(tom1 Spis treści)

Transkrypt

(tom1 Spis treści)
Spis treści
Wprowadzenie
R. Nycz, „Nie leczony, chroniczny pogłos”. Trzy uwagi o polskim dyskursie postzależnościowym ........................ 5
I. Kulturowe wojny a dyskurs postzależnościowy
Leszek Koczanowicz, Post-postkomunizm a kulturowe wojny.................................................................................. 7
Marek Zaleski, Czy polski dyskurs postzależnościowy może wybić się na niezależność. Jak jest artykułowana w
literaturze niepodległość odzyskana przez Polskę w roku 1989? ....................................................... 13
Przemysław Czapliński, Języki niezależności............................................................................................................ 31
Wojciech Małecki, O opresyjności badań nad opresją ............................................................................................. 39
Hanna Gosk, (Nie)obecność opowieści o wstydzie w narracji losu polskiego. Rekonesans...................................... 65
Małgorzata Czermińska, O dwuznaczności sytuacji ofiary ....................................................................................... 91
II. Studia postkolonialne a badania postzależnościowe
Dorota Kołodziejczyk, Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią................................................... 117
Bogusław Bakuła, Studia postkolonialne w Europie Środkowej oraz Wschodniej 1989–2009. Kwerenda
wybranych problemów w ramach projektu badawczego ............................................................ 137
Grażyna Borkowska, Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka ..................................... 167
Brygida Helbig-Mischewski, Język żałoby i buntu. Postzależnościowy dyskurs psychoanalityczny Hansa
Joachima Maaza........................................................................................................... 181
Paweł Wolski, Europeizm. Polska literatura powojenna skolonizowana przez kanon emancypacyjny (na
przykładzie „Literatury Europy. Historia literatury europejskiej”)................................................... 193
III. Pamięć, trauma, tożsamość
Ewa Graczyk, „Zapoznać się z istotną swoją strukturą” .......................................................................................... 211
Anna Mach, Polska kondycja posttraumatyczna – próba diagnozy .......................................................................... 217
Aleksandra Szczepan, Polski dyskurs posttraumatyczny. Literatura polska ostatnich lat wobec Holokaustu i
tożsamości żydowskiej .......................................................................................................... 239
Bartosz Dąbrowski, Postpamięć, zależność, trauma ................................................................................................. 257
Monika Żółkoś, Tworzenie pamięci. O powieściach autobiograficznych Ewy Kuryluk............................................ 271
Justyna Tabaszewska, Miejsce zależności. Podmiot pozbawiony miejsca – postawy i strategie
tożsamościowe ......................................................................................................................... 283
IV. Gender, dominacja, uzależnienie
Inga Iwasiów, Kobiecość jako postzależność. Uwagi wstępne na temat konwersji metodologii............................. 305
Bożena Karwowska, „Kult ofiary” w oczach polskich pisarek emigrantek a „kult ocaleńca” w refleksji
krytycznej na temat dyskursów wyzwoleńczych ....................................................................... 317
Arleta Galant, Polskie konteksty teorii umiejscowienia. Przykład autobiografii....................................................... 331
Marcin Filipowicz, Wzorce męskości podporządkowanych grup etnicznych na obszarze Europy Środkowej
w II połowie XIX wieku. Przykład czeskiego wszczepiania subwersji wobec
praktyk dyscyplinujących............................................................................................................. 343
Piotr Krupiński, „W objęciach kapo”. Obóz koncentracyjny w twórczości Mariana Pankowskiego jako
labirynt pożądania.......................................................................................................................... 355
V. Historia i władza
Ewa Kraskowska, Po zaborach i po PRL-u: postzależnościowe niewspółmierności ................................................ 369
Łukasz Pawłowski, O ustanawianiu władzy nad rzeczywistością po zaborach w „Generale Barczu” Juliusza
Kadena-Bandrowskiego. Dwie interpretacje............................................................................. 385
Aleksander Fiut, Oblicza tyranii, oblicza historii ..................................................................................................... 397
Paulina Małochleb, Imperium odchodzi. Rosja w literaturze polskiej po 1989 roku ................................................ 405
Maria Kobielska, „Stan wojenny trzeba zrobić” (Jacek Dukaj). Literatura jako przestrzeń polityk pamięci........... 421
Noty o autorach ......................................................................................................................................................... 437
Indeks nazwisk .......................................................................................................................................................... 445

Podobne dokumenty