Fragmenty książki (strony 1-14 i 811-838)

Transkrypt

Fragmenty książki (strony 1-14 i 811-838)
Marek Jerzy Minakowski
Elita koronna
Elita Rzeczypospolitej
tom XIII
rodziny senatorów-ministrów
Korony Polskiej
Dr Minakowski
Kraków 2013
Egzemplarz № ░░░░░░░░
ISBN 978-83-63202-11-8
Wydawca:
Dr Minakowski
ul. Komandosów 5/10
30-334 Kraków
[email protected]
www.przodkowie.com, ElitaRP.pl
Złożono do druku w październiku 2012
Copyright © by Marek Jerzy Minakowski
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
3
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
Ogólną przedmowę do serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej umieściłem w
tomie I (Elita północnomazowiecka, Kraków 2011). W tomie II nie umieściłem jej z powo­
du braku miejsca. Począwszy od tomu III umieszczam ją w wersji skróconej, jak poni­
żej. Z czasem zasady te będą ewoluować (co jest nieuniknione przy długich seriach
wydawniczych), ale nie powinny to być zmiany głębokie.
1. Seria niniejsza przedstawia genealogię elity społeczno-politycznej Rzeczypo­
spolitej (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) od pokolenia kwitną­
cego w ostatnich latach jej istnienia (okres Sejmu Wielkiego) do dzisiaj.
2. Uczestnicy Sejmu Wielkiego (jego posłowie i senatorowie) urodzili się około
roku 1745. Tymczasem ostatnie kompletne wielotomowe kompendium genealogii elit
Rzeczypospolitej, obejmujące całość alfabetu, to Korona polska Kaspra Niesieckiego
(tzw. „Herbarz Niesieckiego”), ukończona w roku 1743 (autor zmarł w 1744). Misję ni­
niejszego dzieła można więc streścić następująco:
Elitę rodową początków Rzeczypospolitej pokazuje kronika Jana Dłu­
gosza, zakończona z jego śmiercią w roku 1480. Kolejne 263 lata są opi­
sane w herbarzu Niesieckiego. Elita Rzeczypospolitej przedstawia zaś
okres 267 lat od śmierci Niesieckiego do dzisiaj. Jak mają być sobie po­
dobne, tak muszą być od siebie różne — bo inne czasy je zrodziły
i inne okresy są w nich przedstawione.
3. Rozmaicie można definiować tradycyjną elitę i każda definicja ma swoje
wady. Chcąc być kompletnym, a jednocześnie nie przekraczać objętością czterdziestu
tomów, przyjąłem wypróbowaną definicję „potomków Sejmu Wielkiego”. Są to więc
posłowie na Sejm wybrani w wyborach 1788 i 1790 (obie kadencje Sejmu Czteroletnie­
go), senatorowie, którzy w tym czasie zaprzysięgli Konfederację sejmową, a także ro­
dzeństwo jednych i drugich wraz z potomstwem we wszystkich liniach aż do dziś.
4. Definicja ta nie rozróżnia stanu (szlachecki lub plebejski) ani sposobu dzie­
dziczenia (czy w linii męskiej, czy żeńskiej). Przez swą szerokość obejmuje więc ob­
szerne grupy zwane w XIX i XX wieku inteligencją — nawet wtedy, gdy w innych li ­
niach te same osoby wywodziły się ze stanu mieszczańskiego czy żydowskiego, albo
nawet chłopskiego. Nie rozróżnia narodowości, płci ani miejsca zamieszkania.
5. Inaczej niż dawniejsze herbarze, nie umieszczam tu informacji biograficz­
nych, a jedynie podstawowe daty życia opisywanych osób. Odsyłam za to, gdzie tylko
to możliwe, do artykułów zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym, który
ukazując się od roku 1935 doszedł już szczęśliwie do „Sz”.
6. Piszę tę książkę z perspektywy obywatela Rzeczypospolitej, a nie jednego z
wielu państw powstałych na jej gruzach. Tak się jednak złożyło, że większość żyjących
osób przedstawionych w tej książce mówi w domu po polsku. To samo dotyczy
4
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
prenumeratorów. Dlatego w tym języku książkę tę napisałem. Jeżeli pojawią się odpo­
wiednio silne argumenty — wybrane tomy (lub nawet całość) chętnie zobaczyłbym też
w innych językach.
7. Elita Rzeczypospolitej podzielona jest na tomy według podziału administra­
cyjnego Rzeczypospolitej tak, by żaden tom nie przekraczał tysiąca stron. Czasami
udaje się zmieścić jedno województwo w jednym tomie (tak było w tomie II), czasem
tylko pół województwa (tak było w tomie I), a czasami na jeden tom składają się aż
cztery dawne województwa (jak w tomie III).
8. Kolejność tomów jest przypadkowa. Prenumeratorom wysyłane są kolejne
tomy, docelowo z częstotliwością miesięczną. Lista prenumeratorów umieszczona jest
na końcu niniejszego tomu. Gdyby ktoś zdecydował się na prenumeratę później, bra­
kujące tomy również otrzyma. Jest też możliwość zamawiania jedynie wybranych to­
mów, kosztuje to jednak więcej.
9. Każdy tom opatrzony jest tablicą genealogiczną pokazującą powiązania we­
wnątrz grupy osób stanowiących elitę danego regionu. Te tablice pokazują, że w każ­
dym z tych przypadków mamy do czynienia z jedną de facto rodziną, a wyróżnianie
„rodzin” według nazwisk lub pochodzenia od konkretnej osoby ma charakter umow­
ny. Stanowią uproszczoną mapę umożliwiającą odnalezienie się w gąszczu powiązań
rodzinnych.
10. Właściwa treść zebrana jest w rozdziałach opisujących rodzinę danego
członka elity wraz z jej koligacjami.
11. Wybierając osoby ważne, z którymi powiązania pokazać warto, kieruję się
przede wszystkim kryterium posiadania biogramu w Polskim słowniku biograficznym.
Dzieło to, wydawane początkowo przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od roku 1935 i dochodzi do
końca litery „S”, opisując ponad 26.000 osób żyjących na terenach Rzeczpospolitej lub
mocno z nią związanych od pradziejów do końca XX wieku. Osoby o nazwiskach za­
czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak
można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone?
Nie znam innego obiektywnego standardu, który pozwoliłby ocenić, kto jest postacią
ważną, a o kim pamiętać się nie musi. Z Polskiego słownika biograficznego wybieram
więc około 50 osób, które są najbliżej powiązane z bohaterem danego rozdziału. Poka­
zują one krąg rodzinny tego człowieka: ludzi którzy mogli mieć wpływ na niego i tych,
na których skutecznie mógł on wpłynąć. Ci ludzie również zaliczani być mogą do elity
danej okolicy. Potem przedstawiam potomków danego senatora lub posła i potomków
jego rodzeństwa (wszak uprawianie polityki było wtedy zajęciem rodzinnym, a pozy­
cja polityczna była dziedziczona i przekazywana przez mariaże). Tam, gdzie jest mi
znana, przedstawiam tę genealogię do początku wieku XXI.
12. W genealogii potomków danej osoby umieszczam również odsyłacze do
bohaterów haseł Polskiego słownika biograficznego blisko powiązanych z osobami do niej
należącymi. W ten sposób pokazuję, w którą stronę (geograficznie i społecznie) migro­
wała elita danej okolicy.
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
5
13. Przy każdej osobie umieszczonej w genealogii zamieszam listę wszystkich
źródeł (z drobnymi wyjątkami), które wykorzystałem zbierając informacje o danej oso­
bie. Źródła te wymienione są potem starannie na końcu danego rozdziału. Jeżeli więc
wnikliwy czytelnik znajdzie tam informację niepełną, błędną lub zaskakującą, łatwo
ustalić przyjdzie kogo za stan ten należy winić.
Zbierając informacje do tej publikacji starałem się opierać głównie na źródłach
opublikowanych, z których przede wszystkim wymienić należy wspominany tu wielo­
kroć Herbarz polski Adama Bonieckiego, ponadto Polski słownik biograficzny, publikacje
Włodzimierza Dworzaczka (Genealogię i pośmiertne Teki Dworzaczka), Szlachtę wylegity­
mowaną w Królestwie Polskim Elżbiety Sęczys, Ziemian polskich XX wieku wydawnictwa
DiG, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce Tomasza Lenczewskiego, Rocznik szlachty
polskiej i Almanach błękitny J.S. Dunina-Borkowskiego i wiele, wiele innych.
Większość tych źródeł kończy się jednak na wieku XIX, dlatego informacje o
osobach żyjących współcześnie musiałem zbierać częściowo od samych rodzin, wysy­
łając tysiące ankiet i otrzymując tysiące odpowiedzi. Serdecznie dziękuję tym wszyst­
kim, którzy byli łaskawi przekazać swoje materiały wyciągnięte z rodzinnych archi­
wów i pamięci starszych członków rodzin. Najwięcej był mi łaskaw przekazać książę
Jerzy Czartoryski z Ottawy w Kanadzie, który pieczołowicie zbierał przez dziesięciole­
cia informacje o wszystkich potomkach Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823)
i rodzin spokrewnionych, będąc bezcennym źródłem wiedzy na temat XX-wiecznych
potomków polskiej arystokracji. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Wszystkie te listy przechowuję w moim archiwum i w razie wątpliwości w dowolnym
momencie mogę do nich powrócić.
Na początku listy źródeł (przed dwukropkiem) podaję zawsze sygnaturę da­
nej osoby w moim archiwum. Sygnatury te są jednoznaczne (nigdy dwie osoby nie
mają tego samego) i zasadniczo się nie zmieniają, co pozwala na odróżnianie osób, któ­
re żyły w tym samym czasie i nosiły te same imiona i nazwiska. Te same sygnatury są
wykorzystywane w innych moich publikacjach, takich jak Wielka Genealogia Mina­
kowskiego i Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. W moim archiwum informacje z
każdego źródła przechowywane są osobno, dzięki czemu w razie wątpliwości zawsze
można ustalić, skąd dana informacja (imię, data, przypisanie do rodziców itd.) została
zaczerpnięta i kiedy to miało miejsce.
14. Pisownia polskich nazwisk szlacheckich wciąż czeka na uporządkowanie.
Poświęciłem temu dwa artykuły, dostępne w Internecie: System polskich nazwisk szla­
checkich (http://minakowski.pl/system-polskich-nazwisk-szlacheckich) i Będę rozróż­
niał 3 rodzaje „z” w genealogii (http://minakowski.pl/bede-rozroznial-3-rodzaje-z-wgenealogii). W niniejszej serii używam dwóch konwencji: minimalnej i maksymalnej.
Wersję maksymalną (ze wszelkimi przydomkami, herbem tytułem arystokratycznym
itd.) podaję raz w danej linii, a poza tym skracam do wersji minimalnej. Dlatego zwy­
kle piszę „Emilia Plater” zamiast pełnej formy „Emilia hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.”
(1806-1831) oraz „Cecylia Plater” zamiast „Cecylia hr. Plater-Zyberk” (1853-1920) lub
„Cecylia Plater-Zyberkówna”.
Imion jednej osoby podaję najwyżej trzy, przy czym staram się sprowadzać je
do formy dziś powszechnie używanej (tak jak dzisiaj znany jest święty, którego imię
6
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
nadano na chrzcie). Gdy jednak jedna osoba w źródłach pojawia się pod różnymi imio­
nami, mogą się zdarzyć aberracje, które nie wszystkie uda się poprawić. Imię, pod któ­
rym dana osoba jest powszechnie znana, staram się umieszczać jako pierwsze, nawet
gdy na chrzcie było ono imieniem drugim czy trzecim.
Korona Polska i jej elita
7
Korona Polska i jej elita
Akt Unii Lubelskiej, konstytuujący Rzeczpospolitą w roku 1569 tak ją nazywał
w artykule trzecim:
„3. Iż iuż Korona Polska, y Wielkie Xięstwo Litewskie, iest iedno nie­
rozdzielne y nierożne ciało, a także nie rożna, ale iedna spolna Rzecz­
pospolita: która się ze dwu Państw y narodow w ieden lud zniosła y
spoiła” [Volumina Legum t. II s. 89].
Kolejne artykuły używają form krótszych:
„12. Moneta, tak w Polszce, iako w Litwie ma bydź za spolną radą,
uniformis et aequalis (...)”.
Nie mamy tu jednak konsekwencji, bo artykuł 16. sugeruje, że to Polska się
składa z Litwy i Korony:
„16. Seymow innych żadnych osobnych Stanom Koronnym y Litew­
skim, od tego czasu Krol I.M. Składać nie będzie, ieno zawzdy spolne
Seymu temu oboiemu narodowi, iako ciału iednemu, w Polszcze skła­
dać będzie, gdzie się Iego K. M. y Radom Koronnym y Litewskim naj­
słuszniej zdać będzie.”
Konstytucja Trzeciego Maja o Koronie i Litwie nie wspomina. Kraj nazywa
Rzecząpospolitą (bez przymiotników), ale jej ludność „narodem polskim” („wraz ze
Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi”).
Używa też wymiennie formy „w krajach polskich”, „w Polszcze”, „w państwach Rze­
czypospolitej” i „na ziemi polskiej”.
Dopiero poprawka do konstytucji, Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów z 20 X
1791 to naprawia:
„Za zgodą panów rad senatu, tak duchownych, jako i świeckich oraz
posłów ziemskich Korony Polskiey i Wielkiego Xięstwa Litewskiego,
bacząc ustawicznie na powinność Naszą, ku wspólney oyczyźnie
swey, Rzeczypospolitey Polskiey” [Volumina Legum, t. IX s. 316].
Słowo „Polska” jest więc dwuznaczne: oznaczać może zarówno Rzeczpospoli­
tą (bez przymiotnika lub z przymiotnikiem „Polska”), jak i jedno z dwóch wchodzą­
cych w jej skład państw lub krajów: Koronę (bez przymiotnika lub z przymiotnikiem
„Polska”).
Z całą pewnością natomiast oświadczyć można, że ani o „Rzeczypospolitej
Polsko-Litewskiej” ani o „Rzeczypospolitej Obojga Narodów” nie ma mowy. Już szyb­
8
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
ciej można by powiedzieć o „Rzeczypospolitej Koronno-Litewskiej”. A gdybyśmy
chcieli trzymać się literalnie form oficjalnych, to możemy skalkować brytyjskie „Uni­
ted Kindom of Great Britain and Nothern Ireland” i użyć formy: „Wspólna Rzeczpo­
spolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego zwana w skrócie Rzecząpo­
spolitą lub Rzecząpospolitą Polską”.
Niniejszy tom poświęcamy więc elicie Korony Polskiej, zwanej w skrócie Koro­
ną. Elita Wielkiego Księstwa Litewskiego opisana została w tomie IX.
Ilustracja 1: Rzeczpospolita w okresie największego zasięgu terytorialnego, źródło: Wi­
kipedia, Wolna Encyklopedia. Na czarno zaznaczono obszar, którego dotyczy niniej­
szy tom
Granice Korony Polskiej ustabilizowały się w roku 1569, gdy przyłączono do
niej województwa podlaskie, wołyńskie, bracławskie i kijowskie wraz z pretensjami do
przejściowo utraconego województwa czernihowskiego. Przez kolejne 203 lata jedyne
zmiany granic dotyczyły odzyskanego i utraconego ponownie województwa czerni­
howskiego oraz utraconej na rzecz Rosji południowo-wschodniej części województwa
kijowskiego oraz przejściowo zajętych przez Turcję ziem województw bracławskiego i
podolskiego.
Wcześniejszymi nabytkami Korony, które zostawiły ciekawe ślady w jej ustro­
ju, było nabycie Prus Królewskich w Pokoju Toruńskim (1466 r.) oraz stopniowa inkor­
Korona Polska i jej elita
9
poracja Mazowsza (w latach 1462–1526). W Prusach Królewskich utworzono wojew­
ództwa pomorskie, chełmińskie i malborskie oraz osobne biskupie księstwo warmińs­
kie, zaś Mazowsze składało się z województw rawskiego, płockiego i mazowieckiego
(tj. warszawskiego).
Każde z województw Korony obierało swoich posłów na Sejmy na lokalnych
sejmikach. Każde też miało w Senacie kilku przedstawicieli: wojewodę, kilku kasztela­
nów i czasem biskupa (wyjątkiem była Warmia, którą reprezentował wyłącznie bi­
skup, nie miała też własnych posłów na Sejm). Tworzyli oni lokalne elity opisane w
poszczególnych tomach niniejszej serii. Poza nimi w Senacie zasiadało też kilku „mini­
strów” bez przydziału terytorialnego. Ministrów litewskich opisaliśmy w tomie IX, a
tu zajmiemy się ministrami koronnymi.
Ministrowie koronni w Senacie Sejmu Wielkiego (w nawiasach kwadratowych sy­
gnatury wg archiwum autora):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
marszałek wielki koronny Michał Mniszech [4.333.3]
marszałek nadworny koronny Kazimierz Raczyński [15.105.733]
kanclerz wielki koronny Jacek Małachowski [9.522.619]
podskarbi nadworny koronny Roch z Głogowy Kossowski [11.449.141]
podskarbi wielki koronny Adam Łodzia ks. Poniński [15.105.822]
hetman wlk. koronny Franciszek Ksawery Branicki [2.261.80]
referendarz wielki koronny Stanisław Nałęcz Małachowski [3.598.213]
Widzimy tu 7 osób, noszących 6 różnych nazwisk (Branicki, Kossowski, Mała­
chowski, Mniszech, Poniński, Raczyński).
Czy mamy tu zatem 7 (względnie 6) osobnych rodzin, składających się razem
na elitę lubelską? Załączona do tego tomu tablica genealogiczna pokazuje, że jest to
jedna, bliska rodzina: istotna część elity koronnej.
A oto niektóre ciekawe osoby, jakie można znaleźć w tym tomie:

aktorzy: Andrzej Grabowski (1952-), Maja Komorowska (1937-);

dziennikarze: Maria Bnińska (1965-), Andrzej Bober (1936-), Jan Cieński
(1965-), Piotr Łoś (1970-), Michał Szułdrzyński (1980-), Bohdan Tomaszewski
(1921-), Dominika Wielowieyska (1968-);

filozofowie: Wacław Mejbaum (1933-2002);

historycy: Andrzej Nowak (1960-), Emanuel Rostworowski (1923-1989), Zofia
Włodek (1925-);

literaci: Zygmunt Krasiński (1812-1859), Jan Potocki (1761-1815), Karol Hubert
Rostworowski (1877-1938), Wojciech Żukrowski (1916-2000);

malarze: Józef Brandt (1841-1915);

muzycy: Milo Kurtis (1951-), Hanka Ordonówna (1904-1950);
10
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna

politycy dziewiętnastowieczni: Kazimierz Badeni (1846-1909), Jan Goetz-Oko­
cimski (1864-1931), Edward Raczyński (1786-1845), Leon Skorupka (18221875);

politycy powojenni: Ryszard Reiff (1923-2007), Czesław Wycech (1899-1977);

politycy przedwojenni: Edward Raczyński (1891-1993);

politycy współcześni: August Chełkowski (1927-1999), Hanna GronkiewiczWaltz (1952-), Jacek Jezierski (1958-), Halina Nowina-Konopka (1938-), Anna
Radziwiłł (1939-2009), Andrzej Wielowieyski (1927-);

prawnicy: Tadeusz de Virion (1926-2010), Xawery Konarski (1968-), Tadeusz
Zieliński (1926-2003);

przedsiębiorcy: Jan Götz (1815-1893), Jan Kulczyk (1950-), Stanisław Tyczyń­
ski (1958-);

wojskowi: Dezydery Chłapowski (1790-1879), Henryk Hubal-Dobrzański
(1897-1940).
Rodzina Franciszka Ksawerego Branickiego, hetmana wlk. kor.
11
Rodzina Franciszka Ksawerego Branic­
kiego, hetmana wlk. kor.
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792 podpisany jako Franciszek Ksawery
Branicki - senator (hetman wlk. koronny) - akces 23 XII 1788.
W Polskim Słowniku Biograficznym (t. 2, str. 398) jako: BRANICKI Franciszek Ksawe­
ry (ok. 1730-1819) hetman wielki koronny.
Jego rodzicami byli Piotr Branicki * ok. 1708 Braclaw † 14 II 1762 Lwów poch. Lwów
[2.261.75: Bon., PSB, Dw., Cz., Zr1, Zr2]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 2, str. 409) jako:
BRANICKI Piotr Franciszek (zm. 1762) kasztelan bracławski
i Waleria Melania Szembek * ok. 1712 Braclaw † 1778 [2.261.77: Bon., PSB, Dw., Cz., Zr1].
Dziadkami ze strony ojca byli Józef Branicki h. Korczak † 1735 [2.261.71: Bon., PSB, Zr2]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 2, str. 407) jako:
BRANICKI Józef (zm. 1735) kasztelan halicki
i Teresa Iskra h. Kopacz [8.129.29: Bon., PSB].
Dziadkami ze strony matki byli Piotr Wojciech Szembek h. wł. † 1738 [2.261.78: Bon., PSB,
Dw., Łuszcz, Zr2] i Barbara Nielepiec h. Prus † po 1749 [dw.16802: PSB, Dw., Łuszcz, Zr1].
Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 4 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. BRANICKA Aleksandra (1754-1838) (PSB t. 2 s. 393) - żona
2. BRANICKI Piotr Franciszek (zm. 1762) kasztelan bracławski (PSB t. 2 s. 409) ojciec
3. BRANICKI Władysław Grzegorz (1783-1843) generał, senator (PSB t. 2 s. 412) syn
4. POTOCKA Zofia (1790-1879) żona Artura, filantropka (PSB t. 27 s. 747) - córka
5. BRANICKI Aleksander (1821-1877) kolekcjoner, fotograf-amator (PSB t. 2 s.
397) - wnuk
6. BRANICKI Józef (zm. 1735) kasztelan halicki (PSB t. 2 s. 407) - dziad
7. BRANICKI Konstanty (1824-1884) ornitolog, podróżnik, myśliwy (PSB t. 2 s.
407) - wnuk
12
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
8. BRANICKI Ksawery (1814?-1879) emigrant, francuski polityk finansista (PSB t.
2 s. 408) - wnuk
9. ODESCHALCHI Zofia Katarzyna (1821-1886) arystokratka w sferach watykań­
skich (PSB t. 23 s. 535) - wnuczka
10. POTOCKA Aleksandra (1818-1892) właścicielka Wilanowa, działaczka chary­
tatywna (PSB t. 27 s. 731) - wnuczka
11. POTOCKA Katarzyna (1825-1907) arystokratka, działaczka społeczna (PSB t.
27 s. 742) - wnuczka
12. POTOCKI Adam (1822-1872) właściciel dóbr i zakładów przemysłowych, poli­
tyk konserwatywny (PSB t. 27 s. 750) - wnuk
13. POTOCKI Artur (1787-1832) oficer, adiutant ks. Józefa Poniatowskiego, właści­
ciel Krzeszowic (PSB t. 27 s. 795) - zięć
14. SAPIEŻYNA Elżbieta (ok. 1734-1800) wojewodzicowa mścisławska (PSB t. 35
s. 163) - siostra
15. BRANICKI Władysław (1848-1914) ziemianin (PSB t. 2 s. 412) - prawnuk
16. KRASIŃSKI Ludwik Józef (1833-1895) ziemianin, przemysłowiec (PSB t. 15 s.
186) - mąż wnuczki
17. KRASIŃSKI Władysław Wincenty (1844-1873) ziemianin, prawnik, historyk
(PSB t. 15 s. 198) - prawnuk
18. KRASIŃSKI Zygmunt Napoleon Stanisław (1812-1859) poeta, powieściopisarz,
dramaturg (PSB t. 15 s. 199) - mąż wnuczki
19. POTOCKA Józefina Amelia (1752-1798) druga żona Szczęsnego Potockiego
(PSB t. 27 s. 740) - od synowej 1 os.
20. POTOCKI Andrzej (1861-1908) właściciel dóbr i zakładów przemysłowych, po­
lityk, marszałek, namiestnik Galicji (PSB t. 27 s. 778) - prawnuk
21. POTOCKI Antoni (1780-1850) generał brygady, senator, tajny radca (PSB t. 27
s. 792) - inny mąż synowej
22. POTOCKI Artur (1850-1890) konserwatywny polityk galicyjski (PSB t. 27 s.
797) - prawnuk
23. POTOCKI Jan (1761-1815) podróżnik, publicysta, działacz i pisarz polityczny,
historyk, literat (PSB t. 28 s. 36) - teść córki
24. POTOCKI Stanisław Szczęsny (1752-1805) marszałek konfederacji targowickiej
(PSB t. 28 s. 183) - ojciec synowej
25. RACZYŃSKA Róża (1849-1937) działaczka społeczno-kulturalna (PSB t. 29 s.
621) - prawnuczka
26. RADZIWIŁŁOWA Maria Róża (1863-1941) ordynatowa nieświecka (PSB t. 30
s. 412) - prawnuczka
27. SANGUSZKO Janusz Modest (1749-1806) starosta krzemieniecki (PSB t. 34 s.
492) - teść córki
28. SAPIEHA Kazimierz Nestor (1757-1798) generał artylerii, poeta (PSB t. 35 s. 52)
- siostrzeniec
29. DRZEWIECKI Piotr Antoni (zm. 1765) podkomorzy wołyński (PSB t. 5 s. 417) od zięcia 2 os.
30. KISIELEWOWA Zofia (1801-1875) działaczka Wielkiej Emigracji (PSB t. 12 s.
492) - siostra synowej
31. KRASIŃSKI Adam (1870-1909) redaktor, pisarz (PSB t. 15 s. 168) - praprawnuk
Rodzina Franciszka Ksawerego Branickiego, hetmana wlk. kor.
13
32. KRASIŃSKI Wincenty (1782-1858) generał (PSB t. 15 s. 195) - teść wnuczki
33. LUBOMIRSKA Izabela (1736-1816) marszałkowa wielka koronna (PSB t. 17 s.
625) - od zięcia 2 os.
34. LUBOMIRSKI Stanisław (ok. 1720-1783) marszałek wielki koronny (PSB t. 18 s.
53) - dziad zięcia
35. MNISZCHOWA Amelia Maria (1736-1772) marszałkowa nadworna (PSB t. 21
s. 452) - od synowej 2 os.
36. MNISZECH Jerzy August (1715-1778) marszałek nadworny, kasztelan kra­
kowski (PSB t. 21 s. 470) - dziad synowej
37. POTOCKA Anna Teresa (1746-1810) krajczyna koronna (PSB t. 27 s. 732) - od
zięcia 2 os.
38. POTOCKA Gertruda (ok. 1754-1771) pierwsza żona Szczęsnego Potockiego
(PSB t. 27 s. 738) - od synowej 2 os.
39. POTOCKA Zofia (ok. 1760-1822) trzecia żona Szczęsnego Potockiego (PSB t. 27
s. 744) - od synowej 2 os.
40. POTOCKI Aleksander (1776-1845) wojskowy senator-kasztelan, koniuszy
dworu rosyjskiego, właściciel Wilanowa (PSB t. 27 s. 756) - teść wnuczki
41. POTOCKI Aleksander (1798-1868) wojskowy, powstaniec 1830, emigrant, fi­
lantrop (PSB t. 27 s. 759) - brat synowej
42. POTOCKI Alfred (1786-1862) pierwszy ordynat łańcucki, marszałek galicyjski
(PSB t. 27 s. 760) - brat zięcia
43. POTOCKI Bolesław (1805-1896) ziemianin, fundator szkół (PSB t. 27 s. 800) brat synowej
44. POTOCKI Franciszek Salezy (1700-1772) wojewoda kijowski (PSB t. 27 s. 814) dziad synowej
45. POTOCKI Herman (1801-1866) powstaniec 1830, poseł, emigrant (PSB t. 27 s.
828) - teść wnuka
46. POTOCKI Józef (ok. 1735-1802) poseł, starosta leżajski, krajczy koronny (PSB t.
28 s. 73) - dziad zięcia
47. POTOCKI Mieczysław (1799-1878) magnat, awanturnik (PSB t. 28 s. 101) - brat
synowej
48. POTOCKI Stanisław Wojciech (1837-1884) działacz społeczny, współzałożyciel
uzdrowiska w Rymanowie (PSB t. 28 s. 172) - od synowej 2 os.
49. POTOCKI Włodzimierz (1789-1812) pułkownik artylerii konnej (PSB t. 28 s.
229) - brat synowej
50. RACZYŃSKI Edward Aleksander (1847-1926) latyfundysta, kolekcjoner, mece­
nas sztuki (PSB t. 29 s. 632) - mąż prawnuczki
51. RACZYŃSKI Karol Roger (1878-1946) ziemianin, pionier automobilizmu (PSB
t. 29 s. 644) - praprawnuk
52. RACZYŃSKI Roger Adam (1889-1945) wojewoda poznański, wiceminister, dy­
plomata (PSB t. 29 s. 661) - praprawnuk
53. RADZIWIŁŁ Albrecht Antoni (1885-1935) ordynat nieświeski i klecki (PSB t. 30
s. 134) - praprawnuk
54. RADZIWIŁŁ Karol Mikołaj (1886-1968) ziemianin, ordynat dawidgródecki
(PSB t. 30 s. 262) - praprawnuk
14
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
55. RADZIWIŁŁOWA Maria Magdalena (1861-1945) filantropka, działaczka naro­
dowa (PSB t. 30 s. 398) - od wnuczki 2 os.
56. SANGUSZKO Paweł Karol (1680-1750) marszałek wielki litewski (PSB t. 34 s.
497) - dziad zięcia
57. SANGUSZKOWA Barbara Urszula (1718-1791) poetka, tłumaczka, filantropka
(PSB t. 34 s. 517) - od zięcia 2 os.
58. SAPIEHA Eustachy Kajetan (1797-1860) powstaniec 1830, emigrant (PSB t. 34 s.
597) - teść wnuka
59. SAPIEHA Ignacy (zm. 1758) wojewoda mścisławski (PSB t. 34 s. 612) - teść sio­
stry
60. SAPIEHA Piotr Paweł (1701-1771) wojewoda smoleński (PSB t. 35 s. 149) - teść
siostry
61. SIERAKOWSKI Adam (1846-1912) ziemianin (PSB t. 37 s. 254) - mąż pra­
wnuczki
62. SIERAKOWSKI Stanisław (1881-1939) ziemianin, działacz polityczny (PSB t. 37
s. 303) - praprawnuk
63. de NASSAU-SIEGEN Karolina (ok. 1751-1804) działaczka kulturalna i poli­
tyczna (PSB t. 22 s. 595) - od zięcia 2 os.
Potomkowie bezpośredni
Franciszek Ksawery Branicki h. Korczak * ok. 1730 Warszawa † IV 1819 w Białejcer­
kwi [2.261.80: Bon., PSB, Zr3, Dw., Łuszcz, Cz., Zr1, Zr4, Zr2]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 2, str. 398) jako:
BRANICKI Franciszek Ksawery (ok. 1730-1819) hetman wielki koronny
× 12 XI 1781 Aleksandra Katarzyna Engelhardt * 1754 Warszawa † 15 VIII 1838
[5.568.5:
Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr1, Zr4]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 2, str. 393) jako:
BRANICKA Aleksandra (1754-1838)
(rodzice: Wasyl Andrejewicz Engelhardt [psb.2016.2: PSB, Cz.] i Maria Aleksandrowna Po­
temkin [psb.2016.3: PSB, Cz.])
1. Aleksander Branicki * ok. 1780 † ok. 1798 [cz.I007589: Cz.]
2. Katarzyna Branicka * po 1781 Tulczyn [2.261.96: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Zr5, Cz., Zr1]
× Konstanty Sanguszko * 1778 Dubno † 1808 [2.261.97: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr1] (ro­
dzice: Jan Modest ks. Sanguszko-Kowelski h. Pogoń Litewska * 15 VI 1749 Krze­
mieniec † 14 IX 1806 Zasław poch. Zasław [6.419.207: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr1]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 34, str. 492) jako:
SANGUSZKO Janusz Modest (1749-1806) starosta krzemieniecki
i Aniela Angielika Ledóchowska z Leduchowa h. Szaława * ok. 1750 Dubno † 7 IV
1823 Zasław [14.63.628: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr1, ])
Ojciec teścia: Paweł Karol Lubartowicz Sanguszko * 1680 Wilno † 13 IV 1750 Zahaj­
cach [15.105.322: Bon., PSB, Dw., Zr6, Łuszcz, Cz., Zr1, Zr2, Zr7]
Rodzina Kazimierza Raczyńskiego, marszałka nadwornego koronnego
811
1. Imre Karoly Festetics * 18 VII 1870 Linz † 16 IV 1903 Görbersdorf
[sw.50843: Zr11, Zr24]
× 12 VII 1897 Ouchy (Lausanne) Maria Pivary * 12 IV 1874 Szepter-Remete
† 1942 Budapeszt [sw.50844: Zr11, Zr24]
a) Kristof Imre Festetics * 1898 † 1962 [sw.50845: Zr11]
× Marie Theresia von Blanckenstein * 1909 † 1964 [sw.50846: Zr11]
b) Róza Maria Festetics * 1901 † 1948 [sw.50847: Zr11]
× Gyorgy Sibrik de Szarvaskend * 1882 [sw.50848: Zr11]
2. Samuel Imre Festetics * 1 IX 1876 Cserstö † 7 I 1927 Mariatrost [sw.50849:
Zr11, Zr24]
× 19 V 1876 Graz Ida Maria Emma von John * 15 II 1876 Wiedeń † 23 IX
1940 Monachium [sw.50850: Zr11, Zr24] (rodzice: Franz Xaver von John
[sw.113182: Zr24] i Maria Anna Karoline von Orsini und Rosenberg
[sw.113183: Zr24])
a) Domokos Sámuel Imre Festetics * 6 II 1901 Bakófa [sw.113184: Zr24]
× 22 VII 1942 Budapeszt rozw. 1946 Judit Borbála Jerne Ghyczy * 1 III
1923 Debreczen [sw.113185: Zr24] (rodzice: Tihamer Ghyczy de Gicz, As­
sa-et Ablanckszkürth [sw.113186: Zr24] i Judit Ida Ilona Thuránzky de
Thurpatak et Komjathna [sw.113187: Zr24])
1. Dénes Sámuel Imre Festetics * 12 VII 1943 Csertö [sw.113191: Zr24]
× 8 VII 1967 Epe Viola Sophie Kolisch * 18 V 1946 [sw.113192: Zr24] (ro­
dzice: Leopold Leo Kolisch [sw.113193: Zr24] i Cornelia Berendina Mar­
garetha Vuijk [sw.113194: Zr24])
a) Andreas George Festetics * 22 VIII 1968 Buenos Aires [sw.113195:
Zr24]
b) Dominique Viola Festetics * 9 I 1971 Rotterdam [sw.113196: Zr24]
× 29 IX 1949 Schwarzenegg rozw. 1956 Elisabeth Leopoldine Margarethe
von Saldern * 22 VII 1921 Potsdam [sw.113188: Zr24] (rodzice: Franz von
Saldern-Ahlimb-Ringenwalde [sw.113189: Zr24] i Gisela Dorotea Bertha
von der Goltz [sw.113190: Zr24])
3. Terezia Berta Festetics * 1877 † 1940 [sw.50851: Zr11]
× Ludwig von Watzdorff * 1871 † 1952 [sw.50852: Zr11]
4. Wanda Berta Maria Festetics * 1882 † 1968 [sw.50853: Zr11]
× Ernst von Seilern * 1878 † 1927 [sw.50854: Zr11]
c) Wanda Festetics * 1845 [sw.50855: Zr11]
× Richard von Walderdorff * 1837 † 1895 [sw.50856: Zr11]
3. Teresa Raczyńska * 28 IV 1820 † 14 I 1909 Graz [lu.24984: Zr4, PSB, Łuszcz, Cz.]
× 30 VII 1840 Jan Nepomuk Erdödy * 10 I 1794 † 2 V 1879 [lu.24985: Zr4, PSB, Łuszcz,
Cz., Zr25] (rodzice: Sandor Erdödy de Monyorokerek et Monoszlo * 11 XI 1766 †
1823 [sw.19647: Zr25] i Amalia Palffy * 4 I 1774 [sw.19648: Zr25])
Jego rodzeństwo z potomstwem
1. N. Raczyński [5.367.447: Bon.]
812
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
2. Weronika Barbara Raczyńska * ok. 1740 Wojnowice † 17 VI 1743 Wojnowice poch.
Dakowy Mokre [dw.13902: Dw.]
3. Antoni Raczyński * ok. 1741 Wojnowice [dw.13903: Dw.]
4. Marianna Petronela Raczyńska * ok. 1743 Wojnowice [dw.13904: Dw.]
Wykorzystane źródła
Źródła popularne
Bon.: A. Boniecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski, wersja 2.1, Dr Minakowski Publikacje Elektronicz­
ne, Kraków 2005
Wykorzystano tu artykuły:
— t. I s. 67 (i uzup. w t. I i Uzupełnień): Badeniowie v. Badyniowie h. Bończa
— t. I s. 154 (i uzup. w t. Uzupełnień): Bełchaccy v. Bełczaccy h. Topór z Bełchatowa w powiecie piotrkow­
skim
— t. II s. 105: Braniccy h. Korczak
— t. II s. 144: Broniszowie h. Wieniawa z Broniszewic, w powiecie kaliskim
— t. II s. 155: Brühlowie h. Własnego
— t. III s. 84: Chreptowiczowie h. Odrowąż
— t. III s. 269: Czaplicowie (Czaplic) h. Kierdeja
— t. III s. 276: Czapscy h. Leliwa
— t. III s. 319: Czartoryscy książęta h. Pogoń Litewska
— t. III s. 339: Czechniccy
— t. IV s. 1: Czetwertyńscy Książęta h. Książąt Ruskich (Święty Jerzy v. Pogoń Ruska)
— t. IV s. 157: Dąmbscy v. Dąbscy h. Godziemba
— t. V s. 58: Drzewieccy h. Nałęcz z Drzewicy (dzisiaj Drzewce) w pow. lubelskim Biorą przydomek Borsza
— t. V s. 153: Działyńscy h. Ogończyk z Działynia, w powiecie lipnowskim
— t. VII s. 42: Granowscy h. Leliwa z Granowa i Granówka, w powiecie kościańskim
— t. VIII s. 69: Iwanowscy h. Łodzia
— t. VIII s. 107 (i uzup. w t. VIII): Jabłonowscy h. Prus III-ci
— t. VIII s. 267: Jaroszyńscy h. Własnego
— t. IX s. 31: Jezierscy
— t. IX s. 97: Judyccy h. Własnego
— t. X s. 93: Kisielowie h. Własnego
— t. XI s. 1: Komorowscy h. Korczak z Komorowa, w województwie bełskiem
— t. XI s. 291: Kossakowscy h. Ślepowron przydomku Korwin
— t. XII s. 184: Krasińscy h. Ślepowron przydomku Korwin z Krasnego, w ziemi ciechanowskiej
— t. XV s. 56: Lubomirscy h. Drużyna (Śreniawa bez krzyża) z Lubomierza, w powiecie szczyrzyckim
— t. XV s. 211: Łaszczowie h. Prawda
— t. XVI s. 54 (i uzup. w t. XII): Łubieńscy h. Pomian z Łubnej, w sieradzkim, w parafji Wąglczew
Cz.: J. Czartoryski, Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski - http://pages.infinit.net/chimtic/jerzy/
oraz materiały na temat innych potomków Sejmu Wielkiego
Dw.: W. Dworzaczek: plik GEDCOM, w: Teki Dworzaczka, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik 1997 oraz Tabli­
ce, w: W. Dworzaczek, Genealogia, PWN, Warszawa 1959
Leg.: E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim, DiG, Warszawa 2000
Wykorzystano tu artykuły:
— Krasiński h. Ślepowron
— Łubieński h. Pomian
Łuszcz.: B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa (...), Biblioteka Narodowa,
rkps. IV 6583, opracowany elektronicznie przez Bibliotekę Kórnicką PAN
PSB: Polski Słownik Biograficzny, tomy I-XLVII, Kraków 1935-2011
Ziem.: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. 1-7, DiG, Warszawa 1993-2004
Źródła specyficzne w kolejności cytowania
Rodzina Kazimierza Raczyńskiego, marszałka nadwornego koronnego
813
Zr1: Baza genealogiczna dra Sławomira Górzyńskiego
Zr2: Wypisy z Almachu Błękitnego Borkowskiego i genealogii Borowskiego
Zr3: Teodor Szeliga Żychliński jr, Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy, Poznań 1886 (Złota Księga Szlachty
Polskiej t. XV-XVII)
Zr4: T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, Adiutor, Warszawa 1995-1996
Zr5: Lista uczestników Sejmu Wielkiego (sygnatariuszy konfederacji) opublikowana w Voluminach Legum,
tom VIII i Diariuszu J.P. Łuszczewskiego
Zr6: Wikipedia, wolna encyklopedia
Zr7: Materiały p. Jana Leopolda w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr8: J.S. Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej 1883
Zr9: Materiały p. Mikołaja Nowackiego w archiwum autora z lat 2010-2012
Zr10: Materiały p. Leszka Służewskiego w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr11: Materiały p. Daniela Kamińskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr12: Materiały p. Adama Sołtana w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr13: Mikołaj Radziwiłł, Genealogia Potockich, potomków Szczęsnego
Zr14: Pamiętnik rodziny Łubieńskich ofiarowany rodzeństwu przez Różę z Łubieńskich Sobańską, Warszawa 1851
Zr15: Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner)
Zr16: A. Śródka, P. Szczawiński (opr.), Biogramy uczonych polskich, Ossolineum, Wrocław 1983
Zr17: Materiały p. Tadeusza Jełowickiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr18: Materiały p. Michała A. Żurowskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr19: Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1-3, Warsza­
wa 1932-1935
Zr20: Materiały p. Macieja Majewskiego w archiwum autora z lat 2010-2012
Zr21: Kazimierz Reychman, Szkice genealogiczne, Warszawa 1936
Zr22: Daniel de Rauglaudre et al, Baza genealogiczna Roglo, http://roglo.eu/roglo
Zr23: http://genealogy.euweb.cz/
Zr24: Materiały p. Martina Husa w archiwum autora z lat 2007-2009
Zr25: Materiały p. Mikołaja Radziwiłła w archiwum autora z lat 2006-2012
814
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Spis prenumeratorów
(Stan z października 2012)
Poniższe osoby zadeklarowały chęć zakupienia wszystkich tomów Elity Rze­
czypospolitej dzięki czemu publikacja ta jest możliwa.
Serdecznie dziękuję w imieniu przyszłych pokoleń za to wsparcie. Listę pre­
numeratorów ułożyłem w formacie takim, jak obejrzeć ją można w herbarzach Niesiec­
kiego i Bonieckiego oraz w pozątkowych tomach Polskiego Słownika Biograficznego.
Wszelkie zmiany na tej liście, dopisywanie nowych chętnych i korekty już za­
pisanych uprzejmie proszę zgłaszać na adres podany w stopce niniejszego tomu.
Aktualna wersja jest ponadto opublikowana na stronie internetowej
http://ElitaRP.pl .
Aksamit-Będkowski Paweł, Kraków egz 2
Bajor Andrzej, Zalesie Górne
Bartoszewski Piotr, Lublin
Bechcicki Sylwin, Lubliniec
Biblioteka Polska w Montrealu, Kanada
Biblioteka Śląska, Katowice
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Biczyński Łukasz, Łubianka
Bisping Michał, Kraków egz 2
Bnińska hr. Maria, Warszawa
Bobrowski Krzysztof, Warszawa
Bogatko Wojciech, Skierniewice
Boruta dr Mirosław, Kraków
Braun Monika, Wrocław
Brzustowicz dr Grzegorz J., Krzęcin
Buczek-Płachtowa Barbara, Warszawa
Budnik Grzegorz J., Linówiec
Bykowski Bogusław, Warszawa
Chłapowski dr hab. Krzysztof, Warszawa
Chrzanowski Tadeusz, Katowice
Chudzik Paweł, Gorzów Wlkp.
Ciemiecki Iwona, Prilly, Szwajcaria
Cygańczuk Iza, Białystok
Czerwieniec Marta, Warszawa
Dąbrowski Grzegorz, Legionowo
de Pourbaix Leszek, Västerhaninge,
Szwecja
de Pourbaix Michał, Overijse, Belgia
Dembiński Jan, Dannemois, Francja
Donimirski Piotr, Koźmice Wielkie
Dramiński Stanisław, Warszawa
Durski Sławomir, Warszawa
Echaust Halina, Sieraków
Ejsmont Tadeusz, Tuszyn
Fedorowicz-Jackowski Witold, Warszawa
Florkiewicz Błażej, Aarhus, Dania
Frątczak ksiądz Wojciech, Włocławek
Futymska Joanna, Warszawa
Galiński Krzysztof, Eze, Francja
Gawrońska Ewa, Szczecin
Gerlicz Witold, Wodzierady
Gładysz Paweł, Warszawa
Godziemba-Dąmbska Elżbieta, Marcewo
koło Słupcy
Górecka Małgorzata, Warszawa
Górzyńscy Iwona i Sławomir, Warszawa
Grzesik Kazimierz, Łódź
Grzybowski Roman, Piotrków Trybunal­
ski
Gutt Paweł, Warszawa
Hake Witold, Warszawa
Harajda Jan, Poznań
Herman Andrzej, Warszawa
Hryniewski Teodor, Strzeniówka k.
Nadarzyna
Idzior Janusz, Kanada
Iskrzycki Witold, Krepa Slupska
Iwicki Andrzej, Bonn, Niemcy egz 2
Iwicki Wojciech, Szczecin
Jagiełło Anna, Warszawa
Jałoszyńska Ewa, Warszawa
Spis prenumeratorów
Janowska Maria, Milanówek
Jarnuszkiewicz Jacek, Proszowice
Jarochowski Wit Ładysław, Legionowo
Jaromska Marianna, Blizne Jasińskiego
Jaszczołt Tomasz, Krakówki-Włodki
Jaworowski Jakub, Warszawa
Jełowicki Andrzej, Krosno
Jełowicki Jerzy, Ustrzyki Dolne
Karnkowska-Szpejna Ewa, Lublin
Kieniewicz Adam, Kraków
Kłosowicz-Krzywicka Barbara, Paryż
Kobuszewski Ireneusz, Leoncin
Komornicki Jan, Zakopane
Konarski Kornel, Poznań
Konarski mec. Xawery, Kraków
Kostecki Krzysztof, Warszawa
Kozak Józef, Kraków
Krakowiński Czesław, Świdnica
Krasicki hr. Kacper, Warszawa
Krason Tadeusz, Chicago, USA
Kruczyński Andrzej, Warszawa
Krzyżanowski Andrzej, Konstancin
Księgarnia Lexicon Maciej Woliński, War­
szawa
Kubicki Adam, Laski
Kuczyńska Anna, Warszawa
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych
Kwilecki hr. Michał, Wrocław
Łaszczyński Marek, Warszawa
Lesińska-Suchodolska Grażyna, Warsza­
wa
Lewandowski Andrzej, Warszawa
Lewandowski Piotr, Calgary, Kanada
Litwin Jacek, Tarnów
Lord de La Ragotiere Jacques
Lorentowicz Michał, Żnin
Lubowiecki mec. Józef, Gdańsk
Łysak Ludwik, Kaliszkowice Ołobockie
Machowska Wanda, Heubach, Niemcy
Maciejewski prof. Bernard, Niemcy
Maciusowicz Marek, Londyn, Wielka
Brytania
Magnuska Lesikowska Gizela, Szwecja
Marcinowska Driemel Małgorzata, Łódź
Markowski Maciej, Piaseczno
Marusarz St.Piotr, Zakopane
815
Międzynarodowe Centrum Kultury - Bi­
blioteka, Kraków
Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwice
Mierzejewski Lech, Gdańsk
Mikułowski-Pomorski prof. Jerzy, Kra­
ków
Milowicz Elżbieta, Olsztyn
Miraś Ireneusz, Kraków
Molendowski Paweł, Węgrów
Moussette Nicolas, Saint-Paterne-Racan,
Francja
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waple­
wie
Muzeum Ziemi Rawskiej, Rawa Mazo­
wiecka
Mycielski hr. Jacek, Casale Marittimo,
Włochy
Nakielski Witold, Łódź
Nekanda Trepka Włodzimierz, Osielsko
Newelicz Piotr, Kraków
Niwicki Piotr, Kraków
Nowina Konopka Marcin, Warszawa
egz 2
Nowosielski ks. Mirosław, Skierniewice
Odrowąż-Milewski Marek, Łódź
Olizar Jan, Warszawa
Olkowski Janusz W., Olki koło Sypniewa
Orłowski Krzysztof, Magdalenka
Oszek Krystyna, Opole
Oziembłowski dr Maciej, Wrocław
Ożegalski Jerzy Włodzimierz, Brzesko
Partyka Artur, Kraków
Pawełczyński Adam Antoni, Angered,
Szwecja
Pawlak Krzysztof, Warszawa
Pelczar Janina, Poznań-Przeźmierowo
Pietruska-Mrożek Teresa, Kraków
Plewako Stanisław Gustaw, Radońsk na
Krajnie
Plieth-Elliott Hanna, Kingswood, Wielka
Brytania
Plucińska Małgorzata, Warszawa
Poniński Krzysztof, Szczecin
Potocki hr. Krzysztof, Warszawa
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Poznań
816
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Prądzyński Andrzej, Poznań
Pruszyńska Aleksandra, Warszawa egz 2
Przeździecki Grzegorz, Żelechów
Przysuski Feliks, Szwecja
Raczyński Adrian, Tarnowskie Góry
Rakoczy ks. Arkadiusz, Latowicz
Redakcja Polskiego Słownika Biograficz­
nego
Roguski Adam, Czarnów
Rokicka-Ślusarska Ewa, Warszawa
Rosiński Wojciech Tadeusz, Warszawa
Rosołowski Marcin, Warszawa
Różańska Dominika, Nowy Targ
Rybiński Adam, Pruszków
Sawicz Zbigniew, Sokołów Podlaski
Schurowski-Szurowski Wolfgang-Cze­
sław, Mannheim, Niemcy
Sielecka Małgorzata, Kielce
Sikora Jolanta Katarzyna, Będzin
Skarbek-Kozietulski Piotr, Warszawa
Skarbień Ciechanowscy Małgorzata i
Włodzimierz, Miłomłyn
Skowrońska Monika, Warszawa
Sławiński Tomasz, Warszawa
Sobecki Włodzimierz, Lisi Ogon
Steffens Maja, Gostynin
Szalewicz Andrzej, Warszawa
Szczepański Jan Jakub, Bruksela
Szczepka Andrzej, Będków
Szczerba Grzegorz, Nowodworze
Szeferowicz-Zaremba Alicja, Olesno
Szumna-Tatol Monika, Warszawa
Szydłowski Grzegorz, Mosina
Śmielski Janusz, Malbork
Święćkowski Ryszard Janauis, Kościerzy­
na
Świteńki mec. Jerzy, Wałbrzych
Thulie Andrzej, Smolec
Tomaszewski Jan Krzysztof, Kraków
Turlińska Barbara, Bielsko-Biała
Twardowski Waldemar, Goszczyn
Tyniec mec. Grzegorz, Kraków
Tyszkiewicz hr. Krzysztof, Warszawa
egz 2
Urbańczyk Kazimierz, Zielonki
Urbański Krzysztof, Poznań
Wacławczyk Norbert, Erlense, Niemcy
Wajch Eliza dr hab., Łódź
Walter-Borowy Ewa, Gorlice
Widacki prof. Jan, Kraków
Wierzchowski Leszek, Katowice
Winiecka Hanna, Sopot
Wiszniewski Krzysztof, Częstochowa
Wiszniewski Piotr, Kraków
Włodkowski Robert, Piła
Wodarz Violetta, Schönkirchen, Niemcy
Wojnarowski Michał, Łąck
Wójtowicz Artur, Bytom
Wołocznik Zbigniew, Lębork
Zagórska-Marek prof.zw.dr hab. Beata,
Wrocław
Zając Józef, Cambridge MA, USA
Zambrzycki Jan, Żyrardów
Zawadzki Ryszard, Śrem
Zawałkiewicz Mirosław, Kraków
Zawitkowski Krzysztof,
Znamierowski Krzysztof, Warszawa
Znamirowski Andrzej, Kraków
Zubelewicz Kamil, Warszawa
Żuk Zbigniew, Warszawa
Indeks nazwisk
817
Indeks nazwisk
Abraham: 59, 131, 312, 507
Abramek: 762
Abramowicz: 238, 285, 417, 577
Acosta: 717
Adamovits: 810
Adamovitz: 810
Adamowski: 207, 350
Adamus: 381
Adasiak: 766
Adaszek: 768
Aebi: 498
Agopian: 28, 33, 258, 596
de Agramonte: 117, 506
von und zu Aichelburg: 810
Ajdukiewicz: 536, 537
Aksamit: 326, 486
Alarik: 259
Albrecht: 21, 335, 522
Alei: 480
Alexander: 68, 140, 478, 479, 687
Alexandrowicz: 455-457, 466, 518
Alméras: 26, 79, 151, 255, 292,
594, 624, 748
d'Almont: 26, 80, 152, 256, 292,
594, 625, 748
Ametis: 341
Amidieu: 475
Amos: 75, 147, 249, 588
Anders: 42, 232, 270, 571, 608
Anderson: 81, 153
André: 211
Andruszewicz: 283
Andrzejewski: 363, 528, 688
Antczak: 121, 734
Antkowiak: 412
Antoniewicz: 543
Antoniuk: 557
Antośkiewicz: 705
Apfelpek: 810
Arafeva: 235, 574
Aragon: 390
d'Aragona: 36
Arancio: 742
Aranda: 621, 754
Archarow: 744
Arendarczyk: 517
Arias Gutierrez: 740
Arkuszewski: 779
Arnander: 67, 139, 477, 686
Asselin: 94, 166, 261, 599
Astor of Hever: 43, 86, 158, 276,
614
Aubert: 504
Augustynowicz: 434, 435, 715,
716, 719, 720
Augustyński: 512
Axentowicz: 479
Babecki: 281
Babik: 417
Babiński: 23, 253, 592
Bachleda: 393
Badeni: 55, 82, 127, 154, 192, 308,
309, 392, 394, 402
al Bader: 741
Badura: 464, 689
Bagniewski: 514
Bahr: 787
Baker: 61, 70, 133, 142, 244, 314,
583
Bal: 232, 474, 572
Balbi Senarega: 35, 36
Balcerzak: 720
Baldwin: 116
Baliński: 731
Baltayan: 76, 148, 250, 588
Bałabuch: 352
Banasiak: 766
Banaszczak: 345, 494
Bancroft: 34, 414, 428, 447, 462
Bandel: 455
Bandurski: 772
Baning: 233, 573
Bankes: 82, 154
Baran: 52, 107, 179, 273, 413, 601,
611
Baranowski: 236, 575, 736, 779
Barański: 514, 703
Barczyński: 325, 485
Barker: 28, 33, 258, 596
de la Barre: 568
Barrett: 234, 298, 573, 631
Bartczak: 768
Bartecki: 429, 448
Bartmański: 724
Bartoli: 120
Bartoszewicz: 442
Basset: 536
Bates: 304, 358
Batko: 399
Baworowski: 84, 156, 301, 633,
678
Bayo: 762
Baziak: 207
Bączkowski: 376
Bądzyński: 744
Bąkowski: 724
Bątkiewicz: 716
Beardsell: 731
Beaudoin: 457
de Beaunay: 211
de Beaunnay: 211
de Beauregard: 72, 98, 144, 170,
246, 585
Beckmann: 373
Becskerhazy: 346, 469, 495, 546,
562
Bécu: 789
Beczkiewicz: 431, 450
Bednarkiewicz: 760
Bednarski: 202
Beecher: 619, 752
Behaghel: 500
Belaieff: 235, 574
Belfquih: 91, 163, 370, 386
Bell: 784
Bem: 539
Benedyktynow: 744
Benet: 704
Benning: 538
Berends: 364
Bereśniewicz: 401
Berezowski: 198
Bergomi: 90, 162, 370, 386
Berko-Haas: 787
Berlew: 681
Berman: 412
Bernardaky: 504
Bernat: 399
Berowski: 481, 482
Berski: 544
Bertele: 505
Berthon: 117
Besby: 762
Bessieres: 41, 232, 270, 571, 608
Bezrąk: 58, 130, 311
de Bezzi: 252, 591
Będkowski: 326, 486
Białłozor: 360, 362, 364, 365
Białobrzeski: 93, 165
Białozor: 361, 362, 364
Bibby: 700
Biedermann: 406
Biedrzycki: 536
Biegała: 205
Biegański: 790
Biegun: 24, 254, 592
Bielański: 58, 130, 311, 559
Bielecki: 208, 536, 780
Bieliński: 191, 228, 435, 659
818
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Bielski: 84, 156, 299-301, 632, 633,
699
Bieńkowski: 62, 66, 134, 138, 316,
439, 685, 760
Bierling: 233, 573
Bierly: 305, 356, 359
Biernacki: 425, 426, 433, 434, 445,
767-769
Biernat: 380, 502
Bierzyński: 290, 617, 623, 745, 749
Bietkowski: 718
Biggs: 337
Bileski: 283
Bilewski: 511
Biron: 744
Bisping: 196, 197, 379, 475, 719
von Bissingen: 679
Bisztyga: 543
Bitner: 419
Björklund: 327, 329
Blach: 272
Black: 343, 489
Blair: 304, 358
von Blanckenstein: 38, 811
Blatchley: 619, 752
Blondeau: 415, 465
Bloodgood: 36
Blore: 682
Blot: 348, 497
Bławdziewicz: 372
Błażowski: 715
Błoczyński: 781
Bniński: 29, 30, 48, 96, 97, 103,
168, 169, 175, 193, 270-275,
325, 403, 404, 409, 455, 486,
492, 493, 503, 504, 556, 608613, 805
Bober: 539
Bobrowski: 301, 353, 515, 700,
718, 724, 727-729
Bochdan: 557, 558
Bocheński: 66, 138, 396, 409, 428,
439, 447, 685, 690, 691, 726
Bochwic: 365
Bociański: 24, 253, 592
Bocquet: 47, 102, 174
Bocti: 124
Bodek: 776
von und zu Bodman: 679
Boeck: 549, 564
von Boeselager: 197, 379
Bogacz: 512
Bogusławski: 67, 139, 476, 477,
516, 517, 686
Bogusz: 305, 356, 360, 423, 727
Boguszewski: 520
du Bois: 111, 112
Bojanowicz: 431, 450
Bojanowski: 84, 156, 767, 790
Boldireff: 112, 113
Bołeyko: 68, 140, 478, 479, 687
von Bombelles: 302
Bond: 234, 298, 574, 631
Bone: 68, 140, 477, 686
Boniecki: 620, 753
de Bony: 468, 545, 561
Bońkowski: 720
Borawski: 198
Borch: 695
Borchers: 538
Borewicz: 458
Boreysza: 776
Borkowski: 51, 106, 178, 224, 511,
548, 564, 661, 690, 704
Borodzicz: 405
Borowiec: 558
Borowski: 41, 196, 197, 231, 236,
269, 294, 337, 343, 378, 381383, 453, 461, 463, 489, 501,
529, 530, 537, 538, 541, 559,
560, 571, 575, 607, 626, 777
Borremans: 725
Borucki: 707
Boruszewski: 45, 88, 160, 278,
616, 733
Borzewski: 389
Borzęcki: 204
Borzych: 779
Bosari: 391
Boufał: 784
Boulasse: 619, 752
Bourbon: 372, 454, 480
du Bourg: 475
Bourrié: 76, 148, 250, 589
Bours: 323, 483
Bouvet: 531
Bouvier: 742
de Boysson: 27, 80, 152, 256, 293,
595, 625, 749
Bóbr: 329
Brandys: 722
Branicki: 11, 14, 16, 17, 19, 23, 27,
29, 32, 34, 39, 42, 45, 46, 51-55,
63, 72, 77, 78, 85, 94, 100, 101,
105-109, 124-127, 135, 144,
149, 150, 157, 166, 172, 173,
177-181, 242, 246, 251, 252,
257, 260, 263, 267, 268, 275,
291, 307, 308, 319, 333, 368,
377, 378, 383, 384, 412, 454,
460, 491, 499, 581, 585, 590,
591, 595, 599, 601, 606, 613,
623, 683, 733, 737, 743, 746,
747, 806-808
Braniff: 453
Brarer: 539
Braszczok: 538
Brengosz: 543
Brennan: 701, 702
Breuer: 500, 531
Breza: 468, 544, 555, 556, 560, 565,
566
Brincken: 514, 704
Brodzikowski: 397
Broja: 538
Bromboszcz: 512
Bromirski: 404
Broniewski: 785, 790
Bronikowski: 418, 535, 780
Bronowicki: 203
Brousse: 73, 98, 145, 170, 246, 585
Browne: 100, 172, 454
Brożek: 238
Bruder: 722
Brudzewski: 785
Brühl: 15, 16, 806
Brunicki: 232, 572
Brunnow: 51, 106, 178, 195
Bruseth: 337
Brusiło: 294, 474, 627
Brusky: 260, 598
Brylak: 770
Brzezicki: 481, 487
Brzeziński: 372, 399, 527, 704, 720,
787
Brzęczak: 212, 214
Brzostowski: 696, 697
Brzozowski: 114, 123, 193, 201,
202, 299, 340, 346, 393, 409,
410, 423, 444, 467, 469, 475,
495, 545, 546, 560, 562, 632,
690, 736, 763, 764
Bubna: 695
Buchczyk: 538
Bucholc: 206
Budd: 517
Budryk: 401
Budziszewski: 716
Bugaj: 530
Bugała: 427
Bugno: 345, 493
Bullock: 43, 86, 158, 276, 614
Bułhak: 331
Buonafine: 66, 138, 438, 512, 684
Burakowski: 768
Burcombe: 479
Burgos: 28, 33, 257, 596
Burke: 44, 86, 158, 277, 615, 618,
751
Burleigh: 403
Butel: 47, 102, 174
Butkiewicz: 784
Butler: 208
Buxhoevden: 111, 264, 602, 603
Indeks nazwisk
von Buxhoevden: 61, 70, 133, 142,
244, 314, 583
Buxhoeveden: 111
Bylicki: 57, 129, 310, 311, 412, 557
Byszewski: 472, 782
Bzowski: 238, 286, 526-528, 542,
578
Cabajewski: 211
Cabour: 506
de Cadoudal: 72, 98, 144, 170,
246, 585
Caillot: 325, 485
Calmeyn: 111
de Camara: 328
Camilión: 698
Candela: 568
de Canniere: 414, 415, 465
Carabba: 120
Carakehian: 321
Caro: 513, 703
Caron: 520, 521
Carr: 44, 86, 158, 277, 615, 618,
751
Carranza: 621, 754
Carras: 741
Carrega Bertolini: 36
Carroll: 60, 70, 132, 142, 243, 314,
582
Carton: 90, 91, 162, 163, 369, 370,
386, 387
de Carvalho: 259, 598
Cass: 272, 610
du Castel: 324, 484
de Castellane: 109, 733, 740
del Castillo: 731
Cateriano: 549, 565
van Caubergh: 725
Cazassus: 41, 232, 270, 571, 608
Cebulak: 539
Centurione: 124
Cercha: 414
Cerdan: 519
Cerruti: 272, 610
Cetner: 182, 222, 223, 660, 675
Chabiera: 266, 604
Chaczaturow: 51, 106, 178
Chalandon: 120
Chalanson: 115, 460
Challier: 468, 545, 561
Chamberlen: 302
Chamiec: 43, 86, 158, 277, 555,
614, 618, 619, 751, 752
Chan: 430, 431, 449
Chandler: 61, 62, 71, 133, 134,
143, 245, 315, 584
Chapman: 234, 298, 574, 631
Charczewski: 696
de Charette: 233, 474, 572
Charman: 731
Charpy: 548, 564
Chaszczyński: 339
Château: 99, 171, 247
Chawryluk: 415
Chełkowski: 348, 400, 401, 496,
530, 762, 771-777, 779-782
Chełmicki: 89, 161, 340, 355, 368,
385, 388
Chevrillon: 27, 80, 152, 256, 293,
595, 625, 749
Chiang: 322
Chilton: 728
Chimiak: 759
Chinni: 36
Chlewiński: 361
Chłap: 435
Chłapowski: 58, 130, 312, 402,
403, 420, 437, 440, 442-444
Chłopicki: 198
Chłuda: 543
Chmiel: 779
Chmielarski: 520
Chmielewski: 203, 429
Chmielowski: 391
Chmurzyński: 759
Chocimski: 364
Chodkiewicz: 225, 430, 449, 508,
663
Chodnicki: 718
Chojnacki: 45, 87, 159, 278, 616,
720, 732, 785
Chojnowski: 364, 750
Cholewa: 267, 605
Chomętowski: 536
Chomiński: 361, 362
Chorobik: 412
Choryński: 47, 102, 174
Chorzewski: 349
Chowaniec: 395, 723
Chrapowicki: 427, 445
de Christen: 124, 736
Christiani: 302
Chronowski: 756
Chrzanowski: 519, 559, 565
Chrząstowski: 530, 783
Chrząszcz: 398
Chudek: 22, 335
Chwalibóg: 453, 454
Chwalko: 363
Chyliński: 770
Ciaputa: 194
Ciborowski: 365
Cichorzewski: 376
Cichy: 787
Ciechanowicz: 406
Ciechanowiecki: 552, 553
819
Ciecierski: 43, 86, 158, 277, 429,
434, 448, 614, 618, 751
Cieciszowski: 426, 445
Ciejka: 365
Cielecki: 95, 167, 261, 402, 403,
420, 421, 425, 600, 704
Cieński: 234, 297-299, 573, 574,
630, 631
Cieszewski: 204
Cieszkowski: 565
Cieszyński: 58, 130, 311
Cieślar: 348, 497
Cieśliński: 539
Cissowski: 388
Ciszewski: 204
Ciundziewicki: 81, 153
Clark: 304, 359
von Clary: 636
Clausel: 74, 99, 146, 171, 248, 587
Clinton: 552
Codet: 25, 79, 151, 255, 291, 593,
624, 747
Cole: 43, 60, 70, 85, 132, 142, 157,
243, 276, 314, 582, 614
de Collalto: 117
Collins: 374
Colomb: 90, 162, 369, 386
Colonna: 504
Colville: 731
Connor: 272, 610
Cooper: 78, 150, 590
Cortés: 568
Coté: 521
Cotton: 302
du Couedic: 259, 598
Courbion: 323, 484
Cowan: 225, 662
Coyle: 305, 356, 359
Cranston: 48, 103, 175
Crenshaw: 784
Croft: 59, 131, 313, 507
Cross: 784
Crump: 394
Csengő: 321
Cumberledge: 372
Cunningham: 63, 135, 808
Cutka: 38
Cybulkin: 481
Cybulski: 272, 340, 610, 778
Cygan: 305, 356, 359
Cygler: 281
Cywiński: 365, 411
Czacki: 192, 228, 289, 301-306,
317, 350, 353, 355-360, 622,
746
Czajewski: 526
Czajkowski: 193
Czapiński: 728
820
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Czaplic: 803
Czapski: 60, 69, 132, 141, 243, 306,
313, 424, 425, 544, 550, 554,
555, 565, 566, 582, 621, 658,
723, 753, 754
Czarkowski: 122, 735, 745
Czarnecki: 51, 106, 178, 303, 357,
556, 679, 705, 757, 763-765,
782-785, 790
Czarniecki: 263, 337, 372-374, 413,
602
Czarnocki: 351
Czarnomski: 355, 697
Czarnowski: 398, 399, 452, 769,
783
Czartoryski: 52, 56-58, 74, 81, 100,
107, 116-118, 125, 128-130,
146, 153, 172, 179, 193, 223,
248, 262-264, 309-312, 325,
336-341, 346, 347, 382, 408414, 469, 485, 495, 546, 551,
557, 562, 587, 601, 602, 636,
661, 674, 687, 689, 692, 738
Czaykowski: 90, 162, 369, 385
Czech: 722
Czechnicki: 810
Czecz: 61, 71, 133, 143, 244, 282,
315, 583
Czeczel: 721, 776
Czeczot: 499
Czeczott: 241, 288, 422, 580
Czedekowski: 89, 161, 369, 385
Czekalski: 237, 576
Czerepiński: 204
Czerepowicz: 429, 448
Czermak: 767
Czermiński: 723
Czernicki: 775
Czerniewicz: 524
Czernin: 61, 71, 133, 143, 244, 314,
583
Czerny: 750
Czerski: 453
Czerwień: 236, 576
Czerwiński: 236, 403, 420, 512,
542, 575
Czetwertyński: 18, 48, 95, 103,
110-115, 167, 175, 258, 259,
264, 316, 343, 345, 459-461,
468, 487, 488, 499, 502, 545,
546, 561, 597, 602, 603, 681,
807
Czosnowski: 345, 441, 457, 493,
702
Czystołowski: 722
Dachowski: 353
Dajek: 403, 420
Dangel: 272, 610
Daniel: 297, 629
Danielak: 395
Daniewski: 531
Darke: 515
Daszkiewicz: 548, 564
Daun: 418
Davies: 433, 452
Davison: 337
Dawidowicz: 210
Dąbek: 765, 766
Dąbrowski: 266, 267, 283, 342,
395, 427, 446, 604, 605, 689
Dąbski: 768
Dąmbski: 203, 526, 706, 707, 774,
783
Deacon: 60, 70, 132, 142, 243, 313,
582
Debuss Chere: 455
Deckert: 556
von Degenfeld: 535
Deghellinck: 112
Delabre: 519
Della Cha: 35
Della Thore: 52, 107, 179
Dembiński: 63, 69, 95, 96, 114,
118, 119, 135, 141, 167, 168,
197-199, 273, 317, 343-348,
354, 381, 382, 384, 393, 431,
450, 462, 463, 469, 470, 473,
488-491, 493-497, 499, 532,
546-548, 561-563, 611, 681,
688, 691, 738, 774, 775, 808
Dembliński: 675
Dembowski: 239, 286, 402, 408,
414, 415, 419, 421, 423, 465,
578
Demkow: 393
Denis: 548, 564
Denny: 731
Dentler: 637
Deringer: 475
Dernałowicz: 122, 618, 735, 751,
759
Désilets: 272, 610
Desnoues: 559
Desrosiers: 373
Deym: 694
Dębczyński: 24, 253, 592
Dębicki: 410, 418
Dębski: 235, 400, 540, 575, 698,
769
de Diaz Canesco: 552
Didur: 196
Dimicz: 724
Dirks: 210
Dirx: 210
Disterlo: 283
Dłubak: 536
Dobiecki: 556, 559
Dobierzyn: 781
Dobrowolski: 381, 471
Dobrski: 83, 155, 354
Dobrzański: 240, 287, 421, 579,
729
Dobrzelewski: 416
Dobrzyński: 727
Dobulewicz: 621, 754
Doliński: 283
Dołgoruki: 365
Domaradzki: 634
Domeradzki: 523
Domider: 396
Domken: 479
Donimirski: 24, 25, 254, 593, 771
Dore: 112
Dorosiewicz: 67, 139, 476, 685
Dorynek: 24, 254, 592
Dowgiałło: 430-432, 449, 450, 725
Downarowicz: 694
Drecki: 354, 472
Drewniok: 383
Drexler: 326, 486
Dring: 62, 71, 134, 143, 245, 315,
584
Droga: 264, 413, 602
Drohojowski: 337, 697
Droste: 197, 379
Droszewski: 768
Drużbacki: 215, 537-539
Duany: 304, 359
Dubanowicz: 96, 168, 273, 492,
611
Dubi: 530
Dubicki: 397
Dubois: 559
Duczymiński: 201
Dudinski: 549, 565
Dudziński: 208
Dumas: 49, 104, 176
Dunat: 339
Dundas Grece: 395
Dunfield: 517
Dunikowski: 529, 540
Dunin: 15, 191, 196, 379, 435, 500,
501, 532, 775
Dunlop: 300, 632, 699
Dunne: 94, 166, 261, 599
Dunner: 481
de Duparty: 408
Durand: 28, 33, 257, 596
Durodié: 28, 33, 257, 596
Duruye: 72, 98, 144, 170, 246, 585
Durye: 98, 170
Dutkiewicz: 487
Duval: 348, 497
Indeks nazwisk
Duvigneau: 92, 164, 324, 371, 387,
484
Dux: 343, 520
Dwernicki: 119, 739
Dworczyk: 350
Dworucha: 471, 550
Dworzański: 544, 783
Dybała: 351
Dyck: 515
Dydeyczyk: 722
Dyjak: 349
Dylikowski: 534, 542
Dyma: 354
Dymek: 787
Dytberner: 38
Dytkowski: 787
Działowski: 111, 375, 376
Działyński: 46, 51, 101, 106, 173,
178, 279, 336, 425, 799
Dziarkowski: 416
Dziczkowski: 205, 214
Dzieciuchowicz: 442
Dzieduszycki: 56, 84, 116, 128,
156, 199, 226, 230, 238, 280,
285, 289, 296-298, 309, 408,
409, 456, 531, 533, 535, 554,
559, 570, 577, 628, 630, 664,
704, 726
Dziedzic: 322, 766
Dziekoński: 347, 496
Dzierżanowski: 123, 320, 735
Dzierżek: 193, 194
Dziokowski: 280
Eberhardt: 415
Eberlein: 780
Ebner: 435
Ecker: 272, 610
Eggly: 327, 329
Ekiert: 406
Ekman: 59, 131, 312, 507
d'Elbee: 203
Ellie: 113
Eloy: 27, 80, 152, 256, 293, 595,
626, 749
Elster: 724
Elżanowski: 729
Engelhardt: 14, 54, 126, 307
English: 681
von Enzenberg: 38
Epstein: 637
d'Erceville: 736
Erdelt: 538
Erdödy: 811
Eremia: 115, 460
Escudier: 72, 98, 144, 170, 246, 585
Estere: 519
Esterhazy: 39, 40, 230, 268, 269,
382, 570, 606, 607
Esterházy: 39, 40, 268, 606
Evans: 82, 154, 518
Exartier: 393
Eychhorn: 405
Eyries: 621, 754
Fabjański: 472
Fabricottii: 117
Falczewski: 765
Falęcki: 463
Fara: 238
Faryna: 265, 603
Fasanello: 259, 597, 598
Fatio: 26, 79, 151, 255, 292, 594,
624, 748
Fazeli: 90, 162, 370, 386
Fazlejew: 501
Fedorowicz: 262, 601
Felczyński: 117
Fenner: 300, 632, 699
Fenouillet: 468, 545, 561
Ferenc: 208
Ferens: 235, 575
Ferret: 471
Ferster: 391
Fersztyn: 339
Festetics: 810, 811
Fichna: 771
Fidelak: 234, 574
Fiedorow: 405
Fieffe Prevost: 559
Figgins: 83, 155
Fihel: 43, 86, 158, 276, 277, 614
Fijałkowski: 453
le Filleul: 233, 474, 572
Filor: 520
Findlay: 61, 71, 133, 143, 244, 315,
583
Fink: 529, 536, 537, 539, 542, 543
Firlej: 430, 449
Fisch: 28, 33, 257, 596
Fiszer: 566
Fitzgerad: 479
Fitzpatrick: 259
Fiuk: 210
Flamini: 36
Flaszowski: 717
Flemming: 337
Flieger: 66, 138, 439, 685
Florio: 341
Fołek: 701
Fonfara: 502
de la Fontaine: 321
de la Forest: 353
de Fournas: 344, 345, 490
Fox: 374
Frabboni: 120
Fraget: 694
Franciszek: 786
821
Franklin: 343, 489
Frankowski: 224, 226, 661, 664
Fraser: 393
Frassati: 341
Frączek: 326, 486
Fredro: 194
de Freitas Castro: 259, 598
Frentzen: 58, 130, 312
de'Frescobaldi: 36
Frez: 259, 598
Frończek: 541
Fudakowski: 115, 201, 757
Fujii: 500
Fulman: 305, 356, 359
Furgalski: 530
Furgo: 534
Fuśniak: 60, 70, 132, 142, 244, 314,
583
Gabrylewicz: 559
Gac: 540
Gadalla: 374
Gadomski: 768, 769
Gajer: 705
Gajewski: 375, 376, 789
Gajkowski: 761
di Galanaha-Malfatti: 40, 268, 607
Galica: 464, 688
Galicz: 43, 85, 157, 276, 614
Galiński: 51, 106, 178, 419
Gałęzowski: 215
Gałka: 550
Gałuszka: 412
Gamwell: 61, 70, 133, 142, 244,
314, 583
Garapich: 701
Garbarczyk: 321
Garbień: 541
García: 549, 565, 568, 692
Garcia-Solar: 295, 628
Garczyński: 375
de Garma: 638
Gauthier: 47, 102, 174
Gawor: 393
Gawroński: 341, 786
Gawtry: 727
Gądek: 241, 288, 423, 580
Gąsienica: 393
Gdula: 530
Geaif: 501
Geerle: 779
Geffray: 556
Geleszko: 339
Geniusz: 403, 420
Gerlicz: 404
Germain: 525
Gettlich: 699
Gębski: 97, 169, 273, 274, 492, 611
Gęsiarz: 718
822
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Ghika: 75, 147, 249, 588
Ghyczy: 811
Gibner: 354
Gicquel: 353
Giedrojć: 203, 360, 365, 366, 618,
751
Gierulski: 727
Gierych: 411
Giger: 321
Giguel: 353
Gillespie: 372
Ginter: 773
Girard: 682
Giustiniani Bandini: 35
Giza: 237, 576
Giżewski: 775
Giżycki: 742, 763
Gliński: 199, 408
Gliszczyński: 408
de Gloes d'Esloo: 233, 474, 572
Glomb: 338
Gładykowski: 267, 605
Głębocki: 433, 451
Głogowski: 443, 531, 724
Głowacki: 225, 662
Gniazdowski: 89, 161, 368, 373,
385
Gniewosz: 90, 162, 369, 385
Godlewski: 341, 517, 620, 621,
753, 754
Godon: 500
Goebel: 351
Gogolewski: 517
Golik: 40, 41, 231, 269, 570, 607
Goliński: 411, 412
Goliszewski: 479
von der Goltz: 811
Gołaski: 442
Gołąbski: 717
Gołembowski: 770
Gołębiak: 723
Gołębski: 717
Gołowkin: 675
Gołuchowski: 284, 548, 564
Gomez: 26, 80, 152, 549, 564, 594
Gonczarow: 553
Gondi: 36
Good: 302
Goodman: 44, 87, 159, 277, 278,
615, 732
Gorayski: 294, 295, 302, 473, 474,
626-628, 745
Gorczakow: 343, 489
Gordon: 75, 147, 248, 281, 587
Gordziałkowski: 499
Gorse: 203
Gorski: 361, 378, 381, 529
Gorzeński: 790
Gostomski: 721, 722
Gottschal: 18, 62, 134, 316, 806
Götz: 391, 392, 394, 398, 729
Goudard: 500
Gouhier: 559, 560
Gould: 59, 131, 313, 507
Gouldthrope: 78, 150, 251, 590
Goumard: 197, 381
Gómez: 559
Górczewski: 702
Górczyński: 381
Górka: 53, 108, 180
Górski: 203, 281, 404, 440-442,
444, 462, 721, 729, 757, 758
Góski: 284, 436
Graae: 339
Grabarz: 525
Grabiński: 100, 172, 360, 366, 423,
424, 452, 533
Grabkowski: 303, 358
Graboś: 23, 253, 592
Grabowiecki: 202
Grabowski: 480, 533, 534, 787
Graczyk: 782
Graeve: 452
Graham: 83, 155
Grajnert: 759, 761
Gramiński: 515
Granowski: 801
Greatwitch: 26, 80, 152, 256, 292,
594, 625, 748
von Greifenfels: 204
Greinert: 194
Grewiński: 321
Grey: 295, 628
Grębosz: 41, 231, 270, 571, 608
Grocholski: 49, 84, 104, 156, 176,
191, 200, 224, 323, 326, 431,
432, 450, 453, 454, 460-462,
467, 483, 486, 662, 702
Grochowski: 515
Grodecki: 728
Grodek: 762
Grodowski: 481
Grodyński: 786
Grodzicki: 723, 756, 758-762
Grodziecki: 418
Grodziński: 416
Gromnicki: 28, 29, 33, 34, 92, 116,
164, 258, 324, 371, 387, 484,
597, 779
Gronkiewicz: 517
Grönlund: 68, 140, 478, 479, 687
Gronwald: 774
Grosman: 765
Grosvenor: 374
Grothus: 323, 483
Grotowski: 537
Grott: 758
Groycik: 775
Grudion: 518
Grudziński: 440
Gruszczyński: 473
Gruszecki: 466
Gryglas: 502
Grynia: 771
Grzechociński: 482
Grzegorczyk: 505
Grzegorzewski: 210
Grzenia: 44, 87, 159, 278, 615, 732
Grzeszczuk: 206
Grześkowski: 718
Grzęda: 782
Grzybkowski: 349
Grzymajło: 448
Grzywiński: 769, 770
Gubrynowicz: 200
Guegnand: 383
Guerre: 75, 147, 249, 588
Guimaraes: 295, 627
Gullans: 476
Gunther: 763, 764
Gurba: 339
Gurbiel: 768
Gutkowski: 289
Gutowski: 339
Gużkowski: 457
Gzowski: 688
Hackemer: 705
Hagemejer: 767
Haigh: 276
Hajdukiewicz: 350
Hallisey: 727
Halpert: 125
Hałuszczyński: 123, 735
Hamilton: 84, 156
Hansen: 339
Hański: 675
Hargreaves: 82, 154
Harkness: 321
Harris: 504
Hartman: 784
Harvey: 76, 148, 250, 302, 589,
620, 753
Hasiński: 349
de Havas: 262, 600
Hawkes: 345, 494
Hazra: 428, 447
Hederman: 26, 27, 80, 152, 256,
293, 595, 625, 748
Heid: 678
Heine: 435
Heinrich: 544
Hejmo: 241, 288, 423, 580
Henley: 92, 164, 371, 387, 388
Herbert: 320
Indeks nazwisk
Herbst: 30, 275
Herburt: 89, 161, 369, 385
Hermuła: 773
Herring: 37
Hersztopski: 789
Herubowicz: 361, 362, 518
Herve: 26, 79, 151, 255, 292, 594,
625, 748
Hervé: 26, 79, 151, 594
Heski: 679
of Hesse: 679
Heybowicz: 453
Heydel: 296, 297, 417, 456, 457,
628-630, 777-779
Hilchen: 458
von Hilchen: 458
Hildebrandt: 201
Hipnar: 397
Hirschmann: 284, 436
Hirsz: 542
Hiszpański: 405, 406
Hlibowicki: 52, 107, 179
Hłasko: 620, 753
Hłopaski: 113
Hochberger: 527, 540
le Hodey: 726
Hodler: 321
Hofer: 58, 130, 312
Hoffman: 401
Hofmann: 75, 147, 249, 259, 588,
598
Hofmeister: 305, 356, 359
Hofmokl: 24, 253, 550, 592
Hofner: 810
Hohenlohe: 810
Holas: 531
Holc: 50, 104, 176
Hollanek: 299, 631
Holsten: 361, 362, 364, 365
Holt: 332
Holzhausen: 705
Hołubowicz: 543, 544
Hołyński: 19, 505, 553, 554, 730
Homolacs: 695
Hooge: 517
Hoogle: 517
Hooper: 59, 131, 312, 313, 507
van Hoorick: 300, 632, 699
Horacek: 235, 575
Horn: 542
Horoch: 704, 705, 763
Horodyński: 373, 480, 511
Horodyski: 519
Horwatt: 330, 430, 449, 499
Horwood: 432, 451
Hosley: 82, 154
Hottinguer: 25, 79, 151, 255, 291,
593, 624, 747
Houssin: 323, 483
Howard: 332
Howe: 677
Howell: 30, 275, 613
Hoyos zu Stichsenstein: 61, 71,
133, 143, 244, 314, 583
Hrycek: 772
Hryniewiecki: 241, 288, 423, 580
Hueffner: 416
Hugot-Berville: 117
Humann: 120
Humiecki: 219, 655
Humnicki: 408, 743, 744
Husarzewski: 89, 161, 192, 366,
367, 385
Ibrahim: 501
Idziak: 531
Ignatowicz: 347, 393, 470, 496,
547, 563, 760
Ihun: 320
Ike: 401
Iliński: 290, 623, 745, 746
Ilski: 225, 662
Imbeault: 76, 148, 250, 589
Imieniński: 208
Iossa: 344, 489
d'Ippolito: 517
von Isenburg: 677
Iskra: 11
Isler: 31, 74, 99, 146, 171, 247, 586
Iwaniak: 381, 502
Iwanicki: 721
Iwanowski: 237, 285, 375, 376,
541, 577, 810
Iwański: 321, 322, 352, 516, 700
Iżycki: 353-355, 536, 788
Jabłecki: 537
Jabłonowski: 84, 156, 234, 293297, 299, 367, 376, 573, 626,
628, 630-632, 676, 695, 699,
725, 726, 802-804
Jabłoński: 206, 212, 213, 769, 770,
774
Jackowski: 209, 419
Jackson: 123, 735
Jacob: 77, 149, 250, 589
Jacquet: 249
Jaczyński: 100, 172, 776
Jaeger: 38
Jagielski: 537
Jagniński: 376
Jagodziński: 97, 169, 274, 492, 612
Jakacki: 404
Jakubek: 22, 335
Jakubiak: 525, 759, 761
Jakubiec: 780
Jakubiuk: 763, 764
James: 768
823
Jamiołkowski: 787
Jamous: 61, 71, 133, 143, 245, 315,
584
Janasz: 52, 107, 179
Janc: 403, 420
Jancewicz: 95, 167, 261, 600
Janiak: 719
Janicki: 212, 213, 457
Janiczek: 766
Janiszewski: 417, 461
Jankiewicz: 691
Jankowiak: 758
Jankowski: 325, 418, 430, 449, 485,
698, 761, 773
Janowski: 198
Jansen: 544
Janssen: 466
Janta: 76, 148, 249, 588
Jaraczewski: 744, 749, 756
Jarnuszkiewicz: 472, 473
Jarosz: 241, 288, 423, 441, 580
Jaroszewicz: 428, 447
Jaroszewski: 457
Jaroszyński: 41, 50, 63, 105, 135,
177, 193, 196, 197, 204, 231,
269, 281, 378-381, 383, 384,
501, 571, 608, 679, 723, 808
Jarry: 702
Jaruzelski: 511
Jarzymowski: 205
Jasiński: 227, 391, 664, 779
Jasionowicz: 690
Jasnowski: 340
Jastrzębski: 351
Jaśkiewicz: 427, 446
Jaworowski: 415-419
Jaworski: 325, 391, 406, 459, 485
Jaźwiec: 205
Jaźwiński: 551
Jednowski: 272, 610
Jeleniewski: 418
Jeleń: 236, 576, 690
Jeleński: 24, 253, 592
Jelski: 303, 357, 358, 425
Jełowicki: 204, 205, 207-214, 332,
426, 428, 445, 447, 557, 634,
635, 637, 730
Jerome: 66, 138, 439, 685
Jerzykiewicz: 771
Jerzykowicz: 282
Jesse: 283
Jesznák: 39, 268, 606
Jewdokimow-Szujski: 771
Jezierski: 100, 172, 284, 426, 428430, 432, 433, 435, 436, 440,
444, 445, 447-452, 454, 455
Jeżewski: 331, 375, 403
Jeżów: 524
824
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Jędruszkiewicz: 444
Jędrzejczyk: 722
Jędrzejowicz: 96, 97, 168, 169,
273, 492, 611
Jimenez: 480
Jodłowski: 769
von John: 811
Johnson: 60, 70, 132, 142, 243, 313,
582
Jomaron: 457
Jones: 43, 85, 86, 157, 158, 203,
276, 614
Jonsson: 59, 131, 312, 507
Jordan: 41, 231, 270, 382, 461, 571,
608
Jounga: 780
Józefowicz: 400
Jóźków: 266, 604
Jukiel: 68, 140, 478, 479, 687
Jureko: 411
Jurewicz: 516
Jurgielewicz: 199
Jurkowski: 774
Jusupow: 51, 106, 178
Juszkat: 760
Juszkiewicz: 544
Kabat: 267, 605
Kacprzak: 124, 736
Kaczanowski: 338
Kaczmarkiewicz: 22, 335
Kaczor: 208
Kaczorkiewicz: 212
Kaczorowski: 453
von Kageneck: 791
Kajs: 22, 335
Kajzerski: 349
Kalinowski: 84, 156, 522
Kaliński: 51, 106, 178
Kaliski: 698
Kalkstein: 388
Kałenczyński: 303, 357
Kałuża: 393
Kałwa: 121, 734
Kamieński: 442, 765
Kamiński: 122, 202, 352, 481, 734,
768
Kamionko: 759
Kamocki: 418, 454, 455
Kanan: 115
Kandulski: 772
Kaniak: 41, 231, 269, 570, 607
Kapcała: 722
Karasiak: 295, 474, 627
Karasiński: 435
Karczewski: 416, 516, 759, 766,
788
Karłowski: 416, 716-718, 785
Karnicki: 235, 414, 503, 574, 677
Karniewski: 363
Karnkowski: 355, 388, 433, 442,
451, 455
Karolak: 719
Karpiński: 20, 330, 331, 333
Karski: 120, 303, 345, 357, 462464, 470, 494, 688, 739, 774
Karśnicki: 366, 638, 666, 760, 767
Karwacki: 761
Karwicki: 223-228, 660-664
Kaspar: 381
Kasprzycki: 769
Kasprzyk: 520
Kassel: 619, 752
Kassur: 261
Kastory: 235, 575
Kaszkowiak: 766
Kaszowski: 114, 346, 444, 469,
495, 546
Kasztalski: 240, 288, 422, 579
Kasztański: 363
Kaszuba: 412
Katerla: 452
Kaucki: 723
Kawecki: 380, 763
Kawwa: 397
Kazimierczak: 520
Kazmierczak: 122, 734
Kazubek: 698
Kaźmierczak: 210
Keane: 621, 754
Kearney: 681
Keglevich: 34
Keller: 458, 698
Kenney: 401
Kent: 225, 662
Kepna: 694
Keppel O'Malley: 331
Kerihuel: 348, 497
Kerr: 59, 131, 312
Kerridge: 476
Kertész: 435
Kettlewell: 299, 632, 699
Kettling: 544
Kędziora: 770
Kęszycki: 791
Khitrov: 517
Kiciński: 757
Kidler: 515
Kielanowski: 530
Kielar: 537
Kiełczewski: 352, 531, 772
Kiełczowski: 206
Kiersnowski: 389
Kierznowski: 389, 390
Kijewski: 214, 516, 700, 728
Kilchner: 394
Kileev: 517
Kim: 551
Kimpson: 78, 150, 251, 590
King: 517, 731
Kinsky: 37
Kinsler: 762
Kirby: 372
Kirchmayer: 699
Kirkpatrick: 609
Kiwerski: 429, 448
Klaebo Jakobsen: 439
Klar: 283
Klarzyński: 772
Klause: 363
Kleiner: 390
Klemensiewicz: 272, 610
Kleniewski: 119, 739
Kleszcz: 267, 605
Kleszczyński: 776
Kleyn: 480
Klimek: 764
Klimkowski: 786
Kling: 28, 33, 258, 597
Klingenstierna: 112
Klinowski: 57, 129, 310, 557
Klockiewicz: 394
Kloda: 538
Kluba: 525, 526
Kluczyński: 283
Klukowski: 410
Kluska: 723
Kłoda: 281
Kłopocki: 427, 446
Kłos: 212, 241, 288, 423, 580
Knothe: 769
Kobierzycki: 767-770
Kobryń: 540
Kobuzowski: 742
Kobylański: 635
Kobyliński: 552, 553
Kobylski: 428, 447
Kobyłecki: 767
Koch: 538
Kochanowski: 238, 286, 578
Kociemba: 196
Kock: 678
Koczela: 394
Koczorowski: 235, 574, 756
Koczur: 716
Koecher: 352
Kogla: 122, 735
Kohs: 718
Kokociński: 773
Kokorniak: 781
Kokoszczyński: 459
Kokot: 339
Kolangareth: 94, 166, 261
Kolasiński: 765
Kolin: 741
Indeks nazwisk
Koliński: 354
Kolisch: 811
Kolitowski: 207
Kolman: 525
Kołodziej: 415
Kołtunowicz: 349
Komar: 364, 456, 458, 466, 509,
764
Komierowski: 23, 57, 67, 129, 139,
214, 253, 310, 477, 516, 517,
535, 591, 686
Komornicki: 394-397, 722
Komorowski: 267, 295, 349, 363,
429, 447, 605, 627, 704, 745,
787, 791
Konarski: 57, 129, 301, 310, 311,
472, 531, 707
Konczewski: 21, 334, 521, 522
Kondracki: 719
Konic: 207
Konopka: 95, 167, 353, 354, 389,
475, 491, 498, 500, 529-536,
541, 557, 777
Kończa: 764
Kopczyński: 264, 413, 602
Kopeć: 396
Korbik: 765
Korecki: 240, 287, 421, 579
Kornaszewski: 282
von Kornberger: 373
Kornecki: 717
Korohoda: 511
Korolec: 209, 210
Korothan: 94, 166, 599
Korsak: 555
Korwinowski: 210
Korytko: 518
Korytowski: 84, 156, 433
Korzeniewski: 517
Korzybski: 116
Korzycki: 393
Kosch: 717
Kosciuczyk: 776
Kosicki: 199, 786, 788
Kosik: 53, 108, 180
Kosiński: 204, 759, 775
Kosmowski: 482
Kossak: 758
Kossakowski: 427, 446, 536, 617
Kossecki: 444
Kossowski: 188, 190, 191, 204,
205, 214, 215
Kostański: 702
Kostecki: 211
Kostka: 528
Kostrzyński: 340
Koszutski: 785, 786
Kościelniak: 701
Koścień: 124, 736
Kościuk: 787
Kośnik: 698
Kotkowski: 419
Kotomski: 21, 334, 521
Kottulinsky: 810
Kotwicz: 363
Kowalczyk: 206, 605
Kowalewski: 471
Kowalik: 380, 482, 531
Kowalski: 21, 122, 334, 398, 521,
720, 734
Kowerski: 516
Kozakiewicz: 66, 138, 439, 685
Kozakowski: 360-362, 365
Koziebrodzki: 766
Koziełł: 429, 448, 737
Kozierowski: 364
Koziński: 235, 236, 575
Kozłowski: 418, 472, 537, 771, 775
Kozub: 717
Koźmian: 458, 790, 791
Koźmiński: 554
Kraciuk: 265, 603
Kraiński: 58, 130, 311, 312, 554
Krajewski: 73, 98, 145, 170, 247,
585
Krajnik: 122, 734
Krakowiak: 267, 605
Kraków: 404, 405
Kramski: 759
Krasicki: 181, 299, 300, 306, 430,
449, 513, 632, 633, 695-702,
704, 728, 750, 760
Krasiński: 17-19, 54-56, 62, 65, 69,
81, 93, 94, 123, 127, 128, 134,
137, 141, 153, 165, 166, 243,
306-309, 316, 317, 364, 400,
409, 502, 506, 582, 676, 692,
694, 735, 736, 806
Krasnodębski: 51, 106, 178
Krasnopolski: 719
Krassowski: 799
Krasuski: 208
Kraszewski: 267, 363, 605, 761
Kraus: 779
Krawczyk: 525
Krąkowski: 417
Krentz: 38
Kret: 67, 139, 477, 686
Kretkowski: 406, 433, 452
Krężel: 701
Krobicki: 721
Kroczyński: 455
Krodkiewski: 272, 610
Kropiwnicki: 555
Krosnowski: 219, 655
Król: 455
825
Królaczyk: 723
Królikowski: 701
Krupa: 211, 397
Krupka: 514, 704
Kryger: 701
Kryzan: 75, 147, 248, 249, 587
Krzemieniewski: 349
Krzucki: 745, 749
Krzymuski: 22, 296, 335, 628, 698,
775
Krzyszkowski: 411
Krzywania: 206
Krzyżanowski: 121, 471, 528, 550,
551, 734, 789
Książek: 66, 138, 438, 511, 512,
684
Kubiak: 199, 349, 716
Kubicki: 785
Kubus: 724
Kucharski: 206
Kuciński: 694
Kuczaj: 265, 604
Kuczman: 415
Kuczyński: 122, 452, 720, 734
Kuefstein: 37, 39
von Kuefstein: 37, 38
Kula: 399
Kulak: 772, 773
Kulczycki: 778
Kulczyk: 327, 329
Kulda: 52, 106, 178
Kulesza: 67, 139, 477, 686
Kulikowski: 323, 483
Kuliński: 556
Kuls: 410
Kulwieć: 355
Kułakowski: 28, 33, 258, 522, 596,
597
Kumor: 326, 486
von Kunsti: 810
Kurcewski: 20, 333
Kurnatowski: 83, 155, 265, 603
Kurpik: 729
Kurtis: 45, 87, 159, 278, 616, 732
Kurtz: 392, 426, 445
Kurulanc: 123, 736
Kurz: 37
Kurzeniecki: 78, 150, 290, 623, 746
Kuszel: 207, 355
Kuszelewski: 365
Kuzioła: 505
Kuźniar: 411
Kuźniewicz: 296, 473, 629
Kwaijtaal: 235, 575
Kwajijtaal: 235, 575
Kwaśniewski: 757
Kwiatkowski: 208, 361, 405
826
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Kwilecki: 201, 324, 338, 341-343,
345, 349, 431, 432, 450, 463,
469-471, 484, 488, 493, 546,
548, 550, 561, 563, 564, 638,
700, 784, 785
Kwinto: 342
La Gârtinerie: 675
Lachendro-Kozłowski: 702
Lachert: 530
Lachman: 809
de Laddersous: 48, 102, 103, 174,
175
Lagerstrom: 331
Lagesse: 682
de Lago: 301
von Lago: 301
Laidler: 530
Laitinen: 262, 600
Lajoy: 262, 600
Laliberté: 468, 545, 561
Lalik: 762
Lallerstedt: 332
von Lamberg: 810
Lambert: 30, 274, 612, 637
de Lambilly: 48, 103, 175
Lamont: 198, 343, 382, 489
Lamot: 558
de Lancastre: 328
Lanckoroński: 239, 286, 327, 402,
419, 434, 509, 578
de la Lande: 74, 99, 146, 171, 248,
587
Landié: 390
von Landsberg: 678
Langer: 208
de Lantsheere: 682
Lapuyade: 348, 497
Larisch: 259, 597
Larssen: 547, 563
Lascano: 698
Laski: 122, 734
Laskownicki: 113
Lasocki: 354, 360, 399, 423, 554,
791
Lasso: 512
Lastrade: 90, 162, 369, 386
Latawiec: 472
Latour: 110
de Lavedan: 25, 79, 151, 255, 291,
593, 624, 747
Lazarski: 524
Le Bail: 74, 99, 146, 171, 248, 586
Le Bouton: 541
Le Coppee: 726
Leach: 475
Leader: 609
Lebiedowski: 761
Lebowski: 506
Lech: 774
Lednicki: 417
Ledóchowski: 14, 304, 355, 359,
390, 435, 456, 622, 634, 635,
754
Lee: 742
Leitgeber: 267, 362, 363, 406, 605
Lejeune: 119
Lemańczyk: 779
Lemański: 434
Lenarski: 210
Lesisz: 728
Lesueur: 72, 98, 144, 170, 246, 585
Leszczuk: 441
Leszczyński: 416, 780
Leszczyszyn: 418
Leśkiewicz: 23, 253, 592
Leśniak: 351
von Leuchtenberg: 330
Leung: 96, 168, 273, 492, 611
de Leusse: 568
Lewandowski: 206, 209, 538
Lewański: 473
Lewicki: 260, 349, 416, 464, 598
Lewko: 410, 552
Lewkowicz: 362
Leźnicki: 381
Libelt: 283, 398
Libura: 441
Lichoniewicz: 249
Lidwin: 196, 379
Liechtenstein: 304, 358
de Liedekerke: 414, 415, 465
van Lier: 479
de Liguori: 345, 493
Lilpop: 64, 136, 809
Linda: 204
Lindemann: 295, 628
Linds: 234, 574
Linke: 442
Links: 469, 546, 561
Linowski: 777
Linzpichler: 38
Lipczyński: 778
Lipiarz: 396
Lipiecki: 551
Lipień: 512
Lipkowski: 204, 224, 342, 662
Lipowski: 697
Lipski: 227, 659, 705, 756-758, 763,
764, 766, 767
Lisowski: 729
Lodares Fontecha: 741
Lodares Romano: 741
Lofgren: 259, 598
Lopez: 740
Loriers: 112
Lort-Phillips: 302
de Losantos: 621, 754
Lotaryński: 34, 38
Lovrek: 720
de Löwenthal: 803, 804
von Löwenthal: 803, 804
Lubański: 428, 447
Lubarski-Fluki: 731
Lubecki: 50, 105, 177, 193, 194,
320, 337, 501, 505, 681, 682
Lubieniecki: 376, 441, 524
Lubiński: 411
Lubomirski: 19, 20, 22, 23, 44, 64,
87, 89, 91, 94, 118, 121-125,
136, 159, 161, 163, 166, 219,
223, 228, 242, 277, 317-322,
324, 326-330, 332, 333, 336,
341, 350, 367, 368, 371, 374,
384, 385, 387, 426, 482, 484,
486, 488, 493, 507, 521, 581,
615, 655, 659, 660, 675, 683,
706, 715, 729-731, 733-737,
742, 743, 755, 756, 801-804
Lubowicki: 226, 664
Lubowidzki: 524
Lucciola: 76, 148, 250, 589
Lunn: 479
Lutosławski: 774
Łabęcki: 352, 514, 515, 517
Łagoda: 327, 329
Łakomski: 391
Łamacz: 542
Łaniewski: 351, 352
Łaptaś: 396
Łasiński: 399
Łaskowski: 44, 87, 159, 277, 278,
615, 732
Łastowiecki: 41, 231, 270, 382,
571, 608
Łaszkiewicz: 428, 447
Łazarski: 23, 253, 524, 525, 592
Łazarz: 558
Łaźniński: 207, 213, 271, 609
Łaźniowski: 415, 416, 419
Łącki: 81, 153, 239, 286, 287, 421,
500, 578
Łebiński: 779
Łempicki: 443, 467, 514, 515, 523,
524
Łepkowski: 397, 398
Łęcki: 418
Łępicki: 770
Łobos: 528
Łomowski: 540
Łopacki: 765
Łopuski: 352
Łopuszański: 43, 86, 158, 277,
325, 394, 485, 614
Łoski: 215
Indeks nazwisk
Łoś: 427, 446, 519, 520, 533, 716,
718-721
Łoziński: 417
Łubieński: 60, 69, 70, 132, 141,
142, 190, 195, 205, 236, 243,
313, 314, 379, 402, 420, 441,
551, 576, 582, 701, 761, 762
Łubkowski: 528
Łuczyński: 482
Łukasik: 224, 662
Łukaszewicz: 53, 108, 180, 263,
303, 358, 413, 601
Łuszczewski: 207, 788
Łysanowicz: 481
Łysiak: 541
Łyszczarek: 705
Machado: 727
Maciejowski: 788
von Mack: 716
Mackiewicz: 236, 575
Macko: 700, 722
Macleod: 82, 154, 432, 450
Maczek: 537
Maczuga: 32
Mader: 478
Mahowich: 75, 147, 248, 587
Maillard: 498
Maitra: 518
Maj: 396
Majchrzak: 499
Majchrzyk: 209
Majek: 365
Majewski: 364, 471
Makaszko: 211
Makomaski: 526
Makowski: 205, 212, 213, 724
Malagamba: 301, 357
Malanowski: 530
Malatesta: 695
Malawski: 515
Malczewski: 197, 379, 513, 789
Malczyk: 206
Malec: 705
Malfatti: 40, 268, 607
Malfatti di Montetretto: 40, 268,
607
Malik: 305, 356, 359
Malinowski: 502, 510
Maliszewski: 498, 690
Maltais: 373
Maltzan: 744
Małachowski: 39, 123, 219, 222,
223, 227-229, 279, 284, 380,
424-426, 435, 445, 457, 466,
467, 507-509, 566-569, 616,
617, 638, 655, 658-660, 664,
665, 735
Małecki: 530
Mameli: 36
Manarys: 296, 628
Maniecki: 536
Mankoo: 297, 630
Manzolini: 637
Mańkowski: 65, 137, 198, 208,
232, 281, 342, 349, 350, 395,
427, 428, 437, 440, 443, 446,
461, 488, 493, 533, 572, 684
Mańoz: 740
Maramorosz: 520
Maran: 77, 149, 589
Marchowiecki: 473
Marchwicki: 67, 139, 214, 477,
515, 516, 686
Marcinkiewicz: 530, 777
Marczyński: 765
de Margerie: 25, 79, 151, 255, 291,
593, 624, 747
Marianowicz: 412
Marino: 568
Markham: 63, 135, 808
Markiewicz: 742
Markowski: 60, 61, 70, 115, 132,
133, 142, 244, 314, 460, 583
Mars: 721
de Marsay: 353
Marschall: 37
Marsolais: 76, 148, 250, 589
Marszałkowicz: 534, 540, 541
Martin: 568, 619, 752
Martínez: 568
Marttinen: 262, 600
Maryański: 351
Marzec: 776, 778
Masiul: 195
Masraff: 28, 33, 258, 596
Massimo: 35
Mastrogiovanni: 259, 260, 598
Matecki: 419
Matela: 759
Materna: 326, 486
Mathes: 704
Matthews: 331
Matuszczak: 373
Matuszewicz: 204
Matuszkin: 744
Mauer: 558
Maurice: 272, 500, 610
Mazanek: 194
Mazaraki: 305, 356, 360, 523
Mazon: 620, 752
Mazurkiewicz: 45, 87, 159, 210,
278, 345, 493, 616, 732
Mazurowski: 211
Mączka: 211
Mączyński: 58, 130, 311
Mcateer: 271, 609
827
Mccullagh: 61, 71, 133, 143, 244,
315, 583
Mcdowell: 609
McEvoy: 225, 662
McGuire: 239, 286, 578
McKell: 681
Mckeown: 112
Mcneil: 82, 154
Medina: 44, 86, 158, 277, 615, 618,
751
Medwid: 759
Meehan: 701
Mégret: 259, 598
de Meherenc: 731
Mehoffer: 354
Meissner: 779, 780
Mejewski: 517
Mekarski: 93, 165
Melnikoff: 392
Melody: 94, 166, 261, 599
von Mensdorff-Pouilly: 37
Mercier: 306
Merczyński: 227, 664
Meredith: 323, 483
Meres: 415
de Merode: 35
Mesnet: 47, 102, 174
Metcalfe: 295, 628
Metko: 265, 603
Meyendorff: 621, 754
Meyer: 68, 140, 478, 687
Meyrick: 343, 489
Meysztowicz: 304, 342, 358
Męciński: 508, 727
Mężyński: 80, 81, 152, 153, 210,
687
Mialnikow: 620, 753
Miączyński: 201, 280, 407, 769,
770
Micewski: 301, 302, 306, 356, 357
Michalik: 558
Michalski: 198, 542
Michałowski: 197, 198, 214, 458,
622, 634, 755, 790
Michel: 91, 163, 370, 386, 387
Michorowski: 537
Mickiewicz: 208, 554
Mieczkowski: 400, 771
Mielczarek: 727
Mielęcki: 760, 788
Mielżyński: 303, 357, 375, 455,
510, 711, 789
Mieroszewski: 466
Mierzejowski: 509
Mieszkowski: 535
Migdał: 396
Mikinka: 705
Miklaszewski: 352, 529
828
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Mikulski: 622, 634, 754
Mikuła: 32
Milanowski: 410
Milc: 327, 329
Miler: 115, 460
Milewski: 119, 120, 304, 358, 464,
689, 739
Milieski: 282
von Miller: 304, 358
Miller zu Aicholz: 304, 358
Milmo: 677
Milne: 321
Miłkowski: 549, 787-789
Mineyko: 295, 628, 761
Minkiewicz: 374
Miroszowski: 466
Mirski: 694, 758
Miszczyk: 412
Mittelstaedt: 771
Mitura: 351
Mizak: 119, 739
Mlicki: 100, 172, 403
Młocki: 281
Mniewski: 408, 706, 707
Mniszech: 15, 16, 126, 307, 350,
567, 669, 673-676, 696, 704,
706, 707, 763, 805
Mochalski: 202
Mochliński: 526
Mockałło: 403, 421
Modliński: 380
Moes: 201-203, 471
Mohl: 24, 253, 592
Mohrenheim: 620, 622, 634, 753,
754
Mokronoski: 39
Mokroński: 354
Molenbrugge: 323, 483
Molik: 294, 474, 627
Molloy: 702
Monchet: 568
de Monleon: 741
de Monléon: 741
de Montault: 676
de Montbreton: 676
Montefeltro Della Rovere: 35
de Montenegro: 330
Montero: 568
Montpellier: 112
Moraczewski: 353, 527
Morawski: 20-22, 47, 75, 101, 102,
113, 124, 147, 173, 174, 249,
280, 333-335, 402, 407, 416,
420, 436, 441, 443, 444, 467,
512, 521-523, 588, 694, 775
Morbitzer: 722
Morenheim: 620, 753
Moreno: 781
Moretti: 504
Moritz: 202
Morlon: 568
Morrison: 322, 501
Morstin: 235-237, 441, 444, 574576
Morstyn: 235, 574
Morsztyn: 317, 441, 635
Morzkowski: 330, 433
Morzycki: 360, 516
Moskwa: 434
Moss: 43, 85, 86, 157, 158, 276, 614
Mostowski: 109, 620, 753
Moszczeński: 785, 801
Moszyński: 475, 510, 703, 758
Moussette: 323, 324, 483, 484
Mowrey: 479
Moyano: 549, 565
Moyret: 124, 736
Możdżeń: 534
Mrówczyński: 322
Mróz: 541
Mück: 536
Muller: 339
Mullin: 62, 71, 134, 143, 245, 315,
584
Mundt: 517
Munoz: 44, 86, 158, 277, 615, 619,
751
Murphy: 320
Murray: 619, 751
Murzynowski: 550, 551
Musiał: 441, 444
Musiewicz: 728
Mustapic: 265, 266, 604
Muszalski: 725
Mycielski: 40, 41, 198, 229-235,
239, 269, 270, 286, 287, 294,
298, 330, 331, 375, 382, 421,
443, 473-475, 555, 566, 569574, 578, 607, 608, 622, 626,
627, 630, 634, 674, 755, 789
Myck: 781
Myczkowski: 759
Mysłowski: 365
Myszka: 758
Mytych: 294, 474, 627
Nachiczewiński: 62, 134, 316
Nadratowski: 428, 446
Nagażyna: 299, 631
Należny: 209
Nalli: 35
Nałęcz: 272, 399-401, 610, 773
Napoli: 77, 149, 250, 589
Nartonowicz: 266
Naryszkin: 331
Nasierowski: 788
Nauendorf: 782
von Nauendorf: 782
Naumezuk: 390
Naumow: 400
Nawrot: 558
Nayar: 556
Neale: 78, 150, 251, 590
des Neiges: 415, 465
Nell: 89, 161, 369, 385
Nelson: 515
Nepelski: 723
Ners: 719
Nesterowicz: 525
Neudoerffer: 234, 298, 573, 631
Neugebauer: 779
Neumann: 406
Newliński: 750
Ney: 95, 167, 261, 599
Niedoba: 295, 474, 627
Niedziałkowski: 207
Niedzielski: 224, 456, 457, 662
Niedziółko: 53, 108, 180
Niedźwiecki: 472
Niegolewski: 774, 780-782
Nielepiec: 11
Niemczewski: 297, 629
Niemojowski: 784, 785
Niesiołowski: 722
Nieświastowski: 756, 789
Niezabitowski: 533
Niezabytowski: 29, 693
Nikorowicz: 706
Nilsen: 439
Ninke: 38
Nitosławski: 760
Nogiec: 787
Nogieć: 787
Noniewicz: 239, 287, 421, 579
Nowacki: 24, 253, 592
Nowaczek: 208
Nowak: 435, 538
Nowakowski: 263, 413, 602
Nowiak: 303, 358
Nowicki: 45, 88, 160, 200, 278,
516, 616, 733, 773
Nowocin: 731
Nowotarski: 541
Nubar: 682
Nunez: 549, 565
Nyirlaki: 373
Nyko: 224, 661
Objezierski: 756, 786-789
Oborski: 214
O'Boyle: 62, 71, 134, 143, 245, 315,
584
Obrocki: 91, 163, 265, 386, 603
Obrycki: 202
Obuchowicz: 555
Ochocki: 380
Indeks nazwisk
Oczosalski: 390, 518
Odescalchi: 34-37
Odier: 255, 292, 624, 748
O'Donavan: 26, 80, 152, 256, 293,
595, 625, 748
Odyniec: 401, 773
Oertel: 787
Oettigen: 810
Ohara: 30, 274, 511, 612
Ohnesorge: 403
von Ohnesorge: 403
Ojrzanowski: 380
Okęcki: 764
Okolski: 419
Okoniewski: 195
Okoń: 527
Okólski: 419
Okulicz: 694
Olbiński: 723
Olechowski: 397
Olejarz: 502
Olejnik: 45, 87, 159, 278, 616, 732
Oleksa: 530
Oliva: 66, 138, 438, 684
Olivarria: 26, 80, 152, 256, 292,
594, 625, 748
Olizar: 225, 226, 430, 449, 663
Ollick: 781
Ollier: 324, 484
Olszański: 351
Olszewski: 280, 365, 523, 687, 728
Olszowski: 236, 390, 575, 576
O'Malley: 331
O'Meara: 341
Opaliński: 780
Oporski: 705
von Oppersdorff: 498, 677-683
O'Prey: 245, 315
Orda: 364, 555
Orias: 740
Orkisz: 236, 303, 357, 575, 576
Orlik: 551
Orlov: 26, 80, 152, 256, 292, 594,
625, 748
Orłowski: 295, 306, 474, 511, 557,
627, 698
d'Ornano: 741
d'Ornellas: 117, 692
O'Rourke: 693
Orsetti: 791
von Orsini: 811
Orzechowski: 394, 398, 715
Orzelski: 553
Osęka: 700
Osganian: 76, 148, 250, 588
O'Shannassy: 77, 149, 250, 589
Osiecimski: 725
Osiński: 267, 605
Osmolski: 770
Osmólski: 429, 447
Ossoliński: 125, 424, 676, 696, 765
Ossowski: 779
Ostapiński: 381
Ostaszewski: 237, 238, 285, 577
Ostrowit: 771
Ostrowski: 53, 108, 110, 180, 390,
412, 472, 473, 520
Ostrzeniewski: 281
Osuchowski: 475, 544, 560
Oszmieniec: 786
Otocki: 455
Otto: 772
Ottomański: 281
Oura: 500
Ozimina: 296, 297, 629
Ożegalski: 524, 525
Paar: 37
Pac: 567
Pachciarek: 442
Pacześniak: 416
Padlewski: 227, 301, 664
Paduch: 383
Pairault: 113, 468, 545, 560
Pająk: 726
Pajor: 381
Palffy: 811
Paliszewski: 766
Pallavicini: 321
von Pallavicini: 321
Palmer: 43, 85, 86, 157, 158, 276,
614
Palmowski: 225, 662
Panek: 321, 325, 485
Pankonin: 349
Papała: 207
Papara: 720
Paquet: 393
van Parijs: 300, 632, 699
Parinetti: 348, 496
Parker: 116
Partyka: 773
Paruszewski: 188
Pasieczny: 722
Paśnik: 690
Patermann: 240, 287, 422, 579
Paterno: 471
Patrizi: 36, 37
Patyk: 396
Patzer: 337
Pavicevic: 741
Pawełczyk: 778
Pawlicki: 23, 253, 592
Pawlikowski: 123, 238, 285, 577,
735
Pawłowicz: 398
Pawłowski: 240, 287, 422, 579
829
Paygert: 721
Pearson: 83, 155
Pelc: 397
Pelissier: 73, 145, 246, 585
Pellen: 331
Peltzer: 48, 102, 174
Penkala: 557
Perez: 479, 552
Perry: 49, 104, 176
Pertek: 402, 420
Perticari: 75, 147, 249, 588
von Pertkenau: 786
Peszyński: 620, 753
Petit: 25, 79, 151, 255, 291, 593,
624, 747
Petri: 344, 489
Petrow: 266, 267, 605
Petrykowski: 767
Pęcherski: 782
Pęcherzewski: 399
Pfanhauser: 197, 379, 512
Piątkiewicz: 295, 474, 627
Piec: 781
Piechowski: 481, 691
Piedzicki: 429, 448
Pieniążek: 534, 539, 541, 542
Pierre: 742, 743
Pierrier: 47, 102, 174
Pierzga: 558
Pierzyński: 303, 358
Pietras: 525
Pietraszkiewicz: 360
Pietraszko: 415
Pietri: 701
Pietrowicz: 720
Pietrusiak: 516
Pietrusiński: 62, 134, 315, 316
Pietruski: 519
Pietrzyk: 558
Pigłowski: 279
Pignatelli: 299, 631
Piltz: 481
Piniński: 237, 285, 397, 577, 706
Piotrowski: 57, 129, 296, 310, 339,
505, 629
Pirowski: 396
Pisański: 515, 516
Piskorz: 538, 539
Pivary: 811
Piwnicki: 388, 389, 399, 401-403,
420, 421, 433, 452, 772
Piwowarczyk: 398
Planet: 43, 85, 157, 276, 614
Plat: 74, 99, 146, 171, 248, 586
Plater: 18, 23, 67, 68, 94, 114, 115,
122, 123, 139, 140, 166, 201,
232, 236, 252, 260, 264, 294,
304, 305, 316, 322, 345, 346,
830
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
349, 356-359, 365, 410, 414,
415, 442, 454, 457-462, 465467, 470, 472, 473, 475, 476,
478-480, 482, 486, 487, 494,
501, 503, 507, 545, 550, 552554, 557, 560, 572, 576, 591,
599, 602, 627, 685, 687, 688,
695, 702, 735, 743, 807
Pląskowski: 404, 786
Pleciński: 523
Plewiński: 777
Plissart: 118, 738
Ploski: 404
Pluciński: 73, 98, 111, 145, 170,
246, 585
Płończak: 765
Płóciński: 193
Płudowski: 208
Pobratym: 211
Pociej: 377, 801
Podbereski: 617, 665
Podczaski: 770
Podgórski: 729
Podhorski: 83, 155, 227, 365, 664
Podoski: 366, 638, 665, 666
Pogoda: 527
Polack: 113
de Polavieja: 692
Poletyło: 715
Polkowski: 212, 213
van der Poll: 301, 633
Pollak: 24, 253, 592
Polony: 409
Polrolniczak: 768
Połubiński: 362
Pomianowski: 20, 334, 521
Poncet: 397
Poniatowski: 191, 674
Ponikiewski: 791
Poniński: 23, 56, 128, 193, 252,
282, 310, 325, 373, 404, 485,
591, 617, 711, 715, 716, 718,
721-724, 729, 744, 745, 749,
750, 755, 756, 782, 791
Ponizowkin: 123, 736
de Ponton d'Amecourt: 48, 103,
175
Popiel: 57, 65, 129, 137, 271, 272,
311, 433, 437, 439, 440, 452,
510, 511, 518, 609, 610, 683,
784
Popławski: 204, 205, 214, 777
Poradowski: 212, 213
Poray: 768
Porczyński: 453
Porowski: 693
Posada: 559
Pośpiech: 701
Potemkin: 14
Potkański: 215
Potocki: 15, 16, 19, 27-34, 39, 40,
42, 45, 46, 48-51, 54, 60, 64, 65,
69, 72-74, 77, 78, 85, 88, 91101, 103-106, 123-126, 132,
136, 137, 141, 144-146, 149,
150, 157, 160, 163-173, 175178, 182, 192, 200, 202, 231,
233, 242, 243, 245-248, 251,
252, 257, 258, 260, 268, 269,
273-276, 289-291, 298, 307,
308, 313, 318-320, 328-330,
333, 350, 354, 368, 370, 376378, 383, 387, 437, 438, 453,
454, 456, 476, 480, 490-492,
497, 498, 506, 526, 532, 533,
567, 570, 572, 581, 582, 584587, 589-591, 595-599, 606,
607, 611-613, 616, 617, 622,
623, 630, 665, 673, 675, 683,
684, 693, 694, 723, 735, 736,
740, 741, 746, 763, 764, 805,
807, 809
Potrzuski: 719
Potter: 300, 632, 699
Potulicki: 93, 165, 192, 194, 204,
227, 240, 288, 300, 301, 366,
367, 374, 422, 503, 510, 580,
633, 659, 680, 725, 799
Potworowski: 193, 503, 790
Poulhes: 556
Półgrabski: 622, 634, 755
Pradalié: 72, 98, 144, 170, 246, 585
Pradelle: 512
Prałziński: 534
de Prat: 568
Prawda: 441
Prażmowski: 404
Preiss: 57, 129, 310
Preker: 83, 155
de Pret-Roose: 111
Préve: 344, 489
Preysnar: 113
Prędki: 558
Priebe: 525
Prior: 704
Pronobis: 541
Prosser: 45, 87, 159, 278, 616, 732
Proszkowski: 416
Prószyński: 463
Prusimski: 407
Pruski: 788, 790
Pruszyński: 53, 108, 180, 209, 618,
620, 679, 690, 750, 751, 753
Przedpełski: 352
Przepiórka: 235, 575
Przewłocki: 95, 167, 261, 338, 548,
563, 600, 728, 729
Przezdziecki: 121, 232, 487, 572,
635, 733, 743
Przeździecki: 121, 232, 434, 459,
487, 572, 636, 733, 743
Przybylak: 339
Przybyła: 339
Przybysz: 410
Przyczyna: 208
Przyłuski: 93, 165, 779
Przymanowski: 788
Psarski: 340, 537, 770, 778, 780
Pudłowski: 363
Puglisi Cosentino: 471
Pułaski: 769
Punch: 26, 27, 80, 152, 256, 292,
293, 594, 595, 625, 748, 749
Pusłowski: 93, 123, 165, 299, 404,
553, 621, 631, 735, 753
Puszkar: 781
Puszkin: 67, 139, 476, 685
Puthon: 302
von Puthon: 302
Puzdrakiewicz: 775
Puzyna: 41, 231, 270, 320, 361,
382, 427, 446, 571, 608
Pypke: 200
Pyszniewski: 411
Quinn: 554
Quintanilla: 297, 629
Rabsztyński: 280
Raciborski: 559
Raczyński: 18, 50, 62-64, 105, 134136, 177, 316, 317, 383, 384,
502, 503, 785, 799, 801, 804812
Radoliński: 434
Radomski: 321, 518
Radoński: 556, 791
Raduchowski: 297, 629
Radwański: 717
Radziejewski: 405
Radziwiłł: 17, 34-36, 49, 58, 59,
64-69, 94, 104, 109, 115-121,
124, 130, 131, 136-141, 166,
176, 233, 240, 287, 306, 312,
346, 347, 409, 414, 422, 437439, 459, 464, 465, 469, 470,
476-478, 495, 497-499, 503507, 517, 546, 547, 562, 573,
579, 635-638, 674, 677, 683694, 733, 737-743, 802, 809,
810
Rafalski: 694
Rajchel: 397
Rajecki: 552
Rajewa: 412
Indeks nazwisk
Rakk: 769
Rakowski: 206
Randall: 731
de Rangel: 372
de Rasse: 300, 632, 699
Raszewski: 463
Ratajczak: 515
Ratajski: 725, 726
Ratusiński: 41, 231, 270, 571, 608
Raymond: 40, 268, 272, 606, 610
Rayski: 327, 329
Rdułtowski: 347, 496, 774
Reavis: 701, 702
Recchi: 35
Redmair: 678
Redutko: 429, 448
Reichmann: 364
Reiff: 21, 334, 335, 522, 727
Reisner: 328
Rejch: 296, 629
Rejchman: 364
Rejduch: 717
Rembarz: 758
Rembieliński: 22, 336
Renou: 31, 74, 99, 146, 171, 247,
586
Renson: 682
von Reutern: 331
Revotskie: 305, 356, 359
Rey: 30, 46-50, 63-65, 91, 92, 101105, 135-137, 163, 164, 173177, 274, 275, 324-326, 370,
371, 384, 387, 438, 484-486,
612, 613, 684, 724, 726, 727,
808, 809
Reynolds: 480
Ręgowski: 208, 209
Rheims: 568
Richthofen: 786, 787, 789
von Richthofen: 786
Rickards: 511
Riganti: 26, 79, 151, 255, 292, 594,
624, 747
Rigaud: 27, 80, 152, 595
Roberts: 619, 752
Robinson: 196
Roche: 60, 70, 132, 142, 243, 314,
582
Rodriguez: 781
Rodríguez: 692, 693
Rodríguez-Mariatégui: 692
Rodzaj: 381
Rodziewicz: 76, 148, 214, 249, 588
Rogaczewski: 113
Rogaliński: 785
Rogawski: 543
Rogowski: 768
Roguski: 210, 727, 728
Rogut: 52, 106, 178
Rohoziński: 63, 135, 618, 751, 808
Rojek: 391
Rojewski: 419
Rokitnicki: 638, 666
Roman: 21, 334, 335, 522
Romano Lopez Flores: 741
Romanovski Leuchtenberg: 330
Romański: 32, 410
Romaszkan: 395
Romer: 271, 394, 500, 609
Römer: 94, 166, 261, 264, 426, 439,
445, 548, 564, 599, 602
Romer-Lee: 302
Romiszowski: 533
Romocki: 402
Ronikier: 347, 392-394, 470, 496,
547, 556, 557, 563
Rońda: 689
Rosales: 115, 460
Rosart: 348, 496
Rosiński: 482
Rosłan: 119, 738
Rospędowski: 364
Rospigliosi: 35
Rost: 339
Rostafiński: 767
Rostworowski: 20, 25, 75, 79, 113,
115, 147, 151, 249, 255, 292,
334, 346, 393, 410, 411, 443,
444, 468, 469, 471, 479, 494,
509-514, 518-524, 526, 544552, 554, 560, 561, 563-566,
568, 569, 588, 594, 624, 688,
702, 703, 747
Roszkowski: 91, 163, 265, 370,
386, 603
Rościszewski: 266, 394, 395, 398,
604, 605
Rottman: 724
Rotwand: 726
Roussel: 505
de la Rovere: 96, 168, 491, 498,
532
della Rovere: 35
Rozdrażewski: 788
Rozłucki: 529
Rozmanit: 111
Rozmarynowski: 525
Rozmuski: 472
Rozwadowski: 31, 73, 90, 99, 145,
162, 171, 247, 370, 386, 417,
418, 586
Rozwód: 724
Rożniatowski: 528
Rożniecki: 279
Równy: 225, 663
Różański: 542, 725
831
Różycki: 65, 137, 426, 438, 445,
684
Rubach: 65, 137, 438, 684
Rucellai: 34
Rucieński: 536
Ruciński: 123, 736
Rudnicki: 190, 198, 765
Rudomina: 360
Rudy: 758
Rudziński: 364, 428, 446
Ruffo: 34
Rus: 415
Rusak: 525
Rusek: 540
Rusinek: 343
Russanowski: 460, 461, 518
Russocki: 399, 526
Ruszkowski: 122, 735
Ruszniak: 273, 611
Rutherford: 272, 610
Rutowicz: 195
Rütten: 549, 565
Ryan: 331
Rybak: 305, 356, 359
Rybicki: 351
Rybiński: 52, 53, 107, 108, 179,
180, 262, 263, 412, 413, 601
Rychłowski: 558
Rydel: 121, 734
Ryelandt: 682
Ryglowski: 481
Ryk: 757
Rykała: 512
Ryll: 224, 225, 662, 663
Rylski: 720
Rymgajło: 620, 753
Rymwid: 362
Ryżewski: 265, 603
Rzepecki: 767
Rzepiela: 717
Rzepiński: 68, 140, 477, 686
Rzewnicki: 442
Rzewuski: 44, 87, 159, 188, 222,
227, 277, 317, 355, 365, 429,
430, 434, 448, 507, 508, 615,
660, 664, 675, 695, 731
Rzyszczewski: 223, 226, 636, 637,
661, 663
Sadlik: 210
Sadłoń: 558
Sadowski: 399, 400, 524, 542
Saenger: 401
Saenz: 568
de Sage: 44, 87, 159, 278, 616, 732
Sage: 519
de Saint-Hilarie: 344, 490
Sakowicz: 524, 537
von Saldern: 811
832
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Salinas: 741
Salkowski: 766
Salmonowicz: 342
di Saluzzo: 34
Salviati: 341
Sałkiewicz: 760
Sałyga: 198
Samcewicz: 267, 363, 605
Samorzewski: 634
von und zu Sandizell: 810
Sanfelice: 35
Sanguszko: 14, 15, 19, 191, 435,
680
Sanminiatelli: 36
Sant: 331
Santagati: 112
Sapieha: 17, 29, 74, 92, 93, 108,
109, 146, 164, 165, 181, 182,
199, 248, 300, 302, 350, 353,
371-374, 425, 426, 567, 568,
587, 633, 680, 737, 772
Sapiński: 720
Sarion du Jonchay: 535
Sarkar: 428, 447
Sarnecki: 280, 282, 283
Sarnowski: 515
Saucerotte: 76, 148, 250, 589
Saussol: 110
di Savoia: 679
Sawa: 441, 444
Sawicki: 391, 406, 550
Sawin: 211
Sayn: 810
Schaidl: 22, 335
Scheuner: 321
Scheyven: 466
Schilling: 679, 786
Schimitzek: 463
Schlieber: 304, 358
von Schmettau: 679
Schmidt: 363, 721, 725
Schnabel: 505
Schoell: 31, 73, 99, 145, 171, 247,
586
Schoen: 443
von Schönburg: 678
von Schorlemer: 301, 633
de Schoutheete: 118, 240, 287,
347, 422, 470, 495, 547, 579,
691, 738
Schulz: 205
Schummer: 371
Schuster: 741
Scipio: 280, 282-284, 436
Scipion: 282-284, 436
Scott: 240, 287, 288, 422, 579
Sczaniecki: 388, 679, 680, 789, 790
Segalen: 47, 102, 174
von Seilern: 811
de Sejournet: 682
Sempel: 552
Senjawin: 180
Senk: 199
Serdakowski: 406
Serejko: 718
Serényi: 39, 40, 268, 606
Sergeant: 82, 154
Serventi: 120
Serwatowski: 90, 162, 266, 369,
385, 604
Settels: 240, 287, 422, 579
Seymour St John: 475
Sędzimir: 786
Sękowski: 237, 285, 577
Shearer: 123, 735
Shemtshushnikoff: 61, 70, 133,
142, 244, 314, 583
Shephard: 554
Shewan: 115, 460
Shulman: 302
Sianożęcki: 553
Sieczkowski: 202
Siedlecki: 761
Siekaczyński: 785
Siemaszkiewicz: 539
Siemianowski: 719
Siemiątkowski: 445
Siemieński: 94, 95, 166, 167, 260262, 267, 363, 373, 412, 479,
480, 598-601, 606
Siemiginowski: 519
Sienkiewicz: 122, 734
Sieńczak: 338
Sierakowski: 63, 88-92, 135, 160164, 192, 324, 366, 368-370,
374-378, 384-388, 484, 808
Sieroszewski: 342, 404
Sierpowski: 515
Sierszulski: 481
Sierzański: 783
Siesicki: 360, 362
Sigurdson: 110
Sikora: 32
Silvani: 96, 168, 491, 498, 532
Sim: 702
Simolin: 120
Simonin: 304, 358
Simpson: 44, 87, 159, 277, 615, 732
Sitarski: 345, 463, 494
Siurnicki: 705
Skal: 520
Skalski: 340, 512, 533
Skałkowski: 116, 402, 420
Skanderbeg: 125
Skarbek: 61, 62, 71, 133, 134, 143,
244, 245, 293, 315, 367, 583,
584, 626
Skarzyński: 193
Skarżyński: 66, 138, 438, 685
Skawiński: 193, 529
Skibiński: 534, 541
Skibniewski: 364, 535
Skocz: 514, 703
Skorupka: 302
Skorupski: 442
Skowroński: 181, 528, 529
Skórzewski: 226, 503-505, 663,
783
Skórzyński: 66, 138, 438, 439, 684,
685
Skrzynecki: 361, 362
Skrzyniecki: 410, 552
Skrzyński: 55, 82, 83, 127, 154,
155, 194, 262, 309, 392, 408,
414, 542, 543, 551, 601, 788
Skrzywan: 431, 449, 450
Skuba: 52, 107, 179
Skubacz: 538
Skwarc: 551
Slaski: 529, 776, 777
Sławek: 763, 764
Sławik: 776
Sławiński: 214, 516
Słodyczka: 380
Słomke: 76, 148, 250, 589
Słonecki: 394, 755
Słowacki: 459
Słowik: 409
Słowikowski: 718
Słowiński: 705
Słubicki: 406-408
Sługocki: 419
Słupina: 705
Słupski: 53, 108, 180, 263, 413, 601
Small: 320
Smoczyński: 211
Smogulecki: 522
Smoleński: 373
Smolik: 44, 87, 159, 278, 615, 732
Smoliński: 207, 538
Smoniewski: 554
Smulkowski: 771
Smyth: 114, 264, 603
Sobański: 25, 30, 49, 79, 103, 151,
175, 192-194, 200, 201, 203,
204, 255, 271, 275, 280, 292,
324-326, 328, 357, 409, 471,
484-486, 513, 594, 609, 612,
613, 624, 637, 698, 700, 703,
747
Sobiecki: 339
Sobieszczański: 282, 634
Indeks nazwisk
Sobolewski: 526-529, 543, 544
Sobótko: 41, 231, 269, 570, 607
Sochacki: 207
Soderberg: 68, 140, 478, 479, 687
Sokolnicki: 22, 199, 335, 336
Sokołowski: 240, 288, 389, 411,
422, 430, 449, 579, 698, 744
Soliński: 236, 575
zu Solms: 677, 678
Solski: 478
Sołohub: 744
Sołtan: 84, 88, 156, 160, 377, 431,
450
Sołtyk: 227, 281, 437, 514, 518,
519, 523, 524, 665
Sołyga: 93, 165
Sopoćk: 355
Sosnkowski: 115, 460
Sövenyhazy-Fricke: 282
Sowiński: 528, 533
Sozański: 211, 390
Spinek: 97, 169, 274, 492, 612
Splenyi: 810
Spodenkiewicz: 767
Spreafico: 390
Spyrzyński: 721
Spytkowski: 539
Sroka: 122, 734
St. Aubyn: 302
Stablewski: 24, 254, 593, 788
Stachnowski: 553
Stachowiak: 349, 391
Stachowicz: 472
Stachowiec: 723, 724
Stachowski: 390
Stachura: 41, 232, 270, 396, 571,
608
Stadelman: 30, 274, 612
Stadnicki: 49, 91, 92, 104, 163, 164,
176, 227, 229, 322-324, 371,
387, 402, 408, 482-484, 526,
529, 566, 664, 695, 696, 755
Stangenhaus: 777
Stanisławski: 74, 100, 146, 172,
248, 587
Staniukiewicz: 119, 239, 287, 421,
579, 739
Stankiewicz: 83, 155, 511
Stankowski: 119, 738
Stanley: 43, 85, 157, 276, 614
Stanley-Clarke: 700
Stanowski: 542
Starachowicz: 241, 289, 423, 580
Staręga: 689
Starowieyski: 195-197, 378, 379,
543
Starzeński: 252, 554, 590
Starzyk: 288, 423, 580
Starzyński: 760
Staszewski: 95, 167, 261, 600
Staszkow: 320
Staśkiewicz: 403, 420
Stawiski: 767
Stebski: 257
Stecki: 25, 78, 150, 254, 290, 293,
301, 351, 352, 593, 617, 620,
622, 623, 626, 633-635, 745,
746, 749, 750, 753-755, 802,
804
Steele: 60, 70, 132, 142, 243, 313,
314, 582
Stefanowicz: 757
Stefański: 428, 447
de Stein: 715, 730, 755
Stein zu Jettingen: 707
Steinbrenner: 475
Stekiel: 352
Stempkowski: 378
Stenfeldt: 67, 139, 477, 686
Stephan: 44, 86, 158, 277, 615, 619,
751
Stepier: 305, 356, 359
Sterna: 68, 140, 477, 686
von Sternbach: 694
Stevenson: 62, 71, 134, 143, 245,
315, 584
Steyaert: 682
Stępień: 525
Stępniowski: 539
Stinzing: 89, 161, 369, 385
Stocki: 326, 486
Stoczyński: 21, 334, 521
Stojowski: 40, 230, 269, 519, 570,
607
Stoke: 453
Stokowski: 553
von Stotzingen: 679
Strakacz: 693
Strapart: 439
Strasburger: 405
Straume: 401
Strąg: 296, 629
Strojnowski: 229, 508, 569
Strojny: 376
Strokowski: 283
Stroynowski: 229, 508, 569
Strozzi: 124
Stróżecki: 537
Stróżewski: 765
Struczyk: 770
Strugalski: 88, 160
Strumiłło: 282, 283
Stryjewski: 363
Strzelec: 534
Strzelecki: 398, 787
Strzetelski: 93, 165
833
Strzyżowski: 95, 167, 531
Stuart: 432, 450
Stucley: 82, 154
Styczyński: 111
Suarez: 692
Sucher: 98, 170, 246
Suchocki: 376
Suffczyński: 350-352
Sukiennik: 211-213
Sulatycki: 207, 212, 213, 634
Sulikowski: 236, 575
Sulimirski: 417
Sułkowski: 191, 707
Sumiński: 388-391, 398, 399, 403
Sumowski: 354
Surowiak: 539
Surzycki: 237, 576
Suski: 514, 526, 527
Sutton: 741
Sweeney: 28, 33, 258, 596
Swieżawski: 52, 107, 179
Swinarski: 364
Sydney: 61, 70, 133, 142, 244, 314,
583
Symington: 295, 628
Synoś: 780
Sypniewski: 505
Syski: 83, 155
Szachowski: 181, 744
Szady: 777
Szaflarski: 462
Szafraniec: 263, 413, 602
Szalbirak: 728
Szałecki: 770
Szałowski: 52, 107, 179
Szaniawski: 424
Szarpak: 514, 703
de Szarvaskend: 811
Szaszkiewicz: 271, 609, 700, 727,
728
Szawłoski: 289
Szczepek: 68, 140, 477, 686
Szczerski: 771
Szczęsny: 96, 168, 491, 533, 770
Szczucki: 97, 169, 273, 492, 611
Szczuraszek: 200
Szczygielski: 22, 335
Szczytt: 362
Szeliga: 687, 688
Szeliski: 198, 423
Szembek: 11, 40, 223, 230, 269,
373, 570, 607, 660, 789
Szempliński: 201
Szemraj: 22, 335
Szenic: 376
Szeptycki: 194, 195, 197-200, 301,
378, 381, 718
Szerauc: 47, 48, 102, 103, 174, 175
834
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Szermański: 524
Szilvassy: 621, 754
Szlenkier: 111, 202, 340, 475, 690
Szlęzak: 769, 770
Szmejko: 516
Szmid: 729
Szmit: 323, 483
Sznadel: 780
Szołdrski: 711
Szostakowski: 75, 147, 248, 587
Szotkowski: 209
Szpaczenkow: 717
Szramkowski: 267, 605
Szreder: 365
Szretter: 360
Sztekiel: 235, 575
Sztuka: 41, 232, 270, 571, 608
Szulc: 760
Szułdrzyński: 57, 129, 310, 400,
556-559, 773
Szuster: 431, 449, 450
Szuwałow: 181
Szwajewski: 766
Szweycer: 472, 473
Szybowski: 365
Szydłowski: 214, 215, 339, 389,
758, 788
Szyling: 416
Szyma: 538
Szymandera: 411
Szymaniak: 331, 332
Szymanowski: 205-207, 427, 446
Szymański: 199, 349
Szymborski: 198
Szymczak: 209
Szymik: 396
Szymkowiak: 525
Szyryn: 750
Szyszka: 723
Ścibor: 65, 137, 438, 684
Śliwa: 766
Śliwczyński: 49, 104, 176
Ślizień: 199
Ślizowski: 502
Ślusarek: 66, 138, 439, 685
Ślusarski: 767
Środoń: 443, 530
Światogor Stiepin: 397
Świątek: 542
Świda: 360, 399
Świderski: 208, 517
Świdrygiełło: 533
Świdziński: 467, 509
Świerszcz: 700
Świeykowski: 83, 84, 155, 156,
191
Świeżawski: 742
Święcki: 784
Świętochowski: 531
Świsłowski: 443
Świtalik: 538
Tabęcki: 726
Tackett: 432, 450, 451
Taczanowski: 330, 791
Tadeusiak: 57, 129, 311
Tadrowski: 352
de Talleyrand: 677
Tański: 400, 539
Taranczewski: 241, 288, 289, 423,
580
Targoński: 525
Targowski: 363
Tarko: 787
Tarło: 271, 609, 669
Tarnawiecki: 327, 329
Tarniewicz: 57, 129, 310
Tarnowski: 21-27, 29, 31, 32, 39,
42-45, 60, 69, 72, 74-80, 85-88,
94, 96, 97, 119, 132, 141, 144,
146-152, 157-160, 166, 168,
169, 194, 228-230, 237-242,
245, 248-260, 262, 267, 268,
270, 275-289, 291-293, 313,
335, 421-423, 436, 492, 508,
513, 522, 569, 570, 576-581,
584, 587-595, 597, 598, 600,
606, 608, 613-616, 618, 619,
623-626, 703, 731-733, 738,
739, 747-749, 751, 760, 761
Tatar-Zagórski: 767
Taube: 427, 445
Taylor: 50, 64, 105, 136, 177, 384,
809
Tchorz: 207
Tchórz: 780
Tchórznicki: 202
Temple: 50, 64, 105, 136, 177, 384,
809
Terry: 568
Terzi: 123, 736
Thaon: 115, 460
de Thibault: 300, 632, 699
Thibault: 76, 148, 250, 589
Thibout: 27, 80, 152, 256, 293, 595,
625, 626, 749
Thiébault: 802
von Thienen: 37
Thiessen: 517
de Thieulloy: 233, 474, 572
Thirat: 353
Thomas: 68, 140, 477, 677, 681,
686
Thomasson: 67, 139, 477, 517, 686
Thompson: 619, 752
Thullie: 113, 561
Thuránzky: 811
von Thurn: 674, 677, 678
Tironi: 741
Tłuchowski: 206
Toczyski: 786
Tokarski: 395, 418
Tokuyev: 457
Tołłoczko: 210
Tołstoj: 19, 318
Tomaszewski: 57, 90, 117, 129,
162, 296, 311, 369, 385, 628,
760, 786, 787
Tomaszuk: 499
Tomik: 543
Topiński: 788
Toporski: 786
Torrez: 31, 74, 99, 146, 171, 247,
586
Toth: 473
de Tovar: 552
Towiański: 398
Toyota: 432, 451
Trafas: 716, 717
Trafford: 75, 147, 249, 587, 588
Tratkiewicz: 263, 413, 602
Trautmansdorf: 810
Trembecki: 404
Trembley: 112
Trepka: 83, 155, 526
Trębicki: 320
Triat: 40, 268, 606
Trifunović: 777
Trocki: 350
Trollope: 300, 632, 699
von Trott: 744
Troussel: 803, 804
Trousson: 428, 447
Trubecki: 181
Trujillo: 44, 86, 158, 277, 615, 618,
751
Trypolski: 745
Trzaskowski: 516
Trzciński: 205, 775
Trzeciak: 280, 724, 781
Trzecieski: 619, 620, 693, 752, 753
Trzetrzewiński: 782
Tugnoli: 120
Tukałło: 360, 772, 773
Tulisow: 431, 449
Tułodziecki: 362
Tumiłowicz: 419
Turbański: 22, 335
Turczyn: 718
Turecki: 721
Turek: 263, 413, 602
Turnau: 83, 155, 540
Turnitz: 727
Turno: 124, 745, 756
Turowicz: 211
Indeks nazwisk
Turowski: 778
Turski: 435
Tuszkiewicz: 722
Tuszyński: 699
Tutka: 723
Twardowski: 504
Twardy: 722
Twaróg: 406
Tyc: 398
Tyczyński: 27, 28, 32, 257, 596
Tylczyński: 775
Tyler: 75, 147, 249, 588
Tyszkiewicz: 16, 34, 52, 56, 59-62,
67, 69-72, 77, 81, 92, 93, 107,
114, 124, 128, 131-134, 139,
141-144, 149, 153, 164, 165,
179, 242-245, 251, 260, 262,
264, 265, 267, 309, 312-315,
330-332, 353, 363, 412, 414,
415, 428, 447, 454, 457, 462,
465, 472, 476, 490, 499-501,
506, 507, 532, 552, 582-584,
590, 599-603, 605, 685, 691,
730, 804
Tyzenhauz: 360, 488, 567, 697,
743
Udziela: 718
Ueberschaer: 376
Ugniewski: 725
Ujejski: 724
Ulatowski: 237, 576
Uleniecki: 791
Ulkowski: 453
Ułaszyn: 432, 450
Umiński: 241, 288, 422, 580
Uniechowski: 345, 493
Unrug: 27, 28, 32, 33, 226, 257,
258, 596, 663, 711, 791
Urbaniak: 760
Urbanowicz: 47, 102, 174
Urbanowski: 774
Urbański: 227, 350, 665
Uruski: 110, 259, 372, 459, 460,
499, 597
Utecht: 721
Uznański: 634, 730
Vachali: 94, 166, 261, 599
Vagnarelli: 35
Vaissaire: 342
Valachi: 45, 87, 159, 278, 616, 732
del Valle: 552
Valle: 781
Vandenberghen: 725
Varley: 26, 80, 152, 256, 293, 595,
625, 748
de Vasconcellos: 61, 70, 133, 142,
244, 314, 583
de Vaux: 327
Vavra: 320
Veuthey: 26, 79, 151, 255, 292,
594, 624, 747, 748
Vilgrain: 25, 79, 151, 255, 291, 292,
593, 594, 624, 747
Villani: 113
de Villeneuve-Esclapon: 26, 79,
151, 594
Villeroy: 344, 490
de Villiers-Terrage: 731
de Virion: 51, 52, 106, 178, 195,
426-428, 445-447
Virion: 361, 362
de Viron: 112
Vivienn: 281
de Vleeschouwer: 682
Vogelsang: 683
Vohmann: 681
von Vossberg: 365
Vowles: 321
Vrhovsek: 720
Vuijk: 811
de Vulpian: 344, 490
Vyroubov: 343, 489
Waciński: 523
Waehner: 716
Wagner: 305, 356, 359
Walasiak: 211, 212, 214
Walchnowski: 428, 447
Walczak: 121, 296, 512, 542, 629,
734
Walczyński: 722
von Walderdorff: 811
Walewski: 188, 223, 225, 355, 456,
457, 660, 663, 676, 745, 750,
755, 775, 802
Walicki: 78, 150, 242, 332, 581
Walk: 30, 274, 612
Walker: 62, 71, 134, 143, 245, 315,
584
Walsers: 301
Waltz: 517
Wandler: 517
Wanicki: 24, 253, 592
Wankiewicz: 540
Wantuch: 23, 253, 592
Wańkowicz: 20, 334, 439, 443,
444, 520, 523, 621, 754, 804
Warchałowski: 391
Wardecki: 41, 231, 269, 570, 607
Wartenberg: 322
Wasielewski: 200
Wasilewski: 724
Wasiutyński: 536
Wasylewicz: 338
Waszkiewicz: 720
Waterman: 60, 70, 132, 142, 243,
313, 582
835
Watkins: 394
Watkowski: 775
Watson: 401
Watters: 234, 298, 574, 631
von Watzdorff: 811
Wawrzczak: 768
Wawrzecki: 360, 361, 365
Wąsik: 202
Wąsowicz: 65, 66, 137, 138, 433,
438, 511, 512, 684, 756
Wąsowski: 52, 53, 107, 179, 263,
413, 601, 701
Webber: 94, 166, 261, 599
Weigel: 284, 436
Weihrauch: 475
von Weiss: 181
Wejs: 515
Wendykier: 473
Wentzl: 351
Werden: 785
Werner: 194, 620, 752
Werwiński: 689
Wesołowski: 557
Wessel: 706, 786
Westbladh: 331
Węckowski: 622, 634, 755
Wędrychowski: 526
Węgiel: 294, 474, 627
Węsierski: 785, 786, 790, 791
Wężyk: 31, 32, 567, 767, 770, 771,
781, 782
White: 225, 662
Whitehead: 40, 268, 607
Wichliński: 117
Wielhorski: 228, 354, 744
Wielogłowski: 428, 447, 786, 789
Wielopolski: 23, 32, 100, 172, 191,
192, 252, 304, 305, 356, 358,
359, 367, 380, 501, 502, 591,
635, 706, 749
Wielowieyski: 265, 266, 303, 358,
603-605
Wienand: 619, 752
Wieniawski: 64, 136, 809
Wierzbicki: 518
Wierzbiński: 352
Wierzbowski: 777
Wierzchleyski: 434
Wierzchowski: 436
Wiesiak: 722
Wieszczycki: 214
Wieteska: 530, 777
van Wijngaarden: 235, 575
Wiktor: 723
Wiktorczyk: 97, 169, 273, 492, 611
Wiktorowicz: 399
Wilamowski: 371
Wilbraham: 331
836
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Wilewski: 539
Wilga: 290, 617, 750
Wiliński: 769
Wilk: 783
Wilkosz: 393
Wilks: 82, 154
Williams: 320, 337, 382
Wilson: 59, 131, 234, 298, 312, 501,
574, 631
Winckler: 26, 79, 151, 255, 292,
594, 624, 748
zu Windisch: 92, 164, 388, 535
Winiecki: 205
Winn: 619, 752
Winnicki: 722
Winogrodzki: 300, 633
Winters: 194
Wintzingerode: 568
Wire: 43, 85, 157, 276, 614
Wiszczycki: 361
Wiszniewski: 717, 723
Wiśniewski: 22, 303, 336, 339,
357, 379, 404, 406, 528, 715,
723
Wiśniowiecki: 669
Witek: 395
Witkowski: 53, 108, 180, 361, 362
Witowski: 425
Witrykus: 540
von Wittelsbach: 38
Włodek: 58, 130, 311, 392, 729
Wnętrzak: 772
Wodejko: 539
Wodzicki: 59, 131, 192, 224, 226,
230, 282, 299, 312, 373, 488,
506, 510, 513, 569, 632, 661,
663, 664, 691, 697, 703, 723,
724, 728
Wodziński: 407, 408, 433, 451, 452
Wodzyński: 471
Wojciechowski: 83, 155, 434
Wojczyński: 760
Wojnowski: 542
Wojtaszek: 325, 485
Wojtkowski: 41, 42, 232, 270, 571,
608
Wolański: 397
Wolczyński: 780
de Wolf: 681, 682
von Wolff: 328
Wolfram: 320
Wolski: 52, 107, 179, 211, 360, 515,
526
Wołkowicki: 408
Wołoszyn: 717
Wołowski: 240, 288, 374, 422, 580
Wooley: 320
Worcell: 444
Woroniecki: 322, 337, 415, 483
Worońcow: 180, 181
Woszczyk: 758
Woycicki: 41, 231, 270, 383, 571,
608
Woyciechowski: 464, 688, 689
Woyczyński: 723
Woynarowski: 776
Woyniłłowicz: 553
Woźniak: 516
Woźniakowski: 326, 486
Wójcicki: 21, 206, 334, 391, 399,
522, 528
Wójcik: 241, 289, 423, 531, 558,
580, 581, 717
Wójtowicz: 202
Wrabec: 200
Wray: 61, 70, 133, 142, 244, 314,
583
von Wrede: 716
Wrede: 716
Wroczyński: 326, 486
Wroński: 45, 87, 159, 278, 479,
616, 732
Wrzesiński: 212, 213, 266, 604
Wrzosek: 766
Wszołek: 471, 550
Wüest: 22, 335
Wycech: 520
Wydżga: 200, 445
Wygocki: 783
Wygodzki: 783
Wyleżyński: 803, 804
Wypchał: 395
Wyrzykowski: 473
Wysocki: 237, 284, 338, 346, 411,
418, 494, 548, 563, 564, 576,
721, 728, 729
Xaubert: 332
Xiężycki: 504
Ybarra: 698
Yeates: 114, 264, 603
Younga: 780
Zabiełło: 365, 727
Zabłocki: 44, 87, 159, 615, 732
Zaborowski: 295, 407, 409, 627,
690
Zachorowski: 433, 452
Zaczyński: 534, 541
Zagajewski: 407
Zagórski: 396
Zagrodzki: 418
Zając: 701
Zajączkowski: 720
Zaklika: 294, 626
Zakrzewski: 224, 296, 396, 463,
464, 629, 662, 723
Zalas: 554
Zaleski: 47, 101, 173, 283, 361,
461, 700, 728
Zalewski: 340, 558, 774, 778
Załęski: 533-535, 541
Załuski: 196, 306, 338, 424
Zamoyski: 17, 20, 21, 23, 25, 42,
64, 69, 74, 77, 78, 80-85, 136,
141, 146, 149, 150, 152-157,
200, 203, 242, 248, 251, 254,
275, 290, 291, 293, 301, 318322, 325, 328, 330, 332, 335,
336, 367, 442, 454, 467, 480482, 485, 498, 501, 505, 506,
513, 522, 581, 587, 590, 593,
613, 618, 623, 626, 633, 669,
674, 687, 689, 691, 697, 702,
703, 719, 731, 736, 742, 746,
747, 749, 751
Zaniecki: 766
Zantara: 115
Zapaśnik: 760
Zapolski: 224, 662
Zarański: 66, 138, 438, 685
Zaraś: 411
Zaremba: 464, 688, 722, 756, 785,
786, 789
Zarin: 297, 629
Zarobkiewicz: 774
Zarow: 76, 148, 249, 588
Zarzycki: 722, 765
Zawisza: 81, 153, 466, 638, 692
Zboiński: 366, 374, 388, 404, 406,
408, 420, 638, 666
Zbyszewski: 353
Zdun: 689
Zdunek: 406
Zdziarski: 209
Zdziechowski: 372, 506
Zdzieński: 415
Zejdler: 566
Zelek: 694
Zgleczewski: 512
Zichy: 40, 268, 606
Zick: 196
Zieleniewski: 116
Zielfelt: 112
Zieliński: 57, 129, 310, 339, 401,
402, 412, 428, 447, 542, 558,
758, 778
Zielonacki: 543, 756, 783
Ziemięcki: 782
Ziemiński: 364
Ziemnicki: 202
Zieniewski: 459
Zięba: 540, 541, 694
Ziółkowski: 534, 541, 773
Žižka: 392
Znamierowski: 769, 770
Indeks nazwisk
Zobel: 736
Zondek: 528
Zorski: 263, 413, 602
Zubrzycki: 21, 334, 521
de Zurich: 741
Zwoliński: 434
Zych: 84, 156, 431, 450
Zydek: 401, 773
Żaba: 467
Żak: 785
Żarnowiec: 323, 483
Żarski: 394
Żebracki: 96, 168, 491, 533
Żebrowski: 408
Żelazny: 689
Żelechowski: 520
Żeleński: 782
Żeniewski: 372
Żeromski: 124
Żołneczko: 526
Żółtowski: 29-31, 48, 73, 98, 103,
110, 145, 170, 175, 201, 247,
837
266, 274, 328, 464, 520, 521,
586, 604, 612, 687, 757, 783
Żukowski: 552, 719
Żurawski: 634
Żurkiewicz: 481
Żurowski: 194, 337, 681
Żychliński: 452-454, 461, 730
Życzkowski: 777, 778
Żygadło: 395
Żylonis: 391
838
Marek Jerzy Minakowski — Elita koronna
Spis treści
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej..........................................................................................3
Korona Polska i jej elita..............................................................................................................7
Rodzina Franciszka Ksawerego Branickiego, hetmana wlk. kor.......................................11
Krąg rodzinny......................................................................................................................11
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................14
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................181
Wykorzystane źródła........................................................................................................182
Rodzina Rocha Kossowskiego, podskarbiego nadwornego koronnego.........................188
Krąg rodzinny....................................................................................................................188
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................190
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................215
Wykorzystane źródła........................................................................................................215
Rodzina Jacka Małachowskiego, kanclerza wielkiego koronnego..................................219
Krąg rodzinny....................................................................................................................219
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................222
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................227
Wykorzystane źródła........................................................................................................638
Rodzina Stanisława Małachowskiego, referendarza wielkiego koronnego...................655
Krąg rodzinny....................................................................................................................655
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................658
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................659
Wykorzystane źródła........................................................................................................666
Rodzina Michała Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego.........................................669
Krąg rodzinny....................................................................................................................669
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................673
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................696
Wykorzystane źródła........................................................................................................707
Rodzina Adama ks. Ponińskiego, podskarbiego wielkiego koronnego.........................711
Krąg rodzinny....................................................................................................................711
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................715
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................744
Wykorzystane źródła........................................................................................................791
Rodzina Kazimierza Raczyńskiego, marszałka nadwornego koronnego......................799
Krąg rodzinny....................................................................................................................799
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................801
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................811
Wykorzystane źródła........................................................................................................812
Spis prenumeratorów.............................................................................................................814
Indeks nazwisk........................................................................................................................817
Spis treści..................................................................................................................................838
Spis treści
839
W serii Elita Rzeczypospolitej ukazały się już książki Marka Jerzego Minakowskiego:
I. Elita północnomazowiecka – ziemie: ciechanowska, łomżyńska, nurska, różańska,
wiska, wyszogrodzka i zakroczymska dawnego województwa (księstwa)
mazowieckiego, Kraków 2011, stron 759
II. Elita wileńska – dawne województwo wileńskie, Kraków 2011, stron 978
III. Elita kresowa i smoleńska – województwa kresów wschodnich: połockie, witebskie,
mścisławskie i smoleńskie, Kraków 2011, stron 847
IV. Elita krakowska senatorska - rodziny senatorskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 958
V. Elita sandomierska - województwo sandomierskie, Kraków 2012, stron 846
VI. Elita poznańska senatorska z posłami ziemi wschowskiej - województwo poznańskie:
rodziny senatorów oraz rodziny posłów ziemi wschowskiej, Kraków 2012, stron 867
VII. Elita krakowska poselska - rodziny poselskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 805
VIII. Elita lubelska - województwo lubelskie, Kraków 2012, stron 968
IX. Elita litewska - rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Kraków 2012, stron 958
X. Elita kijowska - województwo kijowskie, Kraków 2012, stron 934
XI. Elita żmudzka i nadniemeńska - księstwo żmudzkie i województwo trockie (z Kownem,
Grodnem i Suwalszczyzną), Kraków 2013, stron 877
XII. Elita ruska – województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim,
Kraków 2013, stron 857
XIII. Elita koronna – rodziny senatorów-ministrów Korony Polskiej, Kraków 2013, stron
838
Złożone do druku:
XIV. Elita inflancka czyli łotewska – województwo inflanckie, czyli część dzisiejszej Łotwy
w granicach Rzeczypospolitej, Kraków 2013, stron 790
XV. Elita podlaska – województwo podlaskie, Kraków 2013, stron 783
XVI. Elita poznańska poselska – rodziny poselskie województwa poznańskiego, Kraków
2013, stron 763
XVII. Elita czernihowska – województwo czernihowskie, Kraków 2013, stron 750
W przygotowaniu także kolejne tomy.
Wszystkie wydane tomy można zamawiać pisząc na adres podany na początku tomu
lub w Internecie na stronie http://sklep.minakowski.pl

Podobne dokumenty

Elita inflancka czyli łotewska

Elita inflancka czyli łotewska czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo