WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży w trybie

Transkrypt

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży w trybie
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży
w trybie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy
1.
Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 6717/29 o pow. 0,0040 ha poł.
w Nowym Targu obj. księgą wieczystą NS1T/00159857/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Nowym Targu, stanowiąca własność Powiatu Nowotarskiego.
2.
Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Nowym Targu przy
ul. Gorczańskiej, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
3.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: działka położona
w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ
25 symbolem UPo.3.
4.
Forma sprzedaży: w drodze przetargu w trybie art. 37 ust. 1 ww. ustawy
o gospodarce nieruchomościami, na podstawie Uchwały Nr 155/XXII/2016 Rady Powiatu
Nowotarskiego z dnia 29 września 2016 r.
5.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4.500,00 zł netto (słownie: cztery tysiące pięćset
złotych netto).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce obowiązującej
w dniu sprzedaży nieruchomości.
6.
Termin zapłaty: na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży.
7.
Termin wywieszenia: 31 stycznia 2017 r. – 20 lutego 2017 r.
8.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia
14 marca 2017 r.

Podobne dokumenty