wykaz nieruchomości

Komentarze

Transkrypt

wykaz nieruchomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE NA OKRES
DO 10 LAT
Burmistrz Bornego Sulinowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo
przeznaczonych do oddania w użytkowanie:
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomości
1. Działki:
- Nr 62/5,
- Nr 62/6.
2. Miejscowość Przyjezierze
Opis
nieruchomości
przeznaczonej
do oddania
w bezpłatne użytkowanie
0,1131 ha,
0,0600 ha,
W użytkowanie oddaje się
nieruchomości gruntowe.
3. Obręb Przyjezierze
4. Gmina Borne Sulinowo
5. Nr KW: KO1I/00016306/2
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Okres
użytkowania
1. W mpzp działki oznaczone
są jako MR MN – Istniejąca
zabudowa zagrodowa.
Dopuszcza się remonty,
przebudowy, dobudowy i
rozbudowy. Istnieje możliwość
budowy domków letniskowych
z wykorzystaniem istniejącej
zabudowy mieszkalnogospodarczej, oraz działek
opuszczonych, gruzowisk itp.
Do 10 lat
Forma użytkowania
Bezprzetargowo
na rzecz
CKiR Borne Sulinowo
2. Sposób zagospodarowania:
Na potrzeby realizacji założeń
i celów wynikających ze Statutu
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie m. in.
rekreacja.
Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie.
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, umieszczenie na stronie: www.bornesulinowo.pl, BIP oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 14 kwietnia 2016r.
do dnia 4 maja 2016r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr tel: (94) 373 41 45 bądź (94) 373 41 51.
Niniejszy wykaz:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie,
- opublikowano na stronie internetowej urzędu i w BIP
na okres 21 dni, licząc od dnia 14 kwietnia 2016r.

Podobne dokumenty