Lista projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie nr 9.1/2

Transkrypt

Lista projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie nr 9.1/2
Lista projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie nr 9.1/2/2016 w ramach Działania 9.1 POIiŚ
data rozpoczęcia Konkursu
02.11.2015
Nr Konkursu
9.1/2/2015
Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (plan).
20 mln zł
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW (PRÓG)
43
Lp.
Nazwa Wnioskodawcy
Miejscowość
Nr projektu wg SL2014
1
2
3
4
Tytuł projektu
Koszt całkowity
projektu w PLN
Wnioskowana
kwota
dofinansowania
w PLN
Wnioskowana
kwota
dofinansowanie
narastająco w
PLN
Wartość
przyznanego
dofinansowania w
PLN
Wartość
przyznanego
dofinansowania
narastająco w
PLN
Liczba uzyskanych
punktów na ocenie
merytorycznej I
stopnia
Spełnienie
kryteriów
merytorycznych
II stopnia
Status projektu
Data
zatwierdzenia
oceny projektu
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Siedlce
POIS.09.01.00-00-0036/16
Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego
Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o.
Szpital Bielański im. Ks. Jerzego
Popiełuszki SPZOZ w Warszawie
Warszawa
POIS.09.01.00-00-0015/16
3
CSK Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Warszawie
Warszawa
4
Wojewódzki Szpital Zespolony w
Płocku
Płock
1
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w
Siedlcach sp. z o.o.
2
10 402 386,00
3 200 000,00
3 200 000,00
3 200 000,00
3 200 000,00
56
tak
przyjęty do
dofinansowania
15.09.2016
Poprawa efektywności działania systemu PRM na
Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w
Szpitalu Bielańskim w Warszawie
3 996 534,46
3 197 227,57
6 397 227,57
3 197 227,57
6 397 227,57
52
tak
przyjęty do
dofinansowania
15.09.2016
POIS.09.01.00-00-0030/16
Adaptacja pomieszczeń - wydzielenie strefy "zielonej"
oraz zakup wyposażenia w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w
Warszawie w celu poprawy bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentów
4 010 327,47
3 177 147,40
9 574 374,97
3 177 147,40
9 574 374,97
50
tak
przyjęty do
dofinansowania
15.09.2016
POIS.09.01.00-00-0035/16
Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Płocku
2 180 001,10
1 551 782,45
11 126 157,42
1 551 782,45
11 126 157,42
46
tak
przyjęty do
dofinansowania
15.09.2016
Dodatkowe wyjaśnienia:
W kolumnach 7-10 jako wartość dofinansowanie wskazano kwotę wnioskowanego dofinasowanie ze środków UE (EFRR).
Lista projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie nr 9.1/2/2016
1/1
15 września 2016 r.

Podobne dokumenty