zarządzania projektami

Transkrypt

zarządzania projektami
Program rozwoju
kompetencji
i certyfikacji z zakresu
zarządzania
projektami
… by Twój projekt był Twoim sukcesem
SPIS TREŚCI
3-51
Zarządzanie projektami
4-6
6
7-18
Certyfikacja George Washington University (GW)
Lista dostępnych szkoleń
Szkolenia podstawowe
6
8
10
12
14
16
19-36
18
20
22
24
26
28
30
32
34
37-46
36
38
40
42
44
47
49
51
www.mtdc.pl
MP – Managing Projects
(Zarządzanie projektami)
MITP – Managing IT Project
(Zarządzanie projektami informatycznymi)
SCC – Scheduling and Cost Control
(Opracowanie harmonogramu i kontrola kosztów)
LPM – Leadership in Project Management
(Przywództwo w zarządzaniu projektami)
STBPM – Software Testing for Better Project Management
(Testowanie oprogramowania dla lepszego zarządzania projektami)
PMApp – Project Management Applications
(Zastosowanie metod zarządzania projektami)
Szkolenia specjalistyczne
RM – Risk Management
(Zarządzanie ryzykiem)
FMPM – Financial Management for Project Managers
(Zarządzanie finansami dla kierowników projektów)
QPM – Quality for Project Managers
(Zarządzanie jakością dla kierowników projektów)
SIPM – Systems Integration Project Management
(Zarządzanie projektami integracji systemów)
BPAID – Business Process Analysis, Innovation and Design
(Analiza i projektowanie procesów biznesowych)
NSPM – Negotiation Skills for Project Managers
(Umiejętności negocjacyjne dla kierowników projektów)
CPM – Contracting for Project Managers
(Zarządzanie kontraktami dla kierowników projektów)
VSM – Vendors Selection and Management
(Wybór i zarządzanie dostawcami)
EPMO – Establishing Project Management Office
(Tworzenie biura zarządzania projektami)
Szkolenia zaawansowane
RMKPS – Requirements Management: A Key to Project Success
(Zarządzanie wymaganiami – klucz do sukcesu projektu)
RARTP – Rapid Assessment and Recovery of Troubled Projects
(Błyskawiczna ocena i ratowanie zagrożonych projektów)
MCP – Managing Complex Projects
(Zarządzanie projektami złożonymi)
PPM – Project Portfolio Management. Aligning Project Management with Corporate Strategy
(Zarządzanie portfelem projektów. Dostosowanie zarządzania projektami do strategii firmy)
PM – Program Management
(Zarządzanie programami)
Certyfikacja Project Management Institute (PMI®)
PMP® Prep – PMP® Exam Preparation
(Przygotowanie do egzaminu PMP®)
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® Exam Preparation
(Przygotowanie do egzaminu PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®)
Program rozwoju kompetencji
i certyfikacji z zakresu
zarządzania projektami
Dlaczego szkolenia z zakresu
zarządzania projektami?
Kompetentni i doświadczeni kierownicy projektu to element
przewagi konkurencyjnej firmy. Certyfikaty branżowe, nadawane przez renomowane instytucje, stają się elementem uwierzytelniającym organizację w oczach zleceniodawców. Profesjonalizm w zarządzaniu projektami ma wpływ nie tylko na styl
działania organizacji, ale także na podniesienie motywacji i satysfakcji zespołu. Ponadto zmniejszenie stopnia przypadkowości
prowadzenia projektów w oparciu o sprawdzone standardy prowadzi do obniżenia kosztów organizacji.
Procesy
monitorowania i kontroli
Procesy
planowania
Procesy
rozpoczęcia
Procesy
zakończenia
Procesy
realizacji
PMBOK® Guide – światowy standard
zarządzania projektami
Najszerzej rozpoznawalne na świecie standardy zarządzania
projektami zostały opracowane przez Project Management
Instiute (PMI)® w podręczniku PMBOK® Guide (A Guide to the
Project Management Body of Knowledge). Został on uznany
przez American National Standard Institute (ANSI) za obowiązujący standard w dziedzinie prowadzenia przedsięwzięć.
PMBOK® Guide wyznacza 5 grup procesów związanych z prowadzeniem projektu, które zamykają się w 9 kluczowych obszarach wiedzy (wykres 1.).
Zarządzanie
zakresem
projektu
Zarządzanie
komunikacją
w projekcie
Zarządzanie
czasem
w projekcie
Zarządzanie
ryzykiem
w projekcie
Zarządzanie
integracją
projektu
Zarządzanie
zasobami
ludzkimi
w projekcie
Zarządzanie
jakością
w projekcie
Zarządzanie
zamówieniami
w projekcie
Zarządzanie
kosztami
projektu
Wykres 2. Prowadzenie projektów według PMI® (grupy procesów i obszary wiedzy).
Opracowano na podstawie diagramu nr 3‑2, strona nr 42, „A Guide to the Project Management Body of Knowledge,
PMBOK® Guide”, Third Edition (wydanie polskie).
Szkolenia w MT&DC – wymierne korzyści dla uczestników i firm
MT&DC od 1999 z sukcesem wspiera polskie i międzynarodowe korporacje w budowaniu kultury nowoczesnego zarządzania
projektami właśnie w oparciu o światowe standardy PMI®.
Oferowany przez nas program szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami daje:
• kompetencje pozwalające zbudować przewagę konkurencyjną organizacji,
• kompendium wiedzy i umiejętności, bez których nie może się obyć żaden profesjonalny kierownik projektu,
• prestiżowe certyfikaty George Washington University i ESI International, potwierdzające profesjonalne przygotowanie
do zawodu kierownika projektu,
• spójną terminologię zarządzania projektami (rozpoznawalną i stosowaną w firmach na całym świecie),
• uniwersalne procesy, które mogą być łatwo dostosowane do konkretnych potrzeb organizacji,
• ustrukturyzowanie i ujednolicenie procesów zarządzania projektami w organizacji, co wpływa bezpośrednio na efektywność
realizowanych projektów.
3
Certyfikacja George Washington University
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Associate’s, Master’s, Advanced Master’s Certificate
in Project Management
Oferowany przez MT&DC program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu zarządzania projektami to kompleksowa ścieżka
szkoleniowa, która prowadzi uczestników przez wszystkie etapy prowadzenia projektu – od rozpoczęcia po zamknięcie – odwołując się
przy tym do obszarów wiedzy wyznaczonych przez Project Management Institute. Przedstawione techniki znajdują zastosowanie
w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach
ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy
optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.
jektami oraz trzy specjalistyczne. Osoby, które w swojej pracy
potrzebują również kompetencji z obszaru analizy biznesowej
mogą włączyć do swojej ścieżki szkoleniowej kursy z tej tematyki. (maksymalnie cztery). Ścieżka certyfikacji „Master” przeznaczona jest dla kierowników projektu oraz menedżerów
reprezentujących różne departamenty i branże, którzy chcą
rozwijać swoje umiejętności dotyczące prowadzenia projektów oraz poszerzyć swoją wiedzę o kluczowe obszary zarządzania projektami.
Szkolenia z obszaru zarządzania projektami mają bardzo praktyczny charakter. Ich uczestnicy uczą się korzystać z zaawansowanych narzędzi wspierających prowadzenie projektu, doskonalą swoje umiejętności przywódcze, wcielając się w rolę
kierownika projektu, poznają najlepsze techniki ratowania zagrożonych projektów, gromadzą wiedzę umożliwiającą zdobycie tytułu Project Management Professional (PMP)®.
POZIOM III – Advanced Master’s Certificate in
Project Management
Trzy poziomy certyfikacji George Washington
University – wymagania
Program szkoleniowy MT&DC powstał przy współpracy z ESI International – światowym liderem na rynku szkoleń dla analityków
biznesowych i kierowników projektu oraz George Washington
University (GW) School of Business and Public Management - elitarną uczelnią będącą jednym z najsilniejszych ośrodków edukacyjnych w zakresie zarządzania w USA. Uczestnicy kursów MT&DC
mają możliwość ukończenia trzech poziomów certyfikacji GW uzyskując kolejno następujące certyfikaty: Associate’s Cerificate in
Project Management, Master’s Cerificate in Project Management,
Advanced Master’s Certificate in Project Management.
POZIOM I – Associate’s Certificate in Project
Management
W celu uzyskania certyfikatu – Associate’s
Certificate in Project Management – należy
w ciągu dwóch lat ukończyć trzy szkolenia (MP lub MITP + dwa kursy do wyboru). Możliwe jest również włączenie do
ścieżki certyfikacji jednego modułu szkoleniowego z obszaru analizy biznesowej.
Program z poziomu I przedstawia pełen zakres procesów zarządzania projektami, wyznaczonych przez PMI®, wprowadzając uczestników w charakterystyczną, zestandaryzowaną terminologię zarządzania projektami
oraz udostępniając im narzędzia pomagające przeprowadzić projekt przez wszystkie etapy. Poziom ten jest przeznaczony dla
wszystkich osób, którym potrzebne są podstawy praktycznej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia projektów.
POZIOM II – Master’s Certificate in Project
Management
Aby otrzymać certyfikat Master’s Certificate in Project Management należy
w ciągu czterech lat zaliczyć siedem
dowolnie wybranych szkoleń.
Odwołując się do naszego doświadczenia
sugerujemy, aby ukończyć cztery kursy
podstawowe z zakresu zarządzania pro-
4
Aby otrzymać certyfikat Advanced Master’s
Certificete in Project Management, należy
posiadać Master’s Certificate in Project
Management lub tytuł Project Management Professional oraz w ciągu 4 lat
ukończyć pięć kursów z poziomu III.
Poziom ten jest poziomem wysoce specjalistycznym, przeznaczonym dla profesjonalistów posiadających kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę
i doskonalić umiejętności w zakresie strategicznego prowadzenia projektów.
Przebieg programu
Zaprezentowany schemat rozwoju kompetencji i certyfikacji
z zakresu zarządzania projektami prezentuje ogólne założenia
dotyczące planowania ścieżek szkoleniowych. Istnieje możliwość dowolnego dobierania szkoleń na pierwszych dwóch
poziomach. Jedynym warunkiem na poziomie I jest ukończenie szkolenia MP lub MITP. Natomiast na poziomie III należy
obowiązkowo przejść wszystkie pięć szkoleń uwzględnionych
w naszym schemacie, przy czym ich kolejność jest dowolna.
Wszelkie dodatkowe obostrzenia dotyczące kolejności wybierania szkoleń znajdują się w opisach konkretnych kursów.
Uwaga! Każde szkolnie ze ścieżki certyfikacyjnej z zakresu zarządzania projektami może być
realizowane jako odrębny, jednostkowy kurs. Po każdym
z wymienionych szkoleń uczestnicy mają możliwość uzyskania
certyfikatu George Washington
University poświadczającego
ukończenie konkretnego kursu.
Forma organizacji szkoleń
Szkolenia organizowane są w formule otwartej (dla indywidualnych uczestników) oraz w formule zamkniętej – Project
Management Academy (dla grup korporacyjnych).
Certyfikacja George Washington University – schemat ścieżki szkoleniowej z zarządzania projektami
7 szkoleń* w ciągu 4 lat
3 szkolenia w ciągu 2 lat
Poziom I.
Poziom II.
Associate’s Certificate in Project Management
Master’s Certificate in Project Management*
Jedno szkolenie obowiązkowe:
Minimum trzy szkolenia:
–Managing Projects
Zarządzanie projektami
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Dowolne kursy MT&DC z obszaru zarządzania projektami ze ścieżki
certyfikacji George Washington University.
lub
MITP –Managing IT Project
Zarządzanie projektami informatycznymi
+ Pozostałe szkolenia do wyboru z poniższych:
+ Cztery szkolenia do wyboru:
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Dowolne kursy MT&DC z obszaru zarządzania projektami ze ścieżki
certyfikacji George Washington University.
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Dowolne kursy MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki
certyfikacji George Washington University.
SZKOLENIE Z ZAKRESU ANALIZY BIZNESOWEJ
Maksimum jeden dowolny kurs MT&DC z zakresu analizy biznesowej
ze ścieżki certyfikacji George Washington University.
SZKOLENIA Z ZAKRESU ANALIZY BIZNESOWEJ
Dowolne kursy MT&DC z zakresu analizy biznesowej ze ścieżki certyfikacji
George Washington University
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
MP
*WAŻNE: Certyfikat „Master” można uzyskać na dwa sposoby:
– Po uzyskaniu certyfikatu „Associate” ukończyć cztery kolejne szkolenia (Łącznie siedem w ciągu czterech lat)
– Ukończyć siedem szkoleń w ciągu czterech lat bez uprzedniego kończenia poziomu „Associate”.
5 szkoleń w ciągu 4 lat
Poziom III.
Advanced Master’s Certificate in Project Management*
Pięć szkoleń obowiązkowych:
RMKPS–Requirements Management: A Key to Project Success
Zarządzanie wymaganiami: klucz do sukcesu projektu
RARTP –Rapid Assessment and Recovery of Troubled Projects
Błyskawiczna ocena i ratowanie zagrożonych projektów
MCP
–Managing Complex Projects
Zarządzanie projektami złożonymi
PM
–Program Management
Zarządzanie programami
PPM
–Project Portfolio Management
Zarządzanie portfelem projektów
*WAŻNE: Wymogiem uczestnictwa w programie do certyfikatu „Advanced Master’s
Certificate in Project Management” jest posiadanie certyfikatu „Master’s Certificate in
Project Management” lub „Project Management Professional” (PMP)®
5
Certyfikacja George Washington University
Associate’s, Master’s, Advanced Master’s Certificate
in Project Management
Dodatkowe korzyści dla uczestników szkoleń
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• Zgodność programu szkoleń z wiedzą zawartą w A Guide to
the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
ułatwia naszym absolwentom spełnienie wymagań
aplikacyjnych oraz przygotowanie się do egzaminu PMI®
umożliwiającego zdobycie tytułu Project Management
Professional (PMP)®.
• Uczestnicy szkoleń zdobywają punkty Professional
Development Units (PDUs), które są niezbędne do
utrzymania ważności certyfikatu Project Management
Professional (PMP)®.
• Ścieżka szkoleń z zakresu zarządzania projektami jest
zintegrowana z programem szkoleń z obszaru analizy
biznesowej. Oznacza to, że do uzyskania certyfikatów:
Associate’s Certificate in Project Management oraz
Master’s Certificate in Project Management można do do
swojej ścieżki szkoleniowej włączyć wybrane szkolenia z
obszaru analizy biznesowej (zgodnie z obostrzeniami
zawartymi w schemacie certyfikacji).
Lista dostępnych szkoleń
Szkolenia podstawowe
MP
MITP
SCC
LPM
STBPM
PMApp
Managing Projects
Zarządzanie projektami
Managing IT Project
Zarządzanie projektami informatycznymi
Scheduling and Cost Control
Opracowanie harmonogramu i kontrola kosztów
Leadership in Project Management
Przywództwo w zarządzaniu projektami
Software Testing for Better Project Management
Testowanie oprogramowania dla lepszego zarządzania projektami
Project Management Applications
Zastosowanie zarządzania projektami
Szkolenia specjalistyczne
RM
FMPM
QPM
Uwaga! Ukończone szkolenia można wykorzystać w celu uzyskania wyłącznie jednego certyfikatu. Należy przy tym zastosować się do wszelkich wymagań wskazanych w opisie danego szkolenia.
SIPM
Zapraszamy także do zapoznania się z opisami
konkretnych kursów z zakresu zarządzania
projektami znajdującymi się na kolejnych
stronach.
CPM
Informacje o szkoleniu PMP® Boot Camp
Preparation Course (Intensywne przygotowanie
do PMP®) odnajdą Państwo w części
„Certyfikacja Project Management Institute”.
PMP® Prep
BPAID
NSPM
VSM
EPMO
Risk Management
Zarządzanie ryzykiem
Financial Management for Project Managers
Zarządzanie finansami dla kierowników projektów
Quality for Project Managers
Zarządzanie jakością dla kierowników projektów
Systems Integration Project Management
Zarządzanie projektami integracji systemów
Business Process Analysis, Innovation and Design
Analiza i projektowanie procesów biznesowych
Negotiation Skills for Project Managers
Umiejętności negocjacyjne dla kierowników projektów
Contracting for Project Managers
Zarządzanie kontraktami dla kierowników projektów
Vendors Selection and Management
Wybór i zarządzanie dostawcami
Establishing Project Management Office
Tworzenie biura zarządzania projektami
PMP® Boot Camp Preparation Course*
Intensywne przygotowanie do PMP®
Szkolenia zaawansowane
RMKPS
RARTP
MCP
PPM
PM
Requirements Management: A Key to Project Success
Zarządzanie wymaganiami – klucz do sukcesu projektu
Rapid Assessment and Recovery of Troubled Projects
Błyskawiczna ocena i ratowanie zagrożonych projektów
Managing Complex Projects
Zarządzanie projektami złożonymi
Project Portfolio Management. Aligning Project
Management with Corporate Strategy
Zarządzanie portfelem projektów. Dostosowanie zarządzania
projektami do strategii firmy
Program Management
Zarządzanie programami
*Ważne! PMP® Boot Camp Preparation Course jest realizowany poza ścieżką certyfikacyjną
George Washington University.
6
MP – Managing Projects
Zarządzanie projektami
Poznaj najważniejsze kroki w zarządzaniu projektami
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• doskonalić podstawowe
umiejętności, pojęcia i techniki
zarządzania projektami,
• wiązać zamierzenia i cele
projektu z jasno
sprecyzowanymi i istotnymi
potrzebami interesariuszy,
• opracowywać strukturę
podziału pracy,
• wyznaczać realistyczne,
mierzalne cele i dbać
o uzyskiwanie korzystnych
rezultatów,
• szacować koszty i terminy
projektu za pomocą prostych
i sprawdzonych technik,
• tworzyć niezawodny system
kontroli i monitorowania
projektu.
Ten kompleksowy kurs wprowadzający pozwala dokładnie zrozumieć, na czym polegają metody zarządzania projektami, zdobyć praktyczne doświadczenie w stosowaniu sprawdzonych technik prowadzenia przedsięwzięć i odkryć wiele cennych,
wszechstronnych narzędzi, które można od razu wykorzystać w celu zapewnienia
skutecznej realizacji dowolnego projektu w dowolnej organizacji.
Szkolenie „Zarządzanie projektami” daje podstawy, narzędzia i techniki pozwalające
kierować każdym etapem cyklu życia projektu, funkcjonować w ramach narzuconych ograniczeń organizacyjnych i kosztowych, wyznaczać cele powiązane bezpośrednio z potrzebami interesariuszy, wykorzystywać w możliwie najlepszy sposób
potencjał zespołu i stosować najnowsze narzędzia zarządzania projektami umożliwiające wykonywanie prac na czas i w ramach budżetu.
Materiał kursu obejmuje cały cykl życia projektu i opiera się na najlepszych rozwiązaniach stosowanych w tak szybko zmieniającym się dziś otoczeniu gospodarczym.
Szczególny nacisk kładzie się przy tym na uwzględnienie zawartości Kompendium
wiedzy o zarządzaniu projektami – A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) zawierającego informacje kluczowe dla sukcesu przedsięwzięć.
Umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami przybliża się w trakcie kursu za
pomocą przykładów, praktycznych ćwiczeń oraz rzeczywistych doświadczeń dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Taki sposób podejścia zapewnia kompleksowe zapoznanie się z tematem, począwszy od początkowych etapów projektu,
na których określa się jego wymagania, poprzez opracowywanie struktury podziału
pracy, kontrolę zmian w projekcie, aż po jego zamknięcie.
Szkolenie „Zarządzanie projektami” stanowi wizytówkę naszego programu edukacyjnego i jako taki otwiera drzwi do sprawniejszej realizacji przedsięwzięć. Następne
szkolenia wchodzące w skład tego programu stwarzają możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na tym kursie i tym samym dalszego doskonalenia umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami.
Uzupełnieniem materiałów szkoleniowych są szczegółowe materiały źródłowe dokładnie omawiające każdy z modułów.
Uwaga! Osoby przystępujące do tego kursu NIE powinny uczestniczyć w kursie „Zarządzanie projektami informatycznymi”.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
7
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
AGI
NG PRO
JE
C
MA
P R O JE C TS
AN
TS
NG
PR
GI
N AGI N G
MP
OJ
M
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1. Wprowadzenie do zarządzania
4. Realizacja projektu
projektami
a.Plany bazowe
a.Co to są projekty?
b.Kształtowanie zespołu projektu
b.Dlaczego stosować metody
c. Organizacje i struktury zespołów
zarządzania projektami?
d.Zarządzanie zmianami
c. Cykl życia projektu
e.Zarządzanie ryzykiem
d.Czynniki wpływające na projekt
f. Sprawozdawczość wykonania
e.Kluczowi interesariusze projektu
g.Rezerwy
f. Grupy procesów zarządzania
h.Ocena i monitorowanie wykonania
projektami
projektu
g.Obowiązki kierownika projektu
i. Wartość wypracowana
2. Rozpoczęcie projektu
j. Koszty utopione
a.Zrozumienie roli kierownictwa
5. Zamknięcie projektu
wyższego szczebla
a.Weryfikacja zakresu i akceptacja
b.Ocena potrzeb
(odbiór) przez klienta
c. Wybór projektów
b.Zamknięcie administracyjne
•Wskaźnik opłacalności
i zamknięcie kontraktów
•Wartość bieżąca i wartość
c. Przekazanie wyciągniętych
bieżąca netto
wniosków do przyszłych projektów
d.Formułowanie celów zgodnie
z zasadą SMART
•Sprecyzowane (specific)
•Mierzalne (measurable)
•Akceptowalne (agreed to)
•Realistyczne (realistic)
•Terminowe (time-constrained)
e.Określanie wymagań
f. Karta projektu
g.Dokument wymagań projektu
3. Planowanie projektu
a.Planowanie zakresu
b.Struktura podziału pracy
c. Szacowanie
d.Planowanie harmonogramu
e.Diagramy sieciowe – metoda ścieżki
krytycznej
f. Przyspieszanie terminów realizacji
g.Oprogramowanie wspomagające
planowanie przedsięwzięć
h.Planowanie kosztów
i. Macierz obowiązków
j. Intensywność wykorzystania
i bilansowanie zasobów
k.Planowanie zarządzania ryzykiem
l. Planowanie zamówień
m.Planowanie komunikacji i jakości
EC
TS
MA
NA
SZKOLENIE PODSTAWOWE
8
MITP – Managing IT Projects
Zarządzanie projektami informatycznymi
Poznaj podstawy sztuki kierowania projektami informatycznymi
Czas trwania: 3 lub 4 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5 lub 28
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• określać rolę kierownika
projektu informatycznego
• kształtować nastawiony na
osiąganie wyników zespół
kierujący projektem
• określać, interpretować oraz
zarządzać prawdziwymi
wymaganiami projektu
• opracować zwięzły plan
kierowania projektem
informatycznym
• szacować koszty i terminy
realizacji projektu
informatycznego za pomocą
sprawdzonych technik
• znaleźć rozwiązania problemów
specyficznych dla projektów
informatycznych
Współczesne projekty informatyczne wiążą się z wyjątkowymi wyzwaniami dla kierownika projektu, wymagając od niego koordynacji wielu interesariuszy oraz integracji
zróżnicowanych możliwości technicznych. Uczestnik kursu wprowadzającego „Zarządzanie projektami informatycznymi” ma okazję poznania kluczowych czynników sukcesu oraz ukrytych ryzyk towarzyszących projektom informatycznym. Ma również
szansę zrozumienia strategii i technik skutecznego kierowania projektami informatycznymi, stworzonych i udoskonalonych w praktyce przez osoby mające doświadczenie
w tej dziedzinie.
Można rozmaicie rozumieć znaczenie słowa „informatyczny”. W ramach tego kursu
omawia się wszystkie obszary zarządzania projektami informatycznymi: sprzęt,
oprogramowanie, integrację systemów, wymianę informacji i zasoby ludzkie. Kurs
przedstawia rolę kierownika projektu i zespołu projektu na każdym etapie cyklu
życia projektu, pomagając w zdobyciu podstaw, najważniejszych doświadczeń, technik oraz narzędzi pozwalających kierować każdym etapem przedsięwzięcia. Pozwala
poznać techniki ustalania wymagań klienta, określania celów powiązanych bezpośrednio z potrzebami interesariuszy, możliwie najlepszego wykorzystywania zespołu
kierującego projektem oraz wykorzystywania narzędzi zarządzania projektami pozwalających wykonać prace na czas i w ramach budżetu.
Odniesienie tradycyjnych pojęć i zasad zarządzania projektami do obszaru przedsięwzięć informatycznych, pozwoli zrozumieć strategie i umiejętności potrzebne do
kierowania projektami informatycznymi o różnej wielkości. Uczestnicy otrzymają
przy tym wszechstronne narzędzia zwiększające możliwości kierowania projektami
informatycznymi, a także materiały źródłowe poszerzające informacje prezentowane w poszczególnych modułach kursu.
W zdobywaniu umiejętności związanych z kierowaniem projektami informatycznymi pomogą praktyczne ćwiczenia, interaktywne przykłady i odpowiednie dyskusje
z kolegami oraz instruktorem doświadczonym w zarządzaniu projektami informatycznymi.
Taki sposób podejścia pozwala doskonalić nowo zdobywane umiejętności i zadawać
pytania w miarę przyswajania sobie różnorodnych doświadczeń praktycznych, które
można stosować bezpośrednio po powrocie do miejsca pracy.
Uwaga! Osoby przystępujące do tego kursu NIE powinny uczestniczyć w kursie
„Zarządzanie projektami”.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
9
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
JE
CT
S
MA
N
A
CT
AG
JE
N
G IT PRO
MITP
IN
ING IT PR
G
O
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1. Omówienie zarządzania
5. Etap projektowania
projektami informatycznymi
a.Omówienie podstawowych działań
a.Definicja i właściwości zarządzania
związanych z projektowaniem
projektami informatycznymi
wstępnym i szczegółowym
b.Najczęstsze przyczyny
b.Określenie zawartości typowego
niepowodzenia projektów
dokumentu specyfikacji technicznej
informatycznych
c. Poznanie wybranych technik
c. Kluczowe czynniki sukcesu
projektowania wykorzystywanych
projektów informatycznych
w tworzeniu rozwiązania
d.Cykl życia projektu informatycznego
technicznego
oraz działania podejmowane na
d.Opis metodyki podejmowania
każdym etapie cyklu życia
decyzji o produkcji samodzielnej
e.Procesy wspólne dla wszystkich
lub zleconej
przedsięwzięć
6. Etap konstrukcji
2. Etap koncepcyjny
a.Kształtowanie zespołu projektu
a.Wybór i finansowanie projektów
tworzącego i dostarczającego
informatycznych
produkt
b.Określanie kluczowych
b.Opis działań związanych
interesariuszy projektu
z zapewnianiem jakości,
c. Opis celu i zawartości analizy
testowaniem i auditami
ekonomiczno-finansowej projektu
c. Ocena wykonania projektu
informatycznego
d.Opracowanie i wykorzystanie
d.Przygotowanie karty projektu
metodyki żądań zmiany
3. Etap wymagań
e.Określanie strategii reagowania
a.Określenie i sformułowanie
na ryzyko
wymagań klienta
7. Etap dostawy
b.Rozróżnienie między wymaganiami
a.Omówienie kluczowych działań
funkcjonalnymi i technicznymi
związanych z etapem dostawy
c. Wykorzystanie różnych metod
b.Opis czterech podstawowych
gromadzenia wymagań
strategii konwersji produktu/
d.Opracowanie metodyki
systemu
identyfikowalności wymagań
c. Zrozumienie obowiązków
4. Etap planowania
kierownika projektu związanych
a.Określenie kluczowych elementów
z przekazaniem produktu do
składowych planu projektu oraz
użytkowania
procesu planowania
d.Opracowanie strategii weryfikacji
b.Konstruowanie struktury podziału
zakresu i akceptacji przez klienta
pracy przedstawiającej wszystkie
składniki prac
c. Opracowanie harmonogramu
projektu
d.Szacowanie czasu trwania, zasobów
i kosztów
e.Omówienie planowania
zarządzania ryzykiem i planowania
reakcji na ryzyko
f. Omówienie planów
uzupełniających, w tym planu
zarządzania komunikacją,
zamówieniami i jakością
S
M
A
SZKOLENIE PODSTAWOWE
10
SCC – Scheduling and Cost Control
Opracowanie harmonogramu i kontrola kosztów
Poznaj teorię i praktykę skutecznego zarządzania czasem i kosztami
w każdym typie projektów
Czas trwania: 4 dni
Professional Development
Units (PDUs): 28
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• wykorzystywać strukturę
podziału pracy do tworzenia
diagramu sieciowego,
• tworzyć harmonogramy
wykorzystując technikę PERT
oraz metodę ścieżki krytycznej,
• określać, alokować i zestawiać
wymagane zasoby,
• przewidywać koszty i czasy
trwania prac wykorzystując
konkretne typy i poziomy
szczegółowości metod
szacowania,
• planować rezerwy
i przewidywać odchylenia,
• przewidywać przyszłe wyniki
projektu na podstawie danych
archiwalnych,
• monitorować zmiany i zamykać
projekt w terminie.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
11
To szkolenie daje możliwość wypracowania skutecznych metod harmonogramowania i kontrolowania przedsięwzięć poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi zarządzania projektami. Pozwala skupić się na zarządzaniu ograniczeniami, z którymi
stykamy się w każdym projekcie: limitami czasowymi, niedoborem zasobów ludzkich, materiałów, ograniczonym budżetem oraz narzuconymi specyfikacjami. Daje
przy tym szansę poznania sprawdzonych sposobów radzenia sobie z tymi ograniczeniami, nie dopuszczających do tego, by nałożone na nas limity ograniczały krea­ty­
wność czy innowacyjność.
Już od pierwszych godzin kursu uczestnicy stykają się z praktycznymi doświadczeniami i zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez formułowanie
wymagań projektu i tworzenie struktury podziału pracy. Towarzyszy temu prezentacja logicznej i spójnej struktury harmonogramowania i kontrolowania działań w projekcie. Mamy również możliwość ulepszenia technik szacowania, monitorowania,
kontroli, analizy i sprawozdawczości kosztów, a także interpretacji znaczenia danych
w technice wartości wypracowanej. Ćwiczenia indywidualne i zespołowe zawierają
scenariusze pomagające w doskonaleniu tych umiejętności, a dołączone narzędzia
zapewniają ich praktyczne zastosowanie. Uczestnicy kursu otrzymują również szczegółowe materiały źródłowe poświęcone każdemu z modułów kursu.
Kurs pozwala odkryć wiele zaawansowanych narzędzi i technik, które można wykorzystać w skutecznym zarządzaniu czasem i kosztami w każdym typie projektów.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
TEMATYKA KURSU
TRO
L SC HE
DU
NG
A N D C OS
T
ON
NG
LI
CO
U
A N D C OST
SCC
N
C
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
4. Plan bazowy
a.Wyznaczanie planów bazowych
b.Rozumienie różnych typów planów
bazowych
c. Etapowany rozkład kosztów
d.Krzywe kosztów skumulowanych
5. Zarządzanie zmianami w trakcie
projektu
a.Proces kontroli
b.Rozpoznawanie źródeł zmian
c. Wstępna selekcja zmian
d.Aktualizacja planu projektu
e.Informowanie o zmianach
6. Ocena i prognozowanie
a.Przyczyny odchyleń
b.Określanie daty raportu dla potrzeb
oceny
c. Kontrola kosztów i harmonogramu
na późniejszych etapach projektu
d.Składniki auditu projektu
e.Czynniki uwzględniane przy
tworzeniu systemu monitorowania
f. Wartość wypracowana
g.Zaawansowane narzędzia
prognozowania na podstawie
wartości wypracowanej
7. Strategia zakończenia
a.Etapy zakończenia projektu
b.Weryfikacja zakresu
c. Zamknięcie kontraktów
d.Zamknięcie administracyjne
LI
TR
OL
SC H
ED
1. Wiadomości podstawowe
a.Omówienie cyklu życia kierowania
projektem
b.Potrójne ograniczenie
c. Narzędzia planowania
d.Omówienie wymagań projektu
e.Omówienie struktury podziału
pracy
2. Alokacja i szacowanie zasobów
a.Wykorzystanie oszacowań dla
potrzeb kontroli harmonogramu
i kosztów
b.Podstawowe zasady szacowania
c. Poziomy dokładności szacowania
i typy oszacowań
•Porównanie szacowania odgórnego
(zstępującego) i oddolnego
(wstępującego)
•Oszacowania zgrubne (rzędu
wielkości)
•Oszacowania budżetowe
•Oszacowania ostateczne
d.Cztery metodyki szacowania
e.Określanie kosztów podlegających
kontroli
•Koszty zasobów
•Koszty materiałowe
•Koszty bezpośrednie
•Koszty pośrednie
f. Planowanie pod kątem ryzyka
z uwzględnieniem rezerw
g.Tworzenie puli zasobów projektu
•Wykorzystanie zasobów do
szacowania
•Macierz obowiązków
h.Oszacowania uwzględniające
ograniczenia czasowe
i. Oszacowania uwzględniające
ograniczenia zasobów
3. Harmonogramowanie
a.Harmonogramy sieciowe
b.Weryfikacja harmonogramów
c. Diagramy strzałkowe i diagramy
następstw
d.Podstawy harmonogramowania
i obliczeń w diagramach sieciowych
e.Zaawansowane relacje następstw
i ścieżka krytyczna
f. Inne ograniczenia
g.Wykresy Gantta i wykresy kamieni
milowych
SZKOLENIE PODSTAWOWE
12
LPM – Leadership in Project Management
Przywództwo w zarządzaniu projektami
Zdobądź cenne doświadczenie, dzięki któremu optymalnie wykorzystasz
najcenniejsze zasoby w projekcie – ludzi
Czas trwania: 4 dni
Professional Development
Units (PDUs): 28
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• prowadzić zespół projektu
dzięki skutecznemu
komunikowaniu się ze sobą,
• rozpoznawać motywacyjne
systemy wartości i dzięki temu
zwiększać produktywność
i współpracę zespołu,
• dostrzegać rolę jaką odgrywa
etyka osobista i zawodowa
w przywództwie,
• określać przewidywane etapy
zmian oraz wybierać strategie
przywództwa odpowiednie dla
każdego z etapów,
• stosować czteroetapowy proces
negocjacji partnerskich,
• sporządzić plan rozwoju lidera,
który można realizować po
powrocie do pracy.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
13
„Przywództwo w zarządzaniu projektami” to interaktywne szkolenie, którego celem
jest zapewnienie solidnych podstaw dotyczących kluczowych kwalifikacji przywódczych oraz stworzenie możliwości poznania prawdziwie transformacyjnego sposobu
postrzegania przywództwa. Uczestnicy dokonują samooceny swoich umiejętności
przywódczych, a następnie doskonalą podstawy kompetencji przywódczych: ustalania kierunków działań, ukierunkowania ludzi, motywowania i inspirowania, prowadzenia zespołów, komunikowania się, kreowania więzi, propagowania etycznego
sposobu postępowania, negocjowania i odgrywania roli lidera zmian.
Po ocenieniu swoich umiejętności każdy uczestnik tworzy i dopracowuje własną
wizję przywództwa oraz pracuje nad rozwojem swych kompetencji przywódczych,
przygotowując plan rozwoju lidera. Zrozumienie różnicy między konkurencyjnym
i partnerskim sposobem podejścia do negocjacji pozwala zwiększyć możliwości własne i zespołu poprzez skuteczniejsze negocjacje. Kurs stwarza także szansę docenienia znaczenia negocjacji partnerskich – prowadzących do obustronnych korzyści.
Ponadto pozwala dobrze zrozumieć, dlaczego komunikowanie się jest tak ważne bez
względu na to, jak zorganizuje się przedsięwzięcie. Wreszcie pokazuje, jak etyka
osobista i zawodowa mogą wpływać na własny styl przywódczy i osobowość, które
z kolei mogą oddziaływać na przebieg projektu.
W trakcie interaktywnych zajęć, odbywających się wspólnie z innymi kierownikami
projektu i doświadczonym instruktorem/moderatorem, analizuje się przykłady,
uczestniczy w ożywionych dyskusjach i wykonuje praktyczne ćwiczenia.
Dla kierowników projektu i przedstawicieli innych profesji, którzy chcą zwiększyć
własne umiejętności przywódcze, kurs ten będzie niezwykle cennym doświadczeniem umożliwiającym opanowanie ważnych umiejętności, dzięki którym można
optymalnie wykorzystać najcenniejsze zasoby w zarządzaniu projektami – ludzi, którymi się kieruje!
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
N
O
PR JECT
M
A
LPM
AGEM
AN
E
RSHIP
DE
I
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
4. Etyka i przywództwo
a.Definicja etyki oraz związek między
etyką i zaufaniem
b.Rola etycznego postępowania
i przywództwa
c. Różnica między własnymi normami
etycznymi a normami organizacji
d.Omówienie wpływu potrójnego
ograniczenia na etykę
5. Negocjowanie w sytuacji
konfliktu
a.Główne źródła konfliktów
w zespołach projektu
b.Pięć sposobów reagowania
na konflikty
•Rywalizacja (Forcing)
•Unikanie (Smoothing)
•Ustępowanie (Withdrawing)
•Kompromis (Compromising)
•Współpraca (Problem solving)
c. Różnica między negocjacjami
konkurencyjnymi i partnerskimi
d.Scenariusze rozwoju konfliktu
i strategie przestępowania do
rozwiązywania konfliktów
e.Źródła władzy wykorzystywane
w typowej organizacji
f. Jak zaplanować i przeprowadzić
negocjacje partnerskie?
6. Kierowanie zmianami
a.Nasza rola w zmieniającej się
organizacji
b.Przewidywalne etapy
przystosowania się do zmian
c. Strategie przywódcze odpowiednie
dla każdego z etapów
d.Przygotowanie planu zarządzania
zmianami
N
T
LE
1. Przywództwo i kierowanie
a.Czym jest przywództwo?
b.Różnice między przywództwem
i kierowaniem
c. Ocena własnych kompetencji
przywódczych oraz potrzeb
rozwojowych
d.Formułowanie własnej wizji
przywódczej z uwzględnieniem
przeprowadzonej oceny i ustalenie
najlepszej metody jej
urzeczywistnienia
e.Procesy ustalania kierunków
działań, ukierunkowania
i motywowania ludzi do realizacji
swojej wizji
f. Rozpoznawanie różnych stylów
przywódczych
•Wyznaczanie (Tasking)
•Zachęcanie (Ecouraging)
•Sterowanie (Steering)
•Powierzanie (Entrusting)
2. Prowadzenie skutecznych
zespołów
a.Co to jest zespół?
b.Etapy rozwoju zespołu
•Formowanie (Forming)
•Ścieranie (Storming)
•Normowanie (Norming)
•Wykonywanie (Performing)
•Zamykanie (Adjourning)
c. Prowadzenie i utrzymywanie
skutecznych i produktywnych
zespołów
d.Ocena wyników zespołu
i udzielanie ewentualnych
wskazówek członkom zespołu
3. Kreowanie więzi
a.Jak indywidualne różnice wpływają
na zdolność przywództwa
b.Ustalenie własnych schematów
motywacyjnych za pomocą
kwestionariusza Strength
Deployment Inventory (SDI®)
c. Jak zrozumienie schematów
motywacyjnych może ułatwić
wywieranie wpływu?
d.Wykorzystanie zrozumienia
indywidualnych różnic do
skuteczniejszego sterowania
konfliktami
SZKOLENIE PODSTAWOWE
14
STBPM – Software Testing
for Better Project Management
Testowanie oprogramowania dla lepszego zarządzania projektami
Dlaczego i jak testować oprogramowanie na każdym etapie cyklu rozwojowego?
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 18
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• ustanawiać testowanie
oprogramowania kluczowym
elementem planu projektu
przez cały cykl rozwojowy,
• rozpoznawać kwestie
z dziedziny zarządzania
projektami, mające związek
z działaniami dotyczącymi
testowania,
• oceniać testowanie
jednostkowe, integracyjne,
systemowe, użyteczności, beta,
akceptacyjne i automatyczne,
• określać skuteczne przypadki
testowe i uwzględniać
prawidłowe metody
zarządzania testami,
• angażować użytkowników
w celu zwiększania trafności
wyników testów oraz zyskania
wiedzy o tym, kiedy zaprzestać
dalszych testów,
• przeciwstawiać się presji
ograniczania procesu
testowania.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
15
Wiele organizacji zwleka z przeprowadzeniem testów oprogramowania do ostatnich
etapów cyklu rozwojowego i często ogranicza procedury testowania ze względu na
ograniczenia czasowe. Takie nastawienie może stwarzać kierownikom projektu problemy w postaci przekroczonych kosztów, opóźnionych terminów realizacji, przeoczonych wymagań, niewykrytych błędów i niezadowolenia klientów oraz użytkowników.
W trakcie tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, dlaczego i w jaki sposób uwzględniać działania związane z testowaniem oprogramowania na poszczególnych etapach
cyklu rozwojowego, co pozwala odkryć błędy, zadbać o odpowiednie wyniki, zwiększyć jakość i obniżyć koszty. Dzięki powiązanym ze sobą ćwiczeniom wykonywanym
w czasie zajęć, rozpoczynającym się od walidacji wymagań, a kończącym na wdrożeniu, kurs wskazuje na zależność między zarządzaniem działaniami związanymi z
testowaniem a cyklem życia projektów, których produktem końcowym jest oprogramowanie.
Kurs pozwoli zyskać wiedzę i umiejętności umożliwiające opracowanie, udokumentowanie i realizację planu projektu, który obejmuje ciągły program testowania oprogramowania. Pozwoli również poznać konkretne narzędzia ułatwiające planowanie
testów i ocenę ich rezultatów. Kierujemy go w szczególności do kierowników projektu, osób w rozmaity sposób zaangażowanych w testowanie i wszystkich, którzy odpowiadają za terminowe i mieszczące się w zaplanowanych kosztach tworzenie
oprogramowania.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie czasem w projekcie
TEMATYKA KURSU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
6. Dodatkowe tematy związane
z testowaniem
a.COST – systemy o gotowej
funkcjonalności
b.Systemy internetowe
c. Testowanie w środowisku
klient‑serwer
ETTER
PR
R B
O
EN
AR
EM
TW
M A N AG
STBPM
CT
E TESTIN
G
FO
JE
T
SO
F
1. Testowanie oprogramowania
a.Czym jest testowanie?
b.Cele testowania
c. Usterki i awarie oprogramowania:
skąd się biorą błędy?
d.Relacja z zapewnianiem jakości
oprogramowania
e.Porównanie technik testów
funkcjonalnych (black-box)
i strukturalnych (white-box)
f. Zarządzanie testami
g.Rola metryk testowania
oprogramowania
h.Wartość przeglądów i inspekcji
i. Kwestie dotyczące personelu
2. Testowanie oprogramowania
w ciągu cyklu rozwojowego
oprogramowania
a.Przygotowanie do testowania
b.Działania związane z testowaniem
na kolejnych etapach cyklu
c. Dbałość o planowanie testów
d.Walidacja oraz zmiana wymagań
3. Testowanie jednostkowe
a.Planowanie testów jednostkowych
b.Metody
c. Praktyczne techniki
d.Przeprowadzanie testów
e.Analiza rezultatów
4. Testowanie integracyjne
i systemowe
a.Planowanie testów integracyjnych
b.Metody: porównanie metod
odgórnych (zstępujących)
i oddolnych (wstępujących)
c. Praktyczne techniki
d.Przeprowadzanie testów
e.Analiza rezultatów
f. Stosowanie testowania
regresywnego
g.Planowanie i metody testów
systemowych
h.Przeprowadzanie testów i analiza
rezultatów
i. Testowanie regresywne
5. Testowanie akceptacyjne
a.Planowanie testów akceptacyjnych
b.Metody
c. Praktyczne techniki
d.Przeprowadzanie testów
e.Analiza rezultatów
f. Testowanie systemów obiektowych
SZKOLENIE PODSTAWOWE
16
PMApp – Project Management Applications
Zastosowanie metod zarządzania projektami
Zbiór najważniejszych zasad zarządzania projektami
Czas trwania: 4 dni
Professional Development
Units (PDUs): 28
Uczestnicy przechodzą
przez wszystkie etapy
kierowania projektem:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• podejmując decyzję o obsadzie
stanowisk, zasobach i zakresie
pomocy ze strony kierownictwa
niezbędnych w danym
projekcie,
• dobierając zespół projektu
i przekonując członków zespołu
do celów projektu,
• przydzielając zadania według
struktury podziału pracy,
• szacując czas i koszty oraz
przedstawiając plan projektu
członkom zespołu
i interesariuszom,
• opracowując dokumentację
wszystkich etapów projektu
oraz wyciąganych w trakcie
jego trwania wniosków.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
17
Kurs ten pozwala na praktyczne zastosowanie teorii i stanowi zbiór najważniejszych
zasad zarządzania projektami. Jego celem jest ugruntowanie umiejętności zdobytych w trakcie wszystkich wcześniejszych kursów. Uczestnicy zdobywają nowe kompetencje i sprawdzają swoje umiejętności podczas zespołowej pracy nad dużym,
realistycznym, czterodniowym przykładem projektu.
Uczestnicy w gronie swoich zespołów zajmują się przygotowaniem oferty, zaplanowaniem i realizacją pełnego przedsięwzięcia w warunkach typowych ograniczeń
organizacyjnych. Prowadzą projekt przez kolejne etapy jego cyklu życia, rozwiązując
problemy związane z wykonaniem, harmonogramowaniem i kontrolą oraz stosując
odpowiednie techniki przywództwa i kierowania. Każdy z członków zespołu wcieli
się w rolę kierownika projektu, do którego należy określenie celów, realizacja zadań
i osiąganie rezultatów niezbędnych dla powodzenia projektu.
Kurs stwarza okazję potwierdzenia własnej znajomości podstawowych zasad zarządzania projektami, a także praktycznego sprawdzenia nowych umiejętności, co pozwala na pewniejsze stosowanie ich we własnej organizacji.
Uwaga! Zaleca się, aby uczestnicy wcześniej skończyli przynajmniej od dwóch do
czterech kursów w ramach programu szkoleniowego oferowanego przez MT&DC lub
posiadali podstawową wiedzę na temat zarządzania projektami, zgodną ze standardami Project Management Institute (PMI)®.
Wskazane jest także zabranie ze sobą na kurs laptopa z typowym zestawem oprogramowania biurowego oraz z programem komputerowym wspomagającym harmonogramowanie.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
M E N T
GE
M A
I C AT
P L
IO
PMApp
O
C T
JE
P
N
A
A
N
S
P
R
1. Tworzenie zespołu
7. Zamknięcie
a.Przydział projektu
a.Zespół
•Wstępna ocena projektu
•Podsumowanie
•Utożsamienie się z zespołem
•Zamknięcie
b.Ocena organizacji: akceptacja
•Oddelegowanie
istniejących uwarunkowań
b.Projekt
•Obsada stanowisk
•Dokumentacja
•Zasoby
•Wyciągnięte wnioski
c. Badanie dostępnych możliwości
c. Organizacja
•Wstępne rozwiązywanie problemów
d.Klient
•Analiza danych archiwalnych
•Zatwierdzenie
2. Analiza i planowanie przed
•Przekazanie tytułu własności
złożeniem oferty
•Optymalizacja dochodów
a.Analiza rynku
b.Ocena ryzyk
c. Tworzenie zespołu i omówienie ról
d.Opracowanie planu przygotowania
oferty
3. Spotkanie otwierające
i przygotowanie oferty
a.Ocena wymagań
b.Analiza zapytania ofertowego
c. Uzyskiwanie akceptacji zespołu
d.Przygotowanie najlepszej oferty
e.Przekazywanie zadań członkom
zespołu
f. Zarządzanie ograniczeniami
czasowymi
4. Planowanie po zawarciu
kontraktu
a.Spotkanie otwierające
•Cele
•Uczestnicy
•Najważniejsze punkty
b.Szczegółowe planowanie projektu
5. Negocjacje/porozumienie
a.Cztery etapy przygotowania
do negocjacji
b.Przeprowadzanie negocjacji
•Spotkania przygotowawcze
•Wspólne postanowienia
c. Działania przeprowadzane
po negocjacjach
•Notatki służbowe i dokumentacja
•Przekazywanie informacji
6. Realizacja
a.Pomiar wykonania
b.Zarządzanie ryzykiem
i niepewnością
c. Sprawozdania z wykonania prac
d.Zarządzanie zmianami i kontrola
projektu
e.Bilansowanie zasobów
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
TEMATYKA KURSU
SZKOLENIE PODSTAWOWE
18
RM – Risk Management
Zarządzanie ryzykiem
Poznaj korzyści wynikające z prawidłowego zarządzania ryzykiem
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• używać praktycznego
ośmiostopniowego procesu
zarządzania ryzykiem
w projekcie,
• rozpoznawać zagrożenia
i szanse oraz oceniać ich
względną wartość w projekcie,
• kontrolować różne ryzyka
stosując ograniczoną liczbę
strategii,
• przezwyciężać psychologiczne
bariery zarządzania ryzykiem
wykazywane przez
interesariuszy i członków
zespołu,
• uwzględniać zagrożenia i szanse
w planie kolejnego projektu.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
19
Zarządzanie projektami sprowadza się do zarządzania szansami. To zdolność wykorzystywania szans, zmniejszania zagrożeń i osiągania optymalnych rezultatów. Jakże
często zarządzanie ryzykiem postrzega się jako reagowanie na coś, co już się wydarzyło, albo – co gorsze – jako działania nieprzynoszące żadnych skutków. Nic bardziej błędnego. Ten kurs daje możliwość poznania zapobiegawczego sposobu podejścia do zagrożeń i szans. Podejścia opartego na jasnym rozumieniu wielkich
możliwości, jakie dają zarówno jakościowe, jak i ilościowe metody zarządzania ryzykiem.
W ramach szkolenia „Zarządzanie ryzykiem” bada się zagrożenia i szanse z perspektywy odgórnej oraz oddolnej, wykorzystując w tym celu sprawdzony, ośmiostopniowy proces zarządzania ryzykiem opracowany przez ESI. Skuteczne narzędzia, w tym
cieszący się wielkim uznaniem model oceny ryzyka ESI, pozwalają nauczyć się oceniać i reagować na ryzyka na poziomie całego przedsięwzięcia i poszczególnych zadań.
Częścią szkolenia jest kilkuetapowy przykład zaczynający się od ogólnego spojrzenia
na projekt w chwili jego rozpoczęcia i przechodzący do wyzwań związanych z oceną
zagrożeń i szans, powtarzaną cyklicznie w czasie trwania projektu. Materiały szkoleniowe zawierają również obszerne materiały źródłowe dołączone do każdego modułu.
Kurs pozwala poznać nowe rozwiązania, które można stosować we własnych przedsięwzięciach. Uświadamia także następstwa i korzyści wynikające z prawidłowego
zarządzania ryzykiem w projekcie.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie komunikacja w projekcie
TEMATYKA KURSU
K
M A N AG E M E
N
R IS
AG E M ENT
IS
T
AN
GE
M
K MA NA
RM
M
R
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1. Podstawy zarządzania ryzykiem
6. Realizacja, ocena i aktualizacja
a.Definicja i właściwości „ryzyka”
a.Monitorowanie i kontrola reakcji na
b.Elementy i czynniki ryzyka
ryzyka
•Zdarzenie (występujące
b.Realizacja strategii reakcji
w przyszłości)
c. Plany awaryjne i działania
•Prawdopodobieństwo (niepewność)
improwizowane
•Skutki (co można zyskać lub stracić)
d.Ocena ryzyka
c. Typy ryzyka
e.Ponowna analiza ryzyka
d.Elementy składowe zarządzania
f. Dokumentowanie zarządzania
ryzykiem
ryzykiem
•Identyfikacja
•Kwantyfikacja
•Opracowanie reakcji
•Kontrola reakcji
2. Planowanie zarządzania
ryzykiem i identyfikacja ryzyka
a.Planowanie zarządzania ryzykiem
b.Identyfikacja ryzyka
c. Narzędzia i techniki generowania
pomysłów
3. Podstawy analizy
a.Prawdopodobieństwo i skutki
b.Prezentacja informacji o ryzyku
•Opisowa
•Jakościowa
•Ilościowa
c. Analiza prawdopodobieństwa
4. Analiza i priorytetyzacja ryzyka
a.Ustalanie tolerancji na ryzyka
b.Analiza ryzyka
c. Analiza skutków
d.Techniki i narzędzia finansowe
oparte na ryzyku
e.Analiza wartości oczekiwanej
f. Drzewa decyzyjne
g.Hierarchizacja ryzyka
5. Planowanie reakcji na ryzyka
a.Strategie reakcji na ryzyka dla szans
i zagrożeń
b.Akceptacja ryzyka
c. Unikanie ryzyka
d.Łagodzenie ryzyka
•Zmniejszanie prawdopodobieństwa
•Zmniejszanie skutków
e.Przeniesienie
f. Tworzenie rezerw
EN
T
R IS
K
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
20
FMPM – Financial Management
for Project Managers
Zarządzanie finansami dla kierowników projektów
Analiza finansowa w kontekście otoczenia projektu
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• bardziej skutecznie
komunikować się
z przedstawicielami działów
księgowych i finansowych,
• czytać, rozumieć i analizować
dane finansowe i księgowe,
• wzbogacić proces
harmonogramowania oraz
kontroli kosztów o dodatkowe
wskaźniki i narzędzia
finansowe,
• zmniejszać ryzyka finansowe
projektu,
• stworzyć i wdrożyć narzędzia
służące porównaniu wyników
finansowych różnych projektów.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
21
Zarządzanie projektami to w znacznej mierze zarządzanie finansami danego przedsięwzięcia. Dla osoby odpowiedzialnej za całość działań w projekcie ważne są nie
tylko zrozumienie i właściwa interpretacja danych finansowych, lecz także biegłe
stosowanie technik zarządzania finansami.
W dzisiejszym świecie rosnącej konkurencji oraz wagi, jaką przywiązuje się do przychodów organizacji, kierownicy projektu odpowiadają nie tylko za realizację celów
technicznych i harmonogramowych, ale również za uzyskanie oczekiwanej zyskowności oraz spełnienie innych wymagań finansowych. Kurs ten prezentuje powszechnie stosowane wskaźniki finansowe oraz bada nie zawsze oczywiste skutki finansowe
typowych decyzji i działań operacyjnych. Opierając się na kompetencjach zdobytych w trakcie innych kursów w ramach programu, omawia się wewnętrzny mechanizm wpływu finansów oraz systemu księgowego na prowadzenie przedsięwzięcia.
Uczestnicy mają okazję poznać popularne narzędzia analizy finansowej w kontekście
otoczenia projektu. Wiążą one kierowanie przedsięwzięciem z szerszymi celami strategicznymi organizacji. Ćwiczenia odnoszące się do specyfiki projektów umożliwiają
zastosowanie tych sprawdzonych narzędzi i technik. Pozwala to przekonać się, w jaki
sposób finanse często wpływają na decyzje podejmowane na poziomie organizacji
oraz na ocenę wyników w przedsięwzięciu. Szkolenie uczy również, jak decyzje operacyjne dotyczące cen, warunków umów i zarządzania aktywami bezpośrednio i w
istotnym stopniu wpływają na kondycję finansową organizacji.
Ten trzydniowy kurs jest do tego stopnia wypełniony istotnymi zagadnieniami,
że jego uczestnicy mówią o nim często „MBA w pigułce”. Bardzo pochlebnie wypowiadają się o nim nawet osoby, które od dawna posiadają dyplom MBA. Warto
wykorzystać tę szansę dokładnego poznania zagadnień finansowych wpływających
na prowadzone przez nas przedsięwzięcia.
TEMATYKA KURSU
A
AG
FMPM
ER
L MAN
P
MAN
CIA
ENT FOR
ECT
N
EM
OJ
AG
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
4. Warunki kontraktów – najlepsze
wzorce
a.Wartość, koszt i ryzyko
b.Warunki kontraktów przyjazne dla
dostawcy (sprzedającego)
c. Niekorzystne warunki kontraktów
d.Oceniane wskaźniki
5. Szacowanie kosztów – co się
najlepiej sprawdza?
a.Metody szacowania kosztów
b.Planowanie i harmonogramowanie
c. Rozsądne korzystanie z danych
archiwalnych
d.Krzywe doświadczeń
e.Związki między szacowaniem
kosztów a wyznaczaniem cen
R
S
FI
N
1. Podstawy finansów
a.Podstawowe pojęcia z dziedziny
rachunkowości finansowej
b.Ogólnie przyjęte zasady
rachunkowości
c. Czytanie i rozumienie sprawozdań
finansowych
d.Analiza finansowa
e.Rachunkowość zarządcza
f. Kwestie uwzględniane w ramach
analizy ekonomiczno-finansowej
g.Relacja kosztów do przychodów
h.Wskaźniki zyskowności
•Stopa zwrotu ze sprzedaży (ROS)
•Stopa zwrotu z aktywów
(ROA)/Ekonomiczna wartość
dodana (EVA)
•Stopa zwrotu z kapitału (ROE)
•Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
i. Wartość pieniądza w czasie
j. Zdyskontowane przepływy
pieniężne
k.Koszty bezpośrednie i pośrednie
l. Koszty stałe, zmienne i mieszane
m.Analiza progu rentowności
2. Zyskowność kontraktu
– wyznaczanie cen
a.Strategie i taktyki wyznaczania cen
b.Planowanie zysków
c. Szacowanie kosztów
d.Wyznaczanie cen na podstawie
kosztów
e.Wyznaczanie cen na podstawie
rynku
f. Wyznaczanie cen na podstawie
wartości
g.Docelowy zysk
•Struktura rynku
•Przyszłe zlecenia
•Ryzyko
•Wskaźnik Z-score
3. Zarządzanie aktywami
– najważniejsza jest gotówka
a.Środki pieniężne
b.Rozkład przepływów pieniężnych
w czasie
c. Należności
d.Zapasy
e.Rzeczowy majątek trwały
f. Uznawanie przychodu
g.Ustalenia dotyczące sposobu
finansowania
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
22
QPM – Quality for Project Managers
Zarządzanie jakością dla kierowników projektów
Skuteczne zarządzanie jakością to podstawa zadowolenia klienta
i utrzymania konkurencyjności na rynku
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• wpleść zarządzanie jakością we
wszystkie etapy cyklu życia
projektu,
• korzystać z pięciostopniowej
metody skutecznego
planowania zarządzania
jakością w projekcie,
• korzystać z pięciostopniowej
metody oceny i doskonalenia
obecnego potencjału
jakościowego organizacji,
aby zapewnić zgodność
przedsięwzięć z wymaganymi
normami jakościowymi,
• zapewnić sobie zadowolenie
klienta dzięki monitorowaniu
wyników za pomocą narzędzi
kontroli jakości w projekcie,
• stosować narzędzia i techniki
zarządzania jakością
w „prawdziwych” sytuacjach
związanych z kierowaniem
przedsięwzięciami.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
23
Szkolenie „Zarządzanie jakością dla kierowników” projektu przedstawia z jednej strony zastosowanie zasad zarządzania jakością w odniesieniu do całości przedsięwzięcia, z drugiej zaś w odniesieniu do powstającego w nim wyrobu bądź usługi. Kurs
kładzie nacisk na zasadniczy związek zarządzania jakością z sukcesem prowadzonej
działalności. W centrum uwagi znajdują się narzędzia oraz najważniejsze zasady
skutecznego zarządzania jakością, sprawdzające się w każdej organizacji, niezależnie
od branży. Szkolenie przygotowuje kierownika projektu do tego, by stał się promotorem zarządzania jakością, pomagając tym samym zapewnić sukces przedsięwzięcia i całej firmy.
Coraz więcej firm zdaje sobie dziś sprawę, że uzyskanie zadowolenia klienta i – co za
tym idzie – utrzymanie konkurencyjności na rynku, wymaga skutecznego stosowania zasad, narzędzi i technik zarządzania jakością. Konieczne jest przy tym określenie
norm jakościowych firmy, ustalenie sposobów kontroli wykonania oraz ciągłe doskonalenie procesów, procedur i produktów. Ten kurs pokazuje, jak powiązać zasady
zarządzania jakością z rozwiązaniami stosowanymi w zarządzaniu projektami, tworząc skuteczny program zarządzania jakością sprzyjający sukcesowi firmy.
Uczestnicy zyskują możliwość poznania filozofii i zasad zarządzania jakością, a także
uświadomienia sobie, w jaki sposób przenieść je na konkretne działania będące
kluczem do skuteczności wysiłków podejmowanych w ramach zarządzania jakością
w projekcie. Szkolenie prezentuje pięciostopniowe modele skutecznego planowania
zapewniania jakości oraz zestaw narzędzi kontroli jakości. Narzędzia te można natychmiast zastosować w swojej codziennej pracy. Szczególną uwagę zwraca się
w trakcie kursu na ćwiczenia, co daje uczestnikom szansę zastosowania strategii
i umiejętności zarządzania jakością w rzeczywistych sytuacjach. W ten sposób, dzięki kolejnym przykładom pozwalającym na natychmiastowe użycie zdobytych umiejętności, zyskuje się możliwość sprawdzenia zasad, narzędzi i technik.
Strategie zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia współgrają z zasadami zarządzania projektami, pozwalając zwiększyć kontrolę celów, pracy i wyników. Opanowanie tych sprawdzonych metod pozwala uświadomić sobie, w jak dużym stopniu
zarządzanie jakością przyczynia się do sukcesu przedsięwzięć.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
GE R
S QUAL
IT
Y
N
FO
TY
ROJECT M
A
QPM
RP
R PROJECT
A
AN
E
AG
M
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
4. Kontrola jakości w projekcie
a.Co to jest kontrola jakości?
b.Główne aspekty planowania,
zapewniania i kontroli jakości
c. Kontrola jakości – materiały
wejściowe, narzędzia i techniki
d.Głos klienta i głos procesu
e.Podejście „wystarczająco dobre”
f. Funkcja strat jakości Taguchiego
g.Innowacje skokowe a ciągłe
doskonalenie
h.Cykl Deminga zaplanuj – wykonaj
– sprawdź – działaj (PDCA)
i. Podstawowe narzędzia kontroli
jakości
•Arkusze kontrolne
•Histogramy
•Diagramy Pareto
•Schematy blokowe
•Diagramy przyczynowo-skutkowe
•Diagrafy współzależności
•Diagramy rozproszenia
•Karty przebiegu
•Karty kontrolne
•Projektowanie eksperymentów
j. Działania kontroli jakości a plan
zarządzania jakością w projekcie
k.Rezultaty kontroli jakości
5. Praktyka zarządzania jakością
w projekcie
FO
RS
QU
AL
I
1. Zarządzanie jakością w projekcie
a.Co to jest jakość?
b.Jakość a potrójne ograniczenie
c. Na czym polega zarządzanie
jakością w projekcie?
•Trzy procesy
•Miejsce w cyklu życia projektu
d.Ewolucja podejścia do zarządzania
jakością
e.Myślenie systemowe
f. Koszt jakości
g.Formalne systemy zarządzania
jakością
2. Planowanie jakości w projekcie
a.Co to jest planowanie jakości?
b.Planowanie jakości – materiały
wejściowe, narzędzia i techniki
c. Interesariusze i klienci
•Rodzaje
•Znaczenie rozpoznawania
•Hierarchizacja
d.Wymagania jakościowe w projekcie
•Określanie wymagań
•Źródła wymagań
•Powszechnie występujące
właściwości wymagań jakościowych
•Hierarchizacja wymagań
jakościowych w projekcie
e.Normy jakości w projekcie
•Zgodność z regułą SMART
•Ocena porównawcza
f. Metoda rozwinięcia funkcji jakości
g.Rezultaty planowania jakości
3. Zapewnianie jakości w projekcie
a.Co to jest zapewnianie jakości?
b.Zapewnianie jakości – materiały
wejściowe, narzędzia i techniki
c. Określanie działań zapewniania
jakości
d.Badanie potencjału zapewniania
jakości
•Analiza braków
•Schematy blokowe
•Analiza SWOT
e.Doskonalenie procesów
f. Działania zapewniania jakości
a plan zarządzania jakością
w projekcie
g.Audity jakości
h.Ścieżka jakości i ścieżka krytyczna
i. Zapewnianie jakości i kontrola
zmian
j. Rezultaty zapewniania jakości
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
24
SIPM – Systems Integration Project Management
Zarządzanie projektami integracji systemów
Zdobądź wiedzę, narzędzia i techniki niezbędne
dla każdego kierownika projektu integracji systemów
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• planować, szacować
i organizować działania
związane z integracją systemów,
• zarządzać wdrożeniem
interfejsów systemów
złożonych,
• oceniać i reagować na ryzyka
nieodłącznie związane
z projektami integracyjnymi,
• stosować paradygmat
dekompozycji i integracji w celu
zarządzania złożonością,
• skupiać się na
ekonomiczno‑finansowym
znaczeniu integracji systemów.
Kierownik projektów informatycznych styka się obecnie z przedsięwzięciami o coraz
większej skali, złożoności i ryzyku. Jego zadanie polega z jednej strony na upewnieniu się, że wszystkie komponenty pasują i współpracują ze sobą, a z drugiej strony
na zrealizowaniu projektu w terminie i w ramach budżetu. Jednakże określenie
„wszystkie komponenty” staje się coraz szersze i coraz bardziej złożone. Coraz więcej
projektów informatycznych zależy od kluczowej kwestii integracji systemów, obejmującej opracowanie architektury klient-serwer, otwartość rozwiązań stosowanych
przy projektowaniu systemów, wdrażanie rozwiązań obejmujących swym zakresem
całość przedsiębiorstwa, uwzględnianie istniejących wcześniej systemów oraz wykorzystywanie systemów w wielu lokalizacjach.
Ten kurs stwarza możliwość określenia i zbadania złożonych aspektów technicznych
oraz ekonomiczno-finansowych związanych z integracją oprogramowania tworzonego na specjalne zamówienie, rozwiązań sprzętowych, sieci telekomunikacyjnych,
gotowego oprogramowania komercyjnego, procedur i usług wykorzystywanych
w firmie oraz infrastruktury wspomagającej.
Dzięki interaktywnym przykładom oraz dyskusjom prowadzonym w trakcie zajęć
uczestnik kursu dowie się, czego potrzeba kierownikowi typowego projektu integracji systemów. Zrozumie i przekona się o znaczeniu możliwych problemów i pozna
sposoby ich rozwiązywania. Uświadomi sobie również, jak bardzo istotna jest
w praktyce pozycja kierownika projektu integracji systemów w dużych przedsięwzięciach informatycznych.
Wszystkim, którzy w przyszłości obejmą stanowisko kierownika projektu integracji
systemów, to szkolenie zapewni narzędzia i techniki niezbędne do przetrwania.
Uwaga! Uczestnicy powinni wcześniej ukończyć przynajmniej jeden z kursów wprowadzających w zarządzanie projektami, takich jak „Zarządzanie projektami informatycznymi” lub „Zarządzanie projektami”.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
25
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami w projekcie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
A
TI
ON PROJ
E
MA
S INTE
T
EM
M
E
ST
NAGE
SIPM
N
GR
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
7. Kierowanie integracją i testami
integracji systemów
a.Kwestie dotyczące testowania
w projektach integracji systemów
b.Zarządzanie problemami
związanymi z testowaniem
c. Tworzenie planów testów
8. Kierowanie wdrożeniem
integracji systemów
a.Kluczowe problemy związane
z rozmieszczaniem systemów
w projektach integracji systemów
b.Rozmieszczanie w pojedynczych
lokalizacjach i w wielu lokalizacjach
c. Możliwości dotyczące
przewidywalnych sytuacji
kryzysowych
9. Zamknięcie projektu integracji
systemów
a.Problemy związane z zamykaniem
projektów integracji systemów
b.Plan zamknięcia projektów
integracji systemów
C
T
SY
1. Co to jest integracja systemów?
a.Integracja systemów i projekty
integracji systemów
b.Typowe projekty integracji
systemów
c. Znaczenie zarządzania projektami
integracji systemów
2. Ocena procesu
a.Zarządzanie złożonością projektów
integracji systemów
b.Dekompozycja i delegacja jako
kluczowe paradygmaty w integracji
systemów
c. Wartość formalnych metod,
procesów i umiejętności
w zarządzaniu projektami integracji
systemów
3. Organizacja projektu integracji
systemów
a.Tworzenie skutecznej struktury
podziału pracy projektu integracji
systemów
b.Kształtowanie skutecznych
zespołów projektów integracji
systemów
c. Organizowanie projektów integracji
systemów
4. Kontrola projektów integracji
systemów
a.Szacowanie w projektach integracji
systemów
b.Określanie mierników pomiaru
wyników projektów integracji
systemów
c. Mapowanie procesów
d.Złożoność wzajemnych relacji
w projektach integracji systemów
5. Zarządzanie ryzykami integracji
a.Zarządzanie ryzykiem projektów
integracji systemów
b.Narzędzia zarządzania złożonością
integracji systemów
c. Zarządzanie konfiguracją
i integracją
6. Kierowanie realizacją integracji
systemów
a.Realizacja projektów integracji
systemów
b.Analiza wymagań
c. Kwestie związane z zamówieniami
d.Analiza zmian w ramach realizacji
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
26
BPAID – Business Process Analysis,
Innovation and Design
Analiza i projektowanie procesów biznesowych
Odpowiedz na zasadnicze pytania
dotyczące wprowadzania innowacji do procesów
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• unikać „martwej strefy”
kierowniczej czyhającej
w każdym projekcie
przebudowy procesów,
• ułatwić zmianę paradygmatu
we własnej organizacji,
• wyznaczać realne i jednocześnie
ambitne cele dla przemian,
• oceniać gotowość kultury
organizacyjnej do zmiany,
• konsekwentnie dążyć do celu
mimo obniżającego się morale
i wrogiego nastawienia
niektórych interesariuszy,
• oceniać efektywność
istniejących procesów,
• odtwarzać efektywne procesy.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
27
Przetrwanie w XXI wieku wymaga od organizacji odchudzenia struktur, elastyczności, innowacji i reagowania na potrzeby klientów. W tym celu większość firm musi
przeanalizować i przemodelować swoje procesy operacyjne. Trzeba porzucić przestarzałe poglądy na sposób kierowania firmą i zastanowić się, jak działać szybciej,
lepiej i taniej, a może w ogóle zakończyć działalność.
Analiza i projektowanie procesów biznesowych może istotnie poprawić produktywność, rentowność, elastyczność i zadowolenie klientów z organizacji. W przodujących organizacjach przyspieszone i wydajne procesy stały się głównym nośnikiem
maksymalizacji kapitału intelektualnego, umożliwiającej skuteczną konkurencję.
To wartościowe szkolenie pozwala poznać praktyczne techniki projektowania niezbędnych procesów dla firm, instytucji państwowych i organizacji niekomercyjnych.
Odpowiada na zasadnicze pytania dotyczące wprowadzania innowacji do procesów:
na czym one polegają, jakie dają korzyści i dlaczego wymagają przemyślenia sposobu, w jaki organizacja wykorzystuje rozwiązania informatyczne i środki kontroli kierowniczej.
Uczestnicy kursu zostaną przygotowani do rozpoczęcia analizy i przebudowy procesów biznesowych z realnymi oczekiwaniami i solidną strategią, stanowiącymi podstawę sukcesu.
TEMATYKA KURSU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
7. Projektowanie optymalnego
procesu
a.Stopa zwrotu z inwestycji (ROI)
w przebudowę procesu
b.Zerwanie ze starym procesem
c. Szablony do wymiany procesów
d.Narzędzia do projektowania
procesów
e.Opracowanie pożądanego procesu
f. Powiązanie nowego procesu
z klientem
g.Analiza ryzyka zmian i skutków
pozostawienia stanu obecnego
h.Przewidywanie barier
i znajdowanie „przyspieszaczy”
i. Zwrócenie uwagi na taktyki
komunikacyjne i „regułę 50”
8. Pokonywanie oporu przed
zmianami: kompleksowe
rozwiązanie
a.Urzeczywistnienie korzyści
b.Uporanie się z obawami
i niepokojem
c. Nie walcz z krokodylami, osusz bajoro
d.Uniknij częstych i kosztownych
błędów
e.Uczcij sukces
AL
YSI S, I N N
O
SI
S PROCES
ES
IN
ON AND D
E
BPAID
TI
S
A
N
VA
GN
BU
S
1. Zdefiniowanie wprowadzania
innowacji do procesów
a.Definicja robocza
b.Model tworzenia procesów
c. Mapa wprowadzania innowacji
do procesów biznesowych
d.Dlaczego organizacje trzymają się
wysłużonych i niesprawnych
procesów
e.Sześć wskazówek na drodze do
sukcesu
2. Nauka płynąca z przeszłości:
ujęcie historyczne
a.Ewolucja organizacji, rewolucja
w wydajności
b.Kiedy proces wymaga przebudowy
c. Szybkie pokonanie krzywej zmiany
procesu
d.Uzasadnienie potrzeby
wprowadzenia innowacji
do procesu
3. Analiza i przebudowa procesów
jako strategia firmy
a.Model zmian w skali
przedsiębiorstwa
b.Analiza obecnej strategii zmian
c. Pomiar procesów
d.Wartość dodana innowacji
w procesach
e.Określenie i uporządkowanie
wymagań klienta według wagi
f. Strategiczny potencjał procesów
4. Organizacja zbudowana wokół
procesów: przywództwo
i przyspieszanie zmian
a.„Martwa strefa” kierownicza
b.Model przyspieszania zmian
c. Nowe procesy a styl przywódczy
d.Rekrutacja zespołu projektującego
procesy
5. Analiza i ocena obecnych
systemów i procesów
a.Ocena gotowości organizacji
b.Mapowanie istniejących procesów
c. Wycena ukrytych i widocznych
kosztów procesu
d.Narzędzia do analizy procesów
e.Obalanie założeń
6. Funkcjonalna diagnoza procesów
a.Objawy zaburzenia procesu
b.Analiza przyczynowo-skutkowa
c. Udoskonalić, naprawić czy
zlikwidować?
d.Zgarnianie „łatwych zdobyczy”
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
28
NSPM – Negotiation Skills for Project Managers
Umiejętności negocjacyjne dla kierowników projektów
Naucz się negocjować w sposób partnerski przynoszący obustronne korzyści
Czas trwania: 3 lub 4 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5 lub 28
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• skutecznie wykorzystywać
konkurencyjną i partnerską
strategię negocjacyjną,
• uratować negocjacje, które
zabrnęły w ślepą uliczkę za
pomocą strategii przełamania,
• dopasować własny styl
negocjacyjny do preferencji
partnera negocjacyjnego,
• minimalizować wpływ emocji
i skupiać się na poszukiwaniu
porozumienia,
• stosować umiejętności
negocjacyjne w celu osiągania
efektywnych wyników
kosztowych
i harmonogramowych,
• planować strategie skutecznego
rozwoju i zarządzania relacjami
partnerskimi, które mają
kluczowe znaczenie dla danego
projektu.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
29
Umiejętność negocjowania ma nieocenione znaczenie dla wszystkich kierowników
projektu. Negocjują oni nie tylko warunki umów z dostawcami i wykonawcami, ale
także przez cały cykl życia projektu muszą skutecznie negocjować z interesariuszami,
klientami i członkami swych zespołów. Ten trzydniowy, wysoce interaktywny kurs
obejmuje swym zakresem dynamikę, procesy oraz techniki związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi sytuacjami, w których kierownicy projektu muszą stosować umiejętność negocjowania.
Przeważającą część szkolenia stanowią ćwiczenia, dzięki czemu jego uczestnicy zyskują możliwość sprawdzenia swych sił zarówno w negocjacjach jeden na jednego,
jak i negocjacjach prowadzonych w ramach zespołu. Kurs pomoże zrozumieć, jak
analizować styl negocjowania (swój własny oraz partnera negocjacyjnego), jak rozwiązywać pojawiające się konflikty i wykorzystywać je dla swoich celów oraz jak
skuteczniej prowadzić same negocjacje. Umożliwi również poznanie metod negocjowania związanych ze sprawną realizacją budżetu i harmonogramu oraz terminowego osiągania pomyślnych wyników. Uczestnicy otrzymają wiele wskazówek i informacji, zarówno od prowadzącego, jak i siebie nawzajem.
W trakcie kursu omówiona zostanie dynamika konkurencyjnego i partnerskiego modelu negocjacji oraz pewne implikacje związane z negocjacjami zespołowymi.
Uczestnicy nie tylko zdobędą nowe umiejętności, ale również będą mieli możliwość
wykorzystania ich w rzeczywistych sytuacjach. Wykorzystanie w trakcie kursu Planu
Rozwoju Zawodowego pomoże w zdobyciu i ugruntowaniu tych umiejętności. Jest
on skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom skoncentrowanie się
na najważniejszych dla nich kwestiach omawianych w trakcie zajęć, a w przyszłości
ułatwić rozwój zawodowy i wykorzystanie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności
w praktycznym działaniu.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
8. Negocjowanie w ramach zespołu
a.Określanie obszarów interesów
b.Definiowanie procesu
c. Określanie ról
9. Negocjowanie pomiędzy
zespołami
a.Ustalanie sposobu podejścia
b.Monitorowanie dialogu
c. Wyjaśnianie wszystkich obszarów
interesów
10.Przygotowania do negocjacji
we własnym projekcie
a.Analiza sytuacji
b.Przewidywanie sytuacji partnera
negocjacyjnego
11.Konflikty w negocjacjach
a.Wnioski wynikające ze Wskaźnika
Typów Myers-Briggs
b.Kolejność mocnych stron w miarę
narastania
12.Strategie przełamania
pozwalające ominąć „nie”
w negocjacjach
a.Sterowanie emocjami
b.Kiedy i dlaczego reagować, a kiedy
powstrzymywać się od reakcji
c. Jak zbudować „złoty most”
d.Uświadamianie a eskalacja
13.Ugruntowanie i rozwój nowo
zdobytych umiejętności
a.Własny Plan Rozwoju Zawodowego
b.Inne użyteczne strategie osiągania
celów długoterminowych
LS
FOR P
R
JE
SK
IL
O
ATIN G
TI
A
G
O
MAN
NSPM
CT
E
RS
NE
G
1. Negocjowanie w warunkach
projektu
a.Analiza interesariuszy
b.Metody negocjowania
z kluczowymi interesariuszami
c. Negocjowanie a potrójne
ograniczenie
d.Problemy pojawiające się na
różnych etapach cyklu życia
projektu
2. Naturalne tendencje
w negocjowaniu
a.Negocjowanie przez pryzmat
zajmowanego stanowiska
b.Przekształcanie celów
c. Utrata zaufania
d.Potrzeba wygrania
e.Reakcje emocjonalne
3. Ustalanie najlepszej alternatywy
dla wynegocjowanego
porozumienia (BATNA)
a.Określanie BATNY
b.Ustalenie potrzeby negocjowania
c. Wzmacnianie BATNY
d.Wykorzystywanie BATNY
e.BATNA partnera negocjacyjnego
4. Dwie podstawowe szkoły
negocjowania
a.Strategia konkurencyjna
b.Strategia partnerska
c. Co trzeba uwzględnić, wybierając
strategię
5. Negocjacje konkurencyjne
a.Określanie zagadnień
podstawowych i drugorzędnych
b.Określanie warunków progowych
(maksymalnych i minimalnych)
c. Ustalanie zakresu konfliktu
d.Ocena zakresu negocjacyjnego
6. Rozumienie i kształtowanie
własnego stylu negocjacyjnego
a.Wskaźnik Typów Myers-Briggs a styl
komunikowania się
b.Preferencje i styl wynikające
z osobowości
c. Współpraca przez pryzmat teorii
temperamentu
7. Negocjacje partnerskie:
osiąganie obustronnych korzyści
poprzez poznawanie różnic
a.Wyjaśnianie obszarów interesów
b.Wypracowanie dostępnych opcji
c. Ustalanie kryteriów
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
30
CPM – Contracting for Project Managers
Zarządzanie kontraktami dla kierowników projektów
Odkryj własny klucz do zarządzania kontraktami
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• wyszczególniać elementy
kontraktu i zrozumieć cały
proces zawierania kontraktów,
• wybrać typ kontraktu
odpowiedni dla danego
projektu,
• zrozumieć żargon prawniczy,
• wybrać najwartościowszą ofertę
z punktu widzenia
zamawiającego,
• uzgodnić cele, wymagania,
plany i specyfikację,
• negocjować korzystne warunki
i wprowadzać poprawki do
kontraktu,
• stosować zasady interpretacji
kontraktu w razie
występowania sporów
dotyczących projektu,
• właściwie administrować
kontraktami oraz mieć
świadomość, w jakich
okolicznościach i w jaki sposób
można odstąpić od umowy
lub zakończyć jej realizację.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
31
Kierownicy projektu, kierownicy kontraktów i inni specjaliści zaangażowani w zawieranie umów muszą umieć pracować skutecznie ze sobą, a także współpracować
z klientami, wykonawcami i podwykonawcami w celu osiągania najważniejszych
celów organizacyjnych. Umowy zawiera się przy coraz bardziej złożonych uwarunkowaniach. Wzrasta również liczba dostaw i usług zlecanych podmiotom zewnętrznym, zarówno przez organizacje rządowe, jak i firmy działające w poszczególnych
branżach. Dlatego gruntowne zrozumienie procesu zawierania umów nabiera kluczowego znaczenia i może stanowić o przewadze nad innymi, niezależnie od tego,
czy występuje się w roli zamawiającego, czy dostawcy.
W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość przejścia przez wszystkie etapy zawierania kontraktu, począwszy od opracowania wymagań do zamknięcia. Dowiadują się także, jak można stosować mechanizmy motywacyjne zmierzające do uzyskania lepszych wyników w realizowanym kontrakcie.
Kurs bada te niezwykle istotne kwestie z punktu widzenia kierownika projektu, akcentując kluczowe role i obowiązki i dając mu większy wpływ na sposób wykonywania pracy. Uczestnicy mają również możliwość omówienia działań, jakie można podjąć, by zagwarantować wywiązywanie się wykonawców i podwykonawców
z warunków umowy.
Wykłady są tu połączone z przykładami, ćwiczeniami i scenariuszami negocjacyjnymi, co zwiększa skuteczność samego kursu. Ponadto uczestnik otrzymuje rozbudowany pakiet materiałów obejmujący także materiały źródłowe dotyczące każdego
z modułów szkolenia.
Skuteczne negocjowanie i administrowanie kontraktami może zapewnić udaną realizację całego przedsięwzięcia i zmniejsza jego ryzyko oraz koszty. Ten praktyczny
kurs pozwala odkryć własny klucz do zarządzania kontraktami.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
R
FO
PRO
JE
T
ACTIN
TR
G
C
CPM
E
N
M ANAG
R
S
C
O
1. Rozumienie procesu zarządzania
•Zbieranie odpowiedzi dostawców
kontraktami
b.Działania dostawcy
a.Definicja zarządzania kontraktami
•Przygotowanie do sprzedaży
b.Opis i zastosowania kontraktów
•Decyzja o złożeniu oferty
c. Punkt widzenia zamawiającego
•Przygotowanie oferty
(kupującego) i dostawcy
c. Rozumienie PMBOK® Guide
(sprzedającego)
7. Etap zawarcia kontraktu
d.Zarządzanie kontraktami a PMBOK®
a.Proces wyboru dostawcy
Guide
b.Kryteria wyboru: kryteria zarządcze,
2. Praca zespołowa – role
techniczne i cenowe
i obowiązki
c. Standardy oceny
d.Procedury oceny
a.Pojęcie przedstawicielstwa
b.Typy uprawnień
e.Cele negocjacyjne
c. Stosunek umowny
f. Negocjowanie kontraktu:
•Taktyki i kontrtaktyki (zamawiający
d.Personel wykonawcy
3. Pojęcia i zasady prawa
a dostawca)
•Spisanie umowy lub rezygnacja
zobowiązaniowego
z umowy
a.Obligatoryjne elementy umowy
wykonalnej w świetle prawa
8. Administrowanie kontraktami
b.Warunki i postanowienia umowy
a.Kluczowe zasady administrowania
c. Sposoby zadośćuczynienia
kontraktami
b.Ciągłe komunikowanie się
d.Interpretacja postanowień
c. Zadania dla zamawiających
kontraktu
4. Metody zawierania kontraktów
i dostawców
d.Analiza kontraktu
a.Konkurencyjne i niekonkurencyjne
e.Wyniki i wykonanie
metody zawierania kontraktów
b.Karty zakupu, fundusze zaliczkowe
f. Rejestry, akta i dokumentacja
g.Zarządzanie zmianami
lub drobne zakupy
h.Rozwiązywanie sporów i roszczeń
c. Przetarg zamknięty, przetarg
zamknięty dwustopniowy,
i. Zakończenie lub odstąpienie
negocjacje konkurencyjne i oferty
konkurencyjne
d.Licytacja odwrotna
e.Umowy kupna/sprzedaży
a kontrakty
f. Negocjacje z jednym wybranym
dostawcą a negocjacje z jedynym
dostępnym dostawcą
5. Przygotowanie ustaleń cenowych
do kontraktu
a.Niepewność i ryzyko w ustaleniach
cenowych dotyczących kontraktów
b.Kategorie i typy kontraktów
•Premia motywacyjna
•Ustalona kwota
•Rozliczenie kosztów czasu
(robocizny) i materiałów
•Zwrot poniesionych kosztów
c. Wybór typu kontraktu
6. Etap poprzedzający zawarcie
kontraktu
a.Działania zamawiającego
•Planowanie zakupów i przejęć
•Planowanie kontraktów
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
TEMATYKA KURSU
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
32
VSM – Vendors Selection and Management
Wybór i zarządzanie dostawcami
Kiedy, jak i dlaczego korzystać z dostawców?
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• określać i oceniać ilościowo
czynniki pomagające
wypracować
najodpowiedniejszą relację
z dostawcą,
• przeprowadzać analizę
produkcji samodzielnej
lub zleconej,
• przeprowadzać badania
rynkowe mające na celu
ustalenie właściwego dostawcy,
• ustalać odpowiedni typ
kontraktu zwiększający
prawdopodobieństwo sukcesu,
• negocjować i opracowywać
kontrakt w celu stworzenia
relacji dającej obopólne
korzyści.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie zamknięte
33
Ustalenie, kiedy należy skorzystać z dostawcy oraz jak skutecznie wybrać najwłaściwszego dostawcę, może decydować o sukcesie lub porażce nawet najlepiej zaplanowanego projektu. Zrozumienie czynników, które decydują o najwłaściwszej w
danych okolicznościach relacji z dostawcą, ma kluczowe znaczenie dla udanej realizacji projektu. Prewencyjne angażowanie w określenie odpowiednich wymagań,
wypracowanie relacji z dostawcą, sam wybór dostawcy, ustalenie najlepszego typu
kontraktu, utrzymanie właściwego sposobu monitorowania wykonania, a także
ustalenie warunków kontraktu to najważniejsze elementy składowe skutecznego
procesu wyboru dostawcy.
W trakcie tego szkolenia uczestnicy poznają jedyny w swoim rodzaju model pomagający ustalić najwłaściwszą relację z dostawcą, dopasowaną do zróżnicowanych potrzeb danego przedsięwzięcia. Kurs obejmuje wiedzę, którą powinni posiadać kierownicy projektu chcący zachować wpływ na proces zawierania kontraktów i doprowadzać
do kreowania skuteczniejszej, długofalowej oraz nastawionej na obustronne korzyści
relacji z „partnerami” mającymi odpowiednie kwalifikacje i gotowymi do lepszej
współpracy. Kurs omawia działania o kluczowym znaczeniu dla udanego wyboru dostawców: formułowanie odpowiednich wymagań, kreowanie odpowiedniej relacji,
znalezienie odpowiedniego partnera, opracowanie odpowiedniego kontraktu i zachowanie odpowiedniego nastawienia między stronami.
Szkolenie oceni zalety i wady trzech odmiennych typów relacji handlowych: konkurencyjnych relacji rynkowych, relacji partnerskich oraz aliansów handlowych. Kładzie się tu przede wszystkim nacisk na trzy pierwsze etapy partnerskiego modelu
realizacji zamówień ESI: określenie strategii i planowanie, poszukiwanie i wybór
oraz negocjowanie i zawarcie kontraktu. W trakcie kursu można zastosować poznaną
wiedzę w ramach przykładów i odpowiednich ćwiczeń.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie kosztami w projekcie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
C
ON
TI
AN
D
SE
L
M
E
ORS
D
N
A
AN GEM
VSM
N
E
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1. Odpowiednie wymagania:
7. Odpowiednia relacja:
potrzeby biznesowe
negocjowanie i ostateczne
a.Opracowywanie, analiza
warunki
i informowanie o wymaganiach
a.Relacja między negocjacjami
b.Rozpoznanie i zaangażowanie
a potrzebą biznesową
interesariuszy
b.Etapy procesu negocjacyjnego
c. Decyzja dotycząca produkcji
c. Warunki sprzyjające uzyskiwaniu
samodzielnej lub zleconej
długofalowych korzyści przez obie
d.Strategia realizacji zamówień
strony
2. Odpowiednie relacje: typy relacji
handlowych
a.Uwzględnienie ryzyka
b.Konkurencyjne relacje rynkowe
c. Relacje oparte na kontraktach
partnerskich
d.Formalne alianse handlowe
e.Model relacji z dostawcami
3. Odpowiedni partner: proces
wyboru najlepszego dostawcy
a.Proces poprzedzający zebranie ofert
b.Proces zbierania ofert
c. Proces zawierania kontraktu
4. Odpowiedni partner:
wyszukiwanie kompetentnych
dostawców
a.Warunki znalezienia
odpowiedniego partnera
b.Cechy odpowiedniego partnera
c. Gdzie szukać potencjalnych
partnerów
d.Cechy skutecznych relacji
5. Odpowiedni kontrakt: typy
kontraktów
a.Uwzględnienie ryzyka
b.Stała kwota
c. Zwrot kosztów powiększony o stałą
premię
d.Rozliczenie kosztów czasu
(robocizny) i materiałów
•Mechanizmy motywacyjne oparte
wyłącznie na kosztach
•Zróżnicowane mechanizmy
motywacyjne
6. Odpowiedni kontrakt: umowy
ramowe
a.Warunki
b.Typy umów ramowych
c. Cechy wspólne umów ramowych
d.Specyficzne wymagania umów
ramowych
e.Uwzględnienie aspektu czasu
T
V
E
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
34
EPMO – Establishing Project Management Office
Tworzenie biura zarządzania projektami
Poznaj gotową strukturę ułatwiającą wdrożenie
biura zarządzania projektami w każdej organizacji
Czas trwania: 2 dni
Professional Development
Units (PDUs): 15
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• określać możliwości biura
zarządzania projektami na
podstawie stworzonego modelu
kontinuum kompetencji,
• ustalać strukturę biura
zarządzania projektami
odpowiednią dla danej
organizacji,
• ustalać, niezbędne funkcje
biura zarządzania projektami na
podstawie wymagań
dotyczących wspierania
zarządzania projektami,
• dostrzegać i przezwyciężać
trudności związane
z wdrażaniem biura zarządzania
projektami,
• przekształcać wymagania
dotyczące funkcji biura
zarządzania projektami na
konkretne role i obowiązki
członków personelu biura,
• opracowywać wstępny plan
wdrożenia biura zarządzania
projektami.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie zamknięte
35
Biuro zarządzania projektami to jeden z najszybciej rozwijających się elementów
współczesnego zarządzania projektami, a jednocześnie kluczowy czynnik pomyślnego wdrażania zarządzania projektami w skali całej organizacji. Skuteczne biuro zarządzania projektami może przybierać rozmaite formy i wielkości, począwszy od
prostej komórki wspierającej, a skończywszy na wielofunkcyjnym centrum doskonałości. Ten kurs pozwala uzmysłowić sobie, a następnie rozstrzygnąć, pytania i problemy związane z tworzeniem biura zarządzania projektami, poznać z jednej strony
korzyści, jakie oferuje biuro, z drugiej zaś utrudnienia wiążące się z dostrojeniem go
do strategicznych celów firmy oraz stworzeniem ram umożliwiających jego udane
wdrożenie.
Wysoce interaktywny sposób prowadzenia zajęć pozwala poznać typowy układ odniesienia do zarządzania projektami oraz wynikające zeń podstawy funkcjonowania
oraz działania podejmowane w ramach biura zarządzania projektami. Umożliwia to
przegląd pełnego zestawu potencjalnych funkcji biura zarządzania projektami i zrozumienie, które z nich odpowiadają potrzebom danej organizacji. Na tej podstawie
następuje analiza możliwych rozwiązań oraz wybór struktury biura zarządzania projektami, którą można w odpowiedni sposób dopasować do swojej organizacji.
Opracowywanie własnego planu wspólnie z innymi kierownikami projektu pozwala
na wymianę doświadczeń oraz przemyśleń i spostrzeżeń dotyczących danej branży.
Najistotniejszym walorem szkolenia jest wykorzystanie metodycznych arkuszy roboczych pozwalających doświadczyć faktycznego procesu opracowywania wstępnego
planu wdrożenia biura zarządzania projektami. Uczestnicy kończą kurs zaopatrzeni
w gotową strukturę, wymagającą tylko dalszego dopracowania we współpracy z danymi interesariuszami, a także w potrzebne plany działań. To obowiązkowy kurs dla
doświadczonych kierowników projektu oraz członków kadry zarządzającej wyższego
szczebla, którzy dostrzegają potrzebę wdrożenia biura zarządzania projektami w
swoich organizacjach i którzy chcą zdobyć wiedzę umożliwiającą zaplanowanie oraz
przeprowadzenie takiego wdrożenia.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami w projekcie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
ECT MAN
A
IC
T
F
A
EPMO
ENT O
F
ISHING
OJ
EM
BL
R
G
P
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1. Kluczowe podstawy teoretyczne 5. Planowanie i wdrożenie biura
a.Zakres nadzoru nad projektami
zarządzania projektami
b.Kontinuum kompetencji
a.Opracowywanie karty biura
c. Cel biura zarządzania projektami
zarządzania projektami
d.Korzyści wynikające ze stworzenia
b.Wyznaczanie kierownika biura
biura zarządzania projektami
zarządzania projektami
e.Najważniejsze czynniki decydujące
c. Uwzględnianie stosowanych
o sukcesie biura zarządzania
procedur i zasad organizacyjnych
projektami
d.Określanie kwalifikacji kierownika
f. Rozpoznanie i zaangażowanie
projektu
wpływowych interesariuszy
e.Opracowywanie zasad klasyfikacji
g.Biuro zarządzania projektami
projektów
w kontekście cyklu życia projektu
f. Określanie procesów i procedur
h.Doprowadzanie do akceptacji biura
funkcjonowania biura zarządzania
zarządzania projektami przez
projektami
interesariuszy
g.Tworzenie planu zarządzania
i. Arkusz analizy potrzeb
zmianami
i wykonalności
h.Rozpoznanie i analiza ryzyk
2. Organizacja biura zarządzania
dotyczących biura zarządzania
projektami
projektami i opracowywanie
a.Struktury biura zarządzania
strategii reakcji na te ryzyka
projektami i ich cechy
i. Szacowanie kosztów początkowych
charakterystyczne
biura zarządzania projektami
b.Trudności i wyzwania związane
j. Opracowywanie wstępnego planu
z organizacją biura zarządzania
wdrożenia biura zarządzania
projektami
projektami
c. Arkusz projektowania
organizacyjnego
3. Funkcje biura zarządzania
projektami
a.Funkcje
•Kompetencje zarządzania
projektami
•Obsługa zarządzania projektami
•Wsparcie działań w projektach
b.Dostosowanie funkcji do wymagań
c. Trudności i wyzwania związane
z wdrażaniem biura zarządzania
projektami
d.Arkusz funkcji biura zarządzania
projektami
4. Uczestnicy biura zarządzania
projektami
a.Uprawnienia niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania
b.Obsada stanowisk biura zarządzania
projektami
c. Role i obowiązki
d.Arkusz uczestników biura
zarządzania projektami
E
ES
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
36
RMKPS – Requirements Management:
A Key to Project Success
Zarządzanie wymaganiami: klucz do sukcesu projektu
Proces zarządzania wymaganiami – fundamentem każdego projektu?
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• stosować procesy związane
z zarządzaniem wymaganiami
na każdym etapie cyklu życia
projektu,
• wykorzystywać właściwe
techniki oceny w celu
weryfikacji i zdobywania
aprobaty dla wymagań
spełniających określone cele
firmy,
• określać formalne i nieformalne
techniki pozwalające zarządzać
relacjami z klientem w ramach
procesu zarządzania
wymaganiami,
• wdrażać proces zarządzania
zmianami umożliwiający
kontrolę zmian zakresu
projektu.
Każdy przyzna, że wymagania są fundamentem projektu, a mimo to liczba projektów kończących się niepowodzeniem z powodu niewłaściwego opracowywania i zarządzania wymaganiami jest zatrważająca. W trakcie realizacji projektu dochodzi
często do zjawiska określanego jako rozrost zakresu, wynikającego z niezdolności do
ciągłego zarządzania zmianami. Potrzeby klienta często są sprzeczne z potrzebami
sponsora projektu. W jaki sposób zatem ma sobie z tym poradzić kierownik projektu?
Kurs „Zarządzanie wymaganiami” pozwala kierownikowi projektu wyjść poza podstawowe zagadnienia związane z procesem zarządzania wymaganiami na każdym
etapie realizacji projektu. Uczestnicy poznają najnowsze rozwiązania stosowane w
ramach zarządzania wymaganiami oraz zalecany kształt tego procesu, w tym również właściwy dobór narzędzi i technik w określonych typach przedsięwzięć. Omawiane są techniki oceny pozwalające na weryfikację wymagań na początkowych
etapach cyklu życia projektu, co pozwala uniknąć kosztownego ciągu poprawek.
Jednak nawet najlepszy proces zarządzania wymaganiami nie gwarantuje powodzenia ze względu na konflikty, jakie mogą pojawiać się między ważnymi interesariuszami projektu. Dlatego uczestnicy mają możliwość praktycznego doskonalenia metod skutecznego zarządzania relacjami oraz prowadzenia negocjacji pozwalających
osiągać porozumienie w sprawie wymagań funkcjonalnych.
Doświadczeni kierownicy projektu, mający podstawową wiedzę na temat zarządzania
wymaganiami, mogą ją zastosować w zintegrowanym, pełnym praktycznych ćwiczeń
przykładzie omawianym w trakcie kursu. Uczestnicy, realizujący projekty we wszystkich branżach, począwszy od budownictwa, poprzez tworzenie nowych produktów,
a skończywszy na technologiach informatycznych, będą mogli wykorzystać poznane
narzędzia i techniki od razu po powrocie do swych projektów.
Uwaga! Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy powinni posiadać podstawową
wiedzę o procesach zarządzania projektami i umiejętność określania, analizowania
oraz formułowania wymagań.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
37
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
EM
E NT: A K
EY
CE
U
IR
RMKPS
PROJECT SU
C
EM
AG
TO
E NTS M
AN
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1. Właściwości wymagań
powodujące występowanie
problemów w projekcie
2. Proces zarządzania
wymaganiami projektu
a.Cykl życia kierowania projektem
oraz cykl życia zarządzania
wymaganiami
b.Etapy procesu zarządzania
wymaganiami
c. Stałe i zmienne wymagania
d.Normy organizacyjne
3. Ocena interesariuszy
a.Identyfikacja i klasyfikacja
b.Zarządzanie relacjami
c. Plan komunikacji
d.Czynniki ryzyka
4. Identyfikacja wymagań
a.Przeprowadzenie analizy
interesariuszy
b.Rozpoznanie ryzyka i określenie
strategii łagodzenia
5. Kluczowe czynniki sukcesu
a.Macierz identyfikowalności
b.Globalna analiza wymagań
c. Plan testowania
d.Standardy zarządzania
wymaganiami
6. Formułowanie wymagań
a.Wymagania funkcjonalne
i niefunkcjonalne
b.Wymagania globalne
c. Ustalenie różnych punktów
widzenia
d.Narzędzia i techniki
e.Standardy dokumentowania
7. Ocena i zatwierdzanie
a.Wybór narzędzi i technik
b.Ocena wymagań/prototypu
c. Ocena ryzyka
d.Dokumentacja planu bazowego
e.Przeglądy wewnętrzne i zewnętrzne
8. Zarządzanie zmianami
a.Procedury oceny potrzeb projektu
b.Określenie kryteriów kontroli zmian
c. Wybór narzędzi i technik
d.Kryteria sukcesu
9. Weryfikacja rezultatów projektu
a.Kryteria akceptacyjne
b.Wyniki testów projektu
10. Procedury zamknięcia
SS
RE
Q
SZKOLENIE ZAAWANSOWANE
38
RARTP – Rapid Assessment and Recovery
of Troubled Projects
Błyskawiczna ocena i ratowanie zagrożonych projektów
Naucz się nie tracić głowy i zimnej krwi, kiedy wszystko wokół wydaje się walić
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• zaplanować i poprowadzić
działania pozwalające szybko
ocenić problemy występujące
w projekcie,
• ustalić źródłowe przyczyny
rozpoznanych problemów,
• opracować plan naprawczy
dla dowolnego zagrożonego
projektu,
• poprowadzić działania
przywracające planową
realizację projektu,
• stosować siedem kluczowych
metryk prowadzących do udanej
naprawy projektu,
• rozpoznawać i radzić sobie
z oznakami kłopotów na
możliwie wczesnych etapach
projektu.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
39
Pełniąc na co dzień rolę kierownika projektu, wcześniej czy później przyjdzie nam
prowadzić projekt sprawiający kłopoty. Nieważne przy tym, czy sami doprowadziliśmy projekt do takiego stanu, czy też przejęliśmy go po kimś innym. Świadomość,
co i kiedy trzeba zrobić, będzie miała kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Należy wówczas działać natychmiastowo, a jednocześnie w sposób przemyślany, precyzyjny, zdecydowany, zrównoważony i dokładny. Niewiele czasu pozostanie nam
na zastanawianie się nad sposobem podejścia, bądź na szlifowanie naszych umiejętności.
Kurs Szybka ocena i ratowanie zagrożonych projektów prezentuje sprawdzony proces
ratowania zagrożonych przedsięwzięć. Uczestnicy dostaną wszystko, co potrzebne
(sam proces, narzędzia i techniki) do przeprowadzenia szybkiej oceny sytuacji w zagrożonym projekcie, opracowania solidnego planu naprawczego oraz pokierowania
procedurą stabilizowania projektu. Ponadto uczestnicy doświadczą w praktyce kolejnych etapów, stosując przy tym siedem kluczowych metryk prowadzących ich do
udanej naprawy projektu.
Aktywne uczestniczenie w przykładzie zaprojektowanym w taki sposób, by oddać
realia prawdziwego środowiska zagrożonego projektu, pozwoli na rozwój umiejętności w zrozumiały sposób. Tego kursu nie może opuścić żaden doświadczony kierownik projektu, który powinien wiedzieć, co robić w sytuacji, gdy sprawy zaczną
układać się źle.
Uwaga! Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy powinni znać zasady harmonogramowania, kontrolowania kosztów (kurs „Opracowanie harmonogramu i kontrola
kosztów”) oraz zarządzania ryzykiem (kurs „Zarządzanie ryzykiem”).
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami w projekcie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
REC
O V E RY
OF
RARTP
BLED P
R
SESS M ENT
D
OU
OJ
D
AS
N
EC
A
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
7. Unikanie zagrożonych projektów
a.Umiejętności i metodyka
zarządzania projektami
b.Klasyczne błędy
c. Systemy ciągłego doskonalenia
d.Przeglądy
TR
TS
RA
PI
1. Omówienie procesu szybkiej
oceny i ratowania projektów
a.Kluczowe zmienne: ludzie, procesy,
narzędzia, mierniki
b.Najczulsze punkty oraz główne
przeszkody
c. Podsumowanie procesów
2. Przygotowanie karty oceny
i ratowania projektu
a.Proces tworzenia karty
b.Oczekiwania kierownictwa i czułe
punkty
c. Krytyczne potrzeby dotyczące
zasobów
d.Krytyczne potrzeby dotyczące
dokumentacji
3. Planowanie oceny
a.Planowanie procesu oceny
b.Podstawowe zasady
przeprowadzania udanej oceny
c. Wybór podejścia i najważniejszych
obszarów oceny
d.Siedem kluczowych obszarów
oceny
4. Przeprowadzanie oceny
a.Proces oceny
b.Przeprowadzanie wywiadów
c. Analiza i weryfikacja danych
o projekcie
d.Spotkania z klientami
i interesariuszami
e.Ustalanie i weryfikacja wniosków
5. Planowanie naprawy
a.Proces planowania naprawy
b.Rozpoznanie i hierarchizacja ryzyk,
problemów i szans
c. Hierarchizacja za pomocą oceny
porównawczej ryzyk i oceny
porównawczej problemów
d.Wyznaczanie metryk i planu
wczesnego ostrzegania
e.Wyznaczanie nowego planu
bazowego
6. Transformacja i stabilizacja
projektu
a.Proces transformacji
b.Uruchamianie planów zarządzania
ryzykiem, problemami
oraz szansami
c. Transfer wiedzy
d.Wdrażanie systemu monitorowania
metryk kontrolnych projektu
SZKOLENIE ZAAWANSOWANE
40
MCP – Managing Complex Projects
Zarządzanie projektami złożonymi
Dodaj sobie pewności w obliczu najbardziej złożonego przedsięwzięcia
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• wybierać techniki przywództwa
w celu zwiększenia szans
pomyślnej realizacji projektu,
• stosować teorię złożoności
w zarządzaniu projektami,
• wykorzystywać stworzony przez
ESI wskaźnik złożoności
projektów w celu oceniania
poziomu złożoności danego
przedsięwzięcia,
• tworzyć innowacyjną strukturę
umożliwiającą zarządzanie
złożonością projektu za pomocą
stworzonego przez ESI modelu
zarządzania projektami
złożonymi.
Któż z nas nie miał okazji zmierzyć się z projektem, który sprawiał wrażenie zbyt
złożonego? Już próba określenia wielu zmiennych, które trzeba uwzględnić w procesach zarządzania po to, by ustalić zależności między nimi i wynikające stąd problemy, może okazać się ponad siły. W jaki sposób zatem można określić rzeczywiste
zmienne projektu i przejść do tworzenia planu zapewniającego odpowiedni dla pomyślnej realizacji projektu poziom kontroli i elastyczności?
Zarządzanie projektami złożonymi wymaga zupełnie nowych sposobów myślenia
– nowej metodyki stosowania znanych technik i narzędzi zarządzania projektami.
Kurs „Zarządzanie projektami złożonymi” przedstawia innowacyjne techniki oceniania złożoności projektu oraz stosowania najlepszych metod umożliwiających skuteczną jego realizację.
Szkolenie uczy wykorzystywania wskaźnika złożoności projektów oraz modelu zarządzania projektami złożonymi. Pomagają one zwiększać skuteczność kontroli złożoności projektu. Wskaźnik wykorzystuje się jako narzędzie oceny pozwalające ustalić
rzeczywisty poziom złożoności projektu. Stanowi to pierwszy krok do opracowania
planu kierowania projektem. Model zarządzania dostarcza cennych informacji na
temat zmiennych decydujących o złożoności projektu. Pozwala on wykorzystać znane narzędzia na nowe sposoby, jednocześnie ograniczając złożoność projektu oraz
przekształcając pozostałe elementy w czynniki działające na naszą korzyść.
Ćwiczenia i wykłady mają na celu dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu, określania rzeczywistego poziomu złożoności projektu oraz nauczenie wykorzystywania
złożoności jako wsparcia, a nie przeszkody w osiąganiu postępu. Wśród narzędzi
dołączonych do kursu znajduje się szablon wskaźnika złożoności ESI. Odpowiedzi na
pytania zawarte w szablonie umożliwiają automatyczne wyliczenie poziomu złożoności projektu oraz skonstruowanie porównania atutów i słabości naszego projektu
względem dziewięciu obszarów wiedzy wydzielonych w PMBOK® Guide. Kurs ten
jest niezbędny dla wszystkich doświadczonych kierowników projektu, poszukujących metod zarządzania projektami, pozornie niemożliwych do realizacji.
Uwaga! Jest bardzo wskazane, aby uczestnicy szkolenia posiadali praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz gruntowne zrozumienie narzędzi i technik zarządzania projektami.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
41
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
MAN
AG
MCP
PR
O
JE
CT
S
MA
NG
S
PLEX
GI
ECT
OM
GC
C O M P LEX
J
RO
IN
P
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1. Rozumienie złożoności
w zarządzaniu projektami
a.Podstawy teorii złożoności
Złożoność Samoorganizacja
Emergencja Dynamika nieliniowa
Systemy (układy) otwarte/
zamknięte
b.Metody i techniki przywództwa
Kompetencje Zachowania
Przywództwo w kontekście
złożoności
2. Model i proces projektu
złożonego
a.Model projektu złożonego ESI
b.Proces projektu złożonego ESI
c. Wiedza o złożoności
d.Komunikacja
e.Przywództwo
f. Zarządzanie projektami
3. Określanie stopnia złożoności
projektu
a.Wskaźnik złożoności projektu ESI
b.Ocena poziomów złożoności
c. Zastosowanie wskaźnika złożoności
4. Komunikowanie złożoności
projektu
a.Platformy komunikacji
b.Ryzyko i reakcje na ryzyko
c. Zarządzanie zmianami
d.Rozwiązywanie problemów
5. Projektowanie w projektach
złożonych
a.Struktura podziału organizacyjnego,
struktura podziału produktu,
struktura podziału pracy
b.Projektowanie zadań
c. Planowanie pod kątem realizacji
projektu
6. Przywództwo w projektach
złożonych
a.Poziomy przywództwa
b.Jasna wizja
c. Zasady prowadzenia projektów
złożonych
d.Dziedziny związane
z prowadzeniem projektów
złożonych
NA
SZKOLENIE ZAAWANSOWANE
42
PPM – Project Portfolio Management.
Aligning Project Management with Corporate Strategy
Zarządzanie portfelem projektów.
Dostosowanie zarządzania projektami do strategii firmy
Dowiedz się dlaczego, projekty powinny wspierać strategię organizacji
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• rozumieć i wspierać
formowanie strategii
organizacji,
• powiązać strategię firmy od
strategii ogólnej po budowanie
portfela z realizowanymi
przedsięwzięciami,
• zadbać o wiarygodność
projektów poprzez
dostosowanie ich do zamierzeń,
celów i strategii organizacji,
• określać i wdrażać odpowiednią
strategię dla danego projektu,
• przekazać strategię zespołowi
projektu, klientom i innym
interesariuszom,
• sterować oczekiwaniami
interesariuszy, aby zdobyć ich
poparcie i utrzymać zgodność
portfela i należących do niego
projektów.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
43
Rzeczywistość gospodarczą cechuje dziś nienotowane dotąd tempo zmian technologicznych oraz globalizacja, ale również złożone zależności i wzmożony pęd do
wzmacniania przewagi konkurencyjnej na rynku. Dla kierowników projektu pracujących w tak stresującym otoczeniu niezwykle istotne jest myślenie w kategoriach
strategicznych oraz znalezienie odpowiedzi na kilka ważnych pytań. W jaki sposób
organizacja buduje swoją strategię osiągania przewagi konkurencyjnej? Jak poszczególne projekty przyczyniają się do realizacji strategii firmy? Jak tworzyć strategię
realizacji projektu, by wspierała ona cele strategiczne i ekonomiczno-finansowe organizacji?
W ramach tego kursu przedstawiamy dogłębną analizę procesu formowania strategii z perspektywy zarządzania projektami i roli kierownika projektu. Mówimy o tym,
jak powiązać przedsięwzięcie ze strategią organizacji, utrzymać zgodność strategii
projektu ze strategią organizacji oraz sterować oczekiwaniami i interesami wszystkich, dla których ważne są wyniki uzyskane w projekcie.
Dyskusje prowokujące do myślenia oraz inspirujące ćwiczenia wzmacniają dynamikę
tego kursu. Uczestnicy mają także do dyspozycji sprawdzone narzędzie rankingu
projektów, które mogą wykorzystać w swoich organizacjach w celu hierarchizacji
strategicznych projektów, a także uświadomienia sobie, w jaki sposób ich projekty
wpisują się w zamierzenia strategiczne ich organizacji.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
OLIO M
RTF
AN
GE
ME
NT PROJE
CT
T
PO
PPM
FOLIO MAN
RT
AG
PO
A
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
5. Strategiczne zarządzanie
projektami
a.Porównanie strategicznego
i tradycyjnego zarządzania
projektami
b.Dostosowywanie projektów do
strategii
c. Rola zespołu projektu
d.Znaczenie wpływu zarządzania
zmianami na projekty strategiczne
e.Przewidywanie i sterowanie
oczekiwaniami i oporem
interesariuszy
EM
ENT
PRO
JEC
1. Strategia organizacyjna
w kontekście
a.Definicja strategii
b.Strategia jako sposób osiągania
sukcesu organizacyjnego
c. Reorientacje paradygmatu i ich
skutki – jak zmiany wpływają na
strategię
d.Czynniki zmian
ekonomiczno‑rynkowych
e.Wpływ ograniczeń organizacyjnych
na strategię
2. Strategia organizacyjna: Sposoby
podejścia i techniki
a.Strategia jako klucz sukcesu
organizacyjnego
b.Elementy skutecznej strategii
c. Relacja między strategią
a osiągalnością
d.Sposoby oceny strategii
e.Klasyczne sposoby podejścia
i techniki myślenia strategicznego
f. Dążenie do tworzenia kultury
myślenia strategicznego
3. Zarządzanie portfelem: Kontekst
strategiczny
a.Definicja portfela
b.Określanie projektów wchodzących
w skład portfela
c. Wpływ zarządzania portfelem na
strategię
d.Trudności i korzyści związane
z zarządzaniem portfelem
e.Najważniejsze role w zarządzaniu
portfelem
4. Tworzenie i aktualizacja portfela
a.Budowanie skutecznego portfela
projektów
b.Wpływy organizacyjne portfeli
c. Tworzenie potencjalnych
przedsięwzięć w portfelu
d.Etapy wyboru projektów do
portfela
e.Włączanie nowych przedsięwzięć
do istniejącego portfela
f. Wykonanie projektu i przeglądy
cząstkowe projektu
g.Proces filtrowania projektów
SZKOLENIE ZAAWANSOWANE
44
PM – Program Management
Zarządzanie programami
Zarządzanie programami to kolejny, logiczny etap w karierze kierownika projektu
Czas trwania: 3 dni
Professional Development
Units (PDUs): 22,5
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• opracowywać strategie
zwiększające skuteczność
metodyki zarządzania
programami w organizacji,
• zarządzać programami
zakrojonymi na dużą skalę,
• skutecznie zarządzać relacjami
pomiędzy interesariuszami,
• zarządzać wieloma
powiązanymi ze sobą
projektami,
• określać standardy i procedury
zapewniające ciągłą zgodność
ze strategią organizacyjną,
• kontrolować i realizować udane
programy,
• wspierać kierowników projektu
oraz zespoły projektowe
w programach,
• zarządzać dostawcami
oraz finansami w programach.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
45
Kierownicy programów są przede wszystkim orędownikami zmian. W większości
organizacji ich rola zmieniała się, od zarządzania wieloma projektami jednocześnie
do wdrażania strategii firmy poprzez realizację zintegrowanych portfeli projektów,
polegającą między innymi na zarządzaniu wieloma zespołami specjalistów oraz interesariuszy zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze. Dlatego kompetencje
współczesnego kierownika programu obejmują najbardziej specjalistyczne umiejętności związane z działalnością firmy, marketingiem i przywództwem, istotnie odbiegające od umiejętności kierownika projektu. Z drugiej strony powinny one być silnie
osadzone w kompetencjach związanych z zarządzaniem projektami. Dla wielu osób
zarządzanie programami to kolejny, logiczny etap w ich karierze w ramach jednej z
najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin.
Dzięki wszechstronnemu i opartemu na rzeczywistych uwarunkowaniach przykładowi doświadczeni kierownicy projektu oraz kierownicy funkcyjni i techniczni mogą
przyswoić sobie metody skutecznego działania kierownika programu koncentrując
się na najważniejszych aspektach tej funkcji. Źródłem cennych informacji na temat
czynników sukcesu kierownika programu są liczne badania, do których odwołuje się
to szkolenie. Okazuje się, że sukces opiera się nie na kompetencjach technicznych,
a raczej na tak zwanych miękkich umiejętnościach związanych z przywództwem
i komunikacją.
Kurs dostarcza wielu praktycznych narzędzi i technik pozwalających na szybkie zapoznanie się z tymi zagadnieniami, zadając tym samym kłam przekonaniu o absolutnej konieczności czasochłonnego studiowania literatury teoretycznej i wykonywania niezliczonych ćwiczeń. Tu mamy do czynienia z rzeczywistą i praktyczną
wiedzą, przedstawianą przez instruktorów, którzy samodzielnie mogli sprawdzić jej
użyteczność.
Uwaga! Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy powinni posiadać podstawową
wiedzę na temat zarządzania projektami.
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
G
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
6. Relacje związane z kontraktami
a.Zastosowanie kryteriów sukcesu,
dostawy i akceptacji
b.Unikanie pułapek związanych
z podwójnym zatrudnieniem
c. Zarządzanie kontraktami
długoterminowymi
d.Udana realizacja kontraktów
zagranicznych
7. Zagadnienia etyczne związane
z programami
a.Badanie kwestii dotyczących
uczciwości i etyki w programach
b.Struktura programu sprzyjająca
uczciwej realizacji
c. Stosowanie skutecznych metryk
i odbiorów cząstkowych
8. Zarządzanie dynamiką programu
a.Rozpoznawanie i zarządzanie
trudnościami wdrożeniowymi
b.Wykorzystanie mapowania relacji
w celu usprawnienia akceptacji
EM
EN
T
PRO
GR
A
AM MAN
A
M
E
GR
O
M A NAGEM
PM
N
T
PR
1. Wprowadzenie do zarządzania
programami
a.Definicja zarządzania programami
b.Badanie spektrum zarządzania
programami
c. Dynamika programów w portfelu
organizacyjnym
d.Porównanie zarządzania
programami i zarządzania
projektami
2. Programy i inicjatywy
strategiczne
a.Zarządzanie wieloma powiązanymi
ze sobą projektami
b.Wiązanie programów ze strategią
organizacyjną
c. Przekładanie inicjatywy
strategicznej na logiczny program
d.Ocena sponsorów programu
e.Podział programu na logiczne
projekty
f. Unikanie pułapek związanych
z programami
3. Organizacja i planowanie
programów
a.Struktura programu
b.Tworzenie dyrektywy programu
c. Określanie powiązań w ramach
programu
d.Optymalizacja harmonogramu
e.Ustalanie metod nadzoru
w programie
f. Rola biura programu
g.Obsada stanowisk w programie
h.Przegląd planów projektu
w ramach programu
4. Finanse programu
a.Analiza wskaźników finansowych
b.Wiązanie finansów ze strategią
organizacyjną
c. Zarządzanie budżetami programów
d.Zrozumienie ustawy SarbanesaOxleya
5. Zarządzanie interesariuszami
a.Zarządzanie interesariuszami
b.Zarządzanie kierownikami projektu
i zespołami programu
c. Zachowanie się w sytuacjach,
w których jedna strona zyskuje
kosztem drugiej
d.Stosowanie inteligencji
emocjonalnej
SZKOLENIE ZAAWANSOWANE
46
Certyfikacja Project Management Institute (PMI)®
Project Management Institute (PMI)® to wiodąca w świecie organizacja non-profit zrzeszająca w 140 krajach ponad
300 000 członków, którzy profesjonalnie zajmują się zarządzaniem projektami. PMI® jest światowym liderem w tworzeniu standardów zarządzania projektami. Stowarzyszenie firmuje swoim znakiem kompendium wiedzy o zarządzaniu
projektami – „A Guide to the Project Management Body of
Knowledge” (PMBOK® Guide) będące zbiorem dobrych praktyk i rzeczywistym wyznacznikiem powszechnie uznanych
standardów w obszarze prowadzenia projektów.
Międzynarodowe certyfikaty PMI®
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
PMI® jest wiodącą instytucją certyfikującą profesjonalistów
w dziedzinie zarządzania projektami, która oferuje szeroki zakres certyfikatów dla osób o różnym doświadczeniu. Certyfikaty PMI® są interdyscyplinarne i mogą je zdobywać osoby
biorące udział w projektach z różnych dziedzin. Egzaminy certyfikacyjne PMI® zostały stworzone z myślą o obiektywnej
ocenie i pomiarze wiedzy zawodowej osób profesjonalnie
zajmujących się prowadzeniem inwestycji i projektów.
Programy certyfikacji PMI® oparte są na rygorystycznych egzaminach i spełniają najwyższe standardy w branży zarządzania projektami. Egzaminy są przygotowywane w zgodzie ze
światowymi normami w dziedzinie egzaminów certyfikacyjnych. Pytania testowe opracowują posiadacze tytułu Project
Management Professional (PMP)® z całego świata. To właśnie
odróżnia certyfikację PMI® od innych programów certyfikacyjnych i przyczynia się do tego, że jest ona globalnie rozpoznawalna.
Podstawą przystąpienia do egzaminu jest profesjonalna edukacja (którą m. in. zapewniają szkolenia oferowane przez
MT&DC) połączona z posiadaniem odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu projektów. Natomiast osoby, które
zdobyły certyfikaty, powinny wykazać się ciągłą aktywnością
i zaangażowaniem zawodowym na polu zarządzania projektami oraz uczestniczyć w szkoleniach z tej dziedziny.
Zalety certyfikacji PMI®
Korzyści osobiste:
• potwierdzenie umiejętności niezbędnych do bycia
specjalistą w swoim zawodzie,
• osiągnięcie profesjonalnego poziomu kompetencji
w zakresie dobrych praktyk i standardów zarządzania
projektami,
• wejście w środowisko uznanej i rozpoznawalnej grupy
zawodowej,
• posiadanie najbardziej cenionych certyfikatów
w środowisku kierowników projektów,
47
Korzyści dla organizacji:
• posiadanie kompetentnych pracowników posługujących się
tą samą terminologią i znajomością procesów koniecznych
do realizowania projektów w terminie, zgodnie z zakresem
i w ramach budżetu,
• możliwość standaryzacji procesów i procedur zarządzania
projektami w całej organizacji,
• postrzeganie posiadaczy certyfikatów PMI®
jako zawodowców, których praca ma ścisły związek
z efektywnym zarządzaniem projektami,
• posiadanie praktyków, którzy zobowiązali się
do przestrzegania nie tylko wewnętrznych zasad
firmowych, ale i kodeksu postępowania zawodowego,
Szkolenia przygotowujące do certyfikacji PMI®
MT&DC jako firma akredytowana przez PMI® stale dąży do
poszerzenia swojej oferty szkoleń z zakresu zarządzania projektami, aby jak najefektywniej przygotować do egzaminów
certyfikacyjnych PMI®.
W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń zgodnych merytorycznie z wiedzą wymaganą podczas egzaminów PMI®. (Wszystkie szkolenia odnoszą się do obszarów
wiedzy określonych w podręczniku A Guide to the Project
Management Body of Knowledge PMBOK® Guide). Oferujemy także specjalistyczne kursy i warsztaty praktycznie przygotowujące do zdania następujących egzaminów certyfikacyjnych PMI®:
• Project Management Professional (PMP)®
– to rozpoznawalny na całym świecie certyfikat
potwierdzający prawdziwy profesjonalizm w zarządzaniu
projektami. MT&DC od lat z sukcesem przygotowuje
kierowników projektów do zdobycia tytułu PMP®.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o szkoleniu
PMP® Exam Preparation na stronach 68-69.
• PMI Risk Management Professional (PMI‑RMP)®
– to międzynarodowy certyfikat potwierdzający posiadanie
fachowej wiedzy w wyspecjalizowanym obszarze
zarządzania ryzykiem. MT&DC wprowadziło do swojej
oferty absolutną nowość na polskim rynku – warsztat
PMI Risk Management Professional (PMI‑RMP)® Exam
Preparation, podczas którego wykorzystywany jest
interaktywny system do udzielania odpowiedzi.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o warsztacie
na stronach 70‑71.
• PMI Scheduling Professional (PMI‑SP)®
– to międzynarodowy certyfikat potwierdzający
profesjonalizm w obszarze harmonogramowania
projektów. Szczegółowe informacje na temat warsztatu
przygotowującego do egzaminu znajdą Państwo
na www.mtdc.pl
Przydatne informacje o certyfikatach PMP®, PMI‑RMP® i PMI‑SP®.
PMI‑RMP®
PMI‑SP®
Pełna nazwa
Project Management Professional
PMI Risk Management Professional
PMI Scheduling Professional
Rola
w projekcie
Role przywódcze i kierownicze wobec zespołu
projektu
Role związane z oceną i rozpoznawaniem ryzyk
oraz łagodzeniem zagrożeń i wykorzystaniem
szans
Role związane z tworzeniem i aktualizacją
harmonogramu projektu
Wymagania
dopuszczenia
do egzaminu
Wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
+ 3 lata doświadczenia w prowadzeniu
projektów + edukacja w obszarze zarządzania
projektami (35 godzin)
LUB
Wykształcenie minimum średnie
+ 5 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów
+ edukacja w obszarze zarządzania projektami
(35 godzin)
Wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
+ 3,000 godzin doświadczenia w zarządzaniu
ryzykiem w projektach + edukacja w obszarze
zarządzania ryzykiem (30 godzin)
LUB
Wykształcenie minimum średnie
+ 4,500 godzin doświadczenia w zarządzaniu
ryzykiem w projektach + edukacja w obszarze
zarządzania ryzykiem (40 godzin)
Wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
+ 3,500 godzin doświadczenia w pracach
związanych z harmonogramowaniem projektu
+ edukacja w obszarze harmonogramowania
projektu (30 godzin)
LUB
Wykształcenie minimum średnie
+ 5,000 godzin doświadczenia w pracach
związanych z harmonogramowaniem projektu
+ edukacja w obszarze harmonogramowania
projektu (40 godzin)
Proces aplikacyjny + egzamin
Proces aplikacyjny + egzamin
Proces aplikacyjny + egzamin
4 godziny, 200 pytań
3,5 godziny, 170 pytań
3,5 godziny, 170 pytań
Kroki
konieczne
do uzyskania
certyfikatu
Informacje
o egzaminie
Opłaty
405 USD Członkowie PMI
555 USD Nie-członkowie
520 USD Członkowie PMI
670 USD Nie-członkowie
520 USD Członkowie PMI®
670 USD Nie-członkowie
Zasady
odnowienia
certyfikatu
60 PDUs w ciągu 3 lat
30 PDUs z obszaru zarządzania ryzykiem
w ciągu 3 lat
30 PDUs z obszaru harmonogramowania projektu
w ciągu 3 lat
®
®
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
PMP®
Źródło: www.pmi.org.pl
Informacje o wszystkich programach certyfikacyjnych PMI® odnajdą Państwo na stronie www.pmi.org
48
PMP® Prep – PMP® Boot Camp Preparation Course
Intensywne przygotowanie do PMP®
Niezbędny krok w drodze do uzyskania PMP®
Czas trwania: 5 dni
Professional Development
Units (PDUs): 45
Szkolenie uczy,
w jaki sposób:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
• Rozpoznawać różne typy pytań
egzaminacyjnych PMP®
oraz stosować strategie
umożliwiające udzielanie
poprawnych odpowiedzi
• Orientować się w tematach
sprawdzanych na egzaminie, ale
nieopisanych w PMBOK® Guide
• Wyłapać w swojej wiedzy luki
na temat zarządzania
projektami, które mogłyby
pogorszyć wynik egzaminu
• Stworzyć i wcielić w życie
własną strategię rozwiązywania
testów
• Stać się lepszym kierownikiem
projektu przy okazji nauki
do egzaminu
• Analizować i odpowiadać
na najtrudniejsze pytania
egzaminacyjne oraz szybko
orientować się w pytaniach
sytuacyjnych, do których
z pozoru pasuje więcej niż
jedna odpowiedź
Prowadzona przez Project Management Institute (PMI)® certyfikacja zawodowych
kierowników projektu (Project Management Professional – PMP®) potwierdza doskonałe opanowanie najważniejszych umiejętności i wiedzy w dziedzinie zarządzania projektami. Aby uzyskać certyfikat PMP®, trzeba wykazać się nie tylko doświadczeniem w zarządzaniu projektami, ale także zdać rygorystyczny egzamin. Egzamin
ten składa się z 200 pytań obejmujących pięć grup procesów i dziewięć obszarów
wiedzy zarządzania projektami opisanych w opublikowanym przez Project Management Institute kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK® Guide).
Kurs składa się z wykładów, ćwiczeń, gier, lektur, zadań domowych oraz intensywnej
pracy z modelowymi pytaniami egzaminacyjnymi. Celem tego intensywnego pięciodniowego szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu PMP® w możliwie najsprawniejszy i najskuteczniejszy sposób. Oprócz specjalnie przygotowanych
gier i zadań, kurs obejmuje ćwiczenia i techniki, które z założenia mają zwiększać
i utrwalać wiedzę niezbędną do zdania egzaminu.
Uczestnicy szkolenia otrzymają także podręczną książeczkę wydaną przez Project Management Institute (PMI)®: Q&As for the PMBOK® Guide Fourth Edition, która zawiera
zestaw pytań sprawdzających wiedzę o kluczowych zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami. Publikacja ta zawiera 200 pytań a także odpowiedzi do tych
pytań wraz z wyczerpującymi wyjaśnieniami uzasadniającymi ich poprawność.
Szkolenie jest prowadzone w języku angielskim.
Zakres merytoryczny szkolenia uwzględnia zmiany w egzaminie PMP® wprowadzone przez PMI® po 31 sierpnia 2011.
Przed kursem należy przynajmniej raz przeczytać PMBOK® Guide, wydanie 4.
ZAKRES TEMATYCZNY KURSU
Około 60% kursu opiera się na PMBOK® Guide, wydanie 4. Szkolenie bazuje również
na wieloletnim doświadczeniu wykładowcy w przygotowaniach do egzaminu
PMP®.
Ważne! PMP® Boot Camp Preparation Course jest realizowany poza ścieżką certyfikacyjną George Washington University.
Dostępna forma
organizacji szkolenia:
Szkolenie otwarte
Szkolenie zamknięte
49
Zakres tematyki PMBOK® Guide:
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem projektu
Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
TEMATYKA KURSU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
8. Zarządzanie zamówieniami
w projekcie
a.Planowanie zakupów i przejęć
b.Planowanie kontraktów
c. Zbieranie odpowiedzi dostawców
d.Wybór dostawców
e.Administracja kontraktem
f. Zamknięcie kontraktów
9. Zarządzanie komunikacją
w projekcie
a.Planowanie komunikacji
b.Dystrybucja informacji
c. Sprawozdawczość wykonania
d.Zarządzanie interesariuszami
10.Odpowiedzialność zawodowa
a.Dbałość o własną uczciwość
i fachowość
b.Przyczynianie się do wzmacniania
podstaw zarządzania projektami
c. Doskonalenie własnych
kompetencji
d.Równoważenie interesów
interesariuszy
e.Współpracowanie z innymi
w fachowy i otwarty na współpracę
sposób
11.Kontekst, założenia koncepcyjne
i procesy zarządzania projektami
12.Podpowiedzi, techniki
oraz strategia zdawania
egzaminu PMP®
Prep
PM P ®
m
xa
PMP®
P® Exam
Pre
PM
p
Preparation
M
P
Exam repara
ti
on
P
®
P
on
ati
ar
E
1. Zarządzanie integracją projektu
a.Tworzenie karty projektu
b.Tworzenie wstępnej deklaracji
zakresu projektu
c. Opracowanie planu kierowania
projektem
d.Kierowanie i zarządzanie realizacją
projektu
e.Monitorowanie i kontrola prac
projektu
f. Zintegrowana kontrola zmian
g.Zamknięcie projektu
2. Zarządzanie zakresem projektu
a.Planowanie zakresu
b.Precyzowanie zakresu
c. Tworzenie struktury podziału pracy
d.Weryfikacja zakresu
e.Kontrola zakresu
3. Zarządzanie jakością w projekcie
a.Planowanie jakości
b.Przeprowadzanie zapewniania
jakości
c. Przeprowadzanie kontroli jakości
4. Zarządzanie czasem w projekcie
a.Określanie działań
b.Określanie kolejności działań
c. Szacowanie zasobów działań
d.Szacowanie czasu trwania działań
e.Tworzenie harmonogramu
f. Kontrola harmonogramu
5. Zarządzanie kosztami projektu
a.Szacowanie kosztów
b.Budżetowanie kosztów
c. Kontrola kosztów
d.Wartość wypracowana
6. Zarządzanie ryzykiem
w projekcie
a.Planowanie
b.Identyfikacja
c. Analiza jakościowa
d.Analiza ilościowa
e.Planowanie reakcji
f. Monitorowanie i kontrola ryzyka
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
w projekcie
a.Planowanie zasobów ludzkich
b.Pozyskiwanie zespołu projektu
c. Kształtowanie zespołu projektu
d.Kierowanie zespołem projektu
SZKOLENIE ZAAWANSOWANE
50
PMI Risk Management Professional (PMI‑RMP)®
Exam Preparation
Przygotowanie do egzaminu PMI Risk Management Professional (PMI‑RMP)®
Niezbędny krok w drodze do uzyskania certyfikatu PMI-RMP®
Czas trwania: 2 dni
Professional Development
Units (PDUs): 16
Certyfikat PMI Risk Management Professional (PMI‑RMP)® potwierdza posiadanie
fachowej wiedzy w wyspecjalizowanym obszarze analizy i identyfikacji ryzyk w projektach, jak również opracowywania planów łagodzenia zagrożeń i wykorzystywania szans. Ten międzynarodowy dyplom jest wyrazem uznania dla osób, które
wzmacniają i wspierają kierowanie projektami, wykorzystując specjalistyczną wiedzę z obszaru zarządzania ryzykiem.
Warsztat Przygotowanie do egzaminu PMI Risk Management Professional (PMI‑RMP)®
przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego PMI‑RMP®, zapewniając
gruntowne omówienie zarządzania ryzykiem w projektach. Kurs obejmuje cztery
główne dziedziny sprawdzane na egzaminie:
• Informowanie o ryzyku
• Analiza ryzyk
• Planowanie zarządzania ryzykiem
• Nadzorowanie zarządzania ryzykiem
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Kto powinien wziąć udział w warsztacie?
Warsztat przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego PMI‑RMP, a także dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy
o zarządzaniu ryzykiem.
Wymagania:
Przed przystąpieniem do warsztatu uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem.
Sposób prowadzenia zajęć i materiały:
Warsztat łączy elementy wykładu z zajęciami praktycznymi i ćwiczeniem odpowiedzi na pytania przy pomocy technologii interaktywnej. (Wykorzystanie interaktywnego systemu do głosowania). Częścią warsztatu jest ocena wiedzy przed i po zakończeniu zajęć. Warsztat prowadzony jest w języku angielskim.
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów przydatnych do nauki również po szkoleniu:
• Segregator zwierający wszystkie prezentacje i materiały źródłowe
• Pytania sprawdzające oraz test ćwiczebny
• Narzędzia i szablony do zarządzania ryzykiem
Program koncentruje się głównie na następujących obszarach
wiedzy PMBOK® Guide:
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie czasem w projekcie
Zarządzanie komunikacją w projekcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
51
sio n al ( P M
I‑ R
pa
ra
Ma
is k
PMI‑RPM
E x a m P re
nage m e
nt
P
fe s
®
ti o
n
PM
IR
Zarządzanie ryzykiem i kierowanie projektem to dziedziny ściśle powiązane.
Podczas warsztatu omawiane są tematy ze wszystkich rozdziałów 4‑ego wydania
A Guide to the Project Management Body of Knowledge
ro
P)
g.Plan zarządzania komunikacją
•Ogólne umiejętności kierownicze
i przywódcze
•Kierowanie a przywództwo
•Umiejętności interpersonalne
•Pojęcia z teorii zarządzania
•Zrozumienie przywództwa
•Teorie jakości
6. Przeprowadzanie jakościowej
analizy ryzyk
a.Wprowadzenie do jakościowej
analizy ryzyk
b.Prawdopodobieństwo i skutki
c. Ustalenie jakości danych o ryzyku
d.Określenie pilności ryzyka
e.Kategoryzacja ryzyk
f. Listy ryzyk
g.Dokumentowanie trendów
7. Przeprowadzanie ilościowej
analizy ryzyk
a.Techniki zbierania i prezentacji
danych
b.Ilościowa analiza ryzyk i techniki
modelowania
c. Oczekiwana wartość pieniężna
d.Drzewa decyzyjne
e.Wykorzystanie danych ilościowych
f. Analiza ryzyka kosztowego
g.Analiza ryzyka harmonogramowego
h.Dokumentowanie trendów
8. Planowanie reakcji na ryzyka
a.Opracowanie i realizacja planu
reagowania na ryzyka
b.Wprowadzenie do reagowania na
ryzyka
c. Zarządzanie niepewnością
d.Strategie reagowania na ryzyka
e.Strategia rezerw projektowych
f. Tworzenie planu odwrotu
g.Ryzyko wtórne i rezydualne
(pozostałe)
h.Dokumentowanie planu
reagowania na ryzyka
9. Monitorowanie i kontrola ryzyka
a.Realizacja planu reagowania
na ryzyka
b.Czynniki wyzwalające
c. Ponowna ocena ryzyk
d.Analiza odchyleń i trendów
e.Pomiar wyników technicznych
f. Analiza rezerw
g.Optymalizacja procesów
h.Reakcje improwizowane
M
1. Certyfikat PMI‑RMP
– wprowadzenie
a.Project Management Institute
(PMI)®
b.Omówienie certyfikatu PMI‑RMP
•Omówienie certyfikacji
•Praktyczna wartość certyfikatu
•Ocena indywidualna
•Wskazówki dla zdających
2. Podstawy zarządzania ryzykiem
a.Wprowadzenie do ryzyka
w projekcie
b.Terminologia zarządzania ryzykiem
•Charakterystyka ryzyka
•Ryzyko a niepewność
•Rodzaje ryzyk
•Zrozumienie otoczenia projektu
•Model zarządzania ryzykiem
•Obszar wiedzy „Zarządzanie
ryzykiem w projekcie”
•Klasyfikowanie ryzyk
3. Planowanie zarządzania ryzkiem
a.Plan zarządzania ryzykiem
b.Zawartość planu zarządzania
ryzykiem
c. Rejestr ryzyk
d.Typowa zawartość rejestru ryzyk
•Cykl aktualizacji rejestru ryzyk
•Zarządzanie rejestrem ryzyk
•Zarządzanie interesariuszami
•Identyfikacja interesariuszy
•Tolerancja interesariuszy na ryzyko
•Zarządzanie interesariuszami
•Informowanie o ryzyku
4. Identyfikowanie ryzyka
a.Określenie narzędzi i technik
identyfikacji ryzyk
b.Typowe źródła ryzyka
c. Korzystanie z dokumentów
archiwalnych
d.Techniki zbierania informacji
e.Techniki tworzenia diagramów
f. Analiza założeń
g.Analiza list kontrolnych
5. Komunikacja i przywództwo
a.Budowanie podstaw komunikacji
b.Ryzyko a komunikacja
c. Podstawowy model komunikacji
d.Rodzaje i metody komunikacji
e.Teorie komunikacji
f. Obliczanie kanałów
komunikacyjnych
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
TEMATYKA WARSZTATU
SZKOLENIE ZAAWANSOWANE
52

Podobne dokumenty