sprzęt, strój i akcesoria sportowe - Informator budownictwa i sprzętu

Transkrypt

sprzęt, strój i akcesoria sportowe - Informator budownictwa i sprzętu
www.ibiss.pl/warynski
WARYÑSKI-¯ELECHÓW Sp. z o.o.
ul Traugutta 52, 08-430 ¯elechów
tel. (025) 754 12 20
faks. (025) 754 12 19
www.warynski.pl
e-mail: [email protected]
˜ O FIRMIE
WARYÑSKI-¯ELECHÓW jest producentem profesjonalnego
sprzêtu sportowego znanego pod mark¹ ARETE SPORT. Pod mark¹
t¹ wykonywane s¹ urz¹dzenia s³u¿¹ce do wyposa¿enia si³owni
sportowych, klubów fitness i domowych sal rekreacyjnych. Obejmuj¹ one pe³ny asortyment przyrz¹dów s³u¿¹cych do wykonywania æwiczeñ si³owych.
˜ ZAKRES DZIA£ALNOŒCI I OFERTA
Produkty ARETE SPORT to pe³ny przekrój urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
wykonywania szeroko pojêtych æwiczeñ si³owych. W ofercie: wielostanowiskowe atlasy, maszyny jednostanowiskowe, przyrz¹dy
na wolne ciê¿ary, ³awki, sztangi, sztangielki, obci¹¿enia talerzowe i akcesoria do æwiczeñ.
WARYÑSKI-¯ELECHÓW oferuje kompleksow¹ obs³ugê: doradztwo, projektowanie, produkcjê, sprzeda¿, transport i serwis.
Wieloletnie doœwiadczenie, w³asne biuro konstrukcyjne i wysokie
kwalifikacje kadry pracowniczej pozwalaj¹ firmie spe³niaæ praktycznie ka¿de zapotrzebowanie na wyposa¿enie si³owni, klubu
fitness, b¹dŸ innego oœrodka rekreacyjno-sportowego.
˜ INFORMACJE DODATKOWE
WARYÑSKI-¯ELECHÓW jest producentem wyrobów hydrauliki
si³owej (pompy, silniki, zawory, rozdzielacze, szybkoz³¹cza, z³¹czki itp.) oraz konstrukcji stalowych (schody spiralne, schody proste, barierki, porêcze i inne konstrukcje stalowe).
2009
INFORMATOR BUDOWNICTWA i SPRZÊTU SPORTOWEGO
SPRZĘT, STRÓJ I AKCESORIA SPORTOWE
WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
157

Podobne dokumenty