katalog kosztów kwalifikowanych dla zadań dofinansowywanych ze

Transkrypt

katalog kosztów kwalifikowanych dla zadań dofinansowywanych ze
KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
DLA ZADAŃ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW
W ŁODZI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Użyte w niniejszym Katalogu pojęcia oznaczają:
1. Fundusz lub WFOŚiGW w Łodzi – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
2. Zarząd Funduszu lub Zarząd - Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
3. Wnioskodawca - podmiot składający w WFOŚiGW w Łodzi wniosek o przyznanie
dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1;
4. Beneficjent lub Pożyczkobiorca lub Dotowany - podmiot, który zawarł umowę
z Funduszem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej;
5. zadanie – działanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przynoszące
efekt ekologiczny i rzeczowy;
6. udział własny - środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu ochrony
środowiska
i gospodarki
wodnej,
którymi
dysponuje
Wnioskodawca,
za
wyjątkiem środków pochodzących z WFOŚiGW w Łodzi;
7.
zadanie inwestycyjne – zadanie w ramach kosztów którego ponad 50% środków jest
przeznaczone, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, na nakłady
inwestycyjne związane z: wytworzeniem, nabyciem, ulepszeniem środków trwałych
lub z wytworzeniem, nabyciem wartości niematerialnych i prawnych;
8. koszt kwalifikowany – koszt zadania niezbędny do osiągnięcia efektu ekologicznego,
ustalony dla poszczególnych zadań przez Fundusz. Koszt kwalifikowany może być
finansowany ze środków WFOiŚiGW w Łodzi lub może stanowić udział własny
Wnioskodawcy albo Beneficjenta;
9. koszt niekwalifikowany - koszt związany z realizacją zadania, nie stanowiący kosztu
kwalifikowanego, który może stanowić wyłącznie udział własny Wnioskodawcy albo
Beneficjenta;
10. koszt całkowity zadania - suma kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
zadania;
11. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz ulepszenia środków trwałych –
aktywa nabyte lub wytworzone w ramach zadania inwestycyjnego dla których
ustalona jednostkowo wartość początkowa przekracza kwotę 3.500 zł;
§2
1.
Udział własny Wnioskodawcy w realizacji zadania stanowić mogą poniesione przez
niego koszty:
1) dla zadań inwestycyjnych – w okresie do 3 lat przed datą złożenia kompletnego
wniosku;
2) dla innych zadań – w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia kompletnego
wniosku;
3) dla zadań realizowanych z udziałem środków UE - poniesione od 01.01.2007 r. –
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, właściwych dla
danego Programu.
1
2.
Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy Beneficjent
nie ma prawnej możliwości jego odliczenia na mocy odrębnych przepisów.
ROZDZIAŁ II
OGÓLNE ZASADY KWALIFIKOWANIA KOSZTÓW
§3
1.
Koszty uznawane za kwalifikowane przez Fundusz do objęcia dofinansowaniem
stanowią:
1) koszty związane z realizowanym zadaniem służące uzyskaniu efektu rzeczowego
i ekologicznego, z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych
dziedzin, o których mowa w Rozdziale III;
2) koszty kwalifikowane dla zadań związanych z zapewnieniem krajowego wkładu
własnego Beneficjenta na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych
z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
lub z innych funduszy zagranicznych, zgodne z Wytycznymi dla danego Programu,
z zastrzeżeniem, iż ze środków Funduszu nie mogą być finansowane koszty
o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2.
Koszty uznawane za niekwalifikowane przez Fundusz stanowią:
1) koszty wydatkowane na zakup używanych środków trwałych:
a) których okres użytkowania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
wynosi powyżej 5 lat,
b) których
zakup
uprzednio
dofinansowano
ze
środków
krajowych
lub zagranicznych,
2) koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej stanowiącej element
realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów
i audytorów,
nadzorów, obsługi geodezyjnej itp.;
3) koszty związane z opracowaniem instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu
maszyn i urządzeń itp. oraz stosownych szkoleń w tym zakresie;
4) koszty promocji i obsługi projektu, doradztwa inwestycyjnego itp.;
5) koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
6) koszty związane z realizowanym zadaniem dla poszczególnych dziedzin ochrony
środowiska wymienione w Rozdziale III jako koszty niekwalifikowane.
3.
Fundusz do kosztu całkowitego zadania nie wlicza w żadnym przypadku niżej
wymienionych kosztów:
1) kosztów nabycia lub dzierżawy nieruchomości niezbędnej do realizacji planowanej
inwestycji;
2) kosztów odszkodowań z tytułu wywłaszczeń;
3) kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, w ramach
obowiązującego czasu pracy, zatrudnionych przez Wnioskodawcę;
4) kosztów administrowania siedzibą Wnioskodawcy oraz innych jego budynków
(czynsz, energia, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe itp.);
5) kosztów zabezpieczeń wynikających z zawartych umów pomiędzy inwestorem
a wykonawcą oraz kosztów wadiów i odszkodowań;
6) kosztów i opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych;
7) innych kosztów uwzględnionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków, właściwych dla danego Programu, ponoszonych przy realizacji zadań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a nie wymienionych w ust. 2
i niniejszym ustępie oraz w Rozdziale III niniejszego „Katalogu…”;
8) innych kosztów nie wymienionych w Rozdziale III dla poszczególnych dziedzin jako
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
2
4.
W przypadku złożenia wniosku, którego elementami składowymi są zadania
z różnych dziedzin ochrony środowiska, dofinansowanie Funduszu może być
realizowane wyłącznie w ramach dziedziny wiodącej. Za dziedzinę wiodącą uznaje się
tę, na którą Wnioskodawca przeznacza ponad 50% kosztu całkowitego zadania
prezentowanego we wniosku; koszty z pozostałych dziedzin mogą stanowić wyłącznie
udział własny i będą kwalifikowane zgodnie z zapisami Rozdziału III.
5.
Na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy oraz za zgodą Zarządu, dopuszcza się
możliwość uznania za kwalifikowane kosztów niewymienionych w niniejszym
Katalogu lub uwzględnienia w udziale własnym innych kosztów nie określonych jako
niekwalifikowane, o ile koszty te wpływają znacząco na uzyskanie efektu rzeczowego
i ekologicznego zadania lub są niezbędne do jego zrealizowania.
6.
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane dla zadań realizowanych w ramach
ogłaszanych przez Fundusz Konkursów i Programów określane są każdorazowo
w odrębnych dokumentach zatwierdzanych przez właściwy organ Funduszu.
7.
Wątpliwości interpretacyjne zapisów niniejszego Katalogu rozstrzyga Zarząd.
ROZDZIAŁ III
ZASADY KWALIFIKOWANIA KOSZTÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH
§4
Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska
1.
Koszty kwalifikowane stanowią:
1) koszty opracowania: programów, planów, opracowań i ekspertyz w tym
opracowania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
2) koszty realizacji prac naukowo-badawczych;
3) koszty opracowania inwentaryzacji wraz z oceną dendrologiczną drzewostanu
objętego ochroną konserwatorską;
4) dla zadań związanych z monitoringiem środowiska:
a) koszty poboru próbek, wykonania pomiarów oraz dokonania analiz
laboratoryjnych służących państwowemu monitoringowi środowiska,
b) zakup
sprzętu
pomiarowego
i
specjalistycznego
oprogramowania
komputerowego, niezbędnego do przeprowadzenia badań, o których mowa
w lit. a.
5) koszty systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
przewidzianych ustawą, a w szczególności tworzenie baz danych podmiotów
korzystających ze środowiska zobowiązanych do wnoszenia opłat;
6) koszty systemu ewidencji i przetwarzania danych o środowisku i jego ochronie,
a w szczególności ewidencji i egzekucji kar za przekraczanie wymagań ochrony
środowiska;
2. Koszty niekwalifikowane stanowią:
1) koszty napraw, remontów bieżących, przeglądów sprzętu pomiarowego
i laboratoryjnego;
2) koszty zakupu oprogramowania i licencji, innych niż wskazane w ust. 1 pkt 4 lit. b
oraz w punktach 5 i 6;
3) koszty osobowe, w tym konsultacje naukowe;
4) koszty mediów.
3
§5
Edukacja ekologiczna
1.
Koszty kwalifikowane stanowią:
1) koszty zakupu pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji
ekologicznej;
2) koszty zakupu sprzętu audio-video i sprzętu fotograficznego dla placówek szkolnooświatowych – do 50% kosztów jednostkowego zakupu, dla pozostałych
podmiotów do wysokości 30% jednostkowego zakupu;
3) koszty
zakupu
materiałów
papierniczych,
plastycznych,
dekoracyjnych,
eksploatacyjnych i fotograficznych oraz związanych z nimi usług;
4) koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło będące przedmiotem
opracowań autorskich, wykładów autorskich i prowadzenia specjalistycznych zajęć
edukacyjnych, z uwzględnieniem zapisów ust. 2 pkt 2 i 3;
5) koszty wynajmu pomieszczeń wraz z wyposażeniem, wykorzystywanych do
realizacji zadania;
6) koszty składu i druku publikacji rozpowszechnianych nieodpłatnie oraz składu
i druku materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych;
7) koszty składu i druku bezpłatnych wkładek lub stron ekologicznych w publikacjach
nie poświęconych w całości sprawom ekologii i ochrony środowiska – w wysokości
proporcjonalnej do kosztów wydania części ekologicznej;
8) koszty produkcji oraz emisji filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych
wraz z tłoczeniem lub powielaniem nośników audiowizualnych,
9) koszty
transportu
uczestników
wycieczek
i
warsztatów
ekologicznych
(za wyjątkiem kosztów dojazdu na „zielone szkoły”);
10) koszty wstępów do obiektów przyrodniczych wraz z usługami przewodników;
11) koszty zakupu lub wykonania tablic dydaktycznych lub innych elementów
edukacyjnych umieszczanych na ścieżkach edukacyjnych i rowerowych,
w ogródkach przyszkolnych, punktach dydaktycznych, miejscach o szerokiej
dostępności publicznej;
12) koszty związane z tworzeniem przyszkolnych ogródków dydaktycznych, tj. zakupu
roślin wieloletnich, podłoża, systemu oznaczenia i informacji, w przypadku gdy
działanie to stanowi element procesu dydaktycznego i służy celom edukacyjnym,
do wysokości 10% kosztu całkowitego zadania
13) koszty zakupu nagród rzeczowych i upominków: indywidualnych do kwoty 100 zł
na 1 osobę nagrodzoną w ramach jednego konkursu oraz nagród zbiorowych.
Nagrody, o których mowa powyżej, mogą stanowić w szczególności:
a)
wydawnictwa,
art.
szkolne,
dyplomy,
sprzęt
sportowo-turystyczny
i fotograficzny,
sprzęt
ogrodniczy,
sadzonki
roślin,
drobny
sprzęt
elektroniczny, komputerowy, audio-video i RTV oraz gry dydaktyczne,
jednodniowe wycieczki edukacyjne (transport, bilety wstępu), drobne gadżety
i upominki;
b) w przypadku nagród zbiorowych - kilkudniowe wycieczki z programem
edukacji ekologicznej w konkursach o zasięgu co najmniej gminnym - do
wysokości 80% ich kosztów.
Rozliczenie kosztów zakupu nagród wymagać będzie dostarczenia protokołu
z konkursu oraz pokwitowania odbioru nagród lub złożenia oświadczenia przez
Beneficjenta o sposobie dokonania ich rozdziału. Na umotywowaną prośbę
Wnioskodawcy, złożoną przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania, za
zgodą Zarządu Funduszu, dopuszcza się odstępstwa w zakresie postanowień ust. 1.
pkt 13 niniejszego „Katalogu...";
14) koszty udziału w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska pracowników
jednostek administracji rządowej i samorządowej, których zasięg działania
obejmuje teren województwa łódzkiego;
4
15) koszty wykonania gadżetów promocyjnych związanych z realizowanym zadaniem
do wysokości 10% kosztu całkowitego zadania;
16) koszty przeprowadzenia certyfikacji i audytów nadzoru systemu zarządzania
środowiskowego dla jednostek
administracji
publicznej, ich
jednostek
organizacyjnych oraz spółek w których ww. mają większościowy udział;
2.
Koszty niekwalifikowane stanowią:
koszty transportu do miejsca pobytu w ramach realizacji „zielonych szkół”;
koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło zawartych
z osobami
pozostającymi
w stosunku
pracy
lub
będącymi
członkami
Wnioskodawcy;
3)
koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla członków
jury, koordynatorów zadania, a także innych nie wymienionych w ust. 1 pkt 4;
4)
koszty usług pocztowych, opłat za przesyłki, itp.;
5)
koszty budowy wiat, ławek, ogrodzeń itp., na ścieżkach edukacyjnych oraz
w przyszkolnych ogródkach dydaktycznych;
6)
wydatki na konserwację urządzeń kserograficznych;
7)
koszty związane z realizacją programu edukacji ekologicznej podczas
wyjazdów na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie, obozy);
8)
nagrody pieniężne;
9)
koszty usług doradczych dotyczących opracowania dokumentacji,
ekspertyz oraz szkoleń związanych z wdrożeniem systemu zarządzania
środowiskowego
dla jednostek
administracji
publicznej, ich
jednostek
organizacyjnych oraz spółek w których ww. mają większościowy udział.
3. Do kosztu całkowitego zadań nie wlicza się:
1) kosztów remontu, budowy i modernizacji pomieszczeń oraz nieruchomości
wykorzystywanych do realizacji zadania;
2) kosztów wyżywienia i noclegów, za wyjątkiem wycieczek, o których mowa
w ust. 1 pkt 13 lit. b;
3) kosztów podróży służbowych, opłat parkingowych;
4) kosztów ubezpieczenia;
5) kosztów zakupu sprzętu AGD i mebli;
6) kosztów zakupu sprzętu biurowego (np. kserokopiarek, faksów), nagłaśniającego,
komputerów wraz z oprogramowaniem instalacyjnym oraz drukarek;
7) kosztów utworzenia i utrzymania stron internetowych, nie służących wyłącznie
do realizacji wnioskowanego zadania;
8) kosztów zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, biletów wstępu na basen, imprez
towarzyszących wnioskowanemu zadaniu np. przedstawienie teatralne, koncert;
9) wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło z tytułu opieki nad dziećmi
i młodzieżą oraz prac porządkowych;
10) kosztów darowizn i wolontariatu.
1)
2)
4.
Potrzeba zakupu wszelkich materiałów i usług dokonywanych w ramach
wnioskowanego zadania musi wynikać z przedstawionego programu zadania.
5
§6
Ochrona powietrza
1. Koszty kwalifikowane stanowią:
1) koszty zakupu oraz montażu instalacji i urządzeń np.: kotły c.o., kolektory
słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne i inne urządzenia
do produkcji energii odnawialnej;
2) koszty zakupu materiałów związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych
np.: okna, drzwi zewnętrzne, styropian, wełna mineralna, papa termozgrzewalna;
3) koszty robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją obiektów
budowlanych, rozbudową lub modernizacją sieci ciepłowniczej, gazowej oraz tym
podobnych z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci
(wykop, zasypanie, zagęszczenie)
4) koszty wykonania i modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
5) koszty instalacji sieci cieplnych i gazowych międzyobiektowych;
6) koszty
zakupu
i
montażu
ogniw
fotowoltaicznych
wykorzystywanych
w infrastrukturze publicznej.
2. Koszty niekwalifikowane stanowią:
1) koszty opracowań dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej
inwestycji oraz audytów energetycznych wraz z opinią o planowanym efekcie
ekologicznym;
2) koszty robót towarzyszących inwestycji (np.: instalacja odgromowa, elektryczna,
obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych elementów
konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i balkonów);
3) koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń;
4) koszty odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników i placów
w szerokości wykopu;
5) koszty odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót
(m.in. sieci energetycznej, sieci telefonicznej).
§7
Ochrona przyrody i krajobrazu
1. Koszty kwalifikowane stanowią:
1) koszty prac pielęgnacyjnych drzew np.: usunięcie gałęzi chorych, martwych lub
zagrażających bezpieczeństwu, cięcia prześwietlające, korygujące, formujące i
odmładzające zabezpieczenia ubytków wgłębnych lub powierzchniowych, założenia
wiązań elastycznych w koronach drzew;
2) koszty usunięcia pojedyńczych drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych
drzewostanów objętych ochroną konserwatorską;
3) koszty przesadzenia drzew i krzewów ze względów zdrowotnych;
4) koszty zabiegów zwalczających szkodniki np.: iniekcje, założenie opasek, opryski;
5) koszty zakupu drzew i krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych
właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska
w którym będą wzrastały;
6) koszty poprawy warunków bytowych zwierząt wolno żyjących (dzikich)
oraz zwierząt w Ogrodach Zoologicznych, w schroniskach oraz w ośrodkach
rehabilitacji i przytuliskach prowadzonych przez podmioty samorządowe
lub państwowe, w tym:
a) koszty robót budowlano-montażowych (budowa, rozbudowa i modernizacja
budynków, boksów, wolier, zagród, wybiegów) wpływające bezpośrednio
na poprawę warunków bytowych zwierząt,
b) koszty zakupu nowych klatek/bud/gniazd i podestów dla zwierząt,
6
c)
7)
8)
9)
10)
koszty prac modernizacyjnych pomieszczeń, wpływające bezpośrednio
na poprawę warunków bytowych zwierząt,
d) koszty wyposażenia laboratoriów w specjalistyczny sprzęt medyczny służący
do poprawy warunków bytowych zwierząt,
e) w przypadkach epidemiologicznych – koszty zakupu leków;
koszty czynnej ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową
(w szczególnych przypadkach zagrożenia wyginięciem gatunków nie objętych
ochroną gatunkową, dopuszcza się pomoc finansową na restytucję i zachowanie
tych gatunków);
koszty ochrony przed chorobami i szkodnikami rodzin pszczelich;
koszty przygotowania gruntu pod nasadzenia i koszty dokonania nasadzeń
do 10 % wartości sadzonego materiału;
koszty utrzymania i konserwacji ekosystemów wodnych w obiektach
przyrodniczych.
2. Koszty niekwalifikowane stanowią:
1) koszty uporządkowania terenu, w tym wywiezienia materiału powstałego w wyniku
przeprowadzanych prac;
2) koszty nadzoru inwestorskiego;
3) koszty przygotowania gruntu pod nasadzenia i koszty dokonania nasadzeń
przekraczające 10 % zakupionego materiału.
3. Do kosztu całkowitego zadania nie wlicza się kosztów:
1) kosztów wycięcia drzew lub krzewów za wyjątkiem wycinki, o której mowa
w ust. 1 pkt 2;
2) kosztów pielęgnacji i zakładania trawników.
§8
Ochrona zasobów wodnych
1. Koszty kwalifikowane stanowią:
1) koszty robót budowlano-montażowych (np.: budowa, rozbudowa, modernizacja
obiektów technologicznych, zespołów obiektów, budynków, sieci, budowli
piętrzących i innych zabezpieczających przed powodzią i erozją, zbiorników
retencyjnych, sieci retencji korytowej);
2) koszty zakupu i montażu aparatury i urządzeń;
3) koszty instalacji służących bezpośrednio technologii (np.: sieci międzyobiektowe,
instalacje elektryczne);
4) koszty budowy przyłączy doprowadzających media do obiektów technologicznych;
5) koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej
stanowiącej własność Wnioskodawcy;
6) prace ziemne związane z położeniem sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie);
7) koszty robót konserwacyjnych na rzekach województwa łódzkiego;
8) koszty przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych – wyłącznie przy
dofinansowaniu przez Fundusz zadań współfinansowanych dopłatą do odsetek
kredytowych lub częściową spłatą kapitału.
2. Koszty niekwalifikowane stanowią:
1) koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej
inwestycji;
2) koszty odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników i placów
w szerokości wykopu;
3) koszty odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót
(m.in. sieci energetycznej, sieci telefonicznej);
7
4) koszty dotyczące realizacji zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję
(np.: ogrodzenie, drogi, zagospodarowanie terenu, oświetlenie zewnętrzne, płace
dla personelu i inne formy wynagrodzenia pracowników);
5) koszty demontażu urządzeń, rozbiórek budynków, poniesione przy modernizacji
lub rozbudowie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni;
6) koszty budowy lub modernizacji budynków administracyjno-biurowych;
7) koszty przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem
ust. 1 pkt 8;
8) koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń.
§9
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
1. Koszty kwalifikowane stanowią:
1) koszty współfinansowania elementów kompleksowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, w tym:
a) koszty
robót
związanych
z
budową
i
wyposażeniem
zakładów
zagospodarowania odpadów, w tym np. sortowni odpadów wraz z zakupem
i montażem linii do segregowania odpadów,
b) koszty
robót
związanych
z
budową
instalacji
do
termicznego
przekształcania/unieszkodliwiania odpadów,
c) koszty robót związanych z budową kompostowni odpadów,
d) koszty zakupu samochodów do selektywnej zbiórki odpadów, pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów,
e) koszty budowy składowiska odpadów niebezpiecznych;
2) koszty robót związanych z budową systemu odgazowywania składowisk;
3) koszty robót związanych z zamknięciem i rekultywacją składowisk odpadów
(rekultywacja techniczna i biologiczna);
4) koszty likwidacji mogilników;
5) koszty usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, tj. koszty
przygotowania do transportu, transport, składowanie bądź utylizacja;
6) koszty budowy instalacji do beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych (w części
dotyczącej gospodarki osadowej) i innych instalacji do przekształcania osadów
ściekowych.
2. Koszty niekwalifikowane stanowią:
1) koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej
inwestycji;
2) koszty dotyczące realizacji zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję
(np.: ogrodzenie, drogi, zagospodarowanie terenu, oświetlenie zewnętrzne, płace
dla personelu i inne formy wynagrodzenia pracowników);
3) koszty budowy lub modernizacji budynków administracyjno-biurowych;
4) koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń.
§ 10
Pozostałe zadania ochrony środowiska
1. Koszty kwalifikowane stanowią:
1) koszty zakupu pojazdów i sprzętu do celów specjalnych (gaśniczego, ratownictwa
chemiczno-ekologicznego,
sprzętu
ewakuacyjnego
wykorzystywanego
bezpośrednio w akcjach ratowniczych i innych), umożliwiających określenie efektu
ekologicznego;
2) koszty karosacji pojazdów do celów specjalnych, których okres użytkowania
na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie przekracza 8 lat; koszt zmian
technicznych związanych z dostosowaniem pojazdu do określonych celów, w tym:
przebudowa kabiny, wykonanie zabudowy specjalistycznej, dostosowanie
podwozia (niezbędne jest przedstawienie opinii technicznej rzeczoznawcy
8
motoryzacyjnego oraz min. 3 zdjęć samochodu przed zabudową - bok,
perspektywa z tyłu, perspektywa z przodu);
3) koszty zakupu osobistego wyposażenia strażaka, wykorzystywanego bezpośrednio
do akcji ratowniczej;
4) koszty
wyposażenia
magazynów
do
spraw
zarządzania
kryzysowego,
w szczególności w namioty ratownicze, pompy, piły ratownicze, drabiny.
2. Koszty niekwalifikowane stanowią:
1) w przypadku karosacji – koszt nabycia pojazdu;
2) koszty szkoleń z obsługi sprzętu ratowniczego;
3) koszty zakupu sprzętu: ratownictwa medycznego, pomiarowego.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Dla zadań związanych z:
1) likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych w rozumieniu
ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;
2) likwidacją skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działań innego żywiołu na
obszarze wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na
podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu;
3) edukacją ekologiczną organizowaną przez samorząd terytorialny dla dzieci do
ukończenia 18-go roku życia, zamieszkałych w nieruchomościach dotkniętych
skutkami działania żywiołów znajdujących się na terenach województwa
łódzkiego;
nie stosuje się zapisów § 3 ust. 4 oraz rozdziału III Katalogu.
2. Decyzja w sprawie kwalifikacji kosztów dla zadań, o których mowa w ust. 1 jest
podejmowana przez Zarząd indywidualnie dla każdego wniosku.
9