1 KARTA WYDATKU O WARTOŚCI DO 14 000 EURO TJ. DO 54

Transkrypt

1 KARTA WYDATKU O WARTOŚCI DO 14 000 EURO TJ. DO 54
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju
Nr 5/2012 z dnia 2.02.2012r
KARTA WYDATKU
O WARTOŚCI DO 14 000 EURO TJ. DO 54 279,40 zł
Znak sprawy :
I
II
Uzasadnienie dokonania wydatku :
Opis przedmiotu zamówienia :
III
1
a
Szacunkowa wartość z vat :
Przedmiot zamówienia oszacowano na podstawie :
Cen rynkowych*
b
Analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy*
c
Wysokości wydatków na ten cel w planie finansowym*
d
Pierwszej dostawy/usługi*
e
Kosztorysu inwestorskiego*
f
Kalkulacji cen robót budowlanych*
IV Wstępna zgoda :
Data i podpis Dyrektora
Data i podpis Głównego Księgowego
V
A
Wybór oferty
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych przekazano :
Ustnie**
Lp.
1.
2.*
3.*
4.*
B
Lp.
1.
2*
3*
E
F
VI
Telefonicznie**
Nazwa i adres wykonawcy
E-mailem/strona
Zaproszenie**
www **
Uwagi*
Uzasadnienie sytuacji w której ze względu
na specjalistyczny charakter zamówienia
istnieje mniej niż trzech /dwóch*
Wykonawców mogących je wykonać
Do dnia …………wpłynęły następujące oferty cenowe/uzyskano informacje o cenach
**
Nazwa i adres wykonawcy
Oferowana cena
Uwagi
Wybrano ofertę Nr :
Cena wraz z należnym podatkiem vat:
Ilość załączników
Procedurę przeprowadził
(data, imię i nazwisko,
stanowisko, podpis)
*- zaznaczyć właściwe krzyżykiem
**- niepotrzebne skreślić
1

Podobne dokumenty