują się na zwiększeniu podaży usług cyfrowych, natomiast trzecim
filarem cyfryzacji jest wykreowanie popytu na usługi cyfrowe w społeczeństwie. Dokument zwraca
uwagę na niski poziom wykorzystania technologii przez polskie społeczeństwo, gospodarkę i
administrację na tle średniej europejskiej. Wśród przyczyn wymienia brak świadomości na temat
korzyści wynikających ze stosowania rozwiązań teleinformatycznych, brak wiedzy i umiejętności w
obszarze stosowania nowych rozwiązań informatycznych, a w dalszej kolejności względy finansowe
i stosunkowo słabo rozwiniętą infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Dokument sugeruje, iż należy położyć nacisk na stymulowanie rozwoju kompetencji cyfrowych i
medialnych społeczeństwa. Ważne jest tworzenie przekonania, że wysiłek włożony w opanowanie
nowych technologii przyniesie korzyści podczas korzystania z nich. Powinno to iść w parze z
równoczesnym udostępnieniem przez sektor publiczny i prywatny wartościowych treści i usług
cyfrowych. W dokumencie zwrócono uwagę na konieczność podniesienia poziomu wiedzy kadr
instytucji sektora badawczo-rozwojowego w zakresie takich technologii jak przetwarzanie w
chmurze (cel ten został powielony w PZIP).
Policy Paper nie zawiera rekomendacji sprzecznych z modelem przetwarzania w chmurze.
C.2
Przykłady podejścia do szkoleń w wybranych krajach
Podejście do szkoleń przyjęte w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii zastosowano kompleksowe podejście do przeprowadzenia procesu szkoleń z
zakresu chmury obliczeniowej, w tym korzystania ze sklepu z usługami CloudStore, które obejmuje
zarówno jednostki sektora publicznego zainteresowane wdrożeniem usług w chmurze jak i
dostawców zainteresowanych aplikowaniem i zdobyciem akredytacji do oferowania usług w
CloudStore. W Wielkiej Brytanii proces szkoleniowy nadzorowany jest przez dedykowane zespoły
wyodrębnione w ramach inicjatywy G-Cloud (tzw. propagation teams). Szkolenia zostały
zorganizowane w formie cyklicznych seminariów tzw. Camps. Seminaria te odbywają się raz na
kwartał, bądź w zależności od zapotrzebowania poszczególnych grup odbiorców.

Seminaria skierowane do jednostek zainteresowanych kupieniem usług w CloudStorze (tzw.
BuyCamps) – tematyka szkoleń obejmuje m.in. omówienie wizji G-Cloud, w tym
podstawowych pojęć z zakresu technologii chmury obliczeniowej i potencjalnych korzyści dla
sektora publicznego. Celem seminarium jest również przybliżenie przedstawicielom sektora
publicznego procesu zakupowego za pośrednictwem CloudStore. Seminarium stanowi również
źródło informacji o zmianach organizacyjnych w sektorze publicznym jakie wynikają z
wykorzystania rozwiązań z zakresu chmury obliczeniowej. Wszelkie materiały z
organizowanych seminariów dostępne są on-line zarówno w formie prezentacji jak i webinarów.

Seminaria skierowane do jednostek zainteresowanych aplikowaniem do CloudStore (tzw.
ApplyCamp) – szkolenia obejmują m.in. omówienie wizji G-Cloud i programu G-Cloud,
szczegółowe omówienie i instrukcje dla dostawców dotyczące przyjętego procesu
przetargowego. Podczas szkoleń dostawcy są również informowani o oczekiwaniach klientów z
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
89
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
sektora publicznego wobec oferowanych produktów oraz przekazywane są wstępne informacje
w zakresie procesu akredytacji.

Seminaria skierowane do jednostek zainteresowanych akredytacją usług w CloudStore (tzw.
AccreditCamps) – szkolenia obejmują omówienie wizji G-Cloud oraz szczegółowe informacje
dotyczące wymogów i procesu akredytacyjnego usług w CloudStore.
Ponadto warto zaznaczyć, że niektóre z usług oferowanych za pośrednictwem CloudStore dostępne
są w pakiecie razem z sesją szkoleniową dla użytkowników końcowych, która przeprowadzana jest
przez danego dostawcę.
Istotną rolę w szerzeniu wiedzy w zakresie możliwości oferowanych przez CloudStore stanowi
grupa na tematycznym portalu społecznościowym, której celem jest wymiana informacji oraz
najlepszych praktyk pomiędzy jednostkami chcącymi zakupić usługi poprzez CloudStore, a
dostawcami.
Podejście do szkoleń przyjęte w Stanach Zjednoczonych
Proklamowany w grudniu 2010 25 point implementation plan to reform federal IT przedstawia
kompleksowy plan reformy rządowych zasobów IT mający na celu osiągnięcie wzrostu ich
efektywności m.in. poprzez implementację technologii z zakresu chmury obliczeniowej. Plan ten w
kilku miejscach odnosi się do problematyki szkoleń i rozwoju kwalifikacji pracowników sektora
publicznego, który wpłynąłby bezpośrednio na efektywność zarządzania dużymi projektami IT:

W celu wzmocnienia efektywności zarządzania dużymi projektami w sektorze publicznym
proponuje się stworzenie specjalistycznej ścieżki kariery dla kierowników projektów IT, która
byłaby konkurencyjna w stosunku do możliwości oferowanych przez rynek biznesowy, a tym
samym przyciągnęła specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje. W pierwszej fazie
proponowane jest przeprowadzenie pilotażu w jednym z resortów, a następnie objęcie
programem wszystkich resortów;

Uruchomienie portalu współpracy, który umożliwi wymianę wiedzy i informacji dotyczących
dobrych praktyk, studium przypadku oraz umożliwi rozwiązywanie/konsultowanie problemów
na bieżąco w zakresie zarządzania projektami;

Proponuje się stworzenie programu, który umożliwi rotację kierowników projektów IT
pomiędzy poszczególnymi resortami, w celu wykorzystania doświadczenia projektowego;

Program kładzie również nacisk na przygotowanie serii szkoleń dla specjalistów posiadających
kwalifikacje w zakresie procesów zakupowych na potrzeby rządowe, których celem będzie
wzrost wiedzy dotyczącej rynku IT, jak również umiejętności z zakresu zarządzania dużymi
projektami IT;

Zwiększenie wiedzy w zakresie procesu zakupowego na bazie kwalifikacji specjalistów
posiadających już doświadczenie w podobnych projektach;

Proponuje się, by mniejsze jednostki sektora publicznego mogły korzystać z wiedzy kadry
większych jednostek, ponieważ utrzymywanie bądź wyszkolenie kadry specjalizującej się w
procesie zakupowym IT może być w niektórych przypadkach finansowo nieuzasadnione;

Program definiuje trzy typy szkoleń dla specjalistów w zakresie procesów zakupowych: zajęcia
stacjonarne, szkolenia stanowiskowe oraz programy mentorskie.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
90
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Podejście do szkoleń przyjęte w Australii
Opublikowany w kwietniu 2011 strategiczny dokument dotyczący możliwości wykorzystania usług
chmury w administracji rządowej8 otworzył jednostkom sektora publicznego drogę do
wykorzystania rozwiązań z zakresu chmury obliczeniowej pod warunkiem, że będą one opłacalne i
będą spełniać odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Równolegle powstał również szereg
dokumentów towarzyszących. Wytyczne te skierowane są do agencji rządowych, mają za zadanie
przybliżyć istotę chmury oraz różne aspekty związane z jej wdrożeniem w administracji publicznej.
Przewodniki te zawierają zestaw dobrych praktyk i wskazówki dotyczące poszczególnych etapów
oraz aspektów związanych z implementacją chmury obliczeniowej i w tym rozumieniu mogą być
uważane za swego rodzaju materiał szkoleniowy dla pracowników poszczególnych agencji
rządowych. Opublikowane wytyczne to:.

Przewodnik do wdrożenia usług z zakresu chmury obliczeniowej (A Guide To Implementing
Cloud Services);

Aspekty związane z bezpieczeństwem w chmurze obliczeniowej (Cloud Computing Security
Considerations);

Zarządzanie archiwami w chmurze (Records Management in the Cloud);

Poufność danych w chmurze obliczeniowej australisjki agencji rzadowych (Privacy and Cloud
Computing for Australian Government Agencies);

Negocjacje warunków – aspekty prawne umów z dostawcami usług chmury obliczeniowej
(Negotiating the cloud – legal issues in cloud computing agreements);

Aspekty finansowe korzystania z usług w chmurze przez jednostki administracji publicznej
(Financial Considerations for Government Use of Cloud Computing);

Zarządzanie chmura wspólnotową – perspektywa australijskiego rządu (Community Cloud
Governance – An Australian Government perspective)
Bezpośrednie nawiązanie do konieczności przeprowadzenia szkoleń znajduje się w opublikowanej
w maju 2013 Polityce dotyczącej chmury obliczeniowej9. Jednostki rządowe są zobowiązane do
zidentyfikowania możliwości szkoleniowych i rozwojowych dostępnych dla pracowników w
kwestiach związanych z korzyściami oferowanymi przez rozwiązania chmury obliczeniowej oraz w
aspektach związanych ze strategią zakupową i zarządzaniem usługami w chmurze. Ponadto przyjęta
strategia zakłada przeprowadzenie wdrożeń testowych w kilku wybranych agencjach oraz założenie
repozytorium, które pozwalałoby na dzielenie się wiedzą o dobrych praktykach, ciekawych studiach
przypadków.
8
Cloud Computing Strategic Direction Paper. Australian Government, 2011
Cloud Computing Policy Maximising the Value of Cloud. Australian Government Information Management Office.
Department of Finance and Deregulation, 2013
9
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
91
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
D
Załączniki do rozdziału 5 - 'Obszary korzyści i kosztów
realizacji rozwiązań przetwarzania w chmurze'
D.1
Korzyści biznesowe
Obszar zasobów IT
Lepsze wykorzystanie potencjału działu IT
W organizacjach nawet do 70% kosztów generowanych przez działy IT stanowią koszty związane z
utrzymaniem i zarządzaniem zasobami IT. Jednocześnie, potencjał zasobów IT w tradycyjnej
organizacji nie jest wykorzystywany efektywnie, co prowadzi do wniosku, że kosztochłonność
utrzymania jednostki zasobów IT jest wysoka, ponieważ część kosztów ponoszona jest na
utrzymanie infrastruktury, która przez część czasu pracy nie jest użytkowana.
W przypadku przetwarzania w chmurze ciężar zarządzania infrastrukturą sprzętową, a po części
również systemową jest przeniesiony na operatora chmury. Do jego zadań należy m.in. zapewnienie
bezawaryjnego działania, konfigurowanie i dokonywanie aktualizacji itp. W związku z powyższym,
wdrożenie przetwarzania w chmurze umożliwia przesunięcie potencjału działu IT w organizacji od
zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą do działań związanych z głównym obszarem
działalności organizacji. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie działu IT poprzez
skoncentrowanie jego zadań na np. rozwoju aplikacji w kierunku zwiększenia sprawności i jakości
obsługi klienta.
Możliwość lepszego wykorzystania potencjału personelu działu IT jest korzyścią osiągalną na
każdym poziomie administracji publicznej. Jej wymiar zależny jest jednak od zastosowanego
modelu usługi przetwarzania w chmurze. W przypadku modelu IaaS usługobiorca deleguje zadania
związane z zarządzaniem fizyczną infrastrukturą sprzętową na dostawcę, pozostawiając konieczność
obsługi oprogramowania po swojej stronie. Wdrażając model usługi SaaS dostawca przejmuje
również zadania związane z zarządzaniem oprogramowaniem. Usługobiorca w przypadku usługi
SaaS nie ma możliwości zarządzania zasobami w chmurze, co eliminuje konieczność realizacji
działań utrzymaniowych przez wewnętrzny dział IT (po stronie usługobiorcy pozostaje jedynie
zarządzanie parametrami (lub meta-danymi) aplikacji w SaaS).
Dostęp do najnowszych technologii oraz możliwość dokonywania zmian w systemach IT
Dziedzina technologii informacyjnych jest sektorem gospodarki cechującym się bardzo
dynamicznym rozwojem i krótkim cyklem życia technologii. Już kilkuletnia infrastruktura jest
wypierana przez nowe rozwiązania o lepszych parametrach, funkcjonalności aplikacji ulegają
ciągłemu rozwojowi, w związku z czym zarówno sprzęt informatyczny jak i oprogramowanie
szybko swoją wartość użytkową, a co za tym idzie koniecznością staje się ich okresowa wymiana.
W tradycyjnym modelu IT zakup infrastruktury oraz specjalistycznego oprogramowania wiąże się
ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi po stronie organizacji. W związku z tym możliwości
dokonania wymiany lub wprowadzenia znacznych modyfikacji w systemach przed upływem cyklu
technologicznego są mocno ograniczone. W przypadku przetwarzania w chmurze możliwości
wymiany lub wprowadzenia znacznych modyfikacji w sprzęcie i oprogramowaniu są znacznie
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
92
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
większe. Wiąże się to w głównej mierze z efektem skali osiąganym przez usługodawcę oraz
dystrybucją kosztów dostawcy pomiędzy usługobiorców.
Dostęp do najnowszych technologii zarówno w odniesieniu do infrastruktury IT jak i
oprogramowania jest korzyścią osiągalną na każdym poziomie administracji publicznej. Jej wymiar
jest zależny od zastosowanego modelu przetwarzania w chmurze. W przypadku modelu IaaS
usługobiorcy są dostarczane najnowsze technologie sprzętowe, w przypadku usługi SaaS operator
chmury zapewnia także aktualizacje oprogramowania.
Redukcja ryzyka inwestycji w IT wynikająca z ograniczenia poziomu przywiązania do danego
dostawcy/technologii (ang. vendor lock-in)
W przypadku tradycyjnego modelu usług IT w organizacji, szczególnie w przypadku podmiotów o
rozbudowanych zasobach IT, często występuje zjawisko tzw. uzależnienia od konkretnego dostawcy
(ang. vendor lock-in). Zjawisko to charakteryzuje się przywiązaniem do jednego dostawcy lub
technologii oraz znaczącymi ograniczeniami technologiczno- organizacyjnymi w przypadku chęci
zmiany dostawcy infrastruktury lub oprogramowania IT. Do takich ograniczeń należą m.in. wysokie
koszty migracji do innych systemów i aplikacji oraz koszty utrzymania wielu systemów
sprzętowych w jednym urzędzie. Sytuacje takie występują w szczególności w przypadkach, gdy
dana organizacja wykorzystuje dedykowane systemy lub aplikacje, które były opracowane
specjalnie na potrzeby danego podmiotu. W przypadku takich systemów/ aplikacji wszelkie
aktualizacje muszą być najczęściej realizowane przez dostawcę systemu, co może równocześnie
prowadzić do nieefektywności kosztowej, w przypadku, gdy na rynku dostępne są tańsze
rozwiązania substytucyjne.
W przypadku przetwarzania w chmurze, przy zapewnieniu odpowiednich standardów usług
świadczonych przez dostawców rozwiązania w chmurze, ryzyko przywiązania do jednego dostawcy
infrastruktury może być znacząco ograniczone. Operator chmury, ze względu na skalę prowadzonej
działalności, może zdywersyfikować dostawców infrastruktury minimalizując przy tym ryzyko
uzależnienia od jednego podmiotu. Ponadto, zgodnie z opisaną powyżej korzyścią „dostępu do
najnowszych technologii…‖, efekt skali oraz znacząco obniżone koszty związane ze zmianą
wykorzystywanego rozwiązania wpływają w dużym stopniu na elastyczność wyboru oferowanych
na rynku rozwiązań przez operatora chmury. Dodatkowo, przetwarzanie w chmurze w modelu SaaS,
dzięki zdalnemu dostępowi i instalacji oprogramowania centralnie na infrastrukturze operatora
umożliwia szybką modyfikację w zakresie wykorzystywanych systemów oraz aplikacji, ze względu
na brak konieczności instalacji oprogramowania dla wielu użytkowników. Instalacja
oprogramowania centralnie umożliwia korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania wszystkim
użytkownikom.
Korzyść ograniczenia zjawiska przywiązania do jednego dostawcy występuje na każdym poziomie
administracji publicznej. Jej wymiar zależy od wykorzystywanego modelu przetwarzania w
chmurze. W przypadku zastosowania modelu IaaS usługobiorca ogranicza przywiązanie do
dostawcy infrastruktury sprzętowej IT. Przy zastosowaniu modelu SaaS zwiększona elastyczność
zmiany dostawcy obejmuje również zainstalowane systemy i aplikacje.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
93
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Ograniczenie długości przestojów i niedostępności systemów
Korzystając z infrastruktury informatycznej zawsze trzeba się liczyć z potencjalnymi przestojami,
problemami z wydajnością lub niedostępnością systemów. Wymienione problemy mogą być
spowodowane wieloma czynnikami:

konfiguracją lub rozbudową potencjału zasobów IT,

koniecznością zarządzania fizycznymi elementami systemu,

awariami,

instalacją nowych lub aktualizacją istniejących systemów lub aplikacji.
Wdrożenie przetwarzania w chmurze prowadzi do skrócenia przestojów i niedostępności
związanych z konfiguracją lub rozbudową potencjału IT. W tradycyjnym modelu IT infrastruktura
powinna posiadać potencjał dopasowany do maksymalnego zapotrzebowania, nawet, gdy występuje
ono sporadycznie oraz w krótkich okresach. Jednak w przypadku potrzeby rozbudowy posiadanej
infrastruktury trzeba liczyć się z upływem czasu związanym m.in. z zakupem oraz instalacją
koniecznego sprzętu. Podobnie w przypadku konfiguracji istniejących zasobów, należy liczyć się z
przestojami i niedostępnością związanymi z procesem konfiguracji. Problemy te nie występują lub
występują w dużo mniejszym zakresie w przypadku przetwarzania w chmurze. Poprzez dostarczenie
usługi IT przez zewnętrznego dostawcę odpowiedzialność za zadania związane z zarządzaniem
fizycznymi elementami systemu przechodzą na usługodawcę.
Ze względu na efekt skali osiągany przez operatora chmury oraz elastyczność zarządzania i
wykorzystania infrastruktury będącej w jego posiadaniu, przestoje i niedostępności funkcji IT w
przypadku przetwarzania w chmurze ulegają skróceniu. Dzięki zarządzaniu dużymi centrami
danych oraz zapewnianiu serwerów zapasowych, operator chmury jest w stanie zapewnić migrację
danych pomiędzy serwerami, nieodczuwalną dla użytkownika końcowego, co spowoduje, że
przeprowadzana konfiguracja sprzętu nie powoduje niedostępności usługi po stronie usługobiorcy.
Podobnie w przypadku rozbudowy potencjału IT, który w tradycyjnym modelu pociąga za sobą
konieczność przeprowadzenia długotrwałych procedur zakupu dodatkowego sprzętu. W przypadku
operatora chmury zwiększenie potencjału dla jednego usługobiorcy nie wiąże się z koniecznością
rozbudowy zasobów i zakupem nowego sprzętu. Dzięki temu, z punktu widzenia użytkownika
zwiększenie potencjału może odbywać się niemal w czasie rzeczywistym.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku awarii. Operatorzy chmury dysponują większymi
zasobami sprzętowymi od indywidualnych podmiotów. Z tego względu są oni w stanie oferować
różne poziomy jakości usług (SLA), które mogą przełożyć się na zminimalizowanie czasów
przestojów i niedostępności. Ponadto operator chmury jest również odpowiedzialny za zapewnienie
stabilności działania systemu, w tym również za prowadzenie działań ukierunkowanych na
przeciwdziałanie awariom. Standardem jest zapewnienie niezależnego zasilania i zapasowego
centrum danych. W przypadku awarii następuje przełączenie na inny serwer, co jest praktycznie
nieodczuwalne z punktu widzenia użytkownika. W przypadku usługi SaaS wdrożenie przetwarzania
w chmurze powinno doprowadzić również do przyspieszenia procedur związanych z zakupem i
aktualizacją koniecznego oprogramowania.
Ponadto w modelu usługi SaaS, dzięki zarządzaniu oprogramowaniem centralnie, aktualizacja i
eliminacja ewentualnych błędów odbywa się jednorazowo. Nie występuje więc problem z
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
94
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
aktualizacją oprogramowania u każdego użytkownika osobno a wszyscy użytkownicy otrzymują
dostęp do najnowszej wersji oprogramowania jednocześnie.
Efektywność działania organizacji
Elastyczność i wzrost efektywności działalności organizacji
Jedną z istotniejszych zalet wdrożenia modelu przetwarzania w chmurze w stosunku do
tradycyjnego modelu IT jest elastyczność udostępnionych zasobów. W tradycyjnym modelu IT
infrastruktura powinna posiadać potencjał dopasowany do maksymalnego zapotrzebowania, nawet,
gdy występuje ono sporadycznie oraz w krótkich okresach. W przypadku przetwarzania w chmurze
potencjał zasobów IT dla danego urzędu może zostać zwiększony lub zmniejszony w sposób niemal
natychmiastowy. Powoduje to, że organizacja stojąc w obliczu zwiększonego zapotrzebowania,
które wykracza poza możliwości zasobów IT w tradycyjnym modelu IT jest zmuszona rozbudować
system informatyczny. Taka rozbudowa jest natomiast zarówno czasochłonna jak i kosztowna, co
może prowadzić do konieczności rezygnacji z części zadań lub projektów. W przypadku
przetwarzania w chmurze korzystanie z zasobów IT jest na tyle elastyczne, że usługobiorca jest w
stanie sterować dostarczanym mu potencjałem IT w elastyczny sposób. Pozwala to na minimalizację
ryzyka obniżenia poziomu świadczonych usług oraz satysfakcji interesantów. W przypadku
tradycyjnego modelu IT świadczenie nowych usług jest obciążone koniecznością zakupu
dodatkowej infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania, mimo braku pewności co do
przyszłości danego rozwiązania na rynku.
Jeżeli w danym urzędzie jest duże zainteresowanie e-usługami, dzięki przetwarzaniu w chmurze
można rozwijać usługi e-administracji bez obawy, że zasoby będące w posiadaniu urzędu okażą się
niewystarczające w okresie zwiększonego wykorzystania usługi przez interesantów. Dzięki
przetwarzaniu w chmurze, w szczególności w modelu SaaS wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego, niezależnie od ich wielkości i możliwości inwestycyjnych, będą miały do swojej
dyspozycji jednakowy zakres e-usług.
Możliwość wykorzystania elastyczności zasobów i co za tym idzie osiągnięcia wzrostu
efektywności działalności organizacji występuje niezależnie od poziomu administracji publicznej.
Jedynym warunkiem sukcesu jest wdrożenie przetwarzania w chmurze.
Aktualność danych
Przetwarzanie w chmurze zapewnia użytkownikom ciągły dostęp do aktualnych danych organizacji,
nawet w przypadku, gdy są one tworzone i zmieniane przez różnych użytkowników. Zapisanie
danych na centralnych serwerach dostępnych dla użytkowników umożliwia wykonywanie zadań w
scentralizowanym środowisku, bez konieczności wielokrotnego przesyłania danych, co prowadzi do
lepszego wykonywania procesów biznesowych także w rozproszonych jednostkach.
Scentralizowane środowisko upraszcza też aktualizację danych na serwerach- dane zapisane są w
jednym miejscu, nie ma niebezpieczeństwa, że dane są zbierane wielokrotnie, zapisane w różnych
lokalizacjach i część z nich nie jest zaktualizowana.
Zaletą rozwiązania przetwarzania w chmurze w modelu SaaS w kontekście aktualnych danych jest
jednoczesna aktualizacja oprogramowania dla wszystkich użytkowników. Wszyscy korzystający z
aplikacji udostępnionych w modelu SaaS otrzymują jednocześnie dostęp do najnowszej wersji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
95
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
zainstalowanej przez operatora chmury. Nie ma również potrzeby instalacji nowego
oprogramowania na wielu komputerach/ serwerach w celu udostępnienia go dla wszystkich
użytkowników. Dzięki jednoczesnej aktualizacji użytkownicy zawsze pracują na zgodnych
wersjach oprogramowania, co eliminuje ewentualne problemy z niezgodnością danych zapisanych
w różnych wersjach oprogramowania.
Bezpieczeństwo danych
Rozpowszechnienie przetwarzania w chmurze niesie ze sobą konieczność weryfikacji
dotychczasowego podejścia do bezpieczeństwa danych. W tradycyjnym modelu IT jedynie
niewielki procent serwerów jest dostępny przez Internet, natomiast w przypadku przetwarzania w
chmurze - większość. Bezpieczeństwa danych jest jedną z kwestii zniechęcających do korzystania z
przetwarzania w chmurze. Obawa potencjalnych usługobiorców przetwarzania w chmurze dotyczy
przede wszystkim braku kontroli nad danymi przechowywanymi na serwerach operatora chmury,
nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych danych oraz utratą danych w wyniku awarii lub
zdarzeń losowych takich jak np. pożar w serwerowni chmury. Renomowani operatorzy chmury
dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych swoich klientów. Ze względu na
doświadczenie i osiągany efekt skali, działania te są często skuteczniejsze niż bezpieczeństwo
zapewnione w indywidualnych organizacjach. Obsługa urządzeń na dużą skalę pozwala na
stosowanie najnowszych technologii oraz sprzętu, które dla indywidualnych podmiotów byłyby
trudno dostępne ze względu na ich cenę.
Zapewnienie bezpieczeństwa rozpoczyna się od zabezpieczenia centrum danych
najnowocześniejszymi technologiami przed kradzieżą, pożarami oraz awariami. Standardem jest
ograniczony fizyczny dostęp do centrum danych oraz stały monitoring. Centra danych wyposażane
są w niezależne zasilanie, podtrzymujące pracę urządzeń w przypadku ustania standardowego
zasilania. Prowadzony jest stały monitoring urządzeń a także wykorzystywana jest zapasowa
infrastruktura. Na bieżąco tworzone są kopie zapasowe, które mogą być zapisywane w centrach
danych umieszczonych w odrębnych lokalizacjach, co chroni dane na wypadek wystąpienia zdarzeń
losowych. Dodatkowo centra danych wyposażone są w systemy gaszenia pożarów, które są
bezpieczne dla sprzętu IT. Zaletą chmury jest także możliwość migracji danych między serweramina wypadek awarii serwera inny serwer przejmuje jego zadania, co minimalizuje ryzyko utraty
danych, a z punktu widzenia funkcjonowania usługobiorcy jest nieodczuwalne.
Korzystanie z usług wielu operatorów telekomunikacyjnych, szyfrowanie danych a także
zapewnienie najnowszego oprogramowania, architektury i obsługi sieci oraz wypracowane
procedury wraz z tworzeniem kopii zapasowych danych pozwalają osiągnąć bardzo wysoki poziom
zabezpieczenia danych, który z punktu widzenia kosztochłonności nie jest spotykany w przypadku
prywatnej infrastruktury. Tak zabezpieczone dane pozwalają organizacji na niezakłócone
funkcjonowanie, dodatkowo zwiększając zaufanie jej klientów.
Korzyści związane z bezpieczeństwem danych są osiągalne na wszystkich szczeblach administracji
publicznej. Bezpieczeństwo danych jest większe w przypadku modelu SaaS, gdy dostawca usługi
przetwarzania w chmurze jest odpowiedzialny również za bezpieczeństwo dostarczanych
organizacji aplikacji i systemów. W przypadku usługi IaaS zwiększone bezpieczeństwo danych
również występuje, jednak w mniejszym zakresie, ze względu na mniejszy zakres
odpowiedzialności dostawcy.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
96
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Dostęp z każdego miejsca na świecie
Jedną z istotniejszych korzyści z punktu widzenia efektywności funkcjonowania organizacji jest
zwiększenie możliwości użytkowników chmury w aspekcie mobilności. Użytkownicy mają
możliwość dostępu do danych organizacji z każdego miejsca za pomocą Internetu. Dostęp do
zasobów organizacji może być możliwy zarówno dla jej pracowników jak i interesantów.
Zdalny dostęp do zasobów może być stosowany przez jednostki administracji publicznej na każdym
jej poziomie. W przypadku modelu SaaS usługa świadczona w chmurze nie wymaga instalacji
dodatkowego oprogramowania u użytkownika, w związku z czym zasoby organizacji osiągalne są z
dowolnego miejsca i urządzenia przez Internet.
Ograniczenie wykorzystania dokumentacji papierowej
Wdrożenie przetwarzania w chmurze może doprowadzić do ograniczenia wykorzystania
dokumentacji papierowej w urzędach, poprzez ułatwienie wdrożenia e-usług. Udostępnienie usług
elektronicznych umożliwi przeprowadzenie dużej części administracyjnych procedur bez
konieczności posługiwania się dokumentacja papierową, bez konieczności osobistego kontaktu
interesanta z organizacją. Wnioski i inne dokumenty składane przez zainteresowaną osobę mogą
być przekazane w formie elektronicznej a następnie w tej samej formie być przetwarzane w
urzędzie. Przetwarzanie dokumentacji w formie elektronicznej mogłoby także doprowadzić do
skrócenia czasu przetwarzania dokumentów pomiędzy urzędami, dzięki wyeliminowaniu
czasochłonnego przesyłania papierowej dokumentacji.
Opisana powyżej korzyść odnosi się do każdego rodzaju jednostki administracji publicznej, która
korzysta z usług przetwarzania w chmurze. Rozwój e-usług może być w szczególności umożliwiony
dzięki zastosowaniu modelu SaaS. W związku z tym należy przyjąć, że ograniczenie dokumentacji
papierowej w największym stopniu może być osiągnięte właśnie w przypadku modelu SaaS.
Ułatwienie rozwoju organizacji
W tradycyjnym modelu świadczenia usług IT każdy rozwój organizacji, czy to związany z jej
wzrostem a co za tym idzie koniecznością przetwarzania znacząco większego zakresu danych czy
też z rozwojem geograficznym organizacji np. założenie nowej lokalizacji pociągał za sobą
konieczność inwestycji w dodatkową infrastrukturę informatyczną. Przetwarzanie w chmurze
eliminuje ten problem. Po podłączeniu do usługi przetwarzania w chmurze nowa jednostka uzyskuje
pełen dostęp do zasobów organizacji. Podobnie w przypadku rozrostu organizacji i konieczności
przetwarzania znacząco większego zakresu danych- elastyczność zasobów w chmurze pozwala na
niemal natychmiastowe przetworzenie zwiększonego zapotrzebowania, co w przypadku
tradycyjnego modelu nie byłoby możliwe.
Powyższa korzyść wpływa również na wyrównywanie szans pomiędzy organizacjami małymi a
dużymi, dysponującymi odpowiednio małym i dużym budżetem. Dotychczas duże organizacje
miały znaczącą przewagę dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań IT, które były zbyt
kosztochłonne dla mniejszych i biedniejszych podmiotów. Dzięki przetwarzaniu w chmurze, które
umożliwia skalowanie systemu pod własne potrzeby i płaceniu za faktycznie używane zasoby,
mniejsze jednostki mają dostęp do najnowszych rozwiązań, które dodatkowo są profesjonalnie
zarządzane.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
97
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Wymieniona korzyść jest możliwa do osiągnięcia zarówno przez administrację centralną, jak i
wojewódzką i samorząd terytorialny. Jej wymiar jest w pewnym stopniu zależny od wybranego typu
usługi. Zarówno w przypadku IaaS jak i SaaS nowopowstałe jednostki mają dostęp do infrastruktury
IT. W związku z tym korzystanie z zasobów organizacji jest możliwe po jedynie nadaniu uprawnień
i podłączeniu do Internetu.
Wizerunek organizacji
Zwiększenie poziomu satysfakcji klienta końcowego
Niedofinansowanie funkcji IT w jednostce może prowadzić do niezadowolenia z powodu
nieefektywnej pracy urzędu, długich czasów oczekiwania na sfinalizowanie danej sprawy ze
względu na ręczną obsługę i brak wystarczającego wsparcia ze strony IT. Wdrożenie przetwarzania
w chmurze prowadzi do zmniejszenia ryzyka niezadowolenia społeczeństwa. Korzystanie z
najnowszych rozwiązań w systemie opłat za faktyczne wykorzystanie zapewnia wystarczający
standard obsługi oraz daje jasny przekaz, że wykorzystywane środki publiczne są pożytkowane w
sposób efektywny.
Dzięki przetwarzaniu w chmurze organizacje mogą zapewnić swoim interesantom wyższy poziom
świadczonych usług oraz elastycznie dopasować się do ich potrzeb, zwiększając tym samym poziom
ich zadowolenia z obsługi. Ze względu na szerszy zakres dostarczanych usług w przypadku usługi
SaaS, korzyść wizerunkowa jest w przypadku tego typu usługi większa niż w przypadku
zapewnienia infrastruktury w ramach usługi IaaS.
Proekologiczny wizerunek
Zastosowanie rozwiązań przetwarzania w chmurze pozwala na budowę proekologicznego
wizerunku organizacji. Nieprzerwane funkcjonowanie serwerów w tradycyjnym modelu niesie ze
sobą szereg oddziaływań na środowisko. Zapewnienie ciągłego zasilania, klimatyzacji serwerowni,
monitoringu ich pracy wymaga zużycia dużej ilości energii, co z kolei wiąże się z emisją znacznych
ilości dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dodatkowo, duża część
serwerów jest średnio wykorzystywana w niewielkim stopniu, co prowadzi do uprawnionego
wniosku, że większość zużytej energii i zanieczyszczenia środowiska spowodowane jest
utrzymywaniem serwerów w bezczynnej gotowości.
Korzystanie ze współdzielonej infrastruktury IT w ramach przetwarzania w chmurze prowadzi do
znaczącego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Znacznie
efektywniejsze wykorzystanie potencjału infrastruktury IT przez operatorów chmury prowadzi do
redukcji emisji zanieczyszczeń powstających w procesie produkcji energii koniecznej do zasilania
sprzętu a także redukcji zanieczyszczeń generowanych podczas wytworzenia, transportu i utylizacji
komponentów infrastruktury IT. Zastosowanie przetwarzania w chmurze prowadzi więc do
znaczącej redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze będącego konsekwencją
działalności organizacji. Pozwala to na budowę proekologicznego wizerunku jednostki.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń występuje w przypadku jednostek administracji publicznej na
każdym jej poziomie. Wiąże się ono w głównej mierze z poprawą efektywności wykorzystania
infrastruktury IT w porównaniu do tradycyjnego modelu, korzyść jest osiągana w związku z tym
zarówno w modelu IaaS jak i SaaS na równym poziomie.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
98
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
D.2
Korzyści społeczne
Powszechny dostęp do e-usług
Wykorzystanie wsparcia technologii informatycznej w administracji publicznej staje się coraz
częściej podstawowym elementem umożliwiającym efektywną realizację jej funkcji. Badania
przeprowadzone w jednostkach administracji publicznej wskazują na coraz większą rozbieżność w
wykorzystaniu wsparcia technologicznego w jednostkach administracyjnych. Duże podmioty
świadczą obsługę elektroniczną dla obywateli i firm na poziomie nieodbiegającym od średniego
poziomu europejskiego. Od dużych jednostek odstają jednak coraz częściej jednostki małe,
szczególnie w regionach o niskim stopniu rozwoju informatycznego. Wynika to w głównej mierze z
coraz większych nakładów inwestycyjnych potrzebnych na infrastrukturę IT oraz ich cykliczności
wynikającej z krótkiego cykl życia technologii informatycznych. Średnio wymiana infrastruktury IT
i oprogramowania następuje w cyklach 3-5 letnich. Dodatkowo, tradycyjny model IT pociąga za
sobą wysokie koszty osobowe działu IT, w tym koszty szkoleń technicznych pracowników
zarządzających infrastrukturą10.
Zastosowanie chmury prowadzi do eliminacji wymienionych powyżej barier dla rozwoju e-usług w
mniejszych jednostkach. Dzięki przeniesieniu zarządzania infrastrukturą na operatora chmury oraz
dzięki możliwości elastycznego wykorzystania zasobów, mniejsze jednostki otrzymują dostęp do
rozwiązań technologicznych dotychczas niedostępnych ze względu na ich kosztochłonność. Dla
dużych jednostek takie rozwiązanie też nie pozostaje obojętne. Dzięki wykorzystaniu przetwarzania
w chmurze duże podmioty również mają szansę na tańszą eksploatację i ułatwienie dalszego
rozwoju istniejącej infrastruktury. Dzięki tym korzyściom następuje wyrównywanie szans między
jednostkami małymi a dużymi, biednymi i bogatymi.
Poza korzyściami dla samych podmiotów, na wdrożeniu rozwiązań przetwarzania w chmurze
zyskują także obywatele i przedsiębiorcy. Stosowanie rozwiązań przetwarzania w chmurze oraz
związane z nim wyrównanie szans jednostek prowadzi do ułatwienia dostępu do e-usług dla
obywateli i przedsiębiorstw poprzez oferowanie usług przez jednostki, które dotychczas ich nie
świadczyły oraz poprzez rozszerzanie spektrum obsługi on-line we wszystkich jednostkach, tak aby
docelowo wszystkie jednostki świadczyły pełen zakres merytoryczny e-usług. Dzięki takim
działaniom nastąpi również poprawa dostępu do usług administracji w regionach, w których dostęp
do usług administracyjnych jest trudniejszy.
Poprawa jakości obsługi administracyjnej
Zastosowanie na szeroką skalę rozwiązań przetwarzania w chmurze oraz opisany powyżej
powszechny dostęp do e-usług powinien doprowadzić także do poprawy jakości obsługi
administracyjnej zarówno obywateli, jak i przedsiębiorstw.
Z jednej strony, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań pozwoli na dużo łatwiejszą i szybszą obsługę z
punktu widzenia interesantów. Dotychczas większość spraw administracyjnych wymaga pojawienia
się obywatela lub reprezentanta przedsiębiorstwa w urzędzie. Szczególnie w przypadku regionów o
słabszym dostępie do usług administracyjnych stanowiło to swojego rodzaju przeszkodę w
prowadzeniu działalności lub znaczącą niedogodność w wypadku osób prywatnych. Wraz z
rozwojem e-usług, który będzie mógł być rozwijany na szeroką skalę dzięki wdrożeniu
10
Studium Wykonalności Projektu - Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze. MAiC,
Warszawa, 2014
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
99
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
przetwarzania w chmurze, załatwianie spraw w urzędach będzie mogło odbywać się elektronicznie,
nawet w przypadkach, gdy obsługa danej sprawy leży w gestii wielu urzędów. Dodatkowo,
integracja posiadanych przez administrację publiczną danych, które obecnie zlokalizowane są w
wielu miejscach, może doprowadzić do uproszczenia procedur związanych z załatwianiem spraw w
urzędzie i lepsze wykorzystanie już posiadanych danych.
Wsparcie ze strony nowoczesnych technologii pozwoli także na łatwiejszą i szybszą obsługę
interesantów z punktu widzenia pracowników administracji. Obsługa spraw, która dotychczas
opierała się na ręcznym opracowaniu dokumentów będzie wykonywana elektronicznie, z możliwie
jak największą rezygnacją z obiegu dokumentów papierowych. Urzędy będą miały stały dostęp do
aktualnych danych, obsługa spraw ulegnie więc uproszczeniu, a elektroniczny obieg dokumentów
doprowadzi do skrócenia czasu potrzebnego na przetwarzanie dokumentów.
Wdrożenie przetwarzania w chmurze przyczyni się do podwyższenia jakości obsługi obywateli i
przedsiębiorców w urzędach, a co za tym idzie poprawy jakości ich życia w obszarze kontaktów z
administracją publiczną. Ułatwienie obsługi spraw przez przedsiębiorców będzie dodatkowo
wpływać stymulująco na lokalny rynek przedsiębiorstw dzięki obniżeniu barier administracyjnych
ograniczających ich działalność.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Zastosowanie przetwarzania w chmurze prowadzi do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i
stanowi realizację programu Europejskiej Agendy Cyfrowej, której celem jest stymulowanie
wzrostu gospodarczego poprzez lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, tak aby skorzystały na tym wszystkie grupy społeczne. Wdrożenie przetwarzania
w chmurze na szeroką skalę w administracji publicznej na wszystkich jej poziomach, w
szczególności na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, w których ekspozycja na kontakt z
interesantami jest największa, wpisuje się w program rozwoju społeczeństwa informacyjnego m.in.
poprzez:

Walkę z wykluczeniem informacyjnym poprzez zapewnienie łatwego dostępu do informacji
i obsługi administracyjnej dla każdej grupy społecznej;

Eliminację barier organizacyjnych, ekonomicznych oraz edukacyjnych w dostępie do usług
elektronicznych;

Poprawę jakości usług świadczonych społeczeństwu poprzez zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych;

Promocję zastosowania rozwiązań korzystających z przetwarzania w chmurze zarówno w
sferze społecznej jak i gospodarczej;
Administracja publiczna, poprzez swoje działania, ma możliwość kreowania postaw w
społeczeństwie. Będąc technologicznie pro-aktywną, czyli aktywnie wykorzystując nowoczesne
rozwiązania technologiczne oraz zatrudniając specjalistów z odpowiednią wiedzą techniczną,
administracja daje sygnał w kierunku rozpowszechnienia wykorzystania najnowszych rozwiązań IT
w sferze społecznej i gospodarczej. Tym samym przyczynia się do zmian w świadomości, sposobie
pracy i nawykach obywateli prowadząc do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
100
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
D.3
Korzyści finansowe
Optymalizacja kosztów
Wdrożenie przetwarzania w chmurze wiąże się z optymalizacją kosztów organizacji, która jest
beneficjentem wdrożenia. Tego typu wdrożenie wpływa zarówno na obszar nakładów
inwestycyjnych, jak również kosztów działalności operacyjnej podmiotu. Mimo, że skala zmian w
kosztach zależy od wielu czynników, m.in. modelu przetwarzania w chmurze lub posiadanej
infrastruktury, zastosowanie przetwarzania w chmurze powinno doprowadzić do obniżenia poziomu
całkowitych kosztów utrzymania IT w organizacji w wyniku:
1
Lepszej efektywności planowania i wykorzystania zasobów z uwagi na fakt, że w tradycyjnym
modelu IT każda jednostka posiada własną infrastrukturę IT oraz personel zarządzający nią.
Nakłady na zakup infrastruktury a także na jej późniejszą utylizację są ponoszone przez każdą
jednostkę osobno. Dodatkowo infrastruktura jest dopasowana do okresów największego
zapotrzebowania- w pozostałym czasie jest wykorzystywana w niewielkim stopniu, generując
niepotrzebne koszty. W przypadku zastosowania przetwarzania w chmurze, operator chmury
świadczy usługi dla wielu jednostek, dzieląc zasoby pomiędzy te jednostki, przez co jest w
stanie korzystniej zarządzać potencjałem infrastruktury, co ogranicza koszty eksploatacji
urządzeń;
2
Wykorzystania efektów skali po stronie dostawcy, który działając na większą skalę od
pojedynczych jednostek, jest w stanie korzystniej nabywać zarówno infrastrukturę sprzętową jak
i oprogramowanie. Operatorzy dużych centrów danych są w stanie oszczędzać także na kosztach
energii elektrycznej, które stanowią jeden z większych kosztów utrzymania własnej
infrastruktury IT. Zawierając umowy hurtowe na dostawę energii, oraz poprzez geograficzną
dywersyfikację stawek za energię są w stanie zredukować koszty energii w porównaniu do
indywidualnych podmiotów zarządzających własną infrastrukturą;
3
Ograniczenia poziomu nakładów inwestycyjnych- W modelu usług w chmurze jednorazowe
nakłady inwestycyjne na infrastrukturę pozostają po stronie dostawcy rozwiązania. Poniesione
przez dostawcę wydatki inwestycyjne na zakup infrastruktury sprzętowej jest rozliczany z
usługobiorcą w formie periodycznych opłat za korzystanie z przetwarzania w chmurze. W
zależności od zastosowanego modelu usługi organizacja będąca usługobiorcą ponosi jedynie
koszty działalności operacyjnej- koszty usług obcych (SaaS) lub dodatkowo nakłady
inwestycyjne na zakup licencji na oprogramowanie systemowe i użytkowe (IaaS). W zależności
więc od wdrożonego modelu usługi przetwarzania w chmurze nastąpi „zamiana‖ większej lub
mniejszej części nakładów inwestycyjnych na koszty bieżącej działalności. Zmiana ta jest z
punktu widzenia organizacji korzystna, ze względu na łatwiejsze i skuteczniejsze zarządzanie
kosztami bieżącej działalności w porównaniu do nakładów inwestycyjnych.
Ponoszenie kosztów rzeczywistego wykorzystania usługi (ang. pay-per-use)
Dużą zaletą wykorzystania przetwarzania w chmurze jest redukcja kosztów przetwarzania danych i
ich dostosowanie do faktycznej liczby interesantów. W modelu przetwarzania w chmurze każda
jednostka płaci jedynie za faktycznie wykorzystane zasoby informatyczne. Nie ma potrzeby
utrzymywania infrastruktury wyskalowanej do okresów zwiększonego zapotrzebowania. W
przypadku chmury zwiększenie potencjału świadczonej usługi odbywa się natychmiastowo,
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
101
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
usługodawca zapewni większe moce w okresach zwiększonego wykorzystania bez konieczności
utrzymywania zbędnych mocy w pozostałym czasie. W takim modelu opłaty są ponoszone za
faktycznie wykorzystane zasoby w całym okresie korzystania z infrastruktury. Korzystne z punktu
widzenia jednostek jest to, że żadna jednostka nie dopłaca do innej. Każdy samorząd, województwo
i resort opłaca tylko własne wykorzystanie zasobów. W ten sposób nowoczesne rozwiązanie jest
dostępne dla wszystkich, także mniejszych jednostek, bez konieczności obarczania dodatkowymi
kosztami jednostek większych. Tego typu wykorzystanie potencjału zasobów IT pozwala także
zaoszczędzić na wydatkach inwestycyjnych w przypadku, gdy posiadana infrastruktura nie
wystarcza na zaspokojenie potrzeb w okresie zwiększonego zapotrzebowania. W tradycyjnym
modelu IT każde zwiększenie mocy wiąże się z ponoszeniem znacznych wydatków na sprzęt IT. W
przypadku chmury jednostka pokrywa jedynie koszty zwiększonego zapotrzebowania, zgodnie z
faktycznym wykorzystaniem. Pozwala to organizacji na wykorzystanie środków, które w
tradycyjnym modelu byłyby zamrożone.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
102
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
E
Załączniki do rozdziału 6- 'Możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze na
rzecz e – administracji'
E.1
Spis przykładów wykorzystania usług przetwarzania w chmurze w administracji publicznej w innych
krajach
Usługi w obszarze „back-office"
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
1.
Ministerstwo
Microsoft
Obrony (Hiszpania)
Poczta
elektroniczna w
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było udostępnienie
pracownikom ministerstwa jednolitej
platformy email w celu poprawienia
jakości komunikacji, a tym samym
współpracy między rożnymi
komórkami ministerstwa i
podległymi mu urzędami.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Zdecydowano się na wdrożenie rozwiązania rządowy
opartego na Microsoft Exchange w chmurze
prywatnej. W 2010 roku nastąpiła migracja
z Lotus Notes do nowej usługi. W
początkowej fazie rozwiązaniem objęto 30
000 użytkowników. Docelowo planowane
jest 75 000 użytkowników.
SaaS
Dzięki zastosowaniu chmury prywatnej
osiągnięto następujące korzyści:
- znaczne oszczędności na kosztach
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
103
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
licencyjnych,
- obniżenie nakładów inwestycyjnych na
infrastrukturę,
- zwiększona dostępność usług ,
- zwiększona funkcjonalność,
- centralizacja usług.
Dodatkowo zewnętrzny serwis pocztowy w
chmurze zagwarantował zwiększenie
bezpieczeństwa danych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
104
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
2.
Ministerstwo
Gospodarki i
Finansów
Publicznych
(Argentyna)
Wirtualizacja
serwerów i aplikacji
Citrix
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
W związku z wymogiem ścisłej
współpracy ministerstwa z trzema
innymi agencjami rządowymi,
pełniło ono rolę dostawcy
technologii do tych instytucji.
W celu zapewnienia lepszej i
bardziej efektywnej współpracy,
ministerstwo zdecydowało się na
migrację serwerów i
oprogramowania do środowiska
wirtualnego.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było zmigrowanie serwerów rządowy
i aplikacji zarządzanych przez ministerstwo
do środowiska wirtualnego za pomocą
rozwiązań firmy Citrix. Dzięki Citrix
XenApp, możliwe jest dostarczanie
użytkownikom aplikacji korzystających z
zasobów centralnego ośrodka przetwarzania
danych. Ministerstwo płaci jedynie za
użytkowników jednocześnie korzystających
z aplikacji (2 000 jednoczesnych
użytkowników w okresach szczytu na 11
000 wszystkich użytkowników).
Korzyściami takiego rozwiązania były:
·
przedłużenie cyklu życia sprzętu IT z
3 do 8 lat,
·
centralne zarządzanie strukturami IT,
·
dostarczenie własnym urzędnikom
oraz współpracującym agencjom
efektywnego środowiska pracy.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
105
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
3.
Miasto Dubuque
(USA)
Platforma do
zarządzania
zasobami wodnymi
IBM
Miasto Dubuque zobowiązało się do
ograniczenia negatywnego wpływu
na środowisko, a jednocześnie
dostarczania usług dla mieszkańców.
Niezbędne stało się zapewnienie
dostępu do informacji o zużyciu
wody i emisji dwutlenku węgla, aby
podjąć kroki optymalizacyjne i
efektywnie zarządzać zasobami. Bez
dokładnych informacji na temat
dystrybucji wody i konsumpcji, bez
pomocy obywateli, trudno było
wpływać na zmiany zachowań
obywateli.
W tym celu miasto potrzebowało
rozwiązania, które umożliwiłoby
kontrolę nad dystrybucją i
zarządzanie zasobami wodnymi i
energetycznymi.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Zdecydowano się na wykorzystanie
rozwiązań "IBM Smarter City" i
"Sustainability Model", od IBM .
lokalny
IaaS
Platforma służy do monitorowania w czasie
rzeczywistym wykorzystania zasobów
wodnych i miejskiego zarządzania energią.
W ramach rozwiązań zaimplementowano
szereg innowacyjnych technologii IBM.
Zainstalowano inteligentne mierniki
zużycia wody i energii. Do platformy
spływają także dane z telefonów
komórkowych, GPS pojazdów komunikacji
miejskiej oraz systemu pobierania opłat.
Platforma dokonuje rejestracji co 15 minut i
przekazuje dane wraz z informacjami o
pogodzie, danymi demograficznymi i
charakterystyką gospodarstw domowych do
chmury, gdzie są one analizowane (IaaS).
Umożliwia tworzenie statystyk i badania
trendów dotyczących konsumpcji wody,
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
106
Społeczne
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
4.
Ministerstwo
Kultury Republiki
Chorwacji
(Chorwacja)
Platforma w
chmurze
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
elektryczności i transportu publicznego
wśród mieszkańców.
Wdrożenie rozwiązania pozwoliło na
zredukowanie o 11 procent zużycia energii
elektrycznej i o 7 procent zużycia wody.
Wnioski dostarczane przez algorytmy
dotyczące przemieszczania się
mieszkańców pozwalają na skuteczniejsze
promowanie zrównoważonych polityk dot.
transportu publicznego.
Założeniem projektu było wdrożenie Zdecydowano się na stworzenie prywatnej rządowy
systemu opartego na chmurze
chmury obliczeniowej opartej na
umożliwiającego utworzenie
technologii Microsoft (m.in. Microsoft
wspólnej infrastruktury dla
Hyper-V Server, Microsoft System Center
wszystkich muzeów, wyszukiwanie Virtual, Microsoft SharePoint).
dowolnego dokumentu
ministerialnego, oraz dokończenie
Funkcjonalnością wprowadzonego systemu
projektu digitalizacji zbiorów.
był ciągły dostęp do danych o
Dodatkowo, ministerstwo miało na poszczególnych jednostkach zarządzanych i
celu zminimalizowanie kosztów
modyfikacja tychże danych w czasie
infrastruktury i zarządzania sprzętem rzeczywistym, zmniejszone koszty
informatycznym.
zarządzania i ułatwiony dostęp do
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
107
Społeczne
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe -
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
dziedzictwa kulturowego Chorwacji na
terenie całego świata dzięki digitalizacji
części zbiorów.
5.
Szkocka Agencja
ds. Ochrony
Środowiska
(nieministerialny
urząd regulacyjny,
Wielka Brytania)
Wirtualizacja
serwerów
VMWare
Agencja, procesując bardzo duże
ilości danych, borykała się z
problemem znacznego zużycia
energii elektrycznej oraz
niewystarczającymi możliwościami
chłodzenia posiadanych serwerów.
Założeniem było wdrożenie bardziej
wydajnych systemów
informatycznych, o podwyższonej
jakości i niższych kosztach
finansowych.
W celu spełnienia założeń programu
wojewódzki
zwirtualizowano centra danych z
wykorzystaniem vSphere - produktu firmy
VMware.
Wirtualizacja serwerów w chmurze
pozwala na hostowanie wielu wirtualnych
serwerów na jednym fizycznym serwerze.
Przed wprowadzeniem tego rozwiązania,
rozbudowana infrastruktura fizycznych
serwerów była w ocenie agencji podatna na
usterki, a ze względu na ostrzegawczą rolę
organizacji, w przypadku wszelkiego
rodzaju klęsk żywiołowych, organizacja nie
może pozwolić sobie na dłuższą awarię
serwerów i przerwę w działalności.
Po przeprowadzeniu analizy przez agencję
Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
108
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
okazało się, że zapewnienie niezawodności
wirtualnych serwerów i naprawa
ewentualnych usterek jest tańszym
rozwiązaniem niż podobne rozwiązanie
wykorzystujące serwery fizyczne.
Uprzednio fizyczne serwery należało
przechowywać w wielu pomieszczeniach,
co było związane z coraz większymi
kosztami wraz ze wzrostem liczby
serwerów.
Produkt VMware pozwolił usprawnić
codzienne funkcjonowanie organizacji oraz
wprowadził dodatkowo znaczne
oszczędności w infrastrukturze IT, dzięki
zoptymalizowaniu zużycia energii
elektrycznej.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
109
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
6.
KRZN (Komunalne IBM,
Centrum Danych
Citrix
Dolnej Nadrenii,
Niemcy)
System
sprawozdawczy
7.
Rada Regionu
Waikato (Nowa
Zelandia)
Aplikacje w
Oracle
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Założeniem projektu było uczynienie
lokalnych budżetów bardziej
przejrzystymi oraz zwiększenie
kontroli nad finansami. W
szczególności – ścisłe
monitorowanie przepływu środków
pieniężnych oraz wydatków na
obszary tj. bezpieczeństwo, środki
socjalne, budownictwo, ochrona
środowiska i promocja sportu.
KRZN uruchomiło nowy system
raportowania oparty na oprogramowaniu
IBM Cognos Business Intelligence.
wojewódzki
Założeniem programu było
ulepszenie używanego wcześniej
system Oracle do nowej wersji, która
pozwalałaby Radzie regionu na
szybsze sporządzanie raportów
finansowych i lepsze zarządzanie
W celu osiągnięcia założeń wprowadzono
wojewódzki
Oracle E-Business Suite – pakiet aplikacji,
które w prosty sposób, wykorzystując
technologię chmury analizuje dane na temat
wydatków firmy i przedstawia różne
propozycje, które mogłyby poprawić
PaaS
Rozwiązanie dostarcza pracownikom
finansów, kontrolerom i użytkownikom
funkcje raportowania i analiz. System
funkcjonuje w chmurze prywatnej KRZN.
Użytkownicy mogą raportować wg
założonych KPI, aby analizować stan
finansów jednostki samorządowej jako
całości, jak i poszczególnych obszarów
zarówno w perspektywie bieżącej i
następnych 5 lat.
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
110
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
budżetem gminnym.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
efektywność przedsiębiorstwa, w tym
przypadku Rady regionu.
Wprowadzone rozwiązanie znacznie
przyspieszyło proces miesięcznego i
rocznego raportowania finansowego.
Raporty są skonsolidowane i pochodzą z
jednego źródła, zamiast jak uprzednio z
wielu baz danych. Procesy związane z
zakupem potrzebnej infrastruktury biurowej
zostały przyspieszone a potrzebne
informacje szybko trafiają do managerów
za nie odpowiedzialnych.
Aplikacja zawarta w pakiecie (Oracle
Projects) ułatwia zarządzanie kosztami oraz
pozwala na monitorowanie czasu
poświęconego przez pracowników na
poszczególne projekty. Dodatkowo Rada
gminy może liczyć na wsparcie ekspertów
Oracle w razie ewentualnych problemów z
usługą.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
111
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
8.
Ministerstwo
Finansów Bułgarii
(Bułgaria)
Prywatna chmura
Microsoft
Założeniem projektu było
przeniesienie części zasobów na
serwery prywatne typu chmura w
celu redukcji kosztów. Departament
IT Ministerstwa potrzebował
kompletnego pakietu usług i
oprogramowania, m.in.
oprogramowania do zarządzania
operacyjnego oraz wsparcia centrum
danych.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Ministerstwo zdecydowało się na
utworzenie prywatnej chmury na użytek
wewnętrzny za pomocą kilku technologii
firmy Microsoft.
sektorowy
SaaS
Funkcjonalnością zastosowanej chmury,
zapewnianej przez firmę Microsoft, była
optymalizacja zasobów hardware dzięki
możliwości lepszego zarządzania
oprogramowaniem, oraz gwarancję
niezawodności gwarantowanej renomą
firmy udostępniającej swoje zasoby.
Rozwiązanie funkcjonuje w formule IaaS,
oraz SaaS w odniesieniu do używanych
aplikacji.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
112
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
9.
Departament
Zdrowia i Opieki
Społecznej (DHA,
USA)
Platforma ERP
Salesforce Założeniem wdrożenia system
Remedyforce było usprawnienie
zarządzania zasobami IT,
umożliwienie śledzenia ticketów,
digitalizacja procesu decyzyjnego
oraz możliwość sprawnego śledzenia
historii przeprowadzanych operacji
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Departament zdecydował się na
wykorzystanie systemu Remedyforce
działającego w formule SaaS. Po 30dniowym okresie próbnym rozwiązanie
zostało wdrożone dla 30 pracowników
działu IT. Wdrożenie zajęło ok. 3-6
miesięcy krócej, niż w wypadku
tradycyjnego oprogramowania.
sektorowy
SaaS
Funkcjonalnością wprowadzonego
rozwiązania opartego na chmurze był
znaczny wzrost wydajności przetwarzania
danych, automatyzacja i usprawnienie
pewnych procesów, możliwość śledzenia
postępów pracy, uniezależnienie procesów
decyzyjnych od fizycznej obecności osoby
odpowiedzialnej za nie na terenie biura oraz
rejestr wszystkich usterek umożliwiający
szybsze radzenie sobie z pojawiającymi się
problemami
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
113
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
10.
Ratusz miasta
Calpe (Hiszpania)
Wirtualny pulpit
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniami projektu były:
optymalizacja zużycia energii,
kosztów eksploatacyjnych oraz
zgodność z ustawą o ochronie
danych osobowych.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
System polega na wprowadzeniu dla
lokalny
pracowników "wirtualnego pulpitu" w celu
zoptymalizowania przestrzeni biurowych,
zastępując tradycyjne komputery
stacjonarne komputerami "Sun Ray" z
systemem operacyjnym "Solaris". W ten
sam sposób został wdrożony system VDI
("infrastruktura wirtualnego pulpitu"), który
pozwala na centralne zarządzanie pulpitami,
obniżając koszty eksploatacyjne.
Nastąpiło znaczące zmniejszenie kosztów
utrzymania i eksploatacji mikrokomputerowej, oszacowane na 50% kosztu
pierwotnego. Wirtualny system zapewnia
większe bezpieczeństwo sieci zgodne z
ustawą o ochronie danych osobowych.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
114
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
11.
Główna Rada
Salamanki
(Hiszpania)
Serwisy
internetowe
dedykowane
ratuszom w
prowincji
Sekretarz
Stanu ds.
Telekomu
nikacji i
Społeczeń
stwa
Informacy
jnego
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
zaopatrzenie rad Salamanki w
zasoby zapewniające zgodność z
Prawem Elektronicznego Dostępu
Obywateli do Instytucji
Użyteczności Publicznej, poprzez
scentralizowane serwisy
internetowe.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem wybranym przez rząd
wojewódzki
Salamanki było LocalWeb. Usługa jest
świadczona przez lokalny rząd Salamanki w
formule SaaS Radom Salamanki. Strona ta
pozwala każdej radzie opracowywać swoje
serwisy internetowe bez ponoszenia
kosztów przygotowania.
Na serwisach internetowych dostępne są, w
szczególności: katalog usług, wiadomości,
struktura rady, skrzynka wniosków i
zapytań.
Główną korzyścią jest redukcja kosztów.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
115
Społeczne
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
12.
Miasto Vernon
(Kanada)
Cyfrowa platforma
robocza
IBM
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
wzmocnienie wewnętrznej
komunikacji i współpracy pomiędzy
pracownikami pełniącymi różne role
w wielu lokalizacjach.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Zdecydowano się na wdrożenie rozwiązań lokalny
firmy IBM. Funkcjonalność wielu narzędzi,
służących do współpracy, została
dostosowana do wymagań zamawiającego.
SaaS
Usługa jest dostarczana z wykorzystaniem
centrum przetwarzania danych
umiejscowionym w Kanadzie, spełniając
krajowe regulacje o ochronie danych.
Osiągnięto także redukcję kosztów o ponad
60 000 dolarów na przestrzeni 3 lat,
eliminując wydatki na licencje i utrzymanie
serwerów. Użytkownicy odnotowali wzrost
wydajności bez konieczności
indywidualnego aktualizowania.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
116
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
13.
Miasto Drancy
(Francja)
Platforma
usługowa, aplikacje
Cisco
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było uczynienie miasta
Drancy ―nowoczesnym‖ i
przyjaznym nowym technologiom
poprzez inwestycje w rozwój sieci
oraz narzędzi IT. Miało za tym iść
odwrócenie niekorzystnych trendów
migracyjnych mieszkańców,
przyciągnięcie do miasta nowych
inwestycji, zmniejszenie
przestępczości i ustanowienie
nowych miejsc pracy.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Drancy zbudowało sieć opartą na
lokalny
światłowodach oraz centrum danych oparte
na rozwiązaniu Cisco Nexus i wirtualizacji
sieci. Drancy optymalizuje inwestycję w
zasoby IT dzieląc się zasobami z
okolicznymi miastami, nowymi firmami i
szkołami.
Jednym z elementów projektu było
udostępnienie bazujących na chmurze
aplikacji, w tym programów do obsługi
poczty elektronicznej.
Innym wprowadzonym rozwiązaniem jest
bazująca na chmurze platforma do
rezerwacji wizyt w miejskim centrum
zdrowia.
Drancy świadczy usługi w chmurze w
różnych formułach.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
117
Społeczne
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
14.
Biuro Prokuratora
Generalnego Stanu
Nowy Meksyk
(USA)
Google
Aplikacje w
chmurze
15.
Miasto Los Angeles Google
(USA)
Aplikacje w
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim
pracownikom Prokuratury
Generalnej w stanie.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Dodatkowym warunkiem było
znalezienie środowiska dla aplikacji
cechującego się dużym
bezpieczeństwem – wybrany
dostawca posiada certyfikat
bezpieczeństwa FISMA.
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji wszystkim urzędnikom
w mieście.
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
lokalny
SaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
118
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe -
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
aplikacja do tworzenia stron
internetowych,
●
aplikacja udostępniająca mapy – z jej
pomocą można stworzyć System Informacji
Geograficznej.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu, w tym poprzez
urządzenia mobilne,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
Efektem wdrożenia rozwiązania są
oszczędności finansowe wynikające z braku
konieczności utrzymywania własnych
serwerów
●
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
119
Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
16.
Miasto Canton,
Georgia (USA)
Google
Aplikacje w
chmurze
17.
Miasto Orlando,
Floryda (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Założeniem było przede wszystkim
udostępnienie jednolitych i łatwo
dostępnych narzędzi do
komunikacji, wszystkim urzędnikom
ratusza.
Miało to na celu usprawnienie
komunikacji między pracownikami
oraz ograniczenie wydatków na
zakup licencji i użytkowanie
aplikacji.
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu i urządzeń
mobilnych,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim urzędnikom
w mieście.
Miało to na celu poprawienie ich
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
lokalny
SaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
120
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
aplikacja do tworzenia stron
internetowych,
●
aplikacja udostępniająca mapy – z jej
pomocą można stworzyć System Informacji
Geograficznej.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu, w tym poprzez
urządzenia mobilne,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
Efektem wdrożenia rozwiązania są
oszczędności finansowe wynikające z braku
konieczności utrzymywania własnych
serwerów.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
121
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
18.
Miasto Pittsburgh
(USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było przede wszystkim
udostępnienie jednolitych i łatwo
dostępnych aplikacji, w tym narzędzi
do komunikacji, wszystkim
urzędnikom ratusza.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
aplikacja do tworzenia stron
internetowych.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu i urządzeń
mobilnych,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
122
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
19.
General Service
Administration
(USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było zastąpienie
przestarzałego i niewydajnego
narzędzia do komunikacji
wewnętrznej nowym, opartym na
chmurze, serwisem pocztowym.
Miało to na celu poprawienie
wydajności pracowników agencji
oraz ograniczenie wydatków na
zakup licencji i użytkowanie
aplikacji.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government. Przed migracją " w jeden
dzień" GSA testowało rozwiązanie przy
pomocy "superużytkowników" oraz
opracowało filmy instruktażowe
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów.
rządowy
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
123
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
20.
Sądy Hrabstwa
Macomb (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim sędziom i
pracownikom sądów w hrabstwie.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
lokalny
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
aplikacja do tworzenia stron
internetowych,
●
translator – przydatny do komunikacji
z imigrantami.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
124
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
21.
Miasto Lewisville
(USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim urzędnikom
w mieście.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
lokalny
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government w formule SaaS.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
aplikacja do tworzenia stron
internetowych,
●
aplikacja udostępniająca mapy – z jej
pomocą można stworzyć System Informacji
Geograficznej.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
125
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
22.
Departament
Rezerwatów i
Parków w Stanie
Kansas (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim
pracownikom departamentu.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz umożliwienie
współpracy ludzi rozmieszczonych
w różnych lokalizacjach.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
wirtualny chat.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
126
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
23.
Miasto Columbia,
Missouri (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, przede wszystkim narzędzi
do komunikacji, wszystkim
urzędnikom ratusza.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
127
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
24.
Miasto Mesquite
(USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim urzędnikom
w mieście.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
128
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
25.
Hrabstwo
Multmonah (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim urzędnikom
w hrabstwie.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
129
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
26.
Miasto Saint Louis
(USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim urzędnikom
w mieście.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
130
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
27.
Miasto Północne
Las Vegas (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim urzędnikom
w mieście.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Dodatkowym warunkiem było
znalezienie środowiska dla aplikacji
cechującego się dużym
bezpieczeństwem – wybrany
dostawca posiada certyfikat
bezpieczeństwa FISMA.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
aplikacja do tworzenia stron
internetowych.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
131
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
28.
Hrabstwo Larimer
(USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim urzędnikom
w mieście.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Dodatkowym założeniem było
umożliwienie dostępu do aplikacji
poprzez telefon komórkowy.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
aplikacja do tworzenia stron
internetowych.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu, również
poprzez telefon komórkowy,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
132
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
29.
Hrabstwo Amador,
Kalifornia (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim urzędnikom
w hrabstwie.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Dodatkowym warunkiem było
znalezienie środowiska dla aplikacji
cechującego się dużym
bezpieczeństwem – wybrany
dostawca posiada certyfikat
bezpieczeństwa FISMA.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
aplikacja do tworzenia stron
internetowych.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
133
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
30.
Biuro IT Stanu
Colorado (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było wdrożenie
wspólnego dla wszystkich urzędów
łatwo dostępnej platformy do
komunikacji elektronicznej. Tym
samym zrezygnowano z dowolności
wyboru narzędzi do komunikacji dla
różnych urzędów, co powodowało
problemy z komunikacja między
nimi.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
134
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
31.
Stan Wyoming
(USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, głównie służących do
komunikacji, wszystkim
urzędnikom.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
wojewódzki
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu, w tym poprzez
urządzenia mobilne,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
135
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
32.
NOAA (Narodowa
Agencja ds.
Oceanów i
Atmosfery, USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim
pracownikom agencji.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz ograniczenie
wydatków na zakup licencji i
użytkowanie aplikacji.
Istotnym założeniem była możliwość
uzyskania narzędzia do stworzenia
Systemu Informacji Geograficznej.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było rozpoczęcie
korzystania z narzędzi GoogleApps for
Government.
Wśród udostępnionych w formule SaaS
publicznej chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej
webmail,
●
wirtualny kalendarz,
●
aplikacja do tworzenia stron
internetowych.
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
136
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
33.
Władze lokalne
Katalonii
(Hiszpania)
Poczta
elektroniczna w
chmurze
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Głównym założeniem projektu było
udostępnienie wspólnej dla
wszystkich urzędników w regionie
platformy do komunikacji
elektronicznej – a tym samym
odejście od dowolności wyboru
narzędzi komunikacji.
Dodatkowo krok ten miał przynieść
regionowi oszczędności dzięki
rezygnacji z utrzymywania własnej
infrastruktury IT.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Władze Katalonii przeniosły 105 000 kont wojewódzki
użytkowników do prywatnej chmury
poprzez Exchange 2010.
Dzięki migracji, rząd prowincjonalny
osiągnął oszczędności na poziomie od 20%
w porównaniu z poprzednią wersją usługi
Exchange, do 83% przy wyborze opcji
pozostania przy dotychczasowym
rozwiązaniu.
Dodatkowo zewnętrzny serwis pocztowy w
chmurze zagwarantował zwiększenie
bezpieczeństwa danych, dostęp do usługi z
dowolnego miejsca, zwiększenie
wydajności.
Władze lokalne Katalonii udostępniają
usługę e-mail użytkownikom w formule
SaaS.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
137
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
34.
Miasto Carlsbad,
Kalifornia (USA)
Hrabstwo Suffolk
(Wielka Brytania)
Wirtualny pulpit
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Microsoft
Założeniem było usprawnienie i
ustandaryzowane komunikacji
między pracownikami ratusza.
Istotnym czynnikiem była również
chęć ograniczenia kosztów na zakup
i utrzymanie aplikacji.
Funkcjonalnością zastosowanego
lokalny
rozwiązania w formule SaaS jest
umieszczenie platformy do komunikacji w
chmurze, dzięki czemu miasto uzyskało
znaczne oszczędności.
Dodatkowo zewnętrzny serwis pocztowy w
chmurze zagwarantował zwiększenie
bezpieczeństwa danych.
SaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Citrix
Głównym założeniem było
ograniczenie wydatków na usługi i
infrastrukturę ICT.
Dodatkowo istotnym czynnikiem
było wdrożenie rozwiązań
umożliwiających efektywną prace na
urządzeniach mobilnych.
System w formule SaaS polega na
lokalny
wprowadzeniu dla pracowników
"wirtualnego pulpitu" w celu
zoptymalizowania przestrzeni biurowych.
W ten sam sposób został wdrożony system
VDI ("infrastruktura wirtualnego pulpitu"),
który pozwala na centralne zarządzanie
pulpitami, obniżając koszty eksploatacyjne.
Funkcjonalnościami wdrożonego
rozwiązania są:
●
umożliwienie pracy na wielu
pulpitach jednocześnie i przełączanie się
pomiędzy nimi,
SaaS
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Platforma
komunikacyjna
35.
Opis rozwiązania
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
138
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
wirtualny pulpit umożliwia pracę na
różnych urządzeniach, w tym tabletach i
telefonach komórkowych przy zachowaniu
spójności wykorzystywanych systemów –
zwiększa to mobilność pracowników i
pozwala im pracować nawet z dala od
biura,
●
zwiększenie bezpieczeństwa danych
(mniejsze ryzyko ich utracenia) dzięki
przechowywaniu ich w chmurze.
●
36.
Władze Wyspy
Man (Wielka
Brytania)
Infrastruktura,
platforma z
aplikacjami
EMC
Założeniem było stworzenie oraz
udostępnienie lokalnym urzędom
nowoczesnej infrastruktury IT oraz
udostępnienie za jej pośrednictwem
rozwiązań IT. Poprzez platformę
udostępniono ponad 1000 aplikacji
dla urzędów.
Z punktu widzenia urzędów miało to
podnieść ich efektywność oraz
elastyczność w wykorzystywaniu
Rozwiązanie zostało
zaimplementowane w czasie 5
miesięcy - wdrożono m.in. platformę
wirtualnej pamięci masowej EMC
VPLAX celem sfederowania
informacji z różnych centów danych i
EMC Unified Storage. Rozwiązanie
to zastąpiło dotychczasowy system
oparty na dyskach i umożliwiło na
bardziej elastyczną reakcję na
zapotrzebowanie na infrastrukturę ze
wojewódzki
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
139
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis funkcjonalny
narzędzi mobilnych.
37.
Departament
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
(USA)
Hosting portali
internetowych
CGI
Opis rozwiązania
Założeniem było umieszczenie
portali internetowych departamentu
w publicznej chmurze, co miało
przynieść obniżenie kosztów
utrzymania tych portali.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
strony użytkowników.
Nowa infrastruktura podniosła
dostępność danych oraz aplikacji do
urzędów, jednocześnie ograniczono
koszty związane z utrzymaniem
infrastruktury IT o 40% oraz
zmniejszono koszty operacyjne o
15%.
Jednym z rozwiązań wprowadzonych
dzięki stworzeniu nowej
infrastruktury jest umieszczona w
chmurze baza danych pacjentów.
CGI dostarczyło trzy zintegrowane
rządowy
środowiska, które obejmują pełny rozwój i
wdrażanie aplikacji. Usługa jest dostarczana
w formule IaaS.
Główne portale internetowe departamentu
zostały przeniesione z własnych serwerów
do chmury zarządzanej przez zewnętrznego
dostawcę.
Funkcjonalnością zastosowanego systemu
były: niezależny od systemu i miejsca
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
140
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
dostęp do dokumentów, bieżące
przetwarzanie danych, większa
efektywność, obniżenie kosztów, przy
jednoczesnym zachowaniu najwyższego
stopnia bezpieczeństwa gwarantowanego
przez rządowe akredytacje
Do głównych korzyści rozwiązania należą:
●
obniżenie kosztów utrzymania portali
dzięki rezygnacji z własnej infrastruktury
IT oraz personelu potrzebnego do jej
utrzymania,
●
zwiększenie bezpieczeństwa poprzez
ograniczenie ryzyka utraty danych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
141
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
38.
Departament
Obrony (USA)
Gig Content
Delivery Service
DISA
Głównym założeniem była chęć
dystrybucji aplikacji wśród
pracowników departamentu.
Dodatkowym czynnikiem była chęć
ograniczenia wydatków na usługi i
infrastrukturę ICT poprzez
umieszczenie danych i aplikacji w
chmurze.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Departament obrony stworzył platformę
usługową, za pośrednictwem której jego
pracownicy na całym świecie mają dostęp
do aplikacji. Do głównych funkcjonalności
rozwiązania należą:
●
możliwość składowania i
udostępniania dużej bazy aplikacji w
chmurze, a co za tym idzie brak
konieczności posiadania infrastruktury IT
●
dostępność aplikacji w dowolnym
miejscu na świecie
●
zwiększenie bezpieczeństwa poprzez
ograniczenie ryzyka utraty danych.
rządowy
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
142
Społeczne
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
39.
Rada Miasta
Ipswich,
Queensland
(Australia)
Transformacja
centrów danych
Data#3
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było uzyskanie
oszczędności na infrastrukturze IT
dzięki przeniesieniu baz danych oraz
używanych przez urzędników
programów do zewnętrznej chmury.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Przeniesienie wszystkich centrów danych
lokalny
do zewnętrznej chmury w formule IaaS
(serwery są zlokalizowane oznaczało dla
miasta ograniczenie wydatków na
infrastrukturę IT, jak również na
wynagrodzenia personelu zaangażowanego
w utrzymanie tej infrastruktury. W ramach
kontraktu Data#3 świadczy usługi nie tylko
w formule IaaS, lecz również towarzyszące
migracji usługi projektowe i wsparcia.
Dodatkową zaletą tego rozwiązania było
zwiększenie bezpieczeństwa przed utratą
danych.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
143
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
40.
Lotnictwo Armii
Stanów
Zjednoczonych
(United States Air
Force, USA)
Opis funkcjonalny
Departament
Energii (USA)
Aplikacje w
chmurze
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Vmware
Założeniem projektu było
usprawnienie dostępu do
wewnętrznych dokumentów
departamentu, redukcja kosztów
oraz ogólne zwiększenie wydajności
Funkcjonalnościami wprowadzonej
sektorowy
platformy w systemie chmury działającej na
zasadzie SaaS były znaczne oszczędności w
zakresie zarządzania danymi,
efektywniejsze wykorzystanie zasobów
ludzkich oraz możliwość dostosowania
wielkości wykorzystywanych zasobów IT
do realnego na nie zapotrzebowania.
SaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Google,
Unisys
Corporatio
n
Założeniem projektu było
znalezienie narzędzia
umożliwiającego oszczędności w
zakresie energii i kosztów sektora
IT.
Rozwiązaniem była migracja do Google
lokalny
Apps – zbioru aplikacji działających w
chmurze. Firma Unisys Corporation została
wybrana w drodze przetargu na partnera
migracji Departamentu. Ok. 6 000
użytkowników zostało przeniesionych do
Google Apps.
Wprowadzone rozwiązanie oparte na
chmurze umożliwiło realizację założonych
celów, przy jednoczesnym zwiększeniu
wydajności systemu i poziomu
zabezpieczeń dzięki zastosowaniu systemu
autoryzacji dostępu. Obniżono także koszty
SaaS
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Platforma z
aplikacjami
41.
Opis rozwiązania
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
144
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
obsługi systemu e-mail.
(Total Cost of
Ownership)
42.
Departament Spraw Brak
Wewnętrznych
publicznie
(USA)
dostępnej
informacji
Poczta
Elektroniczna w
chmurze
Założeniem projektu było
wprowadzenie nowoczesnego
systemu poczty elektronicznej
obejmującego użytkowników
rozsianych na terenie całego USA,
obsługiwanego uprzednio przez
wiele różnych systemów.
Funkcjonalnościami wprowadzonej
rządowy
platformy poczty elektronicznej opartej na
zasadzie chmury były: znaczne
zmniejszenie kosztów, ujednolicenie
systemu obsługującego użytkowników, oraz
łatwość w powiększaniu dostępnych
zasobów wirtualnych w miarę wzrostu
liczby użytkowników.
SaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
43.
Metropolitan
Housing
Partnership
(Wielka Brytania)
Założeniem programu było
zintegrowanie istniejących
systemów i zlecenie zarządzania
zasobami IT innej firmie i
uproszczenie procesów zarządzania
finansami.
W celu spełnienia założeń wprowadzono
lokalny
Oracle E-Business Suite On Demand –
pakiet aplikacji, który poprzez technologię
chmury, scentralizował procesy biznesowe,
którymi zajmuje się firma, oferuje
aplikacje, które ułatwiają zarządzanie
finansami firmy i pozwala na hostowanie
aplikacji firmy w chmurze Oracle.
SaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Aplikacje w
chmurze
Oracle
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
145
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
44.
Dzielnica Havering Oracle
w Londynie
(Wielka Brytania)
Aplikacje w
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
W związku z nadchodzącymi
cięciami w krajowym budżecie,
dzielnica chciała wprowadzić
bardziej efektywny system
zarządzania finansami i
podejmowania decyzji, w celu
osiągnięcia oszczędności.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
W celu osiągnięcia założeń dzielnica
lokalny
wprowadziła Oracle E-Business Suite
Release 12.1 On Demand – pakiet aplikacji,
które w prosty sposób, wykorzystując
technologię chmury analizuje dane, na
temat wydatków dzielnicy i przedstawia
różne propozycje, które mogłyby poprawić
efektywność zarządzania finansami
dzielnicy i ułatwia podejmowanie decyzji.
Wprowadzone rozwiązanie znacznie
przyspieszyło proces raportowania
finansowego i pozwoliło osiągnąć
planowane oszczędności. Umożliwiło także
na skalowanie zasobów w zależności od
zapotrzebowania.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
146
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
45.
Miasto South
Lanarkshire
(Wielka Brytania)
Transformacja
centrów danych
Mevgen
Głównym założeniem było
unowocześnienie narzędzi do
zarządzania projektami i
programami IT takich jak Microsoft
Project Server, Microsoft Terminal
Server i Microsoft Sharepoint.
Celem władz miasta było
przeniesienie wykorzystywanych
baz danych i oprogramowania do
chmury.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Plan zakładał początkowo zaaadoptowanie
usług w chmurze jedynie na zasadzie
pilotażu, lecz z potencjałem wdrożenia w
całej organizacji. Rozwiązanie jest
hostowane w bezpiecznym Tier 3 UK Data
Centre na terenie Wielkiej Brytanii. Po
dwóch latach od pilotażu, rozwiązanie
zostało wdrożone w całym departamencie
systemów biznesowych.
lokalny
IaaS
Poprzez przeniesienie centrów danych
miasta do zewnętrznej publicznej chmury w
formule IaaS, całkowicie wyeliminowano
koszty zakupu sprzętu IT oraz licencji oraz
umożliwiono skalowanie rozwiązania
według zapotrzebowania.
Dodatkową zaletą tego rozwiązania było
zwiększenie bezpieczeństwa przed utratą
danych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
147
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
46.
Ratusz Miasta
Vmware
Hillingdon (Wielka
Brytania)
Wirtualizacja
serwerów
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Głównym założeniem było
ograniczenie wydatków na energię
elektryczną oraz sprzęt
informatyczny (serwery) i
obsługujący go personel.
Dodatkowo, istotnym celem urzędu
była poprawa bezpieczeństwa
danych oraz zapewnienie ciągłości
funkcjonowania serwerów.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem przyjętym przez miasto była lokalny
wirtualizacja serwerów z wykorzystaniem
środowiska VMware Sphere w prywatnej
chmurze obliczeniowej w formule IaaS.
Wirtualizacja serwerów pozwala na
uruchomienie wielu niezależnych,
odizolowanych od siebie serwerów na
pojedynczym fizycznym komputerze. Do
głównych funkcjonalności tego rozwiązania
należą:
●
odseparowanie od siebie wirtualnych
środowisk, które zachowują się jak
niezależne od siebie fizyczne serwery,
●
zapewnienie ciągłości działania wirtualne środowiska mogą być
przenoszone między fizycznymi serwerami
bez ich zatrzymywania (w czasie
rzeczywistym), w zależności od
zaistniałych potrzeb (konserwacja serwera,
zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby,
awaria).
Wprowadzenie wirtualizacji serwerów
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
148
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
doprowadziło do:
●
znacznej redukcji kosztów
utrzymania infrastruktury serwerowej, a
także uniknięcia inwestycji 810 000 GPB w
nową infrastrukturę
●
oszczędności na energii elektrycznej,
- 93 000 GBP
●
skróceniu czasu spędzanego na
obsłudze serwerów przez pracowników
działu IT,
●
zwiększenia bezpieczeństwa danych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
149
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
47.
Australijskie Biuro
Statystyczne
(Australia)
Wirtualizacja
serwerów i
pulpitów
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Głównym założeniem było
ograniczenie wydatków na energię
elektryczną oraz sprzęt
informatyczny (serwery) i
obsługujący go personel.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem przyjętym przez urząd była lokalny
wirtualizacja serwerów z wykorzystaniem
środowiska VMware Sphere w prywatnej
chmurze obliczeniowej w formule IaaS.
Dodatkowo wprowadzono wirtualizację
pulpitów w celu zoptymalizowania
przestrzeni biurowych. Do głównych
funkcjonalności przyjętego rozwiązania
należą:
●
odseparowanie od siebie wirtualnych
środowisk,
●
zapewnienie ciągłości działania,
zwiększenie bezpieczeństwa danych
●
dużych oszczędności na energii
elektrycznej i utrzymaniu infrastruktury IT,
●
skróceniu czasu spędzanego na
obsłudze serwerów przez pracowników
działu IT,
●
Wirtualizacja pulpitów zwiększyła
mobilność pracowników dzięki możliwości
pracy na urządzeniach przenośnych.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
150
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
48.
Kalifornijski
Vmware
Departament
Więziennictwa i
Rehabilitacji (USA)
Wirtualizacja
serwerów
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Głównym założeniem projektu było
zapewnienie niezawodności i
ciągłości działania infrastruktury IT.
W związku z dużą liczną więźniów,
różne problemy wynikające z
niestabilności systemów
informatycznych mogłyby
skutkować zagrożeniem dla
bezpieczeństwa publicznego.
Dodatkowym bodźcem była chęć
redukcji kosztów departamentu IT
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem przyjętym przez
lokalny
departament była wirtualizacja serwerów z
wykorzystaniem środowiska VMware
Sphere. Do głównych funkcjonalności tego
rozwiązania należą:
●
odseparowanie od siebie wirtualnych
środowisk,
●
zapewnienie ciągłości działania i
zwiększenie bezpieczeństwa danych,
●
znaczna redukcja kosztów utrzymania
infrastruktury serwerowej i dużych
oszczędności na energii elektrycznej.
●
uniknięcie kosztów inwestycji w
nową infrastrukturę na poziomie 250 000
USD.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
151
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
49.
Rada Generalna
Vmware
Departamentu Côted‘Or (Francja)
Wirtualizacja
serwerów i
pulpitów
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Głównym założeniem było
stworzenie środowiska
informatycznego do pracy w
chmurze dla wszystkich urzędów w
regionie oraz ograniczenie
wydatków na energię elektryczną
oraz sprzęt informatyczny (serwery)
i obsługujący go personel.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem przyjętym przez urząd była lokalny
wirtualizacja serwerów z wykorzystaniem
środowiska VMware Sphere w prywatnej
chmurze obliczeniowej w formule IaaS.
Dodatkowo wprowadzono wirtualizację
pulpitów. Do głównych funkcjonalności
przyjętego rozwiązania należą:
●
odseparowanie od siebie wirtualnych
środowisk,
●
zapewnienie ciągłości działania,
zwiększenie bezpieczeństwa danych
●
duże oszczędności na energii
elektrycznej i utrzymaniu infrastruktury IT.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
152
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
50.
Agencja Rządowa
ds. Żywności
(USA)
Prywatna chmura
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Agencja rządowa wymagała nowego
środowiska informatycznego do
prowadzenia testów i badań, które
byłoby bezpieczne i łatwo dostępne
w różnych lokalizacjach, ale również
pozwalającego na pobranie
niezbędnego do pracy
oprogramowania.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było stworzenie prywatnej
rządowy
chmury na bazie sprzętu firmy Vmware w
formule IaaS. Dzięki temu pracownicy mają
stały i szybki dostęp do wirtualnego
środowiska pracy bez względu na swoją
lokalizację. Główne funkcjonalności
rozwiązania:
●
oszczędności na poziomie 46% dzięki
wirtualizacji na licencjach, energii
elektrycznej, inwestycji w nową
infrastrukturę i innych kosztów utrzymania
●
możliwość zwiększenia mocy
obliczeniowej wedle potrzeb
●
zwiększony poziom bezpieczeństwa
danych
●
skrócenie czasu tworzenia środowisk
testowych i deweloperskich
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
153
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
51.
Departament
Bezpieczeństwa
Gospodarczego
Stanu Arizona
(USA)
Wirtualizacja
środowiska pracy,
migracja do
prywatnej chmury
Vmware
Założeniem była wymiana
przestarzałej i niewydajnej
infrastruktury IT (w tym 600
serwerów) na nową i mniej
kosztowną. Departament
zdecydował się na wirtualizację
infrastruktury i przeniesienie jej do
prywatnej chmury.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było stworzenie prywatnej
chmury na bazie oprogramowania firmy
Vmware w formule IaaS. Dzięki temu
pracownicy mają stały i szybki dostęp do
wirtualnego środowiska pracy bez względu
na swoją lokalizację. Zwiększono także
wydajność aplikacji, a departamenty
korzystające infrastruktury płacą za
rzeczywiście zużyte zasoby. Uzyskano
także oszczędności w zakresie zużycia
energii.
Dodatkowo migracja do chmury
spowodowała znaczne oszczędności dzięki
rezygnacji z utrzymania własnej
infrastruktury oraz na zmniejszeniu
personelu IT.
lokalny
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
154
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
52.
Miasto Alexandria,
Louisiana (USA)
Wirtualizacja
serwerów i
pulpitów
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Głównym założeniem było
stworzenie środowiska
informatycznego do pracy w
chmurze dla wszystkich urzędów w
regionie oraz ograniczenie
wydatków na energię elektryczną
oraz sprzęt informatyczny (serwery)
i obsługujący go personel.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem przyjętym przez władze
lokalny
miasta była wirtualizacja serwerów z
wykorzystaniem środowiska VMware
Sphere. Dodatkowo wprowadzono
wirtualizację pulpitów dla urzędników. Do
głównych funkcjonalności przyjętego
rozwiązania należą:
●
odseparowanie od siebie wirtualnych
środowisk,
●
zapewnienie ciągłości działania,
zwiększenie bezpieczeństwa danych
●
duże oszczędności na energii
elektrycznej i utrzymaniu infrastruktury IT,
oszczędności na personelu IT w wysokości
ok.. 300 000 USD
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
155
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
53.
Hrabstwo
Bartholomew,
Indiana (USA)
Vmware
Wirtualizacja
serwerów i
pulpitów
54.
Hrabstwo
Bernalillo, Nowy
Meksyk (USA)
Wirtualizacja
serwerów
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Głównym założeniem było
stworzenie środowiska
informatycznego do pracy w
chmurze dla wszystkich urzędów w
regionie oraz ograniczenie
wydatków na energię elektryczną
oraz sprzęt informatyczny (serwery)
i obsługujący go personel.
Rozwiązaniem przyjętym przez władze
lokalny
hrabstwa była wirtualizacja serwerów z
wykorzystaniem środowiska VMware
Sphere. Dodatkowo wprowadzono
wirtualizację pulpitów dla urzędników. Do
głównych funkcjonalności przyjętego
rozwiązania należą:
●
odseparowanie od siebie wirtualnych
środowisk,
●
zapewnienie ciągłości działania,
zwiększenie bezpieczeństwa danych
●
dużych oszczędności na energii
elektrycznej i utrzymaniu infrastruktury IT.
łączone
Głównym założeniem projektu była
redukcja przestrzeni przeznaczanej
na alokację fizycznych serwerów.
Dodatkowym bodźcem była chęć
redukcji kosztów departamentu IT.
Rozwiązaniem przyjętym przez władze
lokalny
hrabstwa była wirtualizacja serwerów z
wykorzystaniem środowiska VMware
Sphere. Do głównych funkcjonalności tego
rozwiązania należą:
●
zapewnienie ciągłości działania i
zwiększenie bezpieczeństwa danych,
●
znaczna redukcja kosztów utrzymania
IaaS
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
156
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
infrastruktury serwerowej i dużych
oszczędności na energii elektrycznej.
55.
Miasto Boston,
Massachusetts
(USA)
Wirtualizacja
serwerów i
pulpitów
Vmware
Głównym założeniem projektu było
poczynienie oszczędności na
infrastrukturze IT (w tym na
serwerach).
Rozwiązaniem przyjętym przez władze
lokalny
hrabstwa była wirtualizacja serwerów z
wykorzystaniem środowiska VMware
Sphere. Dodatkowo wprowadzono
wirtualizację pulpitów dla urzędników. Do
głównych funkcjonalności przyjętego
rozwiązania należą:
●
zapewnienie ciągłości działania,
zwiększenie bezpieczeństwa danych
●
znaczna redukcja kosztów utrzymania
infrastruktury serwerowej i dużych
oszczędności na energii elektrycznej.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
157
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
56.
Departament ds.
Vmware
Zaburzeń Rozwoju,
Stan Ohio (USA)
Wirtualizacja
serwerów i
pulpitów
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Głównym założeniem było
zastąpienie przestarzałej
infrastruktury wydajniejszą i mniej
kosztowną. Dodatkowym celem było
stworzenie środowiska
informatycznego do pracy i
zabezpieczania danych w chmurze.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem przyjętym przez władze
lokalny
hrabstwa była wirtualizacja serwerów z
wykorzystaniem środowiska VMware
Sphere. Dodatkowo wprowadzono
wirtualizację pulpitów dla urzędników. Do
głównych funkcjonalności przyjętego
rozwiązania należą:
●
zapewnienie ciągłości działania,
zwiększenie bezpieczeństwa danych
●
znaczna redukcja kosztów utrzymania
infrastruktury serwerowej i dużych
oszczędności na energii elektrycznej.
Zwiększenie niezawodności i wydajności
usług on-line.
Dzięki dużym oszczędnościom związanym
ze zmniejszeniem zużycia energii,
Departament otrzymał dwa granty od stanu
Ohio.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
158
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
57.
Komisja Kontroli
Vmware
Alkoholu w
Manitobie (Kanada)
Wirtualizacja
systemu ERP
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem MLCC było
usprawnienie aplikacji ERP JD
Edwards EnterpriseOne poprzez
wymianę infrastruktury
komputerowej, która była
nieelastyczna i nie odpowiadała
wymaganiom urzędu.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem była wirtualizacja programu lokalny
ERP wykorzystując już wcześniej
częściowo zwirtualizowane środowisko IT.
Agencja wybrała jako rozwiązanie firmy
VMware i wspólnie z dostawcą aplikacji
ERP – Oracle, zmigrowała oprogramowanie
do wirtualnego środowiska.
Wśród korzyści tego rozwiązania można
wymienić znaczne oszczędności na
utrzymaniu infrastruktury IT, większą
elastyczność działania oprogramowania
oraz stworzenie podstaw do dalszego
rozwoju wirtualizacji w organizacji, w tym
wirtualizacji pulpitów.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
159
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
58.
Straż Pożarna
Vmware
Nowej Południowej
Walii (Australia)
Wirtualizacja
serwerów i
pulpitów
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Przed wdrożeniem zmian,
organizacja borykała się z
problemem znacznego zużycia
energii elektrycznej oraz
niewystarczającymi możliwościami
chłodzenia posiadanych serwerów.
Założeniem była redukcja zużycia
energii oraz poprawa technicznych
możliwości korzystania z
infrastruktury IT.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem przyjętym przez organizację lokalny
była wirtualizacja serwerów z
wykorzystaniem środowiska VMware i
fizycznego sprzętu firmy Dell. Dodatkowo
wprowadzono wirtualizację pulpitów.
Rezultatem zmian były znaczne
oszczędności związane z utrzymaniem
mniejszej infrastruktury IT, wynikające
min. ze zmniejszenia liczby serwerów oraz
mniejszego zużycia energii elektrycznej.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
160
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
59.
Departament ds.
Uzależnień od
alkoholu i
Narkotyków w
Stanie Ohio (USA)
Wirtualizacja
serwerów i
pulpitów
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Głównym założeniem projektu była
poprawa efektywności działań na
rzecz klientów urzędu. Miano jej
dokonać poprzez usprawnienie
procesów docelowych na rzecz
klientów. W tym celu postanowiono
zoptymalizować środowisko pracy
urzędników.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem była wirtualizacja centrów
lokalny
danych oraz wirtualizacja pulpitów z
wykorzystaniem rozwiązań firmy VMware.
Pomogło to usprawnić codzienne
funkcjonowanie organizacji oraz
wprowadziło dodatkowo znaczne
oszczędności na infrastrukturze IT.
Istotną korzyścią była możliwość
przeniesienia obowiązków działu IT z
utrzymania infrastruktury i wsparcia
technicznego innych pracowników
(helpdesk) do obsługi codziennych
docelowych procesów urzędu.
Nowe środowisko ułatwiło również
codzienną pracę na rzecz klientów
organizacji.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
161
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
60.
Lotnictwo Armii
USA (US Air
Force, USA)
Infrastruktura,
wirtualizacja
serwerów I
pulpitów
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było usprawnienie
zarządzania projektami, co
wymagało utworzenia wydajnego
środowiska pracy, w tym
udostępnienie pracownikom
rozlokowanym w różnych miejscach
na świecie aplikacji i jednolitego,
sprawnie działającego
oprogramowania.
Dodatkowo docelowe rozwiązanie
miało pozwolić na podwyższenie
„świadomości sytuacyjnej‖ poprzez
implementację sensorów,
monitorów, urządzeń detekcyjnych,
rozwiązań z dziedziny
bezpieczeństwa i zaawansowanej
analityki.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem była wirtualizacja centrów
lokalny
danych oraz wirtualizacja pulpitów z
wykorzystaniem rozwiązań firmy VMware.
Pomogło to usprawnić codzienne
funkcjonowanie organizacji poprzez
stworzenie wirtualnego środowiska pracy,
które umożliwiło ujednolicenie
oprogramowania dla wszystkich
pracowników jednostki. Dodatkowo
wprowadziło ono znaczne oszczędności na
personelu odpowiedzialnym za obsługę
infrastruktury IT.
Dodatkowo wprowadzona architektura
Cloud Computing pozwala na redukcje
czasu odpowiedzi na ataki cyfrowe poprzez
zautomatyzowanie procesu detekcji i
analizy zdarzeń i incydentów. Jednocześnie
automatyczne procesy zarządzania
obciążeniem pozwolą na zarządzania
zasobami i mocą obliczeniową chmury.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
162
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
61.
Miasto Pitt
Vmware
Meadows (Kanada)
Wirtualizacja
serwerów
62.
Miasto North
Myrthle Beach,
Południowa
Karolina (USA)
Wirtualizacja
pulpitów
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Założeniem była wymiana
przestarzałej infrastruktury IT
wykorzystywanej w
przeciwdziałaniu katastrofom na
bardziej wydajne, elastyczne i
przyjazne pracownikom urzędu
miasta środowisko wirtualne.
Rozwiązaniem była wirtualizacja centrów
lokalny
danych oraz wirtualizacja pulpitów z
wykorzystaniem rozwiązań firmy VMware.
Nowe wirtualne środowisko usprawniło
działania wykrywania i przeciwdziałania
katastrofom poprzez umożliwienie bardziej
wydajnego wykorzystania używanego
oprogramowania przez pracowników
urzędów.
łączone
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Głównym założeniem było
udostępnienie mobilnym
pracownikom miejskim (np.
inspektorom budowlanym) dostępu
do oprogramowania IT.
Jednocześnie, w związku z
ograniczonym budżetem miasta,
istotnym warunkiem było wdrożenie
rozwiązań tanich.
Rozwiązaniem była wirtualizacja pulpitów
z wykorzystaniem rozwiązań firmy
VMware. Umożliwiło to dostarczenie
pracownikom dostępu do oprogramowania
IT w dowolnej lokalizacji przy
jednoczesnych niewielkich nakładach
finansowych.
SaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
lokalny
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
163
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
63.
Prefektura Oita
(Japonia)
Wirtualizacja
serwerów
Fujitsu,
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Napięty budżet prefektury zrodził
potrzebę wygenerowania
oszczędności. Technologia cloud
computing wdrożona w lokalnej
infrastrukturze IT miała posłużyć do
obniżenia kosztów generowanych
przez lokalne urzędy i agencje.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Dzięki serwerom Fujitsu oraz środowisku
lokalny
wirtualnemu VMware, udało się ograniczyć
całkowite koszty związane z technologiami
komunikacyjnymi i informacyjnymi w
regionie o 30%. Wirtualizacja i
zastosowanie rozwiązania w prywatnej
chmurze IaaS pozwoliła na ograniczenie
kosztów utrzymania serwerów oraz czasu
spędzonego na konfiguracji kolejnych stacji
roboczych.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
164
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
64.
Narodowa
Akademia
Umiejętności przy
Ministerstwie
Sportu i Rekreacji
(Wielka Brytania)
Platforma CRM
Salesforce Każda z instytucji zrzeszonych w
ramach Narodowej Akademii
Umiejętności używała własnego
sposobu na zarządzanie danymi o
klientach, od prostych arkuszy
kalkulacyjnych aż po systemy CRM
dostępne online. Poprzez to
rozdrobnienie, wiele danych było
zdublowanych, a część z nich była
niedostępna do przeniesienia na inną
instytucję. Zidentyfikowano więc
potrzebę zgromadzenia wszystkich
danych na centralnym serwerze,
zezwalającym pracownikom na
łatwe dodawanie i udostępnianie
informacji.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Wdrożono rozwiązanie oparte na chmurze
firmy Salesforce w formule SaaS i Fujitsu,
jako integratora. System jest systemem
CRM wspólnym dla wszystkich instytucji.
Nowy system pozwolił na łatwy dostęp do
poglądowych raportów na temat danych o
kliencie, oferowanych kampaniach oraz
historii wcześniejszej komunikacji.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
165
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
65.
Yuan Legislacyjny Fujitsu,
Republiki Chińskiej Vmware
(Tajwan)
Infrastruktura
chmurowa
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Wraz ze znacznym wzrostem liczby
posiadanych fizycznie serwerów,
Yuan zaniepokoił się ogromnym
zużyciem energii generowanym
przez własną infrastrukturę, jak
również na coraz częściej
pojawiające się awarie. W celu
zaoszczędzenia miejsca i energii
urzędnicy rozpoczęli poszukiwanie
nowocześniejszego rozwiązania,
które zgodnie z założeniami miało
być efektywne i oszczędne.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
W celu rozwiązania problemów z
rządowy
infrastrukturą IT, wykorzystano usługę
oferowaną przez Fujitsu w modelu
prywatnej chmury IaaS opartej na
serwerach PRIMERGY BX900,
oprogramowaniu VMware i ServerView
Resource Orchestrator.
Dzięki temu uzyskano znaczne
oszczędności w zużyciu energii oraz czasu
poświęcanego przez administratorów
dotychczasowej serwerowni. Gdy tylko jest
to potrzebne, potencjał obliczeniowy jest
zwiększany lub też zmniejszany, przez co
rząd jest w stanie elastyczniej reagować na
własne potrzeby IT.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
166
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
66.
Her Majesty‘s
Revenue and
Customs
(Ministerstwo
Skarbu, Wielka
Brytania)
Infrastruktura
chmurowa
Fujitsu
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
W związku z aktualną sytuacją
ekonomiczną, HMRC poszukiwało
dróg do uzyskania oszczędności w
wydatkach publicznych. Wydatki na
ICT były szczególnie postrzegane
jako cel przyszłych cięć. Nowy
system miał zgodnie z założeniami
cechować się korzystniejszą relacją
wydajności do nakładów.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Sposobem na sprostanie założeniom,
rządowy
wykorzystano usługę IaaS oferowaną przez
Fujitsu, o nazwie Prywatna Chmura S4.
Dzięki temu uzyskano znaczne
oszczędności w zużyciu energii oraz czasu
poświęcanego przez administratorów
dotychczasowej serwerowni. Gdy tylko jest
to potrzebne, potencjał obliczeniowy jest
zwiększany lub też zmniejszany, przez co
ministerstwo jest w stanie elastyczniej
reagować na własne potrzeby IT.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
167
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
67.
Państwowa Rada
Ubezpieczeniowa
(Wyspy Bahama)
Wirtualizacja
infrastruktury i
pulpitów
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem była wymiana
przestarzałej infrastruktury IT na
bardziej wydajną jakościowo i
finansowo.
Dodatkowym warunkiem było
wdrożenie środowiska, które nie
zajmowałoby dużo przestrzeni
fizycznej.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem była wirtualizacja centrów
lokalny
danych oraz wirtualizacja pulpitów z
wykorzystaniem rozwiązań firmy VMware.
Pomogło to usprawnić codzienne
funkcjonowanie biura poprzez stworzenie
wirtualnego środowiska pracy, które
umożliwiło ujednolicenie oprogramowania
dla wszystkich pracowników jednostki.
Dodatkowo wprowadziło ono znaczne
oszczędności na personelu
odpowiedzialnym za obsługę infrastruktury
IT, jak również usprawniło stabilność
systemu i bezpieczeństwo danych.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
168
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
68.
Departament ds.
Rodziny i Dzieci
Stanu Wisconsin
(USA)
Wirtualizacja
centrów danych i
pulpitów
Vmware
Założeniem nowopowstałego urzędu
było udostępnienie pracowników
wydajnego i wydajnego kosztowo
środowiska pracy.
Dodatkowym warunkiem było
umożliwienie dostępu do
oprogramowania w dowolnej
lokalizacji.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem była wirtualizacja centrów
danych i pulpitów z wykorzystaniem
rozwiązań firmy VMware. Umożliwiło to
dostarczenie pracownikom dostępu do
oprogramowania IT w dowolnej lokalizacji
przy jednoczesnych niewielkich nakładach
finansowych.
lokalny
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
169
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
69.
Miasto High Point,
Karolina Północna
(USA)
Wirtualizacja
pulpitów
Citrix
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było dostarczenie
zarówno urzędnikom ratusza, jak i
podległym im instytucjom,
jednolitego, wydajnego i łatwo
dostępnego środowiska pracy.
Istotnym warunkiem inicjatywy była
wydajność finansowa rozwiązania.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem była wirtualizacja pulpitów lokalny
z wykorzystaniem rozwiązań firmy Citrix.
Umożliwiło to dostarczenie lokalnym
urzędom, jednolitego środowiska pracy,
niezależnie od lokalizacji ich pracowników.
Korzyściami rozwiązania była znaczna
redukcja kosztów infrastruktury IT oraz
udostępnienie pracownikom wspólnego
oprogramowania.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
170
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
70.
Miasto Tower
Hamlets (Wielka
Brytania)
Citrix
Wirtualizacja
pulpitów i aplikacji
71.
Policja Hrabstwa
Leicestershire
(Wielka Brytania)
Wirtualizacja
pulpitów
Citrix
Celem władz miasta było
dostarczenie urzędnikom bardziej
mobilnych rozwiązań do pracy, w
tym udostępnienie jednolitego
oprogramowania i aplikacji.
Głównym celem urzędu było
dostarczenie swoim pracownikom
oraz współpracującym instytucjom
możliwości dostępu do
oprogramowania z urządzeń
mobilnych.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Miasto skorzystało z rozwiązań firmy
Citrix, które posłużyły do wirtualizacji
pulpitów. Tym samym usprawniono
codzienną pracę urzędników, tworząc
jednolite środowisko pracy, jak również
udostępniając im dużą bazę aplikacji.
Dodatkową korzyścią była redukcja
kosztów związana z obsługą infrastruktury
IT.
lokalny
Policja w Leicestershire zdecydowała się na lokalny
wdrożenie wirtualnych pulpitów
wykorzystując rozwiązania firmy Citrix.
Korzyściami z wirtualizacji były:
●
zwiększenie czasu spędzanego poza
biurem przez policjantów, dzięki stałemu
dostępowi do oprogramowania,
●
stały dostęp do bezpiecznych danych
poprzez sprzęt mobilny.
SaaS
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
171
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
72.
Federalne Biuro
Ochrony
Środowiska,
Rolnictwa i
Geologii, Urząd
Landu Saksonia
(Niemcy)
Citrix
Opis funkcjonalny
Miasto Lincoln,
Massachusetts
(USA)
Wirtualizacja
pulpitów
Citrix
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Celem urzędu było usprawnienie
pracy urzędników i
współpracujących z nim jednostek
lokalnych. W tym celu urząd miał
zamiar udostępnić im wydajne
środowisko pracy oraz bazę
aplikacji.
Rozwiązaniem było wdrożenie wirtualnych lokalny
pulpitów, za pomocą których urzędnicy
oraz zewnętrzni użytkownicy mają dostęp
do jednolitego oprogramowania i aplikacji.
Rozwiązanie to uprościło dystrybucję
aplikacji i zmniejszyło czas pracy
specjalistów IT potrzebny na udostępnianie
oprogramowania.
Dodatkowymi korzyściami były:
●
oszczędności na infrastrukturze IT,
●
zwiększenie bezpieczeństwa danych.
SaaS
Celem władz miasta była
optymalizacja pracy poprzez
unowocześnienie wykorzystania
pulpitów komputerowych jej
lokalnych urzędników.
Rozwiązaniem było wdrożenie wirtualnych lokalny
pulpitów. Dzięki temu znacznie
ograniczono czas poświęcany na wsparcie
systemów komputerowych (helpdesk).
Równocześnie podniesiono efektywność
lokalnych urzędników.
SaaS
Wirtualizacja
pulpitów i aplikacji
73.
Opis rozwiązania
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
172
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Ownership)
74.
Hrabstwo Klamath, Microsoft
Oregon (USA)
Poczta
elektroniczna w
chmurze
Założeniem było udostępnienie
pracownikom urzędu miasta
jednolitej platformy email w celu
poprawienia jakości komunikacji, a
tym samym współpracy między
rożnymi pracownikami urzędu
pracującymi w terenie i podległym
mu instytucjom.
Istotnym warunkiem było
znalezienie rozwiązania, które nie
obciążałoby słabej infrastruktury IT
urzędu.
Rozwiązaniem było wykorzystanie serwisu lokalny
pocztowego działającego w chmurze firmy
Microsoft w formule SaaS, co pozwoliło
miastu udostępnić usługę poczty
pracownikom działającym poza biurem. To
rozwiązanie przyniosło urzędowi również
znaczne oszczędności.
Dodatkowo zewnętrzny serwis pocztowy w
chmurze zagwarantował zwiększenie
bezpieczeństwa danych.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
173
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
75.
Miasto Miami,
Floryda (USA)
Platforma dla
aplikacji
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było usprawnienie
działania aplikacji mapowej służącej
do zgłaszania problemów przez
mieszkańców (np. wypadki, awarie).
W związku z cięciami budżetowymi
oraz ograniczoną liczbą personelu
IT, miasto potrzebowało rozwiązania
taniego i sprawnie działającego.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było wdrożenie platformy
lokalny
Windows Azure działającej w chmurze w
formule PaaS. W tym środowisku została
udostępniona mieszkańcom aplikacja
„311‖. Umieszczenie tej aplikacji w
chmurze doprowadziło do jej łatwiejszego
udostępnienia mieszkańcom. Przyczyniło
się również do wprowadzenia oszczędności
na infrastrukturze IT przez miasto, jak
również do większej automatyzacji
systemu, a co za tym idzie do zmniejszenia
wkładu działu IT do obsługi tej aplikacji.
PaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
174
Społeczne
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
76.
Miasto Barcelona
(Hiszpania)
Platforma z
aplikacjami (w tym
CRM i ERP),
poczta
elektroniczna w
chmurze,
wirtualizacja
pulpitów.
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Celem zakrojonej na szeroką skalę
inicjatywy władz miasta było
udostępnienie zarówno
pracownikom sektora publicznego,
jak i mieszkańcom, dostępu do
aplikacji w chmurze.
Założeniem było zwiększenie
efektywności pracowników oraz
poprawa komunikacji zarówno
między nimi, jak i z mieszkańcami.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było wdrożenie przez miasto lokalny
platformy z aplikacjami działającej w
środowisku Windows Azure w formule
PaaS i SaaS. Umieszczono na niej:
●
aplikację CRM – służącą do lepszego
zarządzania relacjami z mieszkańcami,
●
aplikację ERP – do usprawnienia
zarządzania zasobami miasta (w tym
personelem urzędów),
●
zestaw aplikacji dla systemów
Windows 8 i Windows Phone – do obsługi
na różnych urządzeniach, w tym mobilnych,
●
serwis poczty elektronicznej
(Windows Exchange) dla pracowników
różnych instytucji – w celu usprawnienia
komunikacji miedzy nimi, a co za tym idzie
ich współpracy
Dodatkowym rozwiązaniem była
wirtualizacja pulpitów, która umożliwiła
pracę urzędnikom na różnych urządzeniach
i w różnych lokalizacjach.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
175
Społeczne
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
77.
Miasto Newham
(Wielka Brytania)
Prywatna chmura,
strona
samoobsługowa dla
mieszkańców
Microsoft
Założeniem było unowocześnienie
miasta, w tym udostępnienie
mieszkańcom samoobsługowych
rozwiązań, a co za tym idzie
usprawnienie pracy urzędników
instytucji publicznych.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było stworzenie
infrastruktury IT w prywatnej chmurze z
wykorzystaniem narzędzi firmy Microsoft.
W nowopowstałej chmurze umieszczono
portal internetowy dla mieszkańców, za
pośrednictwem którego mogą nawiązać
kontakt z urzędami oraz pobrać przydatne
informacje i dokumenty.
Korzyścią rozwiązania było zwiększenie
efektywności pracowników urzędów
poprzez zautomatyzowanie części
procesów. Dodatkowo przyniosło to
oszczędności finansowe.
W przyszłości miasto zamierza
wykorzystać publiczną chmurę Microsoft,
tworząc chmurę hybrydową.
lokalny
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
176
Społeczne
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
78.
Agencja Transportu Microsoft
w Manchesterze
(Wielka Brytania)
Infrastruktura IT,
platforma z
aplikacjami
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było dostarczenie
developerom IT platformy, na której
mogliby oni umieszczać aplikacje
związane z transportem miejskim.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było wdrożenie środowiska lokalny
Windows Azure w formule IaaS
działającego w publicznej chmurze. Na tej
platformie mogą być umieszczane
aplikacje, które są dostępne dla
mieszkańców miasta.
Dodatkowo miasto umieściło w chmurze
dane dotyczące transportu miejskiego, które
są wykorzystywane przez developerów.
Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy
otrzymali dostęp do szeregu aplikacji, które
ułatwią im korzystanie z komunikacji
miejskiej.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
177
Społeczne
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
79.
Hrabstwo New
Hanover (USA)
Microsoft
Poczta
elektroniczna w
chmurze
80.
Ministerstwo
Zdrowia
(Andaluzja,
Hiszpania)
Portal hostowany w
Amazon
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było usprawnienie
komunikacji między urzędnikami, a
tym samym zwiększenie ich
efektywności.
Założeniem było stworzenie dla
mieszkańców Andaluzji portalu
internetowego, dzięki któremu
możliwe stało się zaoferowanie
większej jakości usług w zakresie
publicznej opieki zdrowotnej,
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było wdrożenie serwisu
lokalny
pocztowego Windows Exchange
bazującego na chmurze w formule SaaS.
Przyniosło to poprawę komunikacji między
pracownikami, jak również zmniejszyło
obciążenie pracowników działu IT
odpowiedzialnych za obsługę poczty
elektronicznej.
Dodatkowo, dzięki składowaniu
korespondencji w chmurze, wzrosło
bezpieczeństwo i zmalało ryzyko utraty.
SaaS
Rozwiązanie Amazon Web Services
(AWS), zostało zbudowane na EC2
(Amazon Elastic Compute Cloud) oraz na
S3 (Amazon Simple Storage Service).
Powyższe rozwiązanie cechuje się
skalowalnością oraz wydajnością pod
IaaS
rządowy
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
178
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
zapewniając przy tym jej dostępność względem przepustowości, przy
oraz satysfakcję swoich
jednoczesnym zapewnieniu elastyczności
użytkowników.
wykorzystania serwerów, a także obniżeniu
kosztów mając na uwadze założony budżet.
Szacuje się, że dzięki wdrożeniu tego
rozwiązania koszty związane z
infrastrukturą zmalały do 1/30 tego, co
musiałoby zostać poniesione przy
standardowej obsłudze przez dostawcę
infrastruktury. Dzięki AWS można się
skupić na rozwijaniu realnej wartości i
treści aplikacji eliminując przy tym prace
związane z przygotowywanie
infrastruktury. AWS przyspiesza proces
rozpoczęcia testów i walidacji nowych
rozwiązań zanim zostanie podjęta decyzja o
rozpoczęciu prac.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
179
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
81.
Miasto Charlotte
(USA)
Migracja z
serwerów do
chmury
Cisco
Założeniem było zapewnienie
obsługi mieszkańców oraz turystów
dzwoniących do telefonicznego
biura obsługi klienta (także w
sytuacjach niestandardowych, np.
przy okazji organizacji różnego
rodzaju eventów, w przypadku
pojawienia się sytuacji zagrożenia
życia mieszkańców).
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Wynikiem projektu było zmigrowanie
danych z serwerów używanych w contact
center w mieście do usług w chmurach
NWN, włączając w to NCloud Hosted
Collaboration bazującą na rozwiązaniu
Cisco Hosted Collaboration Solution.
lokalny
łączone
Rozwiązanie cechuje się skalowalnością,
dzięki czemu w momencie pojawienia się
znacznej liczby połączeń telefonicznych
możliwe było ich obsłużenie, np. w czasie
trwania Krajowej Konwencji
Demokratycznej.
Obecnie 200 agentów contact center
podłączonych jest do usług hostowanych w
NWN contact center, bazujących na Cisco
Unified Communications Manager, Cisco
Unified Contact Center Enterprise, Cisco
Unified Customer Voice Portal dla
interaktywnych odpowiedzi głosowych oraz
Cisco Unified Intelligence Center dla
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
180
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
raportowania. Platforma contact center jest
zintegrowana z aplikacjami, które są
zarówno hostowane w siedzibach jak i
publicznie. Obsługuje również
oprogramowanie do ewidencjonowanie
połączeń, nagrywania oraz zapisywania
obrazów z ekranu. Dodatkowo około 100
innych pracowników miasta jest
podłączonych do usług głosowych przez
NWN NCloud Hosted Collaboration.
Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu szacuje
się oszczędności na ok $100,000 rocznie.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
181
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
82.
Departament
Zarządzania
Zasobami
Wodnymi w
Kalifornii (USA)
Infrastruktura
chmurowa
Cisco
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było umożliwienie
współpracy z innymi jednostkami
rządowymi, biznesowymi oraz z
mieszkańcami w bieżących pracach
departamentu (zabezpieczenie przed
i informowanie o powodziach,
koordynowanie i planowanie
strategii związanych z zarządzaniem
akwenami wodnymi itp.)
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Implementacja infrastruktury bazującej na lokalny
rozwiązaniach Cisco Data Center Business
Advantage umożliwiła bezpieczną
współpracę pomiędzy 20 oddzielnymi
strefami rządowymi i biznesowymi,
obniżenie kosztów związanych z
posiadaniem własnej sieci o 30%,
zwiększenie wydajności o 40%, skróceniem
czasu potrzebnego na przygotowanie i
udostępnienie krytycznych informacji.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
182
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
83.
Miasto St Paul
(USA)
Infrastruktura
chmurowa
Cisco
Założeniem było zredukowanie
kosztów zarządzania centrów
danych, zapewnienie skalowalności
nowego rozwiązania wraz z
rosnącymi potrzebami oraz
uproszczenie zarządzania
policyjnymi nagraniami video
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Wykorzystanie Compellent Storage Center
oraz Cisco MDS 9148 Multilayer Fabric
Switch pozwoliło na uniknięcie
konieczności oddzielnego backupu z
policyjnych kamer video, potrojenie
pojemności portów przy jednoczesnej
płatności tylko za używane porty oraz
skonsolidowanie danych gromadzonych w
departamentach.
lokalny
IaaS
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
183
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
84.
Miasto Londyn i
Fulham (Wielka
Brytania)
Wirtualizacja
pulpitów
Cisco,
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było zwiększenie
efektywności wykonywanych prac
wraz z jednoczesnym ograniczeniem
zasobów oraz zabezpieczeniu utraty
jakości kluczowych usług.
Dodatkowo wymagane było
udoskonalenie współpracy z
wykorzystaniem wspólnych usług,
elastycznej pracy i technologii
(praca mobilna i ‗z domu‘).
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Wykorzystanie rozwiązania wirtualnego
lokalny
pulpitu Cisco Desktop Virtualization
Solutions, w połączeniu z chmurą
obliczeniową zapewnioną przez Cisco
Unified Computing System (UCS) z
procesorami Intel Xeon umożliwiło
obniżenie zużycia energii o 80% oraz
obniżenie kosztów związanych z cała
infrastrukturą o 30%. Rozwiązanie
umożliwia nie tylko świadczenie usługi
desktop-as-a-service, ale również przyszłą
współpracę aplikacji wykorzystujących głos
i obraz w zunifikowanym środowisku.
Dzięki udostępnianiu wspólnych usług
ograniczono ryzyko utraty danych z
własnego komputera. Dodatkowo
oszacowano, że 1/3 pracowników jednego
miasta spędza średnio do 2 dni w tygodniu
w biurach uruchomionych przez drugie
miasto.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
184
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
85.
National Energy
Research Scientific
Computing Center
– NERSC (USA)
Infrastruktura
chmurowa,
superkomputer
IBM
Celem projektu było zapewnienie
wydajnego i efektywnego kosztowo
superkomputera zapewniającego
moc obliczeniową do bieżących
projektów realizowanych przez
NERSC. Założeniem było uzyskanie
jak najwyższej wydajności przy
zachowaniu niewielkich rozmiarów
oraz efektywnego chłodzenia
serwera.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Projekt znany jest pod nazwą Magellan i
dzięki niemu ponad 3 000 pracowników
NERSC dzieli się olbrzymią mocą
obliczeniową, którą mogą wykorzystywać
do swoich badań w formule IaaS. Projekt
Magellan uzyskał prestiżową nagrodę za
„najlepsze użycie HPC (superkomputerów
obliczeniowych) w chmurze‖. Inwestycję
oparto o infrastrukturę IBM, która
gwarantuje wysoką stabilność działania.
System jest nie tylko wydajniejszy, ale
również generuje mniejsze koszty niż
rozwiązania poprzednio stosowane przez
NERSC.
lokalny
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
185
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
86.
Wydział Śledczy
(DSI) pod
Ministerstwem
Sprawiedliwości
(Tajlandia)
Platforma do
obsługi baz danych
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było zautomatyzowanie
procesu prowadzenia śledztwa oraz
wdrożenie rozwiązania
pozwalającego na przeszukiwanie
dużych wolumenów
ustrukturyzowanych i
nieustrukturyzowanych danych z
różnych źródeł
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Wdrożono Microsoft Big Data Solution
sektorowy
używający narzędzi business intelligence
Microsoft SQL Serwer 2012 z technologia
Apache Hadoop, open-source‘owy system
hurtowni danych Hive i Microsoft
SharePoint Server 2010.
Wykorzystanie narzędzi BI spowodowało,
że pracownicy uzyskali elektroniczny
dostęp do szerokiej bazy wiedzy na temat
konkretnych spraw, do różnego rodzaju
raportów, przez co skrócono czas trwania
śledztwa z 2 lat do 15 dni.
Zaimplementowane narzędzie umożliwia
monitorowanie spraw oraz wymianę
informacji pomiędzy innymi jednostkami w
czasie rzeczywistym. Rozwiązanie
umożliwia również integrację z prywatną
chmura, w której będą przechowywane i
zabezpieczone ściśle tajne dane.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
186
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
87.
Miasto Wiltshire
(Wielka Brytania)
Platforma z
aplikacjami, poczta
elektroniczna w
chmurze
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem była poprawa
dostępności i elastyczności oraz
redukcja kosztów obecnych platform
Microsoft.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Zdecydowano się na wykorzystanie
lokalny
Microsoft Office 365, Microsoft SharePoint
oraz Windows Azure. Pracownicy mają
pojemniejsze skrzynki pocztowe, mogą bez
problemu pracować z domu, nie ma przy
tym problemu z backupami przy disaster
recovery i business continuity. Rozwiązanie
funkcjonujące w chmurze w formule SaaS
jest w pełni skalowalne w zależności od
potrzeb. Dodatkowo zmalały koszty
licencji, całościowe oszczędności w
budżecie IT sięgają 25% w ciągu 4 lat.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
187
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
88.
Brytyjska
Narodowa Służba
Zdrowia (Wielka
Brytania)
Hosting
89.
Transport for
London (Wielka
Brytania)
Hosting
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rackspace Projekt był częścią rozwijanej usługi
NHS Direct, która pozwala na
uzyskanie kompleksowej informacji
i diagnozy za pośrednictwem
telefonu i Internetu. Jego założeniem
jest wysoka wydajność, ponieważ
szacowane użycie może sięgać
nawet do 20 000 użytkowników na
godzinę.
System pozwala na wysyłanie zapytań
sektorowy
dotyczących symptomów chorób za
pośrednictwem komputerów oraz urządzeń
mobilnych. Został on umieszczony na
serwerach firmy Rackspace w technologii
cloud hosting, tzn. cała infrastruktura i dane
znajdowały się w siedzibie dostawcy, który
oferował pełną skalowalność rozwiązania
(IaaS). Wdrożenie okazało się olbrzymim
sukcesem, bowiem już w pierwszym roku
użytkowania ten sposób komunikacji
pozwolił na zmniejszenie liczby fizycznych
wizyt u lekarzy o 1,3 mln.
IaaS
Rackspace Założeniem było znalezienie
centralnego serwera, który byłby w
stanie udostępniać usługę Oyster
użytkownikom londyńskiej
komunikacji miejskiej. Usługa ta
polega na zakupie biletów i płatności
za nie online, a następnie kodowanie
ich na spersonalizowanych
Serwery cloudowe Rackspace posłużyły,
sektorowy
jako bezpieczne miejsce przechowywania
danych udostępnianych na żądanie systemu
Oyster. Cloud hosting, w przeciwieństwie
do tradycyjnego hostingu, gwarantuje
kontynuację działania usługi takiej jak
Oyster nawet w wypadku awarii części
infrastruktury. Dzieje się tak, ponieważ na
IaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
188
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis funkcjonalny
bezstykowych kartach.
90.
Rackspace Założeniem programu było
wzbogacenie strony internetowej
Royal Navy w sposób, który
ułatwiłby komunikację, rekrutację,
kontakty z rodziną i ze
Hosting w chmurze
społecznością.
Royal Navy
(marynarka
wojenna, Wielka
Brytania)
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
cloud hosting składa się kilka
współpracujących ze sobą serwerów.
Dodatkowo, dostawca zaoferował pełną
skalowalność rozwiązania (IaaS)
Założenia programu, poprzez
wykorzystanie technologii chmury, spełnia
Rackspace Hosting, która oferuje
dodatkowe wsparcie techniczne osobom
odpowiedzialnym za program dzięki
usłudze Fanatical Support. Dodatkowo,
dostawca zaoferował pełną skalowalność
rozwiązania (IaaS)
sektorowy
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
189
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
91.
Departament
Rackspace Założeniem program było obniżenie
Transportu (Wielka
kosztów związanych z
Brytania)
utrzymywaniem strony internetowej
Departamentu.
Hosting w chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
W celu spełnienia założeń programu
sektorowy
wykorzystano usługę RackConnect
dostarczoną przez Rackspace Hosting
razem z Centerprise, która jest
odpowiedzialna za hostowanie strony
internetowej departamentu. Ze względu na
bezpieczeństwo, rozwiązanie funkcjonuje
jako chmura publiczno-prywatna.
Dodatkowo, dostawca zaoferował pełną
skalowalność rozwiązania (IaaS).
Osiągnięto oszczędności rzędu 60-70%
miesięcznie w porównaniu do poprzedniego
rozwiązania.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
190
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
92.
Ministerstwo
Obrony (Wielka
Brytania)
Hosting
Rackspace Założeniem programu była zmiana
systemu, który okazał się zbyt drogi
i mało efektywny ze względu na
zbyt dużą liczbę fizycznych
serwerów.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
W celu spełnienia założeń programu
lokalny
wykorzystano Rackspace Hosting. Dzięki
wykorzystaniu technologii chmury, liczba
fizycznych serwerów została zmniejszona, a
serwery wirtualne pozwalają na bardziej
efektywną pracę i pełną skalowalność
(IaaS). Dodatkowo MOD może liczyć na
pomoc techniczną 24/7.
IaaS
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
191
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
93.
Visit Britain
(Wielka Brytania)
Hosting
Rackspace Celem organizacji jest skuteczna
reklama Wielkiej Brytanii w celu
zwiększenia krajowych przychodów
z turystyki.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
W celu spełnienia założeń wybrano firmę
lokalny
SapientNitro wraz z firmą RackSpace
Hosting (oferującą hostowanie stron
internetowych przez chmurę), które były
odpowiedzialne za VisitBritain online.
Dzięki wybraniu technologii chmury, strona
internetowa była w stanie przyjąć nawet
1200 użytkowników na sekundę w trakcie
okresu sporego zainteresowania podczas
olimpiady w Londynie.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
192
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
94.
Departament Opieki Oracle
Społecznej w Stanie
Victoria (Australia)
Baza danych w
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
przeniesienie większości
administracji oraz dokumentów
dotyczących opieki społecznej do
bazy danych działającej w systemie
chmury.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Funkcjonalnością wprowadzonego systemu lokalny
opartego na oprogramowaniu CRS On
Demand firmy Oracle jest znaczne
ułatwienie czynności administracyjnych,
oraz obniżenie ich jednostkowych kosztów
przy zachowaniu ścisłej poufności danych
przechowywanych w chmurze.
SaaS
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Centrum przetwarzania danych jest
zlokalizowane w Australii, co pozwoliło
Departamentowi na skorzystanie z usług
firmy. Usługi są świadczone w formule
SaaS.
95.
Władze Regionalne Telstra
Wysp w Cieśninie
Torresa (Australia)
Infrastruktura,
hosting
Założeniem projektu było
przeniesienie części administracji
gminy do sieci utworzonej na bazie
chmury.
Funkcjonalnością korzystania z usługi
Telstra‘s Utility Hosting, świadczonej w
formule IaaS, było zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa, dostępności do danych
oraz obniżenie kosztów zarządzania.
lokalny
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
193
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
organizacji
96.
Austriackie
Federalne Centrum
Obliczeniowe
(Austria)
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Założeniem projektu było
wprowadzenie administracji opartej
na systemie chmury obejmującej
niemal wszystkie sektory
państwowe.
Funkcjonalnością zastosowanego systemu
były: niezależny od systemu i miejsca
dostęp do dokumentów, bieżące
przetwarzanie danych, większa
efektywność, obniżenie kosztów.
rządowy
IaaS
Platforma w
chmurze
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
194
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
97.
Departament
Surowców
Naturalnych w
stanie Wisconsin
(USA)
Narzędzia do
komunikacji
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem wdrożenia było
połączenie ponad 200 placówek
rozmieszczonych na terenie stanu za
pomocą konferencji online oraz
innych narzędzi ułatwiających
współpracę.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Jednostka zdecydowała się na
wojewódzki
wykorzystanie rozwiązania opartego na
chmurze obliczeniowej, aby w całości
obsługiwało ono wszystkie telekonferencje,
szkolenia, spotkania i rozmowy
telefoniczne pracowników. Dotyczyło to
zarówno komunikacji pomiędzy nimi, jak i
z współpracującymi podmiotami. W ciągu
kilku lat zwrot z inwestycji szacowany jest
na około 400%. Usługa jest świadczona w
formule SaaS.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
195
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
98.
Australian Hearing
(wydział służby
zdrowia do spraw
badania słuchu,
Australia)
Wirtualizacja
infrastruktury
VMware
Wdrożenie było elementem
ograniczenia ryzyk związanych z
awariami i innymi krytycznymi
sytuacjami, które uniemożliwiałyby
ciągłość działania systemu.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Wybranym rozwiązaniem jest system
oparty o VMware vSphere i VMware
vCenter Site Recovery Manager. Ryzyko
znacznych strat finansowych związanych z
utratą danych zostało w ten sposób
zminimalizowane, bowiem czas
przywrócenia funkcjonalności został
skrócony z 48 do 3 godzin.
lokalny
IaaS
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
196
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
99.
Miasto Vasteras
(Szwecja)
System do
zarządzania
komputerami
Microsoft
Poszukiwane rozwiązanie miało
zapewnić możliwość zdalnego
zarządzania bezpieczeństwem i
aktualizacjami szkolnych
komputerów w obrębie miasta przy
relatywnie niskich kosztach
działania.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Zdecydowano się na system Microsoft
Intune umieszczony w chmurze
obliczeniowej, który regularnie aktualizuje
oprogramowanie na stacjach roboczych
oraz wykrywa złośliwe oprogramowanie,
które to następnie zostaje zdalnie usunięte
przez dział IT. Zarządzanie odbywa się z
poziomu przeglądarki internetowej z
wtyczką Microsoft Silverlight. Usługa jest
świadczona w formule SaaS.
sektorowy
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
197
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
100. Samorząd miasta
Strovolos (Cypr)
Poczta
elektroniczna w
chmurze
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Nowy system miał zaspokoić
Rozwiązaniem było wdrożenie bazującej na lokalny
rosnące potrzeby urzędników
chmurze usługi pocztowej w formule SaaS.
dotyczące komunikacji i współpracy. Infrastruktura została oparta o Microsoft
Exchange Server 2007, rozwiązanie
bezpieczne i efektywne kosztowo.
Pracownicy docenili znany już przez nich
interfejs Windows, przez co zmiana odbyła
się bardzo sprawnie. Zarządzanie
zadaniami, pocztą i kalendarzem odbywało
się teraz w sposób znacznie bardziej
sprawny niż do tej pory.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
198
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
101. Miasto Ventura
(USA)
Narzędzie do
komunikacji
VMware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
wprowadzenie kompleksowego
systemu komunikacji pomiędzy
pracownikami, dostępnego do ich
użytku w sposób ciągły.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Funkcjonalnością wdrożonego systemu
lokalny
Zimbra Collaboration, działającego na
zasadzie chmury w formule SaaS, była duża
oszczędność zarówno we wdrożeniu jak i
obsłudze, dostępność w formacie 24/7,
intuicyjność, prostota interfejsu, otwarta
struktura umożliwiająca jego powiązanie z
innymi programami i możliwość
dostosowania go do własnych potrzeb.
Zaletą tego rozwiązania jest również jego
kompleksowość, łącząca pocztę
elektroniczną kalendarz i organizatora.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
199
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
102. Departament ds.
Ryb i Zwierzyny
Łownej (USA)
Citrix
Wirtualizacja
infrastruktury
103. Magistrat Ataşehir
(Turcja)
Platforma z
aplikacjami
Microsoft
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Założeniem projektu było
umożliwienie pracownikom
ministerstwa bezpośredni i ciągły
dostęp do systemu w każdym
miejscu Alaski, w którym wykonują
swoją pracę.
Funkcjonalnością wprowadzenia systemu
Citrix było znaczne ułatwienie pracy
pracowników terenowych, którzy nie
musieli dojeżdżać do swoich biur w celu
przesłania wyników badań oraz
bezpieczeństwo danych przesyłanych i
przechowywanych w chmurze. Znacząco
zwiększyło to komfort i efektywność ich
pracy.
wojewódzki
Założeniem projektu było
umożliwienie dostępu do zasobów
magistratu bez względu na czas i
lokalizację.
Zdecydowano się na wdrożenie usługi w
lokalny
chmurze, świadczonej w formule SaaS.
Funkcjonalnością zastosowanego programu
Office 365 był ciągły, swobodny dostęp do
dokumentów, pozostałych zasobów
magistratu z dowolnego miejsca, łatwość
obsługi tej technologii oraz jej
wszechstronność. Rozwiązanie to zapewnia
również większą efektywność pracy
pracowników oraz komunikację pomiędzy
poszczególnymi placówkami magistratu.
SaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
200
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
104. Miasto Kapsztad
(RPA)
Microsoft
Wirtualizacja
serwerów
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Miasto rozważało, czy pozostać przy
dotychczasowej infrastrukturze
starzejących się 350 miejskich
serwerów, czy też poszukać bardziej
wydajnego i tańszego rozwiązania.
Przede wszystkim wzięto pod uwagę
technologię cloud i wirtualizację
serwerów.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Wdrożono nową infrastrukturę opartą o
lokalny
Microsoft Windows Server 2008 R2 HyperV i Microsoft System Center, dzięki czemu
skonsolidowano 150 stacji roboczych w
sześć zwirtualizowanych serwerów. W
ramach projektu stworzono prywatną
chmurę obliczeniową (IaaS).
IaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Jako rezultat miasto uzyskało m.in. znaczne
oszczędności (uniknięto ok 595 000 USD w
wydatkach kapitałowych) i pewność
kontynuacji skutecznego działania przez
następne lata.
105. AIG (Urząd Do
HP
Spraw Innowacji W
Administracji
Publicznej,
Panama)
Założeniem było przygotowanie
podłoża pod wzrost zapotrzebowania
na moc obliczeniową przyszłych
usług e-administracji oraz
skonsolidowanie infrastruktury w
jednym miejscu.
AIG przeanalizowało różne architektury IT
z założeniem przejścia od tradycyjnych
modeli infrastruktury do bardziej
elastycznych, skalowalnych i
energooszczędnych rozwiązań. Ogłoszono
przetarg dla dostawców usług w chmurze,
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
rządowy
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
201
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Infrastruktura
chmurowa
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
którzy potrafiliby sprostać tym
wymaganiom.
działania
organizacji
AIG poprzez wybór firmy HP, jako
partnera, wprowadziło rozwiązanie
CloudSystem. Dzięki temu możliwe jest
łatwe objęcie kolejnych jednostek
administracji publicznej efektywnym
kosztowo wsparciem IT. Poprzez
wykorzystanie usług w chmurze w formule
IaaS osiągnięto następujące korzyści:
●
skrócenie czasu odpowiedzi na żądania
zwiększenia mocy obliczeniowej
poszczególnych urzędów z kilku tygodni do
24 godzin,
●
zmniejszenie kosztu infrastruktury IT
dla projektów o 80%,
●
skonsolidowanie usług rządowych w
ramach jednego systemu,
●
redukcja zużycia energii.
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
202
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
106. Rząd Albanii
(Albania)
Infrastruktura
chmurowa
HP
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było przygotowanie
podłoża pod przyszłe usługi eadministracji oraz skonsolidowanie
infrastruktury w jednym miejscu.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Czternaście ministerstw zostało objętych
rządowy
wspólną infrastrukturą opartą o rozwiązania
HP i Windows Server 2008. Chmura
zarządzana jest przez Microsoft System
Center Virtual Machine Manager 2008 R2.
Środowisko oparte o chmurę pozwala na
dalsze skalowanie sieci, jak również
zapobieganie przeciążeniu i awarii
komputerów. Również usługi poczty
elektronicznej zostały ujednolicone, przez
co zarządzanie nimi jest teraz łatwiejsze.
IaaS
Dzięki wykorzystaniu usług w chmurze, w
formule IaaS, zredukowano czas potrzebny
na zwiększenie mocy obliczeniowych o
70%, czas administracji serwerami o 60%,
zwiększono dostępność aplikacji i
wykorzystanie serwerów.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
203
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
107. LDA (Wydział do
spraw rolnictwa
regionu Limpopo,
RPA)
Narzędzia do
komunikacji
Microsoft
LDA poszukiwał rozwiązania, które
pomoże urzędnikom lepiej
komunikować się w czasie
rzeczywistym. Założono więc
wprowadzenie funkcjonalności,
która oferuje pracownikom dostęp
do poczty elektronicznej i
komunikatora, gdy są z dala od
biura.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Wybrano usługę Microsoft Office 365,
ponieważ oferuje ona zarówno dostęp do
komunikatora Lync, jak i pakietu
biurowego Office bez potrzeby
instalowania dodatkowego sprzętu czy
oprogramowania. Utworzenie nowego
klienta zajmuje teraz zaledwie kilka minut.
W dalszej kolejności wdrażano inne
oprogramowanie Microsoft oparte na
chmurze, jak SharePoint. Usługi są
świadczone w formule SaaS.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
204
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
108. CRPF (Centralna
Rezerwa Sił
Policyjnych, Indie)
Microsoft
Wirtualizacja
serwerów
109. Miasto Bunbury
(Australia)
Prywatna chmura
IBM
Przed projektem postawiono szereg
celów, takich jak znalezienie
sposobu na zwiększenie
bezpieczeństwa danych w obrębie
sieci informatycznej CRPF,
zredukowanie jej kosztów
utrzymania czy unowocześnienie
stosowanych technologii.
Założeniem było stworzenie
infrastruktury IT, która umożliwi
bardziej efektywne świadczenie
usług dla mieszkańców miasta.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
CRPF postawił na stworzenie centralnego
serwera opartego o system operacyjny
Windows Server 2008 R2 z technologią
Hyper-V wpierającego wirtualizację.
sektorowy
IaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
W ciągu jednego miesiąca powstała w ten
sposób prywatna chmura, pozwalająca m.in.
na zmniejszenie ilości fizycznie
istniejącego sprzętu, pełną skalowalność
rozwiązania, wsparcie krytycznych
aplikacji oraz zdalne zarządzanie i
monitorowanie stacji roboczych.
Władze Bunbury wykonały implementację
rozwiązania typu chmura prywatna
bazująca na technologii IBM w celu
uproszczenia infrastruktury informatycznej
i zapewniania ciągłości świadczenia usług
dla obywateli.
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
lokalny
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
205
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
działania
organizacji
Zbudowana infrastruktura ma za zadanie
zapewnić funkcjonalność świadczenia usług
typu cloud w ramach nowych inicjatyw
lokalnego rządu w oparciu o własną chmurę
prywatną.
110. Władze miasta
Tongliao (Chiny)
Prywatna chmura
IBM
Założeniem było wdrożenie
rozwiązań komunikacyjnych i
innych zaawansowanych technologii
informatycznych w celu zapewnienia
lokalnym władzom i biznesowi
dostępu do elastycznych usług w
chmurze na żądanie.
Rozwiązaniem było zaimplementowanie
infrastruktury IT, która umożliwia
funkcjonowanie w chmurze. W efekcie
miasto dysponuje możliwością
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
szybko i efektywnie kosztowo. Chmura
prywatna dla lokalnych władz i biznesu
zapewnia szybki wzrost ekonomiczny
dzięki łatwemu i szybkiemu dostępowi do
technologii informatycznych.
lokalny
brak
Społeczne
publicznie
dostępnych Biznesowe informacji Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
206
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Ownership)
111. Wladze dzielnicy
Dongcheng w
Pekinie (Chiny)
Infrastruktura
chmurowa
IBM
Założeniem było stworzenie
modelowego systemu sprawowania
administracji w oparciu o usługi dla
ludności bazujące na elastycznych
rozwiązaniach informatycznych.
Rozwiązaniem było stworzenie
lokalny
infrastruktury IT opartej o technologie
chmury obliczeniowej IBM. Dzięki
chmurze obliczeniowej lokalny rząd może
podołać wyzwaniom związanym z ochroną
i bezpieczeństwem miasta oraz z
wymaganiami informatycznymi w obszarze
administracji lokalnej. Zminimalizowano
także koszty operacyjne i trudności z
zapewnieniem odpowiedniej
funkcjonalności rozwiązań.
brak
Społeczne
publicznie
dostępnych Biznesowe informacji Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
207
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
112. Władze miasta
Dongying (Chiny)
Prywatna chmura,
platforma usługowa
IBM
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było zapewnienie
platformy dla usług informatycznych
dla e-administracji oraz dla nowych
firm do testowania rozwiązań i
usług.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było zbudowanie
lokalny
infrastruktury umożliwiającej działanie w
prywatnej chmurze.
Chmura prywatna zbudowana w specjalnej
strefie ekonomicznej pozwala nowym
firmom skorzystać z dostępnej
infrastruktury informatycznej w celu
rozwoju i testowania oprogramowania
zapewniającego nowe usługi przez internet
dla obywateli.
Rozwiązanie dodatkowo jest
wykorzystywane przez lokalny rząd do
celów związanych z zapewnieniem usług
informatycznych dla obywateli w ramach eadministracji.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
208
Społeczne
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
113. Amerykańska
Amazon
Agencja Kosmiczna
NASA (USA)
Hosting
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Z związku z otrzymywaniem
ogromnych porcji obrazów i zdjęć w
projekcie Cassini, agencja NASA
wymagała utrzymywania ogromnej
mocy obliczeniowej. Nie było to
rozwiązanie efektywne kosztowo,
dlatego zwrócono się w kierunku
systemów cloud computing.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
NASA zdecydowała się na wykorzystanie
lokalny
mocy obliczeniowej udostępnionej przez
serwery Amazon (chmurze Amazon EC2
działającej w formule IaaS) w miejsce
wykorzystywanych uprzednio zasobów
własnych. Skok wydajności pozwolił na
wykonanie obróbki zdjęć w 5 godzin. Dla
porównania, do tej pory podobne zadanie
zajmowało NASA ok. 15 dni. Jednocześnie
koszt tego zlecenia pozostawał bardzo niski
– na poziomie około 200 USD, w
porównaniu do tysięcy USD wiążących się
z utrzymywaniem własnej infrastruktury.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
209
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
114. Amerykańska
NASA
Agencja Kosmiczna Ames
NASA (USA)
Research
Zwiększenie mocy
obliczeniowych
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Projekt pod nazwą Nebula:
stworzenie infrastruktury o
odpowiedniej mocy obliczeniowej,
która następnie może być
udostępniana naukowcom z NASA
oraz pracownikom pozostałych
jednostek administracji USA w
formie IaaS (Infrastructure as a
Service).
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Projekt Nebula był początkowo rozwijany lokalny
przez Perot Systems.
Usługa, świadczona w formule IaaS,
znalazła zastosowanie w szeregu
przypadków, które wymagały
specjalistycznego i kosztownego sprzętu do
wykonania obliczeń. Jako przykład można
podać zlecenie CfCS (Centrum Badania
Zmian Klimatycznych), które
wykorzystywało oferowaną przez projekt
Nebula do oceny zniszczeń dokonanych
przez tornada w stania Alabama wiosną
2011 roku. Projekt przyczynił się do
wzrostu możliwości badawczych przy
ograniczeniu kosztów i skupieniu ich na
jednej jednostce.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
210
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
115. Europejska Agencja Amazon
Kosmiczna
Hosting
116. Departament
Sprawiedliwości
(USA)
VMware
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozpoczęcie misji Gaia wiązało się z
dużym zapotrzebowaniem na moc
obliczeniową, jako że sondy
badawcze nadsyłały do agencji
ogromne ilości danych
wymagających analizy. Z danych
korzystają naukowcy, agencje
rządowe i organizacje prywatne na
całym świecie. Założeniem projektu
było wykorzystanie zewnętrznej
infrastruktury opartej o chmurę
obliczeniową, która byłaby w stanie
zapewnić wystarczająco wydajną
analizę danych.
Pomimo tego, że duża część przetwarzania
odbywa się przez satelity, część
przechowywania i przetwarzania danych
została powierzona Amazon. EAK
wykorzystuje do tego zadania Amazon
Simple Storage Device (S3).
lokalny
Założeniem programu było
wprowadzenie systemu, który
mógłby obsłużyć zwiększoną liczbę
aplikacji o granty dla rządów
lokalnych. W następstwie
Jako rozwiązanie tymczasowe,
Departament przystosował część starego
sprzętu by sprostać wzmożonemu
zapotrzebowaniu. Długoterminowo,
Departament postanowił utworzyć chmurę
IaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Wykorzystanie infrastruktury opartej o
chmurę w formule IaaS okazało się o ponad
połowę mniej kosztowne niż szacowane
wydatki związane z budową własnego
serwera. Powyższe obliczenia nie
uwzględniają kosztów utrzymania sprzętu,
zatem oszczędności wynikające z
rozwiązania cloud computing są jeszcze
większe.
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
rządowy
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
211
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe -
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis funkcjonalny
wprowadzenia aktów prawnych
związanych ze wzmożonymi
inwestycjami, (ARRA) liczba
aplikacji wzrosła z 11 000 do ponad
27 000, a zapotrzebowanie na
zasoby związane z procesowaniem
aplikacji wzrosło trzykrotnie.
Prywatna chmura
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
prywatną w dwóch centrach przetwarzania
danych. W przeciągu ośmiu miesięcy
zwiększono moce obliczeniowe 15-krotnie.
Nowy system VMware wykorzystujący
prywatną chmurę okazał się wyjątkowo
efektywny obsługując 75 000 aplikacji oraz
600 użytkowników wewnętrznych.
Departament rozważa także wykorzystanie
centrum do obsługi nowego systemu
płatności dla 200 000 użytkowników.
Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
Pomimo tego, że rozwiązanie spełniło
swoje zadanie, Departament planuje
udoskonalenie swoich aplikacji tak, aby w
pełni wykorzystywały one możliwości
związane z przetwarzaniem danych w
chmurze obliczeniowej (IaaS)
117. Rząd USA (USA)
Hosting
Amazon
W wyniku kryzysu ekonomicznego
rząd USA zdecydował się na
zastrzyk gotówki w gospodarkę
rzędu $787 miliardów. Tego typu
Początkowo, strona internetowa
rządowy
Recovery.gov została zbudowana używając
Drupal CRM. Ze względu na ograniczenia,
finalnie zdecydowano się na wykorzystanie
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
212
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
działanie wymagało przejrzystości w technologii Microsoft.
związku, z czym założona została
W związku ze sporym zainteresowaniem
strona internetowa recovery.gov.
stroną internetową rząd zdecydował się
wykorzystać chmurę obliczeniową Amazon
EC2 oraz Microsoft Office Sharepoint
Server 2007. Dzięki modelowi IaaS, strona
jest dzięki temu w stanie przyjąć kilka
milionów osób na godzinę.
118. Department
Rolnictwa, Urząd
Leśny (USA)
Program dot. Call
Center
Aquilent
Założeniem program było
dostarczanie informacji i wsparcia
do tysięcy pracowników poprzez 3
call centers i do odległych
lokalizacji.
W tym celu wykorzystano program
RightNow Web, Experience, który
wykorzystuje chmurę w formule IaaS.
Korzyściami zastosowanego rozwiązania
były:
●
łatwość aktualizacji,
●
łatwość nawigowania treścią,
●
dzięki wykorzystaniu SmartAssistant
10% emaili dostaje automatyczną
odpowiedź, która pozwala nakierować
zainteresowanych na odpowiednie
informacje i pozwala pracownikom na
poświęcenie uwagi pozostałym klientom,
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
sektorowy
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
213
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
których pytania są bardziej szczegółowe.
119. Agencja
Technologii
Informatycznych
stanu Virgina
(USA)
Amazon
EC2
Założeniem programu było
stworzenie systemu, który
pozwoliłby na hostowanie online
aplikacji Notary I eNotary.
Kluczowym kryterium ewentualnego
rozwiązania była niska cena.
W celu spełnienia założeń programu
wykorzystano usługi Amazon EC2, które
pozwoliły na szybkie i tanie tworzenie
aplikacji.
120. USAID (Agencja
Stanów
Zjednoczonych do
spraw rozwoju
wewnętrznego)
Citrix
Założeniem było przeniesienie
wybranych aplikacji takich jak email do chmury obliczeniowej oraz
zastosowanie technologii do
bezpiecznego i szyfrowanego
dostępu do kluczowych danych.
Zastosowano technologię wirtualizacji
lokalny
opartą o serwery Citrix. Pozwoliła na
przydzielenie każdemu użytkownikowi jego
personalnego konta z przestrzenią roboczą,
do której dostęp może uzyskać niezależnie
od miejsca czy urządzenia. Samo
utworzenie nowego profilu użytkownika
zabiera tylko kilka minut, w
przeciwieństwie do wielogodzinnej pracy
przy konfigurowaniu tradycyjnej, fizycznej
stacji roboczej.
Wirtualizacja
serwerów
wojewódzki
PaaS
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
SaaS
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
214
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
121. Urząd ds.
Mieszkalnictwa w
Chicago (USA)
Platforma CRM
Salesforce Ze względu na rosnące wymagania
odnośnie mobilności pracowników,
organizacja musiała zastąpić
tradycyjne arkusze kalkulacyjne i
stacjonarne bazy danych nowym
rozwiązaniem. Konieczny był dostęp
do najbardziej szczegółowych
danych z dowolnego miejsca, przy
zachowaniu najwyższych
standardów bezpieczeństwa oraz
łatwości obsługi systemu.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Organizacja zaimplementowała w swej
infrastrukturze oparte o chmurę
obliczeniową systemy Salesforce CRM i
Force.com.
lokalny
SaaS
Dzięki nowemu systemowi zwiększeniu
uległa mobilność i produktywność
pracowników CHA, a ich postępy mogą być
łatwo monitorowane. Dzięki wdrożeniu
uzyskano znaczne oszczędności, ponieważ
pozwoliło ono na zredukowanie inwestycji
w zakup sprzętu i utrzymanie
oprogramowania do zera.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
215
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
122. Departament
Zdrowia i
Środowiska,
Południowa
Karolina (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem był system pozwalający
na zarządzanie wrażliwymi i
poufnymi danymi, w tym podczas
komunikacji e-mailowej.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Ponad 4 200 pracowników departamentu
przeszło na usługi Google Apps for
Government, dzięki gwarancji
bezpieczeństwa posiadanych danych.
Aplikacje Google Apps są umieszczone w
chmurze obliczeniowej.
wojewódzki
SaaS
Pakiet pozwolił na lepsze wykorzystanie
zasobów finansowych i czasu
pracowników. Umożliwiono także dostęp
do danych z każdego miejsca i z różnych
platform sprzętowych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
216
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
123. Hrabstwo
Rockingham,
Północna Karolina
(USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Jednostka samorządu terytorialnego
posiadała przestarzały system poczty
elektronicznej, o bardzo
ograniczonej przestrzeni i niskim
poziomie bezpieczeństwa.
Założeniem było znalezienie nowego
rozwiązania, które pozwoliłoby na
sprawniejsze wykorzystanie tej
formy komunikacji, a jednocześnie
pozostała efektywna kosztowo.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Dzięki wdrożeniu usług Google Apps for
lokalny
Government pracownicy uzyskali dostęp do
poczty, kalendarza i przestrzeni dyskowej,
którą mogą z łatwością udostępniać
pomiędzy działami czy placówkami, bez
obaw o bezpieczeństwo danych. Dział IT
docenił łatwość zarządzania nowymi
aplikacjami oraz związane z tym niskie
koszty.
SaaS
Aplikacje Google Apps są umieszczone w
chmurze obliczeniowej.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
217
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
124. Hrabstwo
Google
Waszyngton, Nowy
Jork (USA)
Aplikacje w
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Jednostka samorządu terytorialnego
posiadała przestarzały system poczty
elektronicznej, o bardzo
ograniczonej przestrzeni i niskim
poziomie bezpieczeństwa.
Założeniem było znalezienie nowego
rozwiązania, które pozwoliłoby na
sprawniejsze wykorzystanie tej
formy komunikacji, a jednocześnie
pozostała efektywna kosztowo.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Dzięki wdrożeniu usług Google Apps for
lokalny
Government pracownicy uzyskali dostęp do
poczty, kalendarza i przestrzeni dyskowej,
którą mogą z łatwością udostępniać
pomiędzy działami czy placówkami, bez
obaw o bezpieczeństwo danych. Dział IT
docenił łatwość zarządzania nowymi
aplikacjami oraz związane z tym niskie
koszty.
SaaS
Aplikacje Google Apps są umieszczone w
chmurze obliczeniowej.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
218
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
125. Miasto Des Moines, Google
Iowa (USA)
Aplikacje w
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Jednostka samorządu terytorialnego
posiadała przestarzały system poczty
elektronicznej, o bardzo
ograniczonej przestrzeni i niskim
poziomie bezpieczeństwa.
Założeniem było znalezienie nowego
rozwiązania, które pozwoliłoby na
sprawniejsze wykorzystanie tej
formy komunikacji, a jednocześnie
pozostała efektywna kosztowo.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Dzięki wdrożeniu usług Google Apps for
lokalny
Government pracownicy uzyskali dostęp do
poczty, kalendarza i przestrzeni dyskowej,
którą mogą z łatwością udostępniać
pomiędzy działami czy placówkami, bez
obaw o bezpieczeństwo danych. Dział IT
docenił łatwość zarządzania nowymi
aplikacjami oraz związane z tym niskie
koszty.
SaaS
Aplikacje Google Apps są umieszczone w
chmurze obliczeniowej.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
219
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
126. Westmont, Illinois
(USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Jednostka samorządu terytorialnego
posiadała przestarzały system poczty
elektronicznej, o bardzo
ograniczonej przestrzeni i niskim
poziomie bezpieczeństwa.
Założeniem było znalezienie nowego
rozwiązania, które pozwoliłoby na
sprawniejsze wykorzystanie tej
formy komunikacji, a jednocześnie
pozostała efektywna kosztowo.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Dzięki wdrożeniu usług Google Apps for
lokalny
Government pracownicy uzyskali dostęp do
poczty, kalendarza i przestrzeni dyskowej,
którą mogą z łatwością udostępniać
pomiędzy działami czy placówkami, bez
obaw o bezpieczeństwo danych. Dział IT
docenił łatwość zarządzania nowymi
aplikacjami oraz związane z tym niskie
koszty.
SaaS
Aplikacje Google Apps są umieszczone w
chmurze obliczeniowej.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
220
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
127. General Services
Administration
(Niezalezna agencja
wspierajaca
jednostki
administracji, USA)
Infrastruktura
oparta na chmurze
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Założeniem było poszukiwanie
rozwiązań cloud computing w celu
wsparcia nowych inicjatyw
wprowadzonych przez Biuro Białego
Domu ds. Zarządzania i Budżetu.
Agencja chciała korzystać z
rozwiązania cloud do
monitorowania, raportowania i
wykorzystania mocy przez
pracowników działających poza
biurem.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Agencja wprowadziła rozwiązanie Cloud
Computing jako centralną platformę, która
pozwala administratorom uzyskać szybkie
analizy biznesowe na wszystkich swoich
urządzeniach, w tym smartfonach i
tabletach. Niezbędna funkcjonalność
została uzyskana dzięki rozwiązaniom w
chmurze prywatnej.
rządowy
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
221
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
128. JAIC (Japońskie
IBM
Centrum Inspekcji
Architektonicznych,
Japonia)
Prywatna chmura
129. Ministerstwo
Finansów stanu
Ontario (Kanada)
Platforma z
aplikacjami w
chmurze
IBM
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Pracownicy JAIC spędzali zbyt
wiele czasu na ręcznym wypełnianiu
formularzy do certyfikacji
budynków.
Założeniem było zautomatyzowanie
pracy, a tym samy usprawnienie jej,
wyeliminowanie ryzyka popełniania
błędów.
JAIC wprowadził rozwiązanie w chmurze
obliczeniowej w centrum obliczeniowym
Makuhari. Pozwoliło to na łatwy przydział
serwerów wirtualnych i usług za
pośrednictwem Internetu. Ponadto, dzięki
ścisłej kontroli dostępu i ochronie
antywirusowej środowisko chmury
prywatnej może świadczyć usługi z
zabezpieczonego ośrodka przy użyciu
urządzeń fizycznych w bezpiecznym
centrum danych.
lokalny
Założeniem było wdrożenie
elastycznego i ekonomicznego
rozwiązania, które ułatwi
współpracę między członkami
kanadyjskiej Rady Kontrolerów.
Wdrożone rozwiązanie dostarczania usług wojewódzki
zostało oparte o technologię cloud
computing. Platforma zapewnia elastyczne i
wydajne kosztowo środowisko pozwalające
na wprowadzanie usług na każde żądanie
dowolnie wyskalowanych wg
zapotrzebowania.
łączone
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
222
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
130. Departament
Zdrowia i Higieny
Psychicznej w
Nowym Jorku
(USA)
Platforma CRM
Salesforce Założeniami wprowadzonego
rozwiązania miały być:
●
szybsze reagowanie na
zapotrzebowania departamentu
●
łatwiejsze zarządzanie
obszernymi bazami danych
●
możliwość koordynacji
wewnętrznych i zewnętrznych
partnerów.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Wdrożenie platformy Force.com opartej na
zasadzie chmury zagwarantowało
następujące wartości:
●
znaczną redukcję czasu potrzebnego
na lokalizację danych w systemie
●
możliwość powiązania aktywności z
ich federalnymi standardami wykonywania
●
szybkość dokonywania raportów
●
znaczną poprawę jakości obsługi
klienta i przejrzystości programów
prowadzonych przez departament dzięki
współdzieleniu informacji.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
223
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
131. Departament Pracy
i Rozwoju
Gospodarczego
stanu Minnesota
(USA)
Baza danych
chmurze
Salesforce Założeniem wdrożonego projektu
było utworzenie scentralizowanej
bazy danych usprawniającej
współpracę pomiędzy wieloma
jednostkami biznesowymi i
partnerami zewnętrznymi.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Korzyściami z wprowadzenia platformy
opierającej swoje działanie na zasadzie
chmury były:
●
scentralizowany wgląd we wszystkie
najważniejsze zagadnienia społeczności
biznesowej
●
możliwość organizowania spotkań z
klientami przez pracowników terenowych
w sposób swobodny
●
ułatwienia w obsłudze niezbędnych
do pracy narzędzi z sektora IT.
wojewódzki
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
224
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
132. Departament
Amazon
Rolnictwa, Urząd
ds. Konserwacji
Zasobów
Naturalnych (USA)
Hosting
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
utworzenie platformy w publicznej
chmurze, która miała dostarczyć
zasobów obliczeniowych dla
farmerów jako program wspierania
ich w dbaniu o ochronę środowiska i
produktywność ich ziemi.
Departament zatrudnia ponad 12 500
planistów i 2 000 pracowników
terenowych, którzy pomagają
farmerom w dobraniu odpowiednich
narzędzi i modeli środowiskowych.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Departament stworzył Cloud Services
rządowy
Innovation Platform(CSIP), która została
następnie umieszczona na serwerach
Amazon EC-2 w formule IaaS. Modele
środowiskowe zostały udostępnione
pracownikom na zasadzie aplikacji
webowych.
Funkcjonalnością wprowadzenia systemu
opartego na chmurze było znaczne
ułatwienie pracy pracowników terenowych,
którzy zawsze mają dostęp do niezbędnych
narzędzi potrzebnych do pomocy farmerom,
oraz redukcja kosztów z uwagi na
konieczność zapłaty jedynie za zasoby
rzeczywiście zużyte.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
225
Społeczne
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
133. Agencja Ochrony
Środowiska (USA)
Platforma w
chmurze
Tetra
Tech
Założeniem projektu było
utworzenie systemu prognozy
pogody i audycji edukacyjnych w
zakresie zarządzania wodą
dostępnego za pomocą dowolnych
urządzeń (telefonów komórkowych,
laptopów, tabletów) bez względu na
miejsce osoby chcącej uzyskać taki
dostęp.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Utworzenie platformy na bazie chmury
opartej na oprogramowaniu MediaPlatform
WebCaster zapewniło następujące
wartiości:
●
dostęp do systemu z dowolnego
miejsca
●
skalowalność rozwiązania
●
zróżnicowanie formatu materiałów
umieszczonych w chmurze umożliwiające
ich odczyt na wielu typach urządeń
●
nowoczesność zastosowanego
rozwiązania zachęcająca do korzystania z
niego szerokie rzesze potencjalnych
użytkowników
Usługa jest świadczona w formule SaaS.
rządowy
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
226
Społeczne
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
134. JPS (Japoński
Urząd Emerytalny,
Japonia)
Hosting
IBM
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem wprowadzonego
projektu było zapewnienie
możliwości uczęszczania na kursy i
dostępu do materiałów edukacyjnych
szerszej rzeszy zainteresowanych, co
wcześniej było znacząco
ograniczone przez ograniczoność
fizycznych zasobów.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Urząd zdecydował się na zaangażowanie
rządowy
IBM Global Technology Services do
wdrożenia IBM SmartCloud Enterprise.
Usługa hostingu infrastruktury IT jest
świadczona w formule IaaS w
zabezpieczonej chmurze IBM Cloud. Urząd
może skalować rozwiązanie w zależności
od chwilowych potrzeb.
IaaS
Wdrożenie technologii SmartCloud
(zapewnianej przez IBM) działającej na
zasadzie chmury zapewniło możliwość
rozszerzenia ilości oferowanych kursów i
znacznie poprawiło ich dostępność dla
zainteresowanych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
227
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
135. Rada ds.
Bezpieczeństwa
Żywności w
Fukushimie
(Japonia)
Hosting
IBM
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
utworzenie systemu
umożliwiającego analizowanie i
magazynowanie danych dotyczących
stopnia skażenia różnorodnych
produktów spożywczych przez
substancje radioaktywne.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Przy pomocy IBM Global Technology
wojewódzki
Services zaimplementowano rozwiązanie
oparte na IBM SmartCloud. Rozwiązanie
zapewnia środowisko w chmurze, które
Rada używa do analizy, zapisu i
raportowania danych na potrzeby badań
prowadzonych nad żywnością. Rada używa
także IBM WebSphere Application Server
do rozwoju i zarządzania aplikacjami w
chmurze.
PaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
228
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
136. Rada miasta
Messina (Włochy)
Prywatna chmura,
wirtualizacja
serwerów
IBM
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Jednostka samorządowa spotkała się
z rosnącymi kosztami operacyjnymi
i licencyjnymi dotychczas
posiadanych zasobów IT, przy
jednoczesnym spadku ich
wydajności. Założeniem nowego
systemu była bardziej efektywna
kosztowo praca.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Niemal 130 stacji roboczych zostało
lokalny
zastąpionych jednym wydajnym serwerem
IBM, który jest rdzeniem prywatnej chmury
obliczeniowej. Użytkownicy podłączają się
do niej, aby uzyskać potrzebne aplikacje i
informacje – jednak aby to zrobić nie są już
potrzebne wysokowydajne komputery, a
wystarczą energooszczędne i niedrogie
urządzenia (SaaS). Dzięki temu uzyskano
znaczne oszczędności na rachunkach za
energię. Również przejście na system Linux
pozwoliło na ograniczenie kosztów
licencyjnych.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
229
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
137. Samorząd lokalny
w Chinach
Infrastruktura
chmurowa
IBM
Założeniem wdrożenia było
zaspokojenie rosnącego
zapotrzebowania na zasoby IT,
mając na uwadze zużycie energii i
zrównoważony rozwój regionu.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Infrastrukturę oparto o rozwiązania IBM.
Wdrożony WebSphere CloudBurst jest
zintegrowaną platformą sprzętowoprogramową i posłużyła do zbudowania
chmury obliczeniowej. Dzięki temu
możliwe jest zdalne udostępnianie mocy
obliczeniowej na żądanie lokalnych
urzędów w formule IaaS, szkół czy
ośrodków służby zdrowia.
Energooszczędność rozwiązania pozwoliła
na obniżenie kosztów operacyjnych.
lokalny
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
230
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
138. Region
metropolitalny
miasta Eindhoven
(Holandia)
Hosting
IBM
Ulice regionu wyposażone zostały w
szereg czynników monitorujących
wszelkie zdarzenia dotyczące ruchu
drogowego. Dlatego władze
poszukiwały systemu, który byłby w
stanie obsługiwać znaczne ilości
napływających danych i poprzez ich
analizę poprawiać warunki na
drodze. Kierowcy mieliby
otrzymywać komunikaty dotyczące
bieżącej sytuacji w czasie
rzeczywistym prosto na swoje
urządzenia mobilne.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
W celu zapewnienia dostatecznej mocy
obliczeniowej, władze regionu rozpoczęły
współpracę z firmą IBM.
lokalny
IaaS
W skład rozwiązania wchodziły takie
produkty jak IBM System x 3200 M3, IBM
WebSphere Application Server oraz IBM
Smart Cloud i IBM Traffic Information
Hub. Wybrany przez nich produkt IBM
Smart Cloud jest przykładem IaaS –
infrastruktury jako usługi. Oznacza to, że
zamiast przetwarzania danych przy użyciu
własnego sprzętu, trafiają one do sześciu
nowoczesnych i energooszczędnych
serwerów zlokalizowanych w siedzibie
IBM, gdzie poddane zostają analizie w
czasie rzeczywistym.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
231
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
139. Miasto Cockburn
(Australia)
Wirtualizacja
Vmware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
zmniejszenie kosztów infrastruktury
komputerowej przy jednoczesnej
poprawie jakości usług
świadczonych bezpośrednim
użytkownikom.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Funkcjonalnościami wprowadzonego
lokalny
rozwiązania wykorzystującego technologię
wirtualizacji były: znaczne zmniejszenie
kosztów, ujednolicenie systemu
obsługującego użytkowników, oraz łatwość
w powiększaniu dostępnych zasobów
wirtualnych w miarę wzrostu liczby
użytkowników.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
232
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
140. Rząd Nowej
Zelandii (Nowa
Zelandia)
Wirtualizacja
serwerów
VMware
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
utworzenie platform do testowania
nowego oprogramowania przez
agencje rządowe, umożliwiającą
pracę nad wieloma zadaniami
równolegle. Rozwój aplikacji
departamentu przekroczył
możliwości dotychczasowej
infrastruktury, co prowadziło do
wydłużonego czasu projektów i
wyższych kosztów.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Kilka projektów rozwoju oprogramowania rządowy
wkraczało równocześnie w fazę testowania.
Ponieważ zapewnienie nowych, fizycznych
środowisk testowych wiązało się ze
znacznymi nakładami kapitałowymi
zdecydowano się na zainwestować we
współdzieloną infrastrukturę wirtualnych
serwerów.
PaaS
W wyniku wdrożenia rozwiązania
zapewnianego przez firmę VMware
opartego na technologii VMware vCloud
Director uzyskano możliwość testowania
oprogramowania w wirtualnym środowisku,
oraz znacznie zwiększono efektywność tego
procesu. Deweloperzy mogą sami wybrać
środowisko z katalogu dostępnych i
rozpocząć testowanie (PaaS).
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
233
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
141. Rada Hrabstwa
Staffordshire
(Wielka Brytania)
Wirtualizacja
serwerów
Microsoft
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Potrzebą rady była zmiana sposobu
zarządzania swoją infrastrukturą.
Zdecydowano się na wybór
wirtualizacji, tak aby ograniczyć
koszty i zagwarantować ciągłość
działania najważniejszych aplikacji.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Wymianę infrastruktury rozpoczęto od
lokalny
zbudowania centralnego serwera opartego o
Microsoft System Center i Microsoft
Hyper-V Server 2008 z technologią
wirtualizacji. Zbudowano także prywatną
chmurę obliczeniową Staffordshire Public
Sector Network (PSN) celem rozwoju usług
współdzielonych. Dzięki temu znacznie
obniżyło się obłożenie pracą działu IT, gdyż
stworzenie nowego konta użytkownika
(klienta) i pełna konfiguracja zajmuje teraz
od 5 do 10 minut, czyli 90% mniej niż do
tej pory. Roczne wydatki na infrastrukturę
sprzętową również uległy obniżeniu (o
20%).
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
234
Biznesowe Wykorzystanie
zasobów IT
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
142. Europejska Agencja Microsoft
Środowiska (UE)
Infrastruktura w
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Agencja prowadzi działania w
kierunku zwiększenia świadomości
Europejczyków w zakresie troski o
naturalne środowisko. Wykonuje to
poprzez dostarczanie im łatwych w
zrozumieniu informacji na temat
jakości wody i powietrza oraz
umożliwia dzielenie się własnymi
obserwacjami. Serwis gromadzący te
dane pod nazwą Eye on Earth miał
zostać umieszczony na
infrastrukturze w pełni opartej o
rozwiązanie cloud computing.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Urzędnicy podjęli współpracę z firmą
rządowy
Microsoft, wybierając system operacyjny w
technologii cloud Windows Azure jako
rdzeń nowego projektu Eye of Earth.
Zainteresowanie projektem zmienia się w
ciągu roku, co w konsekwencji powoduje
fluktuacje w zapotrzebowaniu na zasoby
informatyczne. Windows Azure pomaga
organizacji zarządzać poziomem
wykorzystania zasobów i w łatwy sposób
skalować w górę i w dół rozmiary systemu.
Elastyczny model płatności za usługę (IaaS)
pozwala na większe oszczędności i
opłacanie tylko tych zasobów, które
faktycznie są wykorzystywane.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
235
Społeczne
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Funkcjonalnością wprowadzonej platformy lokalny
opartej na technologii chmury była redukcja
kosztów IT, utworzenie bardzo szybkiej
bazy danych dostępnej w trybie 24/7, lepszą
Infrastruktura w
komunikację pomiędzy służbami
chmurze
publicznymi umożliwiającą szybsze
reagowanie oraz wysoki stopień ochrony
poufnych danych przechowywanych w tym
systemie.
144. Federalna Agencja Brak
Założeniem projektu było
Funkcjonalnością wprowadzonego
rządowy
ds. Bezpieczeństwa publicznie wprowadzenie nowoczesnego
rozwiązania opartego na technologii
Łańcucha
dostępnej systemu umożliwiającego śledzenie chmury była lepsza kontrola jakości
Żywnościowego
informacji całego łańcucha produkcyjnego
pożywienia, zwiększenie zaufania
(Belgia)
pożywienia, począwszy od kontroli konsumentów oraz możliwość
stanu zdrowia zwierząt aż po system natychmiastowej reakcji odpowiedzialnych
sprzedaży detalicznej gotowej
organów w razie pojawienia się
produktów finalnych.
jakiegokolwiek zagrożenia.
143. Biuro Szeryfa
Hrabstwa Polk
(USA)
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Założeniem projektu było
zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego, poprzez lepszą
koordynację działań policji, straży
pożarnej oraz służb medycznych.
IaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
SaaS
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
236
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
145. Departament
Ochrony Socjalnej
(Irlandia)
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
przeniesienie większości
administracji oraz dokumentów do
bazy danych działającej w systemie
chmury oraz umożliwienie
sprawniejszej komunikacji pomiędzy
jednostkami.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Funkcjonalnością wprowadzonego systemu rządowy
opartego na technologii chmury był ciągły
dostęp do danych o poszczególnych
jednostkach zarządzanych i modyfikacja
tychże danych w czasie rzeczywistym,
zmniejszone koszty zarządzania,
zapewniona atmosfera ścisłej współpracy
oraz lepsza obsługa klienta przy
zmniejszonych kosztach IT.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
237
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
Total Cost of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Usługi w obszarze „frontend”
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
146.
Ministerstwo
Edukacji (Oman)
Platforma
komunikacyjna
Microsoft Założeniem Ministerstwa Edukacji
było udostępnienie pracownikom
sektora edukacji, nauczycielom i
uczniom łatwo dostępnej platformy
komunikacyjnej opartej na chmurze.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Rozwiązaniem było wdrożenie zbioru
rządowy
aplikacji Microsoft Live@Edu opartych na
chmurze i dedykowanych uczniom,
nauczycielom i urzędnikom sektora
edukacji.
Wśród aplikacji znajdują się przede
wszystkim narzędzia do komunikacji.
Do głównych funkcjonalności zastosowanej
platformy należą:
●
wprowadzone rozwiązanie nie
wymagało poważnych inwestycji w
infrastrukturę, gdyż jest w pełni dostarczane
przez Microsoft,
●
wspólny serwis poczty elektronicznej
– daje on możliwość komunikacji między
nauczycielami i urzędnikami sektora
edukacji ze wszystkimi uczniami w mieście,
●
dzienniki uczniów są bezpośrednio
udostępniane rodzicom, a email i
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
238
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
147.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
komunikatory ułatwiają kontakt pomiędzy
rodzicami a nauczycielami,
●
uczniowie zachowują dostęp do
swojej poczty nawet po zmianie szkoły,
●
możliwość przechowywania plików w
sieci – ułatwia dostęp do materiałów, w tym
edukacyjnych i informacyjnych,
●
scentralizowany system zarządzania
kontami uczniów, poprawa bezpieczeństwa
danych dzięki przechowywaniu ich w sieci.
Statewide Internet
Salesforce Założeniem projektu było
Rozwiązaniem było wprowadzenie
wojewódzki
Portal Authority,
utworzenie platformy działającej na platformy e-government opartej na
Stan Colorado
zasadzie chmury umożliwiający
oprogramowaniu Sales Cloud firmy
(Agencja
mieszkańcom i urzędnikom
Salesforce. Umożliwiło ono poprawę
świadcząca usługi
wszystkich instytucji publicznych (w jakości obsługi klienta oraz zmniejszyło jej
IT dla urzędów
tym rządowych) dostęp do
koszty.
Stanu Colorado,
wszystkich agencji rządowych w
Dodatkowo umożliwiło dostęp do
USA)
jednym miejscu.
większości usług publicznych takich jak:
Jej celem jest usprawnienie
●
wnioskowanie o grant,
Portal e-government
rozpatrywania wpływających
●
rekrutację biznesową,
wniosków od obywateli oraz
●
składanie petycji
wewnętrznej korespondencji
za pomocą drogi elektronicznej.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
239
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
pomiędzy poszczególnymi
departamentami.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Zastąpiła ona szereg innych aplikacji,
zwiększając efektywność pracowników i
liczbę rozpatrywanych wniosków w skali
roku. Skutkowało to większą atrakcyjnością
regionu dla inwestorów z uwagi na
zmniejszoną biurokrację oraz jej
przejrzystość. Ponadto czas implementacji
zmian w systemie takich jak aktualizacja
oprogramowania został zmniejszony z 6
miesięcy do 6 tygodni.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
240
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
148.
Władze miasta
Boston (USA)
Platforma CRM
Salesforce Założeniem projektu było
utworzenie platform zapewniającej
dostęp do informacji potrzebnych
małym przedsiębiorstwom w sposób
ciągły i łatwość ich przeglądania za
pomocą dowolnego urządzenia
(laptopy, tablety, telefony
komórkowe).
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Miasto wdrożyło Boston Business Hub na
pratformie Force.com.
lokalny
SaaS
Uprzednio, przedsiębiorcy byli zmuszeni do
kontaktu z wieloma agencjami, aby załatwić
sprawy związane z otwarciem działalności.
Wprowadzenie platformy działającej w
chmurze umożliwiło umieszczenie
niezbędnych dla małych przedsiębiorców
danych pochodzących z różnych agencji w
jednym miejscu. Znacząco przyspieszyło to
załatwianie spraw urzędowych, przynosząc
zadowolenie klientów oraz obniżyło koszty
administracyjne miasta ponoszone w tym
sektorze.
Usługi w chmurze są świadczone w modelu
SaaS.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
241
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
149.
Urząd Opieki
Społecznej (Social
Security
Administration,
USA)
Platforma/Baza
danych w chmurze
RightNow Założeniem projektu było
Technolo utworzenie systemu dostępnego w
gies
systemie 24/7 dla wszystkich
obywateli mających dostęp do
Internetu, który zawierać miał
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Zdecydowano się na wdrożenie CRM firmy rządowy
RightNow Technologies.
SaaS
Użytecznością wprowadzonej usługi opartej
na platformie chmury był rozbudowany
system wyszukiwania informacji, łatwość
dodawania nowych danych, a co za tym
idzie utrzymywanie ich aktualności. Dzięki
wykorzystaniu SaaS CRM rozwiązanie jest
wysoce skalowalne, co pozwala na
bezproblemowe obsłużenie 34 milionów
zapytań rocznie (w 2009)
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
242
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
150.
New Jersey Transit
Agency (Urząd
Transportu w New
Jersey, USA)
Platforma CRM
151.
Ministerstwo
sprawiedliwości
(USA)
Baza danych w
Opis funkcjonalny
Salesforce Założeniem projektu była poprawa
zarządzania relacjami z klientami,
zwłaszcza umożliwienie szybkiej
reakcji na uwagi i sugestie.
Urząd postanowił zamienić
istniejący wcześniej system, który
często powodował nieudzielanie
odpowiedzi klientom lub też
wielokrotne przetwarzanie tych
samych zagadnień, na uproszczony,
dokładniejszy, szybszy i bardziej
wydajny system reagowania.
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Opis rozwiązania
Poszukiwano systemu, który
usprawniłby komunikację pomiędzy
zainteresowanymi jednostkami w
celu identyfikacji osób. Założeniem
było stworzenie bazy danych z
powszechnym dostępem,
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Zdecydowano się na wprowadzenie
lokalny
platformy CRM działającej w całości w
„chmurze‖. Usługa jest świadczona w
formule SaaS. Platforma jest powiązana z
hurtownią danych, korespondencją mailową
pracowników oraz systemem zarządzania
jakością danych.
Zapewnia ona sprawny przepływ zapytań
przychodzących od klientów do
odpowiednich pracowników urzędu.
Dodatkowo umożliwia zarówno klientom
jak i pracownikom urzędu zgłaszanie
zapytań i wniosków poprzez portal
internetowy
SaaS
Dzięki stworzeniu centralnego systemu
NamUs udało się włączyć do procesu
identyfikacji osób nie tylko służby takie jak
policja, ale również obywateli, który
wspierali swoją pracą poszukiwania.
SaaS
sektorowy
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
243
Społeczne
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Władze region
pilzneńskiego
(Czechy)
Platforma egovernment
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Funkcjolalnością wprowadzonego systemu
e-Government działającego na zasadzie
chmury było znaczne zmniejszenie ilości
dokumentów w formie papierowej,
usprawniona wymiana danych pomiędzy
różnymi jednostkami administracyjnymi,
oraz znaczna redukcja kosztów IT.
lokalny
umożliwiający współpracę policji,
służb medycznych oraz osób
publicznych.
chmurze
152.
Opis rozwiązania
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Założeniem projektu było
utworzenie platformy
umożliwiającej elektroniczny dostęp
mieszkańców do całej administracji
regionu.
SaaS
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
244
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
153.
Władze miasta
Ryga (Łotwa)
Platforma
komunikacyjna
Microsoft Założeniem było udostępnienie
wszystkim uczniom, nauczycielom
oraz pracownikom ratusza
odpowiedzialnych za sektor
edukacji, wspólnej i łatwo dostępnej
platformy komunikacyjnej opartej na
chmurze. Miało to na celu
usprawnienie komunikacji między
uczniami a nauczycielami i
pracownikami ratusza. Rozwiązanie
musiało spełniać szereg wymagań,
tj. automatyzacja procesu tworzenia
konta, zapewnienie miejsca na dane
dla każdego ucznia i nauczyciela,
dostęp z każdego miejsca itp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Zdecydowano się wykorzystać rozwiązania lokalny
dostarzone przez Microsoft. Do głównych
funkcjonalności zastosowanej platformy w
formule SaaS należą:
●
wspólny serwis poczty elektronicznej
– daje on możliwość komunikacji między
nauczycielami i urzędnikami sektora
edukacji ze wszystkimi uczniami w mieście,
●
dodatkowo uczniowie zachowują
dostęp do swojej poczty nawet po zmianie
szkoły,
●
możliwość przechowywania plików w
sieci – ułatwia dostęp do materiałów, w tym
edukacyjnych i informacyjnych,
●
scentralizowany system zarządzania
kontami uczniów,
●
poprawa bezpieczeństwa danych
dzięki przechowywaniu ich w sieci.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
245
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
154.
Miasto i Hrabstwo
Honolulu (USA)
Platforma
usługowa, aplikacje
IBM
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem projektu było
zwiększenie przejrzystości działań
lokalnych władz pod kątem
finansowym.
Dodatkowo, w celu zwiększenia
interakcji z mieszkańcami,
postanowiono wdrożyć platformę z
aplikacjami do użytku publicznego.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Honolulu wdrożyło silnik Integrated
lokalny
Facility for Linux (IFL) na systemie Linux,
działający na maszynach IBM. Dzięki
usłudzie w modelu PaaS pracownicy urzędu
mogą rozwijać aplikacje, które następne są
udoskonalane przez mieszkańców miasta.
PaaS
Funkcjonalnością powstałej platformy są
urzędowe strony internetowe oraz aplikacje
dostępne w chmurze:
●
portal dostępny dla mieszkańców
pokazujący w czasie rzeczywistym aktualne
wydatki urzędów lokalnych oraz dane
historyczne,
●
CitySourced Honolulu 311 – aplikacja
pozwalająca na umieszczanie zdjęć i
„wskazywanie‖ ich na mapie (np.
uszkodzone ulice, porzucone samochody),
●
aplikacja przekazująca informacje o
zagrożeniu tsunami,
●
aplikacja przekazująca informacje w
czasie rzeczywistym o komunikacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
246
Społeczne
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
miejskiej,
●
aplikacja przekazująca informacje o
zakorkowaniu ulic miasta.
Rozwiązanie IBM pozwoliło na
zmniejszenie kosztów licencji baz danych o
68%, i zredukowała czas wdrożenia nowych
aplikacji z jednego tygodnia do kilku godzin
oraz zwiekszyła przychód z podatku od
nieruchomości o 1,4 mln USD.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
247
Korzyści
biznesowe i
finansowe
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
155.
Hrabstwo Norfolk
(Wielka Brytania)
Aplikacje w
chmurze
Google
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem było udostępnienie
jednolitych i łatwo dostępnych
aplikacji, w tym narzędzi do
komunikacji, wszystkim uczniom i
pracownikom sektora edukacji w
hrabstwie.
Miało to na celu poprawienie ich
wydajności oraz komunikacji, w tym
również między szkołami.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Rozwiązaniem było rozpoczęcie korzystania wojewódzki
z narzędzi GoogleApps for Government.
Wśród udostępnionych w publicznej
chmurze aplikacji są min.:
●
serwis poczty elektronicznej webmail,
●
wirtualny kalendarz,
Głównymi funkcjonalnościami są:
●
łatwy dostęp do wszystkich aplikacji
za pośrednictwem internetu,
●
współdzielenie dokumentów,
●
powiązanie wszystkich aplikacji z
jednym kontem użytkownika.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
248
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
156.
Intuit‘s
Założeniem było zastąpienie
Quickbase przestarzałego i niewydajnego
finansowo systemu nowym,
bazującym na chmurze rozwiązaniu
oraz dodanie nowych
System Zarządzania
funkcjonalności.
Sprawami
FLRA (Federalny
Urząd ds.
Stosunków Pracy,
USA)
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Główną funkcjonalnością nowego systemu rządowy
jest możliwość zarządzania sprawami drogą
elektroniczną, a tym samym ograniczenie
pracy „papierkowej‖. Dokumenty mogą być
dostarczane do Urzędu droga elektroniczną.
Dodatkowo pracownicy urzędu zyskali
możliwość dostępu do aplikacji z
dowolnego miejsca poprzez Internet.
Dzięki zastosowaniu rozwiązania
bazującego na chmurze, Urząd uzyskał
oszczędności wynikające z ograniczenia
kosztów infrastruktury IT oraz braku
konieczności opłacania licencji
poprzedniemu dostawcy.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
249
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
157.
Hrabstwo Essex
(Wielka Brytania)
Alikacja
do
rozliczeń
Hosting platformy kadrowyc
HR i płatnościowej, h: Oracle
Platforma CRM
CRM:
Kana,
Lagan
Local
Governme
nt
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem była poprawa
efektywności różnych jednostek w
ramach hrabstwa. W tym celu
postanowiono wdrożyć aplikacje i
rozwiązania bazujące na chmurze.
Jednym z nich była aplikacja służąca
do rozliczeń kadrowych.
Istotnym czynnikiem było również
usprawnienie komunikacji z
mieszkańcami hrabstwa. W tym celu
wdrożono bazującą na chmurze
aplikację CRM.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
System CRM został wdrożony w przeciągu lokalny
10 tygodni. Aplikacja do zarządzania
finansami oraz rozliczeń kadrowych została
wdrożona w planowanym czasie 6 miesięcy.
Funkcjonalności aplikacji działających w
chmurze:
●
Platforma CRM – umożliwia
zarządzanie zapytaniami i wnioskami od
mieszkańców.
●
Program do obsługi płatności – brak
konieczności zakupu licencji.
Obie aplikacje przyniosły hrabstwu duże
oszczędności dzięki rezygnacji z
utrzymywania własnej infrastruktury IT.
Dzięki zastosowaniu usług SaaS, Hrabstwo
uzyskało oszczędności w wysokości 909
000 USD już w pierwszym roku
funkcjonowania.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
250
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
158.
Prefektura Kyoto
(Japonia)
Platforma CRM
Fujitsu
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
W związku z postępującym
starzeniem się społeczeństwa i
gwałtownie rosnącymi kosztami
opieki zdrowotnej, władze
prefektury poszukiwały nowych
rozwiązań wspierających szpitale.
Przede wszystkim system miał
oferować wsparcie osobom chorym
przy niskich nakładach
inwestycyjnych związanych z jego
wdrożeniem.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Wybrano rozwiązanie Fujitsu Enterprise
sektorowy
Application CRMate w technologii cloud
SaaS (Software as a Service). Aplikacja jest
udostępniana z serwerów Fujitsu. Dzięki
temu rozpoczęto usługę bezpiecznej
rejestracji na domową rekonwalescencję
pacjentów bez potrzeby inwestowania w
nową infrastrukturę. System pozwala na
zabezpieczone zarządzanie wrażliwymi
informacjami o pacjentach bez potrzeby
inwestycji w fizyczny sprzęt komputerowy.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
251
Społeczne
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
159.
Prefektura Chiba
(Japonia)
Platforma
przetargowa w
chmurze
Fujitsu
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Urzędnicy prefektury zaplanowali w
budżecie znalezienie rozwiązań,
które obniżyłyby dotychczasowe
koszty związane z ICT. Nowy
system zakupów miał zgodnie z
założeniami cechować się
korzystniejszą relacją wydajności do
nakładów, jak również wprowadzać
zupełnie nowe funkcjonalności, takie
jak umożliwienie zainteresowanym
nadsyłanie ofert na przetargi
publiczne drogą internetową.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Rozwiązaniem było wykorzystanie chmury wojewódzki
obliczeniowej Fujitsu opartej o SuperCLAS.
Nowa usługa, która ingeruje e-system
zamówień publicznych Prefektury Chiba i
42 lokalnych gmin jest świadczona formule
SaaS. Pozwala na zupełne
zautomatyzowanie procesu zbierania ofert
przetargowych. To pierwszy system w
Japonii o takiej funkcjonalności.
SaaS
Poprzez wdrożenie nowych usług
prefekturze udało się ograniczyć koszty
systemów o 50% w przeciągu 5 lat.
Dodatkowo, firmy chcące wziąć udział w
przetargach różnych gmin mogą robić to
centralnie. Zostały także zredukowane inne
koszty dla firm.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
252
Społeczne
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
160.
Rada Miasta
Salford (Wielka
Brytania)
Udostępnienie
publicznej chmury,
wirtualizacja
serwerów
Cisco
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Założeniem było udostępnienie
pracownikom i mieszkańcom
prywatnej chmury w celu rozwoju
przedsiębiorczości lokalnego
biznesu.
Dodatkowo miasto miało na celu
zamienienie kosztownej
infrastruktury IT na taką, która
generowałaby dla miasta zyski.
Rozwiązaniem była wirtualizacja serwerów lokalny
z wykorzystaniem rozwiązań firmy Cisco i
NetApp FlexPod. Umożliwiło to
dostarczenie lokalnej społeczności (głównie
przedsiębiorcom) rozwiązań prywatnej
chmury w formule SaaS, w tym możliwości
przechowywania w niej danych i
oprogramowania.
Wśród dodatkowych korzyści należy
wymienić:
●
pięciokrotne zmniejszenie przestrzeni
Rada miasta Sunderland opracowała przeznaczanej na alokację centrów danych,
plan utworzenia w Zjednoczonym
zmniejszenie wydatków na energię
Królestwie pierwszego
elektryczną o 50% w ciągu 4 lat,
Inteligentnego Miasta, którego
●
zwiększenie pamięci serwerów o
usługi dla mieszkańców byłyby
50%.
zlokalizowane w chmurze.
●
wspomaganie lokalnej
Celem miasta było dostarczenie
przedsiębiorczości poprzez udostępnienie
miejscowej społeczności, w tym
usług.
przedsiębiorcom, szeroko pojętych
Wśród wdrożonych rozwiązań w chmurze
rozwiązań bazujących na chmurze.
(SaaS) znalazły się wirtualizacja pulpitów
pracowników lokalnych urzędów, platforma
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
253
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
z aplikacjami oraz chmura do
przechowywania danych dla lokalnych
instytucji sektora publicznych (szkoły,
szpitale, itp.) i przedsiębiorstw.
Do korzyści rozwiązania można zaliczyć:
●
znaczne oszczędności urzędu miasta
na infrastrukturze IT,
●
zwiększenie wykorzystania rozwiązań
bazujących na chmurze przez lokalny biznes
i instytucje,
●
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,
●
zwiększenie mobilności urzędników
miejskich.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
254
Korzyści
biznesowe i
finansowe
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
161.
Miasto Sunderland
(Wielka Brytania)
Wirtualizacja
pulpitów, platforma
z aplikacjami
Citrix
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Rada miasta Sunderland opracowała
plan utworzenia w Zjednoczonym
Królestwie pierwszego
Inteligentnego Miasta, którego
usługi dla mieszkańców byłyby
zlokalizowane w chmurze.
Celem miasta było dostarczenie
miejscowej społeczności, w tym
przedsiębiorcom, szeroko pojętych
rozwiązań bazujących na chmurze.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Wśród wdrożonych rozwiązań w chmurze
lokalny
(SaaS) znalazły się wirtualizacja pulpitów
pracowników lokalnych urzędów, platforma
z aplikacjami oraz chmura do
przechowywania danych dla lokalnych
instytucji sektora publicznych (szkoły,
szpitale, itp.) i przedsiębiorstw.
Do korzyści rozwiązania można zaliczyć:
●
znaczne oszczędności urzędu miasta
na infrastrukturze IT,
●
zwiększenie wykorzystania rozwiązań
bazujących na chmurze przez lokalny biznes
i instytucje,
●
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,
●
zwiększenie mobilności urzędników
miejskich.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
255
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
162.
Urzędy ponad 40
miast, w tym
Londyn (Wielka
Brytania)
Aplikacje w
chmurze
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Microsoft Założeniem było znalezienie przez
producenta środowiska IT dla
aplikacji mapowej, której
przeznaczeniem jest informowanie
urzędów przez mieszkańców o
problemach w mieście (np. awarie,
dewastacje, zaśmiecanie).
Aplikacja „LoveCleanStreets‖
umożliwia oznaczanie na mapie
miejsc oraz umieszczanie zdjęć, a
następnie informowanie o statucie
zgłoszenia.
Rozwiązaniem było wykorzystanie
rządowy
platformy Windows Azure działającej w
chmurze. W tym środowisku została
opracowana i udostępniona mieszkańcom za
darmo aplikacja „LoveCleanStreets‖.
Aplikacja jest płatna dla urzędów i dostępna
po opłaceniu rocznej subskrypcji.
Użytkownicy korzystają z aplikacji w
modelu SaaS.
Umieszczenie tej aplikacji w chmurze
doprowadziło do jej łatwiejszego
udostępnienia mieszkańcom oraz
usprawnienia komunikacji z nimi.
Przyczyniło się również do wprowadzenia
Założeniem było udostępnienie
oszczędności na infrastrukturze IT przez
mieszkańcom miasta aplikacji
miasta, jak również do większej
dotyczących transportu miejskiego, a automatyzacji systemu, a co za tym idzie do
tym samym poprawa komunikacji z zmniejszenia wkładu działów IT do obsługi
nimi.
tej aplikacji.
SaaS
Rozwiązaniem było wdrożenie środowiska
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
256
Społeczne
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Społeczne
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Windows Azure działającego w chmurze.
Na tej platformie umieszczono aplikacje,
które są dostępne dla mieszkańców miasta.
Za ich pośrednictwem mogą oni:
●
raportować miastu dziury na drogach,
●
kupować bilety komunikacji
miejskiej,
●
sprawdzać rozkłady jazdy.
Wykorzystane aplikacje internetowe
usprawniły również komunikację z
mieszkańcami oraz przyczyniły się do
zwiększenia efektywności pracy agencji.
Agencja korzysta także z usług w chmurze
Microsoft Office 365.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
257
Korzyści
biznesowe i
finansowe
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
163.
164.
Opis funkcjonalny
Agencja Transportu Microsoft Założeniem było udostępnienie
w Auckland (Nowa
mieszkańcom miasta aplikacji
Zelandia)
dotyczących transportu miejskiego, a
tym samym poprawa komunikacji z
Platforma z
nimi.
aplikacjami w
chmurze
Departament
Edukacji Stanu
Oregon (USA)
Aplikacje w
chmurze
Google
Opis rozwiązania
Założeniem jest wprowadzenie
efektywnego i bezpiecznego
systemu komunikacji,
umożliwiającego również
współpracę pomiędzy studentami
oraz kontakt z wykładowcą.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Rozwiązaniem było wdrożenie środowiska lokalny
Windows Azure działającego w chmurze.
Na tej platformie umieszczono aplikacje,
które są dostępne dla mieszkańców miasta.
Za ich pośrednictwem mogą oni:
●
raportować miastu dziury na drogach,
●
kupować bilety komunikacji
miejskiej,
●
sprawdzać rozkłady jazdy.
Wykorzystane aplikacje internetowe
usprawniły również komunikację z
mieszkańcami oraz przyczyniły się do
zwiększenia efektywności pracy agencji.
Agencja korzysta także z usług w chmurze
Microsoft Office 365.
Uczelnia korzystając z programu Google
wojewódzki
Apps uzyskała możliwość zaoferowania
każdemu studentowi 25-gigabajtowej
skrzynki pocztowej, przestrzeni do
przechowywania i wymiany dokumentów
oraz usług czatu i wideoczatu,
PaaS
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
258
Społeczne
Społeczne
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
umożliwiających pracę w grupach.
165.
Filipińska Komisja
ds. Szkolnictwa
Wyższego
(Filipiny)
Google
Aplikacje w
chmurze
166.
Ministerstwo
Google
Edukacji (Singapur)
Aplikacje w
chmurze
Założeniem jest wprowadzenie
efektywnego i bezpiecznego
systemu komunikacji,
umożliwiającego również
współpracę pomiędzy studentami
oraz kontakt z wykładowcą.
Uczelnia korzystając z programu Google
Apps uzyskała możliwość zaoferowania
każdemu studentowi 25-gigabajtowej
skrzynki pocztowej, przestrzeni do
przechowywania i wymiany dokumentów
oraz usług czatu i wideoczatu,
umożliwiających pracę w grupach.
rządowy
Założeniem jest wprowadzenie
efektywnego i bezpiecznego
systemu komunikacji,
umożliwiającego również
współpracę pomiędzy studentami
oraz kontakt z wykładowcą.
Uczelnia korzystając z programu Google
Apps uzyskała możliwość zaoferowania
każdemu studentowi 25-gigabajtowej
skrzynki pocztowej, przestrzeni do
przechowywania i wymiany dokumentów
oraz usług czatu i wideoczatu,
umożliwiających pracę w grupach.
rządowy
SaaS
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
259
Społeczne
Społeczne
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
167.
Hrabstwo MiamiDade (USA)
Platforma dostępna
przez internet
IBM
Założeniem było uruchomienie
zarządzania poprzez dużą platformę
analityczną, która umożliwi dostęp
do zasobów informacji publicznych
zarówno dla użytkowników
wewnętrznych jak i mieszkańców
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Wdrożono rozwiązanie IBM Cognos
Business Intelligence na środowisku
Linuksa na istniejącej platformie IBM
System Z®. Dzięki wdrożeniu prywatnej
chmury obliczeniowej (IaaS) nowe
środowiska Linux mogą być tworzone
praktycznie niemal natychmiastowo.
Pracownicy i mieszkańcy mają dostęp do
raportów używając standardowej
przeglądarki internetowej. Rozwiązanie
zapewnia dostęp do danych analitycznych
dotyczących sądów, więziennictwa, straży
pożarnej, policji przez 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu. Skalowalna
platforma zapewnia dostęp dla 3 milionów
mieszkańców.
lokalny
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
260
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Społeczne
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
168.
Rada regionu
Warwickshire
(Wielka Brytania)
Aplikacje w
chmurze
Microsoft Rada regionu poszukiwała
środowiska, do którego mogłaby
przenieść swoją platformę WeLearn,
ze względu na wysokie koszty
aktualnego rozwiązania.
Poszukiwane rozwiązanie miało być
wydajne i przynosić oszczędności.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
W związku z projektem w lokalnych
sektorowy
szkołach wdrożono szereg aplikacji
działających w chmurze firmy Microsoft,
takich jak Office 365 i Azure, działających
w modelu SaaS. Decyzja była
umotywowana bardzo dobrą relacją efektów
do poniesionych kosztów oraz znaczną
prostotą obsługi nowego systemu, przy
zachowaniu wszystkich wymaganych
funkcjonalności. Dodatkowo, Microsoft
zaoferował większą pojemność skrzynek
pocztowych i inne dodatkowe usługi.
SaaS
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
261
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
169.
Ministerstwo
Edukacji
(Zjednoczone
Emiraty Arabskie)
Platforma w
chmurze
Microsoft Założeniem było wdrożenie
najnowocześniejszej i
scentralizowanej technologii, która
ułatwi nauczycielom sprawdzanie
prac uczniów oraz pozwoli na
gromadzenie ich wyników w bazach
danych.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Dzięki wdrożeniu rozwiązania K12NET
funkcjonującego w chmurze (IaaS) i
opartego na Microsoft SQL Server 2008,
Microsoft .NET Framework, czas
przygotowywania raportów na temat
uczniów i pracy administracyjnej uległy
znacznemu skróceniu. W łatwiejszy sposób
analizowano uzyskane dane, co przełożyło
się na zwiększenie efektywności kosztowej
kadry edukacyjnej w tym kraju.
sektorowy
IaaS
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
262
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
170.
Administracja
państwowa
(Norwegia)
Publiczny portal,
narzędzie do
komunikacji
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Norweskie urzędy potrzebowały
nowego rozwiązania, które
umożliwiłoby komunikację
pomiędzy nimi a obywatelami czy
też przedsiębiorcami bez potrzeby
fizycznego kontaktu. Poszukiwano
systemu, który byłby wystarczająco
skalowalny, aby kolejne państwowe
instytucje mogły się z nim
integrować i udostępniać swoje
usługi zdalnie.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Władze norweskie już na początku
rządowy
zdecydowały, że jedynym rozwiązaniem
będącym w stanie sprostać postawionym
przed nimi oczekiwaniom jest technologia
cloud computing. Tak powstał system
Altinn, z którego korzysta obecnie 41
urzędów i ponad 90% norweskich firm.
Zarówno przesyłanie dokumentów, jak i
obustronna komunikacja odbywa się niemal
wyłącznie poprzez infrastrukturę Altinn, a
sam projekt okazał się modelowym
sukcesem na skalę światową.
PaaS
Norweski rząd szacuje, że do roku 2026
Altinn będzie miał wartość bierzącą netto na
poziomie 1,2 mld EUR. Do korzyści należy
zaliczyć poprawę jakości danych,
racjonalizację ich obsługi, oszczędność
czasu dla firm, oszczędności podatkowe dla
obywateli w wyniku redukcji kosztów
administracyjnych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
263
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
171.
Departament
Edukacji I Szkoleń
stanu Nowa Płd.
Walia (Australia)
Aplikacje w
chmurze
Google
Założeniem programu było
obniżenie kosztów związanych z
infrastrukturą IT i wprowadzenie
systemu email, który zawsze byłby
dostępny i na którym uczniowie
mogliby polegać.
Założeniem program było
zmniejszenie kosztów związanych z
używaniem poczty email przez
administrację dystryktu szkolnego i
znalezienie rozwiązania, które
umożliwiłoby archiwowanie
wiadomości.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
W celu osiągnięcia założeń programu
wybrano Google Apps i 1.2 miliony
uczniów zostało przeniesionych do Gmaila.
Rezultatem są bardziej pojemne skrzynki
pocztowe i koszty obniżone o 66%.
wojewódzki
SaaS
Google Apps jest umieszczone w publicznej
chmurze obliczeniowej.
W celu osiągnięcia założeń programu
wybrano Google Apps, które jest oferowane
za darmo szkołom publicznym. Szkoły
uzyskały możliwość zaoferowania każdemu
studentowi 25-gigabajtowej skrzynki
pocztowej, przestrzeni do przechowywania i
Założeniem programu było
wymiany dokumentów oraz usług czatu i
efektywne śledzenie prób
wideoczatu, umożliwiających pracę w
nawiązania kontaktu z artystami i ze grupach.
społeczeństwem. Początkowy
system nie pozwalał na łatwe
W celu osiągnięcia założeń programu
odnajdywanie danych, przez co
wdrożono system Salesforce CRM
pracownicy na własną rękę szukali
Enterprise Edition (który wykorzystuje
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
264
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
Społeczne
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
rozwiązań korzystając z innych
programów, co prowadziło do
niepotrzebnie wysokich kosztów
związanych z pisaniem raportów na
podstawie tych danych.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
chmurę w modelu SaaS), z opanowaniem
którego nie miała problemów większość
pracowników. Używając platformy
Force.com stworzono aplikację, która
pozwala na łatwe śledzenie grantów, łatwe
generowanie raportów, co pozwala osiągnąć
oszczędności rzędu $16000-20000 w skali
roku, scentralizowane dane rozwiązały
poprzednie problemy.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
265
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
172.
Hrabstwo Prince
George (USA)
Poczta
elektroniczna w
chmurze
Google
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem program było
zmniejszenie kosztów związanych z
używaniem poczty email przez
administrację dystryktu szkolnego i
znalezienie rozwiązania, które
umożliwiłoby archiwowanie
wiadomości.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
W celu osiągnięcia założeń programu
sektorowy
wybrano Google Apps, które jest oferowane
za darmo szkołom publicznym. Szkoły
uzyskały możliwość zaoferowania każdemu
studentowi 25-gigabajtowej skrzynki
pocztowej, przestrzeni do przechowywania i
wymiany dokumentów oraz usług czatu i
wideoczatu, umożliwiających pracę w
grupach.
SaaS
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Finansowe Ograniczeni
e kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
266
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
173.
Department
Salesforce Założeniem programu było
Wspólnoty i
efektywne śledzenie prób
Kultury stanu Utah,
nawiązania kontaktu z artystami i ze
Wydział Sztuki I
społeczeństwem. Początkowy
Muzeów (USA)
system nie pozwalał na łatwe
odnajdywanie danych, przez co
Platforma CRM
pracownicy na własną rękę szukali
rozwiązań korzystając z innych
programów, co prowadziło do
niepotrzebnie wysokich kosztów
związanych z pisaniem raportów na
podstawie tych danych.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
W celu osiągnięcia założeń programu
wojewódzki
wdrożono system Salesforce CRM
Enterprise Edition (który wykorzystuje
chmurę w modelu SaaS), z opanowaniem
którego nie miała problemów większość
pracowników. Używając platformy
Force.com stworzono aplikację, która
pozwala na łatwe śledzenie grantów, łatwe
generowanie raportów, co pozwala osiągnąć
oszczędności rzędu $16000-20000 w skali
roku, scentralizowane dane rozwiązały
poprzednie problemy.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
267
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
174.
Société de
Transport de
Montréal (Agencja
transportu
publicznego,
Kanada)
Platforma
informacyjna/lojaln
ościowa
SAP
Założeniem projektu było
utworzenie platformy dostępnej dla
wszystkich użytkowników
komunikacji miejskiej za pomocą
dowolnego urządzenia
komunikacyjnego z dostępem do
Internetu.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Wprowadzone rozwiązanie oparte na
aplikacji utworzonej przez firmę SAP
umożliwiło utworzenie sprawnego,
działającego w czasie realnym systemu
wspierającego komunikację miejską.
Zapewniło także system lojalnościowy w
połączeniu z ofertami lokalnych partnerów
Société de Transport de Montréal,
zachęcający mieszkańców do korzystania z
komunikacji miejskiej. Technologia
chmury, na której oparta została platforma
zapewnia niezawodne funkcjonowanie w
formacie 24/7.
lokalny
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
268
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
175.
Royal Borough of
Windsor and
Maidenhead
(Samorząd okręgu
miejskiego,Wielka
Brytania)
Platforma
komunikacyjna/CR
M
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Celem projektu było utworzenie
środowiska wirtualnego dostępnego
dla klientów, które jest przejrzyste,
umożliwia szybką odpowiedź, a
także umożliwia najlepszą możliwą
obsługę użytkownika.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Wprowadzony system oparty na technologii lokalny
chmury umożliwił sprawniejsze
wykorzystanie zasobów ludzkich w ramach
delegacji do zadań, połączenie platformy
agencji z serwisami społecznościowymi
ułatwiające do niej dostęp. Zapewnił także
znaczną redukcję kosztów IT, niezawodność
oraz dostępność w formacie 24/7
SaaS
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
269
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
176.
Lokalne władze w
Tajlandii we
współpracy z CAT
Telecom Public
Company Limited
(Tajlandia)
Infrastruktura
oparta na chmurze
IBM
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Razem z lokalnym rządem CAT
Telecom Plc. (CAT) wprowadza
rozwiązania w chmurze prywatnej
dla lokalnych władz i lokalnych firm
telekomunikacyjnych należących do
państwa.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Wprowadzone rozwiązania zapewnią
lokalny
elastyczną i wydajną platformę dostarczania
usług w chmurze dla klientów sektora
rządowego i należących do państwa firm
sektora telekomunikacyjnego. Dodatkowo
w ramach rozwiązania wprowadzona
zostanie platforma automatycznego
dostarczania środowisk informatycznych w
sposób prekonfigurowany i na dowolne
żądanie klienta końcowego.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
270
Społeczne
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
177.
Biuro Zarządzania
Ryzykiem w
Southland i
Hamilton (Nowa
Zelandia)
Aplikacje oparte na
chmurze
IBM
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Założeniem była poprawa jakości
W ramach projektu wdrożono System
lokalny
informacji i usług świadczonych na Informacji Geograficznej w chmurze dla
rzecz pracowników i społeczeństwa. aplikacji i usług, które oferują ekonomiczne
oraz skalowalne rozwiązania lokalizacji i
map dla władz lokalnych do wykorzystania
i udostępniania informacji w sposób, który
wcześniej nie był dostępny.
Rozwiązanie oparte na chmurze używa
wirtualnego serwera, który zapewnia
wirtualną pulę zasobów do obsługi
systemów operacyjnych i aplikacji.
brak
Społeczne
publicznie
dostępnych Biznesowe informacji Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
271
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
178.
Biuro Edukacji i
Rzecznictwa
Inwestorów (USA)
Baza danych
chmurze
Salesforce Założeniem utworzonego systemu
na bazie chmury było uwolnienie się
od obiegu papierowej dokumentacji,
zwiększenie przepustowości i
zapewnienie dodatkowej
funkcjonalności.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Rozwiązaniem była migracja ponad 90 000
kontaktów klientów do systemu CRM
Salesforce.com zlokalizowanego w
chmurze. Wdrożenie systemu zajęło 14
miesięcy, od momentu powstania idei do
zakończenia wdrożenia.
lokalny
SaaS
Rezultatem wprowadzonego projektu były
m.in.:
●
skrócenie czasu odpowiedzi inwestorom
z 30 do 7 dni,
●
utworzenie systemu całkowicie
wolnego od dokumentów sporządzanych na
papierze,
●
zapewnienie pracownikom historii
kontaktów z klientami,
●
znacznie ułatwiona konfiguracja
systemu.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
272
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
179.
Qinhuangdao
Economic &
Technological
Development Zone
(Chiny)
Platforma z
aplikacjami
IBM
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem wdrożonego projektu
było utworzenie wirtualnej
platformy wspierającej rozwój
sektora high-performance computing
(HPC).
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
IBM Global Technology Services wraz z
lokalny
China Research Laboratory stworzyły
wspólnie platformę do inkubacji aplikacji
webowych dla Strefy. Platforma opiera się o
dwa filary - silnik symulacyjny i procesy
inkubacyjne.
PaaS
Wprowadzona platforma oparta na
technologii chmury umożliwiła swobodny
dostęp do mocy obliczeniowej jej
zarejestrowanych użytkowników w celu
tworzenia m.in. symulacji 3D oraz
publikowanie na niej już gotowych
produktów dostępnych dla nabywców do
bezpośredniego pobrania za odpowiednią
opłatą ustalaną przez podmiot
posiadających do niego prawa własności.
Projekt ten znacznie ułatwił rozwój sektora
HPC.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
273
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
180.
Miasto Ehningen
(Niemcy)
Aplikacja w
chmurze
IBM
Miasto Ehningen posiada wiele
ośrodków sportowych, które są
aktywnie wykorzystywane przez
lokalne kluby, stowarzyszenia oraz
mieszkańców. Jednocześnie
zauważono, że rezerwacja takiego
ośrodka jest skomplikowanym i
czasochłonnym procesem.
Wymagało to, bowiem kontaktu
telefonicznego z pracownikiem
danego obiektu w godzinach jego
pracy. Założeniem nowego systemu
była, więc możliwość rezerwacji
ośrodka sportowego przez Internet.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Rozwijaniem systemu zajęła się firma IBM
oraz lokalna uczelnia techniczna BadenWuerttemberg Cooperative State
University. Wspólnymi siłami opracowali
rozwiązanie typu open-source, które
pozwala mieszkańcom na rezerwacje
obiektów sportowych online w jednym
miejscu. Dotychczasowe systemy
rezerwacyjne poszczególnych ośrodków
zostały połączone wspólną siecią typu
cloud.
lokalny
SaaS
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
274
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
181.
Departament
Edukacji, Szkoleń i
Pracy w
Queensland
(Australia)
Microsoft W ramach projektu wdrożono
projekt „Smart Classrooms‖ we
wszystkich regionalnych szkołach.
Zakładał on zautomatyzowanie
procesu zbierania wyników uczniów,
wzbogacenie materiałów
edukacyjnych o materiały
multimedialne oraz dostarczenie
narzędzi pozwalających na
współpracę i wymianę notatek
pomiędzy uczniami. Dostęp do
systemu miał odbywać się z
dowolnego miejsca.
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Sieć oparta na chmurze obliczeniowej
wojewódzki
zaprojektowanej przez Microsoft daje ponad
1 300 regionalnych szkół dostęp do
aplikacji i przestrzeni dyskowej (SaaS).
Obecnie około 490 000 uczniów szkół,
znajdujących się w regionie Queensland,
może w dowolnym czasie i miejscu uzyskać
dostęp do bogatej biblioteki materiałów
edukacyjnych i równie łatwo
współpracować z rówieśnikami w
wirtualnym środowisku. Kolejne 65 000
pracowników szkół posiada na takich
samych zasadach dostęp do kluczowych
zasobów administracyjnych i
pedagogicznych.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
275
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
182.
NASA (USA)
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
W celu zachęcenia ludzi do
zainteresowania się nauką, a w
szczególności inżynierią i
astronomią, NASA rozpoczęła
program edukacyjny BeAMartian.
Ten serwis internetowy w ciekawy
sposób prezentuje dotychczas
zgromadzone materiały z misji
badawczych na Marsie. Celem
projektu było umożliwienie ludziom
łatwego dostępu do olbrzymiej ilości
zaprezentowanych danych.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
Serwis BeAMartian oferuje możliwość
zapoznania się z setkami tysięcy zdjęć
wysokiej rozdzielczości z Marsa.
Odwiedzający stronę mogą dowolnie
przybliżać szczegóły każdego ze zdjęć I
poznawać tajniki planet. Wszystkie dane
dotyczące obrazów przechowywane są w
centrum danych opartym o technologię
cloud.
rządowy
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
276
Społeczne
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
183.
Ministerstwa
Ministry
Zdrowia, Finansow, of Life
Spraw
Wewnętrznych,
Ministerstwo
Rolnictwa
Leśnictwa,
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
(Austria)
Założeniem przy tworzeniu EDM
Environment Austria było ułatwienie
komunikacji między
przedsiębiorstwami a jednostkami
rządowymi oraz ułatwienie
przedsiębiorstwom zarządzania
wszelkimi prawnymi wymaganiami
im postanowionymi pod względem
ochrony środowiska.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracj
i
EDM to składająca się z 22 aplikacji
platforma pozwalająca na kontakt między
przedsiębiorstwami, a jednostkami
rządowymi zaangażowanymi we wszelkie
procesy związane z ochroną środowiska.
Pozwala przedsiębiorcom na łatwe i
przejrzyste zarządzanie wszystkimi
wymogami z tym związanymi. Stanowi
również wspólną platformę komunikacyjną
między jednostkami rządowymi, co
umożliwia efektywne zarządzanie
wnioskami i wymaganiami. Aplikacja
udostępnia dodatkowe takie
funkcjonalności, jak np. kompleksowe
zarządzanie procesem wywozu, utylizacji,
czy recyklingu odpadów w zgodzie z
wymaganiami środowiskowymi.
rządowy
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
277
Społeczne
Biznesowe Wykorzysta
nie zasobów
IT
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Cel zastosowania usług w chmurze
Podmiot
Dostawca
rozwiązania
Lp.
184.
NHS Bradford and
Airedale (Wielka
Brytania)
NHS
Bradford
Technome
d Limited
Airedale
Informati
on
Technolo
gy
Services
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Założeniem ECG Cloud jest
umożliwienie łatwego, szybkiego i
zdalnego dostępu do informacji
medycznych pacjenta,
pozwalających na zdalne konsultacje
kardiologiczne.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracj
i
ECG Cloud pozwala na prowadzenie
sektorowy
zdalnych konsultacji kardiologicznych.
Aplikacja pozwala od strony klienta na
wybór dostawcy usług konsultacyjnych oraz
od strony lekarza poza aktualnymi
wynikami pacjenta, zapewnia dostęp do
jego historii medycznej.
łączone
Wszystkie aplikacje są dostępne dla
użytkownika końcowego poprzez webowy
interfejs użytkownika.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
278
Społeczne
Biznesowe Efektywnoś
ć działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Usługi w obszarze „Government to Government”
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
185.
Infocom
Development
Authority (urząd
odpowiedzialny za
usługi ICT,
Singapur)
Platforma z
aplikacjami
Singapore
Telecomm
unications
Limited
(SingTel) i
HP
Założeniem wprowadzenia G-cloud
było zbudowanie prywatnej
infrastruktury chmury,
odpowiadającej wymaganiom
bezpieczeństwa agencji rządowych
Singapuru, oraz zdatnej do użytku w
sektorach prywatnych.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Urząd wykorzystał korzyści związane
rządowy
zarówno z publicznymi chmurami
komercyjnymi jak również wariantem
prywatnym, gdzie było to konieczne ze
względów bezpieczeństwa, tworząc chmurę
hybrydową.
Wprowadzona sieć jest użyteczna dla rządu
Singapuru pod wieloma różnymi aspektami.
Zapewnia m.in.:
●
możliwość wykorzystania
wirtualizacji dla celów rządowych,
●
dostęp do oprogramowania w
systemie on-demand, co pozwala
zaoszczędzić na przestrzeni dyskowej i
zmniejszyć koszty samego oprogramowania
z uwagi na liczbę kopii dostosowaną do
realnego na nie zapotrzebowania (SaaS),
●
możliwość dostosowywania wielkości
zasobów dostępnych w chmurze, co
niweluje ryzyko zbyt małych zasobów IT
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
279
Społeczne
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
186.
Ministerstwo
Technologii
Informatycznych i
Komunikacyjnych
(Tajlandia)
Platforma z
aplikacjami
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
(IaaS),
●
standaryzację i zwiększenie dostępu
do danych pomiędzy organizacjami
rządowymi,
●
dostęp do różnorodnego
oprogramowania wielu dostawców w
ramach platformy G-cloud (SaaS).
EGA
Założeniem wprowadzenia G-cloud Ministerstwo korzysta z centrów
rządowy
(Electroni było zbudowanie rządowej
przetwarzania danych dwóch krajowych
c
infrastruktury chmury
dostawców usług telekomunikacyjnych, a
Governme odpowiadającej wymaganiom
także własnego centru przetwarzania w
nt
bezpieczeństwa agencji rządowych chmurze. Wprowadzona sieć jest użyteczna
Agency)
Tajlandii, co miało zniwelować
dla rządu Tajlandii pod wieloma różnymi
możliwość utraty danych fizycznych aspektami. Zapewnia m.in.:
na skutek klęsk żywiołowych
●
możliwość wykorzystania
wirtualizacji dla celów rządowych
●
dostęp do oprogramowania w
systemie on-demand, co pozwala
zaoszczędzić na przestrzeni dyskowej i
zmniejszyć koszty samego oprogramowania
z uwagi na liczbę kopii dostosowaną do
realnego na nie zapotrzebowania (Saas)
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
280
Społeczne
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
możliwość dostosowywania wielkości
zasobów dostępnych w chmurze, co
niweluje ryzyko zbyt małych zasobów IT
(IaaS)
●
standaryzację i zwiększenie dostępu
do danych pomiędzy organizacjami
rządowymi
●
dostęp do różnorodnego
oprogramowania wielu dostawców w
ramach platformy G-cloud
●
zapewnia wirtualizację danych
niwelujących zagrożenia ich utraty
●
Usługi w chmurze obliczeniowej
dostarczane przez EGA są darmowe dla
wszystkich agencji, zgodnie z celem
Ministerstwa polegającym na optymalizacji
wykorzystania centralnych zasobów ICT i
zachęcenia do korzystania z G-Cloud.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
281
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
187.
DTMB
(Departament
Technologii,
Zarządzania I
Budżetu Stanu
Michigan, USA)
Platforma usługowa
Władze
stanowe
Celem projektu było udostępnienie
instytucjom publicznym tanich,
bezpiecznych i wydajnych usług i
systemów IT, które stałyby się
alternatywą dla rozwiązań
komercyjnych. Było to odpowiedzią
na konieczność wprowadzenia
oszczędności przez wszystkie
instytucje państwowe.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Władze stanowe własnymi silami
wojewódzki
uruchomiły platformę działającą w
―chmurze‖ - MiCloud. Za jej
pośrednictwem udostępniły lokalnym
instytucjom wirtualne serwery, narzędzia do
automatyzacji procesów oraz
przechowywania danych, wirtualne
maszyny dostępne przez Internet.
Rozwiązanie działa w formule IaaS
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
282
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
188.
Władze lokalne
Stanu Minnesota
(USA)
Platforma
usługowa, aplikacje,
hosting
Oracle
Założeniem było utworzenie
konsorcjum zwanego Lokalnymi
Urzędowymi Systemami
Informatycznymi (LOGIS), którego
celem było dostarczanie rozwiązań
IT dla urzędów (zwłaszcza w
małych miastach). Miało to
przynieść przede wszystkim
oszczędności dla urzędów oraz
umożliwić dzielenie się
doświadczeniami i narzędziami IT.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązanie zostało dostarczone przez
wojewódzki
firmę Oracle w formule SaaS. Do głównych
funkcjonalności systemu LOGIS
dostępnych w chmurze należą:
●
aplikacja ERP,
●
system bilingowy,
●
narzędzia do zarządzania
bezpieczeństwem publicznym,
●
System Informacji Geograficznej,
●
narzędzia do zarządzania
pozwoleniami, inspekcjami i licencjami,
●
hosting VoIP.
Usługi są świadczone w modelu prywatnej
chmury działającej na serwerach w mieście
Golden Valley.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
283
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
189.
Władze Walii
(Wielka Brytania)
Platforma usługowa
Citrix
Założeniem było zwiększenie
efektywności urzędów oraz
ograniczenie ilości fizycznego
sprzętu IT i zużycia energii.
Osobnym wymaganiem było
umożliwienie pracownikom
wykonywanie zadań z dowolnego
miejsca.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było utworzenie wirtualnej wojewódzki
platformy obliczeniowej dla aplikacji i
pulpitów hostowanej w prywatnej chmurze.
Platforma w umożliwia dostęp do aplikacji i
rozwiązań do ponad 50 lokalizacji w Walii
poprzez współdzieloną Publiczną Sieć
(Public Sector Network Wales).
Współdzielona sieć pozwala na pracę z
biura - również w systemie hot desk,bądź z
domu ponad 5 500 pracownikom)
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
284
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
190.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Rada Regionu Ile de Vmware
France (Francja)
Wirtualizacja
serwerów i pulpitów
Głównym założeniem było
stworzenie środowiska
informatycznego do pracy w
chmurze dla wszystkich urzędów w
regionie.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem przyjętym przez urząd była
wirtualizacja serwerów z wykorzystaniem
środowiska VMware Sphere. Do głównych
funkcjonalności przyjętego rozwiązania
należą:
●
odseparowanie od siebie wirtualnych
środowisk,
●
zapewnienie ciągłości działania,
zwiększenie bezpieczeństwa danych
●
dużych oszczędności na energii
elektrycznej i utrzymaniu infrastruktury IT.
wojewódzki
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
285
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
191.
Miasto Melrose
(USA)
Infrastruktura Utworzenie
prywatnej chmury
obliczeniowej
Cisco
Założeniem było utworzenie na
terenie miasta centrum
informatycznego, które mogłoby
świadczyć usługi zarówno
miejscowym urzędom, jak i tym z
okolicznych miast.
Dodatkowo miastu zależało na
wprowadzeniu rozwiązań
efektywnych kosztowo.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było połączenie 18 centrów wojewódzki
danych w prywatną chmurę, która dostarcza
obecnie usługi w chmurze dla urzędów w
ponad 300 miastach.
Implementacja przebiegała w 4 etapach:
1) Instalacja NetApp FAS2040.
2) Instalacja sieci optycznej i switch Cisco.
3) Wdrożenie Cisco UCS i trening.
4) Zakończenie instalacji i dalsze szkolenia.
IaaS
Wykorzystano oprogramowanie VMWare
oraz sprzęt Cisco. To rozwiązanie zapewnia
elastyczność, skalowalność i
bezpieczeństwo wymagane do dostarczania
szerokiego zestawu usług wydajnie i
efektywnie.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
286
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
192.
Państwowy Instytut Vmware
Demokratyczny
(USA)
Wirtualne
środowisko pracy
Celem instytutu było efektywne
dostarczanie aplikacji do
użytkowników, którzy nie
dysponowali infrastrukturą
informatyczną do ich
przechowywania. Założeniem było
stworzenie wirtualnego środowiska
(w chmurze), które umożliwi prace
urzędnikom działającym we
wszystkich regionach świata.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Instytut umieścił swoje oprogramowanie w lokalny
wirtualnym środowisku – w publicznej
chmurze, która zapewnia stały dostęp do
jego oprogramowania innym użytkownikom
w formule SaaS.
Główne funkcjonalności rozwiązania to:
●
stabilność i bezpieczeństwo
środowiska,
●
koszt hostowania środowiska
zminimalizowany dzięki wykorzystaniu
biznesowej publicznej chmury dla biznesu,
●
możliwość tworzenia nowych
środowisk w przeciągu paru minut,
●
zminimalizowanie czasu
poświęconego przez pracowników IT na
infrastrukturę.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
287
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
193.
Władze regionu
Sardynia (Włochy)
Wirtualizacja
centrów danych
Vmware
Założeniem było skonsolidowanie i
racjonalizacja regionalnego centrum
danych poprzez wirtualizację
infrastruktury ICT i umieszczenie jej
w prywatnej chmurze
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Władze regionu wykorzystały technologię
wojewódzki
VMware w celu migracji swojego
środowiska IT do prywatne chmury i jest
obecnie zdolna do dostarczania wirtualnych
maszyn.
Dzięki stworzeniu prywatnej chmury region
jest w stanie świadczyć usługi SaaS i PaaS
innym urzędom (również w innych
regionach).
Każdy „klient‖ ma możliwość konfiguracji
wirtualnego centrum danych, w tym
korzystać z wybranych systemów
operacyjnych.
Prywatna chmura pozwoliła wprowadzić
znaczne oszczędności i poprawić
efektywność pracowników, dzięki
skonsolidowaniu wcześniej
autonomicznych systemów. Dodatkowo
zwiększyła ona bezpieczeństwo danych.
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
288
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
194.
Stan Alaska (USA)
Prywatna chmura,
wirtualizacja
środowiska IT
Cisco
Założeniem stanu było
udostępnienie lokalnym urzędom
ujednoliconego i przyjaznego
środowiska pracy, które zastąpiłoby
dotychczasowe zróżnicowane
oprogramowanie.
Równocześnie istotnym czynnikiem
było zwiększenie możliwości
infrastruktury IT (centra danych),
która wcześniej była niewydajna.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było stworzenie wirtualnego wojewódzki
środowiska na bazie oprogramowania i
sprzętu firm Cisco, VMware i NetApp,
które umożliwiło dostarczenie lokalnym
agencjom i organizacjom usług za pomocą
oprogramowania prywatnej chmury w
formule SaaS. Wykorzystanie tego
rozwiązania pozwoliło także na świadczenie
nowych usług IT i o wyższej wydajności niż
dotychczas.
SaaS
Dodatkowymi korzyściami było
ograniczenie wydatków na infrastrukturę
oraz zwiększenie jej wydajności.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
289
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
195.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Stan Nowy Meksyk Brak
(USA)
publicznie
dostępnej
Prywatna chmura
informacji
dla
urzędów/centralizac
ja serwerów
Założeniem projektu było
stworzenie struktury chmury, z
której zasobów korzystać mogą
wszystkie poszczególne agencje.
Umożliwiło to zmniejszone koszty
konserwacji systemu, jak i koszty
jego utrzymania z uwagi na
centralizację serwerów.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Funkcjonalnością utworzonej struktury
opartej na chmurze było zmniejszenie
problemu zarządzania zasobami IT przez
poszczególne agencje, dzięki ich
konsolidacji oraz znaczna redukcja
kosztów.
wojewódzki
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
290
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
196.
Hrabstwo Fairfax,
Virginia (USA)
Wirtualizacja
infrastruktury i
pulpitów
Citrix
Celem władz hrabstwa było
wprowadzenie oszczędności na
infrastrukturze IT oraz udostępnienie
lokalnym i sąsiednim urzędom
efektywnego środowiska pracy.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem była wirtualizacja serwerów wojewódzki
i pulpitów lokalnych pracowników z
wykorzystaniem rozwiązań firmy Citrix.
Stworzono także prywatną chmurę, dzięki
której Urząd udostępnia wirtualne pulpity,
aplikacje i usługi w formule SaaS.
Oprócz korzyści z wprowadzonych cięć
kosztów, istotnym czynnikiem dla hrabstwa
było uzyskanie możliwości zarabiania na
udostępnianiu swoich wirtualnych usług
sąsiednim regionom.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
291
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
197.
New York
Conference of
Mayors
(organizacja
zrzeszająca
burmistrzów miast
Stanu Nowy Jork
(USA)
Platforma z
aplikacjami w
chmurze
IBM
Założeniem było stworzenie
wspólnego środowiska pracy dla
urzędników licznych urzędów
pracujących w różnych
lokalizacjach. Miało to usprawnić
ich działania oraz przynieść
oszczędności.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązaniem było stworzenie platformy z wojewódzki
aplikacjami w chmurze opartej na
infrastrukturze firmy IBM w formule SaaS.
Za jej pośrednictwem urzędnicy w wielu
miastach stanu mają dostęp do
ujednoliconego oprogramowania oraz
przestrzeni do przechowywania danych,
tym samy zwiększając ich efektywność.
Rozwiązanie to przyczyniło się do poprawy
współpracy między nimi, a dodatkowo
przyniosło znaczne oszczędności dzięki
ograniczeniu ilości infrastruktury IT oraz
personelu potrzebnego do jej obsługi.
SaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
292
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
198.
Miasto Melrose
(USA)
Platforma i bazy
danych w chmurze
Cisco
Założeniem było pozostanie
samowystarczalnym, ekologicznym
miastem, przy jednoczesnym
zapewnieniu obsługi bieżących
potrzeb mieszkańców, a także
stworzenie zrównoważonego modelu
technologicznego oraz zapewnienie
usług IT dla sąsiadujących miast
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Implementacja Cisco Unified Computing
lokalny
System (UCS) umożliwiła standaryzowanie
procesów IT, instalację elastycznej
platformy w chmurze dla całego miasta oraz
skonsolidowanie centrów danych. Dzięki
temu zmniejszono o 40% duplikowanie się
danych, przez co ograniczono koszty
utrzymania i archiwizacji danych.
IaaS
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
293
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
199.
Miasto King
Country (USA)
Prywatna chmura
Cisco,
Microsoft
Założeniem była migracja danych z
departamentów do standardowego,
wirtualnego środowiska, które jest
bardziej efektywne kosztowo,
bezpieczne i niezawodne oraz
udoskonalenie i wzbogacenie usług
dostarczanych mieszkańcom.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
W ramach projektu zbudowano architekturę lokalny
zorientowana na usługi w opartą na
platformie FlexPod, ujednolicone
rozwiązanie centrum danych od NetApp i
Cisco zintegrowane z technologią Microsoft
Private Cloud bazującą na Windows Server
i System Center. Dzięki temu rozwiązaniu
skonsolidowano 48 centrów danych do 2
oszczędzając przy tym $700,000 rocznie, o
70% zredukowano pojemność
przechowywanych danych oraz
umożliwiono szybką skalowalność oraz
możliwość obsłużenia nowych
potencjalnych źródeł dochodu dla miasta.
Miasto świadczy usługi w formule IaaS
różnym departamentom.
IaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
294
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
200.
Departament
Zasobów
Informacyjnych w
stanie Teksas
(USA)
Platforma CRM
Salesforce TDIR poszukiwało systemu, który
wyeliminowałby konieczność
pracochłonnego i ręcznego
przetwarzania danych, przede
wszystkim procesowania umów.
Powodowało to błędy i niespójności
w przechowywanych danych.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Wdrożone oprogramowanie Force.com
sektorowy
pozwoliło na zautomatyzowanie wielu
procesów oraz utrzymanie spójności danych
dzięki technologii chmury. Początkowo,
TDIR używało oprogramowania Salesforce
do zarządzania kontraktami zakupowymi
tak, aby agencje stanowe mogło skorzystać
z wstępnie wynegocjowanych kontraktów.
Od tego czasu TDIR udostępnił już 25
aplikacji wspomagających np.
budżetowanie, zarządzanie aktywami, hel
desk itd. Usługi w chmurze są dostarczane
w formule PaaS.
SaaS
Uzyskano również możliwość zdalnego
dostępu do aplikacji, również urządzeń
mobilnych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
295
Społeczne
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
201.
Podmiot
Poziom centralny
administracji
rządowej w Japonii
Infrastruktura
chmurowa
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Japońskie ministerstwa używają w
sumie tysięcy serwerów,
działających w ramach różnych
sieci. Powstał więc projekt
środowiska opartego na chmurze
„Kasumigaseki‖, aby liczne sieci
zastąpić bezpieczną, scentralizowaną
infrastrukturą.
Naczelnym założeniem jest
zredukowanie kosztów poprzez
wyeliminowanie zbędnych lub
dublujących się systemów oraz
ograniczenie pracy związanej z
administracją IT w każdym z
ministerstw. Program zakłada także
wspieranie szybszej informatycazji
kraju i adopcję usług w chmurze.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Istniejące systemy back office wspierające
działanie administracji, takie jak systemy
kadrowe czy księgowe, zostały
umieszczone na prywatnej chmurze. Inne,
mające na celu komunikację z petentami,
znalazły się w obrębie publicznej chmury.
Scentralizowana infrastruktura przyczyniła
się do uzyskania znacznych oszczędności.
Pozwoliło to także na ograniczenie liczby
wymaganych dokumentów oraz ogólnego
poziomu biurokracji w tym kraju.
rządowy
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
296
Społeczne
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
Podmiot
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Opis rozwiązania
Opis funkcjonalny
202.
Rada Komisarzy
Hrabstwa Leon
(USA)
Platforma w
chmurze
Leon
County
Board of
County
Commissi
oners/
Oracle
Założeniem projektu NFPN było
zapewnienie serwisu codziennego
przekazywania danych z lombardów
do odpowiednich urzędów
stanowych, i umożliwienie ich
efektywnego przeglądania i
porównywania z raportami o
skradzionych przedmiotach.
Dotychczasowy system, oparty na
raportach papierowych był
niezwykle czasochłonny i narażony
na błędy. Nowy system miał także
obniżyć koszty tej procedury.
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Poziom
Rodzaj
administracji
Funkcjonalnością wprowadzonego
sektorowy
rozwiązania opartego na technologii
chmury był sprawny system przekazywania
danych pomiędzy różnymi sektorami
będącymi pod różną jurysdykcją, przy
bardzo niewielkich kosztach.
System opiera się na webowej aplikacji
Oracle Forms/Database. Właściciele
lombardów przesyłają dzienne zestawienia
za pomocą e-mail zamiast wydruku z
własnego systemu. System korzysta z
prywatnej chmury, stworzonej na bazie
sieci już wykorzystywanych w innych
programach. Jest to rozwiązanie
niskokosztowe dla agencji hostującej
system, i bezkosztowe dla innych agencji.
NFPC gwarantuje przy tym najwyższy
możliwy poziom zabezpieczeń oraz
możliwość zarówno modyfikacji jak i
sprawdzanie danych w czasie
rzeczywistym.
PaaS
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
297
Społeczne
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
203.
Podmiot
Departament
Technologii Stanu
Utah (USA)
Prywatna chmura,
platforma z
aplikacjami,
wirtualizacja
serwerów
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
VMware
Założeniem programu było
osiągnięcie oszczędności rzędu $4
miliony w budżecie stanowym Utah.
Oprócz tego chciano znaleźć tanie
rozwiązanie pozwalające na
oferowanie coraz więcej usług
elektronicznych rządom lokalnym.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
W celu osiągnięcia założeń programu
wdrożono infrastrukturę prywatnej chmury
wykorzystującą platformę Enterprise
VMware pozwalającą na wirtualizację
serwerów, co obniżyło koszty związane z
kupowaniem i nadzorowaniem serwerów
fizycznych. Umożliwiło to świadczenie
usług w chmurze (IaaS, PaaS i SaaS)
miastom w obrębie stanu Utah.
wojewódzki
łączone
Program pozwolił osiągnąć stanowi Utah
oszczędności wielkości $4 miliony dolarów
w skali roku w kosztach operacyjnych.
Liczbę serwerów fizycznych zredukowano
z 1 686 do 510 wirtualnych. Zredukowano
także czas związany ze świadczeniem usług
dostarczenia infrastruktury i platformy,
zwiększono także bezpieczeństwo danych
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
298
Społeczne
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
204.
Podmiot
NIPA (Krajowa
Agencja Promocji
Przemysłu
Technologicznego,
Korea Południowa)
Platforma z
aplikacjami
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
IBM
W celu wsparcia koreańskich firm
IT w ich działalności eksportowej,
NIPA zleciła opracowanie systemu
cloud typu SaaS – Software as a
Service. Dzięki temu
przedsiębiorstwa byłyby w stanie
oferować swoje oprogramowanie
krajom rozwijającym się, które
posiadają niedostateczne zasoby IT.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Aby sprostać postawionym założeniom
NIPA połączyła siły z IBM Global
Technology Services. Wspólnie
opracowano platformę, która pomoże
koreańskim firmom dostarczać
oprogramowanie krajom rozwijającym w
chmurze, w formule SaaS. Pozwala ona,
aby komputer-klient przerzucił wymagania
odnośnie mocy obliczeniowej na centralny
serwer chmury.
rządowy
PaaS
Społeczne
Biznesowe Wykorzystan
ie zasobów
IT
Biznesowe Efektywność
działania
organizacji
Biznesowe Wizerunek
organizacji
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
299
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Lp.
205.
Podmiot
General Services
Administration
(Niezależna agencja
wspierająca
jednostki
administracji,USA)
Dostawca Cel zastosowania usług w chmurze
rozwiązan
ia
Brak
publicznie
dostępnej
informacji
Założeniem projektu było
stworzenie infrastruktury IT na
potrzeby agencji rządowych USA,
będącej bardzo dobrze
zabezpieczonej a jednocześnie
dostępnej dla uprawnionych
podmiotów w sposób ciągły i
swobodny. Zapewniono to za
pomocą utworzenia wielkiego
centrum danych NAP (Network
Access Point of the Americas), które
działa na zasadzie chmury, która
występuje we wszystkich trzech
formatach, tzn. publicznej,
prywatnej oraz hybrydowej w
zależności od potrzeb danego
projektu/ agencji.
Opis rozwiązania
Korzyści
biznesowe i
finansowe
Opis funkcjonalny
Poziom
Rodzaj
administracji
Rozwiązanie to umożliwiło centralizację
bazy danych i co za tym idzie łatwość w
zapewnieniu najwyższego poziomu
zabezpieczeń. Gwarantuje też niedostępną
w inny sposób elastyczność infrastruktury i
wielkości dostępnych zasobów.
rządowy
łączone
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
300
Finansowe Ograniczenie
kosztów
funkcji IT
(Total Cost
of
Ownership)
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
E.2
Inicjatywy, które podjęto w celu wykonania działań określonych w
rozdziale 6.3 Agendy Cyfrowej „Interoperacyjność i normy”

Odnośnie interoperacyjności w usługach użyteczności publicznej, wydano Europejską
Strategię Interoperacyjności oraz Europejskie Ramy Interoperacyjności dla europejskich
usług użyteczności publicznej jako Załącznik nr 1 i nr 2 do Komunikatu Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów „W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej‖ z
16.12.2010 r. COM(2010) 744 final

Odnośnie standardów:
o
Uchwalono Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012
z 25.10.2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U.UE.L. 2012.316.12).
Wwydano Decyzję Komisji z 28.11.2011 r. ustanawiająca europejską wielostronną
platformę ds. normalizacji ICT (Dz.U.UE C 2011.349.04).


Odnośnie własności intelektulanej i licencjonowania:
o
Wydano Komunikat Komisji z 11.01.2011 r. „Wytyczne w sprawie stosowania art.
101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień
kooperacyjnych‖ (Dz.U.UE.C 2011.11.1).
o
Wydano Dokument Roboczy Służb Komisji z 13.06.2013 r.: „Analiza środków,
które mogłyby skłonić najważniejszych uczestników rynku w sektorze ICT do
licencjonowania informacji dotyczących interoperacyjności‖ (ang.‖Commission
Staff Working Document: Analysis of measures that could lead significant market
players in the ict sector to license interoperability information‖). W oparciu o
zawarte w dokumencie wnioski postanowiono rozpocząć w 2013 r. badania
dotyczące rozwoju modelowych licencji odnośnie informacji dotyczących
interoperacyjności oraz wytycznych odnośnie szacunkowej wartości informacji
dotyczących interoperacyjności.
Odnośnie zamówień publicznych:
o
Wydano Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z 25.06.2013 r.
COM(2013) 455 final „Zapobieganie uzależnieniu od jednego dostawcy: tworzenie
otwartych systemów ICT poprzez lepsze wykorzystywanie norm w zamówieniach
publicznych‖ (ang. „Against lock-in: building open ICT systems by making better
use of standards in public procurement‖).
o
Wydano Dokument Roboczy Służb Komisji z 25.06.2013 r. SWD (2013) 224 final:
„Przewodnik dotyczący udzielania zamówień na systemy ICT oparte na normach‖
(ang. Guide for the procurement of standards-based ICT — Elements of Good
Practice).
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
301
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
E.3
Regulacje szczególne w odniesieniu do interoperacyjności – prawo Unii
Europejskiej
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z 14.03.2012 r.
ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń
zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz.U.L094
2013.30.03) (art. 4 odnosi się do zapewnienia interoperacyjności systemów).
 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z 15.01.2008 r. w sprawie
eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz. Urz. UE L
2008 r. 23/21) wdraża koncepcję interoperacyjności zgodnie z decyzją 2004/387/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004 r. w sprawie interoperatywnego
świadczenia ogólnoeuropejskich usług e-Government dla administracji publicznej,
przedsiębiorstw i obywateli (IDABC), która wygasła 31.12.2009). Decyzja ta poprzedzała
Decyzję ISA.
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21.05.2013 r. w
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie
ODR w sporach konsumenckich) (Dz.U.UE L 2013.165.1).
 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2241/2004/WE z 15.12.2004 r. w sprawie
jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass)
(Dz.U.UE.L 2004.390.6).
 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.03.2007 r. ustanawiająca
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
(Dz.Urz.UE.L 2007.108.1) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z 23.11.2010
r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.Urz.UE.L 2010.323.11).
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z 29.04.2004 r. w sprawie
interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie
(Dz.U.UE.L 2004.166.124).
 Rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.03.2004 r. w
sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym
(Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz.U.UE.L 2004.96.26).
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 285/2013 z 11.12.2013 r. w
sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 (Dz.U.UE.L. 2013.347.1) (Artykuł 5 Zgodność i
interoperacyjność systemów).
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 11.12.2013 r. w
sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i
uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U.UE.L. 2013.348.1).
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
302
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1291/2013 z 11.12.2013 r.
ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i
innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U.UE.L.
2013.347.104).
 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/EU z 17.12.2013 r. w sprawie
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (odnośnie interoperacyjności modułów systemu
(Dz.U.UE.L. 2013.347.924).
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 11.12.2013 r.
ustanawiające instrument "Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010
oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (D.z.U.UE.L.
2013.348.129).
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21.11.2012 r. w sprawie
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U.UE.L. 2012.343.32).
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9.03.2011 r. w sprawie
stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U.UE.L.
2011.88.45).
 Decyzja Komisji z 29.02.2012 r. ustanawiająca wspólne zasoby językowe i infrastrukturę
technologiczną jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (CLARIN
ERIC) (Dz.U.UE.L.2012.64.13).
 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1207/2011 z 22.11.2011 r. ustanawiające
wymogi dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozorowania w
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U.UE.L.2011.305.35).
E.4
Szczegółowy opis działań w obszarze interoperacyjności określonych w
Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
Działania Krótkookresowe (6 Miesięcy)
 Powołanie przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, międzyresortowego
zespołu do spraw osiągania interoperacyjności mającego za zadanie koordynację
przedsięwzięć z zakresu osiągania interoperacyjności.
 Opublikowanie schematów struktur danych cech informacyjnych podstawowych obiektów
opisywanych w rejestrach publicznych.
 Opublikowanie informacji o sposobie identyfikacji osób fizycznych nieposiadających
numeru PESEL oraz podmiotów innych niż osoby fizyczne nieposiadających nadanego
numeru REGON.
 Zidentyfikowanie rejestrów publicznych zawierających dane referencyjne niezbędne do
realizacji procedur administracyjnych i uzyskanie od podmiotów publicznych
prowadzących te rejestry zasad tworzenia identyfikatorów obiektów innych niż osoba,
podmiot i obiekt przestrzenny oraz struktur danych cech informacyjnych.
Działania Średniookresowe (12 Miesięcy)
 Wykonanie i udostępnienie w ePUAP repozytorium interoperacyjności.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
303
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
 Opracowanie założeń dla krajowego systemu autoryzacji dostępu do danych rejestrowych i
jego powiązanie z systemami zapewniającymi rozliczalność w systemach rejestrowych
poprzez pozyskiwanie informacji o odbiorcach danych pozyskiwanych z tych rejestrów.
 Identyfikacja procedur administracyjnych, w których w celu realizacji dyspozycji art. 220
ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) (Dz.U. z 1960, nr
30, poz. 168 z późn. zm.) niezbędny jest dostęp do danych rejestrowych, identyfikację
zakresu danych dla każdej z procedur i określenie wymagań dla usług rejestrowych.
 Zgłaszanie przez podmioty publiczne prowadzące rejestry publiczne do repozytorium
interoperacyjności opisów istniejących usług sieciowych.
 Opracowanie możliwych do ponownego wykorzystania systemów zarządzania usługą wraz
z dokumentacją i udostępnienie tych systemów podmiotom publicznym prowadzącym
rejestry publiczne.
 Opracowanie reużywalnej metodyki oraz wzorcowej dokumentacji systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji wraz z dokumentacją i udostępnienie tych systemów
podmiotom publicznym prowadzącym rejestry publiczne. Zakłada się, przy tym
wykorzystanie doświadczeń instytucji posiadających certyfikowane systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji.
Działania Długookresowe
 Wykonanie krajowego systemu autoryzacji dostępu do danych rejestrowych i jego
powiązanie z systemami zapewniającymi rozliczalność w systemach rejestrowych.
 Dostosowanie struktury informacyjnej rejestrów do wymagań przepisów Rozporządzenia
Krajowe Ramy Interoperacyjności.
 Dostosowanie portali informacyjnych podmiotów publicznych do wymagań WCAG 2.0.
 Implementacja usług rejestrowych w rozproszonej architekturze SOA zidentyfikowanych w
działaniu wskazanym w pkt. 7 i zgłaszanie opisów tych usług do repozytorium
interoperacyjności.
 Przeprowadzenie prac porządkujących rejestry publiczne tak, aby możliwe było
odwoływanie się do danych stanowiących dane referencyjne.
E.5
Szczegółowe obowiązki związane z osiągnięciem interoperacyjności
systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych oraz
przetwarzaniem danych w systemie teleinformatycznym
Obowiązki związane z używaniem systemu teleinformatycznego
Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania
danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotem niebędącym organem administracji rządowej:
 Zapewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych pomiędzy tym
podmiotem a podmiotami niebędącymi organami administracji rządowej, poza
minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych spełniał wymóg równego
traktowania rozwiązań informatycznych (neutralności technologicznej).
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
304
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
 Publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób:
o
Zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym11 systemu
teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań
publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz
protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które nie mogą wykraczać poza
zakres minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
o
Testy akceptacyjne12 (chyba, że w oprogramowaniu interfejsowym stosowane
będą wyłącznie formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące
określone w Rozporządzeniu Krajowe Ramy Interoperacyjności, to podmiot
publiczny może nie udostępniać testów akceptacyjnych).
Badanie osiągania interoperacyjności
Zgodnie z art. 21 Ustawy o Informatyzacji13 w celu zapewnienia interoperacyjności systemów
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych przeprowadza się badanie
poprawności wdrożenia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
spełniających wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych w oprogramowaniu
interfejsowym przy wykorzystaniu testów akceptacyjnych udostępnionych przez podmiot
publiczny w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe zasady prowadzenia badania oraz
możliwe odstępstwa od jego przeprowadzenia określa Ustawa o Informatyzacji.
Oprogramowanie interfejsowe może być używane do realizacji zadań publicznych, jeżeli
uzyskało pozytywny wynik badania.
Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych
Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych to zespół wymagań organizacyjnych
i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań
publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi
do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za
pomocą tych systemów. Jest to jeden z technologicznych aspektów interoperacyjności
systemów teleinformatycznych.
Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności systemy teleinformatyczne
używane przez podmioty realizujące zadania publiczne projektuje się, wdraża oraz eksploatuje z
uwzględnieniem ich:
 funkcjonalności,
 niezawodności,
 używalności,
11
Oprogramowanie interfejsowe jest to oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę danych w komunikacji
pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
12
Testy akceptacyjne to udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego
i powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu
teleinformatycznego na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia oprogramowania
interfejsowego.
13
W wersji Ustawy o Informatyzacji zmienionej ustawą z 10.01.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. 2014 r, poz. 183 ogłoszonej 10.02.2014
r.)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
305
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
 wydajności,
 przenoszalności,
 pielęgnowalności,
 przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk.
Zarządzanie usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne:
 ma na celu dostarczanie tych usług na deklarowanym poziomie dostępności i,
 odbywa się w oparciu o udokumentowane procedury.
Powyższe wymagania uznaje się za spełnione, jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie,
monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą podmiotu
realizującego zadanie publiczne odbywają się z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC
20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2.
Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności systemy teleinformatyczne
używane przez podmioty realizujące zadania publiczne wyposaża się w składniki sprzętowe lub
oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za
pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących
przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę
normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej.
Gdy w danej sprawie brak jest takich przepisów, norm lub standardów stosuje się standardy
uznane na poziomie międzynarodowym, w szczególności opracowane przez:
 Internet Engineering Task Force (IETF) i publikowane w postaci Request For Comments
(RFC).
 World Wide Web Consortium (W3C) i publikowane w postaci W3C Recommendation
(REC).
adekwatnie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań oraz bieżącego stanu technologii
informatycznych.
Informację o dostępności opisów powyższych standardów minister właściwy do spraw
informatyzacji publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności podmiot realizujący zadania
publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i
doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i
integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność,
niezaprzeczalność i niezawodność.
Obowiązki związane z prowadzeniem rejestru publicznego
Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany:
 Prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych, dla rejestrów, które działają przy użyciu systemów
teleinformatycznych;
 Prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej;
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
306
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
 Umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego
rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów
teleinformatycznych.
Organ administracji rządowej zapewnia działanie rejestru publicznego, używając systemów
teleinformatycznych.
Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi
niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych
przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji,
nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie
niezbędnym do realizacji tych zadań.
Obowiązki związane z przetwarzaniem danych w systemie teleinformatycznym
Podmiot publiczny organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest
obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez
wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego
zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji
elektronicznej. Podmiot publiczny jest obowiązany prowadzić tę wymianę:
 Z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania
dla systemów teleinformatycznych;
 Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej.
Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy
określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz
zapewnia jej obsługę.14
E.6
Regulacje szczególne w odniesieniu do interoperacyjności – prawo polskie

Systemy teleinformatyczne i rejestry w sektorze zdrowia – na podstawie Ustawy z
28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657)
poniżej wskazane rozporządzenia określają minimalne wymagania dla systemów
teleinformatycznych i rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami
publicznymi oraz zakres informacji, które należy opublikować w repozytorium
interoperacyjności:
o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.04.2013 r. w sprawie minimalnej
funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację
usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących
na udzielenie świadczenia zdrowotnego (Dz.U. z 2013, poz. 516).
o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2013 r. w sprawie minimalnych
wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w
ramach systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2013, poz. 999).
14
Według Ustawy o Informatyzacji zmienionej ustawą z 10.01.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. 2014 r, poz. 183 ogłoszonej 10.02.2014
r.).
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
307
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.10.2012 r. w sprawie opisu systemu
teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na
Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej (Dz.U. z 2012, poz.1118).
o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.04.2013 r. w sprawie sposobu
identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz
sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach
medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013, poz.
502).
o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.06.2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji
Zasobów Ochrony Zdrowia (Dz.U. z 2013, poz. 671).
o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.03.2013 r. w sprawie wymagań dla
Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. z 2013, poz. 463).
o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2013 r. w sprawie opisu, minimalnej
funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania
Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów
Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i
Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Dz.U. z 2013,
poz. 1001).
o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.11.2012 r. w sprawie opisu systemu
teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na
Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr
Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (Dz.U. z
2012, poz. 1277).
o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.07.2013 r. w sprawie Systemu
Monitorowania Zagrożeń (Dz.U. z 2013, poz. 853).
o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.09.2013 r. w sprawie Systemu
Wspomagania Ratownictwa Medycznego (Dz.U. z 2013, poz. 1181).
Zbiory i usługi danych przestrzennych w obszarze środowiska:
o
Ustawa z 4.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010,
nr 76, poz. 489) definiuje interoperacyjność zbiorów i usług danych
przestrzennych jako możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz
współdziałania usług danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji
manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i
usług danych przestrzennych została zwiększona. Organy administracji
prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z
wymienionymi w załączniku do ustawy tematami, wprowadzają, w zakresie
swojej właściwości, rozwiązania techniczne zapewniające interoperacyjność
zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów.
Organy wiodące udostępniają organom administracji i osobom trzecim,
włączonym do infrastruktury, informacje niezbędne do wykonania zadań
polegających na wprowadzaniu rozwiązań technicznych zapewniających
interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację
tych zbiorów i usług. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
308
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami
danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć
usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych. Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r., nr 201, poz.1333)
określa m.in.: sposób prowadzenia ewidencji, treść i wzór zgłoszenia do
ewidencji zbioru objętego infrastrukturą informacji przestrzennej oraz
dotyczących tego zbioru usług, zwanego dalej „zgłoszeniem‖, oraz tryb
nadawania identyfikatorów zbiorom danych przestrzennych infrastruktury
informacji przestrzennej.

o
Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010,
nr 193, poz. 1287) przewiduje konieczność zapewnienia interoperacyjności (w
rozumieniu ustawy z 4.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej)
baz danych prowadzonych w systemach informatycznych obejmujących zbiory
danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.
o
Ustawa z 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 1991 r.,
nr 77, poz. 335 z późń. zm.) przewiduje utworzenie systemu informatycznego
Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet‖, za pomocą którego są zbierane,
przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.
Integralną częścią tego systemu elektronicznego jest Krajowe Repozytorium
Danych o Stanie i Ochronie Środowiska.
Interoperacyjność w sektorze transportu:

Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013, poz. 1594 j.t.).
Zgodnie z tą ustawą interoperacyjność systemu kolei to zdolność systemu kolei do
zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów, spełniającego warunki
techniczne, ruchowe, eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia
dotrzymanie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i
umożliwia efektywne poruszanie się po transeuropejskiej sieci kolejowej. Składnik
interoperacyjności to podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub
zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego
pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność systemu kolei; składnikiem
interoperacyjności jest również oprogramowanie. Ustawa przewiduje szereg aktów
wykonawczych, w tym:
o
Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 2.05.2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei
(Dz.U. z 2012 poz.492) oraz zastępujące je z dniem 31.03.2014 r.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
6.07.2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. z 2013,
poz.1297);
o
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 28.08.2012 r. w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2012,
poz. 1055).
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
309
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

Ustawa z 3.07.2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2013, poz.1393), wraz z aktami
wykonawczymi m.in.:
o
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 3.10.2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego
(Dz.U. 2013, poz.121);
o
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
12.12.2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych.

Ustawa z 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013, poz.1458 j.t.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 z późń. zm.);
 Drogi publiczne: Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 260
j.t.).
 Nieruchomości: Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.01.2013 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013, poz. 249).


Telekomunikacja: Ustawa z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004, nr 171,
poz. 1800) regulująca interoperacyjność usług to jest zdolność sieci telekomunikacyjnych
do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do
usług świadczonych w tych sieciach, wraz a aktami wykonawczymi m.in.:
o
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.07.2008 r. w sprawie zakresu
oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 2008, nr 138,
poz. 866);
o
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 21.07.2008 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego
(Dz.U. z 2008, nr 145, poz. 919).
Podwójne zastosowanie produktów: Ustawa z dnia 29. 09.2000 r. o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a
także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2000 r., Nr 119
poz. 1250 z późń. zm.) nawiązująca do Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia
5.05.2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i
tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U.UE.L.09.134.1).
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
310
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
E.7
Lista e-usług w Unii Europejskiej – interoperacyjność
Tabela D.7.a Lista systemów w UE – kategoria: Działalność gospodarcza
Kraj
Austria
Austria
Nazwa systemu
Rejestr Adresowy
USP – Obsługa Działalności
Gospodarczej
Belgia
Belgia
WebDIV
Banque Carrefour des Entreprises
(BCE)
e-Filing
Cypr
Czechy
Czechy
Czechy
Czechy
Dania
Dania
Dania
Estonia
Estonia
Estonia
Finlandia
Finlandia
Francja
Francja
Grecja
Grecja
Hiszpania
Obszar interoperacyjności
rejestr przedsiębiorstw
rejestr przedsiębiorstw
formalności online / komunikacja z
urzędem
rejestracja pojazdów
rejestr przedsiębiorstw
rejestr przedsiębiorstw,
zakładanie firmy,
formalności online / komunikacja z
urzędem
System Rejestrów Centralnych
rejestr przedsiębiorstw
Kvalifikovany certifikát
inne
Časová razítka
inne
Informatyczny System Skrzynek formalności online / komunikacja z
Danych
urzędem
NemHandel
inne
Det Centrale Virkomshedsregister rejestr przedsiębiorstw
e-Boks
formalności online / komunikacja z
urzędem
Registrite ja Infosüsteemide
rejestr przedsiębiorstw,
Keskus – RIK
zakładanie firmy,
formalności online / komunikacja z
urzędem
e-Business Registry - Company
rejestr przedsiębiorstw
Registration Portal
eSTAT
inne
SADe
inne
Enterprise Finland
formalności online / komunikacja z
urzędem
net-entreprises.fr
odprowadzanie składek emerytalnych
cfenet.cci.fr
zakładanie firmy
IKAnet
inne
Generalny Rejestr Handlowy
rejestr przedsiębiorstw
CIRCE
rejestr przedsiębiorstw,
zakładanie firmy,
formalności online / komunikacja z
urzędem
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
311
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Hiszpania
Malta
Nazwa systemu
Plataforma de Contratación del
Estado - Contratación
NHR
BLAU
TenderNed
eTenders
eKETRIS
Centrum rejestrów
Registre de Commerce et des
Sociétés – eRCS
Economic Operator Registration
and Identification – EORI
businessfirst.com.mt
Portugalia
Portugalia
E-fatura
Portal da Empresa
Portugalia
Rumunia
Catálogo Nacional de Compras
Públicas – CNCP
Rejestr Handlowy
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Ewidencja Gospodarcza
evo.gov.sk
e-VEM
Słowenia
Szwecja
Węgry
e-Procurement
Försäkringskassan - e-usługi
EVIG
Węgry
Wielka
Brytania
KÖKIR
Vehicle management
Holandia
Holandia
Holandia
Irlandia
Litwa
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Obszar interoperacyjności
składanie zamówień publicznych
rejestr przedsiębiorstw
inne
składanie zamówień publicznych
składanie zamówień publicznych
rejestracja pojazdów
rejestr przedsiębiorstw
rejestr przedsiębiorstw
rejestr przedsiębiorstw,
zakładanie firmy
rejestr przedsiębiorstw,
zakładanie firmy,
formalności online / komunikacja z
urzędem
inne
rejestr przedsiębiorstw,
zakładanie firmy,
formalności online / komunikacja z
urzędem
składanie zamówień publicznych
rejestr przedsiębiorstw,
zakładanie firmy,
formalności online / komunikacja z
urzędem
rejestr przedsiębiorstw
składanie zamówień publicznych
rejestr przedsiębiorstw,
zakładanie firmy,
formalności online / komunikacja z
urzędem
składanie zamówień publicznych
inne
rejestr przedsiębiorstw,
zakładanie firmy
rejestracja pojazdów
rejestracja pojazdów
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
312
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Wielka
Brytania
Włochy
Nazwa systemu
Patent renewals
Obszar interoperacyjności
rejestracja patentów, znaków
Registroimprese.it
rejestr przedsiębiorstw,
zakładanie firmy,
formalności online / komunikacja z
urzędem
rejestracja patentów, znaków
Tabela D.7.b Lista systemów w UE – kategoria: Cło
Kraj
Austria
Belgia
Nazwa systemu
E-Cło
PDLA (Paperless Customs and
Excise) - e-Cło
Obszar interoperacyjności
deklaracje celne, informacja o cłach
deklaracje celne, informacja o cłach
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Estonia
Estonia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Francja
Grecja
THESAS
e-Cło (COPIS, ICS / AIS, SEAP)
Import Control System- ICS
COMPLEX
ECS
SUMDEC
AREX
EMCS
Web Export
Web Transit
DELT@
New Integrated Customs
Information System – ICISnet
deklaracje celne, informacja o cłach
deklaracje celne, informacja o cłach
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne, informacja o cłach
Holandia
Excise Movement Control
System – EMCS
deklaracje celne
Holandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Litwa
Litwa
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Łotwa
eCustoms
ECS
ICS
NCTS
ECS
ICS
MDAS
eDouane
Eksporta kontroles sistēma
Importa kontroles sistēma
deklaracje celne, informacja o cłach
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne, informacja o cłach
deklaracje celne
deklaracje celne
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
313
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Malta
Nazwa systemu
Obszar interoperacyjności
Customs Electronic System – CES deklaracje celne, informacja o cłach
Portugalia
Rumunia
e-cło
New Computerised Transit
System – NCTS
deklaracje celne
deklaracje celne, informacja o cłach
Rumunia
Rumunia
Rumunia
ECS
ICS
Excise Movement Control
System – EMCS
deklaracje celne
deklaracje celne
deklaracje celne
Słowacja
Szwecja
Szwecja
Szwecja
Węgry
Wielka
Brytania
Włochy
Portal Dyrekcji Celnej
AES
AIS
Föranmälan
ECS/AES
CHIEF
deklaracje celne, informacja o cłach
deklaracje celne, informacja o cłach
deklaracje celne, informacja o cłach
deklaracje celne
deklaracje celne, informacja o cłach
deklaracje celne, informacja o cłach
Automazione Integrata Dogane e
Accise – AIDA
deklaracje celne, informacja o cłach
Tabela D.7.c Lista systemów w UE – kategoria: Podatki dla przedsiębiorstw
Kraj
Austria
Nazwa systemu
FinanzOnline
Obszar interoperacyjności
nałożone podatki, zwrot VAT, ulgi
podatkowe
Belgia
e-Podatki
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
Cypr
TAXISnet
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
Czechy
Elektronická podání pro finanční
správu – EPO
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
Dania
TastSelv
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
Estonia
eTax
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
Finlandia
eTax
nałożone podatki, ulgi podatkowe, zwrot
VAT, składanie deklaracji przez Internet
Francja
impots.gouv.fr
nałożone podatki, ulgi podatkowe, zwrot
VAT, składanie deklaracji przez Internet
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
314
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Grecja
Nazwa systemu
TAXISnet
Obszar interoperacyjności
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
Hiszpania
2
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
Holandia
de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios
Públicos
belastingdienst.nl
Irlandia
ROS
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
Irlandia
Litwa
PAYE
Valstybinė mokesčių inspekcja VMI
nałożone podatki
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
Luksemburg
eCDF
nałożone podatki, ulgi podatkowe
Luksemburg
eTVA
zwrot VAT,
składanie deklaracji przez Internet
Łotwa
Electronic Declaration System EDS
zwrot VAT,
składanie deklaracji przez Internet
Malta
Inland Revenue Department
składanie deklaracji przez Internet
Malta
VAT Department
zwrot VAT,
składanie deklaracji przez Internet
Niemcy
ELSTER
zwrot VAT,
składanie deklaracji przez Internet
Portugalia
Portal das Finanças
nałożone podatki,
ulgi podatkowe,
zwrot VAT,
składanie deklaracji przez Internet
Rumunia
Portal Administracji Podatkowej
zwrot VAT, składanie deklaracji przez
Internet, akcyzy
Słowacja
Słowenia
Portal Dyrekcji Finansów
Republiki Słowackiej
e-Podatki
Szwecja
System podatkowy
Węgry
ACM
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
nałożone podatki, ulgi podatkowe
Wielka
Brytania
Wielka
Brytania
GOV.UK
VAT online
zwrot VAT,
składanie deklaracji przez Internet
nałożone podatki, ulgi podatkowe,
składanie deklaracji przez Internet
zwrot VAT,
składanie deklaracji przez Internet
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
315
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Wielka
Brytania
Włochy
Włochy
Włochy
Nazwa systemu
PAYE
Obszar interoperacyjności
inne
Entratel
Fisconline
Włoska Agencja Skarbowa
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
nałożone podatki, inne
Tabela D.7.d Lista systemów w UE – kategoria: Podatki dla mieszkańców
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Nazwa systemu
FinanzOnline
TaxOnWeb - e-Podatki
e-Podatki
TAXISnet
Elektronická podání pro finanční
správu – EPO
Obszar interoperacyjności
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Grecja
TastSelv
eTax
eTax
impots.gouv.fr
TAXISnet
New Integrated Customs
Information System – ICISnet
de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios
Públicos
ROS
PAYE
Valstybinė mokesčių inspekcja VMI
Electronic Declaration System EDS
Inland Revenue Department
ELSTER
Portal das Finanças
Portal Administracji Podatkowej
Portal Dyrekcji Finansów
Republiki Słowackiej
e-Podatki
System podatkowy
ACM
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
Hiszpania
3
Irlandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
składanie deklaracji przez Internet
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
316
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Węgry
Nazwa systemu
Elektronikus Fizetési és
Elszámolási Rendszer – EFER
Obszar interoperacyjności
składanie deklaracji przez Internet
Wielka
Brytania
GOV.UK
składanie deklaracji przez Internet
Tabela D.7.e Lista systemów w UE – kategoria: Sprawy obywatelskie
Kraj
Austria
Belgia
Belgia
Belgia
Cypr
Czechy
Dania
Obszar interoperacyjności
dane personalne
podpis elektroniczny
pozwolenia na pracę i pobyt czasowy
dane personalne
dane personalne,
pozyskiwanie aktów urodzenia, zgonu,
inne
System Rejestrów Centralnych
dane personalne
Det Centrale Personregister - DCP dane personalne,
inne
Nazwa systemu
Centralny Rejestr Mieszkańców
eID - karta mieszkańca
LIMOSA
Narodowy Rejestr
eCivil
Dania
NemID
podpis elektroniczny,
dane personalne
Dania
e-Boks
formalności online / komunikacja z
urzędem
Estonia
Estonia
Estonia
Finlandia
PKI
Rejestr ludności
eID - elektroniczny dowód
osobisty
Portal suomi.fi
Francja
Grecja
service-public.fr
ERMIS
Hiszpania
Holandia
Holandia
Irlandia
eID - elektroniczny dowód
osobisty
GBA
RNI
eEnabling Life Event Data
podpis elektroniczny, dane personalne
dane personalne
podpis elektroniczny,
dane personalne
formalności online / komunikacja z
urzędem
dane personalne
formalności online / komunikacja z
urzędem
podpis elektroniczny, dane personalne
Irlandia
ePaszporty
Litwa
eKETRIS
dane personalne
dane personalne
dane personalne,
pozyskiwanie aktów urodzenia, zgonu,
inne
dane personalne, wydawanie wiz i
paszportów
rejestracja pojazdów
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
317
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Obszar interoperacyjności
podpis elektroniczny,
dane personalne
podpis elektroniczny, dane personalne
dane personalne, pozwolenia na pracę i
pobyt czasowy
Kraj
Litwa
Nazwa systemu
eID
Luksemburg
Łotwa
Electronic Identity Services
PMLP
Łotwa
Łotwa
eID
ePaszporty
podpis elektroniczny, dane personalne
dane personalne, wydawanie wiz i
paszportów
Malta
eForms
formalności online / komunikacja z
urzędem
Malta
Niemcy
Portugalia
eID
eID
Portal do Cidadão
podpis elektroniczny, dane personalne
podpis elektroniczny, dane personalne
dane personalne, formalności online /
komunikacja z urzędem, inne
Portugalia
Portugalia
Słowenia
dane personalne, inne
pozyskiwanie aktów urodzenia, zgonu
dane personalne
Szwecja
Karta obywatela
Civil online
Centralny Elektroniczny Rejestr
Ludności
eID
Szwecja
Skatteverket
Włochy
Włochy
Włochy
4
e-Podpis
eID
Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente – ANPR
podpis elektroniczny,
dane personalne
formalności online / komunikacja z
urzędem
podpis elektroniczny
dane personalne
dane personalne
Tabela D.7.f Lista systemów w UE – kategoria: Sprawy socjalne
Kraj
Belgia
Nazwa systemu
socialsecurity.be
Obszar interoperacyjności
świadczenia dla bezrobotnych,
ubezpieczenia zdrowotne,
zasiłki na dzieci,
emerytury i renty
Belgia5
Dimona (Déclaration
IMmédiate/ONmiddellijke
Aangifte)
inne
Belgia
DMFA (de multifunctionele
aangifte)
informacje o świadczeniach
Bułgaria
ZUS
informacje o świadczeniach
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
318
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Czechy
Nazwa systemu
e-Podání
Obszar interoperacyjności
ubezpieczenia zdrowotne,
emerytury i renty
Estonia
Francja
Francja
Grecja
X-Road
lassuranceretraite.fr
Ameli.fr
IKAnet
składanie wniosków o świadczenia
informacje o świadczeniach
ubezpieczenia zdrowotne
informacje o świadczeniach, emerytury i
renty
Hiszpania
Elektroniczne biuro ubezpieczeń
społecznych
emerytury i renty
Holandia
UVW.nl
składanie wniosków o świadczenia,
informacje o świadczeniach
Irlandia
welfare.ie
składanie wniosków o świadczenia,
informacje o świadczeniach
Łotwa
VSAA
informacje o świadczeniach, emerytury i
renty
Niemcy
Deutsche Rentenversicherung
informacje o świadczeniach, emerytury i
renty, składanie wniosków o świadczenia,
emerytury i renty
Portugalia
Słowacja
Portal Segurança Social
Usługi na stronie internetowej
ZUS
składanie wniosków o świadczenia
składanie wniosków o świadczenia,
informacje o świadczeniach
Słowenia
ZPIZ
informacje o świadczeniach, emerytury i
renty, składanie wniosków o świadczenia
Słowenia
Szwecja
Węgry
e-Storitve ZZZS
Försäkringskassan - e-usługi
TÉBA
ubezpieczenia zdrowotne
składanie wniosków o świadczenia, inne
informacje o świadczeniach, zasiłki na
dzieci, świadczenia dla bezrobotnych
Wielka
Brytania
Wielka
Brytania
Jobseeker‘s Allowance
świadczenia dla bezrobotnych
Claim Personal Independence
Payment (PIP)
informacja o świadczeniach
Wielka
Brytania
Włochy
Universal Credit
świadczenia dla bezrobotnych
INPS
świadczenia dla bezrobotnych,
ubezpieczenia zdrowotne,
zasiłki na dzieci,
emerytury i renty
Tabela D.7.g Lista systemów w UE – kategoria: Praca
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
319
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Austria
Bułgaria
Czechy
Dania
Grecja
Hiszpania
Holandia
Łotwa
Niemcy
Słowenia
Słowacja
Nazwa systemu
AMS Next Job – Urząd Pracy
Europejski Portal Mobilności
Zawodowej
portal MPSV
Jobnet
OAED
SNE oraz SEPE
werk.nl
NVA
Job Börse
e-Uprava
Strona internetowa o rynku pracy
ISTP
Obszar interoperacyjności
Oferty pracy, baza CV
Oferty pracy, baza CV, inne
Oferty pracy, baza CV, inne
Oferty pracy, baza CV
Oferty pracy, baza CV
Oferty pracy, baza CV
Oferty pracy, baza CV
Oferty pracy, baza CV
Oferty pracy, baza CV, inne
Oferty pracy, baza CV
Oferty pracy, baza CV
Szwecja
Portal Szwedzkiego Urzędu Pracy Oferty pracy, baza CV
(Arbetsförmedlingen)
Włochy
Clic Lavoro
Oferty pracy, baza CV
Tabela D.7.h Lista systemów w UE – kategoria: Prawo i sądownictwo
Kraj
Austria
Nazwa systemu
Ediktsdatei - Postępowania
upadłościowe
Obszar interoperacyjności
upadłość przedsiębiorstw
Austria
Bułgaria
Help.gov
elektroniczne zaświadczenie o
niekaralności
wyroki sądowe i karalność
wyroki sądowe i karalność
Czechy
Czechy
Estonia
Estonia
Francja
Grecja
Hiszpania
Hiszpania
Malta
Malta
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Portugalia
Insolvenčním rejstřík
infoData
e-Rejestr grutów
e-Plik
teleservices.justice.gouv.fr
Elektroniczny Rejestr Karny
Elektroniczne akta sądowe
LexNet
Sentezi Online
Civil Cases
Finansowa lista sankcyjna
Biuletyny upadłościowe
Księgi wieczyste
CITIUS
upadłość przedsiębiorstw
wyroki sądowe i karalność
hipoteki i księgi wieczyste
wyroki sądowe i karalność
wyroki sądowe i karalność
wyroki sądowe i karalność
wyroki sądowe i karalność
inne
wyroki sądowe i karalność
wyroki sądowe i karalność
wyroki sądowe i karalność
upadłość przedsiębiorstw
hipoteki i księgi wieczyste
upadłość przedsiębiorstw
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
320
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Rumunia
Nazwa systemu
Elektroniczny rejestr karny
Obszar interoperacyjności
wyroki sądowe i karalność, inne
Tabela Error! No text of specified style in document..D.7.i Lista systemów w UE – kategoria: Systemy e-zdrowie
Kraj
Austria
Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Czechy
Dania
Estonia
Estonia
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Rumunia
Obszar interoperacyjności
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
inne
Dane pacjentów, historia leczenia
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań, elektroniczne recepty
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
elektroniczne recepty
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
Electronic Health Record - EHR
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
epSOS
elektroniczne recepty
e-Recepta
elektroniczne recepty
KanTa
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań, elektroniczne recepty
Web Medicine
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
e-Recepta
elektroniczne recepty
Historia Clínica Digital del SNS – Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
HCDSNS
badań
e-Recepta
elektroniczne recepty
AORTA
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
Healthlink
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
MyHealth
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
projekt e-zdrowie
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań, elektroniczne recepty
Platforma Dados Saúde – PDS
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
e-Recepta
elektroniczne recepty
Dosarul Electronic de Sanatate – Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
DES
badań
Nazwa systemu
ELGA – Elektroniczna
Dokumentacja Medyczna
e-Medikation
Electronic Patient Record - EPR
NHIS – National Health
Information System
Elektroniczna Książeczka
Zdrowia
epSOS
sundhed.dk
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
321
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Kraj
Słowacja
Nazwa systemu
System e-Zdrowia
Słowenia
Szwecja
e-Storitve ZZZS
Nationell Patientöversikt
Szwecja
Wielka
Brytania Anglia
Wielka
Brytania Anglia
Wielka
Brytania Szkocja
Wielka
Brytania Walia
Wielka
Brytania Walia
Wielka
Brytania Irlandia
Północna
Wielka
Brytania Irlandia
Północna
Włochy
Mina vårdkontakter
e-Recepta
Włochy
Włochy
Obszar interoperacyjności
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań, elektroniczne recepty
elektroniczne recepty
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
inne
elektroniczne recepty
Summary Care Record
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
Emergency care summary
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
Individual Health Record
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań
Medicines Transcribing
elektroniczne recepty
Emergency care summary record
dane pacjentów, inne
Northern Ireland Electronic Care
Record
dane pacjentów, inne
Fascicolo Sanitario Elettronico FSE
Dane pacjentów, historia leczenia, wyniki
badań, elektroniczne recepty
Certificati medici online
Digitalizzazione del ciclo
prescrittivo
inne
elektroniczne recepty
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
322
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
F
Załączniki do rozdziału 7 - ‘Aspekty realizacji usług
przetwarzania w chmurze w różnych modelach’
F.1
Mapowanie podrozdziałów rozdziału 7 Ekspertyzy na podrozdziały
rozdziału 7 wymienione w SIWZ
W porozumieniu z Zamawiającym, struktura rozdziału 7 została zmodyfikowana w stosunku do
pierwotnej struktury założonej w SIWZ.
Pierwotna struktura przewidziana w SIWZ:
7.1 Modele realizacji usług przetwarzania w chmurze w ramach jednostek administracji
publicznej na różnych jej szczeblach.
7.2 Potencjalne zasady współpracy na poziomie operacyjnym między poszczególnymi
jednostkami administracji publicznej w celu wspólnego wykorzystywania usług
przetwarzania w chmurze
7.3 Analiza modelu świadczenia rozwiązań przetwarzania w chmurze przez podmioty spoza
sektora administracji publicznej
7.4 Analiza realizacji i model Chmury Obliczeniowej Administracji Publicznej (G-Cloud) w
wybranym kraju UE
Struktura przyjęta w Ekspertyzie:
7.1 Zarys systemu organizacyjnego chmury w administracji publicznej
7.2 Aspekty wyboru modelu operatora
7.3 Modele realizacji usług przetwarzania w chmurze w ramach jednostek administracji
publicznej na różnych jej szczeblach
7.4 Analiza modelu świadczenia rozwiązań przetwarzania w chmurze przez podmioty spoza
sektora administracji publicznej
7.5 Analiza realizacji i model Chmury Obliczeniowej Administracji Publicznej (G-Cloud) w
wybranym kraju UE
Mapowanie zawartości nowych rozdziałów na rozdziały wymienione w SIWZ przedstawia poniższa
tabela:
Rozdział w strukturze Ekspertyzy
Rozdział w strukturze
założonej w SIWZ
7.1
7.2
7.3
7.1
●
●
●
7.2
●
●
7.3
●
●
7.4
7.4
7.5
●
●
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
323
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
F.2
Rejestr ryzyk programu G-Cloud
Obszar ryzyka
Obsługa ryzyka
Możliwość wdrożenia chmury
Państwowa strategia wdrażania chmury ma
wpływ na istniejące funkcje ICT oraz
wymagane kompetencje i wiedzę. Brak
odpowiedniego przypisania ról i wymaganych
kompetencji,
wspierających
operacyjne
wdrażanie chmury, uniemożliwi osiągnięcie
postawionych przez strategię celów
Współpraca różnych jednostek administracji
publicznej i departamentów ICT w celu
zgromadzenia wiedzy i wypracowania
dobrych praktyk dotyczących m.in. różnych
modeli dostaw / zakupowych.
Stworzenie rynku
Niedostateczna różnorodność dostawców,
mały odsetek jednostek poszukujących
rozwiązań w chmurze, jednolitość klientów
(jednostki poszukujące wąskiego zakresu
rozwiązań) oraz zachowania monopolistyczne
zahamują rozwój rynku.
Zapewnienie elastyczności w procesach
zakupowych i ofertowaniu w celu
zaangażowania wielu, różnych dostawców
oraz ustalenie dynamicznych procesów
zakupowych (w tym możliwości ponownego
wykorzystania rozwiązań –aaS przez inne
jednostki), zachęcających jednostki do
nabywania rozwiązań w chmurze, jako
tańszych i bardziej elastycznych
Niedostateczna współpraca
Brak współpracy między różnymi jednostkami
oraz brak spójności różnych państwowych
strategii
dotyczących
procesów
administracyjnych i ICT może doprowadzić
do
rozbieżności
w
podejmowanych
działaniach,
braku
interoperacyjności,
duplikacji tworzonych rozwiązań oraz
dezorganizacji
Centralne zarządzanie procesami zmian
dotyczącymi e-administracji, leżące w
kompetencjach gabinetu narodowego CIO, a
także
zapewnienie
współpracy
przy
tworzeniu i wdrażaniu wszystkich strategii
ICT poprzez ustanowienie centralnej władzy,
skupiającej i koordynującej działania w tym
obszarze.
Model operacyjny
Brak prawidłowo zbudowanego modelu
operacyjnego, skierowanego na dostarczanie
usług użytkownikom końcowym ograniczy
osiągane korzyści biznesowe oraz może
skutkować zwiększeniem ogólnych kosztów
utrzymania usług
Zapewnienie
zgodności
spodziewanych
produktów strategii G-Cloud (e-usług) z
ustalonym modelem zarządzania usługami w
administracji publicznej, a także współpraca
władz z doświadczonymi interesariuszami i
decydentami w zakresie ustalenia i
wprowadzenia
koniecznych
zmian
organizacyjnych.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
324
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Poufność i bezpieczeństwo informacji
Poczucie konieczności kontroli przez wiele
jednostek
organizacyjnych
wszelkich
aspektów realizacji usług, a w szczególności
procesów przetwarzania danych, zahamuje
wykorzystanie usług przetwarzania
w
chmurze.
Także
polityki
dotyczące
bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem mogą
być postrzegane jako rozbieżne z technologią
chmury, co dodatkowo zmniejszy zaufanie
administracji do tej technologii
Współpraca z renomowanymi organizacjami
zajmującymi się kwestiami bezpieczeństwa i
poufności, w celu wypracowania poziomów
bezpieczeństwa, odpowiednich procesów
akredytacji oraz zapewnienia procesów
zarządzania ryzykiem w dziedzinie ochrony
informacji.
Kultura zmian
Wdrożenie usług w chmurze wiąże się ze
zmianą kultury korzystania z rozwiązań ICT w
jednostkach administracji publicznej, zarówno
po stronie kadry zarządzającej, jak i
użytkowników końcowych. Zmiana ta jest
konieczna do realizacji celów, podejścia i
reguł określonych w strategii G-Cloud
Skonstruowanie
programu
G-Cloud
zapewniające implementację rozwiązań w
chmurze jako działanie oddolne, tj. z
inicjatywy różnych jednostek administracji
publicznej niezależnie, a nie jako działanie z
góry narzucone; zapewnienie komunikacji
między
jednostkami
wdrażającymi
rozwiązania w chmurze oraz ustanowienie
strumieni prac w obszarze wdrażania chmury.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
325
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
G
Załączniki do rozdziału 8 - ‘Zakres aplikacji/systemów w administracji publicznej pod
kątem potrzeby ich wytworzenia lub migracji do rozwiązań z zakresu przetwarzania w
chmurze’
G.1
Systemy do wdrożenia lub modernizacji do rozwiązań z zakresu przetwarzania w chmurze na
podstawie analizy informacji pozyskanych w ramach ankiet
Województwo
System
Klasa
Rok
udostępnienia
systemu
Rok
zakończenia
okresu
trwałości
Ograniczenia
terytorialne15
Licencja
czy prawa
autorskie
Prawdopodobny
możliwy
scenariusz
przetwarzania w
chmurze
Priorytet
Dolnośląskie
System Poczty
Elektronicznej MS
Exchange
e-Urząd
2014
2019
Brak danych
Brak
danych
IaaS
Niski
Dolnośląskie
Platforma e-DolnySlask
Portal
informacyjny
2015
2019
Brak danych
Brak
danych
IaaS
Niski
15
1 - Umowa nie ogranicza w żaden sposób zakresu terytorialnego, na jaki nabyto licencję / Umowa nie ogranicza w żaden sposób zakresu terytorialnego, na jaki nabyto
autorskie prawa majątkowe
2 - Umowa wymienia wyraźnie wyłącznie terytorium Polski, jako terytorium na jakie nabyto licencję / Umowa wymienia wyraźnie wyłącznie terytorium Polski, jako
terytorium na jakie nabyto autorskie prawa majątkowe
3 - Umowa wymienia inne kraje, jako terytorium, na jakie nabyto licencję / Umowa wymienia inne kraje, jako terytorium, na jakie nabyto autorskie prawa majątkowe
4 - Umowa ogranicza licencję do konkretnego terytorium (np. jednego województwa) / Umowa ogranicza nabycie autorskich praw majątkowych do konkretnego
terytorium (np. jednego województwa)
5 - Umowa nie zawiera zapisów na ten temat
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
326
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Dolnośląskie
System komunikacji
wielokanałowej - MS Lync
e-Urząd
2014
2019
Brak danych
Brak
danych
IaaS
Niski
Dolnośląskie
System wideokonferencji Polycom
e-Urząd
2014
2019
Brak danych
Brak
danych
N/D
Niski
Kujawsko-pomorskie
Scala
Portal
informacyjny
2015
2020
5
Licencja
IaaS
Niski
Lubelskie
Elektroniczna Skrzynka
Podawcza
e-Urząd
2014
2019
1
Licencja
IaaS
Niski
Lubelskie
Portal Geodezyjny
System
informacji
geograficznej;
2014
2019
1
Licencja
IaaS
Niski
Lubelskie
System pocztowy
e-Urząd
2014
2019
1
Licencja
IaaS
Niski
Lubuskie
SIDAS EZD
Elektroniczny
obieg
dokumentów
2013
2019
4 (lubuskie)
Licencja
IaaS
Niski
Lubuskie
eDOK
Elektroniczny
obieg
dokumentów
2013
2019
4 (lubuskie)
Licencja
IaaS
Niski
Łódzkie
Proton
Elektroniczny
obieg
dokumentów
Brak danych
2015
1
Prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Wysoki
Łódzkie
Autorskie rozwiązanie
Zintegrowany System
Stanowisk Kierowania
Inne
2007
2015
1
Licencja
IaaS
Wysoki
Łódzkie
Wielokanałowa platforma
świadczenia usług
e-Urząd
2013
2018
1 (licencja);
5 (prawa
Licencja i
prawa
SaaS;
IaaS;
Niski
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
327
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
publicznych
autorskie);
autorskie
Łódzkie
Pfoka
System
finansowoksięgowy
Brak danych
2015
1
Prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Wysoki
Łódzkie
Baza Wiedzy o Usługach
Publicznych
Portal
informacyjny
2013
2018
1 (licencja);
5 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Łódzkie
Portal
Portal
informacyjny
2009
2015
1
Prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Wysoki
Łódzkie
System Analiz
Świadczonych Usług
Publicznych
Inne
2013
2018
1 (licencja);
5 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Małopolskie
SDI
System
informacji
geograficznej
2012
Brak danych
Brak danych
Brak
danych
N/D
Niski
Mazowieckie
Aplikacja Rejestr Planów
System
informacji
geograficznej
2014
2015
4
(mazowieckie)
Licencja
IaaS
Średni
Mazowieckie
eUrząd
e-Urząd
2014
2015
4
(mazowieckie)
Prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Średni
Mazowieckie
Elektroniczne Zarządzanie
Dokumentacją
Elektroniczny
obieg
dokumentów
2014
2015
4
(mazowieckie)
Prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Średni
Mazowieckie
Ewidencja Opłat i Płatności
System
finansowoksięgowy
2014
2015
4
(mazowieckie)
Prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Średni
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
328
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Podkarpackie
AMMS- zintegrowany
system medyczny
Inne
2014
2014
2 (licencja);
5 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Wysoki
Podkarpackie
Pixel-system radiologiczny
Inne
2014
2014
2 (licencja);
5 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Wysoki
Podkarpackie
e-usługi (e-Informator/eRejestrator/e-EPW-ZOZ/eERP/e-RRDR/e-EPN)
Inne
2014
2014
2 (licencja);
5 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Wysoki
Podlaskie
Elektroniczny Obieg
Dokumentów
Elektroniczny
obieg
dokumentów
2014
2014
4 (licencja,
podlaskie);
5 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Średni
Podlaskie
Platforma Cyfrowego
e-Urząd
Urzędu (jednostek)
Administracji Rządowej
(województwa podlaskiego partnerów projektu) Platforma CUAR.
2013
2019
1
Prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Podlaskie
Regionalny System
Zarządzania e-Usługami
Medycznymi
Inne
2015
2020
Brak danych
Licencja
IaaS
Niski
Podlaskie
Podlaska Platforma
Informacyjna Wrota
Podlasia
Portal
informacyjny
2014
2014
4 (licencja,
podlaskie);
5 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Średni
Podlaskie
e-Bezpieczeństwo
Inne
2013
2019
1
Prawa
SaaS;
Niski
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
329
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
autorskie
IaaS;
Podlaskie
System Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej
Inne
2015
2020
Brak danych
Licencja
IaaS
Niski
Podlaskie
Podlaska Platforma
Edukacyjna
Platforma
edukacyjna
2014
2014
4 (licencja,
podlaskie);
5 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Średni
Podlaskie
Cyfrowy Urząd
Administracji Rządowej
e-Urząd
2014
2019
1
Prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Podlaskie
System KontrolnoZarządczy
System
finansowoksięgowy
2015
2020
Brak danych
Licencja
IaaS
Niski
Pomorskie
Comarch Egeria
System
finansowoksięgowy
2011
2019
5
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Pomorskie
Wrota Tczewa
Portal
informacyjny
2012
2019
5
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Pomorskie
Optimed
Inne
2011
2018
5
Licencja
IaaS
Niski
Pomorskie
Comarch Workflow
Elektroniczny
obieg
dokumentów
2011
2019
5
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Pomorskie
Elektroniczne zarządzanie
dokumentacją SIDAS
Elektroniczny
obieg
dokumentów
2011
2018
5
Licencja
IaaS
Niski
Pomorskie
Cgis Geoxa
System
2013
2019
5
Licencja i
SaaS;
Niski
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
330
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
informacji
geograficznej
prawa
autorskie
IaaS;
Pomorskie
System Obiegu
Dokumentów SOD
Elektroniczny
obieg
dokumentów
2008
2018
5
Licencja
IaaS
Niski
Śląskie
Otwarty Regionalny System
Informacji Przestrzennej
System
informacji
geograficznej
2013
2019
5 (licencja);
1 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Śląskie
SEKAP-System
Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej
e-Urząd
2011
2019
5
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Świętokrzyskie
System Informacji
Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego
System
informacji
geograficznej
2014
2019
5 (licencja);
5 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Świętokrzyskie
Elektroniczny Obieg
Dokumentów
Elektroniczny
obieg
dokumentów
2014
2019
1 (licencja);
1 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Świętokrzyskie
System dziedzinowy do
obsługi gmin, System
dziedzinowy do obsługi
powiatu
System
finansowoksięgowy
2014
2019
1 (licencja);
1 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Świętokrzyskie
Dostawa i instalacja sprzętu
teleinformatycznego
(VoIP).dla Miasta
Portal
informacyjny
2014
2019
1 (licencja);
1 (prawa
autorskie);
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Niski
Warmińskomazurskie
EWID 2007 firmy
Geomatyka-Kraków S.C.
(dwa komponenty
System
informacji
geograficznej
2011
Brak danych
Brak danych
Brak
danych
N/D
Niski
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
331
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
TurboEWID i WebEWID)
Warmińskomazurskie
System Informacji
Przestrzennej Miasta
Olsztyna (MSIPMO) w
technologii ArcGIS firmy
Esri Polska Sp. z o.o.
wdrażana przez firmę
GISPartner Sp. z o.o.
System
informacji
geograficznej
2012
Brak danych
Brak danych
Brak
danych
N/D
Niski
Wielkopolskie
System Elektronicznego
Elektroniczny
Obiegu Dokumentów (EOD) obieg
dokumentów
2008
2013
2
Licencja i
prawa
autorskie
SaaS;
IaaS;
Wysoki
Zachodniopomorskie
Eduportal - elektroniczny
system zarządzania oświatą
Platforma
edukacyjna
2013
2019
Brak danych
Licencja
IaaS
Niski
Zachodniopomorskie
System Informacji
Przestrzennej Miasta
Koszalina - SIPMK w
ramach projektu Portal
Edukacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego Koszalin
Platforma
edukacyjna;
System
informacji
geograficznej;
2011
2019
Brak danych
Licencja
IaaS
Niski
Zachodniopomorskie
System elektronicznego
obiegu dokumentów
Elektroniczny
obieg
dokumentów
2012
2019
Brak danych
Licencja
IaaS
Niski
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
332
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
G.2
Zestawienie zapotrzebowania na e-usługi zadeklarowanego przez JST z
kategoriami systemów informatycznych zidentyfikowanych w ankietach
Usługa z badania CPI
System / Kategoria zadań z
ankiet na potrzeby ekspertyzy
Repozytorium wzorów dokumentów
Informacja publiczna
Deklaracja podatku od nieruchomości
e-Urząd
Repozytoria dokumentów
Elektroniczny obieg dokumentów
Wniosek usunięcie drzew lub krzewów
e-Urząd
Deklaracja podatku leśnego
e-Urząd
Deklaracja na podatek od środków transportowych
e-Urząd
Deklaracja podatku rolnego
e-Urząd
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Formularz uniwersalny
System elektronicznych opłat i płatności
Obieg wniosków elektronicznych wraz z wyszukiwaniem
Wnioski i decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego
Zdalny serwer do instalowania aplikacji przez JST
Informacja publiczna
e-Urząd
Finansowo-księgowy
Elektroniczny obieg dokumentów
e-Urząd
Inne
Wniosek o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego
dokonanie opłaty
e-Urząd
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego
e-Urząd
Centrum obsługi obywatela
e-Urząd
Informacja o lasach
Informacja publiczna
Portale internetowe w tym jednolity BIP (SSDIP)
Informacja publiczna
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
nieruchomości zabudowanej
e-Urząd
Sprawy związane z obsługą wyborców
e-Urząd
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
e-Urząd
Pozwolenie na budowę
e-Urząd
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
333
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Obiegi kancelaryjne dokumentów w urzędzie
Platforma eLearning
Rejestr wyposażenia urzędu
Elektroniczny obieg dokumentów
Platforma edukacyjna
Elektroniczny obieg dokumentów
Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę
e-Urząd
Wnioski związane z ewidencją działalności gospodarczej
e-Urząd
Obsługa spraw Urzędu Stanu Cywilnego
e-Urząd
Elektroniczny obieg faktur
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów
alkoholowych
Finansowo-księgowy
e-Urząd
Obsługa opłat za dzierżawę i użytkowanie mienia
komunalnego
Finansowo-księgowy
Sondaże i ankiety online
Informacja publiczna
Obsługa decyzji i zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
System rejestracji korespondencji
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Poczta elektroniczna i wewnętrzna książka adresowa
administracji
e-Urząd
Elektroniczny obieg dokumentów
e-Urząd
Elektroniczny obieg dokumentów
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku
e-Urząd
Obsługa spraw meldunkowych
e-Urząd
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę
e-Urząd
Platforma dla własnych aplikacji
Obieg umów (od tworzenia, ścieżki akceptacji do
archiwum)
HelpDesk / Baza Wiedzy Administracji
Inne
Elektroniczny obieg dokumentów
Informacja publiczna
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
334
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
H
Załączniki do rozdziału 9 - ‘Możliwości finansowania (w zakresie budowy i dalszego
utrzymywania) usług przetwarzania w chmurze’
H.1
Zestawienie możliwych źródeł finansowania projektów związanych z usługami przetwarzania w
chmurze w ramach regionalnych programów operacyjnych
Nazwa Programu
Operacyjnego
Oś
priorytetowa
Cel szczegółowy
Opis/ Rodzaje finansowanych przedsięwzięć
Planowany
budżet dla osi
priorytetowej
(wkład UE +
wkład krajowy)
Faza akceptacji
Regionalny Program 2 - Technologie
dla Województwa
informacyjnoDolnośląskiego
komunikacyjne
Rozwój e-usług
publicznych w
regionie
W ramach danego celu szczegółowego realizowane
będą projekty:
 zakładające rozwój elektronicznych usług
publicznych szczebla regionalnego i lokalnego oraz
zwiększenie do nich dostępu dla obywateli,
 ukierunkowane na tworzenie i integrację baz danych i
zasobów cyfrowych wspomagających procesy
decyzyjne i upowszechniające komunikację
elektroniczną instytucji publicznych.
28,2 mln EUR16
(1,4% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
Po konsultacjach
społecznych
Regionalny Program 2 – Cyfrowy
Województwa
region
KujawskoPomorskiego
Rozwój e-usług
sektora publicznego
W ramach danego celu szczegółowego oczekuje się
poprawy jakości oraz usprawnień w zarządzaniu
administracją publiczną poprzez wdrożenie technologii
komunikacyjno-informacyjnych. Planuje się m.in.
54,80 mln EUR
(2,73% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
Po konsultacjach
społecznych
16
Z braku dostępnych informacji wskazany został tylko wkład UE
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
335
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Regionalny Program 2 - Cyfrowe
Województwa
Lubelskie
Lubelskiego
Lubuski Program
Regionalny
2 - Rozwój
cyfrowy
przedsięwzięcia mające na celu rozwój infrastruktury
informatycznej, w tym aplikacji i systemów
bazodanowych, służących poprawie efektywności
zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji
elektronicznej w instytucjach publicznych.
RPO)
-
Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz
zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do
usług w postaci cyfrowej z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych. W ramach priorytetu planuje się
m.in. rozwój infrastruktury informatycznej, w tym
aplikacji i systemów bazodanowych służących
poprawie efektywności zarządzania oraz
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w
instytucjach publicznych.
66,89mln EUR
(2,84% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
Po konsultacjach
społecznych
Upowszechnianie i
wzrost zastosowania
technik
informacyjnych i
komunikacyjnych we
wszystkich
dziedzinach życia
Wsparcie kierowane będzie na rozwój elektronicznych
usług publicznych na szczeblu regionalnym i lokalnym
oraz zwiększenie dostępu mieszkańców do nich.
Wspierane będą działania związane z digitalizacją
zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, a
także działania związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej. Efektem wsparcia ma być
umożliwienie zdalnego załatwienia większej ilości
spraw przez mieszkańców w celu ograniczenia kosztów
związanych z koniecznością osobistej wizyty w miejscu
świadczenia usług oraz oszczędności czasu z tym
związanego.
Działania w ramach priorytetu obejmą m.in. inwestycje
w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji,
komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych.
46, 12 mln EUR
(4,33% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
Po konsultacjach
społecznych
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
336
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Regionalny Program IV –
Województwa
Rewitalizacja i
Łódzkiego
usługi dla
społeczeństwa
Wsparcie rozwoju eusług sektora
publicznego
W ramach planowanych działań w przewiduje się
wsparcie rozwoju usług administracji publicznej
świadczonych drogą elektroniczną tj. e-administracja,
e-edukacja, e-kultura, e-zdrowie. Inwestycje w tym
zakresie pozwolą na zwiększenie dostępności do usług
cyfrowych i wpłyną na poprawę stopnia wykorzystania
ich przez mieszkańców województwa łódzkiego.
Przedsięwzięcia w ramach priorytetu obejmą m.in.
inwestycje w rozwój infrastruktury informatycznej w
tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących
poprawie efektywności zarządzania oraz
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w
instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny,
elektroniczny obieg dokumentów itp.).
479,1 mln EUR
(18% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
W trakcie
konsultacji
społecznych
Małopolski Program II - Cyfrowa
Regionalny
Małopolska
-
Głównych celem interwencji jest zwiększenie
dostępności oraz jakości zasobów i usług
udostępnianych drogą elektroniczną, szczególnie w
obszarach kluczowych dla obywateli i przedsiębiorstw.
W ramach priorytetu istotne będą działania tworzące
warunki dla udostępnienia lub poprawy jakości e-usług,
polegające na modernizacji, zapewnieniu
interoperacyjności oraz bezpieczeństwa istniejących
systemów i rejestrów publicznych.
164,71 mln EUR
(4,87% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
Po konsultacjach
społecznych
Regionalny Program II – Wzrost eWojewództwa
potencjału
Mazowieckiego
Mazowsza;
priorytet
inwestycyjny
Zwiększenie
dostępności i jakości e
- usług publicznych
dla obywateli
Efektem podejmowanych działań będzie wdrożenie
nowoczesnych rozwiązań TIK, dzięki którym
społeczeństwo uzyska korzyści związane z otwartą i
przejrzystą e-administracją, oferującą szeroki wachlarz
usług dla obywateli i przedsiębiorców.
W ramach Programu będą m.in. preferowane projekty
wykorzystujące model „chmury obliczeniowej‖, jako
192,0 mln EUR
W trakcie
konsultacji
społecznych
(7,36% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
337
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
projekty promujące usługi bardziej elastyczne i
dostosowane do potrzeb obywateli i zapewniające
niższe koszty i większą wydajność.
Regionalny Program
Województwa
Opolskiego
II – E-Opolskie
Regionalny Program II – Cyfrowe
Województwa
Podkarpacie
Podkarpackiego
Regionalny Program VIII –
Województwa
Infrastruktura
Podlaskiego
dla usług
użyteczności
Zwiększenie poziomu
dostępności i
wykorzystania
elektronicznych usług
W ramach celu szczegółowego przewiduje się wsparcie
projektów z zakresu rozwoju elektronicznych usług
publicznych oraz zwiększenie do nich dostępu dla
mieszkańców (m.in. projekty z zakresu e-administracji,
e-zdrowia, e-edukacji).
36, 57 mln EUR
(3,31% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
Po konsultacjach
społecznych
Wzrost jakości i
rozszerzenie zakresu
usług publicznych
świadczonych drogą
elektroniczną
W ramach priorytetu przewiduje się działania
polegające na rozwijaniu e-usług publicznych oraz
udostępnianiu informacji sektora publicznego.
77,6 mln EUR
(3,12% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
W trakcie
konsultacji
społecznych
Upowszechnienie
technik
informatycznokomunikacyjnych w
Interwencja w ramach PI 2.3 będzie w polegać na
wsparciu projektów dotyczących rozwoju
elektronicznych usług publicznych oraz rozwoju
infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i
107,5 mln EUR17
(9,88 % kwoty
łącznej
przeznaczonej na
Po konsultacjach
społecznych
Wsparcie będzie obejmowało w szczególności
tworzenie i rozwijanie systemów teleinformatycznych i
usług publicznych m.in. w obszarach ochrony zdrowia,
kultury, dziedzictwa kulturowego, turystyki, edukacji i
nauki, informacji przestrzennej oraz administracji.
Planowane działania przyczynią się m.in. do integracji
rozproszonych systemów dziedzinowych w
administracji i wspierania interoperacyjności
regionalnej, tworzenia i rozwijania systemów
jednolitych w skali regionalnej oraz wspierania
interoperacyjności z systemami krajowymi.
17
Z braku dostępnych informacji wskazany został tylko wkład UE
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
338
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
opiece
zdrowotnej,
administracji,
kulturze, edukacji,
informacji
przestrzennej oraz
zwiększenie
poziomu korzystania z
usług publicznych
świadczonych drogą
elektroniczną
systemów bazodanowych służących poprawie
efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu
komunikacji elektronicznej w zakresie informatyzacji
świadczeń usług medycznych, rozwoju obszaru ezdrowia; wdrażania usług elektronicznych w
administracji, rozwoju e-edukacji i e-learningu,
tworzenia oprogramowania dostępnego i
dostosowanego do potrzeb społeczności
mniejszościowych i osób niepełnosprawnych. Ponadto
wspierane będzie wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w zakresie digitalizacji
zasobów publicznych (kulturowych, naukowych i
edukacyjnych) w celu zapewnienia powszechnego
dostępu do tych zasobów w postaci cyfrowej.
RPO)
Regionalny Program 7 – Zdrowie
Województwa
Pomorskiego
Wdrożenie
interoperacyjnych
systemów
informatycznych
obsługujących
wszystkie procesy
związane z
funkcjonowaniem
jednostek ochrony
zdrowia.
Wsparcie dotyczyć będzie przedsięwzięć
umożliwiających wdrożenie interoperacyjnych i
zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną
do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu:
tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej,
zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki,
bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich
rodzin, platformy wymiany informacji, badania
zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych,
archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych
systemów informatycznych ochrony zdrowia.
126,5 mln EUR
(5,77% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
Po konsultacjach
społecznych
Regionalny Program II – cyfrowe
Województwa
Śląskie
Śląskiego
Zwiększenie poziomu
dostępności i
wykorzystania
publicznych usług
oraz zasobów
W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.3 przewiduje się
dofinansowanie projektów umożliwiających realizację
zadań publicznych (w tym w zakresie tworzenia
nowych treści) w postaci cyfrowej (w tym mobilnej) z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii
165,3 mln EUR
(4,04% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
Po konsultacjach
społecznych
publicznej
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
339
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
cyfrowych w regionie. informacyjno-komunikacyjnych oraz ich
RPO)
udoskonalaniu, integracji i zapewnieniu bezpieczeństwa
a także powszechnego, otwartego do nich dostępu.
Planowany jest projekt mający na celu stworzenie
jednolitego w skali regionu, kompatybilnego z
istniejącymi systemami krajowymi, systemu
informatycznego. Realizacja projektu wpłynie
bezpośrednio na wzrost dostępności i wykorzystania eusług w zakresie medycyny.
Regionalny Program 7 - Sprawne
Województwa
usługi publiczne
Świętokrzyskiego
Upowszechnienie
Zakres niniejszego priorytetu inwestycyjnego obejmuje: Brak informacji
wykorzystania technik  wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych
informacyjnych i
szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do
komunikacyjnych w
nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z
usługach publicznych.
zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, ekultury, systemów informacji przestrzennej,
 wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych,
naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu
instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także
zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w
postaci cyfrowej do tych zasobów,
 rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji
i systemów bazodanowych, służących poprawie
efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu
komunikacji elektronicznej w instytucjach
publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny
obieg dokumentów itp.).
Ewaluacja ex-ante
Regionalny Program III – cyfrowy
Warmia i Mazury
region
Wzrost zastosowania
TIK w sferze
publicznej
W trakcie
konsultacji
społecznych
Wzmocnienie zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych w usługach publicznych szczebla
regionalnego/lokalnego. Istotnym elementem
prowadzonych działań powinno być integrowanie
101,56 mln EUR
(5% kwoty łącznej
przeznaczonej na
RPO)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
340
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
systemów informacyjnych w danej dziedzinie oraz
zapewnienie ich interoperacyjności w skali całego
regionu i zachowania kompatybilności z systemami na
poziomie krajowym.
Wielkopolski
II –
Program Regionalny Społeczeństwo
informacyjne
Wzrost zastosowania
TIK w sferze
publicznej
Dotyczyć one będą przede wszystkim usług
administracji publicznej, zarówno dla obywateli,
przedsiębiorców, jak i innych podmiotów administracji.
Projekty w tym zakresie realizowane będą przede
wszystkim w takich sferach, jak administracja,
edukacja, zdrowie, kultura. Na efekty wpływ będzie
miała informatyzacja poszczególnych placówek
wymienionych wyżej sfer, a także cyfryzacja, w tym
digitalizacja zasobów, jakimi te placówki dysponują.
W ramach osi priorytetowej planuje się realizację
projektów, które stawiają na rozwój infrastruktury
informatycznej integrującej zasoby i organizacje.
94 mln EUR
(3,27% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
Przedłożony do
zaopiniowania
Międzyresortowe
mu Zespołowi do
spraw
Programowania i
Wdrażania
Funduszy
Strukturalnych i
Funduszu
Spójności Unii
Europejskiej
Regionalny Program II – Rozwój
Województwa
społeczeństwa
Zachodnioinformacyjnego
pomorskiego
Zwiększenie stopnia
wykorzystywania
technologii
komunikacyjnych
i informacyjnych
(TIK) w usługach
publicznych
Realizacja przedsięwzięć polegających na rozwoju
elektronicznych usług publicznych przyczyni się do
wzrostu liczby uruchomionych systemów
teleinformatycznych oraz zainstalowanych aplikacji w
instytucjach publicznych, co w bezpośredni sposób
przełoży się na wzrost liczby mieszkańców
korzystających z internetu w kontaktach z administracją
publiczną.
Rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i
systemów bazodanowych, służących poprawie
efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu
komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych
(np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg
dokumentów itp.) oraz instytucji publicznych z
47,1 mln EUR
(2,5% kwoty
łącznej
przeznaczonej na
RPO)
W trakcie
konsultacji
społecznych
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
341
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
klientami.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
342
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
H.2
Zagadnienia związane z finansowaniem modelu współpracy w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego przy udziale środków unijnych
Projekty hybrydowe w Rozporządzeniu nr 1303/2013
Podsumowanie zasad i możliwości związanych z dofinansowaniem projektów realizowanych w
formule PPP w perspektywie 2014-2020, wynikających z Rozporządzenia nr 1303/2013
przedstawiono poniżej18:

Przedmiotem wsparcia funduszy UE może być zarówno projekt, w którym doszło do zawarcia
umowy PPP, jak i projekt, który znajduje się na etapie przygotowania – zawarcie umowy o
dofinansowanie jest możliwe także przed zakończeniem etapu wyboru partnera prywatnego.
Takie możliwości mogą mieć pozytywny wpływ na ocenę ryzyka kredytowania danej
inwestycji. Zalecane jest jednak, aby podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło dopiero,
gdy projekt osiągnie już pewien stopień zaawansowania – np. zamknięte są etapy testów
rynkowych oraz jasno zdefiniowany jest zakres rzeczowy przedsięwzięcia (np. w ramach
studium wykonalności).

Beneficjentem środków unijnych może być partner prywatny, który:

został wybrany do realizacji projektu – partner prywatny, który już podpisał umowę PPP
staje się beneficjentem projektu;

zostanie wybrany do realizacji projektu – beneficjentem projektu jest podmiot prywatny,
który jeszcze nie zawarł umowy PPP; podmiot publiczny składa wniosek o dofinansowanie
przed wyborem partnera prywatnego, a umowa o dofinansowanie ma charakter warunkowy
– partner prywatny wchodzi w prawa i obowiązki beneficjenta pod warunkiem, że instytucja
zarządzająca stwierdzi, że spełnia on określone warunki.
Zaletą takiego modelu (partner prywatny jako beneficjent) jest to, że strona prywatna, która
realizuje rzeczowo daną inwestycję, posiada bieżącą wiedzę, która pozwala na sprawne
dostarczenie informacji monitoringowych oraz prowadzenie rozliczeń finansowych.

Możliwość zmiany beneficjenta projektu PPP, w przypadku, gdy beneficjentem jest partner
prywatny. Podmiot publiczny i podmiot finansujący ma możliwość zabezpieczenia się na
wypadek konieczności zmiany partnera (np. z powodu niewywiązania się przez partnera
prywatnego z powierzonych mu obowiązków). Warunkiem korzystania z tej możliwości jest
zawarcie odpowiednich postanowień w umowie PPP lub umowie finansowania. Co więcej
instytucja zarządzająca musi pozytywne zweryfikować zdolność nowego partnera do bycia
beneficjentem.

Możliwość refundacji wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego w przypadku, kiedy
beneficjentem jest podmiot publiczny. Jest to możliwe o ile umowa PPP została już zawarta, a
wydatki przedstawione do refundacji są zgodne z odpowiednimi przepisami i wytycznymi.
18
Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów
Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. MRR, 2013
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
343
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

Możliwość zastosowania rachunku powierniczego, w celu umożliwienia przekazywania
partnerowi prywatnemu środków pieniężnych pochodzących z refundacji wydatków
kwalifikowalnych na przestrzeni całego okresu trwania umowy PPP. Za założenie i obsługę
rachunku powierniczego odpowiada podmiot publiczny. Rachunek jest tworzony w oparciu o
pisemne porozumienie między stronami, które następnie jest zatwierdzane przez instytucję
zarządzającą. Przekazanie kwoty dofinansowania na rachunek powierniczy następuje po
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez właściwą instytucję wniosku o płatność przedłożonego
przez podmiot publiczny. Możliwe są trzy modele przekazania partnerowi prywatnemu środków
finansowych zdeponowanych na rachunku powierniczym:

współfinansowanie części opłat za dostępność wypłacanych partnerowi prywatnemu przez
podmiot publiczny w trakcie całego okresu eksploatacji inwestycji przez partnera
prywatnego;

jednorazowa refundacja poniesionych przez partnera prywatnego kosztów inwestycyjnych;

połączenie wyżej wymienionych form.
Pierwszy model może osłabiać zachętę finansową dla partnera prywatnego do zapewnienia
wysokiej jakości usług świadczonych na etapie eksploatacji. Drugi model może obniżyć koszty
uzyskania kapitału (koszty obsługi kredytu bankowego) ponoszone przez partnera prywatnego.

Określenie trybu przekazywania środków leży w gestii stron i jest ustalane w umowie PPP.

Zwolnienie projektów hybrydowych z konieczności podpisania w przeciągu trzech lat od
wydania decyzji KE dla dużego projektu umowy na roboty budowlane. W przypadku projektów
realizowanych w formule PPP w ciągu trzech lat od wydania decyzji KE powinien podpisać
umowę PPP.
Prócz powyższych uwarunkowań znaczenie dla realizacji projektów PPP będą miały także zapisy
dotyczące stosowania zryczałtowanych procentowych stawek przychodów netto w projektach
generujących przychód netto należących do wybranych sektorów, które spowodują możliwość
istotnego uproszczenia rozliczania projektów generujących dochód (patrz rozdział 9.1.1
Ekspertyzy).
Zagadnienia związane z finansowaniem PPP na gruncie prawa krajowego
Określenie partnerstwa publiczno-prywatnego w ustawie PPP19 stosowane jest w węższym
znaczeniu niż w Rozporządzeniu nr 1303/2013. Zgodnie z tą ustawą przedmiotem partnerstwa
publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka
pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Partner prywatny jest wybierany w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji
oraz przestrzegania zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności20. W umowie
PPP partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzenie oraz
19
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.).
w zakresie, który nie jest regulowany w ustawie PPP przy wyborze partnera prywatnego stosuje się odpowiednio
Ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i
Nr 223, poz. 1778) lub Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z późn. zm.).
20
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
344
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
poniesienia w całości albo części wydatków na jego realizację (lub poniesienia ich przez osobę
trzecią). Podmiot publiczny natomiast zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu
przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Wkład własny jest to
świadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego polegający w szczególności na:

poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do
usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia;

wniesieniu składnika majątkowego (np.: nieruchomości, części składowej nieruchomości,
rzeczy ruchomej oraz prawa majątkowego).
Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności w
drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy. Jeżeli składnik majątkowy był
własnością partnera prywatnego, partnerowi prywatnemu przysługuje zwrot wartości składnika
majątkowego według stanu z chwili przekazania.
Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub
faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Po zakończeniu czasu
trwania umowy PPP partner prywatny przekazuje podmiotowi publicznemu składnik majątkowy,
który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia.
Ustawa nie przewiduje nakładania wielu obowiązków i pozostawia wiele decyzji zainteresowanym
stronom. Dzięki temu strony mają możliwość elastycznego konstruowania partnerstwa.
W formule PPP zwykle stosuje się trzy sposoby wynagradzania partnera prywatnego, przy czym w
Polsce najbardziej popularna jest pierwsza z wymienionych form:21

pożytki – prawo do wyłącznego pobierania przez partnera prywatnego opłat od użytkowania za
świadczoną usługę (tj. czynsz, opłaty z tytułu powierzchni reklamowych);

opłaty za dostępność – opłaty podmiotu publicznego na rzecz partnera prywatnego za
udostępnienie infrastruktury / usług;

model mieszany – połączenie możliwości pobierania pożytków i wnoszenia opłat przez podmiot
publiczny.
Ustawa budżetowa określa łączną kwotę, do wysokości, której organy administracji rządowej mogą
w danym roku zaciągnąć zobowiązania finansowe z tytułu umów o PPP. Dodatkowo sfinansowanie
przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł wymaga zgody ministra
finansów publicznych. Z warunku tego są zwolnione środki przeznaczone na finansowanie
programów operacyjnych.
21
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w latach 2009 – 2011. MRR, 2012
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
345
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
I
Załączniki do rozdziału 10 -‘Przetwarzanie w chmurze a aspekty
dotyczące ochrony danych osobowych, naruszeń ochrony danych’
I.1
Rozporządzenia szczególne, sektorowe
W celu przeprowadzenia niniejszej analizy/ekspertyzy wybrano akty prawne22 dotyczące
systemów teleinformatycznych wykorzystywanych dla realizacji zadań publicznych
w poszczególnych działach administracji publicznej. Na ich przykładzie można wskazać
pewne powtarzające się sposoby zabezpieczania danych w tych systemach
teleinformatycznych.
Do wszystkich systemów teleinformatycznych zawierających dane osobowe stosuje się
uodo i Rozporządzenie o zabezpieczeniu danych. Mimo to istnieje grupa rozporządzeń
formułująca wyraźny obowiązek by system teleinformatyczny w zakresie
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych spełniał na właściwym poziomie
bezpieczeństwa wymagania określone w przepisach uodo oraz Rozporządzenia
o zabezpieczaniu danych. W przypadku przetwarzaniu danych w chmurze obliczeniowej
poziom ten powinien być wysoki. Przykładami takich aktów są:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w
sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 216, poz. 1609);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w
sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w
zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej (Dz. U. z
2007 r., Nr 216, poz. 1610);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w
zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji
publicznej (Dz. U. z 2010 r., Nr 118, poz. 798);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r.,
poz.249);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań
dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 463).
Niezależnie od określenia standardu ochrony danych osobowych w oparciu o uodo
i Rozporządzenie o zabezpieczaniu danych, większość rozporządzeń określa
funkcjonalność systemu teleinformatycznego poprzez odesłanie do Ustawy
o informatyzacji oraz Rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności.
Przykładami takich aktów są:

22
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w
Mowa tu o liście aktów prawnych dotyczących zabezpieczenia danych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
346
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o
Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w
sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach
zatrudnienia (Dz. U. z 2011 r., Nr 130, poz. 754);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu
systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na
Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1118);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 473).
W przypadkach, gdy system teleinformatyczny zawiera dane osobowe zasługujące na
szczególną ochronę, to właściwe rozporządzenie, poza generycznymi normami ISO/IEC
wskazanymi w Rozporządzeniu Krajowe Ramy Interoperacyjności, odwołuje się również
do sektorowych norm ISO/IEC. Przykładami takich aktów są:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie
minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających
realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list
oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
516);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu
Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 514);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu
Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej
Podmiotów Leczniczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 670);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu
Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2013 r., poz. 671);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu
Statystyki w Ochronie Zdrowia (Dz. U. z 2013 r., poz. 770).
Przykładowo, w zakresie warunków organizacyjno-technicznych rozporządzenia
Ministra Zdrowia dotyczące systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia
wymagają zgodności tych systemów z warunkami określonymi w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 Ustawy o informatyzacji, a w zakresie tam nieuregulowanym
z właściwymi normami sektorowymi ISO lub ENV (European pre-Standard), które są
enumeratywnie wskazane w poszczególnych rozporządzeniach.
Dane przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej i dane zawarte w elektronicznej
dokumentacji medycznej podlegają ochronie na poziomie wysokim zgodnie z przepisami
uodo i Rozporządzenia o zabezpieczeniu danych.
Administrator systemu teleinformatycznego w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie
niezbędnym dla właściwego działania przypisanego mu systemu teleinformatycznego
opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
347
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
i doskonali system teleinformatyczny zapewniający poufność, dostępność i integralność
informacji.
Należy wskazać na istnienie aktów prawnych zobowiązujących podmiot publiczny
prowadzący dany system teleinformatyczny do zapewnienia bezpieczeństwa danych bez
odesłania do szczegółowych standardów. Przykładami takich aktów są:
I.2

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.
z 2010 r., Nr 76, poz. 489);

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr
167, poz. 1131, akt oczekujący) 23;

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., Nr
217, poz. 1427, akt oczekujący);

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu,
zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
(Dz. U. z 2005 r., Nr 205, poz. 1692);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z
dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 Nr 206, poz. 1518);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1517)

Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004
r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U.
z UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Wykaz norm i standardów dotyczących środków technicznych
i organizacyjnych zabezpieczających dane przetwarzane
w chmurze
Niżej przedstawione normy mają charakter generyczny i mogą być stosowane we
wszystkich organizacjach, bez względu na ich wielkość, typ i charakter (prywatne,
rządowe, pozarządowe). Dlatego mogą być wdrażane i stosowane przez przedsiębiorców
oraz w jednostkach wszystkich działów administracji publicznej z zastrzeżeniem dalej
idących przepisów prawa lub norm ISO/IEC wskazanych w sektorowych/szczególnych
aktach wykonawczych.
PN-ISO/IEC 20000-1: 2014. Wymagania dla systemu zarządzania usługami
23
Akt zastępuje ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 nr 139
poz.993 ze zm.).
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
348
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Norma określa wymagania zarządzania usługami IT i skierowana jest do osób
odpowiedzialnych za zainicjowanie, wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania
usługami (Service Management System, SMS) w organizacji.
Norma stanowi zbiór minimalnych ogólnych wymagań dotyczących planowania,
ustanawiania, wdrażania, obsługi, monitorowania, przeprowadzania przeglądów oraz
udoskonalania SMS. System zarządzania usługami zawiera politykę/strategię, cele, plany
i procesy do spełniania wymagań dla usługi, czyli potrzeb klientów i użytkowników.
Organizacja lub część organizacji, która zarządza i dostarcza klientowi usługę lub usługi
(Usługodawca) powinna ustanowić i utrzymywać dokumenty dla zapewnienia
skutecznego planowania, obsługi i kontroli SMS, w tym zasady zarządzania
bezpieczeństwem informacji. Ponadto, na Usługodawcy ciąży obowiązek zapewnienia
zasobów ludzkich, technicznych, informacyjnych i finansowych dla skutecznego
wdrożenia i stosowania SMS.
Norma wskazuje na konieczność identyfikowania, udokumentowania klientów, innych
zainteresowanych podmiotów oraz użytkowników usług przez Usługodawcę. Istotnym
jest również uzgodnienie z klientem, jakie usługi mają być świadczone. Katalog takich
usług powinien zawierać zależności między usługami a komponentami usług. System
SMS powinien być stosowanych w odniesieniu do wszystkich nowych usług i zmian
w świadczonych usługach.
W zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji norma obliguje kierownictwo
organizacji do zatwierdzenia właściwej polityki bezpieczeństwa informacji, która
obejmuje specyfikę świadczonych usług. Celem wdrożonych i stosowanych
mechanizmów kontroli bezpieczeństwa informacji są:

ochrona poufności, integralności i osiągalności zasobów,

spełnienie wymagań polityki bezpieczeństwa informacji,

zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.
PN-ISO/IEC-20000-2: 2007. Reguły postępowania w zarządzaniu usługami IT
Opublikowana w październiku 2007 roku norma PN-ISO/IEC-20000-2: 2007 stanowi
kodeks postępowania dla zarządzania usługami IT i dotyczy wsparcia dostawców
w podnoszeniu jakości usług dostarczanych swoim klientom, zarówno wewnętrznym jak
i zewnętrznym. Przedstawione w normie wytyczne dla organizacji i osób fizycznych
mają na celu ułatwienie interpretacji normy ISO/IEC 20000-1 oraz efektywniejsze
wykorzystanie jej zaleceń, wymogów.
W ramach wdrażania i utrzymywania SMS w organizacji konieczne jest opracowanie
procesów dostarczania poszczególnych usług, co umożliwia uzgodnienie i utrzymanie
ich właściwego poziomu.
Celem zapewnienia, że uzgodnione z klientami zobowiązania ciągłości i dostępności
usług będą spełnione w każdych okolicznościach, organizacja powinna opracować
i stosować strategię ciągłości usług, w której przedstawi ogólne podejście, oszacowanie
ryzyka i krytyczne okresy dla działalności organizacji. Zarządzanie dostępnością
powinno zaś obejmować monitorowanie i zapisywanie dostępności usług, utrzymywanie
dokładnych danych historycznych, porównanie z wymaganiami określonymi w SLA,
dokumentowanie i ocenę wszelkich niezgodności.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
349
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
W zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji Usługodawca zobowiązany jest do
opracowania systemu polityk i procedur przeznaczonych do rozpoznania, kontroli i
ochrony informacji oraz każdego wyposażenia używanego wraz z jego pamięcią,
transmisją i przetwarzaniem. Dlatego Usługodawca powinien dysponować spisem
inwentarzowym mienia informatycznego. Norma zaleca również wzięcie pod uwagę
celów polityki bezpieczeństwa informacji określone przez klientów i ustalone
właściwymi przepisami prawa.
Zaleca się, aby oszacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji było zapisywane i
wykonywane w uzgodnionych odstępach czasu. Konieczne jest prowadzenie oceny
ryzyka podczas zmian w organizacji. Ponadto, zagrożenia w stosunku do systemu
informatycznego powinny być oszacowane w odniesieniu do ich charakteru,
prawdopodobieństwa, potencjalnego wpływu na działalność i poprzednich doświadczeń
organizacji.
ISO/IEC 27000:2014. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
Opublikowana w styczniu 2014 roku norma ISO/IEC 27000: 2014 dotycząca techniki
informatycznej w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zawiera
ogólny przegląd i terminologię (Information technology - Security techniques Information security management systems - Overview and vocabulary). Norma ta
zastąpiła dotychczasową normę ISO/IEC 27000:2012.
Norma ta zawiera informacje na temat systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji (Information Security Management Systems, ISMS) oraz warunki i definicje
używane w ramach norm tej serii.
Ponieważ bezpieczeństwo informacji oraz efektywność kontroli bezpieczeństwa zależą
od zamieniających się okoliczności, organizacja powinna:

monitorować i oceniać efektywność wdrożonych kontroli i procedur,

identyfikować pojawiające się zagrożenia,

wybierać, wdrażać i ulepszać właściwe środki kontroli w ramach potrzeb.
Celem powiązania ze sobą i skoordynowania czynności zarządzania bezpieczeństwem
informacji, każda organizacja powinna ustanowić swoją politykę i cele w zakresie
bezpieczeństwa, które będą osiągane za pomocą ISMS. System ten stanowi zbiór polityk,
procedur, wytycznych i innych materiałów lub czynności, które łącznie stosowane są
przez organizację w celu ochrony informacji.
Ustanowienie ISMS w organizacji wymaga następujących kroków:

zidentyfikowania zasobów informacyjnych oraz związanych z nimi wymagań w
zakresie bezpieczeństwa, co zależne jest od ogólnej strategii, celów organizacji,
jej wielkości i rozmieszczenia geograficznego;

ocena ryzyk w zakresie bezpieczeństwa informacji, która zależnie od przyjętej
metody może uwzględniać rachunek zysków lub strat organizacji, wymagania
prawne, interesy udziałowców oraz zmienne właściwe dla określonej
organizacji;
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
350
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

podjęcie i zapisanie decyzji o akceptowalności określonych ryzyk lub ich
poziomu, ze względu na niski poziom ryzyka, konieczność poniesienia
nieproporcjonalnych kosztów jego uniknięcia lub minimalizacji;

procedura minimalizowania ryzyka, która może polegać na: zastosowaniu
odpowiednich mechanizmów kontroli, unikaniu ryzyka poprzez unikanie
okoliczności powodujących ryzyko dla bezpieczeństwa informacji, dzielenie
powstałego ryzyka z podmiotami trzecimi – dostawcami, ubezpieczycielami;

monitorowanie, utrzymywanie i ciągłe poprawianie efektywności systemu
bezpieczeństwa związanym z informacjami w organizacji.
Aby ISMS zapewnił rzeczywiste bezpieczeństwo informacji w organizacji konieczne jest
systematyczne powtarzanie wyżej wymienionych czynności, co pozwala na identyfikację
nowych zasobów informacyjnych oraz ryzyk.
Skuteczne ustanowienie ISMS w organizacji umożliwia ustanowienie ram wspierających
proces
wdrażania
i obsługi
spójnego, ekonomicznego,
zintegrowanego
i zrównoważonego ISMS, który spełnia określone potrzeby organizacji. Ponadto,
wprowadzenie ciągłego zarzadzanie w kontekście zarządzania ryzykiem korporacyjnym
promuje ustanowienie globalnego standardu w zarzadzaniu ryzykiem i jednocześnie
przyczynia się do wzrostu zaufania oraz spełnienia oczekiwań członków organizacji.
ISO/IEC 27001: 2013. Wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji
Opublikowana we wrześniu 2013 roku norma ISO/IEC 27001: 2013 dotycząca techniki
informatycznej w zakresie wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji (Information technology - Security techniques - Information security
management systems - Requirements) zastąpiła dotychczasową normę ISO/IEC
27001:2005.
Norma określa wymagania dla tworzenia, wdrażania, utrzymywania i ciągłego rozwoju
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wewnątrz organizacji.
Planując wprowadzenie ISMS, organizacja powinna określić zewnętrzne i wewnętrzne
sprawy, które są istotne dla wdrożenia i utrzymania systemu. Należy także określić
podmioty trzecie zainteresowane w rozwijaniu ISMS i ich wymagania. Ponadto,
organizacja powinna zapewnić zasoby konieczne dla ustanowienia, wdrożenia,
utrzymania i usprawnienia ISMS.
Norma zawiera także wymagania dla oceny ryzyk w bezpieczeństwie informacji, które
dopasowywane są do każdej organizacji indywidualnie. Ocena powinna być
przeprowadzana regularnie oraz gdy mają nastąpić istotne zmiany w organizacji.
Na podstawie wykrytych ryzyk dla bezpieczeństwa informacji w organizacji, konieczne
jest wybranie odpowiednich mechanizmów oraz środków kontroli tych mechanizmów,
co jest niezbędne dla efektywnego działania ISMS. Obszerny katalog mechanizmów
zawiera Załącznik A do normy (patrz Rozdział 10.2).
Organizacja powinna kontrolować zmiany wprowadzane do dokumentacji ISMS oraz
postępować zgodnie z dokumentacją w stopniu koniecznym dla uzyskania pewności, że
procesy zostały przeprowadzone jak planowano. Poza tym, organizacja zapewnia, że
procesy wykonywane poza organizacją są określone i kontrolowane.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
351
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Celem oceny efektywności działania ISMS, organizacja powinna dokonywać oceny
rezultatów, przeprowadzać wewnętrzne audyty, a także dokonywać planowanej oceny
systemu przez zarządzających organizacją.
W przypadku wystąpienia niezgodności norma zaleca podejmowanie czynności zgodnie
z ISMS, wdrożenie koniecznych czynności w celu usunięcia źródła niezgodności z
ISMS, ocenę wszystkich czynności podjętych w reakcji na niezgodność. Ponadto,
organizacja powinna udoskonalać system zarządzania bezpieczeństwem informacji w
reakcji na niezgodności, która wystąpiła.
Normy szczególne dla cloud computing
Cloud Security Alliance jest amerykańską organizacją pozarządową opracowującą
zalecenia i szkolenia z zakresu przetwarzania danych w chmurze. Działania te
podejmowane są w ramach wielu inicjatyw, np. Cloud Controls Matrix, Consensus
Assessment Initiative, Cloud Audit. Cloud Security Alliance opracował także wytyczne
w zakresie wdrożenia zasad bezpieczeństwa w infrastrukturze chmurowej (Security as a
Service Implementation Guidance) oraz internetowy certyfikat poświadczający wiedzę z
zakresu przetwarzania danych w tym bezpieczeństwa informacji przez osoby
indywidualne (Certificate of Cloud Security Knowledge).
Obecnie Wspólny Komitet Techniczny ISO/IEC opracowuje zbiór standardów
przetwarzania danych w chmurze. W trzecim kwartale 2015 roku przedstawiona ma
zostać norma ISO/IEC CD 27017, która stanowi kodeks dobrych praktyk w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa informacji w systemach chmurowych (Code of practice for
information security controls for cloud computing services based on ISO/IEC 27002).
Jednocześnie trwają prace nad normą ISO/IEC DIS 27018 będącą kodeksem dobrych
praktyk dla ochrony prywatności w chmurze publicznej (Code of practice for PII
protection in public cloud acting as PII processors).
Poniżej przedstawiamy wykaz norm i standardów dotyczących środków technicznych
i organizacyjnych, które mogą stosować się także do przetwarzania danych w chmurze:

Norma PN-EN/ISO 9000: 2005 (Quality management systems, Fundamentals
and vocabulary; Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia) –
Norma określa podstawy systemów zarządzania jakością oraz definiuje
podstawowe terminy stosowane w normach dotyczących systemów zarządzania
jakością. Norma ta odgrywa fundamentalną rolę w rozumieniu i stosowaniu
pozostałych norm serii ISO 9000.

Norma PN-EN/ISO-9001: 2008 (Quality management systems, Requirements;
Systemy zarządzania jakością. Wymagania) – Norma określa główne wymagania
dotyczące m.in.: wprowadzenia nadzoru nad dokumentacją i zapisami,
zaangażowania kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,
usystematyzowania zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji
wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów.

Norma ISO/IEC 27033-5:2013 (Information technology, Security techniques, IT
network security, Part 5: Securing communications across networks using virtual
private networks; Technologia informacyjna. Wytyczne do zarządzania
bezpieczeństwem
systemów
informatycznych.
Techniki
zarządzania
bezpieczeństwem systemów informatycznych) – Norma identyfikuje powiązania
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
352
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
między bezpieczeństwem sieci IT a szeroko pojętym IT, prezentuje modele,
które mogą służyć zrozumieniu bezpieczeństwa IT, określa wskaźniki dotyczące
zarządzaniem bezpieczeństwem IT. Norma określa sposoby wyboru, wdrożenia
i monitorowania technicznych standardów koniecznych dla uzyskania
bezpieczeństwa sieci IT używającej Virtual Private Network (VPN).
Technologia ta umożliwia połączenie klientów końcowych w ramach sieci
prywatnej z wykorzystaniem sieci publicznej Internet.

Norma PN-ISO/IEC-27002: 2005 (Information technology, Security techniques,
Code of practice for information security management; Systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji - Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji)
– Norma określa wytyczne związane z ustanowieniem, wdrożeniem,
eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS). Norma zawiera
najlepsze praktyki dotyczące celów kontroli i kontroli w następujących
obszarach ISMS: polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwo
informacji, zarządzanie zasobami, bezpieczeństwo danych zarządzania zasobami
ludzkimi, fizyczne i środowiskowe bezpieczeństwo danych, komunikacja oraz
zarządzanie procesami, kontrola dostępu, implementacja i utrzymanie systemów
informacji, zarządzanie oraz ciągłość działalności przedsiębiorstwa.

Norma: BS ISO/IEC 27031: 2011 (Information and Communication Technology
Continuity Management; Zarządzanie informacjami i komunikacją kontynuacji
technologii) – Norma pomaga organizacjom w planowaniu i implementacji
strategii biznesowych, które utrzymują ciągłość działania (IRBC). Norma
określa zasady zapewniania ciągłości działalności organizacji oraz zapewnia
ramy określające wszystkie aspekty usprawniania ciągłości działalności (kryteria
wydajności, projektowania i wdrożenia). Norma ma charakter generyczny i może
być stosowana we wszystkich organizacjach, bez względu na ich wielkość, typ i
charakter (prywatne, rządowe, pozarządowe). Norma określa standardy
systemów IT na wypadek zdarzeń mogących wpłynąć na ciągłość działalności
(w tym bezpieczeństwa) oraz umożliwia organizacji ocenę wydajności systemu
IRBC w uporządkowany i spójny sposób.

Norma ISO-22301: 2012 (Societal security, Business continuity management
systems, Requirements; System zarządzania ciągłością działania w trakcie
opracowania) – Norma zawiera ramy dla identyfikacji kluczowych czynników
ryzyka mających wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w
najtrudniejszych warunkach – dotyczy, więc systemu zarządzania ciągłością
działania (BCM). Norma precyzuje wymagania konieczne dla utworzenia,
wdrożenia, operowania, monitorowania, oceny i dokumentowania zarządzania
systemem w celu ochrony przed zdarzeniami mogącymi wpłynąć na ciągłość
działalności organizacji. Norma ma charakter generyczny i może być stosowana
we wszystkich organizacjach, bez względu na ich wielkość, typ i charakter
(prywatne, rządowe, pozarządowe).

Norma ISO-12207: 2008 (Information technology - Software life cycle
processes; IT – Procesy i cykl istnienia oprogramowani) – Norma ustanawia
wspólne ramy dla rozwoju oprogramowania wraz ze zdefiniowaną terminologią,
na którą mogą powoływać się przedsiębiorstwa informatyczne. Norma określa
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
353
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
procesy, czynności i zadania, które mogą być stosowane podczas nabywania
oprogramowania i rozwijania, utrzymywania oprogramowania. Oprogramowanie
oznacza także oprogramowanie zawierające firmware. Norma określa proces,
który może być wykorzystywany do definiowania, kontrolowania, wspierania
rozwoju oprogramowania.

Norma: ISO/IEC 15408-1: 2008 (Information technology - Security techniques Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model; IT techniki bezpieczeństwa – kryteria rozwoju dla bezpieczeństwa IT. Część 1:
Wprowadzenie i ogólny model) – Norma określa generalne założenia i zasady
oceny zabezpieczeń IT oraz określa ogólny model oceny, który ma być używany
jako podstawa do oceny bezpieczeństwa produktów IT. Norma wprowadza i
definiuje terminy i skróty używane w ramach ISO/IEC 15408, ustanawia
podstawową koncepcję celów wyceny (Target of Evaluation, TOE) oraz opisuje
kategorię odbiorców, do których kierowane są kryteria oceny. Norma określa
metody dostosowywania oprogramowania dla potrzeb organizacji z użyciem
elementów funkcjonalnych i ubezpieczeniowych. Norma określa również
wytyczne dla oznaczenia celów bezpieczeństwa (Security Target, ST).

Norma: ISO/IEC 15408-2: 2008 (Information technology, Security techniques,
Evaluation criteria for IT security, Part 2: Security functional components; IT,
techniki bezpieczeństwa, kryteria rozwoju bezpieczeństwa. Część 1: dotycząca
dodatków funkcjonalnych bezpieczeństwa) – Norma jest drugą częścią standardu
ISO-15408, określająca głównie funkcjonalne składniki zabezpieczeń, techniki
bezpieczeństwa oraz kryteria rozwoju bezpieczeństwa. Norma zawiera katalog
predefiniowanych wymagań bezpieczeństwa, które spełniają normy
bezpieczeństwa określone na rynku. Uporządkowane są one w ramach
hierarchicznej struktury klas, gatunków, komponentów. Norma określa również
wytyczne w sprawie bezpieczeństwa systemu IT, gdy brak jest predefiniowanych
wymagań bezpieczeństwa.

Norma: ISO/IEC 15408-3: 2008 (Information technology, Security techniques,
Evaluation criteria for IT security, Part 3: Security assurance components; IT,
techniki bezpieczeństwa, kryteria rozwoju bezpieczeństwa oraz część trzecia
dotycząca dodatków ubezpieczeniowych – Norma określa wymagania
ubezpieczeń kryteriów wyceny. Zawiera poziomy wyceny ubezpieczeń, które
określają skalę ubezpieczeń dla celów wyceny. Ponadto, norma określa
funkcjonalne składniki zabezpieczeń, techniki bezpieczeństwa oraz kryteria
rozwoju bezpieczeństwa. Norma określa wymagania pewności i oceny systemów
IT w formie hierarchicznie uporządkowanych klas, grup i elementów, ponadto,
określa wytyczne w sprawie organizacji nowych wymagań ubezpieczenia.

Norma: ISO/IEC-20000-1: 2011 (IT Service Management Specification for
Service Management; Specyfikacja zarządzania usługami IT) – Norma określa
wymagania zarządzania usługami IT i jest skierowana do osób
odpowiedzialnych za zainicjowanie, wdrożenie i utrzymanie zarządzania
usługami IT w organizacji. Norma określa system zarządzania usługami (Service
Management System, SMS). Norma określa dostawcom usług wymagania dla
dostawców usług w sprawie utworzenia, wdrożenia, operowania, monitorowania
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
354
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
i oceny SMS. Norma zawiera wymagania odnoszące się do projektowania,
dostarczania oraz ulepszania usług w celu uzgadniania ich z SMS.

Norma: ISO/IEC-20000-2: 2012 (IT Service Management. Code of practice for
Service Management; Usługi zarządzania IT. Kodeks postępowania dla
zarządzania usługą) – Norma dotyczy wspierania dostawców, polepszających
systemy i serwisy bezpieczeństwa. Jest to rodzaj kodeksu postępowania dla
zarządzania usługą. Norma zawiera wytyczne dla organizacji i osób fizycznych
w celu interpretacji normy ISO/IEC 20000-1 w sposób umożliwiający celną
interpretacją, a zatem efektywniejsze wykorzystanie normy. Wytyczne zawierają
przykłady i wskazówki dla stosowania normy ISO/IEC 20000-1 oraz odesłania
do innych norm.

Norma: ISO 27005: 2011 (Information security risk management; Zarządzanie
ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji) – Norma jest kontynuacją
generalnych założeń określonych w ISO/IEC 27001. Norma została stworzona,
aby wspomagać zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji.
Norma ma charakter generyczny i może być stosowana we wszystkich
organizacjach, bez względu na ich wielkość, typ i charakter (prywatne, rządowe,
pozarządowe).

Metodyka COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)
(Cele kontroli dotyczącej IT i połączonych z nim technologiami) – COBIT jest
metodyką opracowana przez ISACA oraz IT Governance Institute. Standard
został utworzony poprzez zbiór celów kontrolnych dla technologii
informacyjnych i powiązanych. Jest to zestawienie dobrych praktyk do
zarządzania IT. Metodyka COBIT służy, jako pomoc w zarządzaniu, kontroli i
audycie systemów informatycznych. Co ważne z perspektywy Cloud
Computingu, w COBIT zarządzanie IT jest oglądane z trzech perspektyw:
wymagań biznesowych, procesów zachodzących w organizacji IT i zasobów IT.

Information Technology Infrastructure Library (Kodeks Infrastruktury IT) –
Kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i
skutecznie oferować usługi informatyczne. Podstawą koncepcji ITIL jest
zdefiniowanie procesów, które powinny funkcjonować w ramach organizacji
świadczącej usługi IT. ITIL pozwala na modelowanie procesów zarówno w
organizacjach komercyjnych (np. firmy komputerowe, programistyczne), jak i
niekomercyjnych (agencje rządowe itp.), niezależnie od wielkości firmy, typu
organizacji czy też posiadanych narzędzi. Każdy proces powinien posiadać
zdefiniowane role i odpowiedzialności.

The ISF Standard of Good Practice for Information Security (Standardy ISF
dotyczące dobrych praktyk dla bezpieczeństwa informacji) – Norma określa
biznesowe standardy dotyczące identyfikacji i zarządzania ryzykiem dotyczącym
bezpieczeństwa informacji oraz dobrych praktyk dla bezpieczeństwa informacji.
Standardy te pozostają zgodne z systemem zarządzania usługami określonymi
w seriach norm ISO/IEC 27000 oraz ISO/IEC 27002.

Norma: ISO/IEC 27006: 2011 (Information technology, Security techniques,
Requirements for bodies providing audit and certification of information security
management systems; IT, techniki bezpieczeństwa, kwestie audytów
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
355
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji) – Norma
określa wymagania i zapewnia doradztwo na rzecz podmiotów
przeprowadzających audyty i certyfikacje ISMS, w nawiązaniu do wymagań
zawartych w ISO/IEC 17021 i ISO/IEC 27001. Celem normy jest wsparcie dla
akredytowania organów certyfikujących systemy zarządzania usługami.

Norma: ISO/IEC 10164-7: 1992/Amd 1: 1995 (Information technology, Open
Systems Interconnection, Systems Management: Security alarm reporting
function; IT, połączenia wewnętrzne otwartych systemów, zarządzanie
systemami: funkcja alarmu bezpieczeństwa) – Norma określa kwestię
raportowania przy funkcji alarmu bezpieczeństwa, definiuje funkcję alarmu
bezpieczeństwa, definiuje protokół potrzebny do zapewnienia tej ochrony
i stosunek pomiędzy tą usługą i zarządzaniem powiadomieniami. Ta poprawka
będzie stosowana przez podmioty określające Międzynarodowy Profil
Standaryzacji (International Standardized Profile, ISP) w celu oceny zdolności,
która będzie umożliwiać interoperacyjność pomiędzy poszczególnymi
wdrożeniami.

Norma: ISO/IEC TR 27019: 2013 (Information technology, Security techniques,
Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for
process control systems specific to the energy utility industry; IT, techniki
bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem IT stworzone na podstawie
ISO/IEC 27002, które służyło procesowi kontroli specyficznych systemów dla
przemysłu używającego energii) – Norma ustanawia zasady utworzone na
podstawie ISO/IEC 27002, dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
stosowane w przemyśle energetycznym. Celem normy jest rozszerzenie zestawu
standardów określonych w ISO/IEC 27002 na domenę systemów kontroli i
automatyzacji technologii, co umożliwi przedsiębiorstwom energetycznym
wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Norma: ISO/IEC 27031: 2011 (Information technology, Security techniques,
Guidelines for information and communication technology readiness for
business continuity; IT, techniki bezpieczeństwa, przewodnik dla informacji i
komunikacji technologii, odnoszący się do kontynuacji biznesowej) – Norma
określa zasady ICT (ang. information and communication technology) dla
zapewnienia ciągłości działalności organizacji. Wskazuje metody, proces
identyfikacji i wymienia wszystkie aspekty (np. tworzenie, implementacja)
potrzebne do polepszania ICT. Norma ma charakter generyczny i może być
stosowana we wszystkich organizacjach, bez względu na ich wielkość, typ i
charakter (prywatne, rządowe, pozarządowe).

Norma: ISO/IEC TR 27008: 2011 (Information technology, Security techniques,
Guidelines for auditors on information security controls; IT, techniki
bezpieczeństwa, przewodnik dla audytorów dotyczący kontroli bezpieczeństwa
informacji) – Norma jest rodzajem przewodnika dla audytorów dotyczącym
kontroli bezpieczeństwa informacji i określa standardy w zakresie implementacji
i kontroli wszelkich operacji. Wszystko to powinno być zgodne ze standardami
bezpieczeństwa informacji. Norma ma charakter generyczny i może być
stosowana we wszystkich organizacjach, bez względu na ich wielkość, typ i
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
356
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
charakter (prywatne, rządowe, pozarządowe). Norma nie jest przeznaczona dla
audytów zarządzania systemami.

Norma: ISO/IEC TR 13233: 1995 (Information technology, Interpretation of
accreditation requirements in ISO/IEC Guide 25, Accreditation of Information
Technology and Telecommunications testing laboratories for software and
protocol testing services; IT, interpretacja wymogów akredytacji w ISO/IEC
Guide 25, akredytacja IT i telekomunikacyjnych laboratoriów testujących dla
oprogramowania oraz protokół usług testujących) – Norma określa wytyczne
dotyczące interpretacji wymagań akredytacji do technologicznych testów
(potwierdzenie metod i sposobów przeprowadzania testów), w szczególności w
sektorze technologii informacyjnych i telekomunikacji (IT&T) w szczególności
w relacji do oprogramowań i protokołów testów. Wytyczne dotyczą
oceniających oraz laboratoriów testujących w powyższym zakresie. Normy nie
stosuje się do akredytacji inspekcji, certyfikacji i kontroli jakości działań
związanych z oceną.

Norma: IEC 80000-13: 2008 (Quantities and units, Part 13: Information science
and technology; Nauka i technologia) – Norma określa nazwy, symbole i
definicje dla ilości i części używanych w nauce i technologii. Jeśli to możliwe,
wskazane są także metody konwersji. Norma ta uchyla i zastępuje podrozdziały
3.8 i 3.9 normy IEC 60027-2:2005. Jedyną istotną zmianą jest wprowadzenie
wyraźnych definicji dla niektórych ilości.

Norma: ISO/IEC 29100: 2011 (Information technology, Security techniques,
Privacy Framework; IT, techniki bezpieczeństwa, ramy prywatności) – Norma
określa ramy prywatności, które między innymi precyzują powszechną
terminologię prywatności, przytacza rozważania dotyczące ochrony prywatności,
definiuje role podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu identyfikowalnych
informacji osobistych (personally identifiable information, PII), zawiera
odniesienia do znanych zasad ochrony prywatności w IT. Norma stosowana jest
do osób fizycznych i organizacji, które zaangażowane są w określanie,
zamawianie,
projektowanie,
rozwijanie,
testowanie,
utrzymanie,
administrowanie i prowadzenie systemów lub usług IT, w których przetwarzane
są informacje PII.

Norma: ISO/IEC 2382-36: 2008 (Information technology - Vocabulary - Part 36:
Learning, education and training; IT, Słownictwo. Część 36: nauczanie,
edukacja, szkolenie.) – Celem normy jest ułatwienie międzynarodowej
komunikacji w IT dla celów nauczania, edukacji i szkolenia. Norma określa
terminy i definicje wybranych pojęć, które mają znaczenie dla IT oraz prezentuje
powiązania pomiędzy nimi. Tłumaczenie terminów i definicji na inne języki
zawarte jest w załącznikach do tej normy.

Norma: ISO/IEC 19770-1: 2012 (Information technology, Software asset
management, Part 1: Processes and tiered assessment of conformance; IT,
zarządzanie oprogramowaniem, Część 1: Procesy i poziomy wycen zgodności –
Norma określa podstawę dla zintegrowanego zestawu procesów (Software Asset
Management, SAM), która podzielona jest na warstwy w celu umożliwienia
bieżącej realizacji i oceny. Norma umożliwia implementowanie SAM przez
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
357
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
organizacje dla osiągnięcia natychmiastowych korzyści. Może zostać
zastosowana do wszystkich oprogramowań i powiązanych zasobów, bez
względu na ich rodzaj. Może być wykorzystywana do wykonywalnego (systemy
operacyjne,
programy
użytkowe,
aplikacje)
i
niewykonywalnego
oprogramowania (dokumenty, czcionki, szablony, grafiki, nagrania
audio/wideo). Może być stosowana w ramach każdego środowiska technicznego,
w tym chmury obliczeniowej.

Norma: ISO/IEC 8211: 1994 (Information technology, Specification for a data
descriptive file for information interchange; IT, Specyfikacja dla danych
oznaczających dokumenty do wymiany informacji) – Norma określa metodę
wymiany ułatwiającą przenoszenie plików lub części plików zawierających
rekordy danych między systemami komputerowymi. Norma określa niezależne
pliki multimedialne, opisy rekordów danych dla przenoszenia informacji, opisy
elementów danych, wektory, macierze i hierarchie zawierające ciągi znaków,
ciągi bitów i form liczbowych. Ponadto, norma przewiduje trzy poziomy
złożoności pliku i jego struktury.

Norma: ISO 9127: 1988 (Information processing systems, User documentation
and cover information for consumer software packages; Systemy przetwarzania
informacji, dokumentacja użytkowników i informacje dla oprogramowań
konsumenckich) – Norma określa dokumentacje użytkownika oraz informacje
przekazywane użytkownikowi w ramach zestawu oprogramowania. Normę
stosuje się do sprzedaży oprogramowania konsumentom dla gospodarczych,
naukowych, edukacyjnych i domowych zastosowań.

Norma: ISO/IEC 14143-1: 2007 (Information technology, Software
measurement, Functional size measurement, Part 1: Definition of concepts; IT,
rodzaje oprogramowań, funkcjonalne rozmiary, Część 1: definicja koncepcji) –
Norma określa koncepcję Functional Size Measurement (FSM), która dotyczy
głównie dopasowywania wielkości oprogramowań do różnych sytuacji i
zapotrzebowani na podstawie funkcji wymaganych przez użytkownika.

Norma: ISO/IEC 26514: 2008 (Systems and software engineering, Requirements
for designers and developers of user documentation; Systemy i inżynieria
oprogramowania – wymogi dla projektujących i rozwijających dokumentację
użytkownika – Norma określa wymagania dotyczące projektowania i tworzenia
dokumentacji oprogramowania dla użytkownika, definiuje proces dokumentacji
z perspektywy podmiotu tworzącego dokumentację. Norma określa także
dokumentację użytkownika (strukturę, zawartość, format) oraz wytyczne w
sprawie stylu sporządzania dokumentacji oprogramowania. Norma może być
wykorzystywana w stosunku do dokumentacji elektronicznej oraz papierowej,
bez względu na sposób jej wytworzenia. W znacznej części norma ma
zastosowanie również do dokumentacji systemów zawierających sprzęt.

Norma: ISO/IEC 26513: 2009 (Systems and software engineering Requirements for testers and reviewers of user documentation; Systemy i
inżynieria oprogramowania – wymogi dla testujących i oceniających
dokumentacje użytkowników) – Norma wspiera potrzeby użytkowników w
uzyskiwaniu spójnej, całościowej dokumentacji oprogramowania. Jednocześnie
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
358
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
norma określa proces, w którym dokumentacja oprogramowania jest testowana i
oceniana. Wymagania określone przez poszczególne elementy normy zależne są
od medium, w którym przygotowana została dokumentacja.

Norma: ISO/IEC TR 18018: 2010 (Information technology, Systems and
software engineering, Guide for configuration management tool capabilities; IT,
Systemy i inżynieria oprogramowania, przewodnik do konfiguracji zarządzania
narzędziami możliwości) – Jedna z norm ISO określająca wytyczne w zakresie
tworzenia, rozwijania oprogramowania komputerowego (Configuration
Management, CM). Norma zawiera opis czynności i zadań, które mają zostać
wykonane podczas nabywania lub rozwijania oprogramowania. Jednak,
dokument ten nie odnosi się do zdolności, których użytkownik CM może
oczekiwać od narzędzia opracowanego w sprawie poprawiania i rozwijania
oprogramowania. Istnieją różnice pomiędzy opisami CM a odpowiadającymi im
zautomatyzowanymi usługami CM, które wpływają zarówno na użytkowników
jak i dostawców narzędzi. Norma określa wytyczne określające minimalne
wytyczne dla oceny, wyboru narzędzi dla rozwijania oprogramowania podczas
jego nabywania.

Norma: ISO/IEC 15939: 2007 (Systems and software engineering –
Measurement process; Systemy i inżynieria oprogramowania – procesy
pomiarowe) – Norma określa procesy zarządzania, dopasowywania
oprogramowania i systemów do różnych sytuacji. Procesy opisywane są poprzez
model, który określa czynności dopasowania wymagane dla właściwego
dopasowania wymaganych informacji. Norma określa jak środki i wyniki analizy
są stosowane oraz jak określić, które wyniki analizy są istotne. Proces
dopasowywania jest elastyczny, tolerancyjny i dobrze adoptuje się do potrzeb
użytkowników. Norma określa proces, który wspiera definiowanie zestawu
środków odnoszących się do poszczególnych potrzeb informacyjnych. Norma
określa czynności i zadania niezbędne dla identyfikowania, definiowania,
wybierania, stosowania i ulepszania środków w ramach projektu lub struktury
organizacyjnej.

Norma: ISO/IEC 15026-2: 2011 (Systems and software engineering, Systems
and software assurance, Part 2: Assurance case; Systemy i inżynieria
oprogramowania, systemy i ubezpieczenie oprogramowania, Część 2:
ubezpieczenia) – Norma określa minimalne wymagania struktury i zawartości
ubezpieczeń celem poprawy spójności i porównywalności ubezpieczeń oraz
celem ułatwienia komunikacji udziałowcom, podejmowania decyzji oraz innych
zastosowań ubezpieczeń. Ubezpieczenie zawiera roszczenia najwyższego
poziomu względem własności systemu lub produktu (lub zestawu roszczeń),
systematyczną argumentację w sprawie roszczenia, dowodu oraz wyraźnego
przypuszczenie będącego u podstaw tej argumentacji. Ubezpieczenia są
zazwyczaj opracowywane w celu wsparcia roszczeń w takich dziedzinach jak
bezpieczeństwo, niezawodność, łatwość konserwacji, a także czynników
osobowych, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Norma: ISO 17369: 2013 (Statistical data and metadata exchange (SDMX);
Wymiana statystyczna danych i metadanych (SDMX)) – Norma określa
zintegrowane podejście w celu ułatwienia wymiany danych statystycznych i
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
359
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
metadanych (Statistical Data and Metadata Exchange, SDMX). Takie podejście
umożliwia interoperacyjne wdrożenia w ramach i miedzy systemami
dotyczącymi wymiany, raportowania oraz rozpowszechniania danych
statystycznych oraz powiązanych z nimi meta danych. Chociaż model
informacyjny będący u źródła normy oparty jest na danych statystycznych
zbieranych i wykorzystywanych przez rządowe i ponadnarodowe organizacje
statystyczne, to norma może być stosowana w organizacji każdego typu.

Norma: ISO/TR 14105: 2011 (Document management, Change management for
successful electronic document management system (EDMS) implementation;
Zarządzanie dokumentami, zmienne zarządzanie służące sukcesywnemu
zarządzaniu elektronicznym dokumentem) – Norma określa osobowe, fizyczne,
organizacyjne wpływy na elektroniczne systemy zarządzania dokumentami
(electronic document management systems, EDMS) oraz kryteria wyboru,
rozwoju i wdrażania EDMS. Norma przewiduje ramy dla zrozumienia
podstawowych spraw i idei organizacyjnych, osobowych czynników związanych
z wdrożeniem EDMS. Norma opisuje czynniki osobowe i ergonomiczne, które
stosowane są w planowaniu i wdrażaniu EDMS w związku z kwestiami
środowiskowymi i wdrożeniowymi oraz w celu uzyskiwania długoterminowych
korzyści z EDMS.

Norma: ISO/IEC TR 12860: 2009 (Information technology, Telecommunications
and information exchange between systems, Next Generation Corporate
Networks (NGCN), General; IT, Telekomunikacja i wymiana informacji między
systemami, Sieci Kolejnych Komercyjnych Pokoleń (NGCN)) – Jest to pierwsza
norma z serii norm dotyczących komunikacji w ramach przedsiębiorstwa, w tym
korporacyjnych sieci telekomunikacyjnych (Corporate telecommunication
Networks, CN), a w szczególności sieci nowych generacji (Next Generation
Corporate Networks, NGCN). Norma ta skupia się na wewnętrznej komunikacji
w tym wewnętrznej komunikacji w ramach tego samego przedsiębiorstwa,
między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a dostawcami. Norma
określa ogólne informacje na ten temat, architekturę rozwiązań, identyfikuje
różne scenariusze komunikacyjne oraz zapewnia ramy dla kolejnych publikacji
dotyczących bardziej szczegółowych zagadnień. Zakres tej normy ograniczony
jest do komunikacji z elementem komunikacji w czasie rzeczywistym, w tym
głosowym, wideo, tekstowym oraz za pomocą komunikatorów.

Norma: ISO 31000: 2009 (Risk management, Principles and guidelines;
Zarządzanie ryzykiem, Zasady oraz przewodniki) – Norma ta zawiera ogólne
informacje i zasady dotyczące zarządzania ryzykiem. Może być ona używana
przez podmiot publiczny, prywatny, stowarzyszenie, grupę czy osobę prywatną.
Dlatego, norma ta nie jest skierowana na żaden sektor. Norma ma zastosowanie
do organizacji w każdym etapie rozwoju i do szerokiego zakresu czynności
dotyczących strategii, decyzji, operacji, procesów, funkcji, projektów,
produktów, usług oraz zasobów. Norma ma zastosowanie do każdego typu
ryzyka bez względu na jego naturę i skutki – pozytywne lub negatywne. Chociaż
norma określa generyczne wytyczne, jej celem nie jest promocja jednolitości
w zarządzaniu ryzykiem w organizacjach. Projektując i wdrażając plany
zarządzania ryzykiem należy uwzględnić różne potrzeby określonej organizacji,
jej cele, strukturę, procesy, zadania funkcje w niej wykonywane oraz zasoby i
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
360
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
praktyki w niej wykorzystywane. Celem normy jest zharmonizowanie procesów
zarządzania ryzykiem w istniejących i przyszłych normach. Zapewnienie
wspólnego podejścia względem określonego rodzaju ryzyk, sektorów, bez
zastępowania tych poszczególnych norm. Norma ISO 31000:2009 nie powinna
być wykorzystywane w procesie certyfikacji.

Norma: IEC 31010: 2009 (Risk management, Risk assessment techniques;
Zarządzanie ryzykiem, techniki wyceny ryzyka) – Norma wspiera standard ISO
31000. Norma określa metody wyboru i stosowania systematycznych metod
zarządzania ryzykiem. Jej celem nie jest jednak certyfikacja, regulacja czy
kontraktowy użytek. Norma ta nie dotyczy bezpieczeństwa. Jest ona
generycznym standardem zarządzania ryzykiem, a wszelkie odniesienia do
bezpieczeństwa mają charakter wyłącznie informacyjny. Wskazówki w zakresie
bezpieczeństwa ujęte są w standardzie ISO/IEC Wytyczne 51.

Norma: PD 25111 (Business continuity management – Guidance on human
aspects of business continuity; Zarządzanie ciągłością biznesową – Przewodnik
do osobowych aspektów ciągłości biznesowej) – Norma jest podstawą do
planowania i rozwijania strategicznych środków i polityki biznesowej w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi oraz politykami na wypadek zdarzeń
wpływających na ciągłość biznesową. Norma określa sposoby zarządzania
pracownikami i ich rodzinami podczas okresu zachowywania ciągłości i
wspierania pracowników po przywróceniu normalnej
działalności
przedsiębiorstwa. Przyczyny przerw w działalności przedsiębiorstwa są
zróżnicowane, więc istotnym dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwa jest
przygotowanie i określenie planów minimalizujących konsekwencje zdarzeń w
sposób możliwie najlepszy.

Norma: PD 25666: 2010 (Business continuity management – Guidance on
exercising and testing for continuity and contingency programs) Zarządzanie
ciągłością biznesową – Przewodnik do ćwiczenia i testowania programów
ciągłości) – Norma podaje praktyczne rady dotyczące doradztwa organizacjom
i przedsiębiorstwom w zakresie prowadzenia efektywnych programów ciągłości
biznesowej.

Norma: ETSI TR 103 125 V1.1.1 (Cloud; SLA for Cloud services). Określa ona
potencjalne wymogi konieczne do określenia w ramach umowy utrzymania
i wsparcia (Service Level Agreement, SLA) w infrastrukturze chmurowej.
Największą różnicą w porównaniu z SLA w usługach telekomunikacyjnych jest
możliwość samodzielnego wykonania usługi przez odbiorcę chmury. Stąd,
najistotniejsze jest określenia relacji między dostawcą a odbiorcą chmury.

Norma: ETSI TR 102 997 V1.1.1 (Cloud: Initial analysis of standardization
requirements for Cloud services). Określa ona wymagania standaryzacyjne
konieczne dla usług chmurowych, które zostały wskazane podczas warsztatów
ETSI w grudniu 2009 roku. Wymagania te dotyczą: przenośności,
interoperacyjności, ściślejszej integracji z zasobami sieciowymi, funkcji API dla
tworzenia sieci, niezbędnego wsparcia dla tworzenia, projektowania
i optymalizacji oprogramowania, zdefiniowania SLA, wymagań z zakresu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
361
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
ochrony danych osobowych i prywatności, chmury w czasie rzeczywistym (near
real-time) oraz licencjonowania oprogramowania.
I.3

Norma: ITU-T Y.3501 (Cloud computing framework and high-level
requirements). Norma określa ramy przetwarzania w chmurze i wymagania
najwyższego poziomu dla cloud computingu, usług świadczonych w ramach
modeli: IaaS, NaaS, DaaS, a także zarządzania infrastrukturą chmurową, w tym
zarządzania zasobami między infrastrukturami. Wymagania te zostały określone
na podstawie kilku faktycznych sytuacji korzystania z tych usług.

Norma: ITU-T Y.3510 (Cloud computing infrastructure requirements). Zawiera
ona niezbędne wymagania funkcjonalności infrastruktury chmurowej dla
wsparcia usług chmurowych. Zakres tej normy obejmuje wymagania dla
zasobów obliczeniowych, sieciowych, magazynowych, abstrakcyjnych (resource
abstraction), a także kontroli.

Norma: ITU-T Y.3520 (Cloud computing framework for end-to-end resource
management). Norma ta określa ogólne zasady kompleksowego zarządzania
zasobami w chmurze, które obejmują wszelki sprzęt oraz aplikacje używane do
świadczenia usług chmurowych. Wskazuje ona na wirtualizację usług i dużą
liczbę dostawców jako na główne wyzwania dla spójnego zarządzania zasobami.

Standaryzacja wg ISA/IEC-62443: Seria pięciu norm opracowanych przez
Międzynarodowy Związek Automatyki (International Society of Automation,
ISA) dotycząca sieci i systemów bezpieczeństwa oraz przemysłowych sieci
komunikacyjnych, w szczególności systemów nadzorujących przebieg procesu
technologicznego lub produkcyjnego.
Poszczególne standardy skupiają się na stosowanej terminologii i modelach,
systemach bezpieczeństwa w ramach systemów automatyki przemysłowej i
sterowania, a także technologiach wykorzystywanych do zapewnienia
bezpieczeństwa w organizacji. Normy te określają m.in. elementy niezbędne dla
ustanowienia systemu zarządzania cybersecurity oraz szczegółowe wymagania
dotyczące systemu kontroli technicznych.
Poszczególne normy definiują zasady budowy, projektowania i utrzymania
złożonych rozwiązań informatycznych w sposób znormalizowany i
uporządkowany. Ponadto, określają elementy konieczne dla wdrożenia tych
systemów w organizacji. Standardy te mają charakter generyczny.
Szczegółowe akty prawne
Identyfikator i Hasło
Identyfikatory i hasła podlegające szczególnym warunkom wynikającym z przepisów o
ochronie danych osobowych można znaleźć w następujących aktach prawnych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 249);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
362
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o
Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w
zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji
publicznej (Dz. U. z 2010 r., Nr 118, poz. 798);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w
sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. z 2007 r., Nr. 216, poz. 1609).
Identyfikatory i hasła niepodlegające szczególnym warunkom wynikającym z
przepisów o ochronie danych osobowych można znaleźć w następujących aktach
prawnych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie
przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w
rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. z 2009 r., Nr
127, poz. 1053);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie
przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o
nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z
2010 r., Nr 6, poz. 32 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w
sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu
teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w
którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. z
2010 r. Nr 56, poz. 345);

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w
sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku
umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 57, poz. 294 z późn. zm.).
Akty prawne wskazujące na równorzędne
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
stosowanie
ePUAP24
lub
Częstym zabiegiem legislacyjnym jest łączne wskazanie, że czynności wykonywane za
pośrednictwem systemów teleinformatycznych (np. umieszczonych w chmurze) będą
miały taki sam skutek jak złożone w realny sposób, jeżeli składający je podmiot
zidentyfikuje i uwierzytelni swoją tożsamość przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Takimi aktami są:
24
Przepisy o ePUAP oraz kwalifikowanym podpisie elektroniczny stosują się pośrednio również do ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613), ustawa z dnia 30 października 2002
r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz do ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w związku z tym, że ich przepisy upoważniają rady gmin do wyboru dowolnego
rodzaju podpisu elektronicznego.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
363
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013 r., poz. 267);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu
systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na
Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1118);

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2013 r., poz. 672)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi
powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r., poz. 1537);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań
dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 463);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu
Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2013 r., poz. 671);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu
Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej
Podmiotów Leczniczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 670);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie
minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających
realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list
oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
516);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w
sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący
dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez
transmisję danych (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 479);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu
Statystyki w Ochronie Zdrowia (Dz. U. z 2013 r., poz. 770);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 z późń.
zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 z późń. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu
Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 514);

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2010 r., Nr 95, poz. 613);
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
364
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314)25;

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.
749) 26.
Akty prawne wskazujące wyłączne stosowanie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Niektóre czynności wykonywane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
oraz Internetu względem innych podmiotów potrzebują dla swej ważności specjalnej
formy zapewniającej prawidłowy skutek prawny (np. forma pisemna pod rygorem
nieważności). Dla identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika w takich sytuacjach
przewidziany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, jako bardziej bezpieczna
i mniej zawodna metoda niż profil zaufany ePUAP.
Do takich aktów należą:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 94, poz. 923);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231);

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.
93 późn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi
powinny być opatrzone (Dz. U. z 2013 r., poz. 753);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie
sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń (Dz. U. z 2009 r., Nr 141, poz. 1154);
25
Na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy, t.j. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013
r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(Dz.U. z 2013 r., poz. .203) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (§4 ust 1),
umożliwiają osobom fizycznym będącymi podatnikami lub płatnikami, składanie zgłoszeń identyfikacyjnych lub
aktualizacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
26
Zakres deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej określony został
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia deklaracji, które mogą być składane
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 669 z późń. zm.), wydanym na podstawie art. 3a
§ 3 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
365
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
I.4

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie
dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów
ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków
towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz
prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 89,
poz. 540);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty
normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci
elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych
nośników danych (Dz. U. z 2011 r., Nr 289, poz. 1699);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (Dz.U.z 2013 r. Nr 203)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759).
Szczegółowe implikacje techniczne wynikające z Rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych podpisu elektronicznego.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych podpisu elektronicznego, tak jak
już zostało to wskazane w części głównej ekspertyzy, opisuje następujące grupy
zagadnień technicznych:

Szczegółowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bezpieczne
urządzenia do składania podpisów elektronicznych oraz bezpieczne
urządzenia do weryfikacji podpisów elektronicznych.
Każde urządzenia służące do składania podpisu elektronicznego oraz urządzenia
do weryfikacji podpisu elektronicznego składają się z odpowiedniego
oprogramowania (podpisującego albo weryfikującego) oraz komponentu
technicznego (definicja w §3), przez który ustawodawca rozumie sprzęt
stosowany w celu wygenerowania lub użycia danych służących do składania
bezpiecznego podpisu elektronicznego lub poświadczenia elektronicznego (§2
pkt 6). W przedmiotowym rozporządzeniu zostały opisane wszystkie elementy
techniczne oraz cały proces składania i uwierzytelniania podpisów
elektronicznych. Na te elementy składają się takie zagadnienia jak:
o
dokładny opis wymagań dla komponentów technicznych;
o
dokładny opis wymagań i właściwości oprogramowania;
o
dokładna lista i opis przekazywanych przez oprogramowanie danych.
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznych urządzeń do
składania podpisów elektronicznych oraz bezpiecznych urządzeń do weryfikacji
podpisów elektronicznych znajdują się w tekście Rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych podpisu elektronicznego.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
366
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

Podstawowe wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące polityk
certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów.
Najważniejszym parametrem kwalifikowanego certyfikatu jest jego maksymalny
okres ważności. Tego typu certyfikat nie może być dłużej ważny niż w okresie
2 lat od jego wydania (§12). Określenie momentu kiedy ważność
kwalifikowanego certyfikatu wygasa następuje na podstawie informacji
zapisanej w odpowiedniej ścieżce certyfikacji (§13). Niezależnie od powyższego
przedmiotowe rozporządzenie określa warunki techniczne, jakie mają spełniać
polityki certyfikacji, włącznie z takimi zagadnieniami jak dozwolony margines
błędu w algorytmach szyfrujących (§15 - §21).
Szczegółowe wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące polityk
certyfikacji znajdują się w tekście Rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych podpisu elektronicznego.

Szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne, które muszą spełnić
kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne27.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych podpisu elektronicznego,
niezależnie od szeregu warunków techniczno-administracyjnych (§23 - §49),
wyróżnia jeden najważniejszy obowiązek kwalifikowanych podmiotów
certyfikujących, a mianowicie zapewnienie, że bezpieczny podpis elektroniczny
oraz poświadczenie elektroniczne są tworzone w oparciu o algorytmy szyfrowe
i funkcje skrótu określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia (§22).
Do algorytmów tych należą:
o
RSA - algorytm szyfrowy, którego specyfikacja techniczna jest
jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) encryptionAlgorithm(1)
1,
o
DSA - algorytm szyfrowy, którego specyfikacja techniczna jest
jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu
iso(1) member-body(2) us(840) x9-57(10040) x9cm(4) 1,
o
ECDSA - algorytm szyfrowy, którego specyfikacja techniczna
zastosowania algorytmu wraz z funkcją skrótu SHA-1 określona jest
przez następujący identyfikator obiektu iso(1) member-body(2) us(840)
ansi-X9-62(10045) ecdsa-with-SHA1(1),
o
ECGDSA - algorytm szyfrowy, którego specyfikacja techniczna jest
określona w normie ISO/IEC 15946-2 - Information technology Security techniques - Cryptographic techniques based on elliptic curves
- Part 2: Digital signatures, do wydania przez International
Organization for Standardization.
27
Szczegóły dotyczące rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne określa Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów
świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu
postępowania w sprawach o wpis do rejestru (Dz.U.z 2002 Nr 128, poz. 1099)
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
367
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Ponadto załącznik nr 1 określa również dwa rodzaje dozwolonych funkcji
skrótów:
o
SHA-1, której specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona
poprzez następujący identyfikator obiektu: iso(1) identified
Organization(3) olW(14) olWSecSig (3) olWSecAlgorithm(2) 26,
o
RIPEMD-160, funkcja skrótu, której specyfikacja techniczna jest
jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu
iso(1)
identifiedOrganization(3)
teletrust(36)
algorithm(3)
hashAlgorithm(2) 1.
Szczegółowe wymagania organizacyjne i techniczne, jakie musza spełnić
podmioty, które chcą uzyskać uprawnienia kwalifikowanych podmiotów
certyfikujących znajdują się w tekście Rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych podpisu elektronicznego.
I.5
Szczególne warunki techniczne wynikające z projektu
rozporządzenia eIDAS.
ZAŁĄCZNIK I regulujący wymagania dotyczące informacji, jakie powinien zawierać
kwalifikowany certyfikat podpisów elektronicznych:

wskazanie – co najmniej w formie pozwalającej na automatyczne przetwarzanie
– że dany certyfikat został wystawiony jako kwalifikowany certyfikat podpisu
elektronicznego;

zestaw danych jednoznacznie reprezentujących dostawcę kwalifikowanych usług
zaufania wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej
państwo, w którym dostawca ma siedzibę, oraz
o
w przypadku osoby prawnej: nazwę i numer rejestracyjny zgodne z
oficjalnym rejestrem,
o
w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko;

zestaw danych jednoznacznie reprezentujących podpisującego, któremu został
wydany certyfikat, w tym co najmniej imię i nazwisko podpisującego lub jego
pseudonim – który jest identyfikowany jako taki;

dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, które odpowiadają danym
służącym do składania podpisu elektronicznego;

dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;

kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla dostawcy
kwalifikowanych usług zaufania;

zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną
wydającego dostawcy kwalifikowanych usług zaufania;

miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat potwierdzający
zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną,
o których mowa w lit. g);
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
368
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

miejsce usług weryfikacji statusu ważności certyfikatu, z których można
skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności kwalifikowanego
certyfikatu;

jeżeli dane służące do składania podpisu elektronicznego powiązane z danymi
służącymi do weryfikacji podpisu elektronicznego znajdują się w urządzeniu do
składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, odpowiednie wskazanie
tego faktu co najmniej w formie pozwalającej na automatyczne przetwarzanie.
Natomiast ZAŁĄCZNIK II wskazuje wymagania dotyczące urządzeń do składania
kwalifikowanych podpisu:

urządzenia do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zapewniają
dzięki właściwym środkom technicznym i proceduralnym co najmniej:
o
poufność danych służących do składania podpisu użytych do
wygenerowania podpisu elektronicznego;
o
tylko jednorazowe wystąpienie danych służących do składania podpisu
użytych do wygenerowania podpisu;
o
uniemożliwienie, na ile jest to wykonalne, pozyskania danych
służących do składania podpisu użytych do wygenerowania podpisu
oraz ochronę podpisu przed sfałszowaniem za pomocą aktualnie
dostępnych technologii;
o
wiarygodną ochronę danych służących do składania podpisu użytych
do wygenerowania podpisu przez uprawnionego podpisującego przed
użyciem przez innych.

Urządzenia do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie
zmieniają danych, które mają być podpisane, ani nie uniemożliwiają
przedstawienia tych danych podpisującemu przed złożeniem podpisu.

Dane służące do składania podpisu są generowane lub zarządzane w imieniu
podpisującego przez dostawcę kwalifikowanych usług zaufania.

Dostawca kwalifikowanych usług zaufania zarządzający danymi służącymi do
składania podpisu w imieniu podpisującego może kopiować dane służące do
składania podpisu w celu utworzenia kopii zapasowej, o ile spełnione są
następujące warunki:
o
bezpieczeństwo skopiowanych zbiorów danych musi być na tym
samym poziomie jak w przypadku oryginalnych zbiorów danych;
o
liczba skopiowanych zbiorów danych nie przekracza minimum
niezbędnego do zapewnienia ciągłości usługi.
ZAŁĄCZNIK III reguluje warunki techniczne dla nowej instytucji kwalifikowanych
certyfikatów dla pieczęci elektronicznych. W myśl załącznika przedmiotowy certyfikaty
zawierają:

wskazanie – co najmniej w formie pozwalającej na automatyczne przetwarzanie
– że dany certyfikat został wystawiony jako kwalifikowany certyfikat pieczęci
elektronicznej;
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
369
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

zestaw danych jednoznacznie reprezentujących dostawcę kwalifikowanych usług
zaufania wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej
państwo, w którym dostawca ma siedzibę, oraz
o
w przypadku osoby prawnej: nazwę i numer rejestracyjny zgodne z
oficjalnym rejestrem,
o
w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko;

zbiór danych jednoznacznie reprezentujących osobę prawną, której został
wydany certyfikat, w tym co najmniej nazwę oraz numer rejestracyjny zgodne z
oficjalnym rejestrem;

dane służące do weryfikacji pieczęci elektronicznej odpowiadają danym
służącym do wystawiania pieczęci elektronicznej;

dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;

kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla dostawcy
kwalifikowanych usług zaufania;

zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną
wydającego dostawcy kwalifikowanych usług zaufania;

miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat potwierdzający
zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną, o
których mowa w lit. g);

miejsce usług weryfikacji statusu ważności certyfikatu, z których można
skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności kwalifikowanego
certyfikatu;

jeżeli dane służące do wystawiania pieczęci elektronicznej powiązane z danymi
służącymi do weryfikacji pieczęci elektronicznej znajdują się w urządzeniu do
wystawiania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, odpowiednie wskazanie
tego faktu co najmniej w formie pozwalającej na automatyczne przetwarzanie.
Europejski ustawodawca również w projekcie rozporządzenia wskazał aspekty
techniczne kwalifikowanych certyfikatów przeznaczonych dla uwierzytelniania i
identyfikacji stron internetowych. Zostały one umiejscowione w załączniku IV, który
stanowi, że „kwalifikowane certyfikaty uwierzytelniania witryn internetowych zawierają:

wskazanie – co najmniej w formie pozwalającej na automatyczne przetwarzanie
– że dany certyfikat został wystawiony jako kwalifikowany certyfikat
uwierzytelniania witryn internetowych;

zbiór danych jednoznacznie reprezentujących dostawcę kwalifikowanych usług
zaufania wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej
państwo, w którym dostawca ma siedzibę, oraz
o
w przypadku osoby prawnej: nazwę i numer rejestracyjny zgodne z
oficjalnym rejestrem,
o
w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko;
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
370
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce

zbiór danych jednoznacznie reprezentujących osobę prawną, której został
wydany certyfikat, w tym co najmniej nazwę oraz numer rejestracyjny zgodne z
oficjalnym rejestrem;

elementy adresu, w tym co najmniej miasto i państwo członkowskie, osoby
prawnej, które wystawiono certyfikat, zgodne z oficjalnym rejestrem;

nazwę (nazwy) domen, z których korzysta osoba prawna, której wystawiono
certyfikat;

dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;

kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla dostawcy
kwalifikowanych usług zaufania.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
371
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
J
Załączniki do rozdziału 11 -‘ Aspekty wdrożenia usług przetwarzania w chmurze w Polsce’
J.1
Istniejące rozwiązania w chmurze na świecie w odniesieniu do priorytetowych e-usług administracji
publicznej
Obszary administracji publicznej,
dla których wdrożenie e-usług
publicznych jest priorytetowe
Rozwiązania
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, MAiC, 2013
Program Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa, MAiC, 2013
1.
Sprawy administracyjne, w
szczególności sprawy
obywatelskie
Czy rozwiązanie znajduje swoje
odzwierciedlenie w przykładach
ze świata?

udostępniane powszechnej usługi potwierdzania tożsamości w kontaktach z administracją. Profil Zaufany będzie
preferowanym podstawowym narzędziem w kontaktach z systemami administracji, w szczególności za
pośrednictwem urządzeń mobilnych;
1

możliwość elektronicznego wnioskowania o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa,
zgonu); docelowo, likwidacja przepisów, z których wynika obowiązek wnioskowania o tego typu dokumenty, a w
kolejnym etapie – ewentualna likwidacja aktów stanu cywilnego;
1

usługa umawiania przez internet wizyty w urzędzie w celu załatwienia danej sprawy;

umożliwienie w jak najszerszym zakresie, załatwiania spraw urzędowych dotyczących dowodów osobistych czy
rejestracji stanu cywilnego, numeru PESEL, dowodu osobistego, zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i
czasowy niezależnie od miejsca przebywania (tzw. odmiejscowienie świadczenia usługi);

weryfikacja statusu prawnego dokumentów tożsamości, co wyeliminuje konieczność utrzymywania przez
administrację czy przedsiębiorców własnych referencyjnych zbiorów danych uwierzytelniających danego
obywatela/klienta;
1
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
372
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
2.
Rynek pracy, w szczególności
utrata i poszukiwanie pracy

umożliwienie przedsiębiorcom, dla których system PESEL pełni rolę „zaufanej trzeciej strony‖, weryfikacji
niektórych danych osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem banków i instytucji finansowych,
ubezpieczycieli, firm telekomunikacyjnych, dostawców energii elektrycznej i gazu, niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej itp.;

usługi Business Intelligence (BI) umożliwiające dokonywanie wieloaspektowych analiz, np. zjawisk
demograficznych, wykrywania anomalii w rejestrowanych danych itp.;

umożliwienie złożenia elektronicznych wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do glosowania i o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania;

umożliwienie elektronicznego złożenia zgłoszenia w sprawie glosowania korespondencyjnego;

elektroniczne udostępnienie rejestru wyborców i spisu wyborców.

zcentralizowane usługi dotyczące rynku pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców i
przedsiębiorców oraz publicznych służb zatrudnienia poprzez ePUP (pośrednictwo pracy);

zapewnienie jednego punktu dostępu do wszystkich ofert pracy pochodzących z sektora publicznego;

umożliwienie aplikowania o pracę w sektorze publicznym w formie elektronicznej (obecnie wszystkie oferty
pracy zamieszczane w BIP KPRM zawierają wymóg dostarczania dokumentów papierowych);

przeniesienie kolejnych usług rynku pracy (poza już dostępną rejestracją osób bezrobotnych i przeszukiwaniem
ofert) do internetu , a w szczególności:
-
umożliwienie pracodawcom składania ofert pracy drogą elektroniczną,
-
publikowanie informacji rankingu zawodów (zawody poszukiwane, zawody nadmiarowe),
-
publikowanie informacji statystycznej o losach absolwentów (ranking kierunków kształcenia w aspekcie
2
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
373
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
skuteczności pozyskiwania zatrudnienia przez absolwentów),
-
3.
Ochrona zdrowia;
umożliwienie składania i weryfikacji oryginalności dokumentów uprawniających cudzoziemców (spoza UE)
do podjęcia pracy zarobkowej na terenie RP,

odmiejscowienie i zautomatyzowanie algorytmicznych i rutynowych czynności realizowanych obecnie przez
kadry powiatowych urzędów pracy takich jak tworzenie sprawozdań statystycznych z prowadzonych działań,
naliczanie kwot świadczeń itp.

prowadzenie i zarządzanie indywidualną dokumentacją medyczną pacjenta;
2

wgląd do pełnej dokumentacji medycznej usługobiorcy w zakresie orzecznictwa, transgraniczną wymianę
informacji i danych dotyczących zdarzeń medycznych oraz udostępnianie przez pacjenta lub upoważnionego
przez pacjenta pracownika medycznego swojej dokumentacji medycznej poza teren kraju;
2

telekonsultacje między pracownikami medycznymi w ramach wymiany dokumentacji medycznej, jak również
umożliwienie wspólnego przeglądania dokumentacji w trakcie prowadzonej konsultacji oraz rejestrację na
świadczenia niespecjalistyczne;
1

wystawianie przez lekarzy e-recept realizowanych przez apteki – umożliwiających m.in. uzyskiwania online
informacji o przepisanych pacjentowi lekach, czy przepisania przez lekarzy leków bez konieczności wizyty w
gabinecie (w przypadku pacjentów przewlekle chorych, zażywających stale leki);

e-skierowania - dające możliwość realizacji skierowania poprzez rejestrację na dalsze leczenie w wybranej
placówce przez internet oraz dostęp usługodawców do przepisanych skierowań, za pośrednictwem Internetowego
Konta Pacjenta.

e-zlecenia - usługa dla podmiotów leczniczych pozwalająca na poprawę efektywności zaopatrzenia
usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

e-zwolnienia (usługa zintegrowana z e-usługą świadczoną przez ZUS) – pozwoli na wyeliminowanie przesyłania
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
374
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
przez usługodawców papierowych druków zwolnień do ZUS, a ze strony pacjenta docelowo zwolnienie z
obowiązku dostarczania zwolnienia lekarskiego do swojego pracodawcy, ponadto przełoży się skrócenie czasu
poświęconego na wypisywanie zwolnienia lekarskiego przez usługodawców;
4.
Wymiar sprawiedliwości i
sądownictwo

e-rejestracja online na wizytę do lekarza (z wykorzystaniem identyfikacji m.in. Profilem Zaufanym);

wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego – karta umożliwi między innymi
potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz będzie służyć do potwierdzenia, iż świadczenie
zostało wykonane;

konsultacja przypadków medycznych na odległość oraz usługi telekonsultacji i telemonitoringu wraz z wymianą
informacji transgranicznej, przy jednoczesnym wyborze optymalnej metody leczenia;

informacja o dostępności leków;

e-learning dla profesjonalistów w ochronie zdrowia, dla personelu zarządzającego usługodawców, dla obywateli z
zakresu funkcjonujących w ochronie zdrowia systemów informacyjnych i informatycznych oraz dostęp do
szkoleń dla obywateli z zakresu edukacji zdrowotnej;

rozwój usług udostępnionych w ramach realizacji projektów P1 i P2, w tym m. in. e- recepta, e-skierowania, ezlecenia, e- zwolnienia.

Udostępnienie elektronicznego narzędzia wspomagającego pracę sądów powszechnych. Umożliwi ono składanie
pism procesowych w postępowaniu cywilnym wraz z załącznikami (dowodami) w postaci elektronicznej oraz
dokonywanie doręczeń uczestnikom postępowań sądowych i pełnomocnikom elektronicznych, pism i orzeczeń w
toku postępowania. Pisma procesowe składane w postaci elektronicznej będą przetwarzane i przechowywane
przez dedykowane narzędzia, natomiast pisma procesowe składane w postaci papierowej będą podlegały
digitalizacji. Największym udogodnieniem dla obywateli będzie możliwość składania pism w sądzie przez
internet oraz brak konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie lub obowiązek ten zostanie ograniczony do
potrzeby przeprowadzenia dowodów.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
375
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce

5.
Bezpieczeństwo i powiadamianie
ratunkowe
Stworzenie elektronicznych akt sądowych i umożliwienie w pełni elektronicznego dostępu akt sprawy, zarówno
dla sędziów, jak i uczestników postępowania i ich pełnomocników przez internet. Największym udogodnieniem
dla obywateli będzie możliwość zapoznania się z aktami sądowymi oraz nagraniami rozpraw (protokołami
elektronicznymi) bez konieczności osobistej obecności w sądzie oraz oszczędność kosztów związanych z
wydrukami, korespondencją i przejazdami.

Informatyzacja rozpraw sądowych polegająca na ich rejestracji audio-wideo w sprawach cywilnych,
wykroczeniowych oraz na dokonywaniu czynności procesowych (np. przesłuchiwanie świadków, biegłych i stron
postępowania, na odległość przy użyciu systemów do wideokonferencji). Największym udogodnieniem dla
obywateli będzie utrwalenie rzeczywistego przebiegu rozpraw i rzeczywistych (a nie dyktowanych przez
sędziego) wypowiedzi świadków i uczestników postępowania oraz skrócenie czasu posiedzeń sądowych.
Wprowadzenie przesłuchań na odległość w drodze wideokonferencji spowoduje ułatwienia dla świadków i
biegłych, eliminując konieczność osobistego stawiennictwa w odległym sądzie.

masowe powiadamianie o zagrożeniu:
-
funkcjonalność dostępna na poziomie Centrów Zarządzania Kryzysowego (CZK). W uzasadnionych
przypadkach osoba zarządzająca może podjąć decyzję o wysłaniu wiadomości (sms, mms lub przy
wykorzystaniu cell broadcast) o zidentyfikowanym zagrożeniu do wszystkich abonentów mobilnej telefonii
znajdujących się na danym obszarze,
-
informowanie obywateli przez władze publiczne w wiadomościach wysyłanych na telefony komórkowe (np.
kanałem radiowym) o konkretnych zagrożeniach (np. powodzie, wichury) i zdarzeniach (np. informacja ze
zdjęciem o zaginionym dziecku w galerii handlowej, do wszystkich osób przebywających w budynku),
-
informowanie obywateli za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej o lokalnych zagrożeniach;
-
rozbudowa sieci teleinformatycznej OST112 oraz dziedzinowych systemów teleinformatycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji i współdziałania służb bezpieczeństwa publicznego i
ratownictwa;
-
rozbudowa systemu powiadamiania ratunkowego, dzięki któremu obywatel dodzwoni się do profesjonalnego
operatora numeru alarmowego (112), który będzie w stanie obsłużyć zgłoszenie z każdej części kraju,
korzystając z systemu teleinformatycznego wyposażonego w niezbędne nowoczesne narzędzia
monitorowania i wymiany informacji; zwiększenie niezawodności działania, w taki sposób by zapewnić
1
2
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
376
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
pełną zastępowalność centrów powiadamiania ratunkowego i odporność systemu na awarie, a także
zapewnić jego efektywne działanie w sytuacji zdarzeń masowych.
-
zapewnienie równoważnych narzędzi do odbioru i zapewnienia obsługi innych numerów alarmowych, w tym
numerów 997, 998, 999;
-
budowa ogólnopolskiego cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego;

przyjęcie zgłoszenia (sms, faks, email, www, video monitoring, itp.);

spersonalizowane zgłoszenia – tzw. „złota lista” - funkcjonalność pozwalająca obywatelowi na zgłoszenie
specjalnych danych przypisanych do konkretnego abonenta. W momencie odebrania połączenia alarmowego z
danego numeru operator będzie miał dostępne dodatkowe informacje (np. osoba chora na cukrzycę, czy
poruszająca się na wózku). W niektórych przypadkach np. osób głuchoniemych taka informacja może umożliwić
obsługę zgłoszenia;

lokalizacja w terenie osób dokonujących zgłoszeń za pomocą sms, faks;

powiadomienie grup ratowniczych (sms, aplikacja) – możliwość automatycznej sygnalizacji (np. dźwiękiem)
dla grup ratowniczych;

zabezpieczenie służb w nowoczesne narzędzia informatyczne w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji w
czasie działań na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia realizowane na poziomie reagowania przez
odpowiednie służby;

eCall- szybsza pomoc przy wypadkach drogowych, system zainstalowany w pojeździe uruchamia się w sposób
automatyczny (opcjonalnie też manualnie) w momencie poważnego wypadku i przekazuje służbom ratunkowym
informacje dotyczące zdarzenia, w tym jego momentu, dokładnej lokalizacji rozbitego pojazdu, a także kierunku
podróży, (co ma szczególne znaczenie na autostradach oraz w tunelach);

Usługa wspomagająca zarządzanie ryzykiem powodziowym – usprawnienie funkcjonowania systemów
zarządzania kryzysowego (m.in. ograniczenie strat spowodowanych zagrożeniem powodziowym, umożliwienie
2
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
377
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
lepszego planowania przestrzennego i decyzji inwestycyjnych w kontekście lokalizacji);
6.
Prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym zamówienia
publiczne

Usługa zwiększania ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i usprawnienie sytemu przewidywania
zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych.

elektroniczne fakturowanie w administracji publicznej - udostępnienie platformy umożliwiającej
przedsiębiorcom wystawianie elektronicznych faktur dla administracji, a administracji odbieranie takich faktur i
integrację z systemami finansowo-księgowymi;
2

komunikacja elektroniczna z podatnikiem za pomocą Portalu Podatkowego – zapewnieni podatnikom
możliwość składania i obierania dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostęp do stanu rozliczeń i
prowadzonych spraw
1

obsługa prowadzenia działalności gospodarczej – rozpoczęcie reglamentowanej działalności gospodarczej (np.
poprzez uzyskanie licencji, koncesji, zezwolenia, wpis do rejestru);

pełny elektroniczny wgląd w akta spraw podatkowych – wprowadzenie elektronicznych wzorów raportów
danych dla ksiąg podatkowych i dokumentów księgowych (w tym e-fakturowania) dla wszystkich rodzajów
podmiotów gospodarczych. Rozwiązanie takie przyczyni się również do skrócenia czasu kontroli podatkowej i
skarbowej oraz zmniejszy ich uciążliwość. Przedsiębiorcy zyskają także możliwość elektronicznego wglądu w
akta sprawy oraz sprawnej komunikacji z organami skarbowymi;

komunikacja elektroniczna z podatnikiem za pomocą Portalu Podatkowego – zapewni podatnikom
możliwość składania i obierania dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostęp do stanu rozliczeń i
prowadzonych spraw;

pełna obsługa spraw związanych z działalnością gospodarczą dla osób fizycznych i osób prawnych w modelu
„jednego okienka/one stop shop‖ za pomocą punktu kontaktowego w zakresie dostępu i udzielania niezbędnych
informacji, realizacji procedur administracyjnych/usług;

udostępnianie informacji za pomocą punktu kontaktowego w zakresie spraw pracowników i pracodawców,
2
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
378
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
problematyki konsumenckiej oraz uznawania kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do zawodów
regulowanych;

rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego o nowe funkcjonalności (np. angielska wersja językowa,
mechanizmy kreacji informacji zarządczej dotyczącej realizacji procedur administracyjnych, poszerzenie zakresu
informacji dostępnych na portalu).

Zamówienia publiczne:
-
usługa zamieszczania ogłoszeń w odpowiednich publikatorach, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych,
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz stronie internetowej zamawiającego, np. w Biuletynie
Informacji Publicznej;
-
generowanie przez jednostki zamawiające dokumentacji postępowań przekazywanej wykonawcom i jej
udostępnienie drogą elektroniczną;
-
możliwość składania przez wykonawców wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez
zamawiającego, tj. np. wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze wszystkimi
dokumentami elektronicznymi potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
-
złożenie przez wykonawców ofert wraz z dokumentami elektronicznymi potwierdzającymi spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi bądź roboty budowlane
-
postawionych przez zamawiającego warunków; miałyby być one zabezpieczone przed nieuprawnionym ich
otwarciem przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert;
-
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami; dzięki zapewnieniu weryfikacji tożsamości nadawcy
oraz pochodzenia od niego przesyłanych treści zapewnione byłoby bezpieczeństwo tychże komunikacji;
-
automatyczna ocena ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w przypadku gdy
możliwe będzie skwantyfikowanie wybranych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny
ofert;
-
w ramach przejrzystości procedur przetargowych przewidziano możliwość automatycznego i bieżącego
dokumentowania czynności podjętych przez zamawiających i wykonawców w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, określonych w protokole postępowania;
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
379
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
7.
Rozliczanie podatków i obsługa
celna
-
usługa dostępu do danych z ogłoszeń – świadczona w szczególności na rzecz wykonawców analizujących
możliwość udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzenia na rynek
zamówień publicznych oferowanych przez siebie produktów lub usług, a także podmiotów pozyskujących i
przetwarzających dane dotyczące systemu zamówień publicznych;
-
usługa dostępu do danych z ogłoszeń – świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych, w tym organów
administracji publicznej realizujących funkcje nadzorcze w stosunku do zamawiających.

umożliwienie przekazywania, przechowywania i przetwarzania deklaracji podatkowych i podań w postaci
elektronicznej;
1

zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji podatkowych;
1

umożliwienie automatycznej wymiany informacji na drodze elektronicznej między Centralną Bazą Danych
administracji skarbowej a innymi jednostkami administracji państwowej (integracja Centralnego Rejestru
Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników jako rejestru referencyjnego z pozostałymi państwowymi
rejestrami referencyjnymi);

zapewnienie dostępności usług poprzez usługi infrastrukturalne w modelu chmury obliczeniowej.

usprawnienie kontaktów z klientem i udostępnienie lub wymiana informacji i danych (konto klienta, portal
wiedzy);

podniesienie sprawności i wydajności obsługi klienta na granicy (działanie ponadresortowe);

podniesienie sprawności i wydajności obsługi klienta w urzędzie poprzez:
-
1
obsługę procesów związanych z gospodarczymi procedurami celnymi - której celem jest automatyzacja
czynności od objęcia towarów procedurą gospodarczą aż do zakończenia tej procedury, np. czynności
wykonywane w trakcie procesu przetwarzania takie jak transfer towarów, transfer praw i obowiązków,
zakończenie i rozliczenie procedury - kwit rozliczenia. Obecnie w postaci elektronicznej obsługiwane jest
jedynie zgłoszenie celne do procedury, a sam proces obsługi procedury gospodarczej, w tym komunikacja z
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
380
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
przedsiębiorcą, nie ma wsparcia elektronicznego,
8.
Rolnictwo
-
obsługę procesu zgłoszenia celnego w ramach jednego okienka,
-
obsługę procesu zapotrzebowania na znaki akcyzy,
-
obsługę obrotu wyrobami z zapłaconą akcyzą,
-
obsługę obrotu wyrobami zwolnionymi od akcyzy (obsługa dokumentu dostawy),
-
obsługę obrotu alkoholem skażonym przy użyciu uproszczonego dokumentu towarzyszącego,
-
usprawnienie i zmianę sposobu zarządzania Służbą Celną.

wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, przy zarządzaniu gospodarstwem
rolnym, wsparcie sprzedaży bezpośredniej i rozwoju e-sprzedaży;

usługi zapewniające wsparcie producentów rolnych i producentów żywności, w tym także usługi dotyczące
wsparcia wymiany towarów rolnych i żywnościowych z zagranicą;

usługi zapewniające wsparcie dla prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie produkcji, obrotu
(krajowego i zagranicznego), konfekcjonowania, składowania artykułów rolno-spożywczych;

usługi w zakresie udostępniania i przeglądania: informacji agrometeorologicznych, statystycznych, rynkowych,
informacji na temat mechanizmów pomocowych i mechanizmów wsparcia, wyników badań laboratoryjnych,
informacji z rejestrów publicznych dla rolników i producentów rolnych oraz przedsiębiorców;

usługi w zakresie przekazywania i przetwarzania dokumentów, koncesji obsługiwanych przez organy
administracji rolnej i rybackiej oraz obsługi procesów związanych z udzielaniem wsparcia finansowego w
zakresie wniosków dotyczących wdrażania programów pomocowych współfinansowanych ze środków UE oraz
mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, w szczególności na rzecz rolników i producentów rolnych,
przedsiębiorców oraz obywateli;

usługi wsparcia działań innowacyjnych, dotyczących wydajnego i zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju
2
2
2
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
381
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
współpracy instytucji otoczenia rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich w zakresie tworzenia i funkcjonowania
grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EPI), poprzez Zintegrowany Elektroniczny System
Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy. Usługi będą kierowane do rolników, przedsiębiorców sektora rolno
żywnościowego, a także doradców rolnych i pracowników naukowych z obszaru badań rolniczych i pokrewnych.
9.
Zabezpieczenie społeczne
(ubezpieczenia i świadczenia)
10. Udostępnianie zasobów
informacyjnych administracji i
nauki, w tym szkolnictwa
wyższego

internetowe konto ubezpieczonego zintegrowane z usługami administracji publicznej (obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne);

utworzenie na poziomie centralnym skonsolidowanego systemu informatycznego, wspomagającego gminy,
powiaty i województwa w realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego; uruchomienie takiego systemu
miałoby zracjonalizować w skali całego kraju wydatki na infrastrukturę techniczną, przyczynić się do
standaryzacji sposobu pracy właściwych jednostek, wyeliminować problemy z dostępnością kompetentnej kadry
informatycznej na poziomie gminnym (w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny) oraz zwiększyć
efektywność mechanizmów sprawozdawczych;

eUsługi oparte o zintegrowany system informatyczny jednostek właściwych w zakresie zabezpieczenia
społecznego (świadczenia społeczne).

udostępnienie usług danych przestrzennych, w tym usługa przeglądania, wyszukiwania, pobierania i
przekształcania danych przestrzennych (usługi dostępne również w standardzie INSPIRE) w tym
wyszukiwanie zbiorów i usług na podstawie metadanych;

dostęp, poprzez usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania, do danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (np. Rejestr osnów, Państwowy Rejestr Granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju (PRG) wraz z adresami i ich lokalizacją przestrzenną, Baza Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT) i Ogólnogeograficznych (BDOO), Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG),
ortofotomapa, numeryczny model terenu (NMT) i pokrycia terenu (NMPT), krajowa baza danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), rejestry wchodzące w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach (ZSiN));

dostęp, poprzez usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania, do danych przestrzennych z
rejestrów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonych przez organy administracji inne niż
2
2
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
382
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
służba geodezyjna i kartograficzna;

usługa zamawiania i sprzedaży danych przestrzennych z wykorzystaniem e-PUAP;

zgłaszanie i obsługa błędów dotyczących m. in. danych przestrzennych poprzez usługę udostępnioną przez
geoportal.gov.pl - wrysowanie lokalizacji przestrzennej błędu, również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych;

usługa zapewniająca przedsiębiorcom możliwość zgłoszenia realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
gotowości do przekazania efektu prac i przyjęcia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;

usługi związane z hostingiem węzłów infrastruktury informacji przestrzennej na rzecz podmiotów zewnętrznych
oraz realizacja usług chmury obliczeniowej dla analiz przestrzennych;

usługa harmonizacji zbiorów danych przestrzennych do struktury zgodnej ze specyfikacjami danych INSPIRE;

usługa zarządzania metadanymi poprzez centralny serwer katalogowy – tworzenie, edytowanie, walidowanie
publikacja metadanych dotyczących danych przestrzennych i usług;

dostęp do środowiska analitycznego bazującego na systemach i danych państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego oraz danych i usługach infrastruktury informacji przestrzennej z wykorzystaniem modułu
analitycznego Uniwersalnego Modułu Mapowego;

dostęp, poprzez usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania, do danych przestrzennych z
rejestrów planów miejscowych prowadzonych przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;

usługa udostępniania informacji o środowisku naturalnym w tym również o zjawiskach meteorologicznych i
hydrologicznych oraz zagrożeniach hydrometeorologicznych.

umożliwienie wypełnienia i złożenia sprawozdań i ankiet statystycznych w postaci elektronicznej obywatelom,
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
383
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
przedsiębiorcom, rolnikom oraz jednostkom administracji publicznej i innym podmiotom objętym obowiązkami
sprawozdawczymi;

udostępnienie mechanizmów przekazywania danych wieloma kanałami, w tym CAII/CAWI, CATI, CAPI, EDI.

dostarczanie wysokiej jakości wynikowych informacji i metainformacji statystycznych, zgodnych z podejściem
procesowym wykorzystującym generyczny model statystycznych procesów pracy (ang. Generic Statistical
Business Process Model – GSBMP), będących podstawą do analiz, prognoz oraz stanowiących wsparcie
informacyjne przy podejmowaniu decyzji na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej oraz w
biznesie, a także służących szerokim kręgom społeczeństwa aktywnie uczestniczącego w życiu społecznogospodarczym kraju;

dostęp do wynikowych informacji statystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych form ich prezentacji;

dostęp do baz danych oraz umożliwienie prowadzenia samodzielnych analiz i zestawień;

dostęp do informacji statystycznych w ujęciu przestrzennym;

dostęp do prognoz i analiz makroekonomicznych;

dostęp do standardów informacyjnych funkcjonujących w jednostkach administracji publicznej;

udostępnienie systemu edukacji statystycznej popularyzującego i dostarczającego wiedzę z zakresu
funkcjonowania statystyki publicznej oraz informacji o zjawiskach i procesach objętych badaniami
statystycznymi;

dostęp do archiwalnych zasobów statystyki publicznej.

stworzenie centralnego narzędzia dostępu do informacji publicznej, zasobów naukowych i interaktywnych usług
elektronicznych dla studentów, naukowców, przedsiębiorców, administracji publicznej i obywateli w zakresie
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
384
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
szkolnictwa wyższego i działalności naukowo-badawczej;

świadczenie usługi zdalnego ubiegania się o finansowanie nauki, przy założeniu: najwyższego stopnia
transakcyjności procedury, podejścia procesowego, kompleksowej obsługi elektronicznej od złożenia wniosku,
poprzez opinię recenzentów, aż po wydanie decyzji, udostępnienia wszechstronnych narzędzi uwierzytelniania
tożsamości w systemie (np. przekazywanie tożsamości ePUAP albo e-podpis);

świadczenie usługi zdalnej sprawozdawczości i centralnego zasilania bazy przez podmioty szkolnictwa
wyższego, przy założeniu: najwyższego stopnia transakcyjności procedury, podejścia procesowego, całościowej
obsługi elektronicznej, udostępnienia wszechstronnych narzędzi uwierzytelniania tożsamości w systemie (np.
przekazywanie tożsamości ePUAP albo e-podpis).
1 - przykłady wykorzystania użyte w raporcie Komisji Analysis of cloud best practices and pilots for the public sector; 2 – przykłady z załącznika D do I części Ekspertyzy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych przykładów wykorzystania usług przetwarzania w chmurze w administracji publicznej w innych krajach (por. załącznik D do I części Ekspertyzy) oraz na podstawie przykładów
opisanych w załączniku Country Profiles do raportu Komisji Europejskiej Analysis of cloud best practices and pilots for the public sector
Modele realizacji usług oraz priorytety wdrożeń w chmurze w odniesieniu do priorytetowych e-usług
publicznych wskazanych w PZIP w podziale na obszary działania administracji publicznej
J.2
Modele realizacji usług
Obszary / e-usługi administracji publicznej, dla których wdrożenie e-usług publicznych jest priorytetowe
1.
Sprawy administracyjne, w szczególności sprawy obywatelskie

udostępniane powszechnej usługi potwierdzania tożsamości w kontaktach z administracją. Profil Zaufany
będzie preferowanym podstawowym narzędziem w kontaktach z systemami administracji, w
szczególności za pośrednictwem urządzeń mobilnych;
A1
A2
B1
B2
Sklep
●
o
●
o
■
W
■
Ś
●
●
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
385
Priorytet dla
chmury
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce

możliwość elektronicznego wnioskowania o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia,
małżeństwa, zgonu); docelowo, likwidacja przepisów, z których wynika obowiązek wnioskowania o tego
typu dokumenty, a w kolejnym etapie – ewentualna likwidacja aktów stanu cywilnego;
●
o
●
o
■
Ś

usługa umawiania przez internet wizyty w urzędzie w celu załatwienia danej sprawy;
●
o
●
o
■
W

umożliwienie w jak najszerszym zakresie, załatwiania spraw urzędowych dotyczących dowodów
osobistych czy rejestracji stanu cywilnego, numeru PESEL, dowodu osobistego, zameldowania i
wymeldowania na pobyt stały i czasowy niezależnie od miejsca przebywania (tzw. odmiejscowienie
świadczenia usługi);
●
●
■
Ś

weryfikacja statusu prawnego dokumentów tożsamości, co wyeliminuje konieczność utrzymywania przez
administrację czy przedsiębiorców własnych referencyjnych zbiorów danych uwierzytelniających danego
obywatela/klienta;
●
●
■
Ś

umożliwienie przedsiębiorcom, dla których system PESEL pełni rolę „zaufanej trzeciej strony‖,
weryfikacji niektórych danych osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem banków i instytucji
finansowych, ubezpieczycieli, firm telekomunikacyjnych, dostawców energii elektrycznej i gazu,
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej itp.;
●
●
■
Ś

usługi Business Intelligence (BI) umożliwiające dokonywanie wieloaspektowych analiz, np. zjawisk
demograficznych, wykrywania anomalii w rejestrowanych danych itp.;
o
●
o
●
■
W

umożliwienie złożenia elektronicznych wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do glosowania i o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania;
●
o
●
o
■
W
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
386
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
2.

umożliwienie elektronicznego złożenia zgłoszenia w sprawie glosowania korespondencyjnego;
●
o
●
o
■
W

elektroniczne udostępnienie rejestru wyborców i spisu wyborców.
●
o
●
o
■
W
Rynek pracy, w szczególności utrata i poszukiwanie pracy
o
●
o
●
■
Ś

scentralizowane usługi dotyczące rynku pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców
i przedsiębiorców oraz publicznych służb zatrudnienia poprzez ePUP (pośrednictwo pracy);
o
●
o
●
■
Ś

zapewnienie jednego punktu dostępu do wszystkich ofert pracy pochodzących z sektora publicznego;
o
●
o
●
■
Ś

umożliwienie aplikowania o pracę w sektorze publicznym w formie elektronicznej (obecnie wszystkie
oferty pracy zamieszczane w BIP KPRM zawierają wymóg dostarczania dokumentów papierowych);
●
o
●
o
■
Ś

przeniesienie kolejnych usług rynku pracy (poza już dostępną rejestracją osób bezrobotnych i
przeszukiwaniem ofert) do internetu, w szczególności:
o
●
o
●
■
Ś
o
●
o
●
■
o
●
o
●
■
W
o
●
o
●
■
W
o umożliwienie pracodawcom składania ofert pracy drogą elektroniczną,
o publikowanie informacji
nadmiarowe),
rankingu
zawodów
(zawody
poszukiwane,
zawody
o publikowanie informacji statystycznej o losach absolwentów (ranking kierunków
kształcenia w aspekcie skuteczności pozyskiwania zatrudnienia przez absolwentów),
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
387
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
o umożliwienie składania i weryfikacji oryginalności dokumentów uprawniających
cudzoziemców (spoza UE) do podjęcia pracy zarobkowej na terenie RP,
●
odmiejscowienie i zautomatyzowanie algorytmicznych i rutynowych czynności realizowanych obecnie
przez kadry powiatowych urzędów pracy takich jak tworzenie sprawozdań statystycznych z prowadzonych
działań, naliczanie kwot świadczeń itp.
●
o
●
Ochrona zdrowia
●
o
●

prowadzenie i zarządzanie indywidualną dokumentacją medyczną pacjenta;
●

wgląd do pełnej dokumentacji medycznej usługobiorcy w zakresie orzecznictwa, transgraniczną wymianę
informacji i danych dotyczących zdarzeń medycznych oraz udostępnianie przez pacjenta lub
upoważnionego przez pacjenta pracownika medycznego swojej dokumentacji medycznej poza teren kraju;



3.

●
■
N
o
■
Ś
o
■
Ś
●
■
Ś
●
●
■
Ś
telekonsultacje między pracownikami medycznymi w ramach wymiany dokumentacji medycznej, jak
również umożliwienie wspólnego przeglądania dokumentacji w trakcie prowadzonej konsultacji oraz
rejestrację na świadczenia niespecjalistyczne;
●
●
■
Ś
wystawianie przez lekarzy e-recept realizowanych przez apteki – umożliwiających m.in. uzyskiwania
online informacji o przepisanych pacjentowi lekach, czy przepisania przez lekarzy leków bez konieczności
wizyty w gabinecie (w przypadku pacjentów przewlekle chorych, zażywających stale leki);
●
●
■
Ś
e-skierowania - dające możliwość realizacji skierowania poprzez rejestrację na dalsze leczenie w wybranej
placówce przez internet oraz dostęp usługodawców do przepisanych skierowań, za pośrednictwem
●
●
■
Ś
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
388
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
Internetowego Konta Pacjenta.

e-zlecenia - usługa dla podmiotów leczniczych pozwalająca na poprawę efektywności zaopatrzenia
usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne.
●

e-zwolnienia (usługa zintegrowana z e-usługą świadczoną przez ZUS) – pozwoli na wyeliminowanie
przesyłania przez usługodawców papierowych druków zwolnień do ZUS, a ze strony pacjenta docelowo
zwolnienie z obowiązku dostarczania zwolnienia lekarskiego do swojego pracodawcy, ponadto przełoży
się skrócenie czasu poświęconego na wypisywanie zwolnienia lekarskiego przez usługodawców;
●

e-rejestracja online na wizytę do lekarza (z wykorzystaniem identyfikacji m.in. Profilem Zaufanym);

●
■
Ś
●
■
Ś
●
●
■
Ś
wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego – karta umożliwi między innymi
potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz będzie służyć do potwierdzenia, iż świadczenie
zostało wykonane;
●
●

konsultacja przypadków medycznych na odległość oraz usługi telekonsultacji i telemonitoringu wraz z
wymianą informacji transgranicznej, przy jednoczesnym wyborze optymalnej metody leczenia;
●

informacja o dostępności leków;

e-learning dla profesjonalistów w ochronie zdrowia, dla personelu zarządzającego usługodawców, dla
obywateli z zakresu funkcjonujących w ochronie zdrowia systemów informacyjnych i informatycznych
oraz dostęp do szkoleń dla obywateli z zakresu edukacji zdrowotnej;
o
●
●
●
o
●
o
●
Ś
o
■
Ś
●
■
W
●
■
Ś
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
389
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce

4.
rozwój usług udostępnionych w ramach realizacji projektów P1 i P2, w tym m. in. e- recepta, eskierowania, e-zlecenia, e- zwolnienia.
Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo



●
o
●
o
●
o
●
o
Udostępnienie elektronicznego narzędzia wspomagającego pracę sądów powszechnych. Umożliwi ono
składanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym wraz z załącznikami (dowodami) w postaci
elektronicznej oraz dokonywanie doręczeń uczestnikom postępowań sądowych i pełnomocnikom
elektronicznych, pism i orzeczeń w toku postępowania. Pisma procesowe składane w postaci
elektronicznej będą przetwarzane i przechowywane przez dedykowane narzędzia, natomiast pisma
procesowe składane w postaci papierowej będą podlegały digitalizacji. Największym udogodnieniem dla
obywateli będzie możliwość składania pism w sądzie przez internet oraz brak konieczności osobistego
stawiennictwa w sądzie lub obowiązek ten zostanie ograniczony do potrzeby przeprowadzenia dowodów.
●
Stworzenie elektronicznych akt sądowych i umożliwienie w pełni elektronicznego dostępu akt sprawy,
zarówno dla sędziów, jak i uczestników postępowania i ich pełnomocników przez internet. Największym
udogodnieniem dla obywateli będzie możliwość zapoznania się z aktami sądowymi oraz nagraniami
rozpraw (protokołami elektronicznymi) bez konieczności osobistej obecności w sądzie oraz oszczędność
kosztów związanych z wydrukami, korespondencją i przejazdami.
●
Informatyzacja rozpraw sądowych polegająca na ich rejestracji audio-wideo w sprawach cywilnych,
wykroczeniowych oraz na dokonywaniu czynności procesowych (np. przesłuchiwanie świadków, biegłych
i stron postępowania, na odległość przy użyciu systemów do wideokonferencji). Największym
udogodnieniem dla obywateli będzie utrwalenie rzeczywistego przebiegu rozpraw i rzeczywistych (a nie
dyktowanych przez sędziego) wypowiedzi świadków i uczestników postępowania oraz skrócenie czasu
posiedzeń sądowych. Wprowadzenie przesłuchań na odległość w drodze wideokonferencji spowoduje
ułatwienia dla świadków i biegłych, eliminując konieczność osobistego stawiennictwa w odległym sądzie.
●
●
o
●
●
o
N
■
Ś
■
Ś
■
Ś
■
Ś
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
390
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
5.
Bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe
o
o
o
o
■
Ś
●
■
Ś
o
■
Ś
■
Ś

masowe powiadamianie o zagrożeniu:

przyjęcie zgłoszenia (sms, faks, email, www, video monitoring, itp.);
●

spersonalizowane zgłoszenia – tzw. „złota lista‖ - funkcjonalność pozwalająca obywatelowi na zgłoszenie
specjalnych danych przypisanych do konkretnego abonenta. W momencie odebrania połączenia
alarmowego z danego numeru operator będzie miał dostępne dodatkowe informacje (np. osoba chora na
cukrzycę, czy poruszająca się na wózku). W niektórych przypadkach np. osób głuchoniemych taka
informacja może umożliwić obsługę zgłoszenia;
●

lokalizacja w terenie osób dokonujących zgłoszeń za pomocą sms, faks;
●
o
●
o
■
Ś

powiadomienie grup ratowniczych (sms, aplikacja) – możliwość automatycznej sygnalizacji (np.
dźwiękiem) dla grup ratowniczych;
o
o
o
o
■
Ś

zabezpieczenie służb w nowoczesne narzędzia informatyczne w celu zapewnienia odpowiedniej
komunikacji w czasie działań na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia realizowane na poziomie
reagowania przez odpowiednie służby;
o
o
o
o
■
Ś
●
o
●
●
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
391
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce

eCall - szybsza pomoc przy wypadkach drogowych, system zainstalowany w pojeździe uruchamia się w
sposób automatyczny (opcjonalnie też manualnie) w momencie poważnego wypadku i przekazuje służbom
ratunkowym informacje dotyczące zdarzenia, w tym jego momentu, dokładnej lokalizacji rozbitego
pojazdu, a także kierunku podróży, (co ma szczególne znaczenie na autostradach oraz w tunelach);
●
o
●
o
■
Ś
usługa wspomagająca zarządzanie ryzykiem powodziowym – usprawnienie funkcjonowania systemów
zarządzania kryzysowego (m.in. ograniczenie strat spowodowanych zagrożeniem powodziowym,
umożliwienie lepszego planowania przestrzennego i decyzji inwestycyjnych w kontekście lokalizacji);
o
o
o
o
■
Ś
usługa zwiększania ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i usprawnienie sytemu przewidywania
zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych.
o
o
o
o
■
Ś
o
o
o
o
■
Ś
elektroniczne fakturowanie w administracji publicznej - udostępnienie platformy umożliwiającej
przedsiębiorcom wystawianie elektronicznych faktur dla administracji, a administracji odbieranie takich
faktur i integrację z systemami finansowo-księgowymi;
●
o
●
o
■
Ś

komunikacja elektroniczna z podatnikiem za pomocą Portalu Podatkowego – zapewnieni podatnikom
możliwość składania i obierania dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostęp do stanu rozliczeń i
prowadzonych spraw
●
■
Ś

obsługa prowadzenia działalności gospodarczej – rozpoczęcie reglamentowanej działalności gospodarczej
(np. poprzez uzyskanie licencji, koncesji, zezwolenia, wpis do rejestru);
●
■
Ś


6.
Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zamówienia publiczne

●
o
●
o
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
392
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce

pełny elektroniczny wgląd w akta spraw podatkowych – wprowadzenie elektronicznych wzorów raportów
danych dla ksiąg podatkowych i dokumentów księgowych (w tym e-fakturowania) dla wszystkich
rodzajów podmiotów gospodarczych. Rozwiązanie takie przyczyni się również do skrócenia czasu kontroli
podatkowej i skarbowej oraz zmniejszy ich uciążliwość. Przedsiębiorcy zyskają także możliwość
elektronicznego wglądu w akta sprawy oraz sprawnej komunikacji z organami skarbowymi;
●

komunikacja elektroniczna z podatnikiem za pomocą Portalu Podatkowego – zapewni podatnikom
możliwość składania i obierania dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostęp do stanu rozliczeń i
prowadzonych spraw;
●

pełna obsługa spraw związanych z działalnością gospodarczą dla osób fizycznych i osób prawnych w
modelu „jednego okienka/one stop shop‖ za pomocą punktu kontaktowego w zakresie dostępu i udzielania
niezbędnych informacji, realizacji procedur administracyjnych/usług;
●
o
●
udostępnianie informacji za pomocą punktu kontaktowego w zakresie spraw pracowników i pracodawców,
problematyki konsumenckiej oraz uznawania kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do zawodów
regulowanych;
o
●
rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego o nowe funkcjonalności (np. angielska wersja językowa,
mechanizmy kreacji informacji zarządczej dotyczącej realizacji procedur administracyjnych, poszerzenie
zakresu informacji dostępnych na portalu).
●
Zamówienia publiczne:
o



■
Ś
■
Ś
o
■
Ś
o
●
■
Ś
o
●
o
■
Ś
o
o
o
■
Ś
o
●
o
●
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
393
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
o usługa zamieszczania ogłoszeń w odpowiednich publikatorach, tj. Biuletynie Zamówień
Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz stronie internetowej
zamawiającego, np. w Biuletynie Informacji Publicznej;
●
●
■
W
●
■
Ś
o generowanie przez jednostki zamawiające dokumentacji postępowań przekazywanej
wykonawcom i jej udostępnienie drogą elektroniczną;
o
o możliwość składania przez wykonawców wszystkich niezbędnych dokumentów
wymaganych przez zamawiającego, tj. np. wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu wraz ze wszystkimi dokumentami elektronicznymi potwierdzającymi
spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
●
●
■
Ś
o złożenie przez wykonawców ofert wraz z dokumentami elektronicznymi
potwierdzającymi spełnianie przez oferowane dostawy, usługi bądź roboty budowlane
postawionych przez zamawiającego warunków; miałyby być one zabezpieczone przed
nieuprawnionym ich otwarciem przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert;
●
●
■
Ś
o komunikacja między zamawiającym a wykonawcami; dzięki zapewnieniu weryfikacji
tożsamości nadawcy oraz pochodzenia od niego przesyłanych treści zapewnione byłoby
bezpieczeństwo tychże komunikacji;
●
o
●
o
■
Ś
o automatyczna ocena ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
w przypadku gdy możliwe będzie skwantyfikowanie wybranych warunków udziału w
postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert;
o
●
o
●
■
Ś
●
o
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
394
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
o w ramach przejrzystości procedur przetargowych przewidziano możliwość
automatycznego i bieżącego dokumentowania czynności podjętych przez
zamawiających i wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, określonych w protokole postępowania;
7.
o
●
o
●
■
Ś
o usługa dostępu do danych z ogłoszeń – świadczona w szczególności na rzecz
wykonawców analizujących możliwość udziału w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego, wprowadzenia na rynek zamówień publicznych oferowanych
przez siebie produktów lub usług, a także podmiotów pozyskujących i przetwarzających
dane dotyczące systemu zamówień publicznych;
●
●
■
Ś
o usługa dostępu do danych z ogłoszeń – świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych,
w tym organów administracji publicznej realizujących funkcje nadzorcze w stosunku do
zamawiających.
●
●
■
Ś
Rolnictwo
o
o
o
o
■
Ś

wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, przy zarządzaniu
gospodarstwem rolnym, wsparcie sprzedaży bezpośredniej i rozwoju e-sprzedaży;
o
●
o
●
■
Ś

usługi zapewniające wsparcie producentów rolnych i producentów żywności, w tym także usługi
dotyczące wsparcia wymiany towarów rolnych i żywnościowych z zagranicą;
o
●
o
●
■
Ś

usługi zapewniające wsparcie dla prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie produkcji, obrotu
(krajowego i zagranicznego), konfekcjonowania, składowania artykułów rolno-spożywczych;
o
●
o
●
■
Ś
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
395
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce


●
●
■
Ś
usługi w zakresie przekazywania i przetwarzania dokumentów, koncesji obsługiwanych przez organy
administracji rolnej i rybackiej oraz obsługi procesów związanych z udzielaniem wsparcia finansowego w
zakresie wniosków dotyczących wdrażania programów pomocowych współfinansowanych ze środków UE
oraz mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, w szczególności na rzecz rolników i
producentów rolnych, przedsiębiorców oraz obywateli;
●
o
●
o
■
Ś
usługi wsparcia działań innowacyjnych, dotyczących wydajnego i zrównoważonego rolnictwa oraz
rozwoju współpracy instytucji otoczenia rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich w zakresie tworzenia i
funkcjonowania grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EPI), poprzez Zintegrowany
Elektroniczny System Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy. Usługi będą kierowane do rolników,
przedsiębiorców sektora rolno żywnościowego, a także doradców rolnych i pracowników naukowych z
obszaru badań rolniczych i pokrewnych.
●
o
●
o
■
Ś
Rozliczanie podatków i obsługa celna
●
o
●
o
■
W

umożliwienie przekazywania, przechowywania i przetwarzania deklaracji podatkowych i podań w postaci
elektronicznej;
●
●
■
W

zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji podatkowych;
●
●
■
Ś

8.
usługi w zakresie udostępniania i przeglądania: informacji agrometeorologicznych, statystycznych,
rynkowych, informacji na temat mechanizmów pomocowych i mechanizmów wsparcia, wyników badań
laboratoryjnych, informacji z rejestrów publicznych dla rolników i producentów rolnych oraz
przedsiębiorców;
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
396
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce

umożliwienie automatycznej wymiany informacji na drodze elektronicznej między Centralną Bazą Danych
administracji skarbowej a innymi jednostkami administracji państwowej (integracja Centralnego Rejestru
Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników jako rejestru referencyjnego z pozostałymi państwowymi
rejestrami referencyjnymi);
●

zapewnienie dostępności usług poprzez usługi infrastrukturalne w modelu chmury obliczeniowej.
o
o
o

usprawnienie kontaktów z klientem i udostępnienie lub wymiana informacji i danych (konto klienta, portal
wiedzy);
o
●

podniesienie sprawności i wydajności obsługi klienta na granicy (działanie ponadresortowe);
o

podniesienie sprawności i wydajności obsługi klienta w urzędzie poprzez:
●
■
Ś
o
■
W
o
●
■
Ś
●
o
●
■
Ś
●
o
●
o
■
Ś
o obsługę procesów związanych z gospodarczymi procedurami celnymi - której celem
jest automatyzacja czynności od objęcia towarów procedurą gospodarczą aż do
zakończenia tej procedury, np. czynności wykonywane w trakcie procesu przetwarzania
takie jak transfer towarów, transfer praw i obowiązków, zakończenie i rozliczenie
procedury - kwit rozliczenia. Obecnie w postaci elektronicznej obsługiwane jest jedynie
zgłoszenie celne do procedury, a sam proces obsługi procedury gospodarczej, w tym
komunikacja z przedsiębiorcą, nie ma wsparcia elektronicznego,
●
o
●
o
■
Ś
o obsługę procesu zgłoszenia celnego w ramach jednego okienka,
●
o
●
o
■
Ś
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
397
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
9.
o obsługę procesu zapotrzebowania na znaki akcyzy,
●
o
●
o
■
Ś
o obsługę obrotu wyrobami z zapłaconą akcyzą,
●
o
●
o
■
Ś
o obsługę obrotu wyrobami zwolnionymi od akcyzy (obsługa dokumentu dostawy),
●
o
●
o
■
Ś
o obsługę obrotu alkoholem skażonym przy użyciu uproszczonego dokumentu
towarzyszącego,
●
o
●
o
■
Ś
o usprawnienie i zmianę sposobu zarządzania Służbą Celną.
●
o
●
o
■
Ś
Zabezpieczenie społeczne (ubezpieczenia i świadczenia)
o
o
o
o
■
Ś

internetowe konto ubezpieczonego zintegrowane z usługami administracji publicznej (obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne);
●
o
●
o
■
Ś

utworzenie na poziomie centralnym skonsolidowanego systemu informatycznego, wspomagającego
gminy, powiaty i województwa w realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego; uruchomienie
takiego systemu miałoby zracjonalizować w skali całego kraju wydatki na infrastrukturę techniczną,
przyczynić się do standaryzacji sposobu pracy właściwych jednostek, wyeliminować problemy z
dostępnością kompetentnej kadry informatycznej na poziomie gminnym (w obszarze zabezpieczenia
społecznego i rodziny) oraz zwiększyć efektywność mechanizmów sprawozdawczych;
o
o
o
o
■
Ś
eUsługi oparte o zintegrowany system informatyczny jednostek właściwych w zakresie zabezpieczenia
społecznego (świadczenia społeczne).
●
o
●
o
■
Ś

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
398
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce
o
10. Udostępnianie zasobów informacyjnych administracji i nauki, w tym szkolnictwa wyższego
●
o
●
■
W

udostępnienie usług danych przestrzennych, w tym usługa przeglądania, wyszukiwania, pobierania i
przekształcania danych przestrzennych (usługi dostępne również w standardzie INSPIRE) w tym
wyszukiwanie zbiorów i usług na podstawie metadanych;
●
●
■
Ś

dostęp, poprzez usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania, do danych państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. Rejestr osnów, Państwowy Rejestr Granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) wraz z adresami i ich lokalizacją przestrzenną, Baza
Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) i Ogólnogeograficznych (BDOO), Państwowy Rejestr Nazw
Geograficznych (PRNG), ortofotomapa, numeryczny model terenu (NMT) i pokrycia terenu (NMPT),
krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), rejestry wchodzące w
skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN));
●
●
■
Ś

dostęp, poprzez usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania, do danych
przestrzennych z rejestrów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonych przez organy
administracji inne niż służba geodezyjna i kartograficzna;
o
●
o
●
■
Ś

usługa zamawiania i sprzedaży danych przestrzennych z wykorzystaniem e-PUAP;
●
o
●
o
■
Ś

zgłaszanie i obsługa błędów dotyczących m. in. danych przestrzennych poprzez usługę udostępnioną przez
geoportal.gov.pl - wrysowanie lokalizacji przestrzennej błędu, również z wykorzystaniem urządzeń
mobilnych;
●
●
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
399
Ś
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce

usługa zapewniająca przedsiębiorcom możliwość zgłoszenia realizacji prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz gotowości do przekazania efektu prac i przyjęcia danych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;

usługi związane z hostingiem węzłów infrastruktury informacji przestrzennej na rzecz podmiotów
zewnętrznych oraz realizacja usług chmury obliczeniowej dla analiz przestrzennych;
o
●

usługa harmonizacji zbiorów danych przestrzennych do struktury zgodnej ze specyfikacjami danych
INSPIRE;
o
●

usługa zarządzania metadanymi poprzez centralny serwer katalogowy – tworzenie, edytowanie,
walidowanie publikacja metadanych dotyczących danych przestrzennych i usług;

dostęp do środowiska analitycznego bazującego na systemach i danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz danych i usługach infrastruktury informacji przestrzennej z
wykorzystaniem modułu analitycznego Uniwersalnego Modułu Mapowego;
●

dostęp, poprzez usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania, do danych
przestrzennych z rejestrów planów miejscowych prowadzonych przez wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta;
o
●
o
usługa udostępniania informacji o środowisku naturalnym w tym również o zjawiskach meteorologicznych
i hydrologicznych oraz zagrożeniach hydrometeorologicznych.
o
●
o

●
●
■
Ś
o
●
■
W
o
●
■
Ś
●
■
Ś
■
Ś
●
■
Ś
●
■
Ś
●
●
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
400
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce

umożliwienie wypełnienia i złożenia sprawozdań i ankiet statystycznych w postaci elektronicznej
obywatelom, przedsiębiorcom, rolnikom oraz jednostkom administracji publicznej i innym podmiotom
objętym obowiązkami sprawozdawczymi;
●
o
●
o
■
Ś

udostępnienie mechanizmów przekazywania danych wieloma kanałami, w tym CAII/CAWI, CATI, CAPI,
EDI.
o
o
o
o
■
Ś

dostarczanie wysokiej jakości wynikowych informacji i metainformacji statystycznych, zgodnych z
podejściem procesowym wykorzystującym generyczny model statystycznych procesów pracy (ang.
Generic Statistical Business Process Model – GSBMP), będących podstawą do analiz, prognoz oraz
stanowiących wsparcie informacyjne przy podejmowaniu decyzji na różnych szczeblach administracji
rządowej i samorządowej oraz w biznesie, a także służących szerokim kręgom społeczeństwa aktywnie
uczestniczącego w życiu społeczno-gospodarczym kraju;
●
●
■
W

dostęp do wynikowych informacji statystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych form ich prezentacji;
●
●
■
W

dostęp do baz danych oraz umożliwienie prowadzenia samodzielnych analiz i zestawień;
●
●
■
W

dostęp do informacji statystycznych w ujęciu przestrzennym;
●
●
■
W

dostęp do prognoz i analiz makroekonomicznych;
●
●
■
W

dostęp do standardów informacyjnych funkcjonujących w jednostkach administracji publicznej;
●
●
■
W
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
401
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z
uwzględnieniem JST) w Polsce

udostępnienie systemu edukacji statystycznej popularyzującego i dostarczającego wiedzę z zakresu
funkcjonowania statystyki publicznej oraz informacji o zjawiskach i procesach objętych badaniami
statystycznymi;
●
●
■
W

dostęp do archiwalnych zasobów statystyki publicznej.
●
●
■
W

stworzenie centralnego narzędzia dostępu do informacji publicznej, zasobów naukowych i interaktywnych
usług elektronicznych dla studentów, naukowców, przedsiębiorców, administracji publicznej i obywateli w
zakresie szkolnictwa wyższego i działalności naukowo-badawczej;
●
●
■
W


świadczenie usługi zdalnego ubiegania się o finansowanie nauki, przy założeniu: najwyższego stopnia
transakcyjności procedury, podejścia procesowego, kompleksowej obsługi elektronicznej od złożenia
wniosku, poprzez opinię recenzentów, aż po wydanie decyzji, udostępnienia wszechstronnych narzędzi
uwierzytelniania tożsamości w systemie (np. przekazywanie tożsamości ePUAP albo e-podpis);
●
o
●
o
■
Ś
świadczenie usługi zdalnej sprawozdawczości i centralnego zasilania bazy przez podmioty szkolnictwa
wyższego, przy założeniu: najwyższego stopnia transakcyjności procedury, podejścia procesowego,
całościowej obsługi elektronicznej, udostępnienia wszechstronnych narzędzi uwierzytelniania tożsamości
w systemie (np. przekazywanie tożsamości ePUAP albo e-podpis).
●
o
●
o
■
Ś
● – model dominujący w danym obszarze zastosowań
o – model występujący w danym obszarze zastosowań
■ – usługi w danym obszarze zastosowań dostępne przez sklep z usługami
N – priorytet niski; Ś – priorytet średni; W- priorytet wysoki
Źródło: Opracowanie własne, obszary działania administracji i e-usługi na podstawie PZIP
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania
działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
402
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
J.3
Wymagane kompetencje po stronie kadr IT w modelu PaaS
W ramach PaaS użytkownicy uzyskują dostęp do zasobów infrastrukturalnych, na których mogą
uruchomić lub rozwijać własne, bądź nabyte aplikacje przy wykorzystaniu języków programowania,
bibliotek, usług oraz różnych narzędzi zapewnionych przez dostawcę. Użytkownik korzystający z
usług PaaS dostarczanych przez zewnętrznego usługodawcę nie posiada kontroli, ani nie może
zarządzać zasobami chmury w tym: siecią, serwerami, systemami operacyjnymi bądź pamięciami
masowymi, które to zasoby zostały mu udostępnione. Kontrola użytkownika ograniczona jest do
aplikacji przez niego rozwijanych. Potencjalnie użytkownik może mieć również możliwość
konfiguracji parametrów środowiska, na którym aplikacje są uruchamiane.
Głównym wyzwaniem, jakie stoi przed developerami pracującymi w środowisku PaaS, jest
zapewnienie komunikacji między komponentami znajdującymi się w lokalizacji organizacji, a tą
częścią zasobów organizacji, która znajduje się w chmurze. Będzie to wymagało dobrej znajomości
technik z zakresu kontroli dostępu, tzn. na odpowiednim doborze i zainstalowaniu urządzeń lub
oprogramowania, konfiguracji komunikacji z systemami zaplecza i innymi zasobami
informatycznymi oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych mających na celu identyfikację
uprawnień danego podmiotu. Posiadanie tych kompetencji będzie konieczne dla efektywnego
korzystania z usług typu PaaS. Zagadnienie to jest blisko związane z innym ważnym czynnikiem, a
mianowicie projektowaniem zintegrowanej architektury systemu, pozwalającej na efektywne
działanie wielu aplikacji w jednym środowisku. Odpowiednie zaprojektowanie architektury
systemowej również będzie warunkowało efektywność korzystania z usług PaaS
Nowe technologie i obszary rozwoju kompetencji:

Zarządzanie tożsamością;

Rich Internet Applications (RIA);

Oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware);

Architektura aplikacji/ usług chmurowych.
Deweloperzy pracujący w środowisku PaaS powinni posiadać kompetencje z zakresu zarządzania
tożsamością, czyli zarządzania prawami dostępu do zasobów informacyjnych, poprzez procedury
określające, kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami
zrobić, a także poprzez systemy nadzorujące realizację tych ustaleń.
Podczas gdy kompetencje z zakresu zarządzania tożsamością konieczne będą głownie w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa korzystania z usług w chmurze, znajomość i
zastosowanie RIA będzie miało znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług dla
odbiorców końcowych, w tym stworzenia stron internetowych i aplikacji dla klientów (ang. frontend applications). Ważne jest, aby kadra IT posiadała odpowiednie kwalifikacje w zakresie RIA 28,
które eliminują uciążliwości standardowych rozwiązań z technologii HTML. Większość danych
pobierana jest na początku sesji użytkownika z serwera, a przetwarzanie i wyświetlanie danych
odbywa się przy użyciu zasobów i mocy obliczeniowych urządzenia klienta. Pozwala to na
efektywne wykorzystanie łączy internetowych i redukcję obciążenia serwerów.
28
Leszczyński J. Rich Internet Applications – nowe oblicze Internetu. UW, 2005
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
403
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Ponadto, z punktu widzenia środowiska chmurowego, istotne wydaje się być posiadanie
kompetencji w obszarze zastosowań oprogramowania pośredniczącego. Zastosowanie warstwy
pośredniej29 pozwala na maskowanie heterogeniczności i rozproszoności sprzętu oraz
oprogramowania, co w znacznym stopniu ułatwia proces rozwijania aplikacji. Oprogramowanie to
umożliwia komunikację pomiędzy różnymi aplikacjami, czy też usługami i systemami. Architektura
oprogramowania pośredniczącego jest wykorzystywana głównie w systemach rozproszonych, do
których zalicza się środowisko chmurowe, czy też przy łączeniu poszczególnych komponentów
oprogramowania (które mogą występować na różnych platformach). Oprogramowanie to
wykorzystuje się również w celu umożliwienia komunikacji z kanałami dostępu do rozproszonych
aplikacji i usług czy też systemów. Zbudowanie odpowiednich kompetencji w zakresie
oprogramowania pośredniczącego jest niezwykle istotne, zważywszy na stopień kompleksowości
rozwiązań chmurowych.
Zastosowanie PaaS sprzyja rozwijaniu tzw. aplikacji kompozytowych, a więc takich, które integrują
kilka wcześniej istniejących funkcjonalności systemu/systemów, czy też usługi/usług. Istotnym
czynnikiem z punktu widzenia projektowania i wdrażania aplikacji kompozytowych jest lokalizacja
danych, z których dana aplikacja będzie korzystała. Dlatego oprócz umiejętności rozwijania
aplikacji kompozytowych, ważną kompetencję będzie stanowiła znajomość technik
przechowywania i partycjonowania danych.
29
Krakowiak S. Middleware Architecture with Patterns and Frameworks. Creative Commons, 2009
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
404
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
K
Załączniki do rozdziału 12 - Aspekty prawne i zmiany
legislacyjne potrzebne do przeprowadzenia w Polsce w związku z
implementacją rozwiązań przetwarzania w chmurze w
administracji publicznej
K.1
Ustawa o finansach publicznych – wybrane pojęcia
K.2

Finanse publiczne oznaczają procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich
rozdysponowywaniem, w szczególności: 1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2) wydatkowanie środków publicznych; 3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu
państwa; 4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne; 5) zarządzanie środkami
publicznymi; 6) zarządzanie długiem publicznym; 7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej;

Sektor finansów publicznych tworzą 1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji
rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki
samorządu terytorialnego oraz ich związki; 3) jednostki budżetowe; 4) samorządowe zakłady
budżetowe; 5) agencje wykonawcze; 6) instytucje gospodarki budżetowej; 7) państwowe
fundusze celowe; 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 11) uczelnie publiczne; 12) Polska Akademia Nauk i
tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 13) państwowe i samorządowe instytucje kultury
oraz państwowe instytucje filmowe; 14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne
utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z
wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Jednostka budżetowa, agencja wykonawcza i instytucja gospodarki budżetowej zostały
zdefiniowane i omówione w sekcji 7.2.3.1.
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – wybrane pojęcia

beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty
finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o
dofinansowanie projektu;

dokumenty programowe - umowa partnerstwa oraz programy służące jej realizacji;

instytucja zarządzająca - właściwy minister, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialny
za przygotowanie i realizację programu operacyjnego;

instytucja pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów
publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucją
zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego; instytucja
pośrednicząca pełni funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
405
ABCD
Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud
computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z
31.07.2006, str. 25-78);
K.3

instytucja wdrażająca - podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie porozumienia
lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, realizacja zadań
odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; instytucja wdrażająca (instytucja
pośrednicząca II stopnia) pełni również funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2
pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

instytucja audytowa - organ administracji publicznej funkcjonalnie niezależny od instytucji
zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, wyznaczony dla każdego programu operacyjnego i
odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania i kontroli; instytucja
audytowa wykonuje zadania, o których mowa w art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

kontrakt terytorialny - umowa określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają
istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób ich
finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd
województwa, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki
spójności;

kwalifikowalność wydatków - spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów
operacyjnych poszczególnych kryteriów;

projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie decyzji
lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją zarządzającą,
instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą;

umowa partnerstwa - umowa określającą uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przygotowaną z udziałem partnerów
społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzoną przez Komisję Europejską.
Ustawa o podatku od towarów i usług – wybrane pojęcia

Świadczenie usług - przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby
fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie
stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i
prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, świadczenie usług
zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub
nakazem wynikającym z mocy prawa.

Podatnicy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu
na cel lub rezultat takiej działalności.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet
paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.0100-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłośd”
406

Podobne dokumenty