Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole

Transkrypt

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole
Załącznik nr 7
do Wniosku Rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej
…………………………………………...
Imię i nazwisko rodzica
…………………………………………….
numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole
Niniejszym potwierdzam wolę podjęcia nauki przez moją córkę/syna …………………………….
(niepotrzebne skreślić)
…………………………………………………numer PESEL ……………………………………………………………………..
w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr …………………………………………………………
…………………………………………………
Data i podpis rodzica
Pouczenie
Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
ze zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
Strona 1 z 1
Projekt „Gdańska Platforma Edukacyjna” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Podobne dokumenty