"Aktywna gmina Lubraniec. Program przeciw

Transkrypt

"Aktywna gmina Lubraniec. Program przeciw
"Aktywna gmina Lubraniec. Program przeciw wykluczeniu społecznemu" to tytuł projektu
realizowanego od 1 lutego do 31 grudnia 2009 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubrańcu w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt ten będzie współfinansowany przez Europejski
Fundusz Społeczny.
Planowana wartość projektu to 138.201,00 zł. w tym wkład własny 14.511,11 zł.
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób
bezrobotnych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.
Celami szczegółowymi projektu jest:
– zwiększenie kwalifikacji zawodowych i poprawa dostępu do rynku pracy osób bezrobotnych;
– zwiększenie skuteczności pracy socjalnej poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego;
– wsparcie psychologiczne uczestników projektu poprzez zwiększenie motywacji do działania i
zaufania we własne siły.
W ramach realizacji projektu z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej podpisanych zostanie
15 kontraktów socjalnych.
Działaniami projektu zostaną objęte osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni), korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu wezmą udział w kursach zawodowych tj.
kucharz-kelner, fryzjer, sprzedawca, kosmetyczka, opiekun osób starszych, chorych i dzieci;
stylistka paznokci, spawacz, magazynier z obsługą wózków jezdniowych. Uczestnikom kursów
zostanie zapewnione wyżywienie i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia.
Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski w Toruniu
Instytucją Wdrażajacą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Podobne dokumenty