ABC przzygody.mus - Seweryn Krajewski Fundacja

Transkrypt

ABC przzygody.mus - Seweryn Krajewski Fundacja
ABC PRZYGODY
Słowa: JACEK CYGAN
&
###
h = 90
Muzyka: SEWERYN KRAJEWSKI
‰ œj œ
C Œ
A
œ.
œ
Kto wy -­‐ grał
# # # DŒ
&
œ
niech
&
###
&
# # # Eœ 7 œ
&
# # # Eœ 7 œ
&
# # # Eœ 7 œ
2
œ
E7
œ
œ
siądź
i
rzu -­‐ ci
œ
œ
œ
œ
dy
po
œ
œ
swe
na
wiatr.
mo
w
Ó
się.
œ
œ
œ
œ
Po -­‐ wiedz
w
Ó
A
A7
Cię.
œ
œ
Po -­‐ wiedz
#m
w
Ó
F
D
sza.
œ
A
znaj
sam.
w
-­‐
ty
-­‐
lem
..
∑
Po -­‐ wiedz
A7
j
œ ˙
œ.
w
Ó
A
-­‐
j
‰ œ œ œ
na lot
pas.
ci -­‐ cho
œ
œ
E7
w
œ
œ
let
A
œ
œ
Œ
#m 7
-­‐
smu -­‐ tki
ba -­‐ wić
da -­‐ lej
-­‐
œ
za -­‐ cznie
dzie -­‐ my
go
B7
za -­‐ pnij
za -­‐ raz
# # # Eœ 7
&
1
œ
œ
bi
j
œ ˙
F
˙.
œ
A
a
˙.
œ
B
bę
˙.
œ
C
co
D
D
D
œ
œ
A/E
˙.
œ
A
B
C
przy
œ
Œ
Ó
-­‐
-­‐
FINE

Podobne dokumenty