Galaxy 5000 - Schneider Electric

Transkrypt

Galaxy 5000 - Schneider Electric
www.mgeups.com
MGE UPS SYSTEMS
Galaxy 5000
40 - 120 kVA
Podręcznik użytkownika
i podręcznik instalacji
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór produktu firmy MGE UPS SYSTEMS jako środka ochrony sprzętu
elektronicznego
Gama produktów Galaxy 5000 została zaprojektowana z najwyższą starannością.
Sugerujemy zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem, co pozwoli w pełni wykorzystać
wszystkie cechy zasilacza UPS.
Firma MGE UPS SYSTEMS zwraca szczególną uwagę na wpływ swoich produktów na
środowisko naturalne.
Środki, dzięki którym seria Galaxy 5000 stałą się punktem odniesienia w zakresie
ochrony środowiska to między innymi:
● podejście ekologiczne zastosowane przy projektowaniu produktu,
● eliminacja zakłóceń harmonicznych emitowanych do linii zasilającej,
● produkcja w fabryce posiadającej certyfikat ISO 14001,
● recykling produktów z serii Galaxy 5000 po zakończeniu eksploatacji.
Całą gamę produktów MGE UPS SYSTEMS i opcji dostępnych dla linii Galaxy 5000
mogą państwo poznać na naszej stronie internetowej www.mgeups.com, lub kontaktując
się z lokalnym przedstawicielem firmy MGE UPS SYSTEMS.
Wszystkie produkty z gamy Galaxy 5000 chronione są patentami. Wykorzystują one
oryginalne rozwiązania techniczne, niedostępne dla konkurencji naszej firmy.
Urządzenia mogą ulec modyfikacjom mającym na celu dostosowanie do ewoluujących
standardów i wykorzystanie postępu technicznego. Informacje dotyczące charakterystyki
technicznej i rozmiarów nie są wiążące, chyba że zostaną potwierdzone przez firmę MGE
UPS SYSTEMS.
Niniejszy dokument może być kopiowany wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy
MGE UPS SYSTEMS. Kopie sporządzone na podstawie upoważnienia muszą być
oznaczone napisem „Galaxy 5000 n° 3400181300”.
34001813EN/AA - 2
Bezpieczeństwo
Zasady bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo osób
Zasilacz awaryjny UPS musi być zainstalowany w pomieszczeniu, do którego dostęp
jest ograniczony (tylko personel wykwalifikowany zgodnie z normą 62040-1-2).
Zasilacz UPS posiada własne, wewnętrzne źródło energii (akumulator). Dlatego na
wyjściach zasilających może występować napięcie nawet gdy UPS jest odłączony od
źródła zasilania.
Wewnątrz urządzenia występują napięcia stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia
ludzkiego. Winien on być otwierany jedynie przez personel o odpowiednich
kwalifikacjach.
Zasilacz awaryjny UPS musi być poprawnie uziemiony.
Akumulator dostarczany wraz z zasilaczem UPS zawiera niewielkie ilości substancji
toksycznych
Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną wypadków.
● Nie wolno użytkować zasilacza UPS jeśli temperatura otoczenia lub jego wilgotność
względna przekraczają poziom określony w dokumentacji.
● Akumulatora nie wolno wkładać do ognia (niebezpieczeństwo wybuchu).
● Nie wolno otwierać akumulatora (elektrolit jest niebezpieczny dla oczu i skóry).
● Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji akumulatora.
● Uwaga: przed otworzeniem zasilacza UPS należy odczekać pięć minut aby
kondensatory mogły ulec rozładowaniu.
● Uwaga: prąd upływu ma duże natężenie, przewód uziemiający musi zostać
podłączony w pierwszej kolejności.
● Produkt musi być zainstalowany na powierzchni niepalnej (np. betonowej).
● Uwaga: wymiana akumulatora musi być przeprowadzona przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami.
Bezpieczeństwo produktu
W obwodzie zasilającym musi być zainstalowany w łatwo dostępnym miejscu odłącznik
zabezpieczający.
● Zasilacza awaryjnego UPS nie wolno instalować w pobliżu cieczy ani w nadmiernie
wilgotnym otoczeniu.
● Zasilacz UPS chronić przed dostaniem się do środka cieczy i ciał obcych.
● Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
● Zasilacz awaryjny chronić przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi i
promieniowaniem cieplnym.
● Przy wymianie akumulatorów należy użyć ogniw tego samego typu i w takiej samej
ilości.
Specjalne środki ostrożności
● Należy przestrzegać instrukcji podłączenia zasilacza UPS zawartej w niniejszym
podręczniku. Czynności muszą być wykonywane we wskazanej kolejności.
34001813EN/AA - 3
● Należy upewnić się, czy oznaczenie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu
sieciowemu oraz rzeczywistemu poborowi energii przez wszystkie urządzenia, które
mają być podłączone do zasilacza UPS.
● Jeśli zasilacz UPS ma być przechowywane przed instalacją, winno to się odbywać w
suchym miejscu.
● Dopuszczalny zakres temperatur przechowywania: od -10° C do +45° C.
● Jeśli zasilacz UPS ma być odłączony od zasilania przez dłuższy czas, zalecamy jego
podłączenie na okres co najmniej 24 godzin przynajmniej raz na dwa miesiące. Dzięki
temu możliwe będzie naładowanie akumulatora, zapobiegające powstaniu
nieodwracalnych uszkodzeń.
● Zasilacz awaryjny UPS przeznaczony jest do pracy w normalnych warunkach
klimatycznych i w normalnym środowisku pracy jeśli chodzi o wysokość nad
poziomem morza, temperaturę zewnętrzną, wilgotność względną powietrza oraz
warunki zewnętrzne podczas transportu i przechowywania.
● Użytkowanie zasilacza UPS przy zachowaniu podanych wartości brzegowych
gwarantuje jego działanie, ale może wpłynąć na żywotność pewnych podzespołów
(zwłaszcza akumulatora) oraz czas pracy bez zasilania zewnętrznego. Maksymalny czas
przechowywania zasilacza UPS jest ograniczony z uwagi na konieczność ładowania
wbudowanego akumulatora.
● Szczególnie trudne warunki pracy mogące usprawiedliwiać wykorzystanie
specjalnego projektu lub specjalnych środków zabezpieczających:
- szkodliwy dym, pył, pył o właściwościach ściernych,
- wilgotność, pary, zasolenie powietrza, złe warunki pogodowe lub kapiąca woda,
- wybuchowa mieszanina pyłu i gazu,
- skrajne wahania temperatury,
- niewystarczająca wentylacja
- pochodząca z innych źródeł energia cieplna, przewodzona lub wypromieniowywana,
- woda chłodząca zawierająca kwasy lub zanieczyszczenia mogące powodować
powstawanie kamienia kotłowego, osadzanie szlamu, elektrolizę lub korozję części
konwertera narażonych na kontakt z wodą,
- silne pola elektromagnetyczne,
- poziom radioaktywności wyższy niż w środowisku naturalnym,
- grzyby, insekty, robactwo, itp.
- warunki eksploatacji akumulatora.
 Zasilacz UPS musi być zainstalowany zgodnie z:
● wymaganiami standardu IEC 60364-4-42: Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego.
● standardem IEC 60364-4-41: Rozdział 482: Ochrona przeciwpożarowa.
● we Francji zastosowanie ma również standard NFC 15-100.
34001813EN/AA - 4
Przedmowa
Piktogramy
Dokument
Wyświetlacz
Niebezpieczeństwo,
przestrzeganie tych
zaleceń jest
obowiązkowe.
Wybór pionowy
Przejście o jedną
stronę w górę lub w
dół
Informacja, rada,
pomoc
Inny wybór
Wybór wydarzenia w
dzienniku na
podstawie daty i
godziny
Wskazanie wizualne
Wprowadzenie /
potwierdzenie
Zwiększenie
Działanie
Przewijanie wydarzeń w
dzienniku wydarzeń
(ang. log)
Zmniejszenie
Sygnał dźwiękowy
Przewijanie strony w
dzienniku wydarzeń
Zachowanie
Dioda LED wyłączona
Przewijanie w przód
Alarm
Dioda LED migająca
W przód
Stan
Dioda LED załączona
Szczegóły
Ustawienia
Przewody uziemienia
Menu cykliczne
Serwis
Inne przewody
Wyświetlanie graficzne
Sterowanie
Powrót do poprzedniego
ekranu
Usunięcie
34001813EN/AA - 5
Dostęp do pomiarów
Wyłączenie brzęczyka
34001813EN/AA - 6
Spis treści
1. Prezentacja .......................................................................................................................................9
1.1 Galaxy 5000 .........................................................................................................................9
Obudowa UPS ......................................................................................................................9
Obudowa akumulatorem zewnętrznym / dodatkowa obudowa ..........................................10
1.2 Wnętrze obudowy UPS, dostęp do złączy .........................................................................11
1.3 Wygląd modułu (podłoga normalna lub techniczna) .........................................................12
1.4 Interfejs użytkownika .........................................................................................................12
1.5 Przekaźnikowa karta komunikacyjna .................................................................................13
2. Eksploatacja ...................................................................................................................................15
2.1 Wyłączanie pojedynczego zasilacza UPS ..........................................................................15
2.2 Ponowne uruchamianie pojedynczego zasilacza UPS .......................................................15
2.3 Wyłączanie zestawu równoległego ....................................................................................16
2.4 Ponowne załączanie zestawu równoległego ......................................................................16
2.5 Działanie diod LED na panelu wizualizacji .......................................................................18
Sekwencja startowa pojedynczego zasilacza UPS przy zasilaniu torem normalnym ........18
Sekwencja startowa pojedynczego zasilacza UPS przy zasilaniu torem obejściowym .....18
2.6 Tryby operacyjne................................................................................................................19
Tryb normalny (podwójna konwersja napięcia) .................................................................19
Tryb ECO (tylko pojedynczy zasilacz UPS) ......................................................................19
2.7 Praca na zasilaniu akumulatorowym ..................................................................................20
Przełączanie na zasilanie akumulatorowe ..........................................................................20
Koniec zasilania akumulatorowego ....................................................................................20
2.8 Dostosowywanie zasilacza UPS do wymagań lokalnych (personalizacja) ........................20
2.9 styki przekaźnika (karta komunikacyjna) ..........................................................................23
2.10 Funkcje wyświetlacza ......................................................................................................24
3. Serwis ............................................................................................................................................27
3.1 Identyfikacja alarmów ........................................................................................................27
3.2 Monitoring cyklu życia produktu (LCM)...........................................................................27
3.3 Odłączanie zasilacza UPS ..................................................................................................28
Pojedynczy zasilacz UPS....................................................................................................28
Przemiennik częstotliwości ................................................................................................28
Zasilacze UPS połączone równolegle bez modułu zewnętrznego toru obejściowego. ......30
Zasilacze UPS połączone równolegle z modułem zewnętrznego toru obejściowego. .......32
3.4 Powrót do normalnego trybu pracy ....................................................................................34
Pojedynczy zasilacz UPS....................................................................................................34
Przemiennik częstotliwości ................................................................................................35
Połączone równolegle zasilacze UPS bez modułu zewnętrznego toru obejściowego. .......35
Połączone równolegle zasilacze UPS z modułem zewnętrznego toru obejściowego. .......37
3.5 Centrum szkoleniowe .........................................................................................................37
4. Środowisko naturalne ....................................................................................................................39
5. Dostępne opcje...............................................................................................................................41
6. Dodatki ..........................................................................................................................................42
6.1 Arkusze informacji technicznej ..........................................................................................42
Charakterystyka elektryczna...............................................................................................42
Charakterystyka termiczna .................................................................................................45
Charakterystyka ogólna zasilaczy UPS serii Galaxy 5000 .................................................46
34001813EN/AA - 7
Podzespoły zasilacza UPS ..................................................................................................47
6.2 Słowniczek .........................................................................................................................48
34001813EN/AA - 8
1. Prezentacja
1. Prezentacja
1.1 Galaxy 5000
Obudowa UPS
Rozmiary
Moc zasilacza UPS (kVA)
80/100/120 bez akumulatora
20/30/40/60 bez akumulatora
20/30/40/60/80 z wewnętrznym akumulatorem
Rozmiary (wys. x szer. x głęb.)
1900 x 712 x 848 mm
1900 x 712 x 848 mm
1900 x 1112 x 848 mm
Waga w kg (UPS bez akumulatora lub z akumulatorem wbudowanym)
Czas
podtrzymania
Bez
akumulatora
5 min
10 min
15 min
Moc zasilacza UPS (kVA)
40
60
400
400
738
888
975
34001813EN/AA - 9
888
975
80
520
1050
100
520
120
520
1. Prezentacja
Obudowa akumulatorem zewnętrznym / dodatkowa obudowa
Rozmiary (wys. x szer. x głęb.) i waga
Szafka szerokości 710 mm
Szafka szerokości 1000 mm
1900 x 712 x 848 mm 135 kg
1900 x 1012 x 848 mm 150 kg
Masa w kg (sama obudowa)
Czas
podtrzymania
Szafka
szerokości 710
mm bez
akumulatora
Szafka
szerokości
1000 mm bez
akumulatora
5 min
10 min
15 min
30 min
Moc zasilacza UPS (kVA)
40
60
135
135
80
135
100
135
120
135
150
150
150
150
150
885
1307
885
1142
1764
885
1142
1307
439
980
1307
1764
2742
882
34001813EN/AA - 10
1. Prezentacja
1.2 Wnętrze obudowy UPS, dostęp do złączy
Przykładowa wersja z wbudowanym akumulatorem
1) Złącza do dodatkowego połączenia równolegle
podłączonych dodatkowych zasilaczy UPS (karta INTN)
(2) Interfejs użytkownika
(3) Gniazdo na przekaźnikowe karty komunikacyjne
(4) Wolne gniazda na opcjonalne karty komunikacyjne
(5) Otworzone drzwi obudowy
(6) Kostka zaciskowa do podłączenia zestyków i cewek
dwóch odłączników zewnętrznego akumulatora
(7) Kostka zaciskowa do podłączenia wyłącznika
awaryjnego (EPO - ang. Emergency Powef Off)
(8) Q1: przełącznik wejściowy zasilania AC toru
normalnego
(9) Q4S: przełącznik wejściowy zasilania AC toru
obejściowego
(10) Q3BP: przełącznik toru obejściowego
(11) Q5N: przełącznik wyjścia zasilacza awaryjnego UPS
(12) Pokrywa ochronna kostek zaciskowych zasilania
(13) QF1: odłącznik obwodu akumulatora (tylko w wersji
z wbudowanym akumulatorem)
Uproszczony schemat połączeń zasilania
ZASILANIE TORU
OBEJŚCIOWEGO
ZASILANIE TORU
NORMALNEGO
Obciążenie
Moduł akumulatora
34001813EN/AA - 11
1. Prezentacja
Kostka zaciskowa połączeń zasilania (wersja z wbudowanym akumulatorem)
Widok z usuniętą pokrywą ochronną
kostki zaciskowej
(16) Zaciski wyjściowe obciążenia
(15) Zaciski wejściowe zasilania AC toru
obejściowego
(14) Zaciski wejściowe zasilania AC toru normalnego
(17) złącze głównego uziemienia
(18) Dodatkowe złącze uziemienia (moduły
dodatkowe) akumulatorem)
Kostka zaciskowa połączeń zasilania (wersja z zewnętrznym
(16) Zaciski wyjściowe obciążenia
(15) Zaciski wejściowe zasilania AC toru obejściowego
(17) złącze głównego uziemienia
(22) Podłączenie zewnętrznego akumulatora (bieguny + / -)
(18) Dodatkowe złącze uziemienia (moduły dodatkowe)
(14) Zaciski wejściowe zasilania AC toru normalnego
Karta INTN do dodatkowego połączenia równolegle podłączonych dodatkowych zasilaczy
UPS
(19) Złącza DB9: informacja o kierunku przepływu prądu
(20) Zaciski śrubowe: informacja o położeniu przełączników Q5N,
Q4S i Q3BP z zewnętrznego toru obejściowego
(21) Złącza DB9: komunikacja pomiędzy zasilaczami UPS z
wykorzystaniem CAN
1.3 Wygląd modułu (podłoga normalna lub techniczna)
Moduł wyposażony jest w cztery cylindryczne
stopy o średnicy 40 mm.
Podane obok wymiary dotyczą modułu wraz z
panelami bocznymi i drzwiami.
Obszar
prowadze
nia kabli
Przód
34001813EN/AA - 12
1.4 Interfejs użytkownika
1. Prezentacja
(30) Wyświetlanie graficzne
(31) Obciążenie chronione (dioda LED)
(32) Drobna usterka (dioda diod LED)
(33) Poważna usterka (dioda diod LED)
(34) Przycisk pomocy (Help)
(35) Przyciski funkcyjne
(36) Przyciski menu
(38) Przycisk wyłączania (OFF)
(37) Przycisk załączania (ON)
(42) Obciążenie zasilane (dioda LED)
(40) UPS załączony –ON (dioda LED)
(41) Praca na zasilaniu akumulatorowym (dioda LED)
(43) Aktywny tor obejściowy (dioda LED)
(39) Moduł PFC załączony –ON (dioda LED)
1.5 Przekaźnikowa karta komunikacyjna
(50) Wkręty pokrywy karty
(51) Otwory wkrętów karty
(52) Pokrywa karty
(53) Otwory wejściowe kabli
(54) Wyjściowa kostka zaciskowa
(55) Wejściowa kostka zaciskowa
(56) Wkręty mocowania kabli
34001813EN/AA - Page 10
34001813EN/AA - 13
34001813EN/AA - 14
2. Eksploatacja
2. Eksploatacja
Wszelkie czynności dotyczące rozruchu systemu oraz zgodności z normami i przepisami,
w tym również dotyczące modułu akumulatora, muszą być przeprowadzane przed
rozpoczęciem eksploatacji zasilacza awaryjnego UPS przez osoby przeszkolone i
posiadające odpowiedni certyfikat.
2.1 Wyłączanie pojedynczego zasilacza UPS
Zasilacz UPS pozostaje cały czas pod napięciem, chyba, że zostanie wyłączony (ang. shut
down).
1 – Wcisnąć przycisk aby wyjść z trybu uśpienia.
2 – Potwierdzić wciskając przycisk funkcyjny (38) przez 3
sekundy.
Obciążenie przestało być chronione przez zasilacz UPS.
Zasilanie odbywa się torem obejściowym.
3 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1
(13) w położeniu OFF (wyłączony) (lub –jeśli
dotyczy - przestawić odłączniki obwodu
akumulatora w dodatkowych modułach).
4 – Ustawić przełącznik wejściowy normalnego
zasilania Q1 (8) w położeniu OFF (wyłączony).
Zostaje odłączona ładowarka, która od tej chwili
nie może doładowywać akumulatorów do pełnej
pojemności.
2.2 Ponowne uruchamianie pojedynczego zasilacza UPS
Sprawdzić, czy przełączniki Q4S (8) oraz Q5N (10) są w pozycji załączonej (zwartej).
Jeśli tak jest kontynuować niniejszą procedurę, w przeciwnym razie przejść do
podrozdziału 4.4 „Powrót do położenia normalnego, pojedynczy zasilacz UPS”.
1 – Ustawić przełącznik wejściowy normalnego zasilania AC
(8) w położeniu ON (załączony).
2 – Zaczekać na zakończenie sekwencji startowej.
3 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1 (13) (lub
odłączniki obwodu akumulatora w dodatkowych modułach) w
położeniu ON (załączony).
Zasilacz UPS uruchomi się automatycznie.
Dioda LED (31) wyłączy się.
Obciążenie jest chronione przez zasilacz UPS.
34001813EN/AA - 15
2. Eksploatacja
Jeśli dioda LED (31) nie zaświeci się, wcisnąć przycisk ON
(37)
Jeśli dioda LED (31) dalej się nie świeci i jednocześnie świeci
się jedna z diod usterki (32) lub (33), wystąpiła usterka (patrz
podrozdział 4.1).
2.3 Wyłączanie zestawu równoległego
1 – Wcisnąć przycisk w każdym urządzeniu, aby wyjść z
trybu uśpienia.
2 - Wcisnąć i przytrzymać przycisk OFF (38) w każdym
urządzeniu przez 3 sekundy.
Obciążenie przestało być chronione przez zasilacze UPS.
Zasilanie odbywa się torem obejściowym.
3 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1
(13) we wszystkich urządzeniach w położeniu OFF
(wyłączony) (lub –jeśli dotyczy - przestawić
odłączniki obwodu akumulatora w dodatkowych
modułach).
4 – Ustawić przełącznik wejściowy Q1 (8) we
wszystkich zasilaczach UPS w położeniu OFF
(wyłączony).
Zostaje odłączona ładowarka, która od tej chwili
nie może doładowywać akumulatorów do pełnej
pojemności.
2.4 Ponowne załączanie zestawu równoległego
Sprawdzić, czy przełączniki Q4S (8) oraz Q5N (10) są w pozycji załączonej (zwartej).
Jeśli tak jest kontynuować niniejszą procedurę, w przeciwnym razie przejść do
podrozdziału 4.4 „Powrót do położenia normalnego, równoległa konfiguracja...”.
34001813EN/AA - 16
2. Eksploatacja
1 – Sprawdzić, czy przełącznik wejściowy normalnego
zasilania AC Q4S w module zewnętrznego toru obejściowego
jest załączony (zwarty).
2 – Sprawdzić, czy przełącznik wyjściowy Q5N w module
zewnętrznego toru obejściowego jest załączony (zwarty).
3 – Sprawdzić, czy przełącznik toru obejściowego Q3BP w
module zewnętrznego toru obejściowego jest wyłączony
(rozwarty).
Następnie poniższe kroki od 4 do 6 wykonać dla wszystkich
urządzeń UPS.
4 – Ustawić przełącznik wejściowy normalnego zasilania AC Q1 (8) w położeniu ON (załączony).
5 – Zaczekać na zakończenie sekwencji startowej.
6 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1 (13) (lub odłączniki obwodu akumulatora w
dodatkowych modułach) w położeniu ON (załączony).
Zasilacz UPS uruchomi się automatycznie. We wszystkich
urządzeniach diody LED (32) i (33) powinny być zgasnąć, zaś
dioda LED (31) powinna zaświecić się.
Obciążenie jest chronione przez zasilacze UPS.
Jeśli dioda LED (31) nie zaświeci się, wcisnąć przycisk ON
(37) we wszystkich zasilaczach UPS (UPS przechodzi w tryb
startu ręcznego) i potwierdzić wciskając przycisk funkcyjny
(35) oznaczony 
Jeśli dioda LED (31) dalej się nie świeci i jednocześnie świeci
się jedna z diod usterki (32) lub (33), wystąpiła usterka (patrz
podrozdział 4.1).
34001813EN/AA - 17
2. Eksploatacja
2.5 Działanie diod LED na panelu wizualizacji
Sekwencja startowa pojedynczego zasilacza UPS przy zasilaniu torem normalnym
Działanie
Q1 otwarty
Zamknięcie Q1
Zamknięcie QF1
Zamknięcie Q4S
Zamknięcie Q5N
Otworzenie
Q3BP
Wciśnięcie
przycisku ON
(37)
LED (39)
Wyłączona
zielona
zielona
zielona
Wyłączona
Wyłączona
LED (40)
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
LED (41)
Wyłączona
czerwona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
LED (42)
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
pomarańczowa
pomarańczowa
LED (43)
Wyłączona
czerwona
czerwona
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
Wyłączona
zielona
Wyłączona
Sekwencja startowa pojedynczego zasilacza UPS przy zasilaniu torem obejściowym
Działanie
Q4S otwarty
Zamknięcie Q4S
Zamknięcie Q5N
Otworzenie
Q3BP
Zamknięcie Q1
Zamknięcie QF1
Wciśnięcie
przycisku ON
(37)
LED (39)
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
LED (40)
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
LED (41)
Wyłączona
czerwona
czerwona
czerwona
LED (42)
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
zielona
LED (43)
Wyłączona
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
Wyłączona
Wyłączona
zielona
czerwona
Wyłączona
Wyłączona
zielona
zielona
zielona
zielona
zielona
Wyłączona
34001813EN/AA - 18
2. Eksploatacja
2.6 Tryby operacyjne
Tryb normalny (podwójna konwersja napięcia)
Jest to standardowy tryb pracy, fabrycznie ustawiony jako tryb domyślny. Występują dwa
możliwe przypadki:
1 – Źródło zasilania toru normalnego dostępne:
dioda LED (31) świeci się.
Obciążenie jest chronione przez zasilacz UPS.
2 – Źródło zasilania toru normalnego nie jest dostępne:
dioda LED (32) świeci się.
Brzęczyk wydaje dźwięk przerywany.
Obciążenie zasilane jest przez zasilacz UPS z wykorzystaniem energii zgromadzonej
w akumulatorach.
Na wyświetlaczu pokazywane są wszelkie anomalie związane ze źródłem zasilania AC
oraz z samym zasilaczem UPS, jak również działania naprawcze (jeśli dotyczy).
Aby wyłączyć brzęczyk należy wcisnąć przycisk funkcyjny (35) wskazany na
wyświetlaczu.
Tryb ECO (tylko pojedynczy zasilacz UPS)
Główną zaletą tego trybu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Tryb ECO można wybrać wyłącznie poprzez panel sterowania zasilacza UPS.
Występują trzy możliwe przypadki:
1 – Źródło zasilania toru obejściowego dostępne:
dioda LED (31) świeci się.
Obciążenie zasilane jest w trybie ECO.
2 – Źródło zasilania toru obejściowego nie jest dostępne:
dioda LED (31) świeci się.
Brzęczyk wydaje dźwięk przerywany.
Zasilanie obciążenia zostaje automatycznie przełączone w tryb normalny przy wykorzystaniu
normalnego wejścia AC.
3 – Obydwa źródła zasilania- toru normalnego i
obejściowego - są niedostępne lub ich parametry
wykraczają poza wyznaczoną tolerancję:
dioda LED (32) świeci się.
Brzęczyk wydaje dźwięk przerywany.
Obciążenie zasilane jest przez zasilacz UPS z wykorzystaniem
energii zgromadzonej w akumulatorach.
34001813EN/AA - 19
2. Eksploatacja
Na wyświetlaczu wskazywany jest status pracy zasilacza UPS oraz wymagane
działanie.
2.7 Praca na zasilaniu akumulatorowym
Gdy normalne źródło zasilania nie działa, obciążenie stale jest chronione przez zasilacz
UPS. Energia dostarczana jest z akumulatorów.
Przełączanie na zasilanie akumulatorowe
dioda LED (32) świeci się.
Brzęczyk wydaje dźwięk przerywany.
Obciążenie jest zasilane z akumulatorów.
Koniec zasilania akumulatorowego
dioda LED (33) świeci się.
Brzęczyk wydaje dźwięk przerywany.
Jeśli dostępne źródło zasilania AC toru obejściowego,
zasilanie obciążania przełączane jest na to źródło.
2.8 Dostosowywanie zasilacza UPS do wymagań lokalnych
(personalizacja)
Dostęp do funkcji personalizacji
Personalizację można przeprowadzić przy przełącznikach Q1 (8) oraz Q5N (10) w
pozycji otwartej, oraz przełącznikach Q4S (9) i Q3BP w pozycji zamkniętej (zwartej).
1 – Wcisnąć przycisk menu (36).
2 Wybrać „Settings” (Ustawienia) a następnie
„Personalisation” (Personalizacja) wykorzystując do tego
przyciski funkcyjne (35)  lub .
3 – Potwierdzić wciskając przycisk funkcyjny (35) (.
4 – Wprowadzić hasło kolejno wybierając każdą z ikon przy pomocy
odpowiednich przycisków funkcyjnych.
5 – Potwierdzić wciskając przycisk funkcyjny (35) (.
6 – Aby zachować ustawienia personalizacji potwierdzić wciskając
przycisk funkcyjny (35) (.
34001813EN/AA - 20
2. Eksploatacja
Fabrycznie ustawione jest hasło
Zmiana hasła – patrz menu Settings (Ustawienia).
34001813EN/AA - 21
2. Eksploatacja
Tryb pracy
Funkcja
Tryb pracy zasilacza UPS
Automatyczne uruchamianie zasilacza
UPS
Dozwolona ilość uruchomień
Opóźnienie przed wyzerowaniem
ilości wykonanych uruchomień
automatycznych
Ustawienie fabryczne
NORMALNY
Nieaktywne
Opcje
ECO
Aktywne
4
4 sekundy
1 do 255
1 do 60 sekund
Częstotliwość wyjściowa zasilacza
UPS
Tolerancja źródła zasilania toru
obejściowego
50 Hz
60 Hz
8%
0.5 - 1 - 2 - 4 %
Szybkość synchronizacji ze
źródłem zasilania toru
obejściowego
1 Hz / s
2 Hz / s
Częstotliwość
Automatyczne uruchamianie obejścia
Przełączenie na tor obejściowy
Przełączenie na tor obejściowy
przy źródle zasilania toru
obejściowego o parametrach
poza granicami tolerancji
Nigdy
Aktywne
Ograniczenie - Zawsze
Nieaktywne
40% pozostałego czasu
zasilania awaryjnego
20 – 60 – 80 % pozostałego
czasu zasilania awaryjnego
4 minuty czasu podtrzymania
akumulatorowego
1 do X minut czasu
podtrzymania
akumulatorowego
co 30 dni
co 1 do 180 dni
Akumulatory
Próg ostrzegania o niskim
stanie naładowania akumulator
gry monitor akumulatora jest
nieaktywny
Próg ostrzegania o niskim
stanie naładowania akumulator
gry monitor akumulatora jest
aktywny
Częstotliwość testów
akumulatorów
34001813EN/AA - 22
2. Eksploatacja
2.9 Styki przekaźnika (karta komunikacyjna)
Wejścia
1.A
1.B
Zasilacz UPS
wyłączony
Wyjścia
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Ustawienie
fabryczne
Zasilacz UPS
załączony
Ustawienie
fabryczne
Alarm ogólny (1)
Opcje (dostępne na obu stykach)
- Błąd temperatury otoczenia
- Nieaktywne przełączenie na tor obejściowy
- Przełączenie na tor obejściowy nieaktywne gdy źródło
zasilania toru obejściowego o parametrach poza
granicami tolerancji
- Brak synchronizacji zasilacza UPS ze źródłem
zasilania toru obejściowego
- Obciążenie jest zasilane
- Obciążenie nie jest zasilane
- Usterka monitoringu akumulatora
Opcje (dostępne na wszystkich stykach)
- Przeciążenie
- Awaria obwodu PFC
- Awaria falownika
Usterka akumulatora - Awaria ładowarki
- Awaria automatycznego załączania toru obejściowego
- Parametry źródła zasilania toru obejściowego poza
granicami tolerancji
Obciążenie
- Nieprawidłowa temperatura akumulatora
podłączone do
- Usterka wentylatora
źródła
- Uruchomiono awaryjne odcinanie zasilania
NORMALNEGO
- Odłącznik(i) obwodu akumulatora rozłączone
Obciążenie
(przynajmniej jeden z nich)
podłączone
- Nieprawidłowa kolejność faz źródła zasilania toru
automatyczne do
obejściowego lub normalnego
toru obejściowego
Obciążenie zasilane - Przepalony bezpiecznik(i)
- Nieaktywne przełączenie na źródło zasilania toru
akumulatorowo
obejściowego
- Praca w trybie ECO
Ostrzeżenie o
- Zasilacz UPS w stanie serwisowym
niskim poziomie
- Aktywna funkcja alarmów LCM (monitoring
naładowania
zasilacza UPS)
akumulatorów
Wskazania 1.X zmieniają się w 2.X dla drugiej identycznej karty zainstalowanej w zasilaczu UPS.
Styki są typu NO (normalnie otwarte).
(1): Test alarmu ogólnego można przeprowadzić rozłączając odłącznik obwodu akumulatora.
34001813EN/AA - 23
2. Eksploatacja
2.10 Funkcje wyświetlacza
34001813EN/AA - 24
2. Eksploatacja
Opis do rysunku z poprzedniej strony
Welcome screen - Ekran powitalny
Load protected - Obciążenie chronione
Main menu - Menu główne
Select - Wybór
Measurements - Pomiary
Alerms - Alarmy
Status - Stan
Settings - Ustawienia
Controls - Sterowanie
Maintenance - Serwis
Measurements - Pomiary
Battery measurements - Pomiary akumulatora
Voltage measurements - Pomiary napięcia
Current measurements - Pomiary prądu
Power measurements - Pomiary mocy
Frecuency measurements - Pomiary częstotliwości
Ratios measurements - Pomiary współczynników
Parallel measurements - Pomiary równoległe
Alarms - Alarmy
Status - Stan
Statistics - Statystyki
Time stamping - Oznaczenie czasu
Settings - Ustawienia
Language - Język
Data/time - Data/czas
Display contrast - Kontrast wyświetlacza
Buzzer volume - Głośność brzęczyka
Personalisation - Personalizacja
Output Volltage - Napięcie wyjściowe
Password - Hasło
Realy-contact settings - Ustawienia styczników przekaźnika
34001813EN/AA - 25
2. Eksploatacja
Controls - Sterowanie
Clear fault - Zerowanie błędów
Equalise battery - Wyrównywanie akumulatora
Forced transfer to UPS - Wymuszone przejście na UPS
Forced transfer to bypass –
Desynchronisation AC BY-PASS - Desynchronizacja zasilania toru obejściowego
Synchronisation AC BY-PASS - Synchronizacja zasilania toru obejściowego
Lamp test - Test kontrolek
Buzzer OFF - Wyłączenie brzęczyka (OFF)
Closing SS AC BY-PASS - Zamykanie zasilania toru obejścia SS
Opening SS AC BY-PASS - Otwieranie zasilania toru obejścia SS
LCM signal ON - Załączanie sygnalizacji LCM
LCM signal OFF - Wyłączanie sygnalizacji LCM
Start-up - Rozruch (start-up)
Start-up - Rozruch (start-up)
UPS shutdown - Wyłączanie (shutdown)
Transfer to manual bypass - Przełączanie na ręczny tor obejściowy
Press this key to return to the main menu - Aby przejść do głównego menu wciśnij ten przycisk
Help key for information on the pictogrm functions (must be held down) - Przycisk pomocy informacje o funkcjach piktogramów (musi być przytrzymany)
34001813EN/AA - 26
3. Serwis
3. Serwis
3.1 Identyfikacja alarmów
Stany alarmowe identyfikowane są przez diody LED (31), (32) i (33) oraz przez brzęczyk.
LED (31)
LED (32)
LED (33)
Brzęczyk
Przerywany
Znaczenie
Źródło zasilania toru normalnego nie
jest dostępne
Przerywany
Zasilacz UPS wyłączony po
wyczerpaniu energii akumulatorów
Przerywany
Zasilacz UPS wyłączony po
wystąpieniu usterki wymagającej
interwencji autoryzowanego serwisu.
Szczegółowa informacja dotycząca alarmów pojawia się na wyświetlaczu.
1 – Na ekranie wybrać alarm, którego opis chce się obejrzeć
2 – Wcisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk funkcyjny w celu wyświetlenia możliwych
przyczyn usterki i wymaganych czynności.
3.2 Monitoring cyklu życia produktu (LCM)
● Funkcja monitoringu cyklu życia produktu
(LCM – ang. Life Cycle Monitoring) dostarcza
wskazówek serwisowych których celem jest
zagwarantowanie stałej sprawności zasilacza
awaryjnego UPS.
● Na wyświetlaczu pojawiają się 3 komunikaty
umożliwiające identyfikację następujących
momentów:
- Koniec umownego okresu gwarancyjnego: "End
of warranty check recommended" (Koniec
gwarancji – zalecana kontrola).
- wymagany przegląd okresowy oraz koniec
okresu eksploatacji podzespołów zużywających
się: "Technical check recommended" (Zalecana
kontrola techniczna).
- Koniec żywotności akumulatora: "Battery check required" (Wymagana kontrola akumulatora).
Oprócz tych komunikatów zaświeca się dioda LED drobnych usterek (32) oraz rozlega się
brzęczyk.
Komunikaty te można usunąć wciskając przycisk funkcyjny (35). Spowoduje to również zgaszenie
diody LED (32), wyłącznie brzęczyka oraz wyłączenie sygnału „Alarm globalny” (ang. Global
Alarm).
Aby całkowicie dezaktywować wyświetlanie komunikatów LCM, przy pomocy wyświetlacza
należy wprowadzić hasło wymagane do dezaktywacji tej funkcji.
34001813EN/AA - 27
3. Serwis
3.3 Odłączanie zasilacza UPS
Pojedynczy zasilacz UPS
W celu odcięcia zasilacza UPS od źródła zasilania i przełączenia obciążenia na normalne źródło
zasilania lub źródło zasilania toru obejściowego należy postępować według poniższej instrukcji.
1 – Wcisnąć przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia.
Wyłączyć zasilacz UPS poprzez wciśnięcie i
przytrzymanie przycisku OFF (38) przez 3
sekundy.
Obciążenie przestało być chronione przez
urządzenie.
3 – Przełącznik toru obejścia Q3BP (10) ustawić
w położeniu ON (załączony).
4 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w
położeniu OFF (wyłączony).
5 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1
(13) (lub –jeśli dotyczy - odłączniki obwodów
akumulatora w dodatkowych modułach) w
położeniu OFF (wyłączony).
6 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1
(8) w położeniu OFF (wyłączony).
7 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q4S
(9) w położeniu OFF (wyłączony).
Obciążenie przestało być chronione przez zasilacz UPS, ale w dalszym ciągu jest zasilane
napięciem AC.
W tym momencie można przystąpić do czynności konserwacyjnych lub serwisowych zasilacza
UPS.
Przemiennik częstotliwości
1 – Wcisnąć przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia.
Wyłączyć zasilacz UPS poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku OFF (38) przez 3
sekundy.
Obciążenie przestało być chronione przez zasilacz UPS.
3 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1 (13) (lub –jeśli dotyczy - odłączniki
obwodów akumulatora w dodatkowych modułach) w położeniu OFF (wyłączony).
4 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) w położeniu OFF (wyłączony).
5 – W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora wszelkie przełączniki Q5N (11) należy
rozłączyć.
W tym momencie można przystąpić do czynności konserwacyjnych lub serwisowych
zasilacza UPS.
34001813EN/AA - 28
3. Serwis
Zasilacz UPS pracujący w trybie ECO
Przy zasilaniu obciążenia z sieci przez tor obejściowy:
1 – Upewnić się, czy obciążenie jest zasilane
poprzez tor obejściowy.
2 – Przełącznik toru obejścia Q3BP (10) ustawić
w położeniu ON (załączony).
3 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w
położeniu OFF (wyłączony).
4 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1
(13) (lub –jeśli dotyczy - odłączniki obwodów
akumulatora w dodatkowych modułach) w
położeniu OFF (wyłączony).
5 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1
(8) w położeniu OFF (wyłączony).
6 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q4S
(9) w położeniu OFF (wyłączony).
Obciążenie przestało być chronione przez zasilacz UPS, ale w dalszym ciągu jest zasilane
napięciem AC.
W tym momencie można przystąpić do czynności konserwacyjnych lub serwisowych zasilacza
UPS.
34001813EN/AA - 29
3. Serwis
Przy zasilaniu obciążenia przez zasilacz UPS:
1 – Wcisnąć przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia.
2 - Wyłączyć zasilacz UPS poprzez wciśnięcie i
przytrzymanie przycisku OFF (38) przez 3
sekundy.
3 – Przełącznik toru obejścia Q3BP (8) ustawić w
położeniu ON (załączony).
4 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w
położeniu OFF (wyłączony).
5 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1
(13) (lub - jeśli dotyczy - odłączniki obwodów
akumulatora w dodatkowych modułach) w
położeniu OFF (wyłączony).
6 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) w położeniu OFF (wyłączony).
7 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q4S (9) w położeniu OFF (wyłączony).
8 – Odczekać do momentu całkowitego wyłączenia sterujących obwodów elektronicznych.
Obciążenie przestało być chronione przez zasilacz UPS, ale w dalszym ciągu jest zasilane
napięciem AC.
W tym momencie można przystąpić do czynności konserwacyjnych lub serwisowych zasilacza
UPS.
Zasilacze UPS połączone równolegle bez modułu zewnętrznego toru obejściowego.
Wyłączanie i odcinanie pierwszego zasilacza UPS:
1 – Upewnić się, czy pracują dwa zasilacze awaryjne UPS.
2 – Wcisnąć przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia.
3 - Wyłączyć zasilacz UPS poprzez wciśnięcie i
przytrzymanie przycisku OFF (38) przez 3 sekundy.
4 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w
położeniu OFF (wyłączony).
5 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1 (13)
(lub –jeśli dotyczy - odłączniki obwodów akumulatora
w dodatkowych modułach) w położeniu OFF
(wyłączony).
6 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) w
położeniu OFF (wyłączony).
7 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q4S (9)
w położeniu OFF (wyłączony).
Obciążenie w dalszym ciągu jest chronione przez drugi zasilacz UPS.
W tym momencie można przystąpić do czynności konserwacyjnych lub serwisowych
pierwszego zasilacza UPS.
34001813EN/AA - 30
3. Serwis
Wyłączanie i odcinanie drugiego zasilacza UPS:
1 – Wcisnąć przycisk aby wyjść z trybu uśpienia.
2 - Wyłączyć zasilacz UPS poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku OFF (38) przez
3 sekundy.
3 – Przełącznik toru obejścia Q3BP (10) ustawić w położeniu ON (załączony).
4 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w położeniu OFF (wyłączony).
5 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1 (13) (lub –jeśli dotyczy - odłączniki
obwodów akumulatora w dodatkowych modułach) w położeniu OFF (wyłączony).
6 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) w położeniu OFF (wyłączony).
7 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q4S (9) w położeniu OFF (wyłączony).
Obciążenie przestało być chronione przez zasilacz UPS, ale w dalszym ciągu jest
zasilane napięciem AC.
W tym momencie można przystąpić do czynności konserwacyjnych lub serwisowych
zasilacza UPS.
34001813EN/AA - 31
3. Serwis
Zasilacze UPS połączone równolegle z modułem zewnętrznego toru obejściowego.
Wyłączanie i odcinanie jednego zasilacza UPS:
1 – Zacząć od sprawdzenia, czy całkowita moc pozostałych
zasilaczy UPS jest wystarczająca do zasilenia podłączonego
obciążenia.
2 – Wcisnąć przycisk aby wyjść z trybu uśpienia.
3 - Wyłączyć zasilacz UPS poprzez wciśnięcie i przytrzymanie
przycisku OFF (38) przez 3 sekundy.
4 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1
(13) (lub –jeśli dotyczy - odłączniki obwodów
akumulatora w dodatkowych modułach) w
położeniu OFF (wyłączony).
5 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8)
w położeniu OFF (wyłączony).
6 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q4S
(9) w położeniu OFF (wyłączony).
7 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w
położeniu OFF (wyłączony).
Obciążenie w dalszym ciągu jest chronione przez drugi zasilacz UPS.
W tym momencie można przystąpić do czynności konserwacyjnych lub serwisowych zasilacza
UPS, który został wyłączony.
Wyłączanie i odcinanie wszystkich zasilaczy UPS:
1 – Wcisnąć przycisk w każdym zasilaczu UPS, aby wyjść z
trybu uśpienia.
2 - Wyłączyć wszystkie zasilacze UPS poprzez wciśnięcie i
przytrzymanie przycisków OFF (38) przez 3 sekundy.
3 - Przełącznik Q3BP (65) w module zewnętrznego toru
obejściowego ustawić w położeniu ON (załączony).
4 - Przełącznik Q5N (66) w module zewnętrznego toru
obejściowego ustawić w położeniu OFF (wyłączony).
5 - Przełącznik Q4S (64) w module zewnętrznego toru
obejściowego ustawić w położeniu OFF (wyłączony).
6 - Przełącznik Q4S (8) we wszystkich zasilaczach UPS
ustawić w położeniu OFF (wyłączony).
7 - Ustawić odłączniki obwodu akumulatora QF1 (13) we
wszystkich zasilaczach UPS (lub –jeśli dotyczy - odłączniki
obwodów akumulatora w dodatkowych modułach) w
położeniu OFF (wyłączony).
8 - Odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) we wszystkich zasilaczach UPS ustawić w położeniu
OFF (wyłączony).
9 - Przełącznik wyjściowy Q5N (11) we wszystkich zasilaczach UPS ustawić w położeniu OFF
(wyłączony).
10 – Odczekać do momentu całkowitego wyłączenia sterujących obwodów elektronicznych w
wszystkich zasilaczach UPS.
34001813EN/AA - 32
3. Serwis
Obciążenie przestało być chronione przez zasilacz UPS, ale w dalszym ciągu jest zasilane
napięciem AC.
W tym momencie można przystąpić do czynności konserwacyjnych lub serwisowych.
34001813EN/AA - 33
3. Serwis
3.4 Powrót do normalnego trybu pracy
Pojedynczy zasilacz UPS
1 - Sprawdzić, czy przełącznik toru obejściowego Q3BP (10)
jest w położeniu ON (załączony), zaś wszystkie pozostałe
przełączniki są w położeniu OFF (wyłączony).
2 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q4S (9) w
położeniu ON (załączony).
3 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w położeniu ON
(załączony).
4 – Odczekać do momentu załączenia się wyświetlacza i
sprawdzić, czy nie występują usterki na przełączniku
statycznym linii obejściowej.
5 – Przełącznik toru obejścia Q3BP (10) ustawić w położeniu
OFF (wyłączony).
6 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) w położeniu ON (załączony).
7 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1 (13) (lub –jeśli dotyczy - odłączniki obwodów
akumulatora w dodatkowych modułach) w położeniu ON (załączony).
Zasilacz UPS uruchomi się automatycznie.
dioda LED (31) świeci się.
Jeśli dioda LED (31) nie zaświeci się, wcisnąć
przycisk ON (37) (UPS przechodzi w tryb startu
ręcznego).
Jeśli dioda LED (31) dalej się nie świeci i
jednocześnie świeci się jedna z diod usterki (32)
lub (33), wystąpiła usterka (patrz podrozdział 4.1).
34001813EN/AA - 34
3. Serwis
Przemiennik częstotliwości
1 – Sprawdzić, czy wszystkie przełączniki są ustawione w
położeniu OFF (wyłączony)
2 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) w
położeniu ON (załączony).
3 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w położeniu
ON (załączony).
4 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1 (13) (lub
–jeśli dotyczy - odłączniki obwodów akumulatora w
dodatkowych modułach) w położeniu ON (załączony).
5 – Wciśnij przycisk ON (załączony).
Jeśli dioda LED (31) dalej się nie świeci i jednocześnie
świeci się jedna z diod usterki (32) lub (33), wystąpiła
usterka (patrz podrozdział 4.1).
Połączone równolegle zasilacze UPS bez modułu zewnętrznego toru obejściowego.
Ponowne uruchomienie zasilacza UPS, dla którego przełącznik Q3BP (10) jest w
położeniu ON (Załączony), zaś wszystkie pozostałe są wyłączone.
Uwaga. Restart tego zasilacza UPS jest absolutnie niezbędny. W przeciwnym wypadku
po wyłączeniu pozostałych dwóch zasilaczy awaryjnych zasilanie obciążenia zostanie
przerwane.
1 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q4S (9) w
położeniu ON (załączony).
2 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w położeniu ON
(załączony).
3 – Odczekać do momentu załączenia się wyświetlacza i
sprawdzić, czy nie występują usterki na przełączniku
statycznym linii obejściowej.
4 – Przełącznik toru obejścia Q3BP (10) ustawić w położeniu
OFF (wyłączony).
5 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) w
położeniu ON (załączony).
6 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1 (13) (lub –jeśli dotyczy - odłączniki obwodów
akumulatora w dodatkowych modułach) w położeniu ON (załączony).
34001813EN/AA - 35
3. Serwis
Zasilacz UPS uruchomi się automatycznie.
Dioda LED (31) zaświeci się.
Obciążenie jest chronione przez zasilacz UPS.
Jeśli dioda LED (31) nie zaświeci się, wcisnąć
przycisk ON (37)
Jeśli dioda LED (31) dalej się nie świeci i
jednocześnie świeci się jedna z diod usterki (32)
lub (33), wystąpiła usterka (patrz podrozdział 4.1).
Restart zasilacza UPS w którym wszystkie przełączniki ustawione są w położeniu OFF
(wyłączony)
1 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q4S (9) w
położeniu ON (załączony).
2 –Odczekać do momentu, kiedy zaświeci się zielona dioda
LED (43) „Praca z wykorzystaniem toru obejściowego”.
3 – Przełącznik wyjściowy Q5N (11) ustawić w położeniu ON
(załączony).
4 - Ustawić odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) w
położeniu ON (załączony).
5 - Ustawić odłącznik obwodu akumulatora QF1 (13) (lub –
jeśli dotyczy - odłączniki obwodów akumulatora w
dodatkowych modułach) w położeniu ON (załączony).
6 – Sprawdzić, czy wszystkie zasilacze UPS zainstalowane obecnie w instalacji zawarte są na liście
na wyświetlaczu i potwierdzić to wciskając przycisk funkcyjny (35).
Następuje restart zasilacza UPS dioda LED
(31) świeci się.
Jeśli dioda LED (31) nie zaświeci się, wcisnąć
przycisk ON (37) (UPS przechodzi w tryb
startu ręcznego).
Jeśli dioda LED (31) dalej się nie świeci i
jednocześnie świeci się jedna z diod usterki
(32) lub (33), wystąpiła usterka (patrz
podrozdział 4.1).
34001813EN/AA - 36
3. Serwis
Połączone równolegle zasilacze UPS z modułem zewnętrznego toru obejściowego.
1 – Sprawdzić, czy wszystkie przełączniki zasilaczy UPS są
ustawione w położeniu OFF (wyłączony).
2 - Przełącznik Q4S w module zewnętrznego toru obejściowego
ustawić w położeniu ON (załączony).
3 - Przełączniki Q4S (9) we wszystkich zasilaczach UPS ustawić
w położeniu ON (załączony).
4 – Odczekać do zakończenia procedury startowej wszystkich
zasilaczy UPS.
5 – Sprawdzić, czy wszystkie zasilacze UPS zainstalowane
obecne w instalacji zawarte są na liście na wyświetlaczu i
potwierdzić to wciskając przycisk funkcyjny (35) w każdym
zasilaczu UPS.
6 - Przełączniki wyjściowe Q5N (11) we wszystkich zasilaczach UPS ustawić w położeniu ON
(załączony).
7 - Przełącznik Q5N w module zewnętrznego toru obejściowego ustawić w położeniu ON
(załączony).
8 - Przełącznik Q3BP w module zewnętrznego toru obejściowego ustawić w położeniu OFF
(wyłączony).
9 - Odłącznik obwodu wejściowego Q1 (8) we wszystkich zasilaczach UPS ustawić w położeniu
OFF (wyłączony).
10 - Ustawić odłączniki obwodu akumulatora QF1 (13) we wszystkich zasilaczach UPS (lub –jeśli
dotyczy - odłączniki obwodów akumulatora w dodatkowych modułach) w położeniu ON
(załączony).
Zasilacz UPS uruchomi się automatycznie.
Dioda LED (31) zaświeci się.
Obciążenie jest chronione przez zasilacz UPS.
Jeśli dioda LED (31) nie zaświeci się, wcisnąć
przycisk ON (37) we wszystkich zasilaczach UPS
(UPS przechodzi w tryb startu ręcznego).
Jeśli dioda LED (31) dalej się nie świeci i
jednocześnie świeci się jedna z diod usterki (32)
lub (33), wystąpiła usterka (patrz podrozdział 4.1).
3.5 Centrum szkoleniowe
Oferujemy pełną gamę szkoleń technicznych w języku angielskim i francuskim. Zdobyte na
nich umiejętności pozwolą na w pełni efektywne wykorzystanie produktów firmy MGE UPS
SYSTEMS oraz samodzielne przeprowadzanie podstawowych czynności serwisowych.
34001813EN/AA - 37
3. Serwis
Centrum szkoleniowe urządzeń 50 Hz
Centrum szkoleniowe urządzeń 60 Hz
MGE UPS SYSTEMS
140 avenue Jean-Kuntzmann
Zirst - Montbonnot St-Martin
38334 St-Ismier Cedex FRANCE
MGE UPS SYSTEMS
1660 Scenic Avenue
Costa Mesa CA 92626 USA
Tel.: +33 (0)4 76 18 34 14
Faks: +33 (0)4 76 18 45 21
[email protected]
www.mgepowerlearning.com
Katalog i rejestracja on-line.
Tel.: +1 714 557 1637
Faks: +1 714 437 9072
[email protected]
www.mgepowerlearning.com
Katalog i rejestracja on-line.
34001813EN/AA - 38
4. Środowisko naturalne
4. Środowisko naturalne
Firma MGE UPS SYSTEMS wdrożyła politykę ochrony środowiska naturalnego. Przy
projektowaniu produktów stosujemy podejście ekologiczne.
Substancje szkodliwe
Niniejszy produkt nie zawiera związków freonu (CFC i HCFC) ani azbestu.
Opakowanie
W celu ułatwienia utylizacji prosimy o segregację części opakowania składających się z różnych
materiałów.
Wykorzystywany przez nas karton wyprodukowano przy ponad 50% wykorzystaniu makulatury.
Torby i torebki wykonane są z polietylenu.
Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu i oznaczone są odpowiednimi symbolami
identyfikacyjnymi.
Materiał
Skrót
Symbol numeryczny
Politereftalan polietylenu
PET
01
Polietylen o dużej gęstości
HDPE
02
Polichlorek winylu
PVC
03
Polietylen o małej gęstości
LDPE
04
Polipropylen
PP
05
Polistyren
PS
06
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji materiałów
opakowaniowych.
Wycofanie z eksploatacji
Firma MGE UPS SYSTEMS zobowiązuje się do zgodnego z lokalnymi przepisami przetworzenia
swoich produktów po ich wycofaniu z eksploatacji.
Jest to możliwe dzięki współpracy firmy MGE UPS SYSTEMS z firmami zajmującymi się zbiórką
i utylizacją odpadów.
Produkt
Produkt wykonany jest z materiałów, które można poddać recyklingowi.
Demontaż i utylizacja musi przebiegać zgodnie z wszystkimi lokalnymi przepisami dotyczącymi
odpadów.
Pod koniec okresu eksploatacji produkt należy przetransportować do centrum utylizacji odpadów
elektrycznych i elektronicznych.
Produkt należy uczynić niezdatnym do wykorzystania poprzez przecięcie wewnętrznych kabli
zasilających.
Akumulatory
Produkt zawiera akumulatory kwasowo-ołowiowe, z którymi należy obchodzić się zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczącymi akumulatorów.
34001813EN/AA - 39
4. Środowisko naturalne
Akumulatory można usunąć zgodnie z wymaganiami prawa w celu poprawnej utylizacji.
„Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych” (MSDS) dotyczące akumulatorów dostępne są
na naszej stronie internetowej*.
(*) Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika ds. wpływu produktów na środowisko
naturalne (Product Environmental manager) wykorzystując do złożenia zapytania formularz
„Environmental Form” dostępny na stronie:
www.mgeups.com -> About us -> Environment (www.mgeups.com -> O nas -> Środowisko
naturalne).
34001813EN/AA - 40
5. Dostępne opcje
5. Dostępne opcje
Opcjonalne zabezpieczenie przed prądem wstecznym (backfeed)
Opcja ta powoduje rozwarcie wejścia toru zasilania obejściowego lub normalnego w
wypadku awarii zasilania. Jest ona obowiązkowa zgodnie z normą IEC 62040-1-2.
Opcjonalna karta NMC (Network Managed Card – Karta zarządzania sieciowego)
Jest to opcjonalna karta komunikacyjna używana do nadzoru i zabezpieczenia urządzeń
trójfazowych. Każdy zasilacz bezprzerwowy UPS można wyposażyć w maksymalnie
cztery karty komunikacyjne NMC.
Opcjonalna karta komunikacyjna z dodatkowym przekaźnikiem mocy
Zasilacz awaryjny UPS jest w standardzie wyposażony w przekaźnikową kartę
komunikacyjną. Dzięki tej opcji możliwe jest dodanie dodatkowej karty funkcją
programowania przekaźnika mocy.
Opcjonalna szeregowa karta komunikacyjna
Jest to szeregowa karta komunikacyjna pracująca w standardzie RS232 lub RS485 z
wykorzystaniem protokołu JBUS.
Opcja Telpac Power Services
Jest to karta komunikacyjna pracująca z wykorzystaniem protokołu JBUS, udostępniająca
funkcje Teleservice.
Opcja AS4I
Jest to opcjonalna karta przekaźników małej mocy, która może być wykorzystana do
wyłączania i sterowania zgodnie z harmonogramem.
Opcja „multislot”
Są to opcjonalne karty komunikacyjne służące do komunikacji pomiędzy dwoma
równolegle podłączonymi zasilaczami awaryjnymi UPS.
Opcjonalny zewnętrzny moduł synchronizacji
W ramach tej opcji do każdego zasilacza bezprzerwowego UPS dodawana jest karta
komunikacyjna SYNIN i dwa odłączniki obwodu. Zewnętrzny moduł synchronizacji jest
źródłem częstotliwości wzorcowej służącej do synchronizacji zasilaczy UPS. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie nr 34000346.
34001813EN/AA - 41
6. Dodatki
6. Dodatki
6.1 Arkusze informacji technicznej
Charakterystyka elektryczna
Wybór urządzeń ochronnych
Zasilacz UPS ze wspólnym wejściem zasilania toru normalnego i toru obejścia.
Zasilacz UPS z oddzielnymi wejściami zasilania toru normalnego i toru obejścia.
Przy dobieraniu parametrów bezpieczników zainstalowanych przed zasilaczem należy uwzględnić
parametry przedstawione poniżej:
Krzywe zależności czasowo-prądowych dla bezpieczników wejściowych i wyjściowych zasilacza
UPS:
34001813EN/AA - 42
6. Dodatki
Wartości prądu linii zasilającej
Moc zasilacza
UPS
Ciągły prąd
wejściowy przy
U=340V
20 kVA
30 kVA
40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA
34 A
51 A
68 A
102 A
136 A
170 A
204 A
Prąd wejściowy
przy U=400V
przeciążenie =
1,25 In
ograniczone do 10
min.
36 A
55 A
72 A
108 A
145 A
181 A
217 A
Prąd wejściowy
przy U=400V
przeciążenie = 1,5
In ograniczone do
1 min.
Prąd znamionowy
bezpiecznika
wejściowego /
wyjściowego
44 A
65 A
87 A
130 A
174 A
217 A
260 A
125 A
125 A
125 A
125 A
315 A
315 A
315 A
Charakterystyka wejściowa / wyjściowa
Źródło zasilania toru normalnego / obejściowego
Zasilacz UPS z ochroną przed prądem
wstecznym
340 do 470 V
45 do 65 Hz
Zasilacz UPS standardowy
Uin
Fin
250 do 470 V
45 do 65 Hz
Wyjście obciążenia
Uout
380 V
Moc wyjściowa w funkcji
napięcia wejściowego
34001813EN/AA - 43
400 V
415 V
+ 3%
- 3%
Dopuszczalne przeciążenie zasilacza UPS w funkcji czasu
6. Dodatki
Maksymalna dopuszczalna moc dla równoległych zasilaczy UPS
Bez zewnętrznego modułu toru obejściowego:
Z zewnętrznym modułem toru obejściowego:
34001813EN/AA - 44
6. Dodatki
Maksymalna dopuszczalna moc dla 4 równoległych zasilaczy UPS ograniczona jest do 4 x Pn.
Ograniczenia dotyczące pracy równoległej
Pojedynczy
zasilacz UPS
Poziom EMC
Tryb ECO
Przemiennik częstotliwości
Kompatybilność z modułem synchronizacji
Odcinanie zasilania od obciążenia za pośrednictwem
Solution-Pac /WAN lub AS4i (*)
Wyłączenie zasilacza UPS po zamknięciu systemu przy pracy
autonomicznej przy zastosowaniu produktów
komunikacyjnych MGE UPS SYSTEMS (*)
Programowanie czasu startu / zatrzymania za pośrednictwem
programu nadzorczego Solution - Pac lub Solution – Pac /
WAN (*)
Kategoria C3
Tak
Tak
-
Zasilacz UPS
podłączony
równolegle
Kategoria C3
Nie
Nie
-
-
-
-
-
(*): za wyjątkiem trybu ECO i trybu toru obejściowego
Charakterystyka termiczna
- Zakres temperatury roboczej: od 0 °C do +35 °C (40 °C przez czas do ośmiu godzin), jednak
urządzenie pracuje optymalnie w temperaturze między +20 °C a +25 °C.
-. Na czas pracy w trybie podtrzymania akumulatorowego negatywny wpływ mają zarówno niskie
jak i wysokie temperatury. Jest on znacząco skrócony w temperaturze poniżej 10 °C.
Powyżej 25 °C żywotność akumulatora skraca się o połowę co 10 °C. Powyżej 40 °C producent
akumulatora nie gwarantuje pracy z powodu możliwości wystąpienia niestabilności cieplnej
układów półprzewodnikowych.
Moc zasilacza UPS
20 kVA
30 kVA
40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA
.
Wlot powietrza od spodu.
Wylot powietrza u góry.
34001813EN/AA - 45
Straty ciepła
2,4 kW
3 kW
3,4 kW
4,9 kW
5,8 kW
7 kW
8,4 kW
Zalecana wymiana powietrza
105 m3/h
105 m3/h
105 m3/h
105 m3/h
200 m3/h
200 m3/h
200 m3/h
6. Dodatki
Charakterystyka ogólna zasilaczy UPS serii Galaxy 5000
Moc zasilacza UPS w kVA
20
30
40
60
80
100
120
Wejście zasilania normalnego
Ilość przewodów
3 fazy
Napięcie wejściowe przy Pn
323 V do 470 V przy 50 Hz (323 V do 460 V przy 60 Hz)
Częstotliwość odniesienia
45 Hz do 65 Hz
THDI
Typowo 3% przy Pn
Współczynnik mocy
>0.98
Wejście zasilania toru obejściowego
Ilość przewodów
3 fazy + przewód neutralny
Napięcie odniesienia
323 V do 470 V przy 50 Hz (323 V do 460 V przy 60 Hz)
Częstotliwość odniesienia
45 Hz do 65 Hz
Wyjście obciążenia
Ilość przewodów
3 fazy + przewód neutralny
Ustalone napięcia „faza do fazy” 380 V lub 400 V lub 415 V
Ustalone napięcia „faza do zera” 220 V lub 230 V lub 240 V
Zmiany napięcia
 1%
Regulacja częstotliwości i
50 Hz lub 60 Hz ± 0.1 Hz
tolerancja (przy zasilaniu
akumulatorowym)
Zmiana napięcia przy skokowej
 1%
zmianie obciążenia od 0 do 100%
Dopuszczalne przeciążenia
150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut
Isc faza do fazy (% IN)
Isc faza do zera (% IN)
THDU faza do fazy i faza do zera < 1% fazy
dla obciążenia liniowego
THDU faza do fazy i faza do zera < 2% fazy
dla obciążenia nieliniowego
Akumulatory
Typ akumulatorów standardowych Szczelne akumulatory kwasowe-ołowiowe (rekombinacja
gazu)
Falownik
Moc aktywna (kW)
Straty ciepła w kW(1)
Straty ciepła w kaloriach/s
Zakres temperatury
przechowywania
Zakres temperatury pracy
Wilgotność względna powietrza
Maksymalna wysokość nad
poziomem morza punktu instalacji
bez pogorszenia parametrów
(1) Straty obliczono dla n-1%.
34001813EN/AA - 46
16
24
32
2.4
3
3.4
576
720
816
-25 °C do +70 °C
48
4.9
1175
64
5.8
1391
od 0 °C do 35 °C (40 °C przez 8 godzin)
Maksymalnie 95%
< 1000 m
80
7
1679
96
8.4
2014
6. Dodatki
Charakterystyka ogólna zasilaczy UPS serii Galaxy 5000 (ciąg dalszy.)
Moc zasilacza UPS w kVA
Poziom hałasu (dBA)
Szerokość
Głębokość
Wysokość
Masa (kg)
Zalecane wejściowe
zabezpieczenie
różnicowoprądowe
Norma dotycząca produktu
Norma bezpieczeństwa
Norma dotycząca ochrony
Norma dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
20
30
65
65
710 mm
850 mm
1900 mm
400
400
1A
40
65
60
65
80
65
100
65
120
65
400
400
520
520
520
EN 62040
IEC 62040-1-2
EN 62040-3
IEC 62040-2
Podzespoły zasilacza UPS
Ładowarka IGBT + gałąź neutralna
PFC w technologii IGBT
Falownik IGBT
Karta EXTN
Kondensatory prądu stałego
Karta zasilania normalnego SS + akumulator
Bezpiecznik wyjściowy
Karta zasilania toru obejściowego SS + karta falownika
Karta DALIN
Kondensatory wyjściowe
Karta ALIN
Bezpiecznik wejściowy
Kondensatory wejściowe
Wentylatory wzbudnika i SS
Płyta filtrów wyjściowych
Płyta ETON
Płyta filtrów wejściowych
34001813EN/AA - 47
6. Dodatki
6.2 Słowniczek
Czas podtrzymania
Czas, przez jaki podłączone obciążenie może działać wykorzystując
zasilanie z akumulatorów.
Źródło zasilania toru
obejściowego
Źródło zasilające tor obejściowy (bypass). Obciążenie może zostać
przełączone na zasilanie z toru obejściowego jeśli wystąpi przeciążenie
wyjścia zasilacza UPS, na czas serwisu oraz z powodu awarii.
Tryb ECO
Tryb pracy w którym obciążenie zasilane jest bezpośrednio ze źródła
zasilającego, o ile tylko jego parametry mieszczą się w określonym
przez użytkownika przedziale dopuszczalnym. W tym trybie
zmniejszone jest zużycie energii elektrycznej.
Port synchronizacji
zewnętrznej
Wejście używane do synchronizacji zasilacza UPS z sygnałem
zewnętrznym.
Fin
Częstotliwość wejściowa zasilacza UPS (wejście normalne lub wejście
toru obejściowego)
Obciążenie
Urządzenia lub systemy podłączone do wyjścia zasilacza UPS.
Obejście ręczne
Przełącznik obrotowy, dzięki któremu użytkownik może podłączyć
obciążenie bezpośrednio do źródła zasilania. Przełączenie zasilania na
obejście ręczne umożliwia serwis zasilacza awaryjnego UPS bez
przerwy w zasilaniu podłączonych obciążeń.
Normalne źródło
zasilania
Normalne źródło zasilania wykorzystywane przez zasilacz UPS.
Tryb normalny
(podwójna konwersja
napięcia)
Normalny tryb pracy zasilacza UPS, w którym zasilacz pobiera energię
ze źródła AC, a z kolei sam zasila podłączone obciążenia (po podwójnej
konwersji napięcia przy pomocy podzespołów elektronicznych).
PFC
Moduł wejścia sinusoidalnego używany do eliminacji zakłóceń
harmonicznych emitowanych do linii zasilającej UPS.
Styczniki
przekaźnikowe
Styczniki dostarczające użytkownikowi informacje w postaci sygnałów.
Uin
Napięcie wejściowe zasilacza UPS (wejście normalne lub wejście toru
obejściowego).
Uout
Napięcia wyjściowe zasilacza UPS.
Zasilacz UPS
Zasilacz awaryjny (bezprzerwowy) – ang. Uninterruptible Power
Supply.
34001813EN/AA - 48

Podobne dokumenty