KIERUNEK Finanse i rachunkowość Pytania na egzamin

Transkrypt

KIERUNEK Finanse i rachunkowość Pytania na egzamin
KIERUNEK
Finanse i rachunkowość
Pytania
na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
Egzamin magisterski jest ostatnim etapem weryfikacji efektów kształcenia na poziomie studiów
drugiego stopnia. Pytania sformułowano w sposób umożliwiający studentom wykazanie się efektami
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Należy zauważyć, że podstawowym,
końcowym sprawdzianem efektów kształcenia (w tym: wiedzy, umiejętności i kompetencji) każdego
studenta przystępującego do egzaminu jest przygotowana i broniona praca magisterska, oceniona przez
promotora i recenzenta.
Pytanie
1. Prawne podstawy funkcjonowania systemu bankowego
2. Polityka pieniężna – istota, cele, mechanizm oddziaływania na gospodarkę
3. Metody ograniczania ryzyka kredytowego
4. Kanały dystrybucji produktów i usług finansowych
5. Zarządzanie płynnością i wypłacalnością banku komercyjnego
6. Ubezpieczenia gospodarcze – istota, podstawowe rodzaje
7. Ubezpieczenia społeczne – istota, system finansowania
8. Bankowość i ubezpieczenia - bancassurance i assurebanking
9. Fundusze inwestycyjne – istota, klasyfikacja, zasady wyceny jednostek uczestnictwa
10. Zasady wyceny papierów wartościowych na przykładzie akcji i obligacji
11. Teoria portfela – pomiar oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyko portfela inwestycyjnego.
Kryteria konstruowania składu portfela.
12. Rodzaje ryzyka finansowego
13. Dyskontowe instrumenty finansowe – weksle, bony skarbowe i bony komercyjne
14. Fundamentalne podstawy wyceny bilansowej według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej
15. Koszty w przedsiębiorstwie – istota, klasyfikacja, metody kalkulacji
16. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów
17. Rachunek kosztów – koszty działań, koszty produktu, koszty klienta
18. Kapitały własne – istota, funkcje, struktura, prezentacja w sprawozdaniu finansowym
19. Metody kompleksowej oceny przedsiębiorstw (metody przewidywania upadłości,
Zrównoważona Karta Wyników, piramida DuPonta)
20. Środki publiczne i źródła ich pochodzenia
21. Powiązania między budżetem państwa i budżetami samorządowymi
22. Dług publiczny i źródła jego finansowania
23. Mechanizm transformacji oszczędności w kapitał – rola pośredników finansowych
24. Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw
25. Modele pomiaru ryzyka (w tym VaR)
LITERATURA
Podstawowa:
1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN,
Warszawa 2011.
2. Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext,
Warszawa 2010.
3. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.
4. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów. Podejście strategiczne i operacyjne, C.H. Beck,
2009.
5. Walińska E., Wencel A., Gad J., Jurewicz A., Sprawozdanie finansowe według MSSF,
Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
6. Zaleska M. (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Uzupełniająca:
1. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko
finansowe, inżynieria finansowa, PWN, 2011.
2. Jaruga A.A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej. Najnowsze zmiany, SKwP, 2009.
3. Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa
2010.
4. Guziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Poltext, Warszawa
2010.
5. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin,
Warszawa 2007.
6. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.

Podobne dokumenty