Generuj PDF - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Transkrypt

Generuj PDF - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI
Źródło: http://clk.policja.pl/clk/clkp/struktura/zaklad-biologii/65649,Zespol-Badan-Biologicznych.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 09:12
ZESPÓŁ BADAŃ BIOLOGICZNYCH
Zespół zajmuje się oznaczaniem przesyłanych do Bazy Danych DNA profili genetycznych z materiału
biologicznego pobieranego od osób lub ze zwłok do celów wykrywczych lub identyfikacyjnych oraz
wykonywaniem ekspertyz z zakresu badań biologicznych na użytek organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości. Opinie wydawane są w zakresie dwóch specjalności - genetyki sądowej i analizy
plam krwawych.
Badania biologiczne prowadzone w ramach opracowywania opinii kryminalistycznych mają charakter
identyfikacyjno-porównawczy, co oznacza, że ustalenie pochodzenia śladu biologicznego od konkretnej osoby lub
pochodzenie kilku śladów z jednego osobowego źródła następuje przez oznaczenie i porównanie stwierdzonych w badanym
materiale identyfikacyjnych cech pochodzenia ludzkiego.
Śladami będącymi najczęściej obiektami badań biologicznych są ślady krwi i wydzielin ciała ludzkiego (śliny lub spermy), a
także włosy. Odrębną liczną grupę śladów biologicznych stanowią ślady kontaktowe. Śladami trafiającymi do badań są
również fragmenty kości, zęby, rzadziej fragmenty tkanek miękkich.
Osobniczą identyfikację śladów prowadzi się na podstawie analizy polimorficznych cech ludzkiego DNA wyizolowanego ze
śladów biologicznych. Analizę DNA wykonuje się najnowszymi metodami biologii molekularnej, przy zastosowaniu
multipleksowych systemów STR oraz przy użyciu analizatorów genetycznych. Oznaczenie profilu DNA daje
prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że ślad biologiczny pochodzi od konkretnej osoby. Ponadto wyniki badań DNA
poddawane zostają analizie statystycznej.
Poza badaniami DNA w Zakładzie Biologii CLKP wykonywane są opinie z zakresu analizy plam krwawych. Analiza śladów
krwawych jest czynnością skomplikowaną, wymagającą wiedzy specjalistycznej i dużego doświadczenia. Biegły, analizując
kształt, wielkość oraz rozmieszczenie plam krwi ujawnionych na miejscu zdarzenia, może wysnuć hipotezę dotyczącą
mechanizmu ich powstania. Wiedza ta w korelacji z pozostałymi informacjami (np. wynikami badań DNA, raportami
medyków sądowych z obdukcji lub autopsji) oraz innymi śladami ujawnionymi na miejscu zdarzenia pozwala dokonać
przybliżonej rekonstrukcji przebiegu zdarzenia. . Na podstawie analizy wyglądu plam krwi możliwe jest określenie m.in. drogi
ucieczki sprawcy, typów użytych narzędzi oraz ustalenie, czy miało miejsce więcej niż jedno uderzenie. Często również może
posłużyć do weryfikacji osobowych źródeł dowodowych. Analiza takich śladów pozwala także na ustalenie, w którym miejscu
znajdowała się ofiara w chwili zadawania ciosów przez napastnika. Przy analizie śladów krwawych duże znaczenie odgrywa
rodzaj podłoża, na którym te ślady zostały ujawnione, ponieważ wygląd plam krwi o podobnym mechanizmie naniesienia
może być różny w zależności od typu podłoża. Opinie z zakresu analizy plam krwawych wydawane są najczęściej w
przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu i często stanowią uzupełnienie opinii z badań DNA.
Współpraca z innymi laboratoriami i instytutami naukowymi, sprawdzanie kompetencji
Biegli zespołu współpracują z krajowymi i zagranicznymi instytutami naukowymi i laboratoriami zajmującymi się badaniami
kryminalistycznymi. Między innymi są członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Biologicznych Stosowanych
(ISABS) organizacji założonej w celu promowania i rozwoju badań z dziedziny biologii molekularnej mających swoje
zastosowanie m.in. w kryminalistyce. Uczestniczą w pracach grupy roboczej ds. DNA Europejskiej Sieci Instytutów Nauk
Sądowych (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI), co umożliwia im wymianę informacji i doświadczeń w
zakresie identyfikacji genetycznej oraz udział w procesie standaryzacji badań w całej Europie. Uczestnictwo w pracach grupy
roboczej ds. DNA ENFSI daje możliwość wymiany informacji i doświadczeń w zakresie identyfikacji genetycznej oraz udziału
w procesie standaryzacji badań w całej Europie. Bardzo ważnym aspektem tej współpracy jest coroczne uczestnictwo w
międzylaboratoryjnych testach biegłości organizowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP).
Otrzymywane każdorazowo certyfikaty potwierdzają kompetencje biegłych CLKP w zakresie wykonywanych badań. Poza tym
Zakład Biologii CLKP uczestniczy w organizowanej przez Komisję Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) atestacji laboratoriów genetycznych. Uzyskany atest stanowi kolejne potwierdzenie
kompetencji w zakresie badań DNA.
Ocena: 2.7/5 (3)
Tweetnij