strona numer 1 z 1

Komentarze

Transkrypt

strona numer 1 z 1
INFORMACJE O SZKOLENIU Nr. 11316
Zawieranie UMÓW ZLECENIA zmiany od 01 stycznia 2017 r. na bazie najnowszych wyjaśnień MRPiPS rozliczenia składkowo - podatkowe
Data szkolenia: 2017-01-13 godzina rozpoczęcia: 10:00 liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia: Poznań - Centrum miasta
Cena szkolenia wynosi: 365,85 zł. netto (450 zł. brutto) od osoby i obejmuje:
• 6 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
• materiały szkoleniowe,
• materiały do pracy (długopis, notes),
• lunch,
• kawę, herbatę, ciastka.
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Program szkolenia: Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Na szkoleniu omówione zostaną zmiany wprowadzone do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, które obejmą osoby wykonujące pracę na podstawie umów zleceń bądź umów o świadczenie usług jak i samo zatrudnionych, obowiązujące od 01 stycznia
2017 r.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.
Program
1. Zawieranie umów zlecenia i umów o świadczenie usług po zmianach w przepisach obowiązujących od 01 stycznia 2017 r. wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
1. Zleceniobiorca i osoba świadcząca usługi oraz samozatrudnieni
1. definicja osób fizycznych objętych nowymi przepisami w tym gwarancją zapewnienia minimalnej stawki godzinowej
2. katalog dokumentów w celu ustalenia objęcia nowymi przepisami osób fizycznych świadczących usługi na podstawie zawartych umów
3. jakie zapisy wprowadzić do umów objętych nowymi przepisami
4. czy minimalna stawka godzinowa obejmuje osoby będącymi studentami, uczniami, pracownikami wykonującymi dodatkową pracę na podstawie umowy zlecenia, emerytów, rencistów, osób wykonujących kilka umów zlecenia
5. umowy zlecenia wyłączone spod minimalnej stawki godzinowej
6. wynagrodzenie ryczałtowe, prowizyjne, akordowe w odniesieniu do minimalnej stawki godzinowej
7. na podstawie jakich dokumentów i w jakiej formie należy potwierdzać liczbę godzin świadczonych usług
8. nowa forma dokumentowa stosowana przy rozliczaniu umów zlecenia objętych nowymi przepisami
9. wykonywanie umowy przez kilka osób a gwarancja minimalnej stawki
10. umowy zawierane na okres dłuższy niż 1 miesiąc a obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki
11. obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin pracowników tymczasowych
12. obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin świadczonych usług
13. kara grzywny za niestosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia
2. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
1. kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości minimalnej
2. nałożenie obowiązku wypłaty minimalnej stawki godzinowej
3. Rozliczenie składkowo - podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń - zmiany wskaźników od 01 stycznia 2017 r.
1. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
2. umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie
3. dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego ograniczenie zmiany od 01 stycznia 2017 r.
4. roczna podstawa wymiaru składek emerytalno - rentowych zmiany od 01 stycznia 2017 r.
5. umowa zlecenia zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
6. umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem
7. umowa cywilna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
8. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
9. nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
10. nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom
4. Rozliczenie składkowo - podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
1. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
2. zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
3. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
1. rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
2. rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
3. ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
4. ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
5. ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
6. brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
7. zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
8. objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
9. przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
10. niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
11. niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
4. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia
1. umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
2. umowa o pracę i kilka umów zlecenia
3. umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
4. stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia
5. Korekta składek i podatku dochodowego
1. korekta składek i podatku w związku z błędnym ustaleniem podstawy wymiaru
2. zakwalifikowanie umowy o dzieło jako umowy zlecenia
3. zapłata zaległych składek za zleceniobiorcę
4. zwrot przez zleceniobiorcę zapłaconych przez zleceniodawcę składek na ubezpieczenia
data wydruku 02-03-2017 09:03, dokument wygenerowany przez firmę: EDUEXPERT (centrum szkoleniowe), strona numer 1 z 1

Podobne dokumenty