e-Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego

Transkrypt

e-Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego
Transnational Partnership for
E-Collaboration on Next Practice in the
European ICT/Computing Teaching Community
Best Practice Name
e-Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego
Item
Description
Achievement.
Category
Enrolment.
Retention.
Title
e-Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego
Resume
Item
Description
Main Aim &
Goals
Target group
Jego celem było powiązanie edukacji zawodowej z otoczeniem
gospodarczym, podniesienie efektywności i jakości systemu
kształcenia zawodowego i doskonalenia nauczycieli w odniesieniu do
potrzeb regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie kapitału
edukacyjnego i społecznego nauczycieli poprzez przygotowanie
wysoko wykwalifikowanej kadry systemu oświaty oraz podnoszenie
świadomości
w
zakresie
konkurencyjności
kształcenia
specjalistycznego.
Nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego
Location
Objectives
Duration
1.11. 2008 r.– 31. 12. 2009 r.
Activities
przeprowadzenie szkoleń dla 72 nauczycieli kształcenia zawodowego i
ustawicznego.
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Transnational Partnership for
E-Collaboration on Next Practice in the
European ICT/Computing Teaching Community
Results
Products
Language
Osoby uczestniczące w projekcie otrzymały wszechstronne
wyszkolenie w dziedzinie e-learningu, nie ograniczone jedynie do
poznania zasad jego funkcjonowania. Uczestnicy zostali przygotowani
do tworzenia e-szkoleń na podstawie własnych scenariuszy i
prowadzenia kształcenia na odległość, a takŜe prowadzenia
mentoringu i konsultacji on-line. Zdobyli umiejętność testowania
gotowych szkoleń multimedialnych i ich dydaktycznej oceny.
Konsekwencją udziału w projekcie jest podniesienie kwalifikacji
związanych z komunikowaniem się on-line i off-line i korzystaniem z
elektronicznych baz danych.
content e-learningowy w formie wystandaryzowanych scenariuszy
lekcji do kształcenia zawodowego i ustawicznego
polski
Innovation
Transferability
Contact
Organization
Country
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej –
Centrum kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego
Contact name
Polska
Telephone
+48 32 4222433
Fax
E-mail
+48 032 4222416
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Podobne dokumenty