Pomoc publiczna oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym w

Transkrypt

Pomoc publiczna oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym w
DORADZTWO PODATKOWE
Pomoc publiczna oraz zarządzanie
ryzykiem podatkowym w Centrach Usług
Zakres usług prowadzonych przez Centra
Usługi „Call Centre”
§ wsparcie i doradztwo
techniczne
§ obsługa klienta
§ serwis posprzedażny
§ biura informacyjne
§ biura wsparcia sprzedaży
§ marketing
2
Centra Usług
Administracyjnych
Centra
informatyczne
oraz R&D
§ finanse
§ tworzenie oprogramowania
§ księgowość
§ testowanie aplikacji
§ zasoby ludzkie
§ opracowanie i wdrażanie
aplikacji
§ badania i rozwój
§ zaplecze biurowoadministracyjne dla działalności
bankowej i ubezpieczeniowej
Pomoc publiczna
3
Mapa pomocy regionalnej – plan na lata 2007 - 2013
4
Maksymalne
wsparcie
Lokalizacja
30%
mazowieckie
40%
pomorskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
śląskie
50%
reszta
Specjalne strefy ekonomiczne
5
Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)
n
Możliwe korzyści
n Zwolnienie z podatku CIT:
– nowe inwestycje – nawet do 50% nakładów inwestycyjnych
(zakup gruntów, budynków i środków trwałych), lub
– tworzenie miejsc pracy – nawet do 50% dwuletnich kosztów
zatrudnienia
– pod uwagę brane są wyższe z tych dwóch grup kosztów
n
Warunki finansowania
– zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
SSE
– zezwolenie jest wydawane po przeprowadzeniu negocjacji z
władzami SSE i oparte jest na procedurze przetargowej
6
Rodzaje działalności usługowych na terenie SSE
Usługi rachunkowości i kontroli ksiąg (PKWiU 74.12.1)
n Usługi w zakresie księgowości (PKWiU 74.12.2)
n Usługi centrów telefonicznych (PKWiU 74.86)
n Usługi informatyczne (PKWiU 72)
n Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3)
n Usługi badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych (PKWiU 73.1)
UWAGA!
n Nie obejmuje usług doradztwa podatkowego i sporządzania deklaracji
podatkowych
n Nie obejmuje sprzedaży detalicznej pakietów oprogramowania
n Nie obejmuje działań doświadczalno – rozwojowych związanych z
obronnością
n
7
Finansowe wspieranie inwestycji *
n
Zakres dostępnych projektów
– Inwestycje są rozumiane jako
w
w
n
tworzenie nowych lub poszerzanie działalności istniejących przedsiębiorstw
rozpoczęcie działań polegających, w dużej mierze, na zmianach wydajności produkcji,
procesu wytwarzania, zmianie produkowanych towarów lub usług
Maksymalne wsparcie - % kosztów kwalifikowanych
– 25% (połowa wielkości pomocy regionalnej)
–
n
4 000 EUR na każde nowe miejsce pracy
Terminy i warunki
– wniosek: Ministerstwo Gospodarki
– kolejne terminy: w nowym okresie budżetowym 2007-2013
– przewidywany czas trwania postępowania: 4 miesiące
*na podstawie dotychczasowych przepisów
8
Zarządzanie ryzykiem podatkowym
w centrach usług księgowych
9
Funkcje standardowo włączane w centrum usług
• rozliczenia z kontrahentami
FINANSE
HR
IT
Inne
10
• rozliczenia z pracownikami
• sprawozdawczość i raportowanie
• podatki
• rozliczenia środków trwałych
• rozliczenia gotówkowe i zarządzanie
płynnością
• budżetowanie
• obsługa zakupów
Podatki w centrach usług księgowych - główne
wyzwania
n
n
n
n
n
n
11
Niejasny podział zadań pomiędzy centrum i klienta
Nieefektywna komunikacja pomiędzy centrum i klientem
Brak jasnych i skutecznych procedur podatkowych
Niewykorzystane możliwości systemów informatycznych
Brak doświadczonej kadry i jej rotacja
Określenie i rozliczanie kryteriów sukcesu
Podatki w centrach usług – identyfikacja głównych
funkcji i procesów
0%
•• Dążenie
Dążenie do
do
maksymalizacji
maksymalizacji
efektywności
efektywności
przetwarzania
przetwarzania
danych
danych kreuje
kreuje ryzyko
ryzyko
podatkowe
podatkowe
•• W
W pierwszej
pierwszej
kolejności
kolejności powinny
powinny
zostać
zostać
zidentyfikowane
zidentyfikowane
funkcje
funkcje ii procesy,
procesy,
które
będą
które będą
obsługiwane
obsługiwane przez
przez
centrum
centrum
•• Większość
Większość zz takich
takich
procesów
procesów wpływa
wpływa na
na
rozliczenia
rozliczenia
podatkowe
podatkowe klienta
klienta
Krytyczne dla podatków
funkcje CUK
12
20%
40%
60%
80%
100%
AP
Księgowość
Rozliczenia w grupie
AR
Rozliczanie delegacji
Środki trwałe
Zarządzanie gotówką
Ściąganie należności
Zapasy
Kredyty
Sprawozdawczość
podatkowa
Fakturowanie
Payroll
Wysyłki towarów
Księgowanie
zamówień
2005
2004
Źródło: The Hackett Group – European
Finance SSO Study, 2005
Źródła i skutki ryzyk podatkowych
Przyczyna
Ø
niejasny podział obowiązków i
zadań pomiędzy centrum usług i
klientem
Ø
nieterminowy przepływ informacji
i dokumentów
Ø
brak monitorowania zmian w
przepisach i interpretacjach
podatkowych
Ø
Ø
13
braki w kompetencjach personelu
oraz nieefektywna polityka
szkoleniowa
system oceny efektywności
pracowników centrum
Skutek
Øpodejmowanie decyzji co do
traktowania podatkowego w oparciu
o niekompletne informacje
Økonieczność korekt deklaracji
Ønieefektywność podatkowa
Ø braki w wiedzy podatkowej
powodujące ryzyko popełniania
błędu w zakresie rozliczeń transakcji
Ø automatyzm działania - brak
„czujności” dla transakcji
sporadycznych i nietypowych
Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym
ProcessTitle: 2RemittancesbetweenCHDandPOL Inputs: Annual branchcashforecasts
Purpose: Toensureoptimal level ofsupplyof
Key
Physical
Cash
Electronic
Cash
Start/end
of process
P
E
Outputs: Weekly cashholdingreturn
notesandcoinstoPOcountersand
minimise overnight cashholdingat POL.
Start: Annual branchcashforecasts
End: Reconciledremittancesbetweenbranches&CC's
Departments
POL Branch
Timeline
10.30am
Daily Cash
position
assessment
5.00pm
I
Surplus/
Deficit
Yes
Note: When abranch
InformCCof
isinsurplus,theCC
Surplus/ may not alwayscollect
Deficit
unlesssignificant
No
Cash
Centre
Despatch/
collect
Standard
Remittance
I
Start
Inventory
Management
(Retail-CHD)
I
Amend
Operational Plan
to meet needs
14
Process
Input/ output
Documentused
inthe process
Prepare weekly
overnight cash
holdingreturn
(ONCH)
Prepareweekly
end of day
balanceon
casha/c
I
P
n
Systemy informatyczne
n
Procedury i kontrola
wewnętrzna
n
Czynnik ludzki
Make correction
on Horizon
system
I
I
CashCentre
updatedetails
on SAPADS
Prepare SAPADS
Weekly Summary
ofRemittances
I
Make correction
onSAPADS
system
I
I
Weekly
return
Annual forecast
ofbranchcash
needs
Note: Collectionor deliverycan
be initiatedeitherby POL orCC
Inputs /
Outputs&
Notes
I
Information
Flow
Linktoanother
process
Key decision
point
Note: Therest ofthis process does not followadirect timeline.
Detailsare containedinthesteps toindicatedailyandweekly activities
Delivery
note
CIT
POL
Transactions
Processing
Update(scan
barcode) on
Horizon
I
IndirectLink
I
Key step
inprocess
P
P
Deliver &pick
up package
/pouch
Weeklycash
holding return
Monitor Cash
holdingagainst
target
I
I
Delivery
note
Error
note
I
Reconcile SAPADS
withHorizon by
Branch
I
Reconciliation
ok?
No
Discrepancies
investigated
with CC
I
Error notices
issued to
branches
Yes
Cash Centre
Remittance
Plan
CC
Plan
End
Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym
Systemy informatyczne
n
Ludzie
Procesy
n
IT
n
n
15
Information &
Technology
Automatyzacja obsługi zdarzeń gospodarczych
oraz możliwość generowania prawidłowych
raportów podatkowych oraz dokumentów na
podstawie odpowiednio zdefiniowanych danych
wejściowych, kodów podatkowych i algorytmów
podatkowych
Minimalizacja zakresu ręcznego przetwarzania
danych
Dostosowanie funkcjonalności systemu
informatycznego do funkcji podatkowych
przekazanych centrum usług (polskich i
międzynarodowych)
Funkcjonalność podatkowa na bieżąco
dostosowywana do zmian w przepisach i w
organizacji
Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym
Procedury i kontrola wewnętrzna
n
IT
Ludzie
Procedury i
kontrola
16
Process
Sformalizowane procedury podatkowe
dla obszarów nieobjętych
zautomatyzowanymi funkcjami
systemów informatycznych
n Efektywna współpraca oraz wymiana
informacji pomiędzy centrum usług i
usługodawcą
n Kontrola i dokumentowanie
podejmowanych decyzji podatkowych
n Bieżący przegląd i kontrola rozliczeń
podatkowych
Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym
Czynnik ludzki
n
Ludzie
Procesy
IT
17
Opracowanie struktury funkcji podatkowych
–
–
–
–
n
People
Obsługa bieżąca
Wewnętrzne funkcje kontrolne
Planowanie podatkowe (centrum vs. grupa)
Wewnętrzne doradztwo podatkowe
Określenie zakresu obowiązków osób
zaangażowanych w rozliczenia podatkowe:
– Zdefiniowanie zakresu obowiązków i
odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach
– Przyznanie pracownikom kompetencji
umożliwiających wykonywanie obowiązków (polityka
szkoleniowa)
– Rozdzielenie funkcji wykonawczych i funkcji
kontrolnych (dwustopniowa weryfikacja)
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w centrum
usług - plan działań wdrożeniowych
Faza
analizy
• Analiza
zakresu
obsługiwanych
transakcji i ich
skutków
podatkowych
Faza
projektowania
• Zaprojektowanie
procesu obiegu
informacji i
dokumentacji
Faza
opracowania
• Opracowanie
narzędzi
zarządzania
ryzykiem
podatkowym
• Szkolenia
pracowników
• Podział
- funkcjonalność
obowiązków i
podatkowa systemu IT
odpowiedzialności
- procedury i instrukcje
podatkowe
- zasady kontroli
18
Faza
uruchomienia
Faza
optymalizacji
• Bieżący
monitoring,
kontrola i
usprawnienia
funkcji
podatkowych
Korzyści z zarządzania ryzykiem podatkowym
w centrach usług
n
n
n
n
n
n
19
Faktyczna realizacja celów utworzenia centrum usług
Zmniejszenie ryzyka błędu w zakresie sprawozdawczości dla celów
podatkowych
Zachowanie równowagi pomiędzy technicznymi oraz operacyjnymi
aspektami dotyczącymi zagadnień podatkowych
Wykrycie nowych możliwości obniżenia obciążeń podatkowych
Zapewnienie efektywnej kontroli z punktu widzenia usługodawcy
Zachowanie najwyższych standardów
Doradztwo Podatkowe Ernst & Young
Grażyna Młynarczyk
Menedżer
Dział Zarządzania Ryzykiem Podatkowym
e-mail: [email protected]
Tel. +22 557 78 99
Katarzyna Knapik
Menedżer
Dział Zarządzania Ryzykiem Podatkowym
e-mail: [email protected]
Tel. +12 424 32 13
ERNST & YOUNG
© 2006 Ernst & Young
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ernst & Young jest zarejestrowanym
znakiem towarowym.
www.ey.com/pl