zasady rekrutacji - Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

Transkrypt

zasady rekrutacji - Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
ZASADY REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum leśnego lub zasadniczej szkoły leśnej na podbudowie
gimnazjum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
O przyjęciu kandydatów do w/w szkół decyduje suma punktów uzyskanych za:
-
-
wyniki egzaminu gimnazjalnego – maks. 100 punktów
oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (obowiązkowego) i biologii, które
uczeń otrzymał na świadectwie ukończenia gimnazjum – maks. 80 punktów, zgodnie z zasadą:
celujący
- 20 pkt
bardzo dobry
- 18 pkt
dobry
- 15 pkt
dostateczny
- 8 pkt
dopuszczający
- 2 pkt
szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 20 punktów:
 ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt,
 za szczególne osiągnięcia w zawodach i konkursach wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
- maksymalnie 13 punktów
 2 pkt. za jedno z osiągnięć zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum: działalność na rzecz innych
ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, działalność na rzecz środowiska szkolnego, udział w projekcie.1
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od w/w kryteriów.
INFORMACJE DODATKOWE
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych do szkół prowadzących kształcenie zawodowe powinni
posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane
przez lekarza medycyny pracy. Jeżeli kandydat wybrał kilka zawodów to na każdy zawód musi pobrać oddzielne
zaświadczenie.
Druk skierowania na badania w wybranych zawodach „technik leśnik” lub „operator maszyn leśnych” należy pobrać na
stronie internetowej www.zslbilgoraj.pl w zakładce REKRUTACJA, bądź w sekretariacie szkoły.
Uczeń zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinien mieć ze sobą:
 skierowanie z pieczątką szkoły i podpisem dyrektora (dyrektora gimnazjum bądź dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej),
 bilans zdrowia ucznia,
 legitymację szkolną z gimnazjum,
 numer PESEL.
1
Szczegółowe zasady rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017 znajdują się na stronie Kuratorium
Oświaty w Lublinie: www.kuratorium.lublin.pl w zakładce „Rekrutacja”.
Wszystkim uczniom szkoła zapewnia miejsca w INTERNACIE.
2
Kandydaci, którzy uczą się w gimnazjach będących poza systemem elektronicznej rekrutacji mogą założyć sobie konto na stronie internetowej:
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat od dnia 25.04.2016r.

Podobne dokumenty