Broszura pdf - IZOBUD Materiały Budowlane

Komentarze

Transkrypt

Broszura pdf - IZOBUD Materiały Budowlane
Xella systemy suchej
zabudowy
FERMACELL
Oddział w Polsce
Konstrukcje ścian,
stropów i podłóg
Ul. Migdałowa 4
PL-02-796 Warszawa
Tel: 022 - 645 13 38 (9)
Fax: 022 - 645 15 59
www.fermacell.pl
www.xella.pl
FERMACELL® i XELLA® są zastrzeżonymi żnakami towarowymi.
Wydanie aktualne. Wersja 02.2007.
Infolinia: 022 - 645 13 38 (9)
Poniedziałek-Piątek godz. 8.30 do 16.00
Na życzenie wysyłamy materiały informacyjne FERMACELL:
Tel: 022 - 645 13 38 (9)
Fax: 022 - 645 15 59
e-mail: [email protected]
8.3 Rozstawy elementów mocujących w stropach
Grubość płyt/
konstrukcja
Klamry * **
Klamry rozprężne *
Długość ≥ 30 mm dla10 mm Długość 18–19 mm
≥ 35 mm dla 12,5 mm dla płyty 10 mm
Wkręty samogwintujące
FERMACELL
3,9 x 30 mm
Wkręty samogwintujące
FERMACELL
3,9 x 45 mm
Rozstaw
[cm]
Zużycie
[szt./m2]
Rozstaw
[cm]
Zużycie
[szt./m2]
Rozstaw
[cm]
Zużycie
[szt./m2]
Rozstaw
[cm]
Zużycie
[szt./m2]
Drewno – 1 warstwa
10 mm
12,5 mm
15
20
30
22
–
–
–
–
15
20
30
22
–
–
–
–
Drewno – 2 warstwy
1. warstwa: 10 mm
2. warstwa do konstrukcji nośnej ***
1. warstwa: 12,5 mm
2. warstwa do 1 warstwy
30
15
15
–
16
30
30
–
–
–
–
12
–
–
–
35
30
–
20
15
16
–
22
30
–
15
–
–
–
30
–
–
Metal – 1 warstwa
10 mm
12,5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
15
20
30
22
–
–
–
–
Metal – 2 warstwy
1. warstwa: 10 mm
2. warstwa do konstrukcji nośnej
1. warstwa: 12,5 mm
2. warstwa do 1 warstwy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12
–
–
–
35
30
–
15
15
16
–
30
30
–
15
–
–
–
30
–
–
FERMACELL to kompletny program
260 x 120 cm
zabudowy, od piwnicy aż po dach,
270 x 120 cm
w starym i nowym budownictwie, dla
300 x 120 cm
rozwiązań cząstkowych i całych
Inne wymiary
Na ścianę, strop, podłogę
FERMACELL oferuje rozwiązanie
zabudowy wnętrz każdego przeznacze-
Płyty gipsowo-włóknowe
FERMACELL
Wymiary
Grubości
nia. Konstrukcje FERMACELL wykonywane są racjonalnie i szybko. Bez
przerw technologicznych na wyschnię-
Masa/
1 m2
cie, czysto i bez problemów obciążenio-
150 x 100 cm
wych.
200 x 120 cm
10
mm
12,5
mm
15
mm
11,5
kg
15
kg
18
kg
21
kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
250 x 120 cm
* wymiary klamer: średnica ≥ 1,5 mm, szerokość środnika ≥ 10 mm. Klamry ocynkowane i żywicowane.
** Długość klamer obowiązuje dla ą warstwy (przy transporcie prefabrykatów ściennych stosować klamry o długości o 10 % większej niż wyliczona).
*** Długość klamer +15 mm.
Regulujące wilgotność i izolujące
akustycznie
obiektów:
Korzystny współczynnik dyfuzji pary
o wymiarach 150 x 100 cm, grubości
dźwiękoizolacyjność
10 mm, do poszycia stropu,
warunki mieszkaniowe.
bezpiecznej zabudowy strychu
i remontów.
■ płyty FERMACELL o wymiarach
Będące elementem
konstrukcyjnym
Stosowane jako poszycie
typowych w budownictwie, dopaso-
ściany wg Dopuszczenia
wane do wysokości pomieszczeń,
Z-9.1-187 oraz jako
Na życzenie standardowe
płyty o szerokości 124,9 cm
■ poręczna płyta jednoosobowa,
wodnej oraz dobra
stwarzają idealne
18
mm
Elementy jastrychowe
FERMACELL
Typ
Konstrukcja
Grubość
2 E 11
2 x 10 mm
FERMACELL
20 mm
2 E 13
2 x 10 mm
+ 20 mm
FERMACELL
styropian
40 mm
2 x 10 mm
+ 30 mm
FERMACELL
styropian
50 mm
25 mm
poszycie stropów pod-
o grubościach 10–18 mm do budowy
wieszonych i stropo-
lekkich ścian działowych o doskona-
dachów wg Dopuszcze-
łych właściwościach. Na życzenie
2 E 22
2 x 12,5 mm FERMACELL
dostępne są płyty o specjalnych
2 E 31
2 x 10 mm
+ 10 mm
FERMACELL
płyta
pilśniowa
30 mm
2 E 32
2 x 10 mm
+ 10 mm
FERMACELL
wełna
mineralna
30 mm
nia Z-9.1-434.
Łatwe w
obróbce
Zarysowanie,
piłowanie, łamanie,
struganie, wiercenie,
frezowanie,
szlifowanie.
2 E 14
wymiarach do 254 x 600 cm.
■ tłumiące dźwięki uderzeniowe,
ocieplające, nierozprzestrzeniające
ognia elementy jastrychowe do
Wymiary: 1,50 x 0,50 m = 0,75 m2
renowacji starych i nowych budynków.
Sprawne
mocowanie
■ ocieplające płyty zespolone o różnych
Do konstrukcji nośnej
wkrętami lub
klamrami, do muru
klejem gipsowym
FERMACELL.
Klejenie
spoin
8.3
42
grubościach i wymiarach 150 x 100 cm.
Płyty zespolone FERMACELL
Styropian
Do renowacji starych budynków jak
Sumaryczna Grubość
grubość
płyty
płyty
FERMACELL
też do nowego budownictwa.
30 mm
10 mm
20 mm
■ paleta osprzętu zapewniająca opty-
40 mm
10 mm
30 mm
malne efekty, dostosowana do
50 mm
10 mm
40 mm
specyficznego składu produktów
60 mm
10 mm
50 mm
Klej do spoin jedno-
Wymiary: 1,50 x 1 m = 1,5 m2
cześnie klei i wypełnia
Wszystkie grubości dostępne także
spoiny. Spoina osiąga
z paroizolacją (folia aluminiowa 0,05 mm)
również poza profilem
wytrzymałość płyty.
3
Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL
Dane techniczne
Spis treści
1
FERMACELL: przeskok do technologii gipsowo-włóknowej
Dane techniczne
2
Dane techniczne
Tolerancje wymiarów przy stałej wilgotności dla wymiarów standardowych
3
Konstrukcje ścian
Szerokość, długość
±1 mm
3.1 Ściany szkieletowe FERMACELL o stalowej konstrukcji
Różnica przekątnych
≤ 2 mm
Grubość 10/2,5/15/18
± 0,3 mm
z wypełnieniem ............................................................................................................. 3.1
3.2 Ściany szkieletowe FERMACELL o stalowej konstrukcji
bez wypełnienia pustki ................................................................................................. 3.2
3.3 Ściany szkieletowe FERMACELL o drewnianej konstrukcji
Dane techniczne
Gęstość (wielkość do obliczeń statycznych)
1150 ± 50 kg/m3
Współczynnik przenikania pary wodnej μ
13
Strumień cieplny 0,32 W/mK
Pojemność cieplna c
1,1 kJ/kgK
Twardość w skali Brinella
30 N/mm2
z wypełnieniem pustki .................................................................................................. 3.3
3.4 Ściany szkieletowe FERMACELL o drewnianej konstrukcji
bez wypełnienia pustki ................................................................................................. 3.4
3.5 Ściany szkieletowe FERMACELL
nośne, wewnętrzne z wypełnieniem pustki.................................................................. 3.5
3.6 Ściany szkieletowe FERMACELL nośne,
Pęcznienie po 24 godz. w kontakcie z wodą
<2%
Współczynnik wydłużenia termicznego
0,001 %/K
Pęcznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotności powietrza o 30 % (20 °C)
0,25 mm/m
3.7 Ściany szkieletowe FERMACELL nośne, zewnętrzne, ogniowe .................................. 3.7
Średnia wilgotność przy relatywnej wilgotności powietrza 65 % i 20 °C
1,3 %
3.8 Ściany szkieletowe FERMACELL nośne, zewnętrzne ................................................ 3.8
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1
A2
3.9 Obudowy ścian, ściany szachtów FERMACELL o stalowej konstrukcji........................ 3.9
Wartość pH
7–8
3.10 Ściany szkieletowe FERMACELL o stalowej konstrukcji , ogniowe............................ 3.10
zewnętrzne/wewnętrzne bez wypełnienia pustki......................................................... 3.6
3.11 Obudowa przewodów spalinowych............................................................................... 3.11
4
Wartości modułów do obliczeń w N/mm2 wg ETA-03/0050
Obudowy ścian
Moduł E na zginanie prostopadle do płaszczyzny płyty EBxy / Em,mean
3800
4.1 Obudowy ścian FERMACELL o stalowej konstrukcji.................................................... 4.1
Moduł E na zginanie w płaszczyźnie płyty EBxz / Em,mean
3800
4.2 Obudowy ścian FERMACELL o drewnianej konstrukcji................................................ 4.2
Moduł na rozciąganie EZ / Et,mean
3800
4.3 Suchy tynk z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL ................................................ 4.3
Moduł E na ściskanie ED / Ec,mean
3800
4.4 Suchy tynk z płyt zespolonych FERMACELL ................................................................ 4.4
Moduł na ścinanie przy zginaniu prostopadle do płaszczyzny płyty Gxy / Gmean
1600
5
Moduł na ścinanie w płaszczyźnie płyty Gxz / Gmean
1600
5.1 Sufity podwieszone z płyt FERMACELL o stalowej i drewnianej konstrukcji,
Stropy / Dachy
samodzielne.................................................................................................................. 5.1
5.2 Sufity podwieszone FERMACELL o stalowej i drewnianej konstrukcji,
współpracujące ze stropami......................................................................................... 5.2
Naprężenia dopuszczalne w N/mm2
Zginanie prostopadle do płaszczyzny płyty
Zginanie w płaszczyźnie płyty
Bxy
Bxz
Rozciąganie w płaszczyźnie płyty
Ściskanie w płaszczyźnie płyty
Zx
Dx
Ściskanie prostopadle do płaszczyzny płyty
Ścinanie w płaszczyźnie płyty
D
zx
Ścinanie prostopadle do płaszczyzny płyty
xy
1,2
5.3 Stropy drewniane, belkowe .......................................................................................... 5.3
1,1
5.4 Dachy FERMACELL ...................................................................................................... 5.4
0,5
6
2,0
6.1 Suche jastrychy FERMACELL ...................................................................................... 6.1
2,5
7
0,3
7.1 Suche jastrychy FERMACELL na drewnianych stropach belkowych ........................... 7.1
0,6
7.2 Suche jastrychy FERMACELL – podwyższona izolacyjność –
Podłogi
Dźwiękoizolacyjność
izolacyjny system FERMACELL .................................................................................... 7.2
7.3 Suche jastrychy FERMACELL – poprawa dźwiękoizolacyjności
Charakterystyczne parametry wytrzymałości i sztywności
Grubość płyt w mm
płyt gipsowo-włóknowych wg ETA-03/0050
10
12,5
15
na stropach masywnych ............................................................................................... 7.3
18
Parametry wytrzymałości
Szczegółowe infor-
Rozstawy konstrukcji ścian i elementów mocujących ścian
8.1 Rozstawy osiowe konstrukcji ścian .............................................................................. 8.1
Zginanie fm,k
4,6
4,3
4,0
3,6
macje dotyczące płyt
8.2 Rozstawy elementów mocujących w ścianach .......................................................... 8.2
Ścinanie fv,k
1,9
1,8
1,7
1,6
zawiera Aprobata
8.3 Rozstawy elementów mocujących w stropach ........................................................... 8.3
Zginanie fm,k
4,3
4,2
4,1
4,0
Techniczna
9.1 Lekkie obciążenia punktowe ścian ............................................................................... 9.1
Rozciąganie ft,k
2,5
2,4
2,4
2,3
ETA-03/0050
9.2 Lekkie i średnie obciążenia wspornikowe .................................................................... 9.2
Ściskanie fc,k
8,5
8,5
8,5
8,5
Ścinanie fv,k
3,7
3,6
3,5
3,4
Parametry sztywności
4
8
9
Obciążenia użytkowe ścian i stropów
9.3 Obciążenia użytkowe poszycia stropów ...................................................................... 9.3
Patrz przypisy na końcu.
5
Ściany szkieletowe FERMACELL
3.1 Ściany szkieletowe FERMACELL o stalowej konstrukcji z wypełnieniem pustki
Symbol
1 S 11
Rysunek
Grubość ściany
Konstrukcja (13)
[mm]
(UW - CW)
100
75 x 06
125
100 x 06
180 (9)
2 x 75 x 06
Poszycie FERMACELL
Wełna mineralna (1)
z każdej strony
[mm]
12,5
grubość/gęstość
Max. wysokość ściany [cm]
Klasa odp.
Obszar zastosowania (7)
ogniowej (8)
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
RL,w,R (12)
[mm] / [kg/m3]
I
II
[kg/m2]
[dB]
[dB]
40/40
450
375
34
50
57
35
52
500
425
34
50
35
52
400
350
36
55 (4)
(10)
350
300
≥ 185 (11)
500
425
550
375
400
47
400
36
400
60/40
40/40
60/40
1 S 13
≥ 185
12,5
40/40
1 S 14
135
100 x 06
12,5 + 12,5 + 10
60/40
1 S 21
100
75 x 06
12,5
70/30
125
100 x 06
150
125 x 06
≥ 185
2 x 75 x 06
1 S 24
12,5
400
Masa
Klasa odporności
ogniowej
Norma ogniowego (5)
EI 30
EN
3.1
REI 30
57
EI 30
EN
55
57
EI 30
EN
52
57
EI 60
EN
52 (4)
450
375
500
425
100/40
550
500
70 x 30 lub
400
350
400
36
55
57
EI 60
EN
450/550
375/500
400
60
62
60
EI 90
EN
REI 60
54
2 x 60/30
1 S 31
6
125
75 x 06
10+12,5
60/30
150
100 x 06
500/650
425/575
175
125 x 06
550/700
500/650
7
Ściany szkieletowe FERMACELL
3.1 Ściany szkieletowe FERMACELL o stalowej konstrukcji z wypełnieniem pustki
Symbol
Rysunek
Grubość ściany
[mm]
1 S 32
≥ 205
1 S 33
1 S 34/1
Konstrukcja (13)
(UW - CW)
(9)
Poszycie FERMACELL
Wełna mineralna (1)
z obu stron
[mm]
grubość/gęstość
Max. wysokość ściany [cm]
Obszar
Klasa odp.
zastosowania (7)
ogniowej (8)
Masa
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
RL,w,R (12)
Klasa odporności
ogniowej
Norma
[mm] / [kg/m3]
I
II
[kg/m2]
[dB]
[dB]
350/400(9)
400
60
66
62
EI 90
EN
400
50
52
57
EI 90
EN
(5)
2 x 75 x 06
12,5 + 10
60/30
400/450(9)
111
75 x 06
18
60/50
450
375
136
100 x 06
500
425
100
75 x 06
40/40
700
700
400
71
60
62/63
EI 90
EN
12,5 + 10 + 10
40/40
900
900
900
84
62
63
F 120-A
DIN
60/60
400
71
57
62
EI 120
EN
12,5 + 10
3.1
i
12,5 + 10 + 10
1 S 34/2
190
125 x 06
1 S 41
130
75 x 06
12,5 + 12,5
450/550
375/500
155
100 x 06
i
500/650
425/575
57
180
125 x 06
15 + 12,5
550/700
500/650
59
1 S 42
≥ 215 (11)
2 x 75 x 06
15 + 12,5
80/50
500/650 (11) 425/600 (11) 400
72
59
62
EI 120
EN
1 S 51
145
75 x 06
12,5 + 12,5 + 10
50/50
450/550
60
62
F 120-A
DIN
170
100 x 06
195
125 x 06
≥ 230 (11)
2 x 75 x 06
1 S 52
8
80/50
12,5 + 12,5 + 10
80/50
375/500
450/550
76
500/650
425/575
500/650
89
550/700
500/650
500/650 (11) 425/600 (11) 500/650
REI 120
61
F 180-A
62
90
62
63
F 180-A
DIN
9
Ściany szkieletowe FERMACELL
3.2 Ściany szkieletowe FERMACELL o stalowej konstrukcji bez wypełnienia pustki
Symbol
1 S 15
1 S 16
1 S 22
Rysunek
Grubość ściany
Konstrukcja (13)
Poszycie FERMACELL
Wełna mineralna (1)
[mm]
(UW - CW)
[mm]
100
75 x 06
12,5
125
150
100
75 x 06
12,5
135
100 x 06
oraz 12,5 + 10
160
125 x 06
115
75 x 06
grubość/gęstość
Max. wysokość ściany [cm]
Obszar
Klasa odp.
zastosowania (7)
ogniowej (8)
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
RL,w,R (12)
[mm] / [kg/m3]
I
II
[kg/m2]
[dB]
[dB]
bez
450
375
32
41
42
100 x 06
500
425
33
42
125 x 06
550
500
34
450
375
500
120
140
100 x 06
1 S 35
10
44
425
45
46
550
500
46
450/550
375/500
400
125 x 06
61
52
56/57
57
68
10 + 10
500/650
425/575
62
10 + 10
550/700
500/650
450/550
375/500
12,5 + 12,5
75 x 06
12,5 + 10
bez
125
100 x 06
oraz
500/650
150
125 x 06
12,5 + 10 + 10
550/700
140
75 x 06
12,5 + 10 + 10
450/550
375/500
165
100 x 06
500/650
190
125 x 06
550/700
bez
400
EI 30
EN
EI 30
EN
EI 60
EN
54
EI 60
69
EI 90
63
EI 60
EI 90
67
55
425/575
68
57
500/650
69
400
Norma
ogniowa (5)
EI 90
70
130
Klasa odporności
ogniowej
3.2
44
12,5 + 12,5
175
1 S 23
bez
400
12,5 + 12,5
150
165
10 + 10
bez
400
Masa
57/58
EI 60
EN
EI 90
EN
79
58
58
425/575
80
60
(interpo-
500/650
81
lacja)
11
Ściany szkieletowe FERMACELL
3.3 Ściany szkieletowe FERMACELL o drewnianej konstrukcji z wypełnieniem pustki
Symbol
Rysunek
1 H 11
1 H 12
Grubość
Konstrukcja (13)
Poszycie
Wełna mineralna (1)
ściany
Słupek
[mm]
(mm)
Oczep/podwalina
FERMACELL
[mm]
[mm]
85
40/60
40/60
12,5
105
40/80
40/80
80
40/60
40/60
100
40/80
40/80
105
40/60
40/60
125
40/80
40/80
145
50/70
30/70
10
grubość/gęstość
Max. wysokość ściany [cm]
Obszar
Klasa odp.
zastosowania (7)
ogniowej (8)
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
RL,w,R (12)
[mm] / [kg/m3]
I
II
[kg/m2]
[dB]
[dB]
40/30
310
310
310
38
42
410
410
410
40
42
40/30
Masa
310
310
310
32
410
410
410
34
310
310
310
62
410
410
410
64
360
360
360
65
Klasa odporności
ogniowej
Norma
ogniowa (5)
57
F 30-B
DIN
57
F 60-B
DIN
3.3
3.4
1 H 31
1 H 32
12,5 + 10
12,5 + 10
50/50
50/50
Jednostronnie
łaty poziome
30/50 z/bez
paskami filcu
1 H 35
170
40/60
40/60
210
40/80
40/80
12,5 + 10
49
61
F 90-B
DIN
57 z
paskami
61
F 90-B
DIN
61
F 90-B
DIN
Klasa odporności
ogniowej
Norma
ogniowa (5)
54 bez
pasków
50/50
310
310
310
65
410
410
410
69
66 (4)
3.4 Ściany szkieletowe FERMACELL o drewnianej konstrukcji bez wypełnienia pustki
Symbol
Rysunek
1 H 13
1 H 14
1 H 21
1 H 33
1 H 34
Grubość
Konstrukcja (13)
ściany
Słupek
Oczep/podwalina
[mm]
(mm)
105
40/60
40/80
40/80
105
125
145
175
Poszycie
Wełna mineralna (1)
FERMACELL
[mm]
40/60
grubość/gęstość
Max. wysokość ściany [cm]
Obszar
Klasa odp.
zastosowania (7)
ogniowej (8)
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
RL,w,R (12)
[mm]
[mm] / [kg/m3]
I
II
[kg/m2]
[dB]
[dB]
12,5
bez*
310
310
310
37
37
53
F 30-B
DIN
410
410
410
48
41
53
F 30-B
DIN
61
46
57
F 60-B
DIN
83
57
58
F 90-B
DIN
86
54
58
F 90-B
DIN
40/60
40/60
12,5 oraz
40/80
40/80
12,5 + 10
40/60
40/60
10 + 10
40/80
60/80
50/80
50/80
50/80
50/80
12,5 + 10 + 10
12,5 + 10 + 10
Jednostronnie łaty
poziome 30/50 z/bez
paskami filcu
bez*
bez*
bez*
bez*
310
310
310
410
410
410
310
310
310
410
410
410
310
310
310
410
410
410
310
310
310
410
410
410
Masa
51
*lub z wypełnieniem min klasy B2
12
13
Ściany szkieletowe FERMACELL
3.5 Ściany szkieletowe FERMACELL nośne, wewnętrzne z wypełnieniem pustki
Symbol
Rysunek
1 HT 11
Grubość
Konstrukcja (13)
ściany
Słupek
Oczep/podwalina FERMACELL
[mm]
[mm]
[mm]
105
40/80
40/80
Poszycie
Wełna mineralna (1)
Masa
grubość/gęstość
Naprężenie Max wysokość
dopuszściany nośnej,
czalne usztywniającej
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
Rw,R (12)
[mm]
[mm] / [kg/m3]
[N/mm2]
[cm]
[kg/m2]
[dB]
[dB]
12,5
40/30
2,5
350
40
42
57
Klasa odporności
ogniowej
Norma (5)
REI 45
EN
REW 45
1 HT 12
100, 105
40/80
40/80
10
40/30
2,0
12,5
80/50 wełna drzewna
300
34
42
57
40
150
45/120
45/120
15
EN
REW 45
STEICOFLEX
1 HT 22
REI 45
REI 30
120/30
2,0
300
48
≥ 45
≥ 57
REI 60
EN
3.5
1 HT 31-6
160
60/100
60/100
1 HT 32-2
ok. 215
60/140
60/140
15 + 15
100/30
2,5
350
84
≥ 49
≥ 61
REI 90
EN
12,5 + 12,5
140/30
2,0
350
78
≥ 58
61
F 90-B
DIN
140/30
2,0
350
ok. 94
≥ 58
≥ 61
3.6
12,5 + 12,5 plus jednostronnie profil TPS
1 HT 32-12
ok. 225
60/140
60/140
12,5 + 12,5
12,5 + 12,5 plus jednos- Ekofiber
1 HT 35-1
230
60/100
60/100
tronnie profil TPS
Termex
15 + 15
100/30
2,5
300
87
66
ok.61
REI 90
EN
F 90-B
DIN
F 90-B
DIN
+ 45/65
230
60/100
60/60
350
+60/60
3.6 Ściany szkieletowe FERMACELL nośne, zewnętrzne/wewnętrzne bez wypełnienia pustki
Symbol
Rysunek
Grubość
Konstrukcja
ściany
Słupek
(13)
Poszycie
Wełna mineralna
(1)
Przedstawione konstrukcje ścienne są jedynie wybranymi przykładami z wielu możliwych. Kompletny program ścian zawiera.
Oczep/podwalina FERMACELL
grubość/gęstość
Naprężenie Max wysokość
dopuszściany nośnej,
czalne usztywniającej
Masa
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
Rw,R (12)
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] / [kg/m3]
[N/mm2]
[cm]
[kg/m2]
[dB]
[dB]
1 HT 14
105
60/80
60/80
12,5
bez
2,5
350
35
36
53
1 HT 15
110
40/80
40/80
15
bez
2,5
350
39
37
53
Klasa odporności
ogniowej
Norma (5)
REI 45
EN
REI 45
EN
REW 45
1 HT 21
130
50/80
50/80
12,5 + 12,5
bez lub mat. min
2,5
350
64
45
57
F 60-B
DIN
klasy B2
14
15
Ściany szkieletowe FERMACELL
3.7 Ściany szkieletowe FERMACELL nośne, zewnętrzne, ogniowe
Symbol
Rysunek
1 HG 31-1
(13)
Grubość
Konstrukcja
Poszycie
ściany
Słupek
Oczep/podwalina FERMACELL
[mm]
[mm]
[mm]
142,5
60/100
60/100
Wełna mineralna (1)
Masa
grubość/gęstość
Naprężenie Max wysokość
dopuszściany nośnej,
czalne usztywniającej
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
Rw,R (12)
[mm]
[mm] / [kg/m3]
[N/mm2]
[cm]
[kg/m2]
[dB]
[dB]
12,5
100/30
2,5
350
63
66
57
15 + 15
1 HG 31-8
190
1 HG 32-8
167,5
60/140
80/140
60/140
80/140
Klasa odporności
ogniowej
Norma (5)
F 30-B
DIN
F 90-B
12,5
140 (23)
12,5 + 12,5 + 12,5
min klasa B2
12,5
140 (23)
15 Powerpanel HD
min klasa B2
2,0
350
ok.77
≥ 66
57
F 30-B
DIN
F 90-B
2,0
300
ok. 53
≥ 66
57
F 30-B
DIN
F 90-B
3.7
3.8
3.8 Ściany szkieletowe FERMACELL nośne, zewnętrzne
Symbol
1 HA 11
Rysunek
Grubość
Konstrukcja (13)
ściany
Słupek
[mm]
[mm]
[mm]
230
60/140
60/140
Poszycie
Wełna mineralna (1)
Klasa odporności
ogniowej
Norma (5)
57
F 30-B
DIN
≥ 49
61
F 90-B
DIN
77
-
-
REI 90
EN
ok. 69
≥ 52
≥ 61
F 90-B
DIN
≥ 45
61
F 90-B
DIN
Masa
grubość/gęstość
Naprężenie Max wysokość
dopuszściany nośnej,
czalne usztywniającej
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
Rw,R (12)
[mm]
[mm] / [kg/m3]
[N/mm2]
[cm]
[kg/m2]
[dB]
[dB]
12,5 + paroizolacja
140/20
2,5
350
54
48
140/30
2,0
350
77
160/30
2,0
350
15 + 15
120 Ekofiber
2,5
350
12,5 + 100
Termex
Oczep/podwalina FERMACELL
12,5 + styropian
EPS 15 + 60 mm
siatka, tynk
1 HA 31-2
1 HA 32
190
60/140
60/140
12,5 + 12,5
bez
12,5 + 12,5 +
wiatroizolacji
wiatroizolacja
200
60/160
60/160
12,5 + 12,5
FERMACELL
15 Powerpanel HD
1 HA 34-13
162,5
60/120
60/120
bez muru
bez systemu
Obudowa muru
ocieplającego
styropian ≥ 20
1 HA 35-2
16
≥ 225
60/140
60/140
15 + 15
140/30
2,0
350
ok. 78
z systemem
12,5 + system
z systemem
ocieplenia
ocieplający ≥ 40
ocieplającym
17
Obudowy ścian, ściany szachtów FERMACELL
3.9 Obudowy ścian, ściany szachtów FERMACELL o stalowej konstrukcji
Symbol
3 S 01
3 S 12 (19)
Rysunek
Poszycie
Wełna mineralna (1)
Słupek
FERMACELL
(mm)
[mm]
87,5
75 x 06
12,5
112,5
100 x 06
Grubość
Konstrukcja
ściany
[mm]
97,5
75 x 06
122,5
100 x 06
(13)
12,5 + 10
grubość/gęstość
Max. wysokość ściany [cm]
Obszar
Klasa odp.
zastosowania (7)
ogniowej (8)
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Δ R’w (16)
[mm] / [kg/m3]
I
II
[kg/m2]
[dB]
50/20
350
300
400
20
20
400
350
400
32
-
-
350/400
300/350
400/450
350/400
Masa
Klasa odporności
ogniowej
Norma (5)
-
-
EI 30
EN
klasyfikacja z
obu stron
3 S 21 (19)
3 S 31 (19)
3 S 41 (19)
18
105
75 x 06
15 + 15
130
100 x 06
115
75 x 06
140
100 x 06
123
Profil Protektor
1 x 15
98 x 26 x 0,7
2 x 12,5
15 + 2x 12,5
70/30
-/400
-/350
100/30
-/450
-/400
60/40
400
400
100/30
450
450
60/33
400
400
450
450
400
41
22
EI 90 od wew.
EN
EI 60 od zew.
400
53
≥ 22
F 90-A
DIN
400
53
≥ 22
EI120 (kierunek
EN
3.9
tylko od środka)
19
Ściany szkieletowe FERMACELL
3.10 Ściany szkieletowe FERMACELL o stalowej konstrukcji , ogniowe
Symbol
Rysunek
Grubość ściany
Konstrukcja (13)
Rodzaj
ściany
4 S 31
4 S 32
[mm]
(UW - CW)
225
150 x 1,5
Nośna,
Poszycie FERMACELL
Wełna mineralna
(1)
z każdej strony
grubość/gęstość
Max. wysokość ściany [cm]
Kl. odp.
Obszar zast. (7)
ogniowej
[mm]
[mm] / [kg/m3]
I
II
3x 12,5
100/30
500
500
500
143
58
-
63
F 90-A
DIN
100
59 bez izol.
54
58
F 90-A
DIN
rozstaw max.
dop. obc.
1x blacha
profili 41,6 cm
50 kN/m
stalowa 0,38
175
100 x 06
Nienośna
3x 12,5
bez lub z mat.
1000
1000
1000
200
125 x 06
1x blacha bez
min. klasy B2
1200
1200
1200
max profili
stalowa 0,38
Masa
(8)
jednostkowa
Współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw,R (3)
R´w,R (12)
RL,w,R
[kg/m2]
[dB]
[dB]
[dB]
Klasa odporności
ogniowej
Norma
(5)
61 z izol.
41,6 mm
Obudowa przewodów spalinowych FERMACELL
3.10
3.11
3.11 Obudowa przewodów spalinowych
Symbol
5 L 11
20
Rysunek
Konstrukcja (13)
Poszycie
Max wysokość obudowy
FERMACELL
na kondygnacji (cm)
mm
mm
≤ 225 x ≤ 210
12,5 + 12,5
Ciężar jednostkowy
Klasa odporności
Norma (5)
ogniowej
kg/m
400
21,5
L 30
DIN
21
Obudowy ścian FERMACELL
4.1 Obudowy ścian FERMACELL o stalowej konstrukcji
Symbol
Rysunek
3 WS 01
3 WS 02
Grubość
Konstrukcja (13)
Poszycie (17)
Wełna mineralna (1)
ściany
Słupek
FERMACELL
grubość/gęstość
Max. wysokość ściany [cm]
Klasa odp.
Obszar zastosowania (21) ogniowej
jednostkowa
cieplny
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] / [kg/m3]
I
II
[kg/m2]
[m2 K/W ]
[dB]
42
CD 60 x 06
12,5
20/20
800
800
17
0,53
57
62,5
CW 50 x 06
20
1,28
87,5
CW 75 x 06
60
CD 60 x 06
75
CW 50 x 06
100
CW 75 x 06
50/20
12,5 + 12,5
20/20
800
800
50/20
Masa
Opór
32
0,57
35
1,31
(20)
Współczynnik izolacyjności akustycznej
RL,w,R (12)
62
4.2 Obudowy ścian FERMACELL o drewnianej konstrukcji
Symbol
Rysunek
3 WH 01
3 WH 02
Grubość
Konstrukcja (13)
Poszycie
(17)
Masa
Opór
ściany
drewniana
FERMACELL
grubość/gęstość
Obszar zastosowania
jednostkowa
cieplny
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] / [kg/m3]
I
II
[kg/m2]
[m2 K/W ]
[dB]
42,5
30/50
12,5
30/20
800
800
16
0,78
57
52,5
40/60
Wełna mineralna
(1)
Max. wysokość ściany [cm]
Klasa odp.
(21)
ogniowej
40/20
72,5
60/40
52,5
30/50
62,5
40/60
40/20
82,5
60/40
60/20
55
30/50
65
40/60
40/20
85
60/40
60/20
12,5 + 12,5
30/20
30/20
Współczynnik izolacyjności akustycznej
RL,w,R (12)
1,03
60/20
12,5 + 10
(20)
800
800
17
1,53
28,5
0,81
29,5
1,56
61
1,06
800
800
4.1
61
4.2
31
0,82
32
1,07
4.3
1,57
4.4
Suchy tynk FERMACELL
4.3 Suchy tynk z płyt gipsowo-włóknowych
Symbol
Rysunek
3 TP 01
Grubość
Poszycie
Styropian
Masa
obudowy
FERMACELL
grubość
powierzchniowa
Max wysokość
obudowy [cm]
Obszar zastosowania (7)
Opór
[mm]
[mm]
[mm]
[kg/m2]
I
II
[m2 K/W ]
320
320
0,03
cieplny
10
10
bez
12,5
12,5
12,5
bez
15
Grubość
Poszycie
Styropian
Masa
obudowy
FERMACELL
grubość
powierzchniowa
Max wysokość
obudowy [cm]
Obszar zastosowania (7)
cieplny
Klasyfikacja
(20)
ogniowa
A2
4.4 Suchy tynk z płyt zespolonych
Symbol
3 VP 01 (22)
22
Rysunek
Opór
Klasyfikacja
(20)
[mm]
[mm]
[mm]
[kg/m2]
I
II
[m2 K/W ]
30
10
20
13
320
320
0,53
40
30
0,78
50
40
1,03
60
50
13,5
ogniowa
B1
1,28
23
Sufity podwieszone z płyt FERMACELL
5.1 Sufity podwieszone z płyt FERMACELL o stalowej i drewnianej konstrukcji, samodzielne (47)
Symbol
Rysunek
Oddziaływanie
ognia
2 S 11
2 S 11
2 S 21
Od dołu
Od dołu i od góry
Od dołu
Konstrukcja
Materiał, profil
Wysokość
(43)
konstrukcji
Wysokość
(44)
zawiesia
[mm]
[mm]
Stal
75
≥ 80
CD 60 x 06
80
Stal
130
CD 60 x 06
135
Stal
85
(45)
wg uznania
≥ 80
Materiał
poszycia
FERMACELL
FERMACELL
FERMACELL
Grubość
Rozpiętość
Wełna mineralna
poszycia
(46)
grubość/gęstość (41)
jednostkowa
[mm]
[mm]
[mm] / [kg/m3]
[kg/m2]
2x 10
≤ 350
bez
27
2x 12,5
≤ 435
2x 10
≤ 350
2x 12,5
≤ 435
3x 12,5
≤ 350
Od dołu
Stal CD 60 x 06
Klasa odporności
(49)
Norma (42)
ogniowej
EI 30
EN
EI 60
EN
EI 60
EN
F 90-A
DIN
F 90-A
DIN
F 30-B
DIN
F 60-B
DIN
33
40/30
28
35
bez
CD 60 x 06
2 S 34
Masa
39
38
95
wg uznania
FERMACELL
15 + 2x 12,5
≤ 500
4x 10
≤ 350
bez/z wypeł-
51
nieniem min
52
klasy B2
2 S 34
Od dołu i od góry
Stal CD 60 x 06
140
wg uznania
FERMACELL
15 + 2x 12,5
≤ 500
bez/z wypeł-
52
4x 10
≤ 350
nieniem min
53
klasy B2
2 H 13
Od dołu
Drewno
85
40/60 + 48/24
90
wg uznania
FERMACELL
2x 10
≤ 350
2x 12,5
≤ 435
bez/z wypeł-
28
nieniem min
37
klasy B2
2 H 23
Od dołu
Drewno
95
wg uznania
FERMACELL
40/60 + 48/24
3x 10
≤ 350
bez/z wypeł-
46
2x 15
≤ 400
nieniem min
40
5.1
klasy B2
2 H 34
Od dołu
Drewno
40/60 + 48/24
105
wg uznania
FERMACELL
15 + 2x 12,5
≤ 500
bez/z wypeł-
57
4x 10
≤ 350
nieniem min
63
F 90-B
DIN
klasy B2
24
25
Sufity podwieszone FERMACELL
5.2 Sufity podwieszone FERMACELL o stalowej i drewnianej konstrukcji,
współpracujące ze stropami typu Ia, Ib, Ic
Symbol
Rysunek
Typ strobu
Konstrukcja
Wysokość
Wysokość
Grubość
zawiesia (45)
poszycia
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] / [kg/m3]
[kg/m2]
Stal CD
65
≥ 40
2x 10
≤ 350
bez
15
60 x 06
70
2x 12,5
≤ 435
Stal CD
70
≥ 40
1x 12,5
≤ 435
bez
Stal CD
65
≥ 80
1 x 10
≤ 350
bez
60 x 06
70
1 x 12,5
≤ 435
Stal CD
90
1 x 10
≤ 350
na siatce
20
60 x 06
95
1 x 12,5
≤ 435
50/ok. 90
23
Stal CD
70
≥ 80
1 x 12,5
≤ 435
bez
70
≥ 80
1 x 15
≤ 400
Drewno
95
≥ 40
1 x 10
≤ 350
40/60 +
97
1 x 12,5
≤ 435
1 x 12,5
≤ 435
Materiał, profil e (43) konstrukcji (44)
2 S 12
2 S 13
Ib, Ic
Ia
Rozpiętość
Wełna mineralna
Masa
Klasa odporności
grubość/gęstość (41) jednostkowa (49)
Norma
ogniowej
F 30-A
DIN
18
F 30-A
DIN
15
F 60-A
DIN
F 90-A
DIN
18
F 90-A
DIN
bez
22
F 120-A
DIN
bez
16
F 30-B
DIN
18
60 x 06
2 S 22
2 S 31
2 S 33
Ic
Ib, Ic
Ic
≥ 170
18
60 x 06
2 S 41
Ic
Drewno
40/60 +
48/24
2 H 15
Ib
19
5.2
48/24
2 H 16
Ia
Drewno
97
≥ 40
bez
19
F 30-B
DIN
40/60 +
48/24
Stropy masywne typu Ia:
Stropy masywne typu Ib:
Stropy masywne typu Ic:
1. Stropy międzypiętrowe na belkach stalowych,
Stropy międzypiętrowe na belkach stalowych,
Stropy żelbetowe lub z betonu sprężonego z frag-
swobodnych. Smukłość belek U/A=300 m-1.
swobodnych. Płyta z betonu wylewanego na
mentami z betonu komórkowego lub z cegieł tzn:
Przekrycie z płyt żelbetowych, kanałowych lub
mokro, z płyt żelbetowych, prefabrykowanych
1. Stropy żelbetowe lub z betonu sprężonego.
z płyt stropowych z betonu komórkowego.
z wylewkami na mokro lub bez, z płyt z betonu
Beton standardowy.
2. Stropy gęstożebrowe z wypełnieniem
sprężonego.
2. Stropy prefabrykowane żelbetowe, kanałowe
Stropy masywne typu Ia:
z pustaków ceramicznych, betonowych lub
bloków gazobetonowych.
Stropy masywne typu Ic:
lub z betonu sprężonego, kanałowe. Beton
Stropy masywne typu Ib:
standardowy.
3. Stropy gęstożebrowe z pustaków ceramicz-
3. Strop żelbetowy, belkowy. Beton standardowy.
nych z górną warstwą z betonu komórkowego.
4. Strop belkowo-żebrowy. Beton standardowy.
4. Stropy na belkach stalowych typu Kleina.
5. Strop żelbetowy, grzybkowy lub kasetonowy.
Beton standardowy.
26
27
Stropy drewniane,
belkowe FERMACELL
5.3 Stropy drewniane, belkowe FERMACELL - oddziaływanie ognia od dołu
Symbol
Rysunek
Typ stropu (47)
Konstrukcje
Materiał profile
Wysokość
(43)
zawiesia
Grubość
(44)
Rozpiętość
poszycia
Wełna mineralna
Masa
grubość/gęstość (41)
jednostkowa
Klasa odporności
(49)
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] / [kg/m3]
Drewniany na belkach Drewno 50/30
drewnianych, z/bez
Szyna/ wieszak
pokrycia górnego
sprężynujący
dopuszczony
40
1 x 10
≤ 350
100/15
17
45
1 x 12,5
≤ 435
Drewniany na belkach Drewno 48/24
drewnianych
Szyna/ wieszak
z pokryciem górnym
sprężynujący
dopuszczony
35
1 x 10
≤ 350
40
1 x 12,5
≤ 435
2 H 21
Drewniany na belkach Drewno 48/24
drewnianych
Szyna/ wieszak
sprężynujący
z pokryciem górnym
dopuszczony
50
2 x 12,5
≤ 435
140/30
2 H 31
Drewniany na belkach Drewno 2 x 60/40
drewnianych
Szyna/ wieszak
z pokryciem górnym
sprężynujący
dopuszczony
110
2 x 10
≤ 350
115
2 x 12,5
≤ 435
na siatce
50/80
≥ 60
2 x 15
≤ 500
2 H 11
2 H 12
2 H 32
Drewniany na belkach Profil kapeluszowy
drewnianych
lub szyna
sprężynująca ≥ 27
z pokryciem górnym
Norma
ogniowej
F 30-B
DIN
F 30-B
DIN
35
REI 60
EN
38
F 90-B
DIN
F 90-B
DIN
20
bez lub materiał
min klasy B2
16
19
44
2 x 100/30
46
5.3
Drewniany na belkach Profil kapeluszowy
drewnianych z sufitem lub szyna sprężypodwieszonym,
nujàca ≥ 27
samodzielnym
≥ 65
2 H 35
Drewniany na belkach Profil kapeluszowy
drewnianych
lub wieszak
z pokryciem górnym
2 H 41
Drewniany, na belkach Drewno 2 x 60/40
drewnianych z
szyna/wieszak
pokryciem górnym
sprężynujący
dopuszczalny
2 H 34
28
15 + 2 x 12,5
≤ 500
bez lub materiał
min klasy B2
≤ 54
F 90-B
DIN
4 x 10
≤ 350
107
2 x 12,5
≤ 435
160/30 + 80/30
46
REI 90
EN
110
2 x 10
≤ 350
39
F 120-B
DIN
2 x 12,5
≤ 435
na siatce
50/100
115
45
29
Dachy FERMACELL
5.4 Dachy FERMACELL - oddziaływanie ognia od dołu
Symbol
Rysunek
Typ stropu (47)
Konstrukcja
Materiał, profil
2 HD 11
2 HD 12
2 HD 13
2 HD 21
2 HD 34
Dach bez poszycia
górnego
Dach bez poszycia
górnego
Dach z posryciem
górnym
Dach z posryciem
górnym
Dach bez posrycia
górnego i strop
podwieszony
samodzielny
Wysokość
(43)
zawiesia
Grubość
(44)
Rozpiętość (46)
poszycia
Wełna mineralna
grubość/gęstość
Masa
(41)
jednostkowa
[mm]
[mm] / [kg/m3]
[kg/m2]
F 30-B
REI 30
DIN
EN
F 30-B
DIN
F 30-B
DIN
F 60-B
DIN
F 90-B
DIN
1 x 10
≤ 350
100/15
17
45
1 x 12,5
≤ 435
160/30
20
Drewno
48/24
45
2 x 10
≤ 350
29
50
2 x 12,5
≤ 435
bez lub mat. min.
klasy B2
35
1 x 10
≤ 400
40
1 x 12,5
45
2 x 10
≤ 350
50
2 x 12,5
≤ 435
≥ 65
15 + 2 x 12,5
≤ 500
4 x 10
≤ 350
Profil kapeluszowy
lub szyna sprężynująca ≥ 27 lub
drewno 48/24
ogniowej
[mm]
40
Drewno
48/24
Norma (42)
[mm]
Drewno
50/30
Drewno
60/40
Drewno
48/24
Klasa odporności
(49)
35
bez lub mat. min.
klasy B2
16
19
bez lub mat. min.
klasy B2
29
35
bez lub mat. min.
klasy B2
≥ 54
5.4
30
31
Suche jastrychy FERMACELL
30
30
25
50
Symbol
40
20
6.1 Suche jastrychy FERMACELL - parametry techniczne
(66)
Element jastrychowy
FERMACELL
2 E 11
2 x 10 mm FERMACELL
2 E 13
2 x 10 mm FERMACELL
+ 20 mm styropian
2 E 14
2 x 10 mm FERMACELL
+ 30 mm styropian
2 E 22
2 x 12,5 mm FERMACELL
2 E 31
2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia
2 E 32
2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm wełna
Obszar zastosowania *
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1
Dopuszczalne
obciążenie punktowe **
1,5 kN
1,5 kN
1,5 kN
2,5 kN
2,5 kN
1,0 kN
Obciążenie
Opór
cieplny
Obciążenie
Opór
cieplny
Obciążenie
Opór
cieplny
Dop.
Obciążenie
Opór
cieplny
Dop.
Obciążenie
Opór
cieplny
Dop.
Obciążenie
Opór
cieplny
[kN/m2]
[m2K/W]
[kN/m2]
[m2K/W]
[kN/m2]
[m2K/W]
[kN/m2]
[m2K/W]
[kN/m2]
[m2K/W]
[kN/m2]
[m2K/W]
0,24
0,06
0,24
0,56
0,25
0,81
0,30
0,07
0,26
0,26
0,26
0,31
0,28
0,17
0,28
0,67
0,28
0,92
0,34
0,18
0,30
0,37
0,29
0,42
0,31
0,28
0,32
0,78
0,32
1,03
0,37
0,29
0,34
0,48
0,33
0,53
0,36
0,08
0,36
0,56
0,37
0,83
0,42
0,10
0,38
0,28
0,38
0,33
Warstwy uzupełniające
pod elementami FERMACELL ***
10
b
Podsypka wyrównawcza 10 mm
20
c
Podsypka wyrównawcza 20 mm
Element jastrychowy (61)
+ 10 mm płyta FERMACELL
przyklejona całą
powierzchnią
a
*
Obszar zastosowania *
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4
1+2
Dop. obciążenie punktowe **
2,5 kN
2,5 kN
2,5 kN
3,5 kN
3,5 kN
1,5 kN
Obszary zastosowań
Kategoria
1
Pomieszczenia i korytarze w budynkach mieszkalnych, pokoje hotelowe wraz z łazienkami.
A2, A3
2
Pomieszczenia i korytarze w budynkach biurowych, przychodniach.
B1
Pomieszczenia sprzedaży do 50 m2, powierzchnie podstawowe w budynkach mieszkalnych, biurowych i podobnego przeznaczenia.
D1
Korytarze w hotelach, domach opieki, internatach, pokoje zabiegowe, sale operacyjne bez ciężkiego sprzętu.
B2
Pomieszczenia wyposażone w stoły np.: sale klasowe, kawiarnie, restauracje, stołówki, czytelnie, poczekalnie.
C1
Korytarze w szpitalach, domach opieki itp., pokoje zabiegowe, sale operacyjne z ciężkim sprzętem.
B3
Pomieszczenia przewidziane dla dużej ilości osób np.: hole przy salach koncertowych i kongresowych, w szkołach, kościołach.
w teatrach, kinach, salach narad, itp.
C2
C5
3
4
Pomieszczenia ruchu ciągłego np.: muzealne, wystawowe, hole budynków użyteczności publicznej i hoteli.
C3
Sale sportowe, taneczne, gimnastyczne, siłownie, sceny.
C4
Sale sprzedaży zarówno w sklepach jak i marketach.
D2
6.1
** Rozstaw obciążeń punktowych (≥ 10cm2) większy niż 500 mm. Odległość od narożnika ≥ 25 mm, powierzchnia obciążana ≥ 100 cm2. Suma obciążeń
punktowych nie może przekroczyč dopuszczalnego obciążenia stropu.
*** Warstwy uzupełniające nie ograniczają obszarów zastosowania.
32
33
Suche jastrychy FERMACELL
Element
jastrychowy
FERMACELL
2 E 11
2 x 10 mm FERMACELL
2 E 13
2 x 10 mm FERMACELL
+ 20 mm styropian
2 E 14
2 x 10 mm FERMACELL
+ 30 mm styropian
30
30
50
Symbol
40
20
6.1 Suche jastrychy FERMACELL - klasyfikacje ogniowe
2 E 31
2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia
2 E 32
2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm wełna
Obszar zastosowania *
1+2
1+2
1+2
1+2 +3
1
Dopuszczalne
obciążenie punktowe **
1,5 kN
1,5 kN
2,5 kN
2,5 kN
1,0 kN
Klasy odporności ogniowej REI, RE wg EN, F wg DIN
Grupa stropów
I
II
III
IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, III
II
IV
I, III
II
V
-
-
-
-
F 30
F 30
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
Warstwy uzupełniające pod elementami, płyta także na elemencie FERMACELL***
10 mm
FERMACELL
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60/RE 120
-
F 60
F 60
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60
12,5 mm
FERMACELL
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60/RE 120
REI 60
F60
F60
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60
Podsypka wyrównująca
10 mm
REI 60/RE 120
-
-
-
F 60
F 60
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
Podsypka wyrównująca
20 mm
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60/RE 120
-
F 90
F 90
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
WM Floorrock
20 mm lub
pilśnia ≥ 150 kg/m3
16 mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obszar zastosowania*
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1+2+3+4
1+2
Dopuszczalne obciążenie
punktowe**
2,5 kN
2,5 kN
2,5 kN
3,5 kN
1,5 kN
*
**
*** przypisy na stronie 32
Zastosowanie jastrychów FERMACELL poprawia odporność ogniową następujących typów stropów:
Stropy masywnepatrz strony 23, 24
Drewniane stropy belkowe
Stropy z częścią nośną z blachy trapezowej
lub z krat WEMA
Wymiary elementów stropów według obliczeń statycznych
34
Typ I
Typ II
- stropy z płyt żelbetowych - stropy płytowe, płytowolub betonu komórkowego
żebrowe, grzybkowe lub
na belkach stalowych
z betonu sprężonego
z deskowaniem
na belkach
- stropy gęstożebrowe
z wypełnieniem
z pustaków z betonu
komórkowego
- z płyt drewnopochodnych (OSB)
i o gęstości ≥ 600 kg/m3 i grubości d ≥ 16 mm
- ze sklejki o gęstości ≥ 520 kg/m3
i grubości ≥ 16 mm
- z desek o grubości d ≥ 21 mm
- stropy prefabrykowane,
żelbetowe z betonu
sprężonego
z deskowaniem
pomiędzy belkami
Płyta stropowa:
- płyty drewnopochodne
(OSB) o gęstości
≥ 600 kg/m3
i o grubości d ≥ 16 mm
- sklejka o gęstości
≥ 520 kg/m3
i o grubości d ≥ 16 mm
- deski o grubości
d ≥ 21 mm
Typ III
Typ IV
Płyta stropowa z blach
trapezowych.
Wymagane:
- dodatkowa warstwa
płyt FERMACELL gr
10/12,5 mm
- warstwa podsypki
wyrównującej o
grubości 10 mm ponad
powierzchnie blachy
- kruszywo wypełniające
do wierzchu blachy
Płyta stropowa lub
podest z krat stalowych,
pomostowych typu
WEMA (wymiar oczka
≤ 30 x 30 mm)
6.1
35
Suche jastrychy FERMACELL
6.1 Suche jastrychy FERMACELL – klasyfikacje ogniowe
Element
jastrychowy
2 E 22
2x 12,5 mm FERMACELL
2 E 31-1
2 x 12,5 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia
2 E 32-1
2 x 12,5 mm FERMACELL
+ 10 mm wełna min.
Obszar zastosowania *
1+2
1+2+3
1
Dopuszczalne
obciążenie punktowe **
1,5 kN
2,5 kN
1,0 kN
Klasy odporności ogniowej REI, RE wg EN, F wg DIN
Grupa stropów
I, III
II
REI 60/RE 120
REI 60
10 mm FERMACELL
REI 60/RE 120
REI 60
12,5 mm FERMACELL
REI 60/RE 120
Podsypka wyrównująca 10 mm
REI 60/RE 120
Podsypka wyrównująca 20 mm
WM Floorrock 20 mm lub
pilśnia ≥ 150 kg/m3 16 mm
IV
I, III
II
IV
I, III
II
IV
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60
REI 60/RE 120
REI 60
REI 60
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
REI 60/RE 120
REI 60
-
-
-
-
-
-
-
-
Warstwy uzupełniające pod elementami, płyta także na elemencie FERMACELL***
Obszar zastosowania*
1+2+3
1+2+3+4
1+2
Dopuszczalne obciążenie punktowe**
2,5 kN
3,5 kN
1,5 kN
*
**
*** przypisy na stronie 32
6.1
36
37
Suche jastrychy FERMACELL
7.1 Suche jastrychy FERMACELL na drewnianych stropach belkowych
Ochrona przed ogniem
Aby pokazane stropy osiągnęły wymaganą klasę odporności ogniowej F 90 od dołu i od góry, zostały przebadane w odpowiednich jednostkach badawczych.
Świadectwa badań okazujemy na życzenie.
Konstrukcje stropowe
Symbol
2 H 11
2 H 21
2 H 11
2 H 21
2 H 31
2 H 32
Rysunek
16 25
20 30
Symbol
20 25
Konstrukcje podłogowe FERMACELL
30
Ochrona przed hałasem
Wskazane konstrukcje stropowe spełniają wymagania PN. Stropy między kondygnacjami zazwyczaj dzielą mieszkania między sobą lub też oddzielają
pomieszczenia pracy. W budynkach mieszczących już 2 mieszkania wymaga się od ścian między mieszkaniami R‘w,R > 52 dB. Wymagany współczynnik
izolacyjności akustycznej L‘n,w,R dla stropów ≤ 53 dB.
Element
jastrychowy
FERMACELL
2 E 32
2 E 32
2 E 22
2 E 22
2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm wełna mineralna
2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm wełna mineralna
2 x 12,5 mm FERMACELL
2 x 12,5 mm FERMACELL
Warstwa pod
elementami
jastrychowymi
–
(66)
*
-al
-c
-mi
FERMACELL
podsypka wyrównujàca
20 mm
wełna mineralna
22/20 mm
(66) *
płyta pilśniowa
17/16 mm
≥ 150 kg/m3
Budowa
Klasa odporności
ogniowej od dołu
Izolacyjność
akustyczna
Wartości dla
stropu bez
jastrychów
Płyta wiórowa 22 mm
Belki drewniane 80 x 200 mm
Wełna mineralna 50 mm
Łata 50 x 30 mm
FERMACELL 10 mm
F 30-B
R‘w,R (dB)
40
47
50
49
46
L‘n,w,R (dB)
75
66
67
65
71
Płyta wiórowa 22 mm
Belki drewniane 80 x 200 mm
Wełna mineralna 50 mm
Łata 50 x 30 mm
FERMACELL 10 mm
FERMACELL 10 mm
REI 60
R‘w,R (dB)
42
49
52
51
49
L‘n,w,R (dB)
73
64
65
63
67
Płyta wiórowa 22 mm
Belki drewniane 80 x 200 mm
Wełna mineralna 50 mm
Łata 50 x 30 mm
FERMACELL 10 mm na
wieszakach sprężynowych
F 30-B
R‘w,R (dB)
50
52
54
53
52
L‘n,w,R (dB)
67
60
58
57
60
Płyta wiórowa 22 mm
Belki drewniane 80 x 200 mm
Wełna mineralna 50 mm
Łata 50 x 30 mm
na wieszakach sprężynowych
FERMACELL 10 mm
FERMACELL 10 mm
F 60-B
R‘w,R (dB)
53
56
57
56
55
L‘n,w,R (dB)
62
55
53
(1)
52
Płyta wiórowa 22 mm
Belki drewniane 80 x 200 mm
WM Rockwool RBM 50 mm
Łaty 60 x 40 mm
Łaty 60 x 40 mm
na wieszakach sprężynowych
FERMACELL 10 mm
FERMACELL 10 mm
F 90 -B
R‘w,R (dB)
53
55
57
(1) (2)
57
Wartość uzyskana
przez interpolację
55
Wartość uzyskana
przez interpolację
L‘n,w,R (dB)
63
55
51
(1) (2)
51
Wartość uzyskana
przez interpolację
55
Wartość uzyskana
przez interpolację
Płyta wiórowa 22 mm
Belki drewniane 80 x 200 mm
Wełna mineralna 100 mm
Wełna mineralna 100 mm
Profil kapeluszowy
FERMACELL 15 mm
FERMACELL 15 mm
F 90-B
R‘w,R (dB)
55
57
(1)
57
(1) (2)
56
(1) (2)
L‘n,w,R (dB)
58
52
(1)
47
(1) (2)
51
(1) ( 2)
(1)
55
56
(1)
51
(1)
7.1
* Wełna mineralna : Floorrock GP firmy Rockwool.
Płyta pilśniowa atestowana, obszar zastosowania 1/Dopuszczalne obciążenie punktowe 1,0 kN.
38
39
Suche jastrychy FERMACELL
7.2 Suche jastrychy FERMACELL – podwyższona izolacyjność – izolacyjny system FERMACELL
Strop surowy
8.1 Rozstawy osiowe konstrukcji ścian
2 E 31
2 E 31
2 E 31
20 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia
20 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia
20 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia
Symbol
Warstwa pod elementami
jastrychowymi
-
Rw,R
Strop o
widocznych belkach
22 mm płyta wiórowa
200 mm belka
Ln,w,R
Rw,R
Ln,w,R
30 mm FERMACELL
tekturowy plaster miodu
wypełniony kruszywem
60 mm FERMACELL
tekturowy plaster miodu
wypełniony kruszywem
Rw,R
Rw,R
Ln,w,R
Rozstawy elementów konstrukcji ścian
i elementów mocujących
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
26
88
41
82
51 *
67 *
53
61
Mnożnik
grubości płyty
Max rozstawy osiowe konstrukcji
w zależności od grubości płyt FERMACELL
10 mm
12,5 mm
15 mm
18 mm
Powierzchnie pionowe
(ściany działowe, okładziny ścienne, osłony ścian)
50 x d
500
625
750
900
Powierzchnie poziome
(stropy podwieszone, okładziny stropów)
35 x d
350
435
525
630
Skośne okładziny dachowe
(nachylenie 10°– 50°)
40 x d
400
500
600
720
Dane obowiązują dla względnej wilgotności powietrza do 80 %. Na podstawie obliczeń statycznych można wybrać ścianę szkieletową 1 S 33 z poszyciem
FERMACELL 18 mm i rozstawem osiowym konstrukcji nośnej 1000 mm.
Ln,w,R
[dB]
Obszary zastosowania/
Typ konstrukcji
8.2 Rozstawy elementów mocujących w ścianach
Grubość płyt/
konstrukcja
43
Drewniany
strop belkowy
z łatami
22 mm płyta wiórowa
200 mm belka
50 mm wełna mineralna
30 mm łaty
10 mm FERMACELL
79
54
Drewniany
strop belkowy
z szyną sprężynującą
22 mm płyta wiórowa
200 mm belka
50 mm wełna mineralna
30 mm szyna
Protektor
10 mm FERMACELL
64
46
73
57
56
53
64
60
55
47
60
43
element jastrychowy FERMACELL 2 E 32:
(20 mm FERMACELL, 10 mm wełna mineralna, tekturowy plaster
miodu FERMACELL oraz 30 mm kruszywa wypełniającego, 28 mm
deski, 200 mm belki drewniane)
2 E 31 lub 2 E 32
2 E 22
2 E 13
2 x 12,5 mm FERMACELL
2 x 10 mm FERMACELL
+ 20 mm styropian
Zużycie
[szt./m2]
Rozstaw
[cm]
Zużycie
[szt./m2]
Rozstaw
[cm]
Zużycie
[szt./m2]
Rozstaw
[cm]
Zużycie
[szt./m2]
Drewno – 1 warstwa
10 mm
12,5 mm
20
20
32
24
–
–
–
–
25
25
26
20
–
–
–
–
Drewno – 2 warstwy
1. warstwa: 10 mm
2. warstwa do konstrukcji nośnej ***
1. warstwa: 12,5 mm
2. warstwa do 1 warstwy
75
20
20
–
8
24
24
–
–
–
–
15
–
–
–
43
75
–
25
25
8
–
20
26
–
25
–
–
–
20
–
–
Metal – 1 warstwa
10 mm
12,5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
25
25
26
20
–
–
–
–
Metal – 2 warstwy
1. warstwa: 10 mm
2. warstwa do konstrukcji nośnej
1. warstwa: 12,5 mm
2. warstwa do 1 warstwy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15
–
–
–
43
40
–
25
25
12
–
20
26
–
25
–
–
–
20
–
–
40
16 25
20 25
20 30
30
–
7.3
(66)
(66)
-c
-mi *
FERMACELL Podsypka wyrównawcza
20 mm
wełna mineralna 22/20 płyta pilśniowa
17/16 mm
≥ 150 kg/m3
-al*
–
8.1
8.2
Δ Lw (dB)
Strop masywny
L‘n,w,R 83 db
2 E 22
Rozstaw
[cm]
7.2
Symbol
Warstwa pod
elementami
jastrychowymi
2 E 32
Wkręty samogwintujące
FERMACELL
3,9 x 45 mm
* wymiary klamer: średnica ≥ 1,5 mm, szerokość środnika ≥ 10 mm. Klamry ocynkowane i żywicowane.
** Długość klamer obowiązują dla 1 warstwy (przy transporcie prefabrykatów ściennych stosować klamry o długości o 10 % większa niż wyliczona).
*** Długość klamer + 15 mm.
7.3 Suche jastrychy FERMACELL – poprawa dźwiękoizolacyjności na stropach masywnych
2 x 10 mm FERMACELL
2 x 10 mm FERMACELL
2 x 12,5 mm FERMACELL
+ 10 mm pilśnia lub
+ 10 mm wełna mineralna
2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm wełna mineralna
Wkręty samogwintujące
FERMACELL
3,9 x 30 mm
61
* dla poprawy izolacyjności akustycznej:
Konstrukcja
Klamry * **
Klamry rozprężne *
Długość ≥ 30 mm dla10 mm Długość 18–19 mm
≥ 35 mm dla 12,5 mm dla płyty 10 mm
21
22
27
22
17
* wełna mineralna Floorrock GP Roockwool
Płyta pilśniowa atestowana
Obszar zastosowania 1/dopuszczalne obciążenie punktowe 1,0 kN.
40
41
FERMACELL: przeskok do
technologii gipsowo-włóknowej
9.1 Lekkie wiszące obciążenia
Haki do obrazów
mocowane gwoździami *
Dostosowanie do rynku
drogą do sukcesu
FERMACELL określa
standardy
Nasi specjaliści udzielają porad podczas
Wymogi stawiane nowoczesnym
FERMACELL jest płytą budowlaną,
czące ekonomicznego wykonawstwa
materiałom budowlanym rosną i są
ognio- i wilgocioodporną. Wiele badań
i prowadzą intensywne szkolenia. Ta
coraz bardziej różnorodne. Rosną także
kontrolnych przeprowadzonych przez
partnerska koncepcja sprawdziła się
oczekiwania dotyczące wygód mieszka-
państwowe i niezależne instytuty
w całej Europie.
niowych z jednoczesnym dążeniem do
potwierdzają: konstrukcje FERMACELL
ograniczenia kosztów. Rozwiązania
są racjonalne, zapewniają mechaniczną
FERMACELL uznany jest jako materiał
zapewniające szybkie wykonanie prac
odporność, bezpieczeństwo pożarowe,
o wysokiej jakości dostosowany do
przy zachowaniu wysokiej jakości tworzą
izolację akustyczną i cieplną. Równo-
nowoczesnych koncepcji zabudowy
standardy obowiązujące na rynku.
legle kładzie się ogromny nacisk na
wnętrz.
Dlatego zabudowa wnętrz płytami
walory pod kątem biologii budowlanej.
projektowania, dają wskazówki doty-
Przyjazne dla
użytkownika
Austriacki Instytut Biologii Budowlanej
Płyty FERMACELL
składają się z gipsu
FERMACELL osiąga uznawaną jakość
i produkt końcowy FERMACELL. Raport
i włókien papieru, bez
dzięki całościowej koncepcji rozpoczyna-
instytutu stwierdza, że płyty gipsowo-
dodatkowych środków
jącej się od produkcji. Płyty FERMACELL
gipsowe FERMACELL są godne pole-
składają się z gipsu i włókien papieru
cenia pod kątem biologii budowlanej.
wiążących. Ekolo-
Wytrzymałe
mechanicznie
Nadają się m.in. doskonale do zabudowy
15 mm
18 mm
10 + 12,5 mm
0,15
0,17
0,18
0,20
0,20
0,25
0,27
0,28
0,30
0,30
0,35
0,37
0,38
0,40
0,40
9.2 Lekkie i średnie obciążenia konsolowe
Obciążenia konsolowe mocowane kołkiem
rozprężnym lub wkrętem 18)
Dopuszczalne obciążenia na hak w N przy rożnych grubościach FERMACELL **
(100 kg =1 kN)
10 mm
12,5 mm
15 mm
18 mm
10 + 12,5 mm
Kołek do ścian
montażowych
0,40
0,50
0,55
0,55
0,60
Wkręt o ciągłym
gwintem ø 5 mm
0,20
0,30
0,30
0,35
0,35
gicznie neutralne.
uzyskanych w procesie recyklingu. Na
sterowanych komputerowo liniach
12,5 mm
W całej objętości
wszystkich pomieszczeń mieszkalnych
mieszankę tych surowców z dodatkiem
i przyczyniają się stworzenia dobrego
płyt sprawia, że są
wody i bez dodatkowych środków wiążą-
klimatu w pomieszczeniach.
odporne na uderzenia.
Punkt zawieszenia *
usytuowany w środku
pomiędzy pionowymi
elementami konstrukcji
nośnej
Podane obciążenia można dodawać, jeżeli rozstaw kołków rozporowych ≥ 50 cm. Przy mniejszych rozstawach
dopuszczalne obciążenia na kołek należy zredukować o 50 %. Suma obciążeń dla ścian
≤ 1,4kN/mb ściany a dla obudów ścian i niezwiązanych części ścian o podwójnej konstrukcji nośnej ≤ 0,4 kN/mb.
Możliwość dużych obciążeń konsolowych należy potwierdzić obliczeniami statycznymi.
zbrojone włóknami.
produkcyjnych prasuje się jednorodną
* Współczynnik bezpieczeństwa 2 ( obciążenie stałe przy wilgotności powietrza do 85 %).
** Rozstaw elementów konstrukcji nośnej 50 x grubość płyty.
Jednorodna struktura
v
cych uzyskując stabilne i bezwonne
płyty, które następnie są suszone
i przycinane do żądanych wymiarów.
t
Konstrukcyjne zastosowanie
FERMACELL
Przenoszące
duże obciążenia
Np. płyta FERMACELL
Wszechstronne badania w Instytucie
grubości 12,5 mm
Tak więc FERMACELL to innowacyjna
Techniki Budowlanej w Warszawie
przenosi:
i neutralna ekologicznie technologia
wykazały wysoką odporność mecha-
produkcji pod surową kontrolą jakości.
niczną, która umożliwia zastosowanie
- 30 kg na wkręt
FERMACELL jako poszycia w ustrojach
- 17 kg na hak do obrazu
9.3 Obciążenia poszycia stropów
rozporowy
mocowany gwoździem
szkieletowych ściennych. Zastosowanie
takie umożliwia Aprobata Techniczna
Płyty gipsowo-
Produkty FERMACELL poddawane są
ETA-03/0050 oraz Dopuszczenia
włóknowe FERMACELL
ciągłej kontroli, aby zapewnić stałą,
Z-9.1-187 i Z-9.1-434 (obliczenia
umożliwiają wykonanie
wysoką jakość. Ważne parametry
statyczne ). Powyższe dokumenty
konstrukcji o klasie
decydujące o jakości są na bieżąco
okazujemy na życzenie.
odporności ogniowej
Odporne
na ogień
Poszycie FERMACELL w mm ***
10 mm
12,5 mm
15 mm
10 mm + 10 mm
12,5 mm + 12,5 mm
Dopuszczalne obciążenie na pojedynczym
kołku w kg * na kołku
przechylnym lub sprężynowym **
20
22
23
24
25
* Współczynnik bezpieczeństwa 2.
** Zwracać uwagę na instrukcję producenta kołków.
*** Rozstaw elementów konstrukcji nośnej 50 x grubość płyty.
już o grubości 10 mm
Podane wielkości obciążeń dodaje się w przypadku, gdy rozstaw kołków mocujących ≥ 50 mm. Przy mniejszych
odległościach punktów mocowania należy zmniejszyć dopuszczalne max obciążenia o 50 %. Max dopuszczalne
obciążenie powierzchniowe na m2 nie może przekraczać 4x obciążenia punktowego. Konstrukcję nośna wykonać
wg obliczeń statycznych.
EI 30 – EI120
sprawdzane w laboratoriach badawczych
w naszym laboratorium centralnym.
300
- 50 kg na kołek
Przekonujące gwarancje
jakości
zakładów produkcyjnych jak również
300
zbadał surowce, proces technologiczny
10 mm
* Siła, przy której następuje złamanie haka, zależna od haka. Mocowanie haka w płycie poza konstrukcją nośną.
** Współczynnik bezpieczeństwa 2 ( obciążenie stałe przy wilgotności powietrza do 85 %).
gipsowo-włóknowymi FERMACELL
zyskuje na znaczeniu.
Dopuszczalne obciążenia na hak w N przy rożnych grubościach FERMACELL **
(100 kg = 1 kN)
Odporne
na wilgoć
Wspólne poszukiwanie
właściwego rozwiązania
Przeznaczone także do
We wszystkich problemach związanych
wilgotności powietrza
z suchą zabudową wnętrz serwis
takich jak łazienka.
pomieszczeń o zmiennej
FERMACELL okazuje się być niezawodnym partnerem dla architektów, rze-
9.1
mieślników, handlowców i inwestorów.
9.2
9.3
2
43
Przypisy
Uwagi ogólne:
Wszystkie elementy nośne pokazane w niniejszym przeglądzie (np. słupki w ścianach
nośnych, belki stropowe, warstwa nośna stropów belkowych) w projekcie muszą być poparte
obliczeniami konstrukcyjnymi. Do obliczeń konstrukcyjnych z płytami do suchej zabudowy
FERMACELL służy tabela danych technicznych.
We wszystkich zewnętrznych elementach budowlanych (ściany i dachy) należy przeliczyć
punkt rosy i sprawdzić ewentualne skraplanie się pary wodnej.
Ściany i okładziny ścian
1. Gdy wymagania dotyczą jedynie izolacyjności
akustycznej, można stosować wełnę mineralną
o gęstości ≥ 20 kg/m3 i odporności na zrywanie
≥ 5 kPa/m2. W konstrukcjach, w których ze
względów przeciwpożarowych nie jest konieczna
warstwa wełny mineralnej, można stosowač
warstwę izolacyjną z materiału min klasy B2
(trudnozapalne) w celu poprawienia parametrów
izolacyjności termicznej i akustycznej.
2. R’w,R obliczeniowy uwzględniający boczne
przenoszenie poprzez elementy ograniczające
o masie jednostkowej ca 300 kg/m3. W przypadku
występowania elementów ograniczających o masie
odbiegającej od powyższej, należy obliczyć wartość
rzeczywistego współczynnika izolacyjności
akustycznej wg PN.
3. Rachunkowy Rw,R współczynnik izolacyjności
akustycznej wg PN.
4. Szacunkowy R’w,R współczynnik izolacyjności
akustycznej na podstawie pomiaru na stanowisku
pomiarowym bez bocznego przenoszenia.
5. Wyniki badań ew. Opinie techniczne okazujemy
na życzenie.
6. Przedstawione wartości obowiązują dla 2 identycznych ścian montowanych w odległości ≥ 3 cm.
7. Maksymalne wysokości ścian (działowe,
wewnętrzne ) obowiązują dla rozstawu profili
ściennych CW max 62,5 cm i poszycia z płyt
FERMACELL 12,5 mm. Grubość blachy profili 0,6 mm.
Przy wielowarstwowym poszyciu obowiązują
mniejsze wysokości, jeżeli 2 i następne warstwy
poszycia są mocowane niezależnie od konstrukcji
nośnej do 1/wewnętrznej lub 2/zewnętrznej
warstwy. Większe wysokości obowiązują, gdy
wszystkie warstwy poszycia są mocowane do
konstrukcji nośnej. Podane współczynniki
izolacyjności akustycznej mogą ulec ograniczeniu
przy tym sposobie mocowania.
Grupa budynków (pomieszczeń) 1: pomieszczenia
o ograniczonej ilości użytkowników
Grupa budynków (pomieszczeń) 2: pomieszczenia
o dużej ilości użytkowników i ściany działowe
pomiędzy pomieszczeniami o różnicy poziomów
podłogi ≥ 1,00 m.
Przy określonej klasie odporności ogniowej należy
zwracać uwagę na dopuszczalne wysokości ścian.
8. Przy określonej klasie odporności ogniowej
należy zwracać uwagę na dopuszczalne wysokości
ścian właściwe dla grupy budynków (pomieszczeń).
9. Grubości i wysokości ścian oraz inne dane techniczne obowiązują także dla ścian o podwójnej
konstrukcji nośnej, w których profile UW / CW są
usytuowane naprzeciw siebie i połączone wstawkami dystansowymi (np. obustronnie samoprzylepnymi taśmami z filcu itp).
10. Grubości i wysokości ścian oraz inne dane
techniczne obowiązują także dla ścian o podwójnej
konstrukcji nośnej, w których profile UW / CW są
usytuowane naprzeciw siebie i dylatowane, a więc
nie mające połączenia.
11. Grubości i wysokości ścian oraz inne dane
techniczne obowiązują także dla ścian o podwójnej
konstrukcji nośnej, w których profile UW / CW są
usytuowane naprzeciw siebie i na wysokości ≤ 1/3
wysokości połączone stalowymi nakładkami usztywniającymi lub z pasków płyt gipsowo-włóknowych.
12. Wartości współczynnika RL,w,R dB określają
dźwiękoizolacyjność ściany działowej w kierunku
wzdłużnym i poprzecznym. Dane dotyczą poszycia
ciągłego. W przypadku braku ciągłości poszycia
osiąga się: przy jednowarstwowym poszyciu
współczynnik poprawy izolacyjności akustycznej
w kierunku podłużnym i poprzecznym ca 4 dB, zaś
przy dwuwarstwowym poszyciu ca 3 dB. Wartości
współczynników izolacyjności akustycznej
wszystkich elementów ograniczających przegrodę
wraz z współczynnikiem danej przegrody Rw,R dają
rzeczywisty współczynnik izolacyjności akustycznej
pomiędzy dwoma pomieszczeniami. W przypadku
wskazania dwóch współczynników, obowiązuje
większy dla pomieszczenia, w którym występuje
większa ilość płyt poszycia.
13. Konstrukcje z ocynkowanych profili stalowych
wg PN. Wymiary dotyczą wysokości środnika
(h) ± 0,2 mm i grubości blachy (s). Konstrukcja
nośna drewniana z drewna S10, KL II wg PN.
14. Ściana nośna pożarowa posiada dopuszczalne
obciążenie 50 kN/m.
15. Ściana pożarowa nienośna – wg niemieckiej
Opinii Technicznej Nr. 3933/8697.
16. Wielkość poprawy współczynnika izolacyjności
akustycznej Δ R´w obowiązuje dla samych obudów.
Oznacza także poprawę izolacyjności akustycznej
dla obudów ścian masywnych o masie jednostkowej
od 135 do 250 kg/m2 (R’w,R 40 dB do 47 dB ) o masie
jednostkowej elementów ograniczających m’L
średnio 350 kg/m2 a zwłaszcza ścian masywnych
z pełnymi obudowami akustycznymi.
17. Umieszczenie i upchnięcie wełny mineralnej
następuje jednostronnie od strony pomieszczenia
w pustce ściany. Szczegóły wg odnośnych badań
ogniowych.
18. Obciążenia wspornikowe w N (w każdym miejscu
przegrody), współczynnik bezpieczeństwa 2.
(odporność przy stałej wilgotności do 85 % ).
Obciążenia są ważne przy szerokości regałów max
350 mm. Wskazane obciążenia można dodawać,
jeżeli kołki / rozstaw punktów mocowania są
≥ 60 cm (stosować wytyczne producenta kołków).
19. Obudowy / ściany szybów to samodzielne
konstrukcje mające określoną klasę odporności
ogniowej z obu stron, samodzielne, poprawiające
współczynnik izolacyjności akustycznej towarzyszącej ściany w stanie surowym. Montaż jedynie od
strony pomieszczenia. Mocowanie konstrukcji
nośnej do ściany położonej z tyłu (np. punktowo
poprzez kątowniki montażowe) umożliwia
w zależności od typu konstrukcji osiąganie dużych
wysokości. Należy zwrócić uwagę na parametry
akustyczne i ogniowe.
20. Opór cieplny (m2K/W) obowiązuje wyłącznie
dla suchego tynku (poszycia). Współczynnik nie
uwzględnia wpływu ściany masywnej.
21. Wysokości obudów ścian są nieograniczone.
Decydujące jest tu mocowanie konstrukcji nośnej
dopuszczonymi elementami mocującymi,
dobranymi zgodnie z konstrukcją obudowy
i wymaganiami statycznymi. Przedstawione
ograniczenie wysokości obudowy do 800 cm zostało
spowodowane faktem, iż przy wysokości/długości
≥ 800 cm wymaga się dylatacji.
22. Płyty zespolone są dostarczane z i bez
paroizolacji. Rolę paroizolacji pełni folia aluminiowa
grubości 0,05 mm umieszczona pomiędzy płytą
a warstwą pianki ocieplającej (sd ≥ 1500 m).
23. Dopuszcza się następujące materiały izolacyjne:
wełna szklana, wełna mineralna oraz inne
posiadające Aprobaty Techniczne.
Stropy podwieszone i dachy
41. W przypadku osiągnięcia wymaganej klasy
odporności ogniowej (F30 do F120) bez wypełnienia
wełną mineralną dopuszczalna jest warstwa
izolacyjna dla polepszenia izolacyjności akustycznej
i termicznej. Szczegóły zawierają teksty badań
technicznych.
42. Teksty Świadectw i Opinii Technicznych, Badań
Technicznych okazujemy na życzenie.
43. Konstrukcja nośna z profili stalowych. Wymiary
dotyczą wysokości środnika (h) ±0,2 mm i grubości
blachy (s). Konstrukcja nośna drewniana – S10, KL II.
44. Dane dotyczące wysokości konstrukcji stropu
podwieszonego i poszycia stropu obowiązują dla
konstrukcji nośnej składającej się z profili głównych
i nośnych (bez wieszaków) a także dla warstwy
wełny, za wyjątkiem drewnianych stropów belkowych i konstrukcji dachowych, gdzie dane wysokości zabudowy są podane do dolnej krawędzi belek
czy krokwi.
45. Wysokości zawiesia dotyczą odległości pomiędzy
spodem poszycia i spodu stropu (grupa stropów I),
żebra stropu (grupa stropów III), belki stalowej, na
której opiera się strop ( grupa stropów I i II ) lub do
spodu belek stropu drewnianego.
46. Wielkość max dopuszczalnej rozpiętości
poszycia dotyczy osi profili nośnych (łat nośnych),
do których poszycie jest mocowane. Dla nachylenia
dachu ≥ 10° rozpiętość wynosi ≤ 40 x grubość płyty,
dla nachylenia dachu ≥ 10° rozpiętość wynosi ≤ 35
x grubość płyty.
47.Grupa stropów i typ stropu i – jeżeli się tego
wymaga – niezbędne poszycie.
48. Za pomocą pokrycia jastrychem osiąga się
zakładaną klasę odporności ogniowej od dołu.
49. Podane wartości obowiązują dla stropów
i obudów stropów włącznie z profilami nośnymi
i warstwami izolacyjnymi.
Podłogi
61. Podwyższenie dopuszczalnych obciążeń
punktowych oraz komunikacyjnych jest możliwe
przy zastosowaniu dodatkowej 3 warstwy płyt
FERMACELL na elementach jastrychowych
FERMACELL – patrz prospekt; Elementy
jastrychowe-Instrukcja montażu.
62. Przy montażu ogrzewania podłogowego należy
uwzględnič opór cieplny 0,09 m2K/W.
63. Pokazane konstrukcje podłogowe FERMACELL
są przypisane odpowiednim klasom odporności
ogniowej. Montaż zgodnie z prospektem Elementy
jastrychowe – Instrukcja montażu.
64. Układając elementy jastrychowe FERMACELL
na stropach z blach trapezowych należy przewidzieć
ułożenie na całej powierzchni dodatkowej 3 warstwy
płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL 10 mm lub
podsypki wyrównującej FERMACELL.
65. Jeżeli zachodzi konieczność pogrubienia
warstwy izolacyjnej ze względu na izolacyjność
termiczną należy zastosować odpowiednie
materiały izolacyjne, patrz prospekt: Elementy
jastrychowe – Instrukcja montażu.
66. W przypadku wymaganej klasy odporności
ogniowej F90 od góry i/lub podwyższonych
wymaganiach izolacyjności od dźwięków
uderzeniowych można pod elementami
jastrychowymi 2 E 22 ułożyč dodatkową warstwę
wełny mineralnej grubości ≤ 10 mm i gęstości
≥ 150 kg/m3 lub płyty pilśniowej ≥ 230 kg/m3
(min. klasy B2 trudnozapalny).

Podobne dokumenty