llr riz $]

Transkrypt

llr riz $]
g- g_ Lr_ !'_ 4_ !_ 1_ __ Lrr_
II/l
g?
/Z?
RadV lliejskiej w Ostrzeszonie
z dnia 2 rnarca 1gg? roku
il llIrrtv;i '= l:rz^ztl 3ez,'rti a r:lo $prze,la:y
Cz
intek llurJor.ilan.vch poloi:..:tvr'!r
rr'e h,,si !;tl<l nrl<.r ?rz.ynotJzicka
o
Iln pod.st-r'rrie art.1!r rrst.2 n-l<t g lit. I Lrstn'-y ?. cini.
it rrnrca lerlCr. o narlorzirclzie tnrytorialn.ym /ll:.U.ilr 15,
1;o2.95 z;:i,.rile;jsz.yt\i znrinnnmi/ oriz art.l u.st.8 rrstanv z cinia 2o l<wieLnia 1.-.r',i..
o i'ospodareo qrtlntarni i wywtaszczaniu njeruchornoSei /;ecinolitv toilst
z. 1'::\l'lr. Lr:.U. lln 7o, poz.-1?7 z p6i.nie;iszym i- zmianani/ llacra t{ie.'rsrr.i
u c h tr'a I a.
cc nastt;prt;.ie:
llr
[)r::eznac;a ^sir; rro sjprzecia'zy tJzielki brrriorvlane - mies:ikrrric,\re rrolo;'rone v.'e wsi Szl<larka Pezyqodzicka, oznacz.one ;iakc Czialki ov idlnr:y,'ine tttltlrrr :
1/ T?? o pci\l. 0,Ot.70 lra
- Kvr. nr ?7t,,,9,
2l \t)7 c: pcv.'. C,tlsl.'7i1 ha
- l(w. rtr ?.Tg4C,
a, /
')f'1, o ilow. 0,Oi'.'/O ha
- i(w. nr ?fi:t1,
r'rt'l
() pow. O, Oll.'i rl fn
/i /
- Kw. n r ?T\\4? ,
r,t'(',
o l.oh'. 0, Lril . 70 ha
'' /
- t(w. n r ?7c) A7 ,
(,/ ,!''/ () f)or,/. O,()rl.'/O lra
- l(rrr. tlr. 27944,
'l/ t-:rr(\ D [)oi,,'. O,Olt.'/O ha
- I(w. nr Z7qAj,
rrtt.'
r'/
o l)ol,i. Or()n.70 lra
- Iiw. nr 2,/946,
!rl{l i) tr)()w. O,011.'i O ha
') /
- '(w. r.lr ?To4T ,
-t(.1
1O/
o l)ow. O,,'l(r.'l'O lrn
- l(w. nr PTgAn,
11/ r-:92 o pc',/. C,43.70 lta
- i(w. nr ?-794c,
st'rrrerrincc lvlasno,(6 lli,rsl-.a i Cmi-ny.
riz
'l'rac'i mce trchi^r:rla lJr IXl'50/e9 RadV iraroclov;ej iliasta i Cn!rri'
\^/ Ostrzaszr:wie z- cinja 1C listotrada 19n,)..
$]
l','.ykcnarrLo r.rcbr*aly porvier:ea
siq
T,arz4dowi
liiasta i
$,t
tlclrwala iiehccJzi r+ iycle z dnlem podjqcia.
w('r\ivla'zAcv''
TI
',l,rs;rtgj
Cminy