modułowe stanowiska obróbkowe - Technologia i Automatyzacja

Transkrypt

modułowe stanowiska obróbkowe - Technologia i Automatyzacja
3/2010
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
MODUŁOWE STANOWISKA OBRÓBKOWE
Aleksander NIEOCZYM
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
W katedrze PKM Politechniki Lubelskiej wykonane
były projekty stanowisk montażowych bazujących na
stole obrotowym [1, 2]. Konstrukcje te cechowały się
mechanicznymi układami wydawania detali z magazynów grawitacyjnych zasilanych zasobnikami wibracyjnymi. Obecnie w projektach zastosowano typowe elementy modułowe zasilane pneumatycznie. Stosowanie
konstrukcji modułowych spowodowane jest możliwością
rozbudowy istniejących stanowisk obróbkowych i montażowych, umożliwia obniżenia kosztów, skrócenie terminów: projektowania, wykonania i wdrożenia. Ponadto
urządzenie o strukturze modułowej, złożone ze standardowych elementów spełniających samodzielną funkcję
w urządzeniu, odznacza się wysoką uniwersalnością zapewniającą możliwość wielokrotnego zastosowania przy
zmianie obiektu produkcji, szybkością i łatwością wymiany modułów. Umożliwia to skrócenie czasu i pracochłonności projektowania oraz wykonania poprzez wysoki stopień unifikacji i normalizacji elementów zespołów
konstrukcji. Wynikają stąd cechy modułów:
− niezależność konstrukcyjna,
− możliwość połączeń modułów w różnych kombinacjach, łatwość i niezawodność ich łączenia,
− zgodność wymiarów przyłączeniowych elementów
stykających się w zespołach o jednakowym
przeznaczeniu.
4
Przedstawione stanowisko jest modułowym gniazdem obróbkowym, gdzie zachodzi proces frezowania
otworu w przedmiocie obrabianym. Stanowisko to
(rys. 1) stanowi rozwinięcie i unowocześnienie wcześniejszych projektów, przy czym operacja montażu została zastąpiona operacją obróbki skrawaniem.
Budowa strukturalna i rozmieszczenie poszczególnych elementów wynikają z zachodzących czterech etapów cyklu pracy:
− transportu – pobieranie półfabrykatu z zasobnika
grawitacyjnego,
− obróbki,
− kontroli poprawności wykonania otworu,
− sortowania i transportu do odpowiedniego gniazda
magazynu elementów gotowych.
Do wykonania prac projektowych gniazda obróbkowego posłużył program Catia V5. Przy tworzeniu projektu modułowego gniazda obróbkowego zostały wykorzystane następujące moduły: Sketcher, Part Design,
Assembly Design, Drafting, DMU Kinematics.
Proces produkcyjny realizowany w gnieździe obróbkowym składa się z czterech etapów:
1) etapu transportu – pobranie półfabrykatu z zasobnika grawitacyjnego,
2) etapu obróbki frezowania,
3) etapu kontroli poprawności wykonania otworu,
4) etapu sortowania przedmiotu obrabianego do odpowiedniego gniazda magazynu.
7
6
13
A-A
3
8
12
11
5
10
1
2
14
9
Rys. 1. Schemat stanowiska obróbczego: 1 – zasobnik grawitacyjny, 2 – magazyn, 3 – zespół przygotowania sprężonego powietrza, 4 – zespół zaworów, 5 – siłownik nr 1, 6 – frezarka, 7 – jednostka prowadząca, 8 – czujnik położenia, 9 – silnik krokowy, 10 –
wyłącznik zbliżeniowy, 11 – zawór zwrotny, 12 – stół obrotowy, 13 – głębokościomierz, 14 – siłownik nr 2
16
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
MODUŁY STANOWISKA
W konstrukcji stanowiska wykorzystano elementy
wykonawcze, zasilające i siłowe firmy Festo [3]. Wyodrębniono tu pięć głównych modułów:
Moduł transportu
Elementami składowymi są (rys. 2):
− magazyn grawitacyjny pionowy wykonany z profilu
zamkniętego o przekroju kwadratowym,
− siłownik DNC-32-40-PPV-A z dwoma zaworami dławiąco-zwrotnymi GRLA-1/8-QS-6-RS-D, wyłącznikami zbliżeniowymi SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE,
− popychacz, który jest przykręcony do tłoczyska
siłownika DNC-32-40-PPV-A.
Alternatywnym rozwiązaniem było wyposażenie stanowiska w manipulator ramieniowy, który spełniałby
funkcję urządzenia podającego części do gniazda obróbczego. Po zakończeniu obróbki manipulator przenosiłby część do magazynu. Starano się tu wykorzystać
doświadczenie zdobyte podczas konfigurowania robotów [4]. Modułowy robot składa się ze zbioru standaryzowanych połączeń – przegubów (joint module − JM)
i modułów konstrukcyjnych (link module − LM). W wyniku selekcji dostępnych modułów otrzymuje się konfigurację o określonej liczbie stopni swobody (DOF).
Projekt wykonano, korzystając z programu SEMORS do
kształtowania modułowych robotów AMTEC (Automation, Measurement and Test Technologies). Podstawą
działania tego programu jest możliwość konfigurowania
robotów przemysłowych (RP) z ogólnie dostępnych LM
oraz JM. Czynności te wykonywane są na podstawie
zadanej specyfiki parametrów pracy, tj. mocy znamionowej, liczby stopni swobody, kinematyki części roboczych. Program ten pozwala także na dobór specyficznego wyposażenia robota (czujniki, oprzyrządowanie
robocze).
3/2010
2–
3–
4–
5–
analiza kinematyczna i dynamiczna modelu robota,
graficzne generowanie pożądanej trajektorii ruchu,
określenie sekwencji procesu technologicznego,
wybór metody kontroli działania i bezkolizyjności
pracy,
6 – rozmieszczenie czujników kontroli poprawności
pracy, metoda pomiaru i zbierania danych,
7 – symulacja.
Na rys. 3 przedstawiono przykłady konstrukcji modułowych robotów AMTEC.
a)
b)
Rys. 3. Przykład konstrukcji modułowych robotów firmy AMTEC
z wykorzystaniem prostopadłościennej i sześciennej budowy
modułów (LM). Liczba stopni swobody (DOF): a) dwa, b) sześć
Moduł obróbki
W skład modułu stołu obrotowego wchodzą elementy
przedstawione na rys. 4.
5
6
1
7
2
8
9
3
4
1
2
3
4
5
a)
b)
Rys. 4. Elementy składowe modułu obróbki: a) – stół obrotowy,
b) rysunek zespołu wykonawczego: 1 – uchwyt frezarki, 2 –
wiertarka, 3 – docisk, 4 – mocowanie docisku, 5 – wyłącznik
zbliżeniowy, 6 – zawór dławiąco-zwrotny, 7 – kątownik do mocowania jednostki prowadzącej, 8 – profil aluminiowy,
9 – mocowanie profili aluminiowych
Rys. 2. Model modułu transportu: 1 – magazyn grawitacyjny,
2 – popychacz, 3 – siłownik, 4 – zawory dławiąco-zwrotne, 5 –
wyłączniki zbliżeniowe
System ten umożliwia uzyskanie następujących
działań:
1 – wstępna specyfikacja konstrukcji (liczba stopni swobody DOF, liczba połączeń – przegubów),
W skład modułu obróbki wiertarskiej wchodzą następujące elementy:
− siłownik DNC-32-40-PPV-A z dwoma zaworami dławiąco-zwrotnymi GRLA-1/8-QS-6-RS-D, włącznikami zbliżeniowymi SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE,
− jednostka prowadząca FENG-32-40,
− frezarka,
− stół obrotowy DHTG-220-4-A,
− blat z gniazdami obróbkowymi,
17
3/2010
−
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
element ustalający przedmiot obrabiany w uchwycie.
Moduł kontroli
Głównymi elementami są (rys. 5):
− siłownik DNCB-32-40-PPV-A zamocowany na łapach z dwoma zaworami dławiąco-zwrotnymi
GRLA-1/8-QS-6-RS-D, wyłącznikiem zbliżeniowym
SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE oraz nadajnikiem położenia SMAT-8E-S50-IU-M8,
− głębokościomierz.
Moduł sterowania pneumatycznego
Do sterowania elementami pneumatycznymi została
zastosowana wyspa zaworowa (rys. 7). Ma ona na celu
rozdzielenie sprężonego i oczyszczonego powietrza do
wszystkich elementów wykonawczych. Wyspa zaworowa podłączona jest do sterownika PLC Simatic
S7-300, który steruje prawidłowością procesu.
6
Rys. 7. Wyspa zaworowa
ZASADA DZIAŁANIA STANOWISKA
7
Rys. 5. Model modułu kontroli: 1 – zawór dławiąco-zwrotny, 2 –
nadajnik położenia, 3 – wyłącznik zbliżeniowy, 4 – głębokościomierz, 5 – czujnik materiału, 6 – siłownik, 7 – profil aluminiowy
Moduł sortowania
Moduł sortowania składa się z następujących elementów:
− siłownika DNC-32-40-PPV-A z dwoma zaworami
dławiąco-zwrotnymi GRLA-1/8-QS-6-RS-D, wyłącznikami zbliżeniowymi SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE,
− popychacza przykręconego do tłoczyska siłownika
DNC-32-40-PPV-A,
− napędu liniowego,
− magazynu z trzema kieszeniami.
1
2
3
4
5
Rys. 6. Przedmiot obrabiany w gnieździe sortowania: 1 – wyłącznik zbliżeniowy, 2 – siłownik, 3 – stół obrotowy, 4 – magazyn, 5 – napęd liniowy
Na rys. 6 przedstawiono
w gnieździe sortowania.
18
przedmiot
obrabiany
W etapie transportu przedmiotu obrabianego z zasobnika grawitacyjnego następuje podanie przedmiotu
obrabianego z magazynu grawitacyjnego do pierwszego
gniazda na stole obrotowym, na którym zostanie przeprowadzona obróbka frezowania. Siłownik dwustronnego działania DNC-32-40-PPV-A wyposażony w dwa
wyłączniki zbliżeniowe SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE, dwa
zawory dławiąco-zwrotne GRLA-1/8-QS-6-RS-D oraz
specjalny popychacz zamontowany na tłoczysku transportuje przedmiot obrabiany do gniazda obróbkowego
z magazynu grawitacyjnego. Po umieszczeniu przedmiotu obrabianego w gnieździe obróbkowym siłownik
DNC-32-40-PPV-A powraca do pozycji początkowej, po
czym następuje obrót o 90° stołu obrotowego DHTG220-4-A, który wyposażony jest w czujniki położenia
SIEN-M8B-PS-S-L. W drugim etapie przedmiot obrabiany zostaje dociśnięty do tylnej ściany gniazda obróbkowego. Ruch obrotowy frezowi nadaje silnik, który jest
sterowany cyfrowo. Po wykonaniu otworu w przedmiocie
obrabianym i wycofaniu się siłownika z frezarką, następuje obrót stołu o kolejne 90°. W etapie kontroli przedmiot obrabiany zostaje unieruchomiony przez docisk.
Następnie wykonywany jest pomiar głębokości otworu.
Siłownik DNCB-32-40-PPV-A dwustronnego działania
wyposażony w nadajnik położenia SMAT-8E-S50-IU-M8
oraz wyłącznik zbliżeniowy SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
wykonuje ruch posuwowy. Głębokościomierz mierzy głębokość otworu dzięki nadajnikowi położenia SMAT-8E-S50-IU-M8. Po sprawdzeniu głębokości otworu siłownik
z głębokościomierzem wraca do pozycji początkowej.
Następnie stół obrotowy DHTG-220-4-A wykonuje obrót
o kolejne 90°.
W ostatnim etapie – sortowaniu, następuje transport
przedmiotu obrabianego przez siłownik DNC-32-40PPV-A dwustronnego działania do magazynu, który jest
umieszczony na napędzie liniowym EGC-7-500-TB-KF-30H-GK. Magazyn składa się z trzech kieszeni. W zależności od rezultatów kontroli głębokości przedmiot obrabiany transportowany jest do odpowiedniej kieszeni.
W pierwszej i drugiej kieszeni zostaje umieszczony
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
przedmiot obrabiany, w którym otwór został wykonany
prawidłowo. W trzeciej kieszeni zostanie umieszczony
przedmiot obrabiany, w którym otwór został wykonany
nieprawidłowo.
LITERATURA
1.
Nieoczym A.: Wybrane zagadnienia procesu projektowania urządzeń pomocniczych automatu do połączeń gwintowych. Technologia i Automatyzacja
Montażu nr 1/1999, s. 6 − 9.
3/2010
2.
3.
4.
Nieoczym A.: Analiza pracy obrotowego stołu
montażowego. Technologia i Automatyzacja Montażu nr 1/2000, s. 5 − 7.
http://www. festo.pl.
Nieoczym A.: Zagadnienia projektowania modułowych robotów. Technologia i Automatyzacja Montażu nr 2/2006, s. 18 − 22.
_____________________
Dr inż. Aleksander Nieoczym jest pracownikiem Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Zamościu.
WYDARZENIA
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
„POŁĄCZENIA MONTAŻOWE”
W dniach 25 – 28.05.2010 r. w Bukowcu nad Solinką
odbyła się konferencja, z udziałem gości zagranicznych,
poświęcona nowym zagadnieniom konstrukcyjno-technologicznym dotyczącym połączeń montażowych w maszynach i urządzeniach technicznych. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie przy współudziale innych organizacji: AGH Kraków, Politechnika Poznańska, WAT Warszawa, ITE Radom, Akademia Inżynierska w Polsce, IZTW Kraków,
Politechnika Lubelska oraz Politechnika Częstochowska. Wsparcia medialnego udzieliła redakcja miesięcznika „Przegląd Mechaniczny” oraz redakcja kwartalnika
„Technologia i Automatyzacja Montażu”.
W konferencji uczestniczyło 40 specjalistów
i pracowników nauki z uczelni, instytutów badawczorozwojowych i przedsiębiorstw zainteresowanych
problematyką konferencji. Wśród uczestników było
10 profesorów: z Polski (prof. M. Styp-Rekowski, prof.
A. Streubel, prof. J. Godzimirski, prof. J. Łunarski,
prof. W. Zielecki, prof. J. Sęp), z Rosji (prof. M. Kristal,
prof. V. Nikolajev), z Ukrainy (prof. I. Oborski) oraz
Słowacji (prof. M. Hajduk).
Do ważniejszych zagadnień prezentowanych na
konferencji należały następujące:
1. Problemy doskonalenia technologii i właściwości
użytkowych połączeń klejowych (J. Godzimirski,
W. Zielecki, M. Rośkowicz, A. Rudawska,
J. Domińczuk, S. Tkaczuk).
2. Problemy wykonywania połączeń wciskanych
z podgrzewaniem i plastycznie odkształcalnych
(I. Oborski – Ukraina, K. Tubielewicz, R. Perłowski,
R. Kluz).
3. Problemy konfigurowania i łączenia modułów
montażowych w celu uzyskania zautomatyzowanych stanowisk montażowych ( B. Rejfur, S. Pergałowski, K. Galiński, J. Kobiałka, M. Hajduk – Słowa-
cja, W. Nikołajew – Rosja, A. Nieoczym, R. Jastrzębski).
4. Problemy wskazujące na nowe możliwości
rozwiązywania trudnych problemów występujących
w montażu połączeń i urządzeń technicznych
(M. Styp-Rekowski, O. Ciszak, K. Rychlik, M. Łabęda, A. Komorek, D. Stadnicka, J. Łunarski).
5. Problemy montażowe pojawiające się w rozwoju nowych wyrobów i specjalnych technologii (A. Zbrowski, T. Samborski, T. Wójcicki, P. Czajka).
6. Problemy dotyczące rozwijania teoretyczno-analitycznego podejścia do zagadnień projektowo-technologicznych montażu (M.G. Kristal – Rosja,
R. Kluz, W. Nikołajew – Rosja, A. Streubel).
Recenzowane referaty prezentowane na konferencji
zostały opublikowane w kwartalniku „Technologia i Automatyzacja Montażu” w nr 2, 3 w 2010 r. oraz w Zeszycie Naukowym Politechniki Rzeszowskiej nr 273, seria
Mechanika z. 79 pt. „Połączenia montażowe”.
Fot. Uczestnicy konferencji przed Elektrownią Wodną na
Solinie
W przerwach między obradami uczestnicy mieli okazję zwiedzić elektrownię szczytowo-pompową na Solinie
oraz uczestniczyć w rejsie stadkiem po Jeziorze Solińskim.
ciąg dalszy str. 22
19

Podobne dokumenty