KARTA OCEN PRAKTYKI - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie

Transkrypt

KARTA OCEN PRAKTYKI - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowoczesny inżynier - studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy
Załącznik 4 do Zasad odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku Informatyka w WSB w Dąbrowie
Górniczej w ramach projektu: „ Nowoczesny inżynier- studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej”
KARTA OCEN PRAKTYKI
(wypełnia zakładowy opiekun praktyki)
Imię i nazwisko studenta....................................................................................................................
1. Ocena przygotowania studenta. Tabelę należy uzupełnić krzyżykami zgodnie ze skalą ocen: 2, 3, +3, 4,
+4, 5.
5
4+
4
3+
3
2
Charakterystyka praktykanta
Przestrzeganie uregulowań i wymogów Firmy/Instytucji.
Przygotowanie merytoryczne i metodyczne praktykanta.
Zaangażowanie i zainteresowanie pracą specjalisty ze swojej
dziedziny.
Umiejętność realizacji konkretnych zadań w działalności
Firmy/Instytucji.
Poziom wykonywania zadań zawartych w programie praktyki.
Umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi pracownikami,
klientami.
Postawa zawodowa (etyczna oraz wykazane umiejętności
osobiste i zawodowe).
Umiejętność współżycia i współpracy w zespole.
Kultura osobista.
Punktualność i zdyscyplinowanie w pracy. Obowiązkowość i
odpowiedzialność.
Samodzielność.
Respektowanie uwag i wskazówek zakładowego opiekuna
praktyki.
Dodatkowe uwagi o praktykancie istotne w ocenie przydatności do zawodu związanego z profilem
studiów (opinia o studencie)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Ogólna ocena praktykanta (zgodnie ze skalą: bardzo dobry, plus dobry, dobry, plus dostateczny, dostateczny,
niedostateczny)……………………………………………………………………………………………………..
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowoczesny inżynier - studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy
2. Ocena efektów kształcenia praktyki. Tabelę należy uzupełnić wpisując ocenę zgodnie ze skalą: bardzo
dobry, plus dobry, dobry, plus dostateczny, dostateczny, niedostateczny.
Oceniane efekty kształcenia praktyki, czyli czy student:
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE
SPOŁECZNE
1) Ma wiedzę na temat sposobu realizacji rozmaitych zadań
inżynierskich dotyczących informatyki.
2) Zna technologie, narzędzia, metody, techniki oraz sprzęt
stosowany w informatyce.
3) Zna ekonomiczne i prawne skutki własnych działań
podejmowanych w ramach praktyki oraz ograniczenia
wynikające z prawa autorskiego i kodeksu pracy.
4) Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy i ergonomii w
zawodzie informatyka.
1) Pozyskuje informacje odnośnie technologii, metod, technik
i sprzętu wymagane do realizacji powierzonego mu zadania,
posługując się rozmaitymi źródłami informacji, wiedzy
i zasobami publikowanymi w języku polskim jak
i angielskim.
2) Rozwiązuje praktyczne problemy informatyczne osadzone
w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością
inżynierską w branży IT, stosując normy i standardy stosowane
w informatyce, a także zasady ergonomii
i bezpieczeństwa.
3) Potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestii
popierając je logiczną argumentacją.
4) Opracowuje
dokumentację
dotyczącą
realizacji
podejmowanych zadań w ramach praktyki, a także referuje
ustnie prezentowane w niej zagadnienia.
1) Potrafi współpracować w zespole nad przedsięwzięciem
informatycznym, przyjmując w nim różne role
i przestrzegając zasad etyki zawodowej.
2) Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień
informatycznych.
3) Kontaktując się z osobami spoza branży potrafi zarówno
pozyskać od nich niezbędne informacje do realizacji
planowanego zadania, jak i przekazać im w sposób zrozumiały
informacje i opinie z zakresu informatyki.
4) Dostrzega w praktyce tempo dezaktualizacji wiedzy
informatycznej oraz skutki działalności informatyków
szczególnie te ekonomiczne i społeczne.
5) Potrafi
odpowiednio
określić
priorytety
realizacji
poszczególnych podzadań służących realizacji określonego
zadania o wyższej złożoności.
Ocena stopnia
osiągnięcia przez
studenta
założonych efektów
kształcenia
(w skali ocen: 2, 3,
+3, 4, +4, 5)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowoczesny inżynier - studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy
3. Jak ocenia Pan/ Pani dokumenty formalne dotyczące praktyki zawodowej? (można zaznaczyć dowolną
ilość odpowiedzi)
 Dokumenty są czytelne
 Dokumenty są niezrozumiałe
 Wypełnienie dokumentów jest czasochłonne
 Według mnie ilość dokumentów jest zbyt duża
 Dokumenty wymagają uzupełnienia ze względu
na:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
4. Jak ocenia Pan/ Pani długość trwania praktyki zawodowej (160 godz.)?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
 Praktyka obejmuje zbyt małą liczbę godzin, uważam, że praktyka powinna
obejmować………………….. godz.
 Praktyka obejmuje zbyt dużą liczbę godzin, uważam, że praktyka powinna
obejmować………………….. godz.
 Liczba godzin praktyk jest wystarczająca
5. Czy według Pana/ Pani realizacja praktyk zawodowych w trakcie II semestru studiów jest
odpowiednia?
 Tak
 Nie, praktyka jest za wcześnie
 Nie, praktyka jest za późno
 Nie wiem
6. Czy uważa Pan/Pani, że praktyki zawodowe mają wpływ na aktywizację zawodową studentów?
 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Nie wiem
 Raczej nie
 Zdecydowanie nie
7. Biorąc pod uwagę studenta odbywającego praktykę, w jakich obszarach, zaobserwował/a Pan/Pani
największe deficyty ?
 Znajomość specjalistycznego oprogramowania,
jakiego?…………………………………………………………………………………………….
 Umiejętność obsługi specjalistycznych urządzeń technicznych, jakich?
……………………………………………………………………………………………………..
 Kompetencje społeczne, jakie?
……………………………………………………………………………………………………..
 Inne obszary, jakie?
……………………………………………………………………………………………………..
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nowoczesny inżynier - studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy
8. Czy wyraża Pan/ Pani zgodę na przyjęcie studentów kierunku informatyka Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej w przyszłości?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
9. Jak ocenia Pan/ Pani przydatność wiedzy i umiejętności studenta odbywającego praktykę zawodową
podczas realizacji powierzonych w ramach praktyk zadań?
 Zdecydowanie przydatne
 Raczej przydatne
 Nie wiem/ nie mam zdania
 Raczej nieprzydatne
 Zdecydowanie nieprzydatne
Nazwa Firmy/Instytucji..............................................................................................................................
Adres Firmy/Instytucji...............................................................................................................................
Telefon do Firmy/Instytucji……................................................................................................................
Imię i nazwisko zakładowego opiekuna praktyki…….................................................................................
E-mail zakładowego opiekuna praktyki……………………………………………………………………….
……………………………..
Podpis zakładowego opiekuna praktyki