REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Gimnazjum nr 14 w

Transkrypt

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Gimnazjum nr 14 w
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w Gimnazjum nr 14 w Warszawie
I.
ORGANIZACJA STOŁÓWKI
1.
2.
3.
4.
II.
Stołówka szkolna zapewnia posiłki przygotowywane w kuchni szkolnej: obiady
dla uczniów i pracowników.
Posiłki wydawane są podczas długich przerw w godzinach 12:25 – 12:40
i 13:25 – 13:40.
Dzienny jadłospis umieszczany jest na drzwiach stołówki.
Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
oraz kalkulacją kosztów
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie;
b) uczniowie, których dożywianie dofinansowane jest z budżetu dzielnicy;
c) pracownicy zatrudnieni w szkole;
d) uczniowie i nauczyciele wykupujący posiłek jednorazowo;
e) goście lub kontrahenci przebywający czasowo w Gimnazjum nr 14
za zgodą Dyrektora Gimnazjum.
III.
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY, TRYB ODWOŁYWANIA POSIŁKÓW
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
Koszt obiadu złożonego z zupy, drugiego dania i kompotu (czasami również
deseru) w abonamencie miesięcznym wynosi 5,00 zł.
Opłatę za posiłki jednorazowe uiszczać należy z góry u kierownika
administracyjnego. Opłaty i zgłoszenia zbierane są w szkole do godziny 9:00
danego dnia.
Opłaty za karnety można dokonać na konto. Dane do przelewu bankowego:
67 1030 1508 0000 0005 5041 8088.
Płatność musi być dokonana przed końcem miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
Opłatę (gotówką i przelewem) za obiady należy uiszczać z góry od 20 dnia
każdego miesiąca do 3 dnia miesiąca następnego.
Wyjątek stanowią opłaty za styczeń – nie można dokonywać ich
w grudniu. Wpłatę należy wykonać w nowym roku kalendarzowym
po 1 stycznia.
Potwierdzenie wykonania przelewu bankowego za posiłki należy dostarczyć
osobiście do kierownika gospodarczego p. Tomasza Lewickiego.
Na dowodzie wpłaty musi widnieć imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc,
za który opłacone są posiłki.
W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty
za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności.
O nieobecności trzeba powiadomić odpowiednio wcześniej.
W przypadku nagłej choroby obiad należy odwołać do godziny 9:00
w dniu nieobecności. Rezygnacji można dokonać pod numerem telefonu:
(22) 822-58-76.
9. Powstała nadpłata odliczana jest od ceny karnetu za kolejny miesiąc.
10. W przypadku planowanego wyjścia ze szkoły (np. wycieczka) organizator
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu jeden dzień wcześniej do godziny
12:00. Informację przekazuje wychowawca bądź wyznaczony uczeń.
11. Jeżeli planowany i zgłoszony powrót uczniów z wycieczki nastąpi do godz.
14:00 kuchnia ma obowiązek wydać posiłek.
12. Zgubienie karnetu uczeń zgłasza rano kierownikowi gospodarczemu
p. Tomaszowi Lewickiemu. W przypadku nieobecności kierownika osobami
decyzyjnymi w sprawie wydania posiłku są pracownicy kuchni.
13. W przypadku jednorazowego braku karnetu uczeń zgłasza ten fakt pracownikom
kuchni i spożywa obiad na drugiej przerwie obiadowej.
14. Nadzór w trakcie spożywania posiłków pełni wyznaczony pracownik obsługi
bądź nauczyciel.
IV.
ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE
1. Kulturalne zachowanie jest podstawową zasadą obowiązującą korzystających
ze stołówki.
2. Uczniów korzystających z dożywiania obowiązuje okazanie imiennego karnetu
oraz ustawienie się w kolejce.
3. Zabrania się: niekulturalnego przepychania, wulgaryzmów, utrudniania innym
spożywania posiłków, przemocy słownej i fizycznej. Złamanie zasad jest podstawą
do wyproszenia ucznia ze stołówki.
4. W stołówce panuje atmosfera sprzyjająca spokojnemu spożywaniu posiłków.
5. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania
w stosunku do personelu kuchni i obsługi. Niewłaściwe zachowanie ucznia pracownik
obsługi zgłasza wychowawcy klasy, nauczycielowi dyżurującemu lub dyrekcji.
6. Sztućce i naczynia mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Naczynia po spożyciu posiłku uczeń odnosi do okienka.
8. Za szkody spowodowane przez ucznia na stołówce szkolnej odpowiada on sam,
za straty materialne – rodzice ucznia.
9. Uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku
i czystości. Pozostawione przez ucznia na stoliku lub podłodze resztki jedzenia i picia
muszą zostać przez niego w trybie natychmiastowym sprzątnięte, w przeciwnym razie
niewłaściwe zachowanie ucznia zgłaszane jest wychowawcy klasy.
10. W czasie spożywania posiłków nie dostawiamy stolików ani krzeseł.
11. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki
osobom, które nie spożywają posiłków.
12. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni,
plecaki kładą w wyznaczonym miejscu.

Podobne dokumenty