rezydencja - siedlisko - Bydgoski Dom Aukcyjny

Komentarze

Transkrypt

rezydencja - siedlisko - Bydgoski Dom Aukcyjny
REZYDENCJA - SIEDLISKO
BARDZO DOBRA LOKALIZACJA NIEOPODAL GDAŃSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117
działając w imieniu i na rzecz swego klienta
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina
Przywidz; obręb Marszewska Góra, Ząbrsko Górne ul. Słowicza 12, objętej księgą wieczystą GD1G/00047764/7 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu o łącznej
powierzchni 3 8400 ha w tym jako działka nr 104/6 oraz prawo przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 104/6
obszaru 38400 m 2 przez działkę 104/9 obszaru 952 m 2 objętej księgą wieczystą KW 47761 oraz działki 104/24 nieużytki obszar 1.1651 ha
objętej księgą wieczystą KW 147356 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych.
BARDZO
DOBRA
LOKALIZACJA
W skład nieruchomości wchodzą: Budynek drewniany dwukondygnacyjny mieszkalny jednorodzinny 6 pokojowy , pow. użytkowa
132,92 m 2. Garaż wolnostojący jako osobny budynek – 75,8 m 2 . Atrakcyjnie położony. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr
konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Ząbrsko” w terminie do 16.12.2015 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi
1 600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) brutto.
Wadium wynosi: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)
Prowadzącym przetarg jest BDA – Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015r. o godz.1200
w Gdańsku przy ul. Klonowej 1 piętro II w oddziale Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o.
Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.
Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej
www.bydgoskidomaukcyjny.pl
Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

Podobne dokumenty