Regulamin pracy UW

Komentarze

Transkrypt

Regulamin pracy UW
REGULAMIN PRACY
PRACOWNIKÓW
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 lipca 1997 roku
ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 7 Rektora UW
z dnia 29 lipca 2004 r.
o zmianie Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Postanowienia ogólne
Obowiązki Uniwersytetu
Obowiązki pracowników
Czas pracy
Urlopy i zwolnienia z pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wypłata wynagrodzeń
Nagrody i wyróżnienia
Kary
Postanowienia końcowe
PREAMBUŁA1
Regulamin Pracy jest oparty o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm. oraz tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081), zwaną
dalej „Kodeksem”, oraz ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”. Na podstawie art.104 –
104³ § 1 Kodeksu ustala się co następuje:
I. Postanowienia ogólne
§1
Przepisy Regulaminu Pracy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego
zwanego dalej Regulaminem, dotyczą wszystkich pracowników Uniwersytetu bez
względu na podstawę prawną zawarcia stosunku pracy rodzaj pracy i zajmowane
stanowisko.
§2
Zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy Rektor jest przełożonym wszystkich
pracowników.
Preambuła w brzmieniu ustalonym zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
29 lipca 2004 r. o zmianie Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2004 r. Nr 6, poz. 95).
1
§3
Obowiązkiem Uniwersytetu jest zaznajomienie pracowników z treścią
niniejszego Regulaminu, a obowiązkiem pracowników jest przestrzeganie
postanowień w nim zawartych.
II. Obowiązki Uniwersytetu
§4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Uniwersytet jest obowiązany w szczególności:
zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku pracy oraz podstawowymi
uprawnieniami,
dostarczyć pracownikom niezbędnych do wykonania pracy materiałów
i narzędzi oraz przydzielić pracę według rodzaju lub w zakresie ustalonym
w umowie o pracę,
organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień
i kwalifikacji, wysokiej wydajności pracy i należytej jej jakości,
zaznajomić pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisami o ochronie przeciwpożarowej, prowadzić systematyczne szkolenia
pracowników w zakresie przepisów BHP, a także zapewnić bezpieczne
i higieniczne warunki pracy i dostarczać pracownikom niezbędne środki higieny
osobistej,
terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie oraz inne świadczenia,
ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych,
zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne
potrzeby pracowników,
kierować pracowników na badania profilaktyczne, dostarczać pracownikowi
niezbędną na poszczególnych stanowiskach pracy odzież ochronną, odzież
roboczą i sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
oraz przepisami przeciwpożarowymi (odzież robocza i ochronna przydzielona
jest według norm ustalonych przez Uniwersytet w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi – zgodnie z obowiązującymi przepisami),
prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
2
udostępniać pracownikom przepisy o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn
w zatrudnieniu,
3
przeciwdziałać mobbingowi.
§5
4
1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia. Wykaz prac przy których nie wolno zatrudniać kobiet,
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu
Warszawskiego.
2
Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
4
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
3
2
2. 5Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani
w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe
miejsce pracy ani zatrudniać w przerywanym systemie czasu pracy.
3. 6Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku
życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze
nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy, jak również delegować poza stałe
miejsce pracy.
§6
1. Uniwersytet jest zobowiązany zaznajomić pracowników z zasadami
systemu wynagradzania oraz z innymi przepisami wewnętrznymi, mającymi wpływ na
wysokość wynagrodzeń i świadczeń pracowników.
2. Uniwersytet jest zobowiązany wydać pracownikom lub innym
uprawnionym osobom świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub
wygaśnięciem stosunku pracy.
3. Pracownicy mają prawo do uzyskania informacji o sprawach, o których
mowa w ust. 1 i 2, w tym żądania wyjaśnień dotyczących wysokości i poprawności
naliczania przysługującego im indywidualnego wynagrodzenia.
III. Obowiązki pracowników
§7
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Pracownicy są zobowiązani w szczególności:
rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę;
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub innymi aktami, na podstawie których
powstaje stosunek pracy;
przestrzegać ustalonego czasu pracy, wykorzystywać w pełni czas pracy na
pracę zawodową;
przestrzegać ustalonego w Uniwersytecie porządku;
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy, w tym przepisów
przeciwpożarowych;
podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy;
dbać o dobro Uniwersytetu i jego mienie;
zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić
Uniwersytet na szkodę;
przestrzegać w Uniwersytecie zasad współżycia społecznego i dobrych
obyczajów akademickich.
IV. Czas pracy
§8
1. Czas pracy nauczycieli akademickich jest określony zakresem ich
obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
2. Pensum dydaktyczne nauczycieli
Uniwersytetu na podstawie przepisów Ustawy.
5
6
akademickich
określa
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
3
Senat
§ 97
Czas pracy
1. W Uniwersytecie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
2. Ustala się następującą tygodniową normę czasu pracy w pięciodniowym
tygodniu pracy:
a) dla pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych na stanowiskach kustosza
bibliotecznego, starszego bibliotekarza lub starszego dokumentalisty z tytułem
zawodowym magistra lub równorzędnym – 36 godzin tygodniowo,
b) dla pozostałych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
– 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie
przekraczającym 4 miesięcy,
– do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w okresie
rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca w systemie
równoważnego czasu pracy,
c)
tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może
przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym,
d) pracownik musi mieć zagwarantowany przynajmniej 11 godzinny nieprzerwany
odpoczynek dobowy i minimum 35 godzinny tygodniowy.
§ 108
W przypadku zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze etatu, ustala
się indywidualny harmonogram czasu pracy, obejmujący dni pracy i dni wolne od
pracy oraz tak ustaloną liczbę godzin do przepracowania, która odpowiada
wymiarowi etatu ustalonemu w umowie o pracę.
§ 11
1. Rozkład czasu pracy nauczycieli akademickich wynika z harmonogramu
zajęć.
2. Rozkład czasu pracy pracowników
akademickimi wynika z zakresu czynności.
nie
będących
nauczycielami
3. Godziny rozpoczęcia i kończenia pracy pracowników zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.
§ 12
1. Pora nocna obejmuje godziny od 22.00 do 6.00 rano.
2. (uchylony)9.
V. Urlopy i zwolnienia z pracy
§ 13
1. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich reguluje
Ustawa.
7
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
9
Uchylony przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
8
4
2. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi ustala się na podstawie przepisów Kodeksu.
3. Pracownicy nie mogą zrzec się prawa do urlopu.
4. 10Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym,
w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca
pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu
roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku
kalendarzowym.
5. Urlop wypoczynkowy, który nie został wykorzystany w roku bieżącym,
powinien być udzielony do końca 1 kwartału następnego roku kalendarzowego.
6. 11Urlopu udziela się na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym,
odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.
Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Udzielenie pracownikowi urlopu
w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru
czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do
wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu
na który ma być udzielony urlop.
7. Część urlopu nie wykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy
wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń
wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu
macierzyńskiego Uniwersytet jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym
w uzgodnieniu z pracownikiem.
8. Roszczenia pracowników z tytułu urlopu przedawniają się po trzech latach
od końca roku, w którym urlop winien być udzielony.
§ 14
1. Na umotywowany wniosek pracownika, Uniwersytet może udzielić mu
urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłóceń normalnego toku pracy.
2. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownika, z wyjątkiem urlopów naukowych nauczycieli
akademickich.
§ 15
1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej,
pracownik powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego.
2. W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi w ust.1,
pracownik jest zobowiązany zawiadomić Uniwersytet o przyczynie nieobecności
w pracy nie później niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub przesłać
zawiadomienie pocztą, listem poleconym. W przypadku zawiadomienia listem
poleconym za datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu.
10
11
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
5
3. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub
spóźnienie się do pracy przedstawiając niezwłocznie przełożonemu wyjaśnienie
zaistniałej sytuacji, a na żądanie także odpowiednie dowody.
4. Przez nieusprawiedliwioną nieobecność rozumie się niestawienie do pracy
w dniu pracy lub opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia lub zgody
bezpośredniego przełożonego.
5. Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają
przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy, a w szczególności:
a) niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacją
z powodu choroby zakaźnej,
b) odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia (decyzji) lekarza, komisji
lekarskiej lub inspektora sanitarnego, jeżeli Uniwersytet nie zatrudni pracownika
przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia,
c)
leczenie uzdrowiskowe, jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem
lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu jego zdrowia,
d) choroba członka rodziny pracownika, wymagająca sprawowania przez
pracownika osobistej opieki, udokumentowana zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
e) okoliczność wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 8, udokumentowana zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
f)
konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach nie
przekraczających 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli pracownik nie
korzystał z miejsca sypialnego.
6. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z przyczyn określonych:
– w ust. 5 lit. a-e pracownikowi przysługuje zasiłek na zasadach
określonych odrębnymi przepisami,
– w ust. 5 lit f pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.
§ 16
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w celu:
stawienia się na wezwanie organu administracji państwowej, organu samorządu
terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo kolegium ds. wykroczeń oraz
wykonywania powszechnego obowiązku obrony na wezwanie organu
właściwego w tej sprawie,
wzięcia udziału w charakterze strony w komisji pojednawczej przy sądzie pracy,
przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych
badań lekarskich lub szczepień, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie tychże
badań w czasie wolnym od pracy,
pełnienia funkcji członka komisji społecznej lub społecznego organu
konsultacyjnego, powołanych przez naczelne organy władzy państwowej albo
Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, a także członka Komitetu Badań
Naukowych,
wykonywanie funkcji ratownika GOPR i na czas niezbędny do wypoczynku
koniecznego po zakończeniu akcji ratowniczej,
oddania krwi z tytułu honorowego krwiodawstwa,
6
g)
h)
wykonywania czynności inspektora – rzeczoznawcy pracownika powołanego
przez Prezesa NIK lub dyrektora delegatury NIK w wymiarze nie
przekraczającym 20 dni w roku,
wykonywania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej zgodnie
z ustawą o związkach zawodowych.
2. Za czas zwolnień, o których mowa w ust. 1 pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia z wyjątkiem stawienia się pracownika przed sądem w charakterze
obwinionego. Jednakże wynagrodzenie przysługuje, jeżeli oskarżony lub obwiniony
został uniewinniony lub postępowanie zostało umorzone.
3. Uniwersytet jest obowiązany zwolnić od pracy bez zachowania prawa do
wynagrodzenia – pracownika powołanego w charakterze biegłego na czas niezbędny
nie dłuższy niż 6 dni w roku, do wykonywania czynności biegłego w postępowaniu
administracyjnym, karnym, przygotowawczym, sądowym, a także członka Rady
Nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, również na czas nie dłuższy niż
6 dni w roku, do wykonywania czynności członka tej Rady.
§ 17
1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do
załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają nieobecności
w godzinach pracy, pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje
wynagrodzenia jeżeli odpracowanie czasu pracy, objętego zwolnieniem sprawdza
bezpośrednio przełożony pracownika.
§ 18
Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa
wynagrodzenia, w razie:
– ślubu pracownika
– 2 dni
– urodzenia się dziecka pracownika
– 2 dni
– ślubu dziecka
– 1 dzień
– zgonu i pogrzebu małżonka, ojca lub matki
– 2 dni
– zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia,
babki lub dziadka albo innej osoby pozostającej
na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką
– 1 dzień
§ 19
Osobie (pracownicy lub pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno
dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 20
We wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu za stan BHP
odpowiedzialność w imieniu Uniwersytetu ponoszą kierownicy tych jednostek.
§ 21
1. Pracownicy podlegają profilaktycznym badaniom lekarskim obejmującymi
badania wstępne, kontrolne i okresowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
7
i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. Nr 69 poz. 332, z późn. zm.).
2. Kierownicy zatrudniający pracowników w warunkach szkodliwych dla
zdrowia lub uciążliwych mają obowiązek dopilnować wykonywania badań
środowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2212
Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu
wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej, odbywają przeszkolenia na stanowisku pracy gdzie są
informowani przez bezpośredniego przełożonego o ryzyku zawodowym, które wiąże
się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, podlegają
także szkoleniom okresowym.
§ 23
Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu mają
obowiązek zgłaszania wypadków przy pracy zaistniałych na ich terenie do
Inspektoratu BHP Uniwersytetu natychmiast po zdarzeniu.
§ 2413
Rodzaje odzieży roboczej i normy stosowania i zasady jej przydziału reguluje
zarządzenie nr 1 Dyrektora Administracyjnego UW z dnia 25 czerwca 2002 r.
zmieniające załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego UW
z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą i ochronną
oraz środkami ochrony indywidualnej w Uniwersytecie Warszawskim –
w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.
§ 25
1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie Uniwersytetu w stanie
nietrzeźwym jest zabronione.
2. Na teren Uniwersytetu nie wolno wnosić alkoholu (z wyjątkiem sytuacji
wynikającej z ust. 3).
3. Rektor na terenie Uniwersytetu i Dziekan na terenie swojego Wydziału
może wydać zezwolenie na zorganizowanie imprezy z tradycyjną lampką wina.
§ 26
W budynkach Uniwersytetu, zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.
U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55), obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc
wydzielonych do palenia, odpowiednio oznakowanych.
12
13
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
8
VII. Wypłata wynagrodzeń
§ 27
1. Wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli akademickich jest wypłacane
z góry, nie później niż każdego pierwszego dnia miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem
wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
2. Wynagrodzenie za pracę dla pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi jest płatne co miesiąc z dołu, nie później niż każdego ostatniego dnia
miesiąca jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się
w dniu poprzednim.
3. Wynagrodzenie dla pracowników płatnych godzinowo jest płatne 10 dnia
następnego miesiąca.
4. Uniwersytet na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu
jego dokumentacji płacowej do wglądu.
5. 14Wypłata wynagrodzenia dla pracowników wymienionych w ust. 1-3
odbywa się raz w miesiącu.
§ 28
1. Wypłata wynagrodzenia (o ile nie jest przelane na konto) odbywa się
w kasie Kwestury w ustalonych godzinach lub w innych wyznaczonych kasach.
2. Wynagrodzenie może zostać przelane na wskazane przez pracownika
konto bankowe po złożeniu odpowiedniego pisemnego oświadczenia.
3. Wypłata wynagrodzenia (o ile nie jest przelane na konto) jest dokonywana
do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.
VIII. Nagrody i wyróżnienia
§ 29
1. Pracownikowi może być przyznana nagroda i wyróżnienie za wzorowe
wykonywanie swych obowiązków.
2. Nagrodami są:
a) nagroda pieniężna,
b) nagrody rzeczowe.
3. Wyróżnieniami są:
a) pochwała pisemna,
b) wnioskowanie o nadanie odznaczenia państwowego.
4. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia decyduje Rektor.
14
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1.
9
IX. Kary
§ 30
1. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania
ustalonego porządku, Regulaminu, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych, zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu, mogą być
stosowane kary:
a) kara upomnienia,
b) kara nagany,
a także
c) kara pieniężna w przypadkach określonych w art. 108 § 2, z zastrzeżeniem § 3
i § 4 Kodeksu.
2. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od
dopuszczenia się naruszenia.
3. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
4. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być
wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt 2 nie rozpoczyna
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy.
X. Przepisy końcowe
§ 31
1. Pracownicy Uniwersytetu mogą wnosić skargi i wnioski bezpośrednio do
Rektora.
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują
przepisy Kodeksu, Ustawy oraz Statutu Uniwersytetu.
§ 32
Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 1997 r.
10
ZARZĄDZENIE NR 7
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 lipca 2004 r.
o zmianie Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego
Na podstawie art. 1042, Kodeksu Pracy oraz z § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego, w Regulaminie Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego
z 1 lipca 1997 r. wprowadza się następujące zmiany:
§1
1) Preambuła otrzymuje brzmienie:
„Regulamin Pracy jest oparty o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm. oraz tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081),
zwaną dalej „Kodeksem”, oraz ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą".”
2) w § 4 po lit. i dodaje się lit. j i k w brzmieniu:
a) „j) udostępniać pracownikom przepisy o równym traktowaniu kobiet
i mężczyzn w zatrudnieniu."
b) „k) przeciwdziałać mobbingowi."
3) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia. Wykaz prac przy których nie wolno zatrudniać
kobiet, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Pracowników
Uniwersytetu Warszawskiego."
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani
w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza
stałe miejsce pracy ani zatrudniać w przerywanym systemie czasu pracy."
c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia
nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze
nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy, jak również delegować poza
stałe miejsce pracy."
4) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. W Uniwersytecie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
2. Ustala się następującą tygodniową normę czasu pracy w pięciodniowym
tygodniu pracy:
a) dla pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych na stanowiskach
kustosza
bibliotecznego,
starszego
bibliotekarza
lub
starszego
dokumentalisty z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym –
36 godzin tygodniowo,
b) dla pozostałych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
− 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 4 miesięcy,
11
−
do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w okresie
rozliczeniowym
nieprzekraczającym
1
miesiąca
w
systemie
równoważnego czasu pracy,
c)
tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może
przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym,
d) pracownik musi mieć zagwarantowany przynajmniej 11 godzinny
nieprzerwany odpoczynek dobowy i minimum 35 godzinny tygodniowy."
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. W przypadku zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze etatu,
ustala się indywidualny harmonogram czasu pracy, obejmujący dni pracy i dni
wolne od pracy oraz tak ustaloną liczbę godzin do przepracowania, która
odpowiada wymiarowi etatu ustalonemu w umowie o pracę."
6) w § 12 uchyla się ust. 2.
7) w § 13 pkt 4 i 6 otrzymują brzmienie:
a) „4. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym,
w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego
miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po
przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa
w każdym następnym roku kalendarzowym".
b) „6. Urlopu udziela się na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym,
odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym
dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Udzielenie
pracownikowi
urlopu
w dniu
pracy
w
wymiarze
godzinowym
odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne
jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest
niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu na który ma
być udzielony urlop."
8) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu
wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej, odbywają przeszkolenia na stanowisku pracy gdzie są
informowani przez bezpośredniego przełożonego o ryzyku zawodowym, które
wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
podlegają także szkoleniom okresowym."
9) § 24 otrzymuje brzmienie:
„Rodzaje odzieży roboczej i normy stosowania i zasady jej przydziału reguluje
zarządzenie nr 1 Dyrektora Administracyjnego UW z dnia 25 czerwca 2002 r.
zmieniające załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 1 z dnia 12 lutego 1997 r.
Dyrektora Administracyjnego UW w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą
i ochronną oraz środkami ochrony indywidualnej w Uniwersytecie Warszawskim
– w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi."
10) w § 27 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wypłata wynagrodzenia dla pracowników wymienionych w ust.1-3 odbywa
się raz w miesiącu."
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: P. Węgleński
12
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 7 Rektora UW z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy pracowników UW
WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM
I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów
oraz wymuszoną pozycją ciała
1. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
1) 12 kg – przy pracy stałej;
2) 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany
roboczej).
2. Ręczne przenoszenie pod górę – po pochylniach, schodach itp., których
maksymalny kąt nachylenia przekracza 30º, a wysokość 5 m – ciężarów o masie
przekraczającej:
1) 8 kg – przy pracy stałej;
2) 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany
roboczej).
3. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:
1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną,
mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy,
przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą;
2) prace wymienne w ust. 1-2, jeżeli występuje przekroczenie ¼ określonych
w nich wartości;
3) prace w pozycji wymuszonej;
4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:
1) prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia),
określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5;
2) prace w warunkach, których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia),
określany zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od – 1,5;
3) prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza
w zakresie przekraczającym 15ºC.
III. Prace w hałasie i drganiach
Kobietom w ciąży:
1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego poziom ekspozycji na hałas,
odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, mierzony zgodnie z Polskimi
Normami. przekracza wartość 65 dB.
IV. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania
i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych:
1. Kobietom w ciąży:
1) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających
wartości dla sfery bezpiecznej;
13
2) prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie ¼ wartości
najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego,
określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
3) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
4) prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.
2. Kobietom w okresie karmienia – prace przy otwartych źródłach promieniowania
jonizującego.
V. Prace na wysokości
Kobietom w ciąży
1) praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi
stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed
upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed
upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.
VI. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:
1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B,
wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem
cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmą;
2) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.
VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:
1) prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o
prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych
przepisach;
2) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od
ich stężenia w środowisku pracy:
– chloropren,
– 2-etoksyetanol,
– etylenu dwubromek,
– leki cystostatyczne,
– mangan,
– 2-metoksyetanol,
– ołów i jej związki organiczne i nieorganiczne,
– rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,
– styren,
– syntetyczne estrogeny i progesterony,
– węgla dwusiarczek,
– preparaty od ochrony roślin.
3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich
stężenie w środowisku pracy przekraczają wartości ⅓ najwyższych
dopuszczalnych stężeń.
14

Podobne dokumenty