szkolenie krajowe Wrocław

Transkrypt

szkolenie krajowe Wrocław
Warsztaty krajowe, Wrocław
05.12.2016
"Posted workers in the EU: Joining Forces for Action on solidarity and cooperation
mechanisms to ensure fair and competitive future for European economy and society"
VS/2015/0059
10:30 – 11:00
Rejestracja uczestników
11:00 – 11:30
Rodzaje migracji zarobkowej - swoboda przepływu osób i swoboda świadczenia usług
oparta o delegowanie pracowników. Wpływ delegowania na gospodarki państw
przyjmujących i państw wysyłających. Skala zjawiska. Trudności badawcze.
11:30 – 12:00
Zakres dyrektywy podstawowej 96/71/WE ws. pracowników delegowanych.
12:00 – 13:00
Rozporządzenie Rzym I. Zakres dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/WE.
13:00 – 13:30
Przerwa kawowa
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
Propozycja ukierunkowanej rewizji dyrektywy podstawowej:
a) nowe zasady ustalania wynagrodzenia - wg prawa państwa przyjmującego,
b) zmiana miejsca zwyczajowego wykonywania pracy jeśli jej przewidywany lub
faktyczny okres przekracza 24 miesiące,
c) zasady zatrudniania pracowników agencji pracy tymczasowej,
d) rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej w łańcuchu podwykonawców na wszystkie
branże.
Ocena skutków regulacji wg Komisji. Ocena skutków regulacji wg IMP. Fakty i
uprzedzenia wg dostępnych badań i doniesień prasowych. Klimat polityczny. Rozkład sił
w Parlamencie i w Radzie
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (Rozp. 883/2004/WE) a
ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych - ochrona przed fragmentaryzacją
okresów ubezpieczeniowych oraz trudnościami administracyjnymi. Największe
kontrowersje:
a) ustawodawstwo mające zastosowanie, prowadzenie działalności na terenie państwa
wysyłającego (obroty krajowe, prawo umów, rekrutacja, biura)
b) "podleganie", "zastępowanie", "czasowo", "tymczasowo"
c) zasady występowania o poświadczenie ubezpieczenia społecznego - druk A1.
Dyskusja na temat równości płac, protekcjonizmu, subsydiarności (żółta kartka),
stanowiska rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców w Polsce
i w Europie. Wypracowanie propozycji kompromisów i poprawek - do przedstawienia w
PE i Radzie.
WITH FINANCIAL SUPPORT FROM THE EUROPEAN UNION

Podobne dokumenty