Zaświadczenie o zarobkach

Transkrypt

Zaświadczenie o zarobkach
……………………,dnia …………..20….r.
( miejscowość)
………………………………………………..
(pieczęć zakładu pracy)
Nr…………………….
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że pracownik …………………………………………………………………………………………………….
zam. …………………………………………………………………………………….....................................................................................
zatrudniony jest na podstawie umowy………………………………………………………………………………………..
od dnia……………………………………….. do …………………………. ………….....…(w przypadku umowy na czas
określony należy wpisać czas obowiązywania).
Dochód z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, tj. za
miesiąc ……………………….. wyniósł ……………………………
........................................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy lub
upoważnionego pracownika)
*dochód – zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) oznacza to, przychody podlegające opodatkowaniu na
zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania
przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podobne dokumenty