Unit 3 - Pearson

Transkrypt

Unit 3 - Pearson
Unit 3
Lesson A
Lesson C
bathroom /ˈbɑːθrʊm/ łazienka
bed /bed/ łóżko
toilet /ˈtɔɪlɪt/ toaleta
chair /tʃeə/ krzesło
Furniture and equipment
Meble i wyposażenie domu
The house
Dom
bedroom /ˈbedrʊm/ sypialnia
dining room /ˈdaɪnɪŋ ruːm/ jadalnia
garage /ˈgærɑːdʒ, ˈgærɑːʒ/ garaż
garden /ˈgɑːdn/ ogród
hall /hɔːl/ hol, przedpokój
kitchen /ˈkɪtʃɪn/ kuchnia
living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/
pokój dzienny, salon
toilet /ˈtɔɪlɪt/ toaleta
Lesson B
Colours
Kolory
black /blæk/ czarny
brown /braʊn/ brązowy
dark blue /ˈdɑːk ˌbluː/ granatowy
bookcase /ˈbʊk-keɪs/ regał
cupboard /ˈkʌbəd/ szafka
lamp /læmp/ lampa
chair /tʃeə/ krzesło
poster /ˈpəʊstə/ plakat
desk /desk/ biurko
sofa /ˈsəʊfə/ sofa
fridge /frɪdʒ/ lodówka
table /ˈteɪbəl/ stół
lamp /læmp/ lampa
TV (television) /ˌtiː ˈviː (ˈteləˌvɪʒən)/
telewizor
wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ szafa
plant /plɑːnt/ roślina
poster /ˈpəʊstə/ plakat
window /ˈwɪndəʊ/ okno
sofa /ˈsəʊfə/ kanapa
Minirepetytorium Unit 3
grey /greɪ/ szary
pink /pɪŋk/ różowy
purple /ˈpɜːpəl/ fioletowy
red /red/ czerwony
silver /ˈsɪlvə/ srebrny
white /waɪt/ biały
yellow /ˈjeləʊ/ żółty
Everyday objects
Przedmioty codziennego użytku
bike /baɪk/ rower
camera /ˈkæmərə/
aparat fotograficzny
computer /kəmˈpjuːtə/ komputer
football /ˈfʊtbɔːl/
piłka do gry w piłkę nożną
games console /ˈɡeɪmz ˌkənsəʊl/
konsola gier
mobile phone /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/
telefon komórkowy
radio /ˈreɪdiəʊ/ radio
rollerblades /ˈrəʊləbleɪdz/ rolki
skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ deskorolka
cupboard /ˈkʌbəd/ szafka, kredens
plant /plɑːnt/ kwiatek
Places
Miejsca
orange /ˈɒrəndʒ/ pomarańczowy
bookcase /ˈbʊk-keɪs/ regał
door /dɔː/ drzwi
Dom
light blue /laɪt bluː/ błękitny
bed /bed/ łóżko
desk /desk/ biurko
gold /gəʊld/ złoty
green /griːn/ zielony
living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/
pokój dzienny, salon
room /ruːm, rʊm/ pokój
House and furniture
Dom i meble
shower /ˈʃaʊə/ prysznic
table /ˈteɪbəl/ stół
TV /ˌtiː ˈviː/ telewizor
wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ szafa
Elements of the house
Elementy domu
block of flats /ˌblɒk əv ˈflæts/
blok mieszkalny
city /ˈsɪti/ miasto
balcony /ˈbælkəni/ balkon
detached house /dɪˈtætʃt haʊs/
dom wolnostojący
flat /flæt/ mieszkanie
upstairs /ʌpˈsteəz/ na piętrze (domu)
home /həʊm/ dom (mieszkanie)
house /haʊs/ dom (budynek)
semi-detached house /ˈsemi dɪˈtætʃt
haʊs/ bliźniak (dom)
terraced house /ˈterəst haʊs/
dom szeregowy
town /taʊn/ miasteczko
village /ˈvɪlɪdʒ/ wieś
door /dɔː/ drzwi
floor /flɔː/ podłoga
downstairs /daʊn ˈsteəz/
na parterze (domu)
wall /wɔːl/ ściana
window /ˈwɪndəʊ/ okno
Prepositions of place
Przyimki miejsca
between /bɪˈtwiːn/ między
in /ɪn/ w
Rooms
Pomieszczenia
in front of
/ɪn ˈfrʌnt əv/
przed
behind /bɪˈhaɪnd/ za
bathroom /ˈbɑːθrʊm/ łazienka
near /nɪə/ niedaleko
bedroom /ˈbedrʊm/ sypialnia
next to /ˈnekst tə/ obok
garage /ˈgærɪdʒ, ˈgærɑːʒ/ garaż
opposite /ˈɒpəzət/ naprzeciw
dining room /ˈdaɪnɪŋ ruːm/ jadalnia
garden /ˈgɑːdn/ ogród
hall /hɔːl/ hol, przedpokój
kitchen /ˈkɪtʃɪn/ kuchnia
on /ɒn/ na
under /ˈʌndə/ pod
Adjectives
Przymiotniki
brilliant /ˈbrɪljənt/ fantastyczny
Today 2 Wordlist © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014
Unit 3
comfy /ˈkʌmfi/ wygodny
cool /kuːl/ świetny
cosy /ˈkəʊzi/ przytulny
perfect /ˈpɜːfɪkt/ doskonały, idealny
small / smɔːl/ mały
big /bɪg/
duży
tidy /ˈtaɪdi/ schludny
Other
Inne
place /pleɪs/ miejsce
view /vjuː/ widok
Today 2 Wordlist © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2014