PRZETWORNICA NAPIĘCIA STA£EGO DC1 (max.1A)

Komentarze

Transkrypt

PRZETWORNICA NAPIĘCIA STA£EGO DC1 (max.1A)
tel.(22)-245-09-62
e-mail: [email protected]
www.jselektronik.pl
www.jsel.pl
01-912 Warszawa ul. Wolumen 6 m.43
PRZETWORNICA NAPIÊCIA STA£EGO DC1 (max.1A)
W£AŒCIWOŒCI
SprawnoϾ do 92%.
u Wyprowadzenia tak samo jak w stabilizatorze 7805.
u 3V3, 5V0, 7V5, 9V, 12V, 13.8V,15V, 18V, 24V typowe napiêcia
wyjœciowe lub 1.5V do 24V na zamówienie.
u ± 2% max tolerancja i zmiany napiêcia wyjœciowego.
u Typowe têtnienia na wyjœciu 5 mVpp (max. 20mV).
u Pr¹d wyjœciowy nominalny do 900mA (max 1A).
u Napiêcie wejœciowe do 40V.
u Zabezpieczenie termiczne i pr¹dowe (1A).
u Niewielkie wymiary : 29 x 16.8 x 16mm
u
wyjœcie
DC1
5V
wejœcie
WE
WY
GND
ZASTOSOWANIE:
u Obni¿enie napiêcia sta³ego z ma³ymi stratami mocy.
u Wysokosprawny stabilizator (zamiast liniowych 78**)
u Wstêpny zasilacz obni¿aj¹cy napiêcie przed
dok³adnym stabilizatorem liniowym.
+6.5V do +40V
DC1B
+5V
GND
masa uk³adu
Schemat pod³¹czenia przetwornicy
DC1 jest to uniwersalna przetwornica produkowana na ró¿ne napiêcia wyjœciowe.
Dziêki bardzo ma³ym têtnieniom napiêcia wyjœciowego (typowo 5mV) z powodzeniem
zastêpuje stabilizator liniowy dla mniej wymagaj¹cych zastosowañ.
Du¿a sprawnoœæ, w porównaniu ze stabilizatorem, sprawia ¿e straty
cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany ¿aden radiator.
Przyk³ad:
napiêcie zasilania:
+15V
napiêcie wyjœciowe:
+5V
pr¹d wyjœciowy:
500mA
Przy takich za³o¿eniach, stabilizator liniowy pobiera ze Ÿród³a pr¹d 500mA
i rozprasza moc 5W ! co wymaga zastosowania sprawnego radiatora.
W tych samych warunkach przetwornica pobiera ze Ÿród³a zasilania
Porównanie wielkoœci przetwornicy DC1 i stabilizatora
pr¹d 190mA i rozprasza moc ok. 0.35W.
liniowego z odpowiednim radiatorem dla podanego
przyk³adu.
Dane techniczne:
napiêcie
wyjœciowe
wersja
max. pr¹d
max. pr¹d
têtnienia czêstotliwoœæ pobór pr¹du
napiêcie
sprawnoœæ obci¹¿enia
obci¹¿enia
bez
na wyjœciu oscylatora
wejœciowe
(min)
d³ugotrwa³y**
krótkotrwa³y
obci¹¿enia
DC1/3.3
+3.3V
+ 0.1
- 0.1
900mA
+5.5V...24V ok.82%
DC1/5
+5.0V
+ 0.1
- 0.1
900mA
+6.5V...30V ok.88%
DC1/9
+9.0V
+ 0.2
- 0.2
900mA
+11V...35V
ok.92%
DC1/12
+ 0.25
+12.0V - 0.25
800mA
+14V...40V
ok.92%
DC1/13.8
+ 0.25
+13.8V - 0.25
700mA
+16V...40V
ok.92%
1A
20mVpp
(max)
ok.260kHz
5mA
(max)
wymiary
W = 29mm*
D = 16.8mm
H = 16.0mm
* wymiar bez
wyprowadzeñ
lutowniczych
** dla temperatury otoczenia do 25OC
Typowy oscylogram napiêcia na wyjœciu
przetwornicy DC1 dla:
Uwe = +15V, Uwy = +5V, Iwy= 50mA
Typowy oscylogram napiêcia na wyjœciu
przetwornicy DC1 dla:
Uwe = +15V, Uwy = +5V, Iwy= 900mA
02-03-2010

Podobne dokumenty