Regulamin rekrutacji do klasy sportowej Gimnazjum Nr 12 w

Transkrypt

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej Gimnazjum Nr 12 w
Regulamin rekrutacji do klasy sportowej
Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Nr 24 we Wrocławiu
na rok szkolny 2014/2015
Podstawa prawna:
1.
2.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.),
3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr
26, poz.232 z późn. zm.);
4.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,
organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2012
r. poz. 1129);
5.
Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do
gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
6.
Zarządzenie Nr 6/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr
5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz
terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.
poz.7),
Zasady rekrutacji
Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 24 we Wrocławiu jest objęte elektronicznym
systemem rekrutacji, w którym zasady, kryteria, harmonogram rekrutacji i terminy
sprawdzianów predyspozycji sportowych określa Departament Edukacji UM
Wrocławia.
Warunki przyjęcia dla kandydatów do klasy sportowej
1. Do klasy pierwszej sportowej o specjalności piłka nożna chłopców na
2.
3.
4.
5.
podstawie wniosku rodziców przyjmuje się kandydata, który posiada:
1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;
3. orzeczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia i zdolność do
uprawiania piłki nożnej wydane przez lekarza specjalistę medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
4. pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego;
5. opinię trenera, jeżeli kandydat trenuje w klubie sportowym lub
uczęszcza na inne zajęcia sportowe;
6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku prób sprawności fizycznej.
O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który weźmie
udział w dodatkowym postępowaniu kwalifikacyjno – rekrutacyjnym i otrzyma
pozytywny wynik w teście sprawności fizycznej.
Ww. test sprawności fizycznej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna
zgodnie z terminarzem – ogłoszonym przez organ prowadzący.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej może otrzymać
maksymalnie 40 pkt. z prób sprawności fizycznej.
Po przeprowadzonych próbach sprawności fizycznej sporządza się listę
kandydatów, którzy mogą ubiegać o przyjęcie do klasy sportowej w dalszym
toku postępowania rekrutacyjnego.
6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej może
otrzymać maksymalnie 140 pkt. rekrutacyjnych:
1. 100 pkt. - zgodnie z zasadami opisanymi § 106A. ust. 6 statutu Zespołu
Szkół Nr 24 we Wrocławiu;
2. 40 pkt. - za test sprawności fizycznej.
7. Laureaci konkursu opisanego w § 106A ust. 8. statutu Zespołu Szkół Nr 24 we
Wrocławiu są przyjmowani w pierwszej kolejności pod warunkiem
przystąpienia do testu sprawności fizycznej.
8. W przypadku większej ilości kandydatów do oddziału sportowego niż liczba
wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się
pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
brane są pod uwagę kryteria:
1. wyniki sprawdzianu po VI klasie - maksymalnie 10 pkt. (liczba punktów
rekrutacyjnych jest proporcjonalna do liczby punktów uzyskanych na
sprawdzianie w klasie VI);
2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 10 pkt.;
3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej – maksymalnie 30 pkt., przeliczaną wg następujących
zasad:
a. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych – 20 pkt.;
b. aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska lokalnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 10 pkt.
10. W przypadku wyników równorzędnych, uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Czynności oraz terminy związane z rekrutacją
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW :
Test sprawności fizycznej
1. Warunkiem niezbędnym, decydującym o przyjęciu kandydata do klasy
sportowej, jest zaliczenie prób sprawności fizycznej, które nie jest jednak
jednoznaczne z przyjęciem do klasy sportowej.
2. Do klasy sportowej o specjalności: piłka nożna w Gimnazjum Nr 12
we
Wrocławiu będą przyjmowani chłopcy, którzy potrafią wykonać podstawowe
elementy sztuki piłkarskiej, tzn.:
a. żonglerka różnymi piłkami stopą, udem,
b. uderzenie, prowadzenie i przyjęcie piłki zewnętrznym i wewnętrznym
podbiciem,
c. zwody bez piłki,
d. gry uproszczone
e. inne formy postępowania indywidualnego i zespołowego w ataku i
obronie bez piłki i piłką,
3. Przykładowe standardy wymagań:
a. prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku,
b. prowadzenie piłki prawą i lewą z omijaniem przeszkód,
c. przyjęcie piłki
d. uderzenie piłki prostym podbiciem
e. strzał piłką do bramki wewnętrznym podbiciem z ruchu.
4. Oprócz elementów typowo piłkarskich zostaną przeprowadzone testy z
zakresu motoryki :
a. próba szybkości -bieg na 40 m lub 60 m ze startu niskiego lub
wysokiego,
b. próba mocy - skok w dal z miejsca z odbicia obunóż, wyskok dosiężny
z odbicia obunóż,
c. próba wytrzymałości - bieg na 12 min. –Test Coopera (ocena
wytrzymałości ogólnej) lub bieg na 1000 metrów,
d. próba siły - (mm. brzucha) – z leżenia tyłem wznosy tułowia w ciągu
30”,rzut piłką lekarską 3 kg w tył za głowę,
e. próba koordynacji - bieg po „kopercie” (Hala Sportowa) lub bieg 4x10
metrów
Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej gimnazjum, dyrektor
powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji rekrutacyjnej, nauczyciel
wychowania fizycznego, trener prowadzący zajęcia.
3. Komisja jest zobowiązana do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, a w szczególności:
a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych;
b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
c. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
d. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do zadań komisji
rekrutacyjnej należy ponadto ustalanie prób sprawności fizycznej.
5. Listy, o których mowa w ust. a podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na tablicy informacyjnej wewnątrz siedziby szkoły. Listy
zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. a, jest
7.
8.
9.
10.
określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do szkoły ,.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Podobne dokumenty