Pobierz - Urząd Gminy w Radgoszczy

Transkrypt

Pobierz - Urząd Gminy w Radgoszczy
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
str. 1
str. 2
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Echo Radgoszczy
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
O budżecie 2009
Zakończyła się umowa z Polskim Związkiem Wędkarskim
Cykl zebrań
wiejskich
Założenia budżetu samorządu
na rok 2009 oraz sprawy bieżące – to
główne tematy cyklu zebrań wiejskich
przeprowadzonych w naszej gminie
w tym miesiącu. Odbyły się one we
wszystkich siedmiu sołectwach. Ostanie zaplanowane było na 16 grudnia.
Z mieszkańcami spotykali się
wójt Marek Lupa i zastępca wójta Mirosław Burzec. Rozmawiano przede
wszystkim o przyszłorocznych zamierzeniach samorządu oraz potrzebach
poszczególnych miejscowości.
Remont w Łęgu
str. 3
Wielki połów
Na początku listopada zalew
w Narożnikach był areną wielkich
połowów. Przeprowadzał je Polski
Związek Wędkarski, który od 1999
roku był dzierżawcą zbiornika.
„Był” gdyż dzierżawa właśnie
się zakończyła, co potwierdziło
porozumienie zawarte pomiędzy
wójtem naszej gminy i Zarządem
Okręgu PZW w Tarnowie.
Prowadzony w Narożnikach
odłów był właśnie efektem zakończenia 10-letniej dzierżawy. Zgodnie
z ustaleniami, wędkarze mieli prawo
zabrać ryby ważące więcej niż 0,7
kilograma (mniejsze pozostały w zalewie). Łącznie wyłowili ich około 2,5
tony. Akcję prowadzono w obecności
przedstawicieli gminy.
Jak wspomnieliśmy, część ryb
w zbiorniku pozostała, a w przyszłym
roku pojawią się nowe. Zgodnie
z zawartym porozumieniem, Polski
Związek Wędkarski zobowiązał się
do ponownego zarybienia akwenu.
W marcu-kwietniu do zbiornika trafić
mają leszcze, w maju – szczupaki, zaś
w maju-czerwcu karpie. Ilość narybku
została dokładnie określona. Będzie
co łowić.
Okna i drzwi
wymienione
W grudniu trwał remont w Szkole
Podstawowej w Łęgu. W budynku
wymieniono drzwi i okna. Roboty wykonała firma z powiatu dąbrowskiego,
która wygrała ogłoszony przez gminę
przetarg. Przy jego rozstrzygnięciu pod
uwagę brana była przede wszystkim
cena. Wybrano najtańszą ofertę.
Wymiana stolarki w budynku
szkoły w Łęgu kosztowała blisko 30 tysięcy złotych. Suma ta obejmowała demontaż starych drzwi i okien, montaż
nowych oraz prace wykończeniowe.
Tytuł wydawany na zlecenie Urzędu
Gminy w Radgoszczy przez Referat
ds. Kultury, Sportu, Promocji Gminy
i Przedsiębiorczości.
Adres:
pl. Kazimierza 7-8
33-207 Radgoszcz
Tel. (014) 641 41 39 do 41
Fax. (014) 641 46 61
Tekstów przesłanych redakcja nie zwraca.
Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów.
Wszystkie teksty, które nie są podpisane, zostały opracowane – na podstawie
informacji przekazanych przez wydawcę
– przez Agnieszkę Borzęcką z firmy
AD REM PUBLIC RELATIONS
Powyżej drukujemy, nadesłane przez burmistrza Strzelec Opolskich,
podziękowanie dla naszej gminy za pomoc udzieloną poszkodowanym przez wichurę
str. 4
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Echo Radgoszczy
Z prac naszych radnych
Prezentujemy uchwały, które zostały
przegłosowane podczas XX, XXI i XXII sesji
Rady Gminy Radgoszcz. Każdą z nich opaXX sesja Rady Gminy
Radgoszcz
z 17 lipca 2008 roku
W sesji nie uczestniczył jeden
radny (S. Wroński).
Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości
na własność gminy
Projekt uchwały zakładał
wykupienie przez gminę trzech
działek w Luszowicach. Ich łączna powierzchnia wynosi 9 arów.
Działki zostaną wykorzystane
na uregulowanie przebiegu ulicy
Dworskiej.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, jeden
(S. Luszowiecki) nie brał udziału
w głosowaniu.
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na terenie
gminy Radgoszcz
Radni określili zasady dofinansowania prac związanych
z ochroną obiektów zabytkowych.
Wskazali między innymi, kto może
się o takie wsparcie ubiegać, w jakim przypadku samorząd może
pokryć całość kosztów (zwykle do
50 procent), przyjęli wzór wniosku
i listę załączników, które należy
do niego dołączyć. Sprecyzowano
także tryb oraz zasady składania
i rozpatrywania wniosków, brane
pod uwagę kryteria oraz reguły
obowiązujące podczas przekazywania i rozliczania wsparcia
finansowego z budżetu gminy.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, jeden
(S. Luszowiecki) nie brał udziału
trzyliśmy kilkuzdaniowy komentarzem,
wyjaśniającym istotę decyzji radnych. Na
koniec podano wyniki głosowania.
w głosowaniu).
Uchwała w sprawie przystąpienia
gminy Radgoszcz do realizacji
projektu w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki jest finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. Są
one przeznaczone na działania
mające przyczynić się do wzrostu
zatrudnienia oraz tak zwanej
„spójności społecznej”. Wymienione w uchwale „Poddziałanie
7.1.1” to zadania ukierunkowane
na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
społeczne. Rozpatrywane są
przy tym tylko tzw. projekty
systemowe, co w tym przypadku
oznacza, iż o pieniądze mogą się
starać wyłącznie ośrodki pomocy
społecznej. Konieczny jest jednak
tzw. „wkład własny” w wysokości 10,5 proc. Przyjęcie uchwały
oznacza, że nasz samorząd jest
gotowy przekazać „wkład własny” na realizację projektu przez
Gminny OPS. Radni zaznaczyli
przy tym, że projekt może być
realizowany w partnerstwie z Dąbrową Tarnowską, inną jednostką
samorządu z naszego powiatu
oraz organizacją pozarządową.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie, za opowiedziało się 14 radnych.
Uchwała w sprawie zmian
w uchwale budżetowej gminy
Radgoszcz na rok 2008
Do budżetu gminy, o czym
już wielokrotnie informowaliśmy,
konieczne jest wprowadzanie
korekt, które z reguły stanowią
swoiste „usankcjonowanie” stanu
faktycznego. Tym razem zaszła
konieczność zwiększenia docho-
dów o ponad 97 tys. zł, a wydatków o ponad 147 tys. zł. Po tych
zmianach dochody i przychody
naszego samorządu oraz wydatki
i rozchody zamknęły się kwotą przekraczającą 19,5 miliona
złotych. Wydatki na inwestycje
(wraz z rezerwą) wyniosły 3,31
miliona.
Za głosowało 13 radnych,
jeden (S. Luszowiecki) nie brał
udziału w głosowaniu.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia
i zabezpieczenia spłaty zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu
na pokrycie deficytu budżetowego
i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów
i pożyczek
Radni formalnie wyrazili
zgodę na zaciągnięcie kredytu
w wysokości 1,5 mln złotych.
„Formalnie”, bo był on przewidziany już na etapie tworzenia
budżetu na ten rok. Zobowiązanie będzie spłacane w latach
2009-2015.
Za głosowało 11 radnych,
jeden (K. Giża) wstrzymał się od
głosu, jeden (E. Stanek) był przeciwny, jeden (S. Luszowiecki) nie
brał udziału w głosowaniu.
XXI sesja Rady Gminy
Radgoszcz z 28 sierpnia
2008 roku
W sesji nie uczestniczył jeden
radny (J. Zuziak).
Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości rolnej
stanowiącej własność gminy
Radgoszcz
Radni zgodzili się na sprzedaż
połowy zabudowanej nieruchomo-
Echo Radgoszczy
ści rolnej o powierzchni 0,82 hektara w Smykowie. Nieruchomość
ta właśnie w połowie była własnością samorządu. Uchwała w praktyce była realizacją postanowienia
Sądu Rejonowego w Dąbrowie
Tarnowskiej. Radni zajmowali się
tą sprawą już wcześniej, o czym
w relacjach z poprzednich sesji
informowaliśmy.
Za opowiedziało się 13 radnych, jeden (S. Frąc) nie brał
udziału w głosowaniu.
Uchwała w sprawie zmian
w uchwale budżetowej gminy
Radgoszcz na rok 2008
Dochody zwiększono o prawie
68 tys. złotych, wydatki o ponad
91 tys. zł. Po tej korekcie dochody
i przychody gminy oraz wydatki
i rozchody przekroczyły 20 milionów złotych. Wydatki majątkowe
(inwestycyjne) wyniosły 3 miliony
590 tysięcy złotych.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, nikt nie
był przeciwny, trzech (K. Giża, E.
Stanek i R. Grzesiak) wstrzymało
się od głosu, dwóch (S. Luszowiecki i G. Moździerz) nie brali
udziału w głosowaniu.
Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości
na własność gminy
R adni wyrazili zgodę na
zakupienie przez gminę trzech
działek położonych w Radgoszczy o powierzchni 0,3 hektara
każda. Teren ten zostanie włączony do zasobów mienia komunalnego.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy gminom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby
powietrznej
O uchwale informowaliśmy
już w poprzednim numerze „Echa
Radgoszczy”. Nasza gmina przekazała 21 tysięcy złotych na
pomoc dla osób poszkodowanych
przez wichury. Po trzy tysiące
złotych trafiło do gmin Herby,
Kruszyna, Gorzkowice, Strzelce
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Opolskie, Koszęcin, Mykanów
oraz do miasta Blachownia.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
XXII sesja Rady Gminy
Radgoszcz z 23 września
2008 roku
Uchwała w sprawie zmian
w uchwale budżetowej gminy
Radgoszcz na rok 2008
Dochody gminy zwiększono
o ponad 74 tysiące złotych z tytułu: odpłatności za pobyt w domu
pomocy społecznej (3,2 tys. zł),
otrzymania pieniędzy na realizację projektu „Nie jesteś sam”
(prawie 15 tys. zł) oraz zrefundowania naszemu samorządowi
wydatków poniesionych w 2007
roku na zagospodarowanie centrum Luszowic (56 tys. zł).
Bezpośrednio zwiększono
wydatki o ponad 25,5 tys. zł,
z przeznaczeniem na: sfinansowanie pobytu w domu pomocy
społecznej (3,2 tys. zł), realizację
projektu „Nie jesteś sam” (prawie
15 tys. zł), utrzymanie budynku
OSP w Radgoszczy (5 tys. zł) oraz
ekwiwalent za udział w akcjach
OSP (2,5 tys. zł).
Dokonano także tak zwanych
przesunięć budżetowych. Zmniejszono wydatki o ponad 213 tys.
złotych (najpoważniejsze pozycje:
dotacja dla GOK – 40 tysięcy oraz
dofinansowanie budowy kanału
Radwan – Smęgorzów – 50 tysięcy złotych), a równocześnie
zwiększono je, uwzględniając
inne zadania. W tym wypadku
najbardziej kosztowne pozycje
to przebudowy drogi „na Marka
Kopię” i ulicy Grochowiska – po
65 tys. zł, remonty bieżące dróg
gminnych – 52 tys. zł wydatki na
energię elektryczną, gaz i drobne
remonty w placówkach oświatowych – 46 tys. zł, dotacja dla
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radgoszczy – 10 tys. zł oraz
prowadzenie zajęć sportowych
w szkołach w Luszowicach i Radgoszczy w ramach profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych – 10 tys. złotych.
str. 5
Uchwała wyodrębniła także
z wydatków bieżących pieniądze
na dotacje. Chodzi między innymi o, wspomniane przy omawianiu XXI sesji, wsparcie dla
samorządów dotkniętych trąbami
powietrznymi, a także dotację dla
gminy Dąbrowa Tarnowska za
pobyt w tamtejszym przedszkolu
niepublicznym dzieci z naszej
gminy.
Zdecydowano się również
na zwiększenie wysokości raty
pożyczki zaciągniętej jeszcze na
budowę kanalizacji sanitarnej
(etap III). Krok ten ma proste
uzasadnienie ekonomiczne. Gmina może liczyć na umorzenie
części zobowiązań, ale pod warunkiem, że pozostałą część spłaci
jednorazowo wraz z odsetkami.
Z takiej możliwości oczywiście
skorzystano, przeznaczając na to
47,5 tysiąca złotych.
Radni skorygowali także zapisy w wydatkach majątkowych
naszej gminy. Zadanie „adaptacja
budynku byłej szkoły w Narożnikach – aktualizacja projektu”
zmieniono na „adaptacja budynku byłej szkoły w Narożnikach na
świetlice wiejską”. Równocześnie
35,7 tys. zł, przeznaczone jako
wydatki bieżące na prace remontowe, przeniesiono do wydatków
majątkowych.
To najpoważniejsze, chociaż
nie wszystkie zmiany dokonane
w uchwale budżetowej. Po ich
wprowadzeniu dochody i przychody naszej gminy oraz wydatki i rozchody przekroczyły 20
milionów 80 tysięcy złotych, zaś
wydatki majątkowe sięgnęły 3,6
miliona.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się dziewięciu radnych,
przeciw było czterech (J. Zuziak,
S. Luszowiecki, S. Wroński i E.
Kmieć), jeden radny (M. Kruk)
wstrzymał się od głosu. Jeden
radny (K. Giża) nie uczestniczył
w głosowaniu.
str. 6
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Wygrana reprezentacji
Urzędu Gminy
Niepodległościowa
siatkówka
Reprezentacja naszego Urzędu
Gminy wygrała Turniej Piłki Siatkowej dla Dorosłych o Puchar Starosty
Powiatu Dąbrowskiego. Rozegrano go
w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy. Sportowa rywalizacja była
jedną z form uczczenia przypadającej
w tym roku 90. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Na starcie radgoskiego turnieju
stanęło pięć zespołów. Jak wspomnieliśmy wyżej, triumfowali siatkarze
reprezentujący UG Radgoszcz. Drugie
miejsce zajęła drużyna złożona z nauczycieli z Żabna, trzecie – Radomyśl
Wielki, czwarte – zespół nauczycieli
z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej, piąte – walczący
ambitnie do ostatniego seta – pedagodzy z Radgoszczy.
Startujące w imprezie drużyny
uhonorowano pucharami i dyplomami
oraz nagrodami rzeczowymi, którymi
były piłki do gry w siatkówkę.
Dla trzech czołowych teamów
rozgrywek dodatkowo przygotowano
także medale. Najlepsi gracze poszczególnych zespołów otrzymali również
za swą postawę nagrody indywidualne
– statuetki.
Nagrody wręczyli starosta dąbrowski Wiesław Krajewski, wójt naszej gminy Marek Lupa, jego zastępca
Mirosław Burzec oraz dyrektor radgoskiego Zespołu Szkół Publicznych
Maria Dubiel.
Związanymi z turniejem sprawami
organizacyjnymi, poza kierownictwem
Zespołu Szkół Publicznych, zajęli się
Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Radgoszcz (pod okiem Agnieszki
Piotrowicz) oraz Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy.
Remonty zakończone i odebrane
Drogi gotowe
Informowaliśmy już naszych
Czytelników o prowadzonych remontach kilku dróg. Pora na przedstawienie efektów prac. Zostały
zakończone i odebrane. Przypomnijmy, że kosztem ponad 360 tysięcy złotych (część tych pieniędzy
gmina uzyskała z budżetu państwa,
z przeznaczeniem na usuwanie
skutków powodzi i podtopień) prace remontowe przeprowadzono na
ulicach Zdrojowej, Wesołej i Wierzbowej oraz tak zwanej „drodze na
Marka Kopię” w Podlesiu. Z kolei
za 85 tysięcy (przy wsparciu ze
strony Urzędu Marszałkowskiego)
wyremontowano drogę koło lasu
Imielnia.
„Droga
na Marka Kopię”
Ulica Zdrojowa
Od redakcji:
Do sprawy zestrzelenia nad naszą gminą w 1944 roku alianckiego
samolotu wrócimy w kolejnym
numerze „Echa Radgoszczy”. W
tym zamieszczenie materiału uniemożliwiły przyczyny techniczne.
Droga koło
lasu Imielnia
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
str. 7
Wiersze i legendy…
Literacko o naszej gminie
Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Literacki
„Kryształowy kałamarz”. Nadesłane na niego prace,
oceniano w dwóch kategoriach – wiersze oraz opowiadające o dziejach naszych stron legendy.
Wśród poezji najwyżej oceniono wiersz „Małec” autorstwa Lidii Podosek, gimnazjalistki z Radgoszczy. Drugie
miejsce przyznano Klaudii Świerczek z Luszowic za utwór
„Szkoła”, a równorzędne trzecie lokaty – Annie Białas
(Gimnazjum Luszowice) za „Kapliczkę” oraz Krzysztofowi Żurawskiemu (Szkoła Podstawowa w Luszowicach) za
„Kościół”.
Za najlepszą legendę uznano historię opracowaną przez
uczennicę Szkoły Podstawowej w Luszowicach Katarzynę
Klimek – „Legenda o Smykowie”. Drugie miejsce zajęła
Sabina Skrzek z Gimnazjum w Radgoszczy, która nadesłała
na konkurs „Legendę o powstaniu Małca”, zaś trzecie jej
szkolna koleżanka Aleksandra Saładyga, autorka „Legendy
o Radgoszczy”.
Dodatkowo wyróżniono prace Wojciecha Węża i Karoliny Kogut ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym oraz
Gabrieli Anuszewskiej z Luszowic.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
książkowe. Konkurs zorganizował Urząd Gminy. Wiersze
i legendy oceniło jury w składzie: Elżbieta Luszowiecka
(przewodnicząca), Joanna Gwóźdź i Sławomir Przybyło.
Czytelnikom „Echa Radgoszczy” prezentujemy
najwyżej oceniony wiersz konkursu – „Małec” Lidii
Podosek.
Małec od Malca wziął swój początek,
Którego zachwycił ten piękny zakątek.
Zbudował dom swój, założył rodzinę,
Sprowadził ludzi w tą barwną krainę.
Odważny drwal, lecz wzrostu niskiego,
zyskał uznanie ludu sąsiedniego,
mówili przeto: „chodźmy do Malca naszego,
podziwiać wspaniałą osadę jego”.
Bogatą w żywność, chętnie odwiedzali
drwale, myśliwi – duzi i mali.
Z biegiem czasu wioska powstała,
która postępem swym zachwycała.
Rzemiosło i handel żwawo ruszyły,
zainteresowanie Potockich wzbudziły.
Na cześć założyciela Małcem nazwali,
wioskę, w której ludzie śmiali mieszkali.
Do czasu wojny dobrze się tu żyło,
w dostatku, przyjaźni, spokojnie i miło.
Po walkach został tylko grób w lesie,
o którym straszna opowieść niesie.
Dziś Małec pięknem w całej gminie słynny,
Dla pielgrzymów co roku gościnny.
Las zaprasza na grzybobranie,
myśliwi ciągną na polowanie.
Bociany chętnie tu gniazda budują
bo przywiązanie do tych ziem czują.
To malownicza, rajska kraina,
stąd się wywodzi moja rodzina.
Uczestnicy konkursu „Kryształowy kałamarz”
str. 8
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Cztery nasze zespoły w II etapie
„Bądź Wielkim”
– pierwsze rozstrzygnięcia
Rozstrzygnięto I etap Regionalnego Konkursu Poświęconego
Wartościom Głoszonym przez
Jana Pawła II „Bądź Wielkim”.
Do kolejnej tury zakwalifikowały
się cztery zespoły z naszej gminy
– jeden w kategorii uczniów szkół
podstawowych, trzy w rywalizacji
dorosłych.
Tematem przewodnim obecnej,
drugiej już, edycji konkursu jest
„Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła
II”. Wyniki I etapu ogłoszono pod
koniec listopada. Nadesłane przez
uczestników testy oceniła komisja
w składzie: s. Agata Trzaska, Dorota
Wolak, Dagmara Jedynak, Ewa Drzazga i ks. Henryk Kołodziej.
W kategorii uczniów szkół podstawowych do kolejnego etapu zakwalifikowano siedem zespołów,
w tym naszych reprezentantów wystawionych przez SP w Radgoszczy
w składzie:
Marcelina Gondek, Monika
Kupiec, Kinga Giża, Sylwia Podosek
i Jakub Siembab. Stawkę uzupełniają
zespoły z dąbrowskich SP nr 1 i SP nr
2 (w obu przypadkach po dwa zespoły), SP w Nieczajnie Górnej oraz SP
w Łęgu Tarnowskim.
W kategorii gimnazjów do dalszych zmagań zakwalifikowano pięć
zespołów (Gruszów Wielki, Olesno – 2 i Podlipie – 2), w kategorii
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
– trzy (wszystkie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie
Tarnowskiej).
Powody do dużej satysfakcji
przyniosły nam rozstrzygnięcia wśród
dorosłych. W II etapie rywalizować
będą trzy zespoły – wszystkie wystawione przez parafię pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Do kolejnej
rundy konkursu zakwalifikowały
się: Grażyna Kogut, Małgorzata Mikoś, Urszula Koziarska, Agnieszka
Machnik, Barbara Lupa, Maria Pikul,
Stanisława Pawlik, Agnieszka Łach,
Aurelia Jaje, Zuzanna Jagiełło, Anna
Seternus, Katarzyna Jarosz, Romana
Małek, Anna Gmyr-Noga i Dominika Siuda.
Przypomnijmy, że honorowy
patronat nad konkursem, zorganizowanym z inicjatywy dąbrowskiego
Starostwa Powiatowego, sprawują
metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, ordynariusz diecezji
tarnowskiej biskup Wiktor Skworc
oraz starosta dąbrowski Wiesław
Krajewski.
„Niezapominajki”, „Żabki”, „Marudy” i „Mały krach” wśród najlepszych
Laur Melpomeny
Grupy „Niezapominajki”,
„Żabki” i „Marudy” z Zespołu
Szkół Publicznych w Radgoszczy oraz „Mały krach” ze Szkoły
Podstawowej w Małcu znalazły
się w gronie najlepszych III Rejonowego Przeglądu Amatorskich
Zespołów Teatralnych „Laur
Melpomeny”, zorganizowanego
w Dąbrowie Tarnowskiej. Bartek
Burzec z radgoskiej podstawówki
został dodatkowo wyróżniony
nagrodą indywidualną.
W tegorocznym przeglądzie
swoje umiejętności zaprezentowało
dziewięć grup teatralnych z trzech
gmin.
W najmłodszej kategorii wiekowej (uczniowie klas I-III szkół
podstawowych) nie przyznano pierw-
szego miejsca. Drugim podzieliły
się zespół z dąbrowskiej „Dwójki”
oraz „Niezapominajki” ze Szkoły
Podstawowej w Radgoszczy, które
zaprezentowały „Szewczyka Dratewkę” w reżyserii Edyty Białas. Miejsce
trzecie zajął „Małych krach” z Małca,
który przygotował „Kopciuszka”.
W rywalizacji grup złożonych
z uczniów klas IV-VI podstawówek
dwa czołowe miejsca zajęły zespoły
z Dąbrowy Tarnowskiej, trzecie
natomiast przypadło „Żabkom”
z Radgoszczy za spektakl „Bajkowe
pogotowie”.
Występujące w kategorii gimnazjalistów „Marudy” z Radgoszczy
uplasowały się na drugim miejscu,
ulegając Olesnu. W Dąbrowie nasi zaprezentowali „Opowieść wigilijną”.
Komisja artystyczna przyznała
także indywidualne nagrody aktorskie
„za osobowość sceniczną”. W gronie
czworga nimi wyróżnionych znalazł
się Bartek Burzec, który wcielił się
w rolę Szewczyka Dratewki w spektaklu „Niezapominajek”.
Organizatorami imprezy byli
Dąbrowski Dom Kultury, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu oraz Urząd Gminy Radgoszcz. „Laur Melpomeny”
został w tym roku włączony do
Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół „Płomień” im. Jerzego
Brauna (piszemy o nim obszernie
w innym miejscu), zdobyte przez
poszczególne grupy miejsca zostały
więc uwzględnione w klasyfikacji
generalnej szkół.
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
str. 9
Międzygminny konkurs po raz ósmy
Patriotyczne recytacje
Nasza Gminna Biblioteka
Publiczna, Urząd Gminy oraz
Dąbrowski Dom Kultury byli
organizatorami konkursu recytatorskiego poświęconego tematyce
niepodległościowej. W jego przygotowanie i przeprowadzenie
włączyła się także Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Dąbrowie
Tarnowskiej. W tym roku odbyła
się już ósma edycja imprezy. Miała charakter wyjątkowy, wszak
11 listopada minęła 90. rocznica
odzyskania przez Polskę niezawisłości.
W recytatorskie „szranki” stanęli
młodzi ludzie z gmin Radgoszcz
i Dąbrowa Tarnowska, łącznie 22
wykonawców podzielonych na dwie
kategorie: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści.
W gronie młodszych uczestników
konkursu najwyżej oceniono występ Agnieszki Rzeźnik z Gruszowa
Wielkiego. Dwa równorzędne drugie
miejsca zajęły Marcelina Gondek
z Radgoszczy i Agnieszka Kołodziej
z Nieczajny Górnej, trzecia lokata
przypadła w udziale Monice Kupiec
z Radgoszczy, natomiast wyróżnienia
otrzymały Natalia Kocoł z Luszowic,
Karolina Bator z Radgoszczy oraz Weronika Kuta z Nieczajny Górnej.
Kategorię gimnazjalistów wygrały, ex aequo, Marlena Mędala z Luszowic i Agata Musiał z Radgoszczy.
Recytatorzy ze szkół podstawowych i gimnazjów z dwóch gmin wraz z jurorami
Kolejne miejsca: 2. Kornelia Dudek
(Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej), 3. (ex aequo) Agnieszka
Starzyk (Luszowice) i Barbara Kulik
(Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej). Dodatkowo wyróżnione
zostały dwie uczennice z Dąbrowy
Tarnowskiej: Dagmara Szymczyk
(Gimnazjum nr 1) oraz Ewelina Kondraciuk (Gimnazjum nr 2).
Recytacje oceniała trzyosobowa
komisja w składzie: Stanisława Dworak, Ewa Drzazga (Powiatowa Biblioteka Publiczna) i Paweł Chojnowski
(Dąbrowski Dom Kultury).
Organizatorzy zadbali o wartościowe nagrody rzeczowe i dyplomy
dla uczestników konkursu.
str. 10
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Echo Radgoszczy
Przegląd dorobku artystycznego szkół
„Płomień” płonął także dla nas
W Dąbrowskim
ra i Klaudia Szwajkosz
Domu Kultury rozstrzy(Gimnazjum w Oleśnie),
gnięto szóstą edycję Re2. „Forte” (Gimnazjum
jonowego Przeglądu
nr 1 w Dąbrowie TarnowDorobku Artystycznego
skiej), 3. „STACCATO”
Szkół „Płomień” im. Je(ZSP w Radgoszczy).
rzego Brauna. TradycyjUczniowie szkół ponie, znakomicie zaprenadgimnazjalnych. Soliści:
zentowali się uczniowie
Natalia Gawęda (ZSP nr
ze szkół naszej gmi1 w Dąbrowie Tarnowny – Małca, Luszowic
skiej).
i Radgoszczy.
O nagrody rywalizowaIII Przegląd Drużyn
li wokaliści (soliści i zespoHarcerskich i Gromad
ły) oraz formacje taneczne.
Zuchowych.
Uczestników podzielono
Harcerze: 1. Drużyna
na grupy wiekowe. ImpreHarcerska „Ogórki” (Gimzie towarzyszył III Przenazjum nr 1 w Dąbrowie
gląd Drużyn Harcerskich
Tarnowskiej).
i Gromad Zuchowych,
Zuchy: 1. Gromada
który również dostarczył
Zuchowa „Zielone nutki”
nam powodów do zado(świetlica przy SP nr 2
Wójt Marek Lupa wręcza nagrodę dla grupy „Bastet” z Zespołu
wolenia.
w Dąbrowie Tarnowskiej), 2.
Szkół Publicznych w Radgoszczy
Poniżej przedstawiamy
GROMADA „WŁÓCZYKIwyniki przeglądu w rozbiciu
JE” (SP w Małcu).
na poszczególne kategorie i grupy
Wokaliści
wiekowe.
Uczniowie szkół podstawowych,
Na podstawie wyników poszczeklasy młodsze (I-III). Soliści: 1. Wik- gólnych kategorii sporządzono klasyFormacje taneczne
toria Burzec (SP nr 2 w Dąbrowie fikację generalną szkół. Wśród podstaUczniowie szkół podstawowych. Tarnowskiej), 2. Dawid Garstka (SP wówek najwięcej punktów zgromaGrupa młodsza (klasy I-III): 1. „Gwiaz- w Smęgorzowie), 3. WERONIKA dziła dąbrowska „Dwójka”, na drugim
deczki” (świetlica Szkoły Podstawo- KĘDZIOR (SP w Małcu). Zespoły: miejscu uplasowały się wspólnie
wej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej) pierwszego miejsca nie przyznano, placówki z Radgoszczy i Małca, miejza „taniec cygański”, 2. (ex aequo) drugie zajęły „Muzyczne kropelki” scem trzecim podzieliły się Luszowice,
„MAŁY KRACH” (Szkoła Podstawowa z dąbrowskiej SP nr 2.
Smęgorzów i dąbrowska „ Jedynka”.
w Małcu) za „sambę” i „BAJADERKI”
Uczniowie szkół podstawowych, Na czele klasyfikacji gimnazjów znala(Zespół Szkół Publicznych w Lu- klasy starsze (IV-VI). Soliści: 1. Do- zło się Olesno, zaś na drugim miejscu
szowicach) za „smerfne hity”. Grupa minika Golonka (SP nr 2 w Dąbrowie uplasowała się Radgoszcz.
starsza (klasy IV-VI): 1. „KRACH” Tarnowskiej), 2. SYLWIA PODOSEK
Występy oceniała komisja w skła(SP w Małcu) za „kazaczoka”, 2. „AK- (Zespół Szkół Publicznych w Rad- dzie: Sylwia Marciniec (przewodnicząCENT” (ZSP w Radgoszczy) za „jive goszczy), 3 (ex aequo) MATEUSZ ca w przeglądzie zespołów tanecznych),
hafanana”.
MOSKAL (SP w Małcu) i Inga Piotr Czosnyka (przewodniczący
Piotrowska (SP nr 2 w Dąbrowie w konkursie harcerskim i wokalnym),
Uczniowie gimnazjów: 1. „BA- Tarnowskiej). Zespoły: 1. „Blog SP 2” Renata Klimek, Elżbieta Luszowiecka
STET” (ZSP w Radgoszczy) za mix (SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej), 2. i Edmund Wilk. Organizatorami przetańców świata, 2. „Upss” (Gimnazjum „SCHERZO” (ZSP w Radgoszczy). glądu byli Urząd Gminy Radgoszcz
w Oleśnie) za „polkę country”, 3.
Uczniowie gimnazjów. Soliści: 1. oraz Dąbrowski Dom Kultury. Puchary
„MEGALASEK” (świetlica Małec) za Paulina Knutelska (Gimnazjum nr 1 i nagrody wręczyli wójt Marek Lupa
„taniec cygański”.
w Dąbrowie Tarnowskiej), 2. Kata- i zastępca burmistrza dąbrowy Marek
Uczniowie szkół ponadgimnazjal- rzyna Golec (Gimnazjum nr 2 w Dą- Minorczyk.
nych: 1. „Street warriors” (TE-ZSP browie Tarnowskiej), 3. AGNIESZW koncercie galowym tegorocznenr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej) za KA BOBRO (ZSP w Radgoszczy). go „Płomienia” publiczności zaprezenhip-hop.
Zespoły: 1. duet Karolina Dziu- towało się łącznie 150 wykonawców.
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Zespół „Krach” ze Szkoły Podstawowej w Małcu
Grupa „Bajaderki” z Zespołu Szkół Publicznych w Luszowicach
str. 11
str. 12
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Echo Radgoszczy
Konkurs wiedzy o gminie Radgoszcz
Oba puchary dla Luszowic
Szkoła Podstawowa z Luszowic i Gimnazjum z Luszowic
– to zwycięzcy tegorocznego VI Gminnego Konkursu Wiedzy
o Gminie Radgoszcz.
O wygranej decydowały łączne wyniki
trzech rywalizacji.
Reprezentujący placówki oświatowe,
uczestnicy konkursu mieli za zadanie
przygotować pracę
plastyczną, rozwiązać test i wykonać
piosenkę.
Z testem wiedzy
o gminie R adgoszcz
zmagały się sześcioosobowe reprezentacje
szkół. Każdy uczeń musiał odpowiedzieć na 30
pytań.
W rywalizacji podstawówek najlepiej
zaprezentował się zespół z Luszowic, który
zgromadził 164 punkty, drugie było
Zarzecze Duże – 161 punktów, trzecia
Radgoszcz – 107 punktów. Indywidualnie najlepiej wypadli uczniowie tej
pierwszej placówki – Katarzyna Wójcik,
Karol Babiarz i Filip Kułaga. W sprawdzianie wiedzy gimnazjalistów lepiej
zaprezentowały się Luszowice – 170
punktów, Radgoszcz zgromadziła ich
143. Indywidualnie najlepsze wyniki
uzyskały Katarzyna Zuziak, Justyna
Kułaga i Angelina Szwala (wszystkie
Gimnazjum w Luszowicach).
Zadaniem uczestników części
wokalnej było wykonanie piosenki
o gminie. W młodszej grupie wiekowej
wygrały Luszowice – 168 punktów,
przed Zarzeczem (155 punktów)
i Radgoszczą (153 punkty). W grupie
starszej Luszowice zdobyły 172 punkty,
Radgoszcz – 158.
Prace plastyczne na temat „Wizja
mojej gminy w przyszłości” oceniano w trzech kategoriach wiekowych:
uczniowie klas I-III (3 prace) i IV-VI
(3 prace) szkoły podstawowej oraz
gimnazjaliści (6 prac).
W kategorii szkół podstawowych
najlepiej zaprezentowały się Luszowice
i Zarzecze Duże (po 180 punktów).
Radgoszcz zdobyła 170 punktów,
Małec – 150. Wyniki rywalizacji gimnazjalistów: Luszowice – 180 punktów,
Radgoszcz – 170 punktów.
Nagrody indywidualne otrzymali:
Klasy I-III szkoły podstawowej
– sześć równorzędnych pierwszych
miejsc: Ewelina Frąc (SP Zarzecze
Duże), Rozalia Białas (SP Radgoszcz),
Zuzanna Karaś (SP Luszowice), Dawid
Frąc (SP Radgoszcz), Hubert Krzciuk
(SP Luszowice), Dominika Komońska
(SP Zarzecze Duże).
Klasy IV-VI szkoły podstawowej:
pierwsze miejsce przyznano Sylwii
Forgiel ze SP w Małcu, następnie trzy
równorzędne drugie miejsca zajęli
Katarzyna Zuziak (SP
w Luszowicach), Bartłomiej Filipski (SP w Zarzeczu Dużym) i Gabriela Dyjak (SP w Zarzeczu
Dużym), równorzędne
trzecie miejsce przyznano: Pawłowi Kędziorowi
(SP w Małcu), Dawidowi Ogorzelcowi (SP
w Luszowicach) oraz
Nikoli Wiatr (SP w Radgoszczy).
Gimnazja: pierwsze
miejsce zajęła Agnieszka Burzec (Gimnazjum
w Radgoszczy), drugie
– Marlena Mędala (Gimnazjum w Luszowicach),
równorzędne trzecie –
Monika Babiarz, Sylwia
Wałaszek (obie z Gimnazjum w Luszowicach)
oraz Magdalena Kogut
(Gimnazjum w R adgoszczy).
Pr a c e p l a s t y c z n e
oceniało jury w składzie: Maria Szczepańska
(przewodnicząca), Natalia Kusiak i Renata Klimek.
Po podsumowaniu trzech rywalizacji, sporządzono klasyfikację generalną. Oto ona:
Szkoły podstawowe: 1. Luszowice – 512 punktów, 2. Zarzecze Duże
– 496 punktów, 3. Radgoszcz – 430
punktów, 4. Małec (uczniowie wystąpili tylko w etapie plastycznym) – 150
punktów.
Gimnazja: 1. Luszowice – 522
punkty, 2. Radgoszcz – 471 punktów.
Tym samym puchary wójta gminy
zdobyły Szkoła Podstawowa w Luszowicach i tamtejsze Gimnazjum.
Nad całością turniejowej rywalizacji czuwała komisja, którą tworzyły:
Lucyna Kułaga, Beata Kaczocha, Halina
Przybyło i Joanna Czyżewska. Organizatorami konkursu byli Urząd Gminy
w Radgoszczy i Gminna Biblioteka
Publiczna. Finał odbył się 15 grudnia
w budynku OSP w Radgoszczy.
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
str. 13
LUSZOWICE
Reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Luszowicach z pucharem wójta
Występy wokalne stanowiły jedną
z trzech części konkursu wiedzy o
gminie
str. 14
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Beniaminek z Radgoszczy na 11. miejscu
Spartakus po pierwszej rundzie
Debiutujący w piłkarskiej
klasie A, Spartakus Radgoszcz
zakończył rundę jesienną sezonu
2008/2009 na 11. miejscu. W lidze
prowadzonej przez Podokręg
Żabno rywalizuje 14 zespołów.
Nasi reprezentanci w 13 pojedynkach zdobyli 10 punktów – wygrali
dwa mecze, cztery zremisowali,
siedem przegrali. Rywalom strzelili 13 bramek, stracili 37 goli.
W rundzie jesiennej Spartakus
rozegrał siedem spotkań w roli gospodarza, sześć na wyjeździe. Zdobycz
punktowa jest w obu przypadkach
identyczna – po pięć punktów, na które złożyły się wygrana i dwa remisy.
Już przed sezonem można było
się spodziewać, że celem Spartakusa
– beniaminka klasy A – będzie utrzymanie się na tym szczeblu rozgrywek.
I o to trzeba będzie walczyć wiosną.
Ligowa stawka jest dość mocna. Są
w niej zespoły mogące poszczycić się
znacznie bogatszą historią niż radgoszczanie, występujące przed laty
w wyższych ligach. Warto wskazać tu
chociażby Unię Niedomice i Łęgovię. Tradycyjnie mocnymi, a przede
wszystkim – ze względu na specyfikę
- nieobliczalnymi jedenastkami są
rezerwy Dąbrovii i Polanu. Aspiracje
ma Orzeł Lisia Góra.
Po rundzie jesiennej tabeli klasy
A nie otwiera jednak żadna z wymienionych drużyn lecz zespół z Dąbrówek Breńskich. Zaprezentował się
wyśmienicie – wygrał 12 pojedynków,
jeden zremisował, co dało łącznie 37
punktów. Druga jest Unia Niedomice – 31 punktów, trzeci Orzeł Lisia
Góra – 27 punktów. Kolejne miejsca
zajmują: 4. Dąbrovia II (23 punkty),
5. Łęgovia (22), 6. Polan II (20), 7.
Szarwark (19), 8. Strażak Karsy (14),
9. Unia Gorzyce (14), 10. Brzezówka
(14). Jedenasty Spartakus wyprzedza
trzy zespoły: 12. Powiśle Bolesław (10
punktów), 13. Dunajec Ujście Jezuickie (8), 14. Wietrzychowice (7).
Spartakus zaczął nieźle, później
jednak trzeba było zapłacić „frycowe”
i dopiero końcówka sezonu, w tym
dwie wygrane (11. i 12. kolejka)
pozwoliła na podreperowanie konta
punktowego. Prawdziwą wartość
zespołu, jak to w przypadku beniaminków bywa, poznamy w rundzie
rewanżowej. Debiutanci potrzebują
czasu na dostosowanie się do nowych reguł i należy o tym pamiętać
oceniając jesień. Z pewnością szkoda
kilku pojedynków i punktów, które
„uciekły” w konfrontacjach u siebie
z Unią Gorzyce i Strażakiem Karsy.
Oba zespoły są z pewnością w zasięgu drużyny z Radgoszczy. To jeszcze
można byłoby przeboleć. Piłkarzom
Spartakusa sen z powiek powinna
spędzać przede wszystkim wysoka
porażka w Radgoszczy z niżej notowanym Dunajcem Ujście Jezuickie.
Cóż, pierwsze koty za płoty. Głęboko wierzymy, że „frycowe” zostało
w pełni zapłacone i wiosną drużyna
z Radgoszczy będzie dorzucała na
swoje konto kolejne punkty.
Komplet wyników:
SPARTAKUS – Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska 2:2. Brzezówka
– SPARTAKUS 0:0. SPARTAKUS
– Unia Gorzyce 1:2. SPARTAKUS
– Unia Niedomice 2:3. Powiśle Bolesław – SPARTAKUS 1:1. SPARTAKUS – Dunajec Ujście Jezuickie
1:4. Łęgovia – SPARTAKUS 3:0.
SPARTAKUS – Orzeł Lisia Góra 0:4.
Dąbrówki Breńskie – SPARTAKUS
9:0. SPARTAKUS – Strażak Karsy 1:1.
Wietrzychowice – SPARTAKUS 2:3.
SPARTAKUS – Szarwark 2:0. Polan II
Żabno – SPARTAKUS 6:0.
Gmina
w dziesięciu
fotografiach
Poznaliśmy zwycięzców konkursu fotograficznego ogłoszonego
przez Urząd Gminy Radgoszcz.
Zadaniem jego uczestników było
wykonanie 10 fotografii stanowiących spójną całość, „opisujących”
jeden miesiąc roku (od stycznia do
października). Zdjęcia musiały być
zrobione w naszej gminie. Tematem
mogły być krajobrazy, przyroda,
zabytki, budynki bądź wydarzenia.
Konkurs wygrała Agnieszka Skrzek
z Radgoszczy, drugie miejsce zajęła
Natalia Kusiak z Małca. Niektóre ich
fotografie zostały już wykorzystane
w kalendarzu gminy Radgoszcz na
rok 2009. Na zdjęciu laureatki konkursu, w towarzystwie wójta Marka
Lupy, który wręczył im nagrody za
najlepsze zdjęcia.
Echo
Echo Radgoszczy
Radgoszczy
nr
nr 51-52(5)
51-52(5) listopad-grudzień
listopad-grudzień 2008
2008
Serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności
i wielu sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym.
Aby gwiazdka betlejemska nie poskąpiła
Państwu miłości
i ciepła domowego ogniska,
a Boża Dziecina obdarzyła
błogosławieństwem na cały,
nadchodzący 2009 rok
życzą Teresa i Eugeniusz Seternus
Pełnych radości, pokoju i szczęścia
Świąt Bożego Narodzenia,
nieustającej pogody ducha
oraz
realizacji planów
w nadchodzącym nowym 2009 roku
życzy
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Anna Łachut
str.
str. 15
15
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych spokojem,
miłością i rodzinnym ciepłem
oraz
szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim klientom
życzy
Krzysztof Bogucki- CPN Radgoszcz
Na Święta Bożego Narodzenia
oraz
na nadchodzący Nowy Rok
dużo radości i dobroci od ludzi,
szczęścia rodzinnego
oraz
niosącego pokój
błogosławieństwa Bożego
życzą
wszystkim Klientom Babiarzowie
Kiosk Spożywczo-Przemysłowy
Kiedy w Betlejem rodzi się Dziecię,
radość przynosi wszystkim na świecie.
Niech wraz z Bożą Dzieciną
dni szczęśliwe przypłyną,
a pokój jak gwiazdka świeci.
Zapraszamy na zakupy
do nowo otwartego
Centrum Przemysłowo-Odzieżowego.
U nas zawsze kupisz coś na każdą
okazję i w super cenie.
Wszystkim swoim klientom
życzy
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Justyna Jaje
Czynne od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 18.00
w sobotę od 8.00 do 15.00
ogłoszenie płatne
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Pogodnych, radosnych i spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz
obfitości łask Bożych i błogosławieństwa
od Narodzonego Jezusa w nadchodzącym
nowym 2009 roku wszystkim swoim
Klientom i Kontrahentom
życzy
Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Radgoszczy
str. 17
Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok 2009
niech będzie czasem spokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Wszystkim Klientom sklepu ABC
życzą
właściciel i pracownicy
Niech Światło Dobrej Nowiny
pozostanie
w Waszych domach w czasie
Świąt Bożego Narodzenia
i przez cały Nowy Rok.
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego
Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością
i szczęściem.
Tego życzy wszystkim klientom
Małgorzata Stępnik –
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Klientom sklepu Groszek
życzą
właściciele i pracownicy
Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale
również
zadumy nad tym, co minęło
i nad tym co nas czeka.
Pragniemy wszystkim naszym
Klientom
złożyć
życzenia spokojnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz
pomyślności i sukcesów w Nowym Roku
Delikatesy Centrum Radgoszcz
Spokojnych, zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych
w serdecznym gronie rodzinnym.
Niech wigilijny wieczór niesie wszystkim
betlejemski blask, a Nowy Rok niech
będzie czasem pokoju i realizacji
osobistych zamierzeń,
tego życzą pracownicy i właściciele
firmy RADBET
str. 18
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Echo Radgoszczy
Przepisy kulinarne
Barszcz wigilijny
Składniki:
1 kg buraków, 1 kg cebuli, główka
czosnku, 1 łyżeczka majeranku, ocet
do smaku, sól, pieprz, 2 kostki bulionu
warzywnego.
Wykonanie:
Do wysokiego garnka wkładamy
obrane i pokrojone w plastry buraki,
cebule, majeranek, rozmiażdżony
czosnek, ocet, sól i pieprz. Odstawiamy na dobę. Po upływie doby
zalewamy uprzednio przygotowanym bulionem warzywnym (lub
mięsno-warzywnym). Doprowadzamy do wrzenia, nie gotujemy.
Po upływie kolejnej doby zlewamy
przez sito. Doprawiamy do smaku.
Barszczyk jest czysty i niesamowicie
klarowny.
Zupa z suszonych grzybów
Składniki:
60 gramów suszonych grzybów,
duża cebula, włoszczyzna (bez kapusty), kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego, liść laurowy, sól, pieprz.
Wykonanie:
Grzyby wymoczyć przez kilkanaście godzin w niewielkiej ilości
wody. Następnie ugotować je w wodzie, w której się moczyły. Miękkie
odcedzić i pokroić w paski (wywaru
nie wylewać!). Włoszczyznę, cebulę
(uwaga: umytą, ale nieobraną!), liść
laurowy, ziarna pieprzu i ziela angielskiego zalać wrzątkiem, a następnie
gotować przez godzinę i przecedzić.
Wywar z włoszczyzny połączyć z wywarem z grzybów i pokrojonymi
grzybami. Gotować przez 10 minut.
Doprawić do smaku. Podawać z łazankami.
Karp duszony w śmietanie
Składniki:
1 karp pokrojony w dzwonki, 3
opakowania śmietanki 18% lub 30%
(nie gęstej), 2 cytryny, sól, pieprz, mąka,
tłuszcz do smażenia, masło.
Wykonanie:
Dzwonki karpia umyć i osuszyć.
Posolić, popieprzyć i odstawić na 2
godziny. Oprószyć mąką i usmażyć
na zloty kolor, ale nie przypalić.
Usmażone na złoto dzwonki karpia
przełożyć do żaroodpornego naczynia, skropić całość połową cytryny
i zalać jednym opakowaniem śmietanki tak, aby dzwonki były zalane.
Wstawić do lodówki na 12 godzin.
Po ich upływie ponownie skropić
połową cytryny i polać jednym opakowaniem śmietanki. Ponownie wstawić
na 12 godzin do lodówki. Chodzi o to,
żeby śmietana wsiąkła w karpia.
Następnie ponownie skropić cytryną i polać jednym opakowaniem
śmietanki, na wierzchu położyć kilka
wiórków masła i wstawić do gorącego
piekarnika (ok. 180 stopni) na 30-45
minut. Upiec. Można spróbować sos
podczas pieczenia i – ewentualnie
– nieco go posolić i popieprzyć. Podawać z pieczywem lub gotowanymi
ziemniakami.
Makowiec
Składniki:
1 kg mąki, 10 dag drożdży, 25
dag cukru, 25 dag tłuszczu, 6 żółtek,
trochę mleka.
Wykonanie:
Z mleka, odrobiny mąki i drożdży zrobić zaczyn i postawić do
wyrośnięcia. Jak zaczyn wyro-
śnie, nasypać do miski mąki, wlać
zaczyn i pozostałe składniki, a następnie dobrze wymieszać. Uformować z ciasta placki i napełnić masą
makową. Zawinąć i pozostawić do
wyrośnięcia. Piec przez jedną godzinę
w 180 stopniach. Można polać dowolną polewą.
Kutia
Składniki:
Szklanka ziaren pszenicy, szklanka
maku, szklanka mleka, pół szklanki
miodu, pół szklanki cukru pudru,
25 dag włoskich orzechów, 10 dag
migdałów, 5-6 pokrojonych fig, 3-4
łyżki rodzynek, skórka z cytryny, sól,
2 łyżki koniaku.
Wykonanie:
Pszenicę moczyć w wodzie przez
kilkanaście godzin. Następnie ugotować, pamiętając by podczas gotowania
kilka razy zmienić wodę. Gdy ziarno
jest wystarczająco miękkie, odsączyć je. Migdały i rodzynki sparzyć
wrzątkiem. Rodzynki odsączyć i zalać
koniakiem (moczyć 1-1,5 godziny).
Migdały obrać ze skórki i posiekać.
Zagotować mleko, zalać nim mak,
a następnie zagotować na małym
ogniu. Następnie bardzo dokładnie
zmielić. Mak połączyć z ugotowaną
pszenicą, dodać pozostałe składniki
(orzechy drobno posiekać), dokładnie wymieszać. Całość schłodzić
w lodówce.
Echo Radgoszczy
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
str. 19
str. 20
nr 51-52(5) listopad-grudzień 2008
Echo Radgoszczy

Podobne dokumenty

Pobierz - Urząd Gminy w Radgoszczy

Pobierz - Urząd Gminy w Radgoszczy Radni zgodzili się na zaciągnięcie w ubiegłym roku kredytu w wysokości 1 813 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i  spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i  pożyczek, usta...

Bardziej szczegółowo

Świąteczne spotkanie seniorów - str. 10-11

Świąteczne spotkanie seniorów - str. 10-11 które mogą tworzyć osoby prywatne. Celem przyjętych regulacji jest zagwarantowanie dzieciom odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa, tworzenie warunków do realizacji zajęć wspierających ich rozwój, a ...

Bardziej szczegółowo

„Z SERII KTO SIĘ KRYJE W POKOJU NAUCZYCIELSKIM

„Z SERII KTO SIĘ KRYJE W POKOJU NAUCZYCIELSKIM i poświęcają na to swój wolny czas, który mogliby spożytkować w inny sposób. Trochę szacunku dla naszej pracy. Jeśli nie chcesz czytać tego, co przygotowujemy i uważasz to za „szłam”, bo takie okre...

Bardziej szczegółowo