Zapoznaj się z regulaminem.

Komentarze

Transkrypt

Zapoznaj się z regulaminem.
§1 ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji „Pakiet Startowy na Nowe Mieszkanie” zwanej dalej Promocją, jest spółka Activ
Investment sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres ul. Lipińskiego 3a 30-349 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS
0000005335, posiadającą NIP 678-20-71-663 ; reprezentowaną przez Maria Doerre
.
§2 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
1. Promocja będzie trwać w okresie od dnia 22.08.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie, bez podania
przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Promocji na
stronie internetowej: www.activ-investment.eu .
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Nabywca jest uprawniony do skorzystania z Promocji pod następującymi warunkami:
a. Dokona Zakupu jednego z mieszkań na terenie Inwestycji 4 wieże/ Wieża B ul. Chorzowska 216 40-101
Katowice w okresie trwania Promocji.
b. W przypadku podpisania umowy rezerwacyjnej w czasie trwania Promocji, skorzystanie z Promocji
warunkuje zawarcie umowy Deweloperskiej w terminie określonym w warunkach rezerwacji;
5. Nabywca nie można zamienić „Pakietu Powitalnego na Nowe Mieszkanie” ofertowanego w Promocji na inny
produkt lub usługę ani na wartość pieniężną czy to w formie rabatu czy wypłaty gotówki.
§4 ZASADY I PRZEDMIOT PROMOCJI
1. Uczestnikom Promocji, którzy spełnią warunki niniejszego Regulaminu, przysługiwać będzie prawo
skorzystania z pakietu usług i korzyści oferowanych wyłącznie przez Leroy Merlin Katowice ul. Alpejska 4,
40-028 Katowice.
Pakiet usług oferowanych przez sklep Leroy Merlin Katowice obejmować będzie:
a) Skorzystanie z jednorazowego rabatu w wysokości 10% - Każdy Klient, który zakupi mieszkanie w
lokalizacji wskazanej § 3 ust. 1a, otrzyma jednorazowy Rabat powitalny na zakupy w wysokości 10%
obejmujący asortyment sklepu Leroy Merlin Katowice, z wyłączeniem zakupów hurtowych. Powyższy
rabat będzie udzielany podczas jednorazowych zakupów, pod warunkiem zapisania się do programu
lojalnościowego DOM w sklepie Leroy Merlin Katowice. Rabat nie może być łączony z innymi
promocjami i innymi rabatami wynikającymi z uczestnictwa w programie lojalnościowym DOM.
b) Skorzystanie z jednorazowego rabatu 5% - Każdy Klient, po przystąpieniu do programu DOM
dodatkowo otrzymuje jednorazowy rabat wysokości 5% na asortyment sklepu Leroy Merlin Katowice, z
wyłączeniem zakupów hurtowych. Rabat należy wykorzystać w ciągu jednego miesiąca od momentu
aktywowania karty rabatowej (tj. dzień podpisania formularza rejestracyjnego programu DOM). Rabat
nie może być łączony z innymi promocjami i innymi rabatami wynikającymi z uczestnictwa w
programie lojalnościowym DOM.
c) Możliwość skorzystania z kolejnych rabatów wynikających z uczestnictwa w programie DOM (o ile
przystąpi do programu lojalnościowego) po wykorzystaniu rabatów wymienionych w §4 par 1 a) b)
d) Zapewnienia możliwości bezpłatnego skorzystania z usług projektanta wnętrz dostępnego w sklepie
Leroy Merlin Katowice. Projekt obejmować będzie wykończenie oraz wyposażenie wnętrza w obrębie
asortymentu sklepu Leroy Merlin Katowice. Projekt przygotowany przez projektanta wnętrz przechodzi
na własność Klienta biorącego udział w Promocji, pod warunkiem dokonania zakupów w sklepie Leroy
Merlin Katowice.
e) Bezpłatnego transportu zakupionych towarów powyżej 500 zł.
f)
Zapewnienia możliwości skorzystania z usług fachowej ekipy do montażu materiałów zakupionych w
sklepie według cennika dostępnego w sklepie Leroy Merlin Katowice;
§ 5 SKARGI I REKLAMACJE
1. Reklamacje i skargi dotyczące uczestnictwa w Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres
Organizatora w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których
data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko składającego Reklamację, adres do korespondencji
oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi, osoba która ją złożyła zostanie powiadomiona listem poleconym
wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 60 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi reklamacji lub skargi.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i jego warunków nie naruszając podstawowych zasad
Promocji „Pakiet Powitalny na Nowe Mieszkanie od Leroy Merlin”, w tym prawo przedłużenia czasu
prowadzenia Promocji.
2. Wzięcie udziału w Promocji „Pakiet Powitalny na Nowe Mieszkanie od Leroy Merlin”, oznacza
bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody
na przekazanie danych osobowych dla sklepu Leroy Merlin Katowice w celu zapisania do programu
lojalnościowego DOM.
4. Administratorem danych osobowych gromadzonych w trakcie trwania Promocji jest Organizator. Dane
osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą dla celów realizacji Promocji, oraz w celu prowadzenia
przez Organizatora działań marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie
podanie uniemożliwia udział w Promocji. Każdemu Uczestnikowi Promocji służy prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych przekazanych Organizatorowi oraz ich poprawiania i usuwania. Dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2014 r