wersja PDF - Gmina Jedlicze

Transkrypt

wersja PDF - Gmina Jedlicze
Biuletyn
Gminne Wieœci
Biuletyn informacyjny Gminy Jedlicze
6/2013 (96)
ISSN 1642-2651
CHLEBNA • DŁUGIE • DOBIESZYN • JASZCZEW • JEDLICZE • MODERÓWKA • PIOTRÓWKA • PODNIEBYLE • POTOK • PORĘBY • ŻARNOWIEC
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy
Państwu zdrowia i radości w rodzinnej i ciepłej
atmosferze. Niech ten magiczny czas przyniesie chwilę
wytchnienia, zapomnienia, oderwania od codziennych
spraw. Zaś kolejny rok niech przyniesie spełnienie marzeń
w życiu osobistym i zawodowym
Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze
Piotr Rostek
Burmistrz Gminy Jedlicze
Zbigniew Sanocki
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Jedliczu
Tadeusz Leśniak
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jedliczu
Piotr Krawczyk
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Zmodernizowano Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi
7 grudnia br. mieszkańcy Jaszczwi mogli zobaczyć i zwiedzić swój nowo zmodernizowany ośrodek zdrowia. Przed paru
jeszcze laty warunki w jakich przyjmowani byli pacjenci były co najmniej złe. Kiedy 5 lat temu pojawiła się szansa na to, by
ten ośrodek remontować początki były niezwykle burzliwe. Warto przypomnieć jak to było na zebraniu wiejskim, podczas
którego mieszkańcy mieli podjąć decyzję o przekazaniu budynku dla SPG ZOZ w Jedliczu. Przekazanie to było jedynym
warunkiem pozyskania środków unijnych na ten cel. Wtedy to nawiązała się ostra dyskusja. Pod adresem pani dyrektor SPG
ZOZ oraz burmistrza padło wiele ostrych słów. Pojawiły się oskarżenia dotyczące chęci prywatyzacji ośrodka zdrowia.
Burmistrz apelował wówczas
o rozsądek, o zaufanie i wiarę
w to, że podejmowane działania mają służyć mieszkańcom,
a nie im szkodzić. Co było
powodem takiego sprzeciwu?
Najprawdopodobniej plotki
i negatywna propaganda. Na
szczęście większość z obecnych na zebraniu uwierzyła
w to, że przekazanie budynku się opłaci. I opłaciło się.
7 grudnia br. Pani dyrektor
powitała gości i przybliżyła
Budynek ośrodka zdrowia w Jaszczwi
wszystkim trochę historii, od
pierwszych trudnych decyzji
do przystąpienia do programu unijnego,
Ośrodek zdrowia w Jaszczwi
dzięki któremu budynek został gruntownie wyremontowany i przebudowany
Gabinet ogólny
w ciągu zaledwie roku. W swoim wytel. 13 43 122 08
stąpieniu Pani dyrektor T. Jurczak podPoradnia stomatologiczna
kreśliła, że pomysłodawcą projektu był
tel. 13 43 122 15
burmistrz Zbigniew Sanocki, który jak to
ma w swoim zwyczaju, często osobiście
Gabinet podstawowej opieki zdrowotnej
doglądał budowy. Kilka słów powiedział
Lek. Artur Stachowicz
także zastępca burmistrza Piotr Rostek,
przyjmuje pacjentów:
który wyraził ogromne zadowolenie
Pon. 8.00 – 15.30
z tego, że tak piękny budynek będzie słuWt. 10.30 – 18.00
żył mieszkańcom gminy. Odczytał także
Śr. 8.00 – 15.30
list od zmagającego się z chorobą BurCzw. 8.00 – 15.30
mistrza Zbigniewa Sanockiego. Czytamy
Pt. 8.00 – 15.30
w nim miedzy innymi: Nasza, publiczna
służba zdrowia to Ośrodek Zdrowia w Jedliczu kała się filia w Moderówce, teraz tu w Jaszczwi
wraz z Filiami: w Moderówce, Jaszczwi i Po- a w przyszłym roku oddana zostanie do użyttoku. Parę lat temu dzięki wsparciu unijnemu kowania filia w Potoku. Świadczone są usługi
jego główna siedziba w Jedliczu przeszła gene- w bardzo szerokim zakresie co sprawia, że jako
ralny remont. Później takiego remontu docze- jeden z nielicznych, nie sprywatyzowanych
doskonale radzi sobie finansowo. Ale podkreślić też trzeba,
że jest zarządzany perfekcyjnie. Pomimo szerokiego zakresu usług zawsze brakowało
nam tak bardzo potrzebnej
rehabilitacji. Tu w Jaszczwi
zaprojektowaliśmy pomieszczenia żeby taką usługę można było prowadzić. Wszyscy
Państwo pamiętacie jak ten
obiekt wyglądał jeszcze dwa
lata temu. Jednym słowem
panowały tu fatalne warunki
do prowadzenia jakiejkolwiek
działalności. Obiekt był wybudowany w czynie społecznym, później okazało się, że technicznie jest bardzo słaby. Przez
wiele lat nie było środków finansowych na jego
modernizację. W Jaszczwi remontowaliśmy
drogi, szkołę, a przede wszystkim przystąpiono
do budowy sieci kanalizacyjnej, której budowa
pochłonęła ogromne środki finansowe gminne
i unijne.
Dzisiaj macie Państwo namacalny przykład,
że pomimo tego, że niektórzy o władzy mówili
i mówią źle, władza kieruje się jednak dobrem
ogółu, dzięki czemu powstają właśnie takie
obiekty użyteczności publicznej. Pomimo straszenia, że zostanie sprywatyzowany, że ktoś
sobie go weźmie nic się nie potwierdziło. Tak
się w tym roku złożyło, że dzięki wsparciu unijnemu, o które zabiegaliśmy od dwóch lat udało
się odremontować i docieplić elewacje szkoły
i przedszkola. Uruchomiliśmy też dodatkowy
oddział przedszkolny. Nie ma w Gminie miejscowości, w której zainwestowano by tak dużo
Od lewej: Terasa Jurczak - dyrektor SPGZOZ, Piotr
Rostek - Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze, Artur
Stachowicz - lekarz oraz personel medyczny
Mieszkańcy Jaszczwi zwiedzają ośrodek
2
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
jak w Jaszczwi. Mamy też dobrą informację, że
niedługo zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na kontynuację budowy
sieci kanalizacyjnej – napisał burmistrz Zbigniew Sanocki.
Zanim mieszkańcy mogli podziwiać cały
budynek głos zabrał ksiądz proboszcz
Tadeusz Madej. Wyraził pragnienie aby
ten ośrodek zdrowia jednoczył, a nie
ks. Tadeusz Madej - Proboszcz Parafii
Jaszczew
dzielił. Prosił o wyrozumiałość i cierpliwość
zarówno personel jak
i przyszłych pacjentów.
Poświecił gabinety. Po
poświeceniu
mieszkańcy mogli podziwiać
budynek,
zaglądnąć
we wszystkie kąty, a co
najważniejsze wykonać
pierwsze badania. Panie
z personelu medycznego częstowały słodyczaGabinet stomatologiczny
mi, ciastami oraz kawą
i herbatą. Odremontowane pomieszcze- od uzyskanego kontraktu z Narodowym
nia, piękne gabinety, doskonale wyposa- Funduszem Zdrowia.
żony gabinet stomatologiczny oraz winda
zrobiły na wszystkich wrażenie. Pacjenci Środki pochodzą z Regionalnego Prograpowtarzali, że warunki są znakomite, po- mu Operacyjnego Województwa Podkarmieszczenia jasne i przytulne. Już od 9 packiego na lata 2007 – 2013 r.
grudnia przychodnia zaczęła przyjmować Wartość projektu to ponad 1 mln 400 tys. zł,
pacjentów. Gabinety lekarskie znajdują się w tym częściowa refundacja kosztów moderna dole. Na piętrze gabinet stomatologicz- nizacji filii w Moderówce oraz zakup karetki
ny oraz pomieszczenia przygotowane do pogotowania dla SPG ZOZ w Jedliczu – poprowadzenia rehabilitacji. Otwarcie gabi- wiedziała Dyrektor SPG ZOZ w Jedliczu
netu rehabilitacyjnego będzie uzależnione Teresa Jurczak.
„Życie z Życia” konferencja transplantologiczna
Co piąta osoba w Polsce oczekująca na przeszczep umiera, bo nie ma dla niej
dawcy. Świadomość w zakresie transplantologii na Podkarpaciu jest bardzo niska, dlatego ważne jest informowanie społeczeństwa, przeprowadzanie kampanii
edukacyjnych.
dr hab. n. med. Andrzej Pluta
23 listopada br. w sali Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. odbyła się konferencja „Życie
z Życia” zorganizowana przez Polskie
Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji,
Gminę Jedlicze i Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu. Problematyką transplantacji zarówno
ja, jak i Zbyszek Sanocki zajmujemy się od
2003 r. W tym roku poznaliśmy obecną na tej
sali Panią Krystynę Murdzek, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji.
Dokładnie rok temu postanowiliśmy ze
Zbyszkiem, Burmistrzem Gminy Jedlicze, zorganizować taką konferencję.
W tej sprawie prowadziłem rozmowy zarówno z Panią Krystyną i z Panią Ewą,
w celu pomocy w części merytorycznej… - powiedział Edward Nowak,
który w imieniu Burmistrza Gminy
Jedlicze Zbigniewa Sanockiego powitał gości i organizatorów spotkania. Tego dnia sala wypełniona
była po brzegi, wśród słuchaczy
byli przedstawiciele samorządu,
służb mundurowych i medycznych,
oświaty, dawcy szpiku, biorcy, także
osoby walczące z chorobami w tym
z białaczką. Jeszcze rok temu, kiedy
toczyły się pierwsze rozmowy o konferencji nikomu do głowy nie przyszło, że
jej temat tak szybko będzie dotyczył jednego
z pomysłodawców. To chyba najlepszy dowód
na to, że tematyka, którą będziemy poruszać
może dotyczyć wszystkich nas tu zgromadzonych - powiedział zastępca burmistrza
Piotr Rostek, który także powitał wszystkich uczestników konferencji. Zastępca
burmistrza wyraził ogromne zadowolenie
z powodu tak licznie zgromadzonej publiczności, te tłumy były dowodem na to,
że nie odwracamy się od trudnych tema-
Zastępca Burmistrza - Piotr Rostek
tów, chcemy dowiadywać się jak możemy
nieść pomoc innym ludziom.
„Oto jest życia mała
garść, pochyl się
nad nią... oceń... patrz!”
Tymi słowami utworu Krzysztofa Krawczyka rozpoczęto konferencję. Jak wielu
z nas nie docenia życia, zdrowia i tego
czym możemy się cieszyć. Jak wielu myśli,
że przecież ludzie chorowali, zawsze będą
chorować, a my nie mamy na to wpływu.
3
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Mamy wpływ i to bardzo duży. Śmierć
dotyczy każdego z nas. Jedni szczęśliwie
dożywają późnych lat starości, inni muszą
pożegnać się z życiem znacznie wcześniej.
Pierwszy prelegent mgr Ewa Zawilińska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, Koordynator do spraw transplantologii przeprowadziła uczestników
konferencji przez zagadnienia związane
z prawnymi aspektami transplantologii
i pobierania narządów. W obliczu śmierci
każda rodzina, która traci bliskiego przeżywa dramat, traumę dlatego rozmowa
o oddaniu narządów jest bardzo trudna.
Od kilku lat prowadzone są kampanie
zachęcające do wypełniania kart dawców,
dzięki temu zdejmuje się z barków pogrążonej w żałobie rodziny decyzji o tym, czy
oddać narządy.
Biorców na podkarpaciu przybywa, dawców jest wciąż znikoma ilość. Dr hab. n.
med. Andrzej Pluta - Konsultant Wojewódzki ds. hematologii, Kierownik Oddziału Hematologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie im.
Ks. B. Markiewicza zachęcał do bycia
dawcą, do chęci niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi. Podczas swojego wykładu wspominał sytuacje,
z którymi miał do czynienia
w swojej pracy, kiedy młodzi ludzie umierali bo nie
było dla nich dawców. Mówił o bezsilności lekarza,
kiedy wyczerpie już wszystkie możliwości, a jedyną
szansą na życie dla pacjenta
jest przeszczep szpiku lub organu. Dr hab.
n. med. Andrzej Pluta omówił problematykę związana z przeszczepami szpiku.
Swój wykład wzbogacił prezentacją, pokazał jak wygląda szpik kostny, omówił
metody pobrania.
Przeszczep daje drugie życie, po przeszczepie można normalnie żyć. Przeszczep zmienia nastawienie do życia.
Sprawia, że czerpiemy garściami z tego,
co przynosi każdy nowy dzień, doceniamy to co mamy. Najlepszym przykładem
tego byli mgr Krystyna Murdzek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po
Transplantacji oraz mgr Robert Kowalski,
którzy są po przeszczepach nerki. Pani
Krystyna wystąpiła z prelekcją pt. „Transplantacja narządów w Polsce i popularyzacja świadomego dawstwa narządów
poprzez sport”. Mgr Robert Kowalski
podczas konferencji zaprezentował wyniki ankiety o świadomości naszego społeczeństwa o transplantologii. O przekonaniach religijnych wobec transplantacji
mówił czwarty prelegent ks. dr hab. prof.
Adam Podolski, który przedstawił „Sta-
„Jesienne spotkanie ze zdrowiem
i dobrą zabawą”
Jesień i zima to czas obniżonej odporności, łatwiej łapiemy wtedy przeziębienie
czy grypę, to także okres, w którym bardziej myślimy o swoim zdrowiu. Temat
chorób nigdy nie jest atrakcyjny. Nikt nie
chce myśleć o lekarzach, cierpieniu i lekach. Jednak prawda jest bolesna. Chorujemy, często na własne życzenie. Szcze-
4
gólnie trudno jest zachęcić do dbania
o swoje zdrowie panów. Gmina Jedlicze
oraz Stowarzyszenie Nasza Piotrówka
zorganizowały „Jesienne spotkanie ze
zdrowiem i dobrą zabawą”. Program podzielony został na cztery części. Pierwsza przeznaczona dla dzieci i młodzieży.
W tej części aktorzy teatru Maska starali
nowisko Kościoła Katolickiego dotyczące
przeszczepów”. Transplantacja, o ile nie
odbywa się wbrew woli dawcy i o ile nie
uśmierca się ludzi celowo dla pozyskania
organów jest zgodna z nauką Kościoła Katolickiego, dlatego katolik może, a nawet
powinien zgodzić się na zostanie dawcą.
Jedną z dróg pielęgnowania prawdziwej kultury życia jest dawstwo narządów wykonywane
w sposób etycznie akceptowalny, z zamiarem
oferowania szansy na zdrowie, a nawet życie,
chorym, którzy czasem nie mają innej nadziei”- to słowa bł. Jana Pawła II.
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Jedliczu - Edward Nowak
Patronat medialny nad konferencją:
Tv Obiektyw, Tygodnik Regionalny Podkarpacie.
Oprawa muzyczna oraz dekoracje: Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.
Bezpłatne użyczenie sali: Rafineria Nafty
Jedlicze S.A.
się uzmysłowić wszystkim jak należy korzystać z Internetu, tak by fikcja internetowa nie zastąpiła nam życia w „realu”.
Zgromadzone na widowni dzieci uczyły
się rozsądnego korzystania z sieci, dowiedziały się również jak niebezpieczne
może być podawanie danych w Internecie oraz tego, że nie można pod przykrywką internetowego „nika” bezkarnie
obrażać innych ludzi.
Druga część przeznaczona była dla starszych widzów. Wystąpił doktor Sławomir
Żurek, który w dwóch prezentacjach zachęcał do badań, profilaktyki i dbania o
siebie. Trzecia i czwarta część miały charakter rozrywkowy. Panie z zespołu Jarzębina z Piotrówki oraz gościnnie Magnolia z Podniebyla rozśpiewały całą salę.
Wspólne spotkanie zakończyło się na
parkiecie, gdzie każdy mógł spalić kalorie, które dostarczyły pyszne dania przygotowane przez Stowarzyszenie „Nasza
Piotrówka”.
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Czy przez czyjąś nieodpowiedzialność
będziemy musieli wydawać kolejne kwoty?
Zdezorientowany pies błąkający się po
naszych ulicach czy miejscowościach to
niestety często spotykany obrazek. Bezdomność zwierząt to narastający i niełatwy do rozwiązania problem w naszej
gminie. Do głównych przyczyn bezdomności zwierząt zaliczyć należy: niekontrolowane rozmnażanie, brak edukacji
prozwierzęcej, gubienie zwierząt przez
właścicieli, niewłaściwe postępowanie
ze zwierzętami przez właścicieli oraz
brak chęci znakowania psów.
Ilość psów na terenie gminy szacowana
jest na około 1 062. Jednak tylko 573 właścicieli wnosi opłatę od posiadania psa.
Część właścicieli, np. rolników jest zwolniona z tego obowiązku, ale co dzieje się
z resztą czworonogów? Z roku na rok
ciągle przybywa zgłoszeń o wałęsających
się psach lub nawet o całej watasze, jak to
miało miejsce na terenie miasta.
Wygłodzone psy często są agresywne
i stanowią zagrożenie przede wszystkim
dla dzieci. W związku z tym żadnego
przypadku nie można lekceważyć. Jednak
jest druga strona problemu – finansowa.
Za każdą interwencję, transport psa czy
utrzymanie go w schronisku gmina musi
ponosić związane z tym koszty. Pieniądze pochodzą z podatków. Kwoty wydawane na wyłapywanie i przetrzymywanie czworonogów, a później ich pobyt
w schronisku są wysokie. Te pieniądze
mogłyby być spożytkowane w inny sposób, np. na remonty dróg, chodników czy
budowę oświetlenia.
W 2012 roku koszty te wynosiły blisko
47 tys. zł, a do końca listopada 2013 roku
wydatkowano na ten cel ponad 38 tys. zł.
Szacuje się, że w 2014 roku ta kwota wyniesie 40 tys. zł .
Dlaczego warto sterylizować zwierzęta?
Przede wszystkim sterylizacja jest najlepszą i jedyną 100-procentową ochroną
przed niechcianą ciążą u zwierzęcia. Zapobiega też wielu groźnym chorobom
(np. ropomacicze) oraz chroni przed nowotworami narządów rodnych. Zwierzęta
wysterylizowane stają się mniej nadpobudliwe i bardziej przywiązane do swoich właścicieli. Mają tym samym mniejszą
skłonność do ucieczek i stają się łagodne.
Dlaczego warto czipować zwierzęta?
Kolejnym powodem powiększającym zjawisko bezdomności psów jest brak chęci
znakowania psów przez ich właścicieli.
Bowiem nawet najlepiej pilnowane zwierze może się czasami oddalić, dlatego
warto być przygotowanym na taką ewentualność. Dobrą i nowoczesną metodą
jest czipowanie. Specjalnym czytnikiem
można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych
uzyskać informację o właścicielu. Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. Elektroniczny czip z zakodowanym
niepowtarzalnym numerem jest wielkości
ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych.
Gmina Jedlicze w całości finansuje znakowanie psów i dlatego zachęcamy aby
każdy właściciel czworonoga udał się do
Przychodni Dla Zwierząt Ogarwet - Jan
Ryk przy ul. Konopnickiej 12 w Jedliczu, gdzie może całkowicie bezpłatnie
oznakować swojego pupila. Pomimo tego,
że Gmina prowadzi od prawie dwóch lat
akcje czipowania psów z usługi tej skorzystało jedynie ok. 70 właścicieli czworonogów.
Gmina Jedlicze przez cały 2013 rok realizuje założenia wynikające z Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jednym z podstawowych zadań
Programu jest odławianie bezdomnych
zwierząt z terenu naszej gminy oraz po-
szukiwanie właścicieli dla nich. Zgodnie
z zawartą umową bezdomne psy są wyłapywane przez Jedlickie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Jedliczu, a następnie przez
okres 14 dni przebywają w przytulisku
mieszczącym się przy ul. Konopnickiej 10
w Jedliczu. Po tym okresie w przypadku nie znalezienia właściciela lub braku
przygarnięcia zwierzęcia przez nowego
właściciela psy trafiają do schroniska.
W br. na terenie naszej gminy (stan na
koniec listopada) wyłapano 24 bezdomne
psy i 7 bezdomnych kotów. Chociaż części z nich przy pomocy Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ
Animals – Inspektorat w Krośnie udało
się znaleźć nowe domy to pozostałe trafiły
do schroniska. Każdy mieszkaniec może
pomóc i adoptować bezdomne zwierzęta
z przytuliska. Zachęcamy do śledzenia
zakładki Zwierzęta do adopcji na naszej
stronie internetowej www.jedlicze.pl
gdzie umieszczane są informacje o wyłapanych zwierzętach wraz z ich zdjęciami.
Bezdomność psów to problem, który nigdy nie zostanie całkowicie rozwiązany.
Każdy z nas może jednak przyczynić się
do zminimalizowania jego skali – wystarczy być odpowiedzialnym za swojego
czworonoga!
Wyposażenie szkół w zestawy do segregacji odpadów
Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej postanowiło włączyć się w edukację ekologiczną najmłodszych
mieszkańców gminy. Gminne szkoły otrzymały od JPGKiM zestawy do segregacji śmieci, które ustawione zostaną w placówkach
edukacyjnych. Tym samym już od wczesnych lat dzieci będą uczyć
się jak prawidłowo segregować śmieci.
Bardzo ważne jest kształtowanie proekologicznych postaw już od najmłodszych lat. Istotne jest dawanie dzieciom dobrych przykładów postępowania
w zakresie ochrony środowiska, dbania o zdrowe i czyste otoczenie – powiedział Prezes JPGKiM Sp. z o. o. Andrzej Czajka .
5
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Podziękowania i prośby zdominowały obrady
29 października br. odbyła się LIX Sesja
Zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu.
W sesji udział wzięli radni, zastępca burmistrza, skarbnik, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
Podczas sesji podjęto 8 uchwał dotyczących m.in. programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Jedlicze
na lata 2014 – 2018. W związku z tym, że
gmina przystąpiła do Programu Odnowy Wsi województwa podkarpackiego
zatwierdzone zostały ostatecznie Plany
Odnowy Miejscowości Piotrówka na lata
2013 – 2020, miejscowości Dobieszyn na
lata 2013 – 2023 oraz miejscowości Chlebna również na lata 2013 – 2023. W ramach tego programu w 2014 roku w DL
w Piotrowce zostanie wykonane m.in.
docieplenie budynku, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, centralne ogrzewanie, w Dobieszynie zostanie
wybudowane
oświetlenie
uliczne w przysiółku Krzaki,
a w Chlebnej nowa elewacja
DL.
Radni wyrazili też wolę
przystąpienia do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej
dla obszaru obejmującego
Miasto Krosno oraz Gminy:
Jedlicze, Miejsce Piastowe,
Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne, oraz wyrazili zgodę na
zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007
– 2013 współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności. Program ten dotyczy inwestycji o wartości powyżej 50
mln złotych, a w/w gminy będą się starać o środki miedzy innymi na budowę
obwodnicy Krosna na odcinku od Szczepańcowej, na styku Dobieszyna i Turaszówki, aż do wylotu w Potoku na drogę
E 28. Radni podjęli też uchwałę dotyczącą
udzielenia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata
2007 – 2013 tzw. Małych Projektów w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją
wekslową (dotyczy to zagospodarowania
terenu przy. ul. Armii Krajowej w Jedliczu) oraz zatwierdzono Sołecką Strategię
Rozwoju Wsi Poręby. Jak zwykle radni
zgłaszali interpelacje i wnioski. Tym razem interpelacje i zapytania radnych
rozpoczęły się od podziękowań. Radny
6
Józef Tucki w imieniu swoim, sołtysa
oraz mieszkańców złożył podziękowania
za odnowienie budynku Szkoły Podstawowej w Długiem. Podziękował także za
położenie nawierzchni asfaltowej. Radny
T. Leśniak podziękował za zagospodarowanie placu przy ul. Armii Krajowej. To
są podziękowania w imieniu mieszkańców,
a szczególnie rodziców tych dzieci, które się
tam bawią – powiedział radny Leśniak.
Zasygnalizował potrzebę oświetlenia ul.
Konarskiego, gdyż oświetlona jest tylko
jej część. Do tej prośby przyłączyła się
radna Krystyna Marć. Radna powróciła do sprawy wykonania sieci kanalizacyjnej dla sześciu budynków przy ul.
Łukasiewicza. Głos zabrała także radna
Teresa Krzysztyniak. Co prawda podczas tej sesji nie było przedstawicieli powiatu jednak poprosiła o przekazanie jej
próśb. Radna powiedziała, że od dwóch
lat prosi o to, by chodnik na ul. Sikorskiego został ujęty do budżetu powiatu.
Poprosiła Radnego Romana Kopcia aby
poparł ją w tych prośbach. „Ja w tej chwili
proszę, i proszę jeszcze o pomoc kolegę radnego, żebyśmy wspólnie jakoś może zadziałali”.
Radny Krzysztof Ochała podziękował
władzom gminy za remont dachu na DL
w Chlebnej. Do tych podziękowań dołączyła się również Ewa Okólska sołtys
wsi. Z kolei Radny Stanisław Chochołek
powrócił do sprawy czyszczenia rowów
przydrożnych w Podniebylu i Piotrówce.
Zofia Biedroń Sołtys Wsi Poręby przyłączyła się do apelu radnego Chochołka
odnośnie nieodkrzaczonych rowów. „Cóż
z tego, że droga jest w miarę dobra w stronę Podniebyla, natomiast zaczyna ta droga
straszyć tymi krzewami, drzewami, które są
w rowach, bardzo proszę powiat o poważne
potraktowanie naszego problemu i mostu,
który od lat nie jest wymalowany i wyremontowany… – powiedziała Zofia Biedroń.
Odpowiedzi na wnioski i pytania do-
tyczące spraw będących w kompetencji
gminy udzielił zastępca burmistrza Piotr
Rostek. Jeżeli chodzi o drugą część oświetlenia ulicy Konarskiego, jak i również wszystkich innych nieoświetlonych ulic, to zgadzam
się, że to jest niesprawiedliwe, że jedni chodzą
po nieoświetlonych ulicach, drudzy nie tylko
w centrum, ale i w Męcince, ale i na Borku, ale
i w Chlebnej, ale i w Długiem, w Żarnowcu,
w Potoku i w Dobieszynie i tak można by było
wymieniać w każdej miejscowości rzeczy, które nie są zrobione, a nie są zrobione
z prozaicznego powodu, gdybyśmy
my mieli środki na wszystko – to
byśmy wszystko zrobili. Zastępca poinformował o planach
na przyszły rok dotyczących
budowy ul. Stokrotki. Ponadto dodał, że planuje się budowę oświetlenia w Dobieszynie
przysiółek Krzaki. Nasze wysiłki
powinny iść w tym kierunku, żeby
najpierw zrealizować to, co jest
zaplanowane. Zastępca kolejny
raz wyjaśnił sprawę kanalizacji w centrum Jedlicza. Powiedział, że mieszkańcy zostali zapoznani
z dwiema koncepcjami przebiegu kolektora głównego. Ze względu na brak zgody jednego z mieszkańców opracowano
nową koncepcję żeby ominąć posesję tego
mieszkańca. Warunkiem było to, by wszyscy
wyrazili wstępną zgodę na to, by projektant
mógł przystąpić do jakichkolwiek prac, okazuje się, że dalej jest problem, zainteresowani nie
mogą się dogadać między sobą. Do mnie, do
pracowników merytorycznych też były kierowane pytania Po co? Jak to? Dlaczego? W rezultacie nie ma zgody wszystkich mieszkańców, bo kolejna osoba się wyłamuje.
Szkoda bo mogłoby to być zrobione i to
znacznie ułatwiłoby życie tym ludziom,
których sprawa dotyczy. Burmistrz zwrócił uwagę na problem dewastacji, tyle
co oddanego do użytku zagospodarowanego placu na osiedlu przy ul. Armii
Krajowej. Jeszcze dobrze nie wyschły pomalowane ławki, a już są pierwsze zniszczenia. To nie jest miłe, że jest coś nowego,
a już pokopane, pomazane –dodał zastępca
burmistrza.
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Kolejna LX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu odbyła się 26 listopada
br. Tym razem ze względu na remont
budynku Urzędu Gminy w Jedliczu sesja
odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.
Podczas sesji podjęto uchwały dotyczące
m.in. uchwalenia Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami dla gminy Jedlicze
na lata 2014-2017, obniżenia średniej ceny
skupu żyta, przyjęcia programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w gminie Jedlicze na lata 2014-2016,
podatku od środków transportowych,
ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości, uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016 dla gminy Jedlicze, przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Jedlicze na lata 2014-2020, zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.
„Wielofunkcyjne lodowisko sztucznie
mrożone”, zmiany w budżecie gminy
Jedlicze na 2013 rok. Wszystkie uchwały
zostały podjęte. Podczas wolnych wnio-
sków i zapytań radni przypomnieli swoje prośby względem powiatu i gminy,
były także podziękowania. Radna Teresa
Krzysztyniak podziękowała za postawiony znak, który po trzech latach próśb kierowanych na ręce starosty wreszcie stanał
w dzielnicy Jedlicze – Borek.
Radny Stanisław Chochołek podziękował
dyrektorowi Markowi Peperze za uprzątnięcie, wykoszenie i odkrzaczenie rowów
w miejscowościach Piotrówka i Podniebyle. Ponadto padły pytania dotyczące
zbiórki odpadów niebezpiecznych, remontu ul. Wierzbowej. Radny Stanisław
Chochołek wysunął formalny wniosek
aby radni na własne oczy przekonali się
jak wygląda chodnik przy drodze powiatowej (ul. Brzozowa). O taką samą wizję
lokalną poprosił radny Tadeusz Leśniak
odnoście chodnika przy ul. Armii Krajowej. Przypominamy, że o remont tego
odcinka również kilkakrotnie występował Burmistrz. Chodnik jest w fatalnym
stanie, wystają studnie, płytki połamane
i nierówne – w sumie zagrażający bezpieczeństwu osób korzystających .
Głos zabrał też radny Jacek Młocek, który na kilku poprzednich sesjach prosił
o załatanie dziur w drodze powiatowej
w Potoku. Jedna z nich, koło kościoła,
przy wjeździe na drogę krajowa została
załatana. Przypomniał o powiększającej
się dziurze w drodze przy remontowanym DL.
Zastępca Piotr Rostek odpowiedział na
zadane pytania dotyczące spraw, za które odpowiedzialna jest gmina Jedlicze.
Zastępca odnosząc sie do pytania radnej
K. Marć dotyczącego parkingu przy ZSP
w Jedliczu kolejny raz przypomniał, że
zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania, uchwalonym przez Radę
Miejską w Jedliczu za miasteczkiem ruchu drogowego planowany jest parking,
i ta inwestycja w przyszłości będzie realizowana.
Odpowiedzi udzielił także Edward Nowak, który wyraził zadowolenie z usłyszanych podziękowań i zapewnił o realizowaniu kolejnych postulatów w miarę
możliwości finansowych. Jak widać czasem prośby i starania przynoszą efekty.
15 listopada br. na terenie miejscowości Chlebna zapalił się
budynek gospodarczy. Ze względu na drewnianą konstrukcję
zabudowy ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał i zagrażał
znajdującemu się obok budynkowi mieszkalnemu. Stanowisko
Kierowania Komendanta Miejskiego natychmiast zaalarmowało miejscową jednostkę OSP Chlebna, Żarnowiec, Poręby i OSP
Długie. Jako pierwsza na miejsce zdarzenia przybyła jednostka
OSP Chlebna, która przekazała do SKKM informację o sytuacji
i poinformowała również o tym, że siły i środki są niewystarczające do skutecznego ugaszenia pożaru. Zaalarmowane już
wcześniej jednostki na miejsce zdarzenia prowadziły działania,
których celem było opanowanie pożaru, wykonanie stanowisk
wodnych i nie dopuszczenie do zapalenia się budynku mieszkalnego. W działaniach uczestniczył również patrol policji
z Jedlicza. Tak przedstawiał się scenariusz organizowanych
ćwiczeń połączonych z inspekcją gotowości operacyjno – technicznej jednostek OSP z terenu gminy Jedlicze. Inspekcję przeprowadził zespół kontrolny z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie.
Ćwiczenia – inspekcja
Dzieci w wieku przedszkolnym często doświadczają gwałtownych uczuć. Zmieniają otoczenie, uczą się samodzielności to
może powodować u nich uczucie frustracji. Często nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji. Niekiedy reagują złością czy
gniewem. Nie wiedzą jak zapanować nad swoimi negatywnymi uczuciami. Dlatego należy im pokazać jak można okiełznać te emocje. 5 grudnia br. w Samorządowym Przedszkolu
w Jedliczu odbyły się 2 spotkania profilaktyczne dla dzieci pt.
„Przemoc- Bajka odpoczywajka”. Celem programu było pokazanie jak zapobiegać powstawaniu konfliktów, jak rozładować
napięcie. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy. Uczyły
dzieci twórczego myślenia i kształtowały wyobraźnię. Poprzez
zabawę dzieci uczyły się panowania nad emocjami. Program
realizowany był przez Małopolskie Centrum Profilaktyczne
w Krakowie, a sfinansowany ze środków przeznaczonych na
realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
Dzieci uczą się panować nad
negatywnymi emocjami
7
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
W Światowy Dzień Pluszowego Misia
dzieci klas „O” z naszej gminy zostały zaproszone przez Bibliotekę do obejrzenia
spektaklu teatru kukiełkowego pt. „Zaczarowany las”, który prezentował teatr
„Pinokio” z Nowego Sącza. To spektakl
o tym, jak należy zachowywać się w lesie.
Aktorzy kukiełkowi przedstawili historię trzech chłopców, którzy nie potrafili
odpowiednio zachowywać się w lesie.
Dopiero kiedy na swojej drodze spotkali
lisa, misia, wilka, sowy i postacie bajkowe
– Ducha Lasu i złotą rybkę dowiedzieli się
jak powinni się zachowywać, jak należy
szanować przyrodę i mieszkańców lasu.
O tym, że tego dnia świętowały wszystkie
misie świata można było zobaczyć w sali
GOK w Jedliczu, która ozdobiona była
pracami dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel miś”.
Kolorowe prace zadziwiły różnorodnoś-
cią zastosowanych materiałów i techniką
wykonania. Były więc misie malowane i
wyklejane z papieru i płótna, puszyste i
gładkie, błyszczące i matowe – wszystkie
ładne i zasługujące na wyróżnienie, toteż
wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały w nagrodę ufundowane
przez bibliotekę książki.
„Dzień Misia” w gminie Jedlicze
Kartka świąteczna projektu Miłosza Mazuchowskiego
O tym, jak zdolne mamy dzieci oraz młodzież informujemy na stronach internetowych gminy lub jednostek organizacyjnych
regularnie. Uczniowie szkół, a także przedszkolaki odnoszą sukcesy w konkursach
plastycznych, recytatorskich, wokalnych. Od
kilku lat Burmistrz Gminy zachęca dzieci
oraz młodzież do rysowania i projektowania. Ogłasza konkurs na kartki świąteczne,
zarówno na Wielkanoc jak i Boże Narodzenie. Tegoroczna edycja konkursu na kartkę
bożonarodzeniową skierowana była do najmłodszych. Na konkurs
złożono wiele prac wykonanych różnorodnymi technikami. Trudno
było podjąć decyzję, która praca będzie stanowiła bazę kartki świątecznej, gdyż wszystkie były wspaniałe. Wybraliśmy czerech finalistów. Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.
Pierwsze miejsce zajął sześcioletni Miłosz Mazuchowski, który
uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Jedliczu. Na podstawie jego pracy powstała kartka świąteczna, która została rozesłana
do instytucji w kraju i zagranicą.
Drugie miejsce zdobyła sześcioletnia Julia Machowska, która
uczęszcza do Przedszkola Filialnego w Potoku.
Dzieci już od pierwszych dni grudnia dopytują się o św. Mikołaja. Wyglądają przez okna i wypatrują reniferów i sań.
Czekają na prezenty, wymarzone zabawki i słodycze. W każdym dziecku pojawiają się wątpliwości czy aby na pewno
było na tyle grzeczne aby otrzymać prezent?
7 grudnia br. w sali GOK w Jedliczu odbyło się mikołajowe
spotkanie z teatrem MASKA. Aktorzy wystąpili w spektaklu „Świąteczna przygoda”. To mądra historia, która zmusza do myślenia, nie tylko dzieciaki. Nakładania do refleksji
i zadumy nad swoim postępowaniem. Tygrysek i jego przyjaciele zabierają widza w ciekawą podróż. Wciągają go do
zabawy i prowadzą z widzem dialog. W spektaklu udział
wzięły dzieci uczęszczające do świetlic dziecięcych z na terenie gminy Jedlicze.
Po spektaklu każde dziecko otrzymało słodki upominek od
św. Mikołaj. Zanim jednak Mikołaj rozdał prezenty wypytał
wszystkie dzieci o to czy są grzeczne, czy nie dokuczają ró-
8
Trzecie miejsce zdobyły Zuzia i Julia Buczek, czterolatki
uczęszczające do Przedszkola Filialnego w Potoku.
Gratulujemy wszystkim dzieciom,
które wzięły udział w konkursie.
Świąteczna przygoda w Jedliczu
wieśnikom i czy pomagają rodzicom. Wszystkie dzieci były bardzo
grzeczne, wiec każdy wyszedł z mikołajowym upominkiem.
Spotkanie oraz prezenty sfinansowane zostały przez gminę Jedlicze.
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Szkoła Ludowa w Żarnowcu
– muzeum bez murów
24 listopada br. w Szkole Ludowej w Żarnowcu gościli uczestnicy wizyty studyjno- szkoleniowej po „Ekomuzeum Beskidzkie
Wędrowanie” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Kraina Nafty”. Ekomuzeum – to muzeum bez
murów – produkt turystyczny, który skupia 36 obiektów ekomuzealnych wśród, których znajduje się nasza XIX wieczna Szkoła
Ludowa w Żarnowcu.
Andrzejki w Szkole Ludowej
w Żarnowcu
30 listopada br. w Szkole Ludowej w Żarnowcu zorganizowano
wieczór wróżb andrzejkowych dla dzieci i młodzieży. Liczna
grupa uczestników spragnionych wróżb i magii przybyła do
szkoły, by poznać swoją przyszłość i dobrze się bawić. Uczestnicy zabawy brali udział w tradycyjnych wróżbach andrzejkowych
np.: „Grosik na szczęście”, „Kim będę”, „Kubki przyszłości”.
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”
licze odznaczeniami uhonorowani zostali
rodzice, których trzech lub więcej synów
wzorowo odbyło zasadniczą służbę wojskową. Decyzją Ministra Obrony Narodowej medalami „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” odznaczeni zostali: Ewa Piękoś
oraz Wanda i Wiesław Wasłowiczowie.
Komu przysługuje medal
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”
Złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło
nienagannie czynną służbę wojskową
albo co najmniej troje dzieci pełni lub
pełniło zawodową służbę wojskową;
Srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło
nienagannie czynną służbę wojskową.
Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
jest polskim odznaczeniem wojskowym
nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej, został ustanowiony przez Sejm
ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku. Medal jest wyrazem uznania dla rodziców,
którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. W gminie Jed-
Prosimy o informacje o osobach zamieszkujących na terenie naszej gminy
spełniających powyższe kryteria. Dane
te zostaną przekazane do Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Jaśle.
9
Biuletyn Gminne Wieści nr 05/2013 (95)
10
Biuletyn Gminne Wieści nr 05/2013 (95)
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013
05/2013 (96)
(95)
„Lekcja życia” dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Alkohol, narkotyki, dopalacze, środki
psychotropowe są zagrożeniem. Wie to
każdy rodzić, ale bardzo często myśli
o tym, że jego dziecka to nie dotyczy. Kiedy jest już za późno i dziecko jest w szponach nałogu często słyszymy: to było takie
dobre dziecko, zawsze dobrze się uczył,
sprawiał kłopoty ale to takie typowe dla
wieku dojrzewania. Uzależnienie dziecka
to dramat całej rodziny. Poczucie bezsilności, rozczarowania i strachu o to, co będzie
dalej narasta. Nie uchronimy dzieci przed
zagrożeniami, będą narażone na kontakt
z różnymi substancjami, jednak możemy ich przestrzec, uświadomić jak często
pierwszy kieliszek, pierwsza tabletka zażyta z ciekawości może być zgubnym po-
czątkiem. W gminie Jedlicze od kilku lat
realizowany jest program „Bez nałogów
żyj zdrowo, ciesz się życiem, bądź sobą”.
W ramach tego programu organizowane są tematyczne spotkania. Problematyka uzależnień
przedstawiana jest dzieciom
i młodzieży w sposób najlepiej
dla nich przyswajalny. W ostatnim czasie takie spotkania zostały zrealizowane dla dzieci
i młodzieży ze szkół w Piotrówce, Długiem, Żarnowcu,
Potoku, Moderówce i Jedliczu.
Były to spotkania z aktorami
teatrów „Maska” i „Kurtyna”.
Spektakle teatralne dotyczyły
tematyki uzależnień. Droga do
nałogu jest bardzo krótka, droga do tego
by się uwolnić od niego, długa i wyboista.
W spektaklach pokazano
jak zgubny dla młodego
człowieka może być kontakt z narkotykami, alkoholem i dopalaczami. Zaczyna
się zawsze niewinnie, z ciekawości, chęci przeżycia
czegoś nowego, zaimponowania kolegom, a czasem
rodzicom na złość. 8 listopada br. w GOKu w Jedliczu młodzież wzięła udział
w spotkaniu z aktorem
Lechem Dyblikiem. Aktor
w programie artystycznym przedstawił
historię człowieka, który ze względu na
swój zawód wielokrotnie był narażany
na kontakt z substancjami odurzającymi.
Alkohol, narkotyki i inne wspomagacze
w artystycznym środowisku są łatwo dostępne. Spotkanie z Lechem Dyblikiem
to spotkanie z historią człowieka, który
swoje w życiu przeszedł, który kieruje
się wartościami płynącymi z Biblii, życie
traktuje jak bezcenny dar, szanuje siebie
i swoje zdrowie. To miejsce, gdzie żyjemy to
jeden wielki sklep z dopalaczami i nie zmieni
tego żadna ustawa. Tylko twoje „nie” to zmieni – Lech Dyblik. Projekt „Bez nałogów
żyj zdrowo, ciesz się życiem bądź sobą”.
realizowany jest przez gminę Jedlicze.
Jego głównym celem jest przestrzeganie
przez nadużywaniem alkoholu, a także
przed narkotykami, dopalaczami czy też
innymi substancjami psychoaktywnymi.
Profilaktyka poprzez
rysowanie
W ramach programu profilaktycznego „Bez nałogów żyj zdrowo ciesz się życiem bądź sobą” burmistrz gminy Jedlicze ogłosił
konkurs na plakat kampanii. Napłynęło wiele prac dotyczących
problematyki. Prace przestrzegały przed używkami i przed nałogami. Komisja Konkursowa wybrała i nagrodziła 4 z nich.
Pierwsze miejsce zdobyła praca Gabrieli Ślosarczyk, uczennicy
gimnazjum w Jaszczwi, która wykonała pracę ołówkiem. Drugie miejsce zajęła Dominika Twardzik uczennica gimnazjum
w Potoku. Trzecie miejsce zajęła praca Miłosza Wąsika ucznia
Szkoły Podstawowej w Długiem. Miejsce czwarte zajęła praca
Sandry Janochy, uczennicy gimnazjum w Potoku.
Warsztaty kompetencji i umiejętności dla bezrobotnych z gminy Jedlicze
Dziesięciu bezrobotnych mężczyzn oraz
dziesięć bezrobotnych kobiet uczestniczy
w warsztatach doradztwa zawodowego
w ramach projektu „Czas na aktywność
w gminie Jedlicze”. Celem szkolenia jest
przygotowanie uczestników do poruszania się po rynku pracy, tworzenia dokumentacji niezbędnej do poszukiwania
12
pracy, doradztwo zawodowe oraz przygotowanie do autoprezentacji podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty prowadzone są przez Instytut Doradztwa
Regionalnego i Europejskiego z Krakowa.
Zajęcia odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Odsłonięcie tablicy w 150. rocznicę powstania styczniowego
Czasem szukając autorytetów, szukamy
bardzo daleko. Nie zawsze dostrzegamy
osoby bliskie naszym miejscowościom,
ważne dla naszej lokalnej historii. W naszej gminnej historii nie brakuje wielkich
postaci, które mogą być dla nas przykładem. Ważne aby o nich pamiętać, by
przybliżać takie postacie młodzieży – Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr
Rostek .
W tym roku obchodzimy szczególną 150,
rocznicę powstania styczniowego, wydarzenia ważnego w historii Polski. Tak
ważna rocznica została również uczczona na terenie gminy Jedlicze. Z tej okazji odsłonięte zostały tablice upamiętniające naszych rodzimych powstańców.
Pierwszą tablicę odsłonięto w Żarnowcu
w Szkole Ludowej, gdzie uczczono pamięć Stanisława Biechońskiego. Druga
Barbara Łozińska-Babik z rodziną
tablica upamiętniająca postać Edmunda
Łozińskiego zawisła na murach szkoły
w Potoku. Odsłonięcie tablicy było bardzo
ważnym wydarzeniem, w którym udział
wzięło wielu znakomitych gości. 21 listopada 2013 r. kilkadziesiąt osób, wśród
nich rodzina Edmunda Łozińskiego, samorządowcy, dyrektorzy szkół gminnych,
dyrektorzy jednostek organizacyjnych,
przedstawiciele oświaty, nauczyciele, rodzice i uczniowie spotkali się by uczcić
pamięć powstańca styczniowego, patrioty i człowieka
dobrego serca. Uroczystość
rozpoczęła się polonezem
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie”, któremu przygrywała kapela.
Następnie uczniowie szkoły
w Potoku zaprezentowali
spektakl poprzedzony filmami poświęconymi powstaniu
Młodzież z Zespołu Szkół w Potoku
listopadowemu i styczniowemu. Historyczne kostiumy, pieśni pa- torskim, zakończonym wykonaniem pieśtriotyczne i żywa muzyka wprowadziły ni patriotycznej na akordeonie. Tablica
uczestników w podniosły nastrój. Jedna pamiątkowa na szkole w Potoku będzie
z uczennic potockiej szkoły wcieliła się przypominała uczniom, mieszkańcom o
w postać Marii, córki Edmunda Łoziń- przodkach, którzy przelali krew za wolskiego i w ten sposób przybliżyła postać ność Ojczyzny. Będzie czymś namacalwłaściciela Potoka w latach 1879-1904. Za- nym dla przyszłych pokoleń, żywą lekcją
nim odsłonięto tablicę pamiątkową, prałat historii Polski i wsi Potok.
Franciszek Brzyski odczytał treści
ceremoniału kościelnego, przyjętego
na tę okoliczność. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej, ku czci powstańca
styczniowego Edmunda Łozińskiego, dokonała jego prawnuczka Barbara Łozińska - Babik oraz Zastępca
Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr Rostek. Syn Pani Barbary Przemysław
podziękował organizatorom za zaproszenie i uczczenie jego przodka
w taki sposób. Wyraził wielką radość całej
rodziny. Drugą część spotkania zdominowały prelekcje wygłoszone przez zaproszonych prelegentów. Pan Zdzisław Łopatkiewicz przedstawił postać powstańca
styczniowego Wojciecha Komorowskiego
- właściciela Żarnowca. Pan Marian Hubert Terlecki wygłosił referat o powstaniu
Piotr Rostek - Zastępca Burmistrza
styczniowym na terenach ziemi krośnieńGminy Jedlicze oraz Barbara
skiej i gminy Jedlicze. Młodzież szkolna
Łozińska - Babik
wystąpiła w programie wokalno – recyta-
…Pewnego dnia okazuje się, że z książek w bibliotece
zniknęły wszystkie litery. Bibliotekarka załamana tym
faktem prosi o pomoc detektywa. Podejrzewa, że ktoś litery ukradł. Detektywa poznajemy jako miłośnika książek, który już niejedną książkę wybawił z opresji. Kiedy
rozpoczyna śledztwo, trop prowadzi do osoby, która liter
używa i ich potrzebuje. Tak spotyka Artystkę. Litery są
jej potrzebne do zapisywania pomysłów, do poznawania
nowych tekstów. Artystka przekonuje Detektywa, że litery
zapisane w notatkach są jej własnością, ale próbuje pomóc
dzieląc się z Detektywem wierszem o abecadle, którego
akurat uczyła się do najnowszej roli….
„Tajemnica zaginionych liter”
Tak zaczyna się historia, którą zaprezentowali aktorzy Teatru
Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Artyści w przedstawieniu „Tajemnica zaginionych liter” stworzyli i przedstawili
pełen humoru spektakl edukacyjny. Starali się zachęcić dzieciaki do czytania i uwrażliwić dzieci na potrzebę wiedzy, która
płynie z książek. Bajka w pewien sposób przybliżyła widzom
funkcjonowanie biblioteki oraz pokazała, że książki mają duszę.
W spektaklu uczestniczyli uczniowie pierwszych klas Zespołu
Szkół Publicznych w Jedliczu. Dzieci bardzo żywo reagowały na
to co dzieje się na scenie, starały się pomóc w rozwikłaniu zagadki
zaginionych liter.
13
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
NOWE STAWKI PODATKÓW NA 2014 ROK
Dnia 26 listopada 2013 r. Rada Miejska w Jedliczu na sesji uchwaliła nowe stawki podatkowe
Nowe stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2014 roku kształtują się następująco:
• od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76 zł od 1 m2 powierzchni,
• od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,70 zł od 1 ha powierzchni
• od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 0,16 zł od 1m2 powierzchni,
• od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
• od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,28 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
• od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.
Zmianie uległ również podatek od środków transportowych.
• od budynków mieszkalnych lub ich części 0,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
• Posiadacze pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5
t zapłacą 672,00 zł.
• od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• Pojazdy powyżej 5,5 t do 9 t włącznie wg nowej stawki zapłacą 960,00 zł.
• od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 5,95 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
• Pojazdy powyżej 9 t do 12 t włącznie kwota podatku będzie
wynosić 1.092,00 zł.
Rada Miejska w Jedliczu korzystając z ustawowych uprawnień
do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do naliczania podatku rolnego w 2014 r. obniżyła cenę skupu żyta
o 10,28 zł za 1 q i stąd podstawą dla obliczenia podatku rolnego
w 2014 r. na terenie Gminy będzie kwota 59,00 zł.
KONTROLE PODATKOWE BĘDĄ KONTYNUOWANE
W roku bieżącym już wielokrotnie informowaliśmy, tak na łamach Gminnych Wieści jak i na stronie internetowej
urzędu o prowadzonych na terenie Gminy kontrolach podatkowych w zakresie powierzchni budynków podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Od miesiąca czerwca br. upoważnieni pracownicy Urzędu
Gminy wyrywkowo prowadzili czynności kontrolne w poszczególnych miejscowościach, a część podatników sama
z własnej inicjatywy dokonała ponownych pomiarów posiadanych budynków i korekty złożonych informacji podatkowych. Wyniki tych działań wyraźnie wskazują, że wcześniej
podawane do opodatkowania powierzchnie użytkowe różnią
się zasadniczo od faktycznych powierzchni podlegających opodatkowaniu. Jedynie około 20% przypadków wystąpiły różnice
„na minus” tj. podatnicy zawyżyli deklarowane powierzchnie.
Pozostałe zmiany związane są z podaniem niższej wielkości
powierzchni użytkowej budynków podlegającej opodatkowaniu, a więc z zaniżeniem zobowiązania podatkowego z tego
tytułu. W związku z tak dużą skalą występujących rozbieżności w tym zakresie w przyszłym roku kontrole podatkowe nie
tylko będą kontynuowane, ale zwiększy się również ich intensywność i liczba.
Dlatego prosimy mieszkańców do samodzielnego zweryfikowania powierzchni użytkowych posiadanych budynków i dokonania stosownych w tym zakresie korekt informacji podatkowych.
14
Jednocześnie przypominamy, że powierzchnią użytkową
budynku podlegającą opodatkowaniu nie jest jedynie powierzchnia fizycznie, w praktyce użytkowana, ale jest nią
cała powierzchnia użytkowa budynku lub jego części czyli powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się przy tym również garaże podziemne, piwnice, sutereny
i poddasza użytkowe.
W razie wątpliwości lub pytań w tym zakresie wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy pokoje numer 14, 17 lub 18, pod numerami telefonu (13) 44 847 23, (13) 44 847 24, (13) 44 847 37 lub wysyłając
e-mail do pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za
daną nieruchomość tj.:
[email protected] Dobieszyn i Żarnowiec,
[email protected] Chlebna,
[email protected], [email protected] - Jedlicze,
[email protected] – Poręby,
[email protected] Jaszczew i Moderówka,
[email protected] - Długie, Piotrówka, Podniebyle, i Potok.
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Podsumowanie tzw. „gospodarki śmieciowej”
Minęło pięć miesięcy od wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez wielu nazywany „rewolucją śmieciową”. Jest to dobry moment na to, aby
podsumować funkcjonowanie nowego systemu.
W okresie tym zebrano blisko 500 ton
odpadów w tym segregowanych:
• papier i tektura: 28 ton,
• tworzywa sztuczne: 56 ton,
• metal: 2 tony,
• szkło bezbarwne i kolorowe: 77 ton,
• odpady zielone ulegające biodegradacji: 6 ton,
• tekstylia: 12 ton.
Na przełomie września i października
br. została również przeprowadzona
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji, w wyniku tej
zbiórki zebrano 23 ton wielkogabarytów
oraz 5 ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Podsumowując wprowadzenie nowego systemu nie sposób nie wspomnieć
o Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, gdzie każdy
mieszkaniec naszej gminy w ramach
ponoszonej opłaty może samodzielnie
dostarczyć odpady problemowe takie
jak: odpady niebezpieczne (np. puszki
po farbach, przeterminowane leki, chemikalia, żarówki i świetlówki oraz baterie i akumulatory), opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano remontowe, odpady wielkogabarytowe.
Od początku otwarcia PSZOK-u mieszkańcy naszej gminy oddali łącznie 56
ton odpadów w tym:
• zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego - 10 ton,
• zużyte opony – 12 ton,
• odpady wielkogabarytowe – 17 ton,
• zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne – 12 ton.
W początkowym okresie szacowaliśmy, że
opłata od mieszkańca będzie wynosić odpowiednio 10 i 20 zł. Po przeprowadzonym
przetargu udało się ją zmniejszyć do 7 zł
w przypadku segregacji oraz 15 gdy odpady
nie są segregowane Na takim poziomie pozostanie do końca 2014 roku. W ramach tej
opłaty pokrywane są koszty funkcjonowania
całego systemu łącznie z funkcjonowaniem
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, a także udało się zlikwidować 5
dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie
gminy.
W związku ze zmianą stawki wymagane
było w ostatnim okresie ponowne złożenie
deklaracji – nie jest to nasz pomysł, a przepis
wynikający bezpośrednio z ustawy. Zdając
sobie sprawę z tego, że będzie to stanowiło
dodatkową uciążliwość dla mieszkańców
wysłaliśmy do wszystkich deklaracje wypełnione komputerowo (na podstawie deklaracji
złożonej wcześniej), a także zorganizowaliśmy dyżury pracowników odbierających deklaracje w Domach Ludowych. Jednak nie
wszyscy mieszkańcy naszej gminy je złożyli.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
brak złożenia deklaracji spowoduje
wszczęcie postępowania administracyjnego przez gminę, które skutkować
będzie wydaniem decyzji i naliczeniem opłaty za odbiór odpadów wraz
z odsetkami. Kosztami wszczętego postępowania oraz egzekucji obciążona będzie
osoba której dotyczy decyzja - podsumowuje Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr Rostek.
Pomimo tego, że niemal wszyscy płacą
opłatę śmieciową to jednak po lasach
ciągle pojawiają się nowe dzikie wysypiska. Jedynym wytłumaczeniem jest
niewiedza lub zwykła złośliwość ludzka, bo jak można inaczej interpretować
zachowanie tego kto płaci za śmieci i ma
możliwość żeby zabrano mu je spod
domu, a on wynosi je do lasu.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że przysłowiowy diabeł nie okazał się taki
straszny jak niektórzy próbowali wpajać
to mieszkańcom. Warto przypomnieć
jak to w czasie zebrań z mieszkańcami
niektórzy „znawcy tematu”, którzy byli
z nami na kilku zebraniach z rzędu,
grozili konsekwencjami nowego systemu. Straszyli jak to na przykład w razie
przypadkowego wrzucenia odpadu do
niewłaściwego worka naliczana będzie
dotkliwa opłata karna. Ciekawe jakie
dzisiaj wytoczyliby argumenty?
Wszelkie informacje odnośnie nowych
zasad odbioru odpadów komunalnych
można znaleźć na stronie
www.jedlicze.pl/odpadykomunalne
oraz pod nr. tel: 13 44 847 13
Stawki opłat cmentarnych
Rada Miejska w Jedliczu 30 października br. podjęła uchwałę dotyczącą stawek
opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy Jedlicze.
Od przyszłego roku opłaty będą wynosić:
1. za miejsce z prawem budowy grobu murowanego (pojedynczy) na 20 lat - 200,00 zł
2. za miejsce z prawem budowy grobu murowanego (podwójny) na 20 lat - 400,00 zł
3. za wykup miejsca pod grób mały dziecięcy na 20 lat - 50,00 zł
4. za każde następne miejsce - 300,00 zł
5. za wykup miejsca pod grobowiec na 20 lat - 1000,00 zł
6. za pozostawienie grobu na dalsze 20 lat - 200,00 zł
7. za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu raz na 20 lat - 80,00 zł
8. za wjazd na cmentarz dla firm obsługujących ceremonie pogrzebowe z wyłączeniem zarządcy - 100,00 zł
Ustalono także opłaty za korzystanie z Domu Przedpogrzebowego w Jedliczu:
1. za korzystanie z kaplicy cmentarnej- 100,00 zł
2. za przechowywanie zwłok w chłodni - 50,00 zł (1 doba)
3. za korzystanie z urządzeń nagłośniających - 30,00 zł
Konto Gminy Jedlicze Nr 53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
15
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Wizyta na Teneryfie w ramach programu Comenius – realizacja projektu
‘The World is Our Playground, Let’s Share Our Games’
W dniach 3 do 10 listopada 2013 r. na Costa Adeje na Teneryfie odbyło się pierwsze
spotkanie koordynatorów i przedstawicieli partnerskich szkół biorących udział
w programie Comenius. Pierwsza wizyta
poświęcona była podsumowaniu realizacji zadań zaplanowanych na dwa miesiące
pracy (wrzesień – październik 2013). Podczas konferencji koordynatorzy poszczególnych krajów prezentowali materiały
filmowe o swoim kraju, gminie i szkole.
Wybrano także logo i maskotkę projektu.
Dużym sukcesem Szkoły Podstawowej
w Długiem było wybranie przez wszystkich uczestników spotkania maskotki
autorstwa Oskara Kimaka. Z kolei logo
zaproponowane przez szkołę CEIP Los
Olivos z Teneryfy będzie reprezentować
nasz wspólny projekt. Kolejne konferencje
poświęcone były tradycyjnym grom i zabawom dla dzieci. Każda szkoła przedstawiła dwie gry lub zabawy popularne
w swoim kraju w wersji filmowej. Proponowane polskie gry to tradycyjne „Dwa
Ognie” i „Palant”. Wprowadzoną teorię
zastosowano w praktyce podczas kolejnego dnia w szkole. Na boiskach szkolnych
i w klasach uczono tamtejszych uczniów
oraz nauczycieli nowych gier.
Projekt maskotki autorstwa
OskaraKimka
Nagrody Burmistrza w Dziedzinie Sportu
Zaplecze sportowe w gminie Jedlicze jest na bardzo wysokim poziomie.
Dzieci, młodzież oraz dorośli uprawiają sport, odnoszą sukcesy, o których
informujemy na stronach internetowych oraz w biuletynie. Sukcesy to rezultat ich ciężkiej pracy, treningów, a także wysiłku ich trenerów, działaczy,
którzy zajmują się sportem od strony logistycznej. Dobra organizacja, efektywne treningi dają efekty w postaci sukcesów sportowych. W tym roku
burmistrz nagrodził osiem osób. Józef Kudroń otrzymał nagrodę za swoją pracę trenerską. Pan Kudroń zajmuje się łucznictwem. Mimo, że sekcja
została wskrzeszona całkiem niedawno już na koncie ma kilka sukcesów.
Nagrodę działacza sportowego otrzymał Mariusz Biskup, współorganizator wielu imprez sportowych zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim. W tym roku nagrodzonych zostało sześciu sportowców: Jagoda
Biskup zawodniczka uprawiające narciarstwo biegowe, Konrad Bil - narciarstwo biegowe, Grzegorz Bril - biathlon, Brygida Bożek – strzelectwo,
Bartosz Bożek – kolarstwo górskie oraz Wojciech Gęsiek – lekkoatletyka.
Sukces Pawła Nikody
3 listopada br. w Centrum Kultury im.
Krystyny Bochenek w Katowicach odbył
się niezwykły koncert finalistów międzynarodowego konkursu wokalnego Hope
Festival - Katowice 2013 oraz wspaniały
występ gościa specjalnego – Stanisława
Soyki. Szósta edycja Festiwalu, którego
organizatorem jest Polskie Towarzystwo
Kulturalne – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Katowicach patronatem objęli: Minister Edukacji Narodowej,
Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
Prezydent Miasta Katowice. Celem tego
międzynarodowego projektu kulturalnego było wspieranie rozwoju młodych
talentów i propagowanie pozytywnych
wartości społecznych. W tym roku Festiwal stał się szansą dla siedemdziesięciu
uzdolnionych wokalnie młodych osób
z Polski (m.in. Warszawy, Poznania, Wroc-
16
ławia, Szczecina, Giżycka, Aleksandrowa,
Krakowa, Katowic, Ustronia, Bielsko-Białej, Cieszyna) oraz z Czech. Sceniczne
zmagania finałowej „piętnastki” przyszło
obejrzeć około tysiąca osób. W tym prestiżowym festiwalu uczeń klasy III Gimnazjum Zespołu Szkół z Jaszczwi Paweł
Nikody zajął III miejsce. Przyznano
także nagrodę publiczności, która trafiła
również do Pawła. Poziom konkursu był
bardzo wysoki, co podkreślali zarówno
dyrektor artystyczny, członkowie jury, jak
i publiczność i sami finaliści. „Finaliści
tegorocznego konkursu wokalnego to niezwykle utalentowani młodzi ludzie. Na
swoim koncie mają wiele sukcesów i nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, stąd wybór laureatów
Hope Festival - Katowice 2013 był bardzo
trudny. Ogromną radością było dla mnie słuchanie tych młodych ludzi, o których z pewnością będzie jeszcze można usłyszeć - wypowiedź dyrektora artystycznego Anny
Lipiec – pracownika naukowego Akademii Muzycznej w Katowicach.
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Gminny Strażacki Turniej
Tenisa Stołowego
8 grudnia br. w Domu Ludowym w Długiem odbył się XIII Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze. W turnieju
uczestniczyło 43 zawodników z 10 drużyn OSP: Chlebna, Jaszczew, Jedlicze,
Moderówka, Piotrówka, Podniebyle, Poręby, Żarnowiec, Jedlicze – Męcinka
i Długie.
Sędziami głównymi zawodów byli: Jacek Janocha i Marek Osoliński, a sędziemi stołowymi: Piotr Woźniak, Damian Michniewski i Maciej Tucki. Walka była
zaciekła, każdy chciał być zwycięzcą. Najlepszy wynik uzyskał Albert Dubiel
z OSP Moderówka, na drugiej pozycji uplasował się Konrad Rymarczyk OSP
Poręby. Trzecie miejsce zdobył Wojciech Jamrogiewicz OSP Jedlicze, miejsce
czwarte należało do Piotra Syrka z OSP Piotrówka. Klasyfikacja drużynowa prezentuje się następująco: I miejsce- OSP Moderówka; II miejsce – OSP Męcinka;
III miejsce – OSP Jaszczew.
Dobra zabawa nie zna
granic wiekowych
18 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu rozpoczęła swoją działalność
nowa sekcja ruchowo – taneczna, w której skład
wchodzą „dorośli” mieszkańcy gminy Jedlicze.
Pod czujnym okiem instruktorki będą budować
sprawność ruchową i kondycję, spędzając czas
na przesympatycznym spotkaniu z tańcem. Nasi
nowi podopieczni mają bardzo ambitne plany, chcą bowiem za kilka miesięcy pokazać na forum publicznym
swoje osiągnięcia taneczne – powiedział Maciej Łukaszewicz dyrektor GOK w Jedliczu. Grupa liczy już ok. 20 osób. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie jeszcze jednej grupy tanecznej, zapraszamy więc
wszystkich Państwa obu płci, niezależnie od wieku na
spotkanie ze zdrowym ruchem i sympatycznym towarzystwem – dodał dyrektor.
Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz dyplomy ufundowane przez Burmistrza
Gminy Jedlicze oraz GOSiR Jedlicze. Nagrodę ufundowaną przez Komendanta
Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztofa Korca dla najmłodszego uczestnika Turnieju zdobył Konrad Michniewski. Nagrodę dla najstarszego uczestnika
ufundował Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Jedliczu
Edward Nowak, a otrzymał ją Wojciech Jamrogiewicz.
Sukces na powiatowych zawodach w koszykówce chłopców
28 listopada br. w hali GOSiR w Jedliczu, odbyły się powiatowe zawody
w koszykówkę chłopców rozegrane w ramach Gimnazjady. W turnieju
wystartowało pięć drużyn chłopców: Iwonicz, Jedlicze, Targowiska, Zręcin
i Dukla.
Zawodnicy rozgrywali mecze 4 x 6 minut. Grali systemem „każdy z każdym”, czyli każda drużyna rozegrała cztery mecze. Mecze były wyrównane,
a w jednym przypadku była potrzeba rozegrania aż dwóch dogrywek. Nasi
zawodnicy spisali się bardzo dobrze – wygrali wszystkie swoje spotkania
i tym samym zajęli pierwsze miejsce i uzyskali awans do zawodów rejonowych.
Gimnazjum Jedlicze reprezentowali:
Wojdyła Michał, Gancarz Arkadiusz, Szopa Grzegorz., Zygmunt Marceli,
Jamrogiewicz Michał, Dadej Patryk, Świdrak Radosław, Maciejowski Jakub,
Godek Mateusz i Gęsiak Wojciech. Opiekun pan Robert Gleń.
Łucznicze mikołajki
7 grudnia br. łucznicy MUKS Podkarpacie Jedlicze wystartowali w VI Mikołajkowych Halowych Zawodach Łuczniczych w Jarosławiu. W zawodach wzięło udział 121 zawodników z 10 klubów, w tym 16 zawodników z Jedlicza.
Nasi łucznicy zdobyli 3 medale ; Malwina Kubit medal
srebrny, a Patrycja Kuźma i Michał Stach medale brązowe.
17
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Utwardzenie terenu
Między godziną 7 a 8 rano panuje wzmożony ruch przy placówkach edukacyjnych na terenie gminy Jedlicze. Nie przy wszystkich placówkach są parkingi, to stanowi dodatkowe utrudnieJPGKiM zakupiło nowy pojazd, który będzie służył do
zbiórki odpadów Nowy pojazd znacznie ułatwi odbiór śmieci
szczególnie na terenie miasta gdzie gęsta zabudowa i wąskie uliczki często stanowią problem dla większych samochodów. Ponadto
eksploatacja tego pojazdu będzie tańsza niż dotychczas używanej
śmieciarki – powiedział Andrzej Czajka Prezes JPGKiM.
nie dla rodziców odwożących dzieci do szkół i przedszkoli. Przy
przedszkolu w Potoku i Jaszczwi dotychczas tego miejsca do pozostawiania samochodu było bardzo mało. W obydwu palcówkach w tym roku prowadzone były termomodernizacje. Zmieniono także przebieg ogrodzenia. Wygospodarowany, dodatkowy
wolny teren przeznaczono na miejsca do pozostawienia samochodu na czas odprowadzania pociech do przedszkoli. Wolny teren
utwardzono i odpowiednio zagospodarowano.
Takie miejsca postojowe powstały również przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu to znaczne ułatwienie dla osób korzystających z usług
Gminnej Biblioteki Publicznej i ośrodka kultury. Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu oraz Gminnej Bibliotece Publicznej brakowała
takiej dodatkowej przestrzeni dla zmotoryzowanych użytkowników.
Niewielki kawałek utwardzonego placu znacznie ułatwi ruch wokół tego
budynku – powiedział zastępca burmistrza Piotr Rostek.
Nowy pojazd w JPGKiM
Nowy pojazd IVECO Daily 70C17. Samochód będzie służył
do zbiórki odpadów zarówno segregowanych jak i tych niesegregowanych. W zależności od potrzeby ma możliwość
dowolnej zabudowy- skrzynia, kontener, izoterma itp.
Samochód został zakupiony ze środków JPGKiM, kosztował około 330 tys. zł.
Termomodernizacja DL w Żarnowcu
Budynek domu ludowego w Żarnowcu
został wybudowany w latach osiemdziesiątych. Chociaż jest to największy tego
typu budynek na terenie gminy, którego
powierzchnia użytkowa wynosi 1075 m2,
to pierwotnie wykorzystywany był jedynie jako miejsce do organizacji wesel czy
innych imprez okolicznościowych. Po wybudowaniu, tylko część budynku została
wykończona, tak aby można było w nim
prowadzić działalność użytkową. W budynku, który jest na całej powierzchni
podpiwniczony znajduje się dwie kondygnacje z dużą ilością pomieszczeń.
Część z nich została zaadaptowana na
prowadzenie filii biblioteki, a pomieszczenia w podpiwniczeniu zostały przeznaczone dla jednostki OSP oraz na działalność świetlicy dziecięcej. Znaczna część
budynku niestety jeszcze nie została zagospodarowana.
Budynek do tej pory był niedocieplony, a jego
wygląd zewnętrzny pozostawił wiele do życzenia. W ubiegłym roku pojawiła się możliwość
pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, na wyko-
18
Termomodernizacja przeprowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013, osi priorytetowej II, działania 2.2 - Infrastruktura energetyczna.
nanie prac termomodernizacyjnych, w ramach
których wykonano izolację fundamentów,
wymieniono stolarkę okienna i drzwiową, a co
najważniejsze dokonano jego docieplenia, co
wpłynęło na poprawę jego estetyki. Ten zakres
robót kosztował 520 tys. złotych, w tym blisko
190 tys. zł dofinansowała gmina. – powiedział zastępca burmistrza Piotr Rostek
W imieniu własnym oraz Burmistrza Gminy
Jedlicze pragnę podziękować sołtysowi, radnemu i wszystkim osobom, które pomagały przy
pracach porządkowych wewnątrz budynku,
a także interesowały się na bieżąco postępami
prac, co świadczy w jak pozytywny sposób
traktują dobro swojej miejscowości - dodał
Piotr Rostek
Biuletyn Gminne Wieści nr 06/2013 (96)
Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowego
przy GOSiR w Jedliczu
W ostatnich latach oferta rekreacyjno - sportowa GOSiR-u znacznie sie rozszerzyła. Było
to możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania
unijnego, w ramach którego powstało boisko
do siatkówki plażowej, zielona sala fitness oraz
ścianka wspinaczkowa. Ponadto rozszerzono
usługi o gabinet masażu i saunę. W bieżącym
roku z oferty GOSiR-u skorzystało blisko 33
tys. osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu i potrzebie dalszej rozbudowy bazy sportowej - powiedział dyrektor GOSiR Andrzej
Piękoś.
Od dłuższego czasu władze samorządowe
analizowały potrzebę budowy w Jedliczu
basenu lub lodowiska. Brano pod uwagę
zapotrzebowanie społeczne, możliwości
finansowe realizacji takiego zadanie oraz
co jest bardzo istotne późniejsze koszty eksploatacji. Utrzymanie basenu jest
kosztowne, niestety gminy na to nie stać.
Ponadto najbliższy basen w Turaszówce
od centrum miasta dzieli odległość około
8 km i każdy kto chce skorzystać z basenu
ma taka możliwość.
Remont UG w Jedliczu
Po tych analizach i rozmowach z osobami
korzystającymi z usług GOSiR, zdecydowano, że w Jedliczu wybudowane zostanie lodowisko, z dodatkową funkcją kortu
tenisowego. W listopadzie 2011 roku Burmistrz Gminy Jedlicze wydał pierwsze
dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji, a w marcu 2012 roku podpisana
została umowa z firmą PROXE na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego
budowy obiektu.
Założenia programowe obejmują między
innymi budowę płyty lodowiska o wymiarach 20x40 m z oświetleniem i nagłośnieniem, budowę zaplecza szatniowo
- technicznego, kasę, wypożyczalnię łyżew, sanitariaty, szatnie, zakup maszyny
do szlifowania lodu. Po dokonaniu analiz
możliwości finansowych zdecydowano
aby całość zadania realizować w cyklu
dwuletnim począwszy od 2014 r. Planuje
się aby w 2014 r. zrealizować I etap polegający na budowie płyty lodowiska/kortu
wraz z urządzeniami technicznymi, natomiast w 2015 r. realizowany byłby II etap
budowy zaplecza lodowiska.
Trwają są prace przy termomodernizacji Urzędu Gminy w Jedliczu. W tej
chwili kontynuowane są prace przy pokryciu dachowym. Remontowane
są równocześnie pomieszczenia Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej,
która na czas remontu została przeniesiona do Sali Narad pod policją
w budynku Urzędu Gminy Jedlicze. Przy sprzyjającej pogodzie rozpoczną się prace przy przebudowie wejścia do budynku urzędu. To spowoduje pewne utrudnienia, gdyż wejście będzie wyłączone z użytku.
W chwili rozpoczęcia prac przy tej części budynku, wejście do urzędu
będzie od strony windy (przez ZEASiP). O każdej zmianie będziemy
informować na stronie internetowej gminy Jedlicze. Za utrudnienia
przepraszamy.
Termomodernizacja przeprowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej II, działania 2.2 - Infrastruktura energetyczna.
Chodnik na ul Brzozowej i Armii Krajowej
Na sesji 23 listopada br. radny Stanisław
Chochołek zabrał głos w sprawie, która
była już sygnalizowana niejednokrotnie
władzom powiatu. Staram się tu również
reprezentować interesy wszystkich mieszkańców w związku z tym że jestem długoletnim
pracownikiem rafinerii, gdzie gro ludzi pracuje z terenu Jedlicza i po prostu o takie sprawy
mnie pytają i zawracają uwagę. I ja muszę
się niestety wstydzić jako radny Rady Miejskiej w Jedliczu, za taki stan rzeczy który jest
w mieście. Jeszcze dzisiaj przejechałem przed
sesją, żeby się upewnić czy faktycznie tak
jest? I tak jest. Chodnik przy ul. Brzozowej od
skrzyżowania jak stara droga na Potok w kierunku lasu jest w stanie krytycznym. To nie
powinno mieć miejsca.... Szanowni Państwo
te studzienki wysadzone w górę… przecież
w tym miejscu i po takim chodniku
to się nie da chodzić. Coś z tym trzeba zrobić. Ja tutaj stawiam formalny
wniosek żeby komisja Gospodarki
Komunalnej Rady Miejskiej w Jedliczu wyjechała w teren zobaczyła to
zjawisko, zajęła odpowiednie stanowisko i przesłała do właściciela tego
pasa drogowego – apelował radny
S. Chochołek. Radny Tadeusz
Leśniak zwrócił się z prośbą aby
ta sama komisja wybrała się i zobaczyła chodnik przy ul. Armii Krajowej.
13 grudnia br. Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rozwoju Wsi
i Ochrony Środowiska przeprowadziła
kontrolę w/w chodników. Pismo dotyczące tej kontroli, wnioski oraz spostrze-
żenia zostaną przekazane zarządcy drogi, czyli Powiatowemu Zarządowi Dróg
w Krośnie. O dalszych losach tej sprawy
będziemy informować.
19
Andrzejki na jazzowo
Każdy ma swój sposób na spędzenie „Andrzejkowego Wieczoru”.
Jedni wybrali szaleństwo na parkiecie, inni domowe prywatki jeszcze
inni skorzystali z propozycji Gminnego Ośródka Kultur w Jedliczu
i wzięli udział we wspaniałym koncercie. 30 listopada br. sala Rafinerii Nafty S.A. w Jedliczu rozbrzmiewała standardami jazzowymi.
Główną gwiazdą wieczoru był zespół Brass Standard Jazz Orchestra
preferujący standardową muzykę jazzową. Na scenie ponadto zaprezentowali się soliści: Anna Lubecka oraz Adam Rymarz. W koncercie
udział wzięli również wokaliści jedlickiej szkółki wokalnej: Damian
Michniewski, Ola Lidwin, Justyna Marosz, Julka Bondaronek, Diana
Gałuszka, Dominika Góra, Zuzia Kania, Gosia Syrek i Marysia Uram.
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu organizator koncertu postarał się
aby była to wspaniała uczta dla ucha, ducha i oka. Jak na tradycje przystało wieczór andrzejkowy był magiczny, ale tym razem nie za sprawą
wróżb tylko dzięki czarującej muzyce i dekoracji, która dodawał całemu
przedsięwzięciu dodatkowego uroku.
„Kapliczki i przydrożne krzyże w gminie Jedlicze –
Cztery Pory Roku”
Zdjęcie listopada: Adrianna Janocha - kapliczka Moderówka (Białkówka)
Zasady konkursu są bardzo proste:
1. Wykonaj fotografię wybranej kapliczki lub przydrożnego krzyża w gminie Jedlicze.
2. Prześlij ją na adres [email protected] z podaniem danych: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy
oraz informacje, w jakiej miejscowości wykonano zdjęcie.
Spośród nadesłanych zdjęć Organizatorzy co miesiąc wybiorą najlepsze zdjęcie miesiąca o czym poinformują
na stornie internetowej oraz w biuletynie Gminne Wieści. Po zakończeniu Konkursu, nagrodzone i dodatkowo
wybrane przez Organizatora fotografie, będzie można obejrzeć na wystawie w Szkole Ludowej w Żarnowcu
oraz publikacji, która zostanie wydana po zakończeniu konkursu.
Zdjęcia należy nadsyłać
od 4 listopada 2013 r. do 31 lipca 2014 r.
Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie: www.jedlicze.pl w zakładce Konkurs Fotograficzny
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego
się Nowego Roku pragnę w imieniu pracowników
JPGKiM Sp. z o.o. złożyć serdeczne życzenia aby
szczęście, miłość i radość otaczały mieszkańców
Gminy Jedlicze przez cały następny 2014 rok.
Prezes Zarządu JPGKiM Sp. z o.o.
Andrzej Czajka
Stopka redakcyjna
Wydawca:
Urząd Gminy w Jedliczu
38-460 Jedlicze,
ul Rynek 6 tel. 13 448 47 10
e-mail: [email protected]
Redakcja:
Redaktor Naczelny, skład i łamanie: Grzegorz Wieczorek,
Współpraca: GOK, GBP, GOSiR ,MUKS“Podkarpacie”.
Redakcja tekstów: Monika Cisoń- Gierula
Nakład 2500 egz.
Druk:
Wydawnictwo RUTHENUS
ul. Łukasiewicza 49; 38-400 Krosno; tel. 13 436 51 00
Redakcja zastrzega sobie prawo do doboru
i skracania publikowanych informacji.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

Podobne dokumenty