Zarządzenie Nr …………………2015

Transkrypt

Zarządzenie Nr …………………2015
Zarządzenie Nr 0050.71.2015
Wójta Gminy Ustka
z dnia 05 maja 2015 roku
w sprawie przekwalifikowania lokali socjalnych na lokale mieszkalne i wyłączenia
wymienionych lokali z zasobu lokali socjalnych
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379,
1072), art. 4 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 150) oraz § 1 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 Uchwały nr XXXVII.454.2014 Rady
Gminy Ustka w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Ustka na lata 2014 – 2020.
Wójt Gminy Ustka
zarządza co następuje
§1
1. Dokonać przekwalifikowania niżej wymienionych lokali socjalnych na lokale komunalne:
1) Objazda 78/3,
2) Objazda 78/4.
2. Wymienione w § 1 ust. 1 lokale wyłączyć z zasobu lokali socjalnych.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu ds. inwestycji gminnych
i gospodarki komunalnej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty