Nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka

Transkrypt

Nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka
WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ¸ CIECHOCINKA
Nowa kadencja
Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka ma nowy Zarzàd. Prezesem TPC na najbli˝sze cztery lata
zosta∏ Marian Gawinecki.
Zarzàd TPC poprzedniej kadencji.
24 marca br. w Sali Parkowej Sanatorium „Pod
T´˝niami” w Ciechocinku odby∏o si´ Walne Zebranie
Sprawozdawczo - Wyborcze TPC. Aktualnie Towarzystwo liczy 123 cz∏onków, w zebraniu udzia∏ wzi´∏o 55.
Do nowego trzynastoosobowego Zarzàdu zg∏oszono
szesnastu kandydatów, do pi´cioosobowej Komisji
Rewizyjnej - szeÊciu. W sk∏adzie nowego Zarzàdu poza Marianem Gawineckim - znaleêli si´: Adam Czajka,
Danuta Dobielska, Klara Drobniewska (sekretarz), Janina Gierszewska, Wiktor Hibner, Jadwiga Kokotowska (skarbnik), Wiktor Kolbowicz, Barbara Lewandowska, Teresa Mik∏aszewicz (wiceprezes), Jerzy Serafin
(wiceprezes), Anna Wodzyƒska i Zdzis∏awa Zab∏ocka
(wiceprezes). W sk∏ad Komisji Rewizyjnej weszli: Halina
Janowska, January Krajewski (sekretarz), Roman Paczkowski (wiceprzewodniczàcy), Bo˝ena Pietrzak (przewodniczàca) i El˝bieta Smoliƒska.
Wiktor Hibner - przewodniczàcy Komisji Uchwa∏
i Wniosków, przedstawi∏ wnioski do realizacji:
- wystàpiç do PUC o zwolnienie cz∏onków TPC z
op∏at za spacery wokó∏ t´˝ni oraz o nadanie sanatorium
„Dom Zdrojowy” imienia dr. med. Cypriana Sadowskiego,
- umo˝liwiç cz∏onkom TPC - po ni˝szej cenie, korzystanie z basenów, znajdujàcych si´ na terenie sanatoriów,
- wystàpiç do Kapitu∏y Krzy˝a Odznaki Kapelana
Wojska Polskiego o poÊmiertne nadanie Krzy˝a by∏ym
proboszczom parafii ciechociƒskiej: ks. Józefowi Âwiniarskiemu - miejscowà parafià kierowa∏ w latach 1970
- 1984, opiekowa∏ si´ Domem Ksi´˝y Emerytów, by∏
wi´êniem obozów koncentracyjnych w Oranienburgu,
Sachsenhausen i Dachau oraz ks. Antoniemu Owczarkowi, proboszczowi w latach 1984 - 1993, kapelanowi
westerplatczyków i hubalczyków,
- w zwiàzku z planowanà na lipiec br. wystawà kolejnictwa w Galerii „Pod Dachem Nieba” w Ciechocinku
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI marzec 2007
wystàpiç do Stowarzyszenia Przyjació∏ Kolei i Zabytków
Techniki w Toruniu o udost´pnienie eksponatów na
t´ wystaw´,
- wystàpiç do PUC o ponowne ustawienie wiatraka
na t´˝ni nr 1 (wiatrak jest symbolem herbu Ciechocinka),
- zwróciç si´ do w∏adz miasta z proÊbà o ograniczenie parkowania na ul. Traugutta, w miejscu zw´˝enia
drogi,
- objàç specjalnà ochronà drewniane zabytki Ciechocinka oraz Hotel Müllera i Will´ Romana,
- przywróciç codziennà wymian´ solanki, przynajmniej w niektórych wytypowanych basenach,
- nawiàzaç d∏ugofalowà wspó∏prac´ z Polskim Towarzystwem Balneologicznym i Medycyny Fizykalnej
oraz Towarzystwem Lekarskim,
- zabezpieczyç otoczenie t´˝ni przed zaÊmieceniem,
m.in. poprzez ustawienie w okresie weekendu przenoÊnych koszy foliowych,
- poprawiç estetyk´ uzdrowiska, zlikwidowaç czynniki zanieczyszczajàce teren wokó∏ t´˝ni,
- zlikwidowaç lub przynajmniej ograniczyç handel
na ul. T´˝niowej,
- uruchomiç kawiarnie w rejonie t´˝ni,
Nowy prezes TPC podzi´kowa∏ dr. med. Zdzis∏awowi Zieliƒskiemu, który kierowa∏ Towarzystwem
przez ostatnie cztery lata. Dotychczasowy prezes ˝yczy∏
nowo wybranemu Zarzàdowi, aby owocnie pracowa∏,
a jego starania przynosi∏y korzyÊci uzdrowisku i Ciechocinkowi. Ponadto wyrazi∏ ubolewanie, i˝ do Zarzàdu
nie wesz∏a wiceprzewodniczàca Aldona Nocna. Zdzis∏aw Zieliƒski, dzi´kujàc Aldonie Nocnej za prac´ na
rzecz Towarzystwa, ˝yczy∏ udanej wspó∏pracy z nowym
Zarzàdem.
Marian Gawinecki w swoim wystàpieniu podkreÊli∏:
- Mam nadziej´, i˝ przy Paƒstwa pomocy, zrealizujemy
te cele, które sobie postawiliÊmy.
tekst i foto Wanda Wasicka
Nowy Zarzàd
12

Podobne dokumenty