W NUMERZE Ocena krów w roku 2010

Komentarze

Transkrypt

W NUMERZE Ocena krów w roku 2010
Hodowla i Chów Bydła nr 4/2011
Hodowcy dopisali i zjawili się niemal w komplecie na walnym zjeździe Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka. To bardzo ważne, bo wybierali nowe władze na kolejną czteroletnią kadencję 2011-2015. Dzięki wysokiej frekwencji
nowo wybrane władze dostały silny mandat do reprezentowania całego środowiska hodowców bydła mlecznego. Fotoreportaż z tego ważnego wydarzenia otwiera najnowszy numer 4 „HiChB”. Przedstawiono w nim także nowe władze Federacji
wybrane na zjeździe.
Drugim ważnym tematem numeru 4 jest omówienie wyników oceny wartości użytkowej bydła za rok 2010, jednego z najważniejszych zadań Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Z artykułu Danuty Radzio pt. „Tak się robi
hodowlę” wyłania się optymistyczny obraz, gdyż rośnie zarówno liczba krów objętych oceną, jak i rośnie ich wydajność
mleczna. W artykule przedstawiono dokładne dane na ten temat, a także zaprezentowano hodowców, których stada okazały się w 2010 roku najbardziej wydajne. W numerze tym dr Zbigniew Lach kończy swój trzyczęściowy cykl artykułów, w
których zestawiono, co ogranicza długie użytkowanie krów w stadzie. Dopełnieniem tego ważnego dla każdego hodowcy
tematu jest artykuł profesora Zygmunta M. Kowalskiego o przemieszczeniu trawieńca, na które choruje coraz więcej krów.
Profesor pisze, że chociaż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co jest tego powodem, gros przyczyn tkwi jednak w błędach
żywieniowych. W schorzeniu tym dużą rolę odgrywa właściwa proporcja pasz treściwych do pasz objętościowymi w dawce
pokarmowej. Dlatego na każdym etapie uprawy i przygotowywania trzeba dbać o wysoką jakość pasz objętościowych. Pomóc w tym mogą dwa artykuły dotyczące uprawy mieszanek traw z koniczynami i siewu kukurydzy.
W numerze 4 pojawia się nowa rubryka o ogrodach i pracach ogrodowych. Powinna ona zainteresować większość naszych
czytelniczek, a rad będzie udzielać znakomita specjalistka Maria Jolanta Syczewska, dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w
Przelewicach. Rubryka ta zakończy ukazywanie się na naszych łamach rubryki z krzyżówką i humorami. Z ankiety, jaką w
ubiegłym roku przeprowadziliśmy wśród naszych czytelników wynika, że nie zyskała ona wielu zwolenników.
Zapraszamy do lektury!
W NUMERZE
10
aktualności i informacje
Aktualności ............................................................ 4
Informacje ............................................................... 5
Ocena krów
w roku 2010
gorący temat
Wybór dokonany ....................................................... 6
ocena
26
Tak się robi hodowlę .................................................. 10
hodowla
Przeżyjmy to jeszcze raz ........................................... 16
Długowieczne
krowy
rynek mleka
Opłacalność zależy od wydajności .............................. 24
30
chów
Droga do długowieczności ....................................... 26
Przemieszczenie
trawieńca
żywienie
Przemieszczenie trawieńca ....................................... 30
pasze
Wybór koniczyny ..................................................... 33
Kukurydza na start ................................................ 36
w wolnej chwili
Ogrody zimowe ...................................................... 38
Królik nie tylko wielkanocny ...................................... 40
36
Niedługo siewy
kukurydzy
WYDAWCA
miesięcznik
ogłoszenia
.............................................................................
42
Adres redakcji:
ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
tel./fax (22) 502 33 21
[email protected]
Polska Federacja Sp. z o.o.
ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
tel./fax (22) 502 33 21
www.polskafederacja.pl
Zespół redakcyjny:
Edward Lewandowski – redaktor naczelny
[email protected]
Dorota Grabarska
Mateusz Uciński
Martyna Mendza
Sprzedaż i prenumerata:
tel./fax (22) 502 33 21
[email protected]
Druk:
Arkuszowa Drukarnia
Offsetowa, Grodzisk Maz.
Nakład:
11 500 egz.
Reklamy:
zamawiane wyłącznie drogą
elektroniczną:
[email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i zmian przesyłanych tekstów.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie części lub całości tekstów bez zezwolenia wydanego w formie pisemnej jest ściśle zabronione.
Okładka: Mateusz Uciński Wydanie czasopisma dofinansowane z Funduszu Promocji Mleka

Podobne dokumenty