Y32 Polsky Verklaring stemmen EP

Transkrypt

Y32 Polsky Verklaring stemmen EP
Wzór Y 32 Oświadczenie w sprawie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Holandii
________________________________________________________________________________
Wzór Y 32
Oświadczenie w sprawie głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Holandii
Mieszkają Państwo w Holandii i posiadają Państwo
obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej. W tej sytuacji mogą Państwo wybrać,
w którym kraju chcą Państwo głosować w wyborach
do Parlamentu Europejskiego. Za pośrednictwem
tego formularza moŜna złoŜyć oświadczenie, Ŝe
decydują się Państwo głosować w Holandii, a nie
w swoim kraju pochodzenia. Jeśli chcą Państwo
głosować w swoim kraju pochodzenia, nie muszą
Państwo składać Ŝadnego oświadczenia.
Identyfikacja
NaleŜy załączyć równieŜ kopię waŜnego dokumentu
toŜsamości:
• WaŜny paszport jednego z państw członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
• WaŜny dowód osobisty jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
• WaŜne prawo jazdy jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
• Dokument, który musi posiadać cudzoziemiec
zgodnie z holenderską ustawą o cudzoziemcach
z roku 2000 w celu potwierdzenia swojej
toŜsamości, obywatelstwa lub statusu
pobytowego.
Po złoŜeniu niniejszego oświadczenia (dopóki będą
Państwo mieszkać w Holandii) pozostają Państwo
zarejestrowani w Holandii jako wyborcy w wyborach
do Parlamentu Europejskiego. Jeśli będą Państwo
chcieli jednak głosować w swoim kraju pochodzenia,
proszę skontaktować się z władzami gminy, aby
anulować to oświadczenie, a następnie zgłosić się
do odpowiednich organów państwowych swojego
państwa członkowskiego.
Uwaga!
Głosowanie zarówno w Holandii, jak i w swoim kraju
pochodzenia jest karalne. MoŜe to skutkować karą
pozbawienia wolności do jednego miesiąca lub karą
pienięŜną.
Kiedy złoŜyć oświadczenie?
Władze gminy, w której są Państwo zarejestrowani
jako wyborcy, muszą otrzymać ten formularz
najpóźniej 6 tygodni przed datą wyborów.
Otrzymają Państwo następnie kartę uprawniającą do
głosowania, na podstawie której mogą Państwo
oddać swój głos.
________________________________________________________________________________
1. Państwa dane
nazwisko
imię i inicjały pozostałych imion
Nazwisko panieńskie (jeśli dotyczy):
adres
miejscowość
kraj
męŜczyzna
kobieta
Holandia
data urodzenia
miejsce urodzenia
ostatni adres i miejscowość w kraju pochodzenia
_______________________________________________________________________________
2. Podpis
Oświadczam, Ŝe nie jestem pozbawiony (pozbawiona) prawa do głosowania i nie będą brać udziału w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim.
Data
________________
Podpis ________________
Wzór Y 32 Oświadczenie w sprawie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Holandii
________________________________________________________________________________