Komornik Sądowy Dariusz Zimny

Transkrypt

Komornik Sądowy Dariusz Zimny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW
TO1T/00035941/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-04-2016r. o godz. 10:00 w
budynku Sądu
Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418 odbędzie się
druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 220 o pow. 0,0900ha
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
należącej do dłużnika: Renata Kuna, Wojciech Kuna
położonej: 87-126 Obrowo, ul. Jodłowa 30, Brzozówka,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00035941/2
Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 900 m2. Na działce znajduje się
budynek mieszkalny jednorodzinny i dwa garaże blaszane. Teren wokół budynku zagospodarowany,
częściowo utwardzony kostką brukową a na pozostałej części działki znajduje się dobrze utrzymany
trawnik, liczne rośliny ozdobne, altanka drewniana i mała architektura. Działka jest uzbrojona w
energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Budynek mieszkalny został oddany do
użytkowania 2006 roku. Jest parterowy, z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Został
zbudowany według typowego projektu W-0440.
Suma oszacowania wynosi 545 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 363 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 54 500,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto
depozytowe sądu: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na
konto komornika. Środki na rachunku bankowym muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomośćw dni powszednie oraz przeglądać akta w
Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w sprawie XI Co 984/15 LR.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie www.licytacje.komornik.pl
Informacja:
zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045) z dniem 1 stycznia 2016 nastąpiła zmiana ustawy z dnia 09 września 2000 o podatku od
czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000, Nr 86 poz. 959). Uchylony został między innymi art. 2 pkt 3 dotyczący
zwolnienia od podatku umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.
asesor komorniczy
Marek Wołoszyk
Komornik Sądowy
Dariusz Zimny

Podobne dokumenty